ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1

2 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Anglický jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Německý jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Matematika: charakteristika a vzdělávací obsah Informatika: charakteristika a vzdělávací obsah Dějepis: charakteristika a vzdělávací obsah Výchova k občanství: charakteristika a vzdělávací obsah Fyzika: charakteristika a vzdělávací obsah Chemie: charakteristika a vzdělávací obsah Přírodopis: charakteristika a vzdělávací obsah Zeměpis: charakteristika a vzdělávací obsah Hudební výchova: charakteristika a vzdělávací obsah Výtvarná výchova: charakteristika a vzdělávací obsah Tělesná výchova: charakteristika a vzdělávací obsah Výchova ke zdraví: charakteristika a vzdělávací obsah Pracovní činnosti: charakteristika a vzdělávací obsah Volitelné předměty: charakteristika a vzdělávací obsah

3 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Tento předmět zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i mezi ostatními vyučovacími předměty. Dovednosti, které si žáci osvojují, jsou důležité pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělání. Daný předmět má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova, Literární výchova.ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých částí vzájemně prolíná. Komunikační a slohová výchova Klademe velký důraz zejména na tuto oblast. Učíme žáky pracovat s textem, analyzovat text a porozumět mu. Nabízíme žákům možnost pracovat s knihou, využívat internet. Žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, komunikovat s vrstevníky, ale i dospělými osobami, vyjadřovat své myšlenky a názory. Seznamují se základními slohovými útvary, s principy výstavby mluveného i písemného projevu. Jazyková výchova Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby jazyka. Učí se pracovat s jazykovými příručkami, využívají výukové programy na počítači. Vedeme žáky k logickému myšlení, přehlednému a srozumitelnému vyjadřování. Učíme je chápat jazyk z hlediska historického, kulturního i sociálního. Literární výchova Žáci získávají základní informace o literárních druzích a žánrech především prostřednictvím četby. Seznamují se s vývojem literatury u nás i ve světě. Získávají informace, třídí je a zpracovávají do samostatných výstupů, do projektů. Učí se formulovat vlastní názor o přečtené knize, rozlišovat literární fikci a skutečnost. 3

4 V daných výukových složkách pomáháme žákům pochopit nové informace v co nejširších souvislostech, integrujeme výuku i do dalších vyučovacích předmětů. Pracujeme s různými zdroji informací (internet, knihy, výukové programy, média, exkurze). Uplatňujeme takové metody a formy práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Kompetence k řešení problému Rozvíjíme je zejména učením v souvislostech, předkládáme žákům takové úlohy, jejichž řešení vyžaduje znalost z více oborů. Žáci mají možnost širokého využití různých zdrojů informací. Vedeme je, aby samostatně nalézali pravidla, poučky a příslušné jazykové jevy, které jim pomáhají při řešení. Učíme je nalézat chyby a odůvodňovat správná řešení. Kompetence k učení Jsou rozvíjeny vždy individuálně podle potřeb konkrétního žáka. Bereme ohled na žáky s poruchami učení. Rozvíjíme žáky zvlášť nadané. Pracujeme se žáky na rozvíjení jejich sebehodnocení. Nabízíme dovednosti potřebné k osvojování učiva, tím předkládáme možnost využít všech osvojených dovedností v dalších oblastech vzdělání. Vedeme žáky k systematickému ukládání a řazení učiva. Učíme je aplikovat získané pravidlo. Seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Zároveň žáky směrujeme k vyhledávání daných termínů v příslušných příručkách a slovnících. Kompetence komunikativní Vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků, pracujeme v komunitních kruzích, do školních projektů zapojujeme všechny žáky, hodnotíme jejich výstupy, ale žáci sami také mají možnost sebehodnocení. Vedeme je ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, ke srozumitelné stavbě větných celků. Snažíme se o rozšiřování slovní zásoby žáků s pomocí literárního i gramatického učiva. Kompetence sociální a personální S těmito kompetencemi se žáci seznamují prostřednictvím skupinového vyučování, snažíme se děti zapojit do různých soutěží pořádaných na půdě školy, ale i mimo ni. 4

5 Vytváříme příležitost pro diskusi žáků. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské Žáci jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi, jsou vedeni k respektování tradic. Podporujeme v žácích potřebu sebevzdělávání v oblasti literární, dále podporujeme samostatnou četbu, návštěvy kulturních zařízení (kino, divadlo, výstavní síně, hudební akce) Kompetence pracovní Jsou převážně rozvíjeny opět formou projektového vyučování, ale i skupinové či individuální práce, žáci si osvojují znalost různých pracovních postupů. Učíme žáky základním hygienickým pravidlům pro čtení a psaní, pro udržení jejich učebního prostoru. 5

6 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - mluvnice 6.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vyjmenuje a vysvětlí slovní druhy, uvede příklady, najde v textu. Třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Přiřazuje podstatná jména k jednotlivým jejich druhům. Správně určuje kategorie podstatných jmen. Pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny, ověřuje Tvarosloví slovní druhy - druhy podstatných jmen (konkrétní, abstraktní, vlastní a obecná, hromadná, pomnožná, látková) - druhy přídavných jmen, jmenné tvary přídavných jmen - stupňování přídavných jmen - zájmena a skloňování zájmen - druhy číslovek - slovesa a tvary podmiňovacího způsobu přítomného a minulého - pravopisné jevy spojené s touto problematikou 6

7 pravopisné jevy. Na uvedených příkladech rozliší druhy přídavných jmen, zvládá pravopis s drobnými chybami. V textu klade správný tvar zájmen, určí jeho druh. Zvládá pravopis číslovek téměř bez chyb. Vědomě užívá správné tvary podmiňovacího způsobu. Žák rozlišuje ukázky z obou jazykových vrstev, vyjmenuje alespoň 3 nářečí, vysvětlí vlastními slovy části nespisovné a spisovné formy jazyka. Bezpečně ovládá pravidla spisovné výslovností, vysvětlí princip asimilace. Používá jazykové příručky, orientuje se v užívání zkratek ve slovnících. Ve větě bezpečně najde podmět a Úvod o českém jazyce rozvrstvení národního jazyka - nářečí, obecná čeština - jazykové příručky Zvuková stránka jazyka spisovná a nespisovná výslovnost - pauzy, důraz, tempo Skladba základní větné členy - rozvíjející větné členy 7

8 přísudek, rozvíjející větné členy zná informativně. Správně klade čárky v jednoduchých souvětích. - věta jednoduchá a souvětí - interpunkce v souvětí - spojování vět nejobvyklejšími spojovacími výrazy 8

9 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyka jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 6. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák vyjmenuje základní znaky pohádky, uvede autory píšící pohádky z české i světové literatury. Žák vyjmenuje základní znaky pověsti, vyjmenuje autory. Uvede nejméně 3 příklady pověstí. U literárních ukázek dokáže bezpečně určit, zda se jedná o pověst nebo pohádku. Literární termíny vysvětlí vlastními slovy Pohádka znaky pohádky - nejznámější autoři pohádek u nás ve světě Pověsti znaky pověstí - nejznámější autoři pověstí Literární teorie archaismy, neologismy, ICH a ER forma, próza, poezie, drama a jeho dělení 9

10 a uvede příklad, vyhledá je v textu Čte plynule, hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřuje vlastními názory a pocity. Vyhledává informace v učebnicích, v encyklopediích, na internetu - báje, mýty, legendy - cestopis, bajka - přirovnání, zosobnění 10

11 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - sloh 6. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák zpracuje osnovu jakéhokoliv textu. Vyjmenuje 2 nejdůležitější znaky vypravování. Napíše alespoň jednu cvičnou práci zadání si vybere z nabídky. Ovládá psaní řeči přímé a nepřímé a samostatně používá ve své práci. Po přečtení textu rozliší, zda se jedná o vypravování nebo popis. Uvede nejdůležitější rozdíly Vypravování osnova textu - nejdůležitější znaky vypravování - členění na odstavce Popis a jeho funkce 11

12 mezi těmito útvary. Napíše alespoň jednu práci dle vlastního výběru. Zpracuje jednoduchý pracovní postup. Na příbalovém letáku k lékům vyhledá nejdůležitější informace. Význam pracovního postupu 12

13 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - mluvnice 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky V textu klade správné tvary zájmen. Vlastními slovy vysvětlí rod činný a trpný, uvede příklad, vyhledá v textu a převede naopak. Rozliší a určí druhy neohebných slov. Pracuje s pravidly velká písmena, spřežky Vymýšlí vlastní příklady druhů vět dle postoje mluvčího. Vysvětlí vlastními slovy rozdíl mezi větou Tvarosloví pravidla psaní velkých písmen - skloňování zájmen - slovesný rod činný a trpný - slova neohebná: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce - stupňování příslovcí - příslovečné spřežky Skladba druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací- zjišťovací i doplňovací, rozkazovací, přací a zvolací - věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty 13

14 jednočlennou a dvojčlennou. Pojmenuje větné ekvivalenty. Ve větě vyhledá a určí základní i rozvíjející větné členy. Samostatně vyvodí základní pravidla určování vedlejších vět dle znalosti větných členů. Nahrazuje větný člen vedlejší větou a naopak. Vyhledává spojovací výrazy. - základní větné členy (holé, rozvité a několikanásobné) - vyjádření podmětu různými slovními druhy - druhy přísudků : slovesný a jmenný - rozvíjející větné členy - seznámení s druhy vedlejších vět 14

15 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vysvětlí vlastními slovy, uvede příklad a bezpečně najde v textu. Rozliší vyprávění literární od faktického. Vyhledává informace ve slovnících i jiných textech. Zarecituje báseň, vysvětlí základní termíny a vyhledá je. Všímá si rozdílů Žánry a formy epiky román, povídka, novela - druhy kompozičních postupů (chronologická k., retrospektivní k., rámcová k., paralelní k.) Žánry a formy lyriky píseň, báseň, epigram, óda, elegie, sonet Druhy lyriky milostná, přírodní, náboženská, lidová Rozbor básně a její teorie rým a druhy rýmů - verš, sloka, rytmus - pásmo a nonsensová poezie 15

16 zpracování textu. Uvede základní rozlišení dramatického textu, uvede příklady z literatury. Vyjádří své pocity z četby, poslechu pořadu, z divadelního či televizního představení. Porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování, uvede svůj vlastní názor. Dělení dramatu komedie a tragedie 16

17 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - sloh 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vědomě užívá různé postupy u popisu uměleckého díla, volí vhodnost výběru dle ztvárnění obrazu. Napíše alespoň jednu cvičnou práci. Vysvětlí jednotlivé druhy charakteristik a použije je ve své slohové práci. Uvede hlavní znaky subjektivně zabarveného popisu, ve své sloh. práci užívá obrazná pojmenování a Popis popis výrobků - popis uměleckého díla - popis pracovních postupů Charakteristika přímá a nepřímá, vnitřní a vnější - charakteristika literární postavy Líčení 17

18 vyhledává je v literárních ukázkách. Napíše alespoň jednu práci dle vlastního výběru. Zpracuje výtah z odborného textu, vědomě používá přiměřené jazykové prostředky. Formuluje ústní a písemné žádosti. Prohlubuje si poznatky o vhodných jazykových prostředcích při komunikaci s vrstevníky i dospělými. Sestaví svůj vlastní životopis a životopis někoho z rodiny nebo blízké osoby. Vypravuje scénu z divadelní hry, filmu, knihy ústní i písemnou formou. Žák v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči. Výtah Žádost ústní a písemná Životopis Vypravování 18

19 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyka a literatura - mluvnice 8. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák vysvětlí vlastními slovy, vyhledá v textu, správně určí. Ovládá pravopis lexikální, tvaroslovný i skladební, umí si ověřit správnost svého psaní. Interpunkci používá ve větě jednoduché i v souvětích. Využívá svých znalostí v mluveném i písemném projevu. Rozumí slovům přejímaným z cizích jazyků, vhodně je používá, dokáže je Skladba věta jednoduchá a souvětí, - souvětí souřadné a podřadné - druhy vedlejších vět - významové poměry (mezi větami hlavními, souřadně spoj.vedlejšími větami, několikanásobnými vět. Členy - interpunkce v souvětí Nauka o tvoření slov obohacování slovní zásoby - přejímání slov z cizích jazyků, jejich pravopis a výslovnost 19

20 nahradit českým výrazem a naopak. Využívá různé typy slovníků a jazykových příruček. Žák spisovně vyslovuje cizí běžně užívaná jména. Bez větších nedostatků převede text z nespisovné formy do spisovného jazyka. Vyjmenuje alespoň 5 slovanských jazyků, rozliší jaz. germánské a románské. Vyjmenuje alespoň tři názvy nářečí používaných na našem území. Vysvětlí termíny: dialekt, interdialekt, dialektologie, slang, argot. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Tvarosloví užití cizích vlastních jmen v textu - slovesný vid, třídy a vzory Obecný výklad o českém jazyce slovanské jazyky - útvary čes.jazyka a jaz. kultura 20

21 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyka jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 8. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky V čítankových ukázkách samostatně vyhledá důležité znaky každé literární etapy. Chápe a vlastními slovy vysvětlí odlišnosti jednotlivých epoch v literatuře Žák vyhledává informace v různých informačních zdrojích. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení. Vývoj literatury české i světové - Antická literatura - Středověká literatura - Renesanční literatura - Barokní literatura Literatura doby pobělohorské - Lidová a pololidová tvorba - Ústní lidová slovesnost 21

22 Vyjmenuje hlavní představitele a jejich přínos pro literaturu. Vlastními slovy vysvětlí pojem národní obrození, popíše historickou situaci a uvede hlavní představitele. Žák vysvětlí vlastními slovy základní literární pojmy, dokáže najít vhodné příklady v čítankových ukázkách. Bezpečně popíše strukturu a jazyk literárního díla Vyjmenuje hlavní představitele a uvede alespoň dvě díla ke každému autorovi. Uceleně reprodukuje přečtený text. Rozlišuje základní literární druhy a žánry Poznává literární díla evropských národů. V ukázkách vyhledává hlavní myšlenku a pointu Světová literatura 18. a 1.pol.19.st. Národní obrození- konec 18.st- pol.19st. Světová literatura-2.pol,19.st. Česká literatura- konec 19.st. Literární toulky Evropou 22

23 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková kultura Český jazyk a literatura - sloh 8. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vyjmenuje a vysvětlí nejdůležitější znaky probraných slohových útvarů. Vyhledá je v literárních textech. Vědomě používá vhodné jazykové prostředky pro jednotlivé útvary. Vyjádří své názory a myšlenky s použitím vhodných jazykových prostředků v písemném i mluveném projevu. Napíše alespoň jednu práci dle výběru Charakteristika literárních postav - rozlišení char. vnější a vnitřní - výběr vhodných jazykových prostředků Líčení výběr vhodných jazykových prostředků - obrazná pojmenování 23

24 z předepsaných témat. Žák uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text a dodržováním pravidel mezivětného navazování. Napíše alespoň dvě slohové práce. Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. Výklad důležité znaky - výtah a výpisky (práce s internetem a publikacemi) Úvaha Souhrnné poučení o slohu 24

25 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - mluvnice 9. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Rozlišuje ukázky ze starší české lit. A literatury současné. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Ovládá veškerý pravopis, umí si správnost ověřit a opravit. Ovládá pravidla spisovné výslovnosti, Obecný výklad o jazyce řeč a jazyk, projev mluvený a psaný - vývoj jazyka a jazyková kultura - útvary českého jazyka - jazykověda (informativně) Pravopis opakování veškerých pravopisných jevů Zvuková stránka jazyka souhlásky a samohlásky - spodoba znělosti a spisovná výslovnost 25

26 provádí zápis výslovnosti, vysvětlí vlastními slovy spodobu. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. Pracuje se slovníky, vyhledává a určuje významy slov. Uvádí příklady synonym, antonym a homonym v souvislosti s použitým textem. Dělí slova na jednotlivé části a dokáže je správně pojmenovávat. - příklonky, předklonky, přízvuk, tempo Slovní zásoba a význam slova rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby, odborné názvy, slova mezinárodní - slovo a sousloví, význam slova ( synonyma, homonyma, antonyma) Tvoření slov stavba slova - odvozování, skládání a zkracování slov 26

27 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 9. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Chápe a vlastními slovy vysvětlí odlišnosti klasického dramatu a novodobých divadelních forem. Vyjmenuje hlavní představitele a alespoň jedno stěžejní dílo. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.přiřadí k autorům díla a naopak. Rozlišuje základní literární žánry Literatura 20. století- česká i světová Divadlo Próza 27

28 a druhy, porovnává je i jejich funkci, uved jejich významné představitele. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. Bezpečně ovládá základní rozbor básně. Poezie 28

29 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - sloh 9. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Popíše složitější pracovní postupy. Výstižně charakterizuje povahu člověka, jeho zájmy odlišnosti a shodné znaky s ostatními lidmi, zamýšlí se nad nimi. Vědomě užívá složitějších jazykových prostředků. Dokáže napsat úvahu na stanovené téma. Na základě dialogu, části textu nebo několika málo indicií Druhy popisu Charakteristika a její druhy Líčení Úvaha Vypravování v uměleckém stylu 29

30 napíše vypravování, volí vhodnější formu svého vypravovacího postupu. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk. Svými slovy vysvětlí základní znaky fejetonu, vyjmenuje alespoň tři autory píšící fejetony, napíše cvičnou práci na zvolené téma. V novinách vyhledává další útvary publicistického stylu. Vlastními slovy charakterizuje jednotlivé funkční styly, z několika textů vybere útvary a zařadí je do funkčních stylů. Orientuje se ve slohových útvarech a využívá vhodné slovní zásoby. U libovolných textů určí druh kompozičního postupu. Žák využívá poznatků o Fejeton Funkční styly a postupy Kompoziční postupy Mediální výchova projekt Redakční skupina (Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu ) 30

31 jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. 31

32 8.2 Anglický jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Výukou cizích jazyků přispíváme k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytujeme živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci našich žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojováním cizích jazyků pomáháme snižovat jazykové bariéry, přispíváme ke zvýšení mobility jedince a umožňujeme další studium v budoucím pracovním uplatnění. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích vycházejí ze společného Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kompetence k učení - samostatným získáváním informací z různých zdrojů vedeme žáky k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny - dbáme, aby každý postup měl určitý didaktický cíl, kterým vedeme žáky k vyjádření svých závěrů a k úvahám o daném problému - klademe důraz na porozumění probíraného učiva - upozorňujeme na konkrétní využití nabytých vědomostí a dovedností v životě Kompetence k řešení problému - podporujeme žáky ve vlastních tvořivých aktivitách - při pozorování a objevování učíme žáky jednoduchému zaznamenávání jevů - dbáme na to, aby se žáci nedali odradit případným nezdarem Kompetence občanská druhých, - vedeme ke vzájemnému slušnému chování žáků mezi sebou - snažíme se, aby si žáci mezi sebou pomáhali, uznávali a oceňovali nápady

33 vedeme žáky k diskusi o problému Kompetence komunikativní téma - dáváme žákům prostor k vyjádření vlastního názoru - ve výuce cizích jazyků zařazujeme jednoduchá mluvní cvičení na zvolené - vedeme žáky k práci s literaturou v cizím jazyce Kompetence sociální a personální - vedeme žáky k časté spolupráci ve dvojicích nebo ve skupinách, což vede ke vzájemné domluvě mezi sebou - vedeme žáky k tomu, aby v případě potřeby dokázali požádat o pomoc - vzájemnou komunikaci vedeme v příjemné atmosféře a k tomu napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou Kompetence pracovní - zaměřujeme se na dosažení dobrých pracovních návyků - vedeme žáky k přípravě jednoduchých pomůcek pro sebe a ostatní spolužáky - dodržujeme zásady bezpečnosti a zdraví při práci

34 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 6. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák - pozdraví a představí se - zeptá se a odpoví na osobní údaje - popíše osoby a předměty Introduction Jazykové prostředky a funkce - přítomný čas prostý průběhový - určitý a neurčitý člen - předložky - vazba there is/are Komunikační situace a typy textů - setkání - situace ve třídě Tematické okruhy slovní zásoby - rodina a přátelé - osobní údaje - fyzický popis - barvy - šaty

35 - sporty - čísla - předměty ve třídě Žák - zeptá se na aktuální dění - koupí něco v obchodě - poznamená si datum - popíše průběh roku po jednotlivých měsících - pojmenuje důležité události v roce - prezentuje svoje znalosti v projektu Můj život My life Jazykové prostředky a funkce - přítomný čas prostý - přítomný čas průběhový - řadové číslovky - datum - výslovnost i a í - přízvuk slov Komunikační situace a typy textů - situace v obchodě - osobní rozhovor - narozeniny Tematické okruhy slovní zásoby - rodina - činnosti - nakupování a ceny - počasí a měsíce v roce - zvyky a koníčky Reálie - typický rok ve Velké Británii - skotská národní píseň Auld Lang Syne Žák - popíše zvířata Animals Jazykové prostředky a funkce - přídavná jména dlouhý/krátký

36 - vypráví příběh v přítomnosti - rozumí slyšenému textu a reprodukuje ho v jednouchých větách - vede rozhovor s odborníkem na zvířata - prezentuje svoje znalosti v projektu Moje oblíbené zvíře Žák - klade otázky typu Kde jsi byl? - zeptá se a odpoví na zdraví - napíše krátký dopis nebo delší vzkaz svému učiteli - popíše osobu na základě osobních údajů a osobních věcí - osobní zájmena v předmětu - ukazovací zájmena - zájmeno nějaký - přízvuk ve slově, tiché hlásky Komunikační situace a typy textů - psaní pohledů Tematické okruhy slovní zásoby - divoká zvířata, mazlíčci - části těla - fyzický popis Reálie - zvířata ve Velké Británii - anglická píseň Když jsi šťastný Doctor Jazykové prostředky a funkce - minulý čas slovesa být - minulý čas pravidelných sloves - minulý čas nepravidelných sloves - kladná věta a otázka v minulém čase - výslovnost koncovek sloves v minulém čase - oslabená výslovnost slov ve větě Komunikační situace a typy textů - dotazy a odpovědi - dopis učiteli - nehody

37 - porozumí obsahu slyšeného příběhu v minulosti - klade wh otázky - porozumí obsahu krátkého textu na téma Návštěva u zubaře - vypráví příběh podle obrázků - rozumí obsahu čteného textu příběhu v minulém čase popisující menší nehodu Tematické okruhy slovní zásoby - zdraví - lékaři a zubaři - škola Reálie - zdravotní péče ve Velké Británii - prezentuje svoje znalosti v projektu Život v minulosti Žák - objedná si jídlo v restauraci - napíše seznam nákupu Food Jazykové prostředky a funkce - vyjádření budoucnosti pomocí going to (chystat se) - vyjádření množství potravin - členy

38 - řekne, které jídla a nápoje má rád/nerad - vyhledá specifické informace v delším čteném textu - udělá průzkum mezi spolužáky o jejich zvyklostech v jídle a pití - prezentuje svoje znalosti v projektu Jídlo v mé zemi - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - přízvuk ve frázích - výslovnost č a dž - rozlišování stejné a rozdílné hlásky Komunikační situace a typy textů - v restauraci - příprava jídla podle receptu Tematické okruhy slovní zásoby - jídlo a pití - jídlo v restauraci - kuchařské recepty Reálie - jídla a doba jídla ve Velké Británii Žák - porozumí zeměpisnému popisu Velké Británie - porovná místa, věci a osoby, popíše rozdíly - pojmenuje nejznámější země světa - koupí si oblečení Do you know? Jazykové prostředky a funkce - porovnání stejných věcí/kvalit - 2. stupeň přídavných jmen - 3.stupeň přídavných jmen - popisná přídavná jména - výslovnost th - přízvuk slov - jazykolamy Komunikační situace a typy textů

39 - porozumí obsahu delšího textu na téma Den sv. Valentýna - prezentuje svoje znalosti v projektu Moje země - popis britských ostrovů - zeměpisné názvy - situace v obchodě s oblečením - vhodnost oblečení Tematické okruhy slovní zásoby - rekordy - země a kontinenty - oblečení Reálie - den sv.valentýna - USA Žák - rozumí obsahu delšího čteného textu na téma Zábava nebo denní režim - zeptá se kamaráda na činnosti ve volném čase - popíše činnosti, které dělá pravidelně ve volném čase - porozumí hlavní myšlence a vyhledá Entertainment Jazykové prostředky a funkce - sloveso muset/mít povinnost - frekvenční příslovce - příslovce s koncovkou ly - výslovnost ə a h Komunikační situace a typy textů - program rozhlasu - domluva schůzky Tematické okruhy slovní zásoby - zábava a aktivity volného času - zvyklosti Reálie

40 specifické informace v delším textu popisující událost v minulosti - vytvoří část příběhu na základě daných informací a zahraje ho - rozumí rozhovoru dvou osob na téma Volný čas - domluví si schůzku s kamarádem - zábava ve Velké Británii - prezentuje svoje znalosti v projektu Zábava

41 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák - představí sebe a své blízké obšírněji - popíše stručně své nejbližší okolí - orientuje se ve slovníku, aktivně ho používá Žák Introduction Komunikační situace a typy textů - představení sebe a svého okolí Tematické okruhy slovní zásoby - rodina a přátelé - osobní údaje Jazykové prostředky a funkce - minulý čas prostý s použitím před

42 - popíše nejdůležitější události svého života - seznámí se s novými lidmi - požádá o službu - zeptá se na minulé události a činnosti - popíše pocity z událostí - napíše esej o své rodině Žák - popíše aktivity svého volného času - vypráví přátelům, co má a nemá rád - stručně vyjádří, co se chystá dělat - vede rozhovor o svých kvalitách a zálibách - rozumí čtenému a slyšenému - používání zájmen - rozlišení muže a ženy v podstatném jméně - úvod do fonetické abecedy v anglickém slovníku Komunikační situace a typy textů - životní události - popis události adjektivech - seznámení se - žádosti týkající se úsluh - esej o své rodině - každodenní výrazy Tematické okruhy slovní zásoby - rodina - činnosti Jazykové prostředky a funkce - přítomný čas prostý a průběhový - -ing forma po mít rád - spojování vět - chystat se něco dělat ( going to ) - výrazy s mít ( have ) - souhlásky ve výslovnosti Komunikační situace a typy textů - neznámá slova v textu - popis budoucích plánů - průzkum mínění - každodenní výrazy Tematické okruhy slovní zásoby - aktivity volného času

43 jednoduchému textu na téma zálib, práce a činností - školní předměty a technologie Reálie - generace povalečů Žák zhotoví projekt na vybrané téma Moje rodina / Rodina v telenovele / Život rodiny v České republice Žák - nabídne a navrhne službu - rozumí krátkému příběhu s detektivní zápletkou - reaguje adekvátně na aktuální situaci z každodenního života - odpoví na dotazy o své budoucnosti - popíše představy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Četba populárně naučného textu o životě britské rodiny, porovnání české a britské rodiny; Jazykové prostředky a funkce - budoucí čas v souvislosti s nabídkou a rozhodnutím - fonetická abeceda - samohlásky Komunikační situace a typy textů - nabídky, návrhy a rozhodnutí - předpovědi - dotazník - každodenní výrazy - odstavce při psaní delšího textu Tematické okruhy slovní zásoby - doprava - obydlí a pracoviště - vlastní budoucnost

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 6.ročník. učebnice PROJECT II. ( third edition ) Vzdělávací obsah 1. lekce - - rozliší různé, předem dané informace ve slyšeném textu - vyhledá v krátkém čteném textu osobní údaje - popíše

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3+1 týdně, volitelný, Cizí jazyk Lidé Žák: vyplní dotazník s osobními údaji, koníčky, zájmy atd. hovoří o šikaně a poradí, jak ji řešit Lidé - můj život - vztažné věty - that, who, which - šikana - popis

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Anglický jazyk pro 7. ročník

Anglický jazyk pro 7. ročník Anglický jazyk pro 7. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - vymění si základní osobní informace; - utvoří zdvořilou žádost; - čte a sestaví pojednání o rodině (sestaví rodinný rodokmen); - zjistí a poskytne informace o rodině; - rozumí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více