ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1

2 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Anglický jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Německý jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Matematika: charakteristika a vzdělávací obsah Informatika: charakteristika a vzdělávací obsah Dějepis: charakteristika a vzdělávací obsah Výchova k občanství: charakteristika a vzdělávací obsah Fyzika: charakteristika a vzdělávací obsah Chemie: charakteristika a vzdělávací obsah Přírodopis: charakteristika a vzdělávací obsah Zeměpis: charakteristika a vzdělávací obsah Hudební výchova: charakteristika a vzdělávací obsah Výtvarná výchova: charakteristika a vzdělávací obsah Tělesná výchova: charakteristika a vzdělávací obsah Výchova ke zdraví: charakteristika a vzdělávací obsah Pracovní činnosti: charakteristika a vzdělávací obsah Volitelné předměty: charakteristika a vzdělávací obsah

3 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Tento předmět zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i mezi ostatními vyučovacími předměty. Dovednosti, které si žáci osvojují, jsou důležité pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělání. Daný předmět má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova, Literární výchova.ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých částí vzájemně prolíná. Komunikační a slohová výchova Klademe velký důraz zejména na tuto oblast. Učíme žáky pracovat s textem, analyzovat text a porozumět mu. Nabízíme žákům možnost pracovat s knihou, využívat internet. Žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, komunikovat s vrstevníky, ale i dospělými osobami, vyjadřovat své myšlenky a názory. Seznamují se základními slohovými útvary, s principy výstavby mluveného i písemného projevu. Jazyková výchova Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby jazyka. Učí se pracovat s jazykovými příručkami, využívají výukové programy na počítači. Vedeme žáky k logickému myšlení, přehlednému a srozumitelnému vyjadřování. Učíme je chápat jazyk z hlediska historického, kulturního i sociálního. Literární výchova Žáci získávají základní informace o literárních druzích a žánrech především prostřednictvím četby. Seznamují se s vývojem literatury u nás i ve světě. Získávají informace, třídí je a zpracovávají do samostatných výstupů, do projektů. Učí se formulovat vlastní názor o přečtené knize, rozlišovat literární fikci a skutečnost. 3

4 V daných výukových složkách pomáháme žákům pochopit nové informace v co nejširších souvislostech, integrujeme výuku i do dalších vyučovacích předmětů. Pracujeme s různými zdroji informací (internet, knihy, výukové programy, média, exkurze). Uplatňujeme takové metody a formy práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Kompetence k řešení problému Rozvíjíme je zejména učením v souvislostech, předkládáme žákům takové úlohy, jejichž řešení vyžaduje znalost z více oborů. Žáci mají možnost širokého využití různých zdrojů informací. Vedeme je, aby samostatně nalézali pravidla, poučky a příslušné jazykové jevy, které jim pomáhají při řešení. Učíme je nalézat chyby a odůvodňovat správná řešení. Kompetence k učení Jsou rozvíjeny vždy individuálně podle potřeb konkrétního žáka. Bereme ohled na žáky s poruchami učení. Rozvíjíme žáky zvlášť nadané. Pracujeme se žáky na rozvíjení jejich sebehodnocení. Nabízíme dovednosti potřebné k osvojování učiva, tím předkládáme možnost využít všech osvojených dovedností v dalších oblastech vzdělání. Vedeme žáky k systematickému ukládání a řazení učiva. Učíme je aplikovat získané pravidlo. Seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Zároveň žáky směrujeme k vyhledávání daných termínů v příslušných příručkách a slovnících. Kompetence komunikativní Vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků, pracujeme v komunitních kruzích, do školních projektů zapojujeme všechny žáky, hodnotíme jejich výstupy, ale žáci sami také mají možnost sebehodnocení. Vedeme je ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, ke srozumitelné stavbě větných celků. Snažíme se o rozšiřování slovní zásoby žáků s pomocí literárního i gramatického učiva. Kompetence sociální a personální S těmito kompetencemi se žáci seznamují prostřednictvím skupinového vyučování, snažíme se děti zapojit do různých soutěží pořádaných na půdě školy, ale i mimo ni. 4

5 Vytváříme příležitost pro diskusi žáků. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské Žáci jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi, jsou vedeni k respektování tradic. Podporujeme v žácích potřebu sebevzdělávání v oblasti literární, dále podporujeme samostatnou četbu, návštěvy kulturních zařízení (kino, divadlo, výstavní síně, hudební akce) Kompetence pracovní Jsou převážně rozvíjeny opět formou projektového vyučování, ale i skupinové či individuální práce, žáci si osvojují znalost různých pracovních postupů. Učíme žáky základním hygienickým pravidlům pro čtení a psaní, pro udržení jejich učebního prostoru. 5

6 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - mluvnice 6.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vyjmenuje a vysvětlí slovní druhy, uvede příklady, najde v textu. Třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Přiřazuje podstatná jména k jednotlivým jejich druhům. Správně určuje kategorie podstatných jmen. Pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny, ověřuje Tvarosloví slovní druhy - druhy podstatných jmen (konkrétní, abstraktní, vlastní a obecná, hromadná, pomnožná, látková) - druhy přídavných jmen, jmenné tvary přídavných jmen - stupňování přídavných jmen - zájmena a skloňování zájmen - druhy číslovek - slovesa a tvary podmiňovacího způsobu přítomného a minulého - pravopisné jevy spojené s touto problematikou 6

7 pravopisné jevy. Na uvedených příkladech rozliší druhy přídavných jmen, zvládá pravopis s drobnými chybami. V textu klade správný tvar zájmen, určí jeho druh. Zvládá pravopis číslovek téměř bez chyb. Vědomě užívá správné tvary podmiňovacího způsobu. Žák rozlišuje ukázky z obou jazykových vrstev, vyjmenuje alespoň 3 nářečí, vysvětlí vlastními slovy části nespisovné a spisovné formy jazyka. Bezpečně ovládá pravidla spisovné výslovností, vysvětlí princip asimilace. Používá jazykové příručky, orientuje se v užívání zkratek ve slovnících. Ve větě bezpečně najde podmět a Úvod o českém jazyce rozvrstvení národního jazyka - nářečí, obecná čeština - jazykové příručky Zvuková stránka jazyka spisovná a nespisovná výslovnost - pauzy, důraz, tempo Skladba základní větné členy - rozvíjející větné členy 7

8 přísudek, rozvíjející větné členy zná informativně. Správně klade čárky v jednoduchých souvětích. - věta jednoduchá a souvětí - interpunkce v souvětí - spojování vět nejobvyklejšími spojovacími výrazy 8

9 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyka jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 6. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák vyjmenuje základní znaky pohádky, uvede autory píšící pohádky z české i světové literatury. Žák vyjmenuje základní znaky pověsti, vyjmenuje autory. Uvede nejméně 3 příklady pověstí. U literárních ukázek dokáže bezpečně určit, zda se jedná o pověst nebo pohádku. Literární termíny vysvětlí vlastními slovy Pohádka znaky pohádky - nejznámější autoři pohádek u nás ve světě Pověsti znaky pověstí - nejznámější autoři pověstí Literární teorie archaismy, neologismy, ICH a ER forma, próza, poezie, drama a jeho dělení 9

10 a uvede příklad, vyhledá je v textu Čte plynule, hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřuje vlastními názory a pocity. Vyhledává informace v učebnicích, v encyklopediích, na internetu - báje, mýty, legendy - cestopis, bajka - přirovnání, zosobnění 10

11 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - sloh 6. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák zpracuje osnovu jakéhokoliv textu. Vyjmenuje 2 nejdůležitější znaky vypravování. Napíše alespoň jednu cvičnou práci zadání si vybere z nabídky. Ovládá psaní řeči přímé a nepřímé a samostatně používá ve své práci. Po přečtení textu rozliší, zda se jedná o vypravování nebo popis. Uvede nejdůležitější rozdíly Vypravování osnova textu - nejdůležitější znaky vypravování - členění na odstavce Popis a jeho funkce 11

12 mezi těmito útvary. Napíše alespoň jednu práci dle vlastního výběru. Zpracuje jednoduchý pracovní postup. Na příbalovém letáku k lékům vyhledá nejdůležitější informace. Význam pracovního postupu 12

13 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - mluvnice 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky V textu klade správné tvary zájmen. Vlastními slovy vysvětlí rod činný a trpný, uvede příklad, vyhledá v textu a převede naopak. Rozliší a určí druhy neohebných slov. Pracuje s pravidly velká písmena, spřežky Vymýšlí vlastní příklady druhů vět dle postoje mluvčího. Vysvětlí vlastními slovy rozdíl mezi větou Tvarosloví pravidla psaní velkých písmen - skloňování zájmen - slovesný rod činný a trpný - slova neohebná: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce - stupňování příslovcí - příslovečné spřežky Skladba druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací- zjišťovací i doplňovací, rozkazovací, přací a zvolací - věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty 13

14 jednočlennou a dvojčlennou. Pojmenuje větné ekvivalenty. Ve větě vyhledá a určí základní i rozvíjející větné členy. Samostatně vyvodí základní pravidla určování vedlejších vět dle znalosti větných členů. Nahrazuje větný člen vedlejší větou a naopak. Vyhledává spojovací výrazy. - základní větné členy (holé, rozvité a několikanásobné) - vyjádření podmětu různými slovními druhy - druhy přísudků : slovesný a jmenný - rozvíjející větné členy - seznámení s druhy vedlejších vět 14

15 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vysvětlí vlastními slovy, uvede příklad a bezpečně najde v textu. Rozliší vyprávění literární od faktického. Vyhledává informace ve slovnících i jiných textech. Zarecituje báseň, vysvětlí základní termíny a vyhledá je. Všímá si rozdílů Žánry a formy epiky román, povídka, novela - druhy kompozičních postupů (chronologická k., retrospektivní k., rámcová k., paralelní k.) Žánry a formy lyriky píseň, báseň, epigram, óda, elegie, sonet Druhy lyriky milostná, přírodní, náboženská, lidová Rozbor básně a její teorie rým a druhy rýmů - verš, sloka, rytmus - pásmo a nonsensová poezie 15

16 zpracování textu. Uvede základní rozlišení dramatického textu, uvede příklady z literatury. Vyjádří své pocity z četby, poslechu pořadu, z divadelního či televizního představení. Porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování, uvede svůj vlastní názor. Dělení dramatu komedie a tragedie 16

17 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - sloh 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vědomě užívá různé postupy u popisu uměleckého díla, volí vhodnost výběru dle ztvárnění obrazu. Napíše alespoň jednu cvičnou práci. Vysvětlí jednotlivé druhy charakteristik a použije je ve své slohové práci. Uvede hlavní znaky subjektivně zabarveného popisu, ve své sloh. práci užívá obrazná pojmenování a Popis popis výrobků - popis uměleckého díla - popis pracovních postupů Charakteristika přímá a nepřímá, vnitřní a vnější - charakteristika literární postavy Líčení 17

18 vyhledává je v literárních ukázkách. Napíše alespoň jednu práci dle vlastního výběru. Zpracuje výtah z odborného textu, vědomě používá přiměřené jazykové prostředky. Formuluje ústní a písemné žádosti. Prohlubuje si poznatky o vhodných jazykových prostředcích při komunikaci s vrstevníky i dospělými. Sestaví svůj vlastní životopis a životopis někoho z rodiny nebo blízké osoby. Vypravuje scénu z divadelní hry, filmu, knihy ústní i písemnou formou. Žák v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči. Výtah Žádost ústní a písemná Životopis Vypravování 18

19 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyka a literatura - mluvnice 8. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák vysvětlí vlastními slovy, vyhledá v textu, správně určí. Ovládá pravopis lexikální, tvaroslovný i skladební, umí si ověřit správnost svého psaní. Interpunkci používá ve větě jednoduché i v souvětích. Využívá svých znalostí v mluveném i písemném projevu. Rozumí slovům přejímaným z cizích jazyků, vhodně je používá, dokáže je Skladba věta jednoduchá a souvětí, - souvětí souřadné a podřadné - druhy vedlejších vět - významové poměry (mezi větami hlavními, souřadně spoj.vedlejšími větami, několikanásobnými vět. Členy - interpunkce v souvětí Nauka o tvoření slov obohacování slovní zásoby - přejímání slov z cizích jazyků, jejich pravopis a výslovnost 19

20 nahradit českým výrazem a naopak. Využívá různé typy slovníků a jazykových příruček. Žák spisovně vyslovuje cizí běžně užívaná jména. Bez větších nedostatků převede text z nespisovné formy do spisovného jazyka. Vyjmenuje alespoň 5 slovanských jazyků, rozliší jaz. germánské a románské. Vyjmenuje alespoň tři názvy nářečí používaných na našem území. Vysvětlí termíny: dialekt, interdialekt, dialektologie, slang, argot. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Tvarosloví užití cizích vlastních jmen v textu - slovesný vid, třídy a vzory Obecný výklad o českém jazyce slovanské jazyky - útvary čes.jazyka a jaz. kultura 20

21 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyka jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 8. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky V čítankových ukázkách samostatně vyhledá důležité znaky každé literární etapy. Chápe a vlastními slovy vysvětlí odlišnosti jednotlivých epoch v literatuře Žák vyhledává informace v různých informačních zdrojích. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení. Vývoj literatury české i světové - Antická literatura - Středověká literatura - Renesanční literatura - Barokní literatura Literatura doby pobělohorské - Lidová a pololidová tvorba - Ústní lidová slovesnost 21

22 Vyjmenuje hlavní představitele a jejich přínos pro literaturu. Vlastními slovy vysvětlí pojem národní obrození, popíše historickou situaci a uvede hlavní představitele. Žák vysvětlí vlastními slovy základní literární pojmy, dokáže najít vhodné příklady v čítankových ukázkách. Bezpečně popíše strukturu a jazyk literárního díla Vyjmenuje hlavní představitele a uvede alespoň dvě díla ke každému autorovi. Uceleně reprodukuje přečtený text. Rozlišuje základní literární druhy a žánry Poznává literární díla evropských národů. V ukázkách vyhledává hlavní myšlenku a pointu Světová literatura 18. a 1.pol.19.st. Národní obrození- konec 18.st- pol.19st. Světová literatura-2.pol,19.st. Česká literatura- konec 19.st. Literární toulky Evropou 22

23 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková kultura Český jazyk a literatura - sloh 8. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vyjmenuje a vysvětlí nejdůležitější znaky probraných slohových útvarů. Vyhledá je v literárních textech. Vědomě používá vhodné jazykové prostředky pro jednotlivé útvary. Vyjádří své názory a myšlenky s použitím vhodných jazykových prostředků v písemném i mluveném projevu. Napíše alespoň jednu práci dle výběru Charakteristika literárních postav - rozlišení char. vnější a vnitřní - výběr vhodných jazykových prostředků Líčení výběr vhodných jazykových prostředků - obrazná pojmenování 23

24 z předepsaných témat. Žák uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text a dodržováním pravidel mezivětného navazování. Napíše alespoň dvě slohové práce. Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. Výklad důležité znaky - výtah a výpisky (práce s internetem a publikacemi) Úvaha Souhrnné poučení o slohu 24

25 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - mluvnice 9. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Rozlišuje ukázky ze starší české lit. A literatury současné. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Ovládá veškerý pravopis, umí si správnost ověřit a opravit. Ovládá pravidla spisovné výslovnosti, Obecný výklad o jazyce řeč a jazyk, projev mluvený a psaný - vývoj jazyka a jazyková kultura - útvary českého jazyka - jazykověda (informativně) Pravopis opakování veškerých pravopisných jevů Zvuková stránka jazyka souhlásky a samohlásky - spodoba znělosti a spisovná výslovnost 25

26 provádí zápis výslovnosti, vysvětlí vlastními slovy spodobu. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. Pracuje se slovníky, vyhledává a určuje významy slov. Uvádí příklady synonym, antonym a homonym v souvislosti s použitým textem. Dělí slova na jednotlivé části a dokáže je správně pojmenovávat. - příklonky, předklonky, přízvuk, tempo Slovní zásoba a význam slova rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby, odborné názvy, slova mezinárodní - slovo a sousloví, význam slova ( synonyma, homonyma, antonyma) Tvoření slov stavba slova - odvozování, skládání a zkracování slov 26

27 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 9. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Chápe a vlastními slovy vysvětlí odlišnosti klasického dramatu a novodobých divadelních forem. Vyjmenuje hlavní představitele a alespoň jedno stěžejní dílo. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.přiřadí k autorům díla a naopak. Rozlišuje základní literární žánry Literatura 20. století- česká i světová Divadlo Próza 27

28 a druhy, porovnává je i jejich funkci, uved jejich významné představitele. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. Bezpečně ovládá základní rozbor básně. Poezie 28

29 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - sloh 9. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Popíše složitější pracovní postupy. Výstižně charakterizuje povahu člověka, jeho zájmy odlišnosti a shodné znaky s ostatními lidmi, zamýšlí se nad nimi. Vědomě užívá složitějších jazykových prostředků. Dokáže napsat úvahu na stanovené téma. Na základě dialogu, části textu nebo několika málo indicií Druhy popisu Charakteristika a její druhy Líčení Úvaha Vypravování v uměleckém stylu 29

30 napíše vypravování, volí vhodnější formu svého vypravovacího postupu. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk. Svými slovy vysvětlí základní znaky fejetonu, vyjmenuje alespoň tři autory píšící fejetony, napíše cvičnou práci na zvolené téma. V novinách vyhledává další útvary publicistického stylu. Vlastními slovy charakterizuje jednotlivé funkční styly, z několika textů vybere útvary a zařadí je do funkčních stylů. Orientuje se ve slohových útvarech a využívá vhodné slovní zásoby. U libovolných textů určí druh kompozičního postupu. Žák využívá poznatků o Fejeton Funkční styly a postupy Kompoziční postupy Mediální výchova projekt Redakční skupina (Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu ) 30

31 jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. 31

32 8.2 Anglický jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Výukou cizích jazyků přispíváme k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytujeme živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci našich žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojováním cizích jazyků pomáháme snižovat jazykové bariéry, přispíváme ke zvýšení mobility jedince a umožňujeme další studium v budoucím pracovním uplatnění. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích vycházejí ze společného Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kompetence k učení - samostatným získáváním informací z různých zdrojů vedeme žáky k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny - dbáme, aby každý postup měl určitý didaktický cíl, kterým vedeme žáky k vyjádření svých závěrů a k úvahám o daném problému - klademe důraz na porozumění probíraného učiva - upozorňujeme na konkrétní využití nabytých vědomostí a dovedností v životě Kompetence k řešení problému - podporujeme žáky ve vlastních tvořivých aktivitách - při pozorování a objevování učíme žáky jednoduchému zaznamenávání jevů - dbáme na to, aby se žáci nedali odradit případným nezdarem Kompetence občanská druhých, - vedeme ke vzájemnému slušnému chování žáků mezi sebou - snažíme se, aby si žáci mezi sebou pomáhali, uznávali a oceňovali nápady

33 vedeme žáky k diskusi o problému Kompetence komunikativní téma - dáváme žákům prostor k vyjádření vlastního názoru - ve výuce cizích jazyků zařazujeme jednoduchá mluvní cvičení na zvolené - vedeme žáky k práci s literaturou v cizím jazyce Kompetence sociální a personální - vedeme žáky k časté spolupráci ve dvojicích nebo ve skupinách, což vede ke vzájemné domluvě mezi sebou - vedeme žáky k tomu, aby v případě potřeby dokázali požádat o pomoc - vzájemnou komunikaci vedeme v příjemné atmosféře a k tomu napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou Kompetence pracovní - zaměřujeme se na dosažení dobrých pracovních návyků - vedeme žáky k přípravě jednoduchých pomůcek pro sebe a ostatní spolužáky - dodržujeme zásady bezpečnosti a zdraví při práci

34 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 6. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák - pozdraví a představí se - zeptá se a odpoví na osobní údaje - popíše osoby a předměty Introduction Jazykové prostředky a funkce - přítomný čas prostý průběhový - určitý a neurčitý člen - předložky - vazba there is/are Komunikační situace a typy textů - setkání - situace ve třídě Tematické okruhy slovní zásoby - rodina a přátelé - osobní údaje - fyzický popis - barvy - šaty

35 - sporty - čísla - předměty ve třídě Žák - zeptá se na aktuální dění - koupí něco v obchodě - poznamená si datum - popíše průběh roku po jednotlivých měsících - pojmenuje důležité události v roce - prezentuje svoje znalosti v projektu Můj život My life Jazykové prostředky a funkce - přítomný čas prostý - přítomný čas průběhový - řadové číslovky - datum - výslovnost i a í - přízvuk slov Komunikační situace a typy textů - situace v obchodě - osobní rozhovor - narozeniny Tematické okruhy slovní zásoby - rodina - činnosti - nakupování a ceny - počasí a měsíce v roce - zvyky a koníčky Reálie - typický rok ve Velké Británii - skotská národní píseň Auld Lang Syne Žák - popíše zvířata Animals Jazykové prostředky a funkce - přídavná jména dlouhý/krátký

36 - vypráví příběh v přítomnosti - rozumí slyšenému textu a reprodukuje ho v jednouchých větách - vede rozhovor s odborníkem na zvířata - prezentuje svoje znalosti v projektu Moje oblíbené zvíře Žák - klade otázky typu Kde jsi byl? - zeptá se a odpoví na zdraví - napíše krátký dopis nebo delší vzkaz svému učiteli - popíše osobu na základě osobních údajů a osobních věcí - osobní zájmena v předmětu - ukazovací zájmena - zájmeno nějaký - přízvuk ve slově, tiché hlásky Komunikační situace a typy textů - psaní pohledů Tematické okruhy slovní zásoby - divoká zvířata, mazlíčci - části těla - fyzický popis Reálie - zvířata ve Velké Británii - anglická píseň Když jsi šťastný Doctor Jazykové prostředky a funkce - minulý čas slovesa být - minulý čas pravidelných sloves - minulý čas nepravidelných sloves - kladná věta a otázka v minulém čase - výslovnost koncovek sloves v minulém čase - oslabená výslovnost slov ve větě Komunikační situace a typy textů - dotazy a odpovědi - dopis učiteli - nehody

37 - porozumí obsahu slyšeného příběhu v minulosti - klade wh otázky - porozumí obsahu krátkého textu na téma Návštěva u zubaře - vypráví příběh podle obrázků - rozumí obsahu čteného textu příběhu v minulém čase popisující menší nehodu Tematické okruhy slovní zásoby - zdraví - lékaři a zubaři - škola Reálie - zdravotní péče ve Velké Británii - prezentuje svoje znalosti v projektu Život v minulosti Žák - objedná si jídlo v restauraci - napíše seznam nákupu Food Jazykové prostředky a funkce - vyjádření budoucnosti pomocí going to (chystat se) - vyjádření množství potravin - členy

38 - řekne, které jídla a nápoje má rád/nerad - vyhledá specifické informace v delším čteném textu - udělá průzkum mezi spolužáky o jejich zvyklostech v jídle a pití - prezentuje svoje znalosti v projektu Jídlo v mé zemi - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - přízvuk ve frázích - výslovnost č a dž - rozlišování stejné a rozdílné hlásky Komunikační situace a typy textů - v restauraci - příprava jídla podle receptu Tematické okruhy slovní zásoby - jídlo a pití - jídlo v restauraci - kuchařské recepty Reálie - jídla a doba jídla ve Velké Británii Žák - porozumí zeměpisnému popisu Velké Británie - porovná místa, věci a osoby, popíše rozdíly - pojmenuje nejznámější země světa - koupí si oblečení Do you know? Jazykové prostředky a funkce - porovnání stejných věcí/kvalit - 2. stupeň přídavných jmen - 3.stupeň přídavných jmen - popisná přídavná jména - výslovnost th - přízvuk slov - jazykolamy Komunikační situace a typy textů

39 - porozumí obsahu delšího textu na téma Den sv. Valentýna - prezentuje svoje znalosti v projektu Moje země - popis britských ostrovů - zeměpisné názvy - situace v obchodě s oblečením - vhodnost oblečení Tematické okruhy slovní zásoby - rekordy - země a kontinenty - oblečení Reálie - den sv.valentýna - USA Žák - rozumí obsahu delšího čteného textu na téma Zábava nebo denní režim - zeptá se kamaráda na činnosti ve volném čase - popíše činnosti, které dělá pravidelně ve volném čase - porozumí hlavní myšlence a vyhledá Entertainment Jazykové prostředky a funkce - sloveso muset/mít povinnost - frekvenční příslovce - příslovce s koncovkou ly - výslovnost ə a h Komunikační situace a typy textů - program rozhlasu - domluva schůzky Tematické okruhy slovní zásoby - zábava a aktivity volného času - zvyklosti Reálie

40 specifické informace v delším textu popisující událost v minulosti - vytvoří část příběhu na základě daných informací a zahraje ho - rozumí rozhovoru dvou osob na téma Volný čas - domluví si schůzku s kamarádem - zábava ve Velké Británii - prezentuje svoje znalosti v projektu Zábava

41 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák - představí sebe a své blízké obšírněji - popíše stručně své nejbližší okolí - orientuje se ve slovníku, aktivně ho používá Žák Introduction Komunikační situace a typy textů - představení sebe a svého okolí Tematické okruhy slovní zásoby - rodina a přátelé - osobní údaje Jazykové prostředky a funkce - minulý čas prostý s použitím před

42 - popíše nejdůležitější události svého života - seznámí se s novými lidmi - požádá o službu - zeptá se na minulé události a činnosti - popíše pocity z událostí - napíše esej o své rodině Žák - popíše aktivity svého volného času - vypráví přátelům, co má a nemá rád - stručně vyjádří, co se chystá dělat - vede rozhovor o svých kvalitách a zálibách - rozumí čtenému a slyšenému - používání zájmen - rozlišení muže a ženy v podstatném jméně - úvod do fonetické abecedy v anglickém slovníku Komunikační situace a typy textů - životní události - popis události adjektivech - seznámení se - žádosti týkající se úsluh - esej o své rodině - každodenní výrazy Tematické okruhy slovní zásoby - rodina - činnosti Jazykové prostředky a funkce - přítomný čas prostý a průběhový - -ing forma po mít rád - spojování vět - chystat se něco dělat ( going to ) - výrazy s mít ( have ) - souhlásky ve výslovnosti Komunikační situace a typy textů - neznámá slova v textu - popis budoucích plánů - průzkum mínění - každodenní výrazy Tematické okruhy slovní zásoby - aktivity volného času

43 jednoduchému textu na téma zálib, práce a činností - školní předměty a technologie Reálie - generace povalečů Žák zhotoví projekt na vybrané téma Moje rodina / Rodina v telenovele / Život rodiny v České republice Žák - nabídne a navrhne službu - rozumí krátkému příběhu s detektivní zápletkou - reaguje adekvátně na aktuální situaci z každodenního života - odpoví na dotazy o své budoucnosti - popíše představy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Četba populárně naučného textu o životě britské rodiny, porovnání české a britské rodiny; Jazykové prostředky a funkce - budoucí čas v souvislosti s nabídkou a rozhodnutím - fonetická abeceda - samohlásky Komunikační situace a typy textů - nabídky, návrhy a rozhodnutí - předpovědi - dotazník - každodenní výrazy - odstavce při psaní delšího textu Tematické okruhy slovní zásoby - doprava - obydlí a pracoviště - vlastní budoucnost

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3+1 týdně, volitelný, Cizí jazyk Lidé Žák: vyplní dotazník s osobními údaji, koníčky, zájmy atd. hovoří o šikaně a poradí, jak ji řešit Lidé - můj život - vztažné věty - that, who, which - šikana - popis

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více