ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1

2 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Anglický jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Německý jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Matematika: charakteristika a vzdělávací obsah Informatika: charakteristika a vzdělávací obsah Dějepis: charakteristika a vzdělávací obsah Výchova k občanství: charakteristika a vzdělávací obsah Fyzika: charakteristika a vzdělávací obsah Chemie: charakteristika a vzdělávací obsah Přírodopis: charakteristika a vzdělávací obsah Zeměpis: charakteristika a vzdělávací obsah Hudební výchova: charakteristika a vzdělávací obsah Výtvarná výchova: charakteristika a vzdělávací obsah Tělesná výchova: charakteristika a vzdělávací obsah Výchova ke zdraví: charakteristika a vzdělávací obsah Pracovní činnosti: charakteristika a vzdělávací obsah Volitelné předměty: charakteristika a vzdělávací obsah

3 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Tento předmět zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i mezi ostatními vyučovacími předměty. Dovednosti, které si žáci osvojují, jsou důležité pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělání. Daný předmět má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova, Literární výchova.ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých částí vzájemně prolíná. Komunikační a slohová výchova Klademe velký důraz zejména na tuto oblast. Učíme žáky pracovat s textem, analyzovat text a porozumět mu. Nabízíme žákům možnost pracovat s knihou, využívat internet. Žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, komunikovat s vrstevníky, ale i dospělými osobami, vyjadřovat své myšlenky a názory. Seznamují se základními slohovými útvary, s principy výstavby mluveného i písemného projevu. Jazyková výchova Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby jazyka. Učí se pracovat s jazykovými příručkami, využívají výukové programy na počítači. Vedeme žáky k logickému myšlení, přehlednému a srozumitelnému vyjadřování. Učíme je chápat jazyk z hlediska historického, kulturního i sociálního. Literární výchova Žáci získávají základní informace o literárních druzích a žánrech především prostřednictvím četby. Seznamují se s vývojem literatury u nás i ve světě. Získávají informace, třídí je a zpracovávají do samostatných výstupů, do projektů. Učí se formulovat vlastní názor o přečtené knize, rozlišovat literární fikci a skutečnost. 3

4 V daných výukových složkách pomáháme žákům pochopit nové informace v co nejširších souvislostech, integrujeme výuku i do dalších vyučovacích předmětů. Pracujeme s různými zdroji informací (internet, knihy, výukové programy, média, exkurze). Uplatňujeme takové metody a formy práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Kompetence k řešení problému Rozvíjíme je zejména učením v souvislostech, předkládáme žákům takové úlohy, jejichž řešení vyžaduje znalost z více oborů. Žáci mají možnost širokého využití různých zdrojů informací. Vedeme je, aby samostatně nalézali pravidla, poučky a příslušné jazykové jevy, které jim pomáhají při řešení. Učíme je nalézat chyby a odůvodňovat správná řešení. Kompetence k učení Jsou rozvíjeny vždy individuálně podle potřeb konkrétního žáka. Bereme ohled na žáky s poruchami učení. Rozvíjíme žáky zvlášť nadané. Pracujeme se žáky na rozvíjení jejich sebehodnocení. Nabízíme dovednosti potřebné k osvojování učiva, tím předkládáme možnost využít všech osvojených dovedností v dalších oblastech vzdělání. Vedeme žáky k systematickému ukládání a řazení učiva. Učíme je aplikovat získané pravidlo. Seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Zároveň žáky směrujeme k vyhledávání daných termínů v příslušných příručkách a slovnících. Kompetence komunikativní Vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků, pracujeme v komunitních kruzích, do školních projektů zapojujeme všechny žáky, hodnotíme jejich výstupy, ale žáci sami také mají možnost sebehodnocení. Vedeme je ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, ke srozumitelné stavbě větných celků. Snažíme se o rozšiřování slovní zásoby žáků s pomocí literárního i gramatického učiva. Kompetence sociální a personální S těmito kompetencemi se žáci seznamují prostřednictvím skupinového vyučování, snažíme se děti zapojit do různých soutěží pořádaných na půdě školy, ale i mimo ni. 4

5 Vytváříme příležitost pro diskusi žáků. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské Žáci jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi, jsou vedeni k respektování tradic. Podporujeme v žácích potřebu sebevzdělávání v oblasti literární, dále podporujeme samostatnou četbu, návštěvy kulturních zařízení (kino, divadlo, výstavní síně, hudební akce) Kompetence pracovní Jsou převážně rozvíjeny opět formou projektového vyučování, ale i skupinové či individuální práce, žáci si osvojují znalost různých pracovních postupů. Učíme žáky základním hygienickým pravidlům pro čtení a psaní, pro udržení jejich učebního prostoru. 5

6 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - mluvnice 6.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vyjmenuje a vysvětlí slovní druhy, uvede příklady, najde v textu. Třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Přiřazuje podstatná jména k jednotlivým jejich druhům. Správně určuje kategorie podstatných jmen. Pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny, ověřuje Tvarosloví slovní druhy - druhy podstatných jmen (konkrétní, abstraktní, vlastní a obecná, hromadná, pomnožná, látková) - druhy přídavných jmen, jmenné tvary přídavných jmen - stupňování přídavných jmen - zájmena a skloňování zájmen - druhy číslovek - slovesa a tvary podmiňovacího způsobu přítomného a minulého - pravopisné jevy spojené s touto problematikou 6

7 pravopisné jevy. Na uvedených příkladech rozliší druhy přídavných jmen, zvládá pravopis s drobnými chybami. V textu klade správný tvar zájmen, určí jeho druh. Zvládá pravopis číslovek téměř bez chyb. Vědomě užívá správné tvary podmiňovacího způsobu. Žák rozlišuje ukázky z obou jazykových vrstev, vyjmenuje alespoň 3 nářečí, vysvětlí vlastními slovy části nespisovné a spisovné formy jazyka. Bezpečně ovládá pravidla spisovné výslovností, vysvětlí princip asimilace. Používá jazykové příručky, orientuje se v užívání zkratek ve slovnících. Ve větě bezpečně najde podmět a Úvod o českém jazyce rozvrstvení národního jazyka - nářečí, obecná čeština - jazykové příručky Zvuková stránka jazyka spisovná a nespisovná výslovnost - pauzy, důraz, tempo Skladba základní větné členy - rozvíjející větné členy 7

8 přísudek, rozvíjející větné členy zná informativně. Správně klade čárky v jednoduchých souvětích. - věta jednoduchá a souvětí - interpunkce v souvětí - spojování vět nejobvyklejšími spojovacími výrazy 8

9 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyka jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 6. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák vyjmenuje základní znaky pohádky, uvede autory píšící pohádky z české i světové literatury. Žák vyjmenuje základní znaky pověsti, vyjmenuje autory. Uvede nejméně 3 příklady pověstí. U literárních ukázek dokáže bezpečně určit, zda se jedná o pověst nebo pohádku. Literární termíny vysvětlí vlastními slovy Pohádka znaky pohádky - nejznámější autoři pohádek u nás ve světě Pověsti znaky pověstí - nejznámější autoři pověstí Literární teorie archaismy, neologismy, ICH a ER forma, próza, poezie, drama a jeho dělení 9

10 a uvede příklad, vyhledá je v textu Čte plynule, hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřuje vlastními názory a pocity. Vyhledává informace v učebnicích, v encyklopediích, na internetu - báje, mýty, legendy - cestopis, bajka - přirovnání, zosobnění 10

11 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - sloh 6. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák zpracuje osnovu jakéhokoliv textu. Vyjmenuje 2 nejdůležitější znaky vypravování. Napíše alespoň jednu cvičnou práci zadání si vybere z nabídky. Ovládá psaní řeči přímé a nepřímé a samostatně používá ve své práci. Po přečtení textu rozliší, zda se jedná o vypravování nebo popis. Uvede nejdůležitější rozdíly Vypravování osnova textu - nejdůležitější znaky vypravování - členění na odstavce Popis a jeho funkce 11

12 mezi těmito útvary. Napíše alespoň jednu práci dle vlastního výběru. Zpracuje jednoduchý pracovní postup. Na příbalovém letáku k lékům vyhledá nejdůležitější informace. Význam pracovního postupu 12

13 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - mluvnice 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky V textu klade správné tvary zájmen. Vlastními slovy vysvětlí rod činný a trpný, uvede příklad, vyhledá v textu a převede naopak. Rozliší a určí druhy neohebných slov. Pracuje s pravidly velká písmena, spřežky Vymýšlí vlastní příklady druhů vět dle postoje mluvčího. Vysvětlí vlastními slovy rozdíl mezi větou Tvarosloví pravidla psaní velkých písmen - skloňování zájmen - slovesný rod činný a trpný - slova neohebná: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce - stupňování příslovcí - příslovečné spřežky Skladba druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací- zjišťovací i doplňovací, rozkazovací, přací a zvolací - věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty 13

14 jednočlennou a dvojčlennou. Pojmenuje větné ekvivalenty. Ve větě vyhledá a určí základní i rozvíjející větné členy. Samostatně vyvodí základní pravidla určování vedlejších vět dle znalosti větných členů. Nahrazuje větný člen vedlejší větou a naopak. Vyhledává spojovací výrazy. - základní větné členy (holé, rozvité a několikanásobné) - vyjádření podmětu různými slovními druhy - druhy přísudků : slovesný a jmenný - rozvíjející větné členy - seznámení s druhy vedlejších vět 14

15 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vysvětlí vlastními slovy, uvede příklad a bezpečně najde v textu. Rozliší vyprávění literární od faktického. Vyhledává informace ve slovnících i jiných textech. Zarecituje báseň, vysvětlí základní termíny a vyhledá je. Všímá si rozdílů Žánry a formy epiky román, povídka, novela - druhy kompozičních postupů (chronologická k., retrospektivní k., rámcová k., paralelní k.) Žánry a formy lyriky píseň, báseň, epigram, óda, elegie, sonet Druhy lyriky milostná, přírodní, náboženská, lidová Rozbor básně a její teorie rým a druhy rýmů - verš, sloka, rytmus - pásmo a nonsensová poezie 15

16 zpracování textu. Uvede základní rozlišení dramatického textu, uvede příklady z literatury. Vyjádří své pocity z četby, poslechu pořadu, z divadelního či televizního představení. Porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování, uvede svůj vlastní názor. Dělení dramatu komedie a tragedie 16

17 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - sloh 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vědomě užívá různé postupy u popisu uměleckého díla, volí vhodnost výběru dle ztvárnění obrazu. Napíše alespoň jednu cvičnou práci. Vysvětlí jednotlivé druhy charakteristik a použije je ve své slohové práci. Uvede hlavní znaky subjektivně zabarveného popisu, ve své sloh. práci užívá obrazná pojmenování a Popis popis výrobků - popis uměleckého díla - popis pracovních postupů Charakteristika přímá a nepřímá, vnitřní a vnější - charakteristika literární postavy Líčení 17

18 vyhledává je v literárních ukázkách. Napíše alespoň jednu práci dle vlastního výběru. Zpracuje výtah z odborného textu, vědomě používá přiměřené jazykové prostředky. Formuluje ústní a písemné žádosti. Prohlubuje si poznatky o vhodných jazykových prostředcích při komunikaci s vrstevníky i dospělými. Sestaví svůj vlastní životopis a životopis někoho z rodiny nebo blízké osoby. Vypravuje scénu z divadelní hry, filmu, knihy ústní i písemnou formou. Žák v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči. Výtah Žádost ústní a písemná Životopis Vypravování 18

19 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyka a literatura - mluvnice 8. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák vysvětlí vlastními slovy, vyhledá v textu, správně určí. Ovládá pravopis lexikální, tvaroslovný i skladební, umí si ověřit správnost svého psaní. Interpunkci používá ve větě jednoduché i v souvětích. Využívá svých znalostí v mluveném i písemném projevu. Rozumí slovům přejímaným z cizích jazyků, vhodně je používá, dokáže je Skladba věta jednoduchá a souvětí, - souvětí souřadné a podřadné - druhy vedlejších vět - významové poměry (mezi větami hlavními, souřadně spoj.vedlejšími větami, několikanásobnými vět. Členy - interpunkce v souvětí Nauka o tvoření slov obohacování slovní zásoby - přejímání slov z cizích jazyků, jejich pravopis a výslovnost 19

20 nahradit českým výrazem a naopak. Využívá různé typy slovníků a jazykových příruček. Žák spisovně vyslovuje cizí běžně užívaná jména. Bez větších nedostatků převede text z nespisovné formy do spisovného jazyka. Vyjmenuje alespoň 5 slovanských jazyků, rozliší jaz. germánské a románské. Vyjmenuje alespoň tři názvy nářečí používaných na našem území. Vysvětlí termíny: dialekt, interdialekt, dialektologie, slang, argot. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. Tvarosloví užití cizích vlastních jmen v textu - slovesný vid, třídy a vzory Obecný výklad o českém jazyce slovanské jazyky - útvary čes.jazyka a jaz. kultura 20

21 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyka jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 8. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky V čítankových ukázkách samostatně vyhledá důležité znaky každé literární etapy. Chápe a vlastními slovy vysvětlí odlišnosti jednotlivých epoch v literatuře Žák vyhledává informace v různých informačních zdrojích. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení. Vývoj literatury české i světové - Antická literatura - Středověká literatura - Renesanční literatura - Barokní literatura Literatura doby pobělohorské - Lidová a pololidová tvorba - Ústní lidová slovesnost 21

22 Vyjmenuje hlavní představitele a jejich přínos pro literaturu. Vlastními slovy vysvětlí pojem národní obrození, popíše historickou situaci a uvede hlavní představitele. Žák vysvětlí vlastními slovy základní literární pojmy, dokáže najít vhodné příklady v čítankových ukázkách. Bezpečně popíše strukturu a jazyk literárního díla Vyjmenuje hlavní představitele a uvede alespoň dvě díla ke každému autorovi. Uceleně reprodukuje přečtený text. Rozlišuje základní literární druhy a žánry Poznává literární díla evropských národů. V ukázkách vyhledává hlavní myšlenku a pointu Světová literatura 18. a 1.pol.19.st. Národní obrození- konec 18.st- pol.19st. Světová literatura-2.pol,19.st. Česká literatura- konec 19.st. Literární toulky Evropou 22

23 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková kultura Český jazyk a literatura - sloh 8. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Vyjmenuje a vysvětlí nejdůležitější znaky probraných slohových útvarů. Vyhledá je v literárních textech. Vědomě používá vhodné jazykové prostředky pro jednotlivé útvary. Vyjádří své názory a myšlenky s použitím vhodných jazykových prostředků v písemném i mluveném projevu. Napíše alespoň jednu práci dle výběru Charakteristika literárních postav - rozlišení char. vnější a vnitřní - výběr vhodných jazykových prostředků Líčení výběr vhodných jazykových prostředků - obrazná pojmenování 23

24 z předepsaných témat. Žák uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text a dodržováním pravidel mezivětného navazování. Napíše alespoň dvě slohové práce. Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. Výklad důležité znaky - výtah a výpisky (práce s internetem a publikacemi) Úvaha Souhrnné poučení o slohu 24

25 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - mluvnice 9. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Rozlišuje ukázky ze starší české lit. A literatury současné. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Ovládá veškerý pravopis, umí si správnost ověřit a opravit. Ovládá pravidla spisovné výslovnosti, Obecný výklad o jazyce řeč a jazyk, projev mluvený a psaný - vývoj jazyka a jazyková kultura - útvary českého jazyka - jazykověda (informativně) Pravopis opakování veškerých pravopisných jevů Zvuková stránka jazyka souhlásky a samohlásky - spodoba znělosti a spisovná výslovnost 25

26 provádí zápis výslovnosti, vysvětlí vlastními slovy spodobu. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. Pracuje se slovníky, vyhledává a určuje významy slov. Uvádí příklady synonym, antonym a homonym v souvislosti s použitým textem. Dělí slova na jednotlivé části a dokáže je správně pojmenovávat. - příklonky, předklonky, přízvuk, tempo Slovní zásoba a význam slova rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby, odborné názvy, slova mezinárodní - slovo a sousloví, význam slova ( synonyma, homonyma, antonyma) Tvoření slov stavba slova - odvozování, skládání a zkracování slov 26

27 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - literatura 9. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Chápe a vlastními slovy vysvětlí odlišnosti klasického dramatu a novodobých divadelních forem. Vyjmenuje hlavní představitele a alespoň jedno stěžejní dílo. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.přiřadí k autorům díla a naopak. Rozlišuje základní literární žánry Literatura 20. století- česká i světová Divadlo Próza 27

28 a druhy, porovnává je i jejich funkci, uved jejich významné představitele. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. Bezpečně ovládá základní rozbor básně. Poezie 28

29 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura - sloh 9. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Popíše složitější pracovní postupy. Výstižně charakterizuje povahu člověka, jeho zájmy odlišnosti a shodné znaky s ostatními lidmi, zamýšlí se nad nimi. Vědomě užívá složitějších jazykových prostředků. Dokáže napsat úvahu na stanovené téma. Na základě dialogu, části textu nebo několika málo indicií Druhy popisu Charakteristika a její druhy Líčení Úvaha Vypravování v uměleckém stylu 29

30 napíše vypravování, volí vhodnější formu svého vypravovacího postupu. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk. Svými slovy vysvětlí základní znaky fejetonu, vyjmenuje alespoň tři autory píšící fejetony, napíše cvičnou práci na zvolené téma. V novinách vyhledává další útvary publicistického stylu. Vlastními slovy charakterizuje jednotlivé funkční styly, z několika textů vybere útvary a zařadí je do funkčních stylů. Orientuje se ve slohových útvarech a využívá vhodné slovní zásoby. U libovolných textů určí druh kompozičního postupu. Žák využívá poznatků o Fejeton Funkční styly a postupy Kompoziční postupy Mediální výchova projekt Redakční skupina (Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu ) 30

31 jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. 31

32 8.2 Anglický jazyk: charakteristika a vzdělávací obsah Výukou cizích jazyků přispíváme k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytujeme živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci našich žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojováním cizích jazyků pomáháme snižovat jazykové bariéry, přispíváme ke zvýšení mobility jedince a umožňujeme další studium v budoucím pracovním uplatnění. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích vycházejí ze společného Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kompetence k učení - samostatným získáváním informací z různých zdrojů vedeme žáky k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny - dbáme, aby každý postup měl určitý didaktický cíl, kterým vedeme žáky k vyjádření svých závěrů a k úvahám o daném problému - klademe důraz na porozumění probíraného učiva - upozorňujeme na konkrétní využití nabytých vědomostí a dovedností v životě Kompetence k řešení problému - podporujeme žáky ve vlastních tvořivých aktivitách - při pozorování a objevování učíme žáky jednoduchému zaznamenávání jevů - dbáme na to, aby se žáci nedali odradit případným nezdarem Kompetence občanská druhých, - vedeme ke vzájemnému slušnému chování žáků mezi sebou - snažíme se, aby si žáci mezi sebou pomáhali, uznávali a oceňovali nápady

33 vedeme žáky k diskusi o problému Kompetence komunikativní téma - dáváme žákům prostor k vyjádření vlastního názoru - ve výuce cizích jazyků zařazujeme jednoduchá mluvní cvičení na zvolené - vedeme žáky k práci s literaturou v cizím jazyce Kompetence sociální a personální - vedeme žáky k časté spolupráci ve dvojicích nebo ve skupinách, což vede ke vzájemné domluvě mezi sebou - vedeme žáky k tomu, aby v případě potřeby dokázali požádat o pomoc - vzájemnou komunikaci vedeme v příjemné atmosféře a k tomu napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou Kompetence pracovní - zaměřujeme se na dosažení dobrých pracovních návyků - vedeme žáky k přípravě jednoduchých pomůcek pro sebe a ostatní spolužáky - dodržujeme zásady bezpečnosti a zdraví při práci

34 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 6. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák - pozdraví a představí se - zeptá se a odpoví na osobní údaje - popíše osoby a předměty Introduction Jazykové prostředky a funkce - přítomný čas prostý průběhový - určitý a neurčitý člen - předložky - vazba there is/are Komunikační situace a typy textů - setkání - situace ve třídě Tematické okruhy slovní zásoby - rodina a přátelé - osobní údaje - fyzický popis - barvy - šaty

35 - sporty - čísla - předměty ve třídě Žák - zeptá se na aktuální dění - koupí něco v obchodě - poznamená si datum - popíše průběh roku po jednotlivých měsících - pojmenuje důležité události v roce - prezentuje svoje znalosti v projektu Můj život My life Jazykové prostředky a funkce - přítomný čas prostý - přítomný čas průběhový - řadové číslovky - datum - výslovnost i a í - přízvuk slov Komunikační situace a typy textů - situace v obchodě - osobní rozhovor - narozeniny Tematické okruhy slovní zásoby - rodina - činnosti - nakupování a ceny - počasí a měsíce v roce - zvyky a koníčky Reálie - typický rok ve Velké Británii - skotská národní píseň Auld Lang Syne Žák - popíše zvířata Animals Jazykové prostředky a funkce - přídavná jména dlouhý/krátký

36 - vypráví příběh v přítomnosti - rozumí slyšenému textu a reprodukuje ho v jednouchých větách - vede rozhovor s odborníkem na zvířata - prezentuje svoje znalosti v projektu Moje oblíbené zvíře Žák - klade otázky typu Kde jsi byl? - zeptá se a odpoví na zdraví - napíše krátký dopis nebo delší vzkaz svému učiteli - popíše osobu na základě osobních údajů a osobních věcí - osobní zájmena v předmětu - ukazovací zájmena - zájmeno nějaký - přízvuk ve slově, tiché hlásky Komunikační situace a typy textů - psaní pohledů Tematické okruhy slovní zásoby - divoká zvířata, mazlíčci - části těla - fyzický popis Reálie - zvířata ve Velké Británii - anglická píseň Když jsi šťastný Doctor Jazykové prostředky a funkce - minulý čas slovesa být - minulý čas pravidelných sloves - minulý čas nepravidelných sloves - kladná věta a otázka v minulém čase - výslovnost koncovek sloves v minulém čase - oslabená výslovnost slov ve větě Komunikační situace a typy textů - dotazy a odpovědi - dopis učiteli - nehody

37 - porozumí obsahu slyšeného příběhu v minulosti - klade wh otázky - porozumí obsahu krátkého textu na téma Návštěva u zubaře - vypráví příběh podle obrázků - rozumí obsahu čteného textu příběhu v minulém čase popisující menší nehodu Tematické okruhy slovní zásoby - zdraví - lékaři a zubaři - škola Reálie - zdravotní péče ve Velké Británii - prezentuje svoje znalosti v projektu Život v minulosti Žák - objedná si jídlo v restauraci - napíše seznam nákupu Food Jazykové prostředky a funkce - vyjádření budoucnosti pomocí going to (chystat se) - vyjádření množství potravin - členy

38 - řekne, které jídla a nápoje má rád/nerad - vyhledá specifické informace v delším čteném textu - udělá průzkum mezi spolužáky o jejich zvyklostech v jídle a pití - prezentuje svoje znalosti v projektu Jídlo v mé zemi - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - přízvuk ve frázích - výslovnost č a dž - rozlišování stejné a rozdílné hlásky Komunikační situace a typy textů - v restauraci - příprava jídla podle receptu Tematické okruhy slovní zásoby - jídlo a pití - jídlo v restauraci - kuchařské recepty Reálie - jídla a doba jídla ve Velké Británii Žák - porozumí zeměpisnému popisu Velké Británie - porovná místa, věci a osoby, popíše rozdíly - pojmenuje nejznámější země světa - koupí si oblečení Do you know? Jazykové prostředky a funkce - porovnání stejných věcí/kvalit - 2. stupeň přídavných jmen - 3.stupeň přídavných jmen - popisná přídavná jména - výslovnost th - přízvuk slov - jazykolamy Komunikační situace a typy textů

39 - porozumí obsahu delšího textu na téma Den sv. Valentýna - prezentuje svoje znalosti v projektu Moje země - popis britských ostrovů - zeměpisné názvy - situace v obchodě s oblečením - vhodnost oblečení Tematické okruhy slovní zásoby - rekordy - země a kontinenty - oblečení Reálie - den sv.valentýna - USA Žák - rozumí obsahu delšího čteného textu na téma Zábava nebo denní režim - zeptá se kamaráda na činnosti ve volném čase - popíše činnosti, které dělá pravidelně ve volném čase - porozumí hlavní myšlence a vyhledá Entertainment Jazykové prostředky a funkce - sloveso muset/mít povinnost - frekvenční příslovce - příslovce s koncovkou ly - výslovnost ə a h Komunikační situace a typy textů - program rozhlasu - domluva schůzky Tematické okruhy slovní zásoby - zábava a aktivity volného času - zvyklosti Reálie

40 specifické informace v delším textu popisující událost v minulosti - vytvoří část příběhu na základě daných informací a zahraje ho - rozumí rozhovoru dvou osob na téma Volný čas - domluví si schůzku s kamarádem - zábava ve Velké Británii - prezentuje svoje znalosti v projektu Zábava

41 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák - představí sebe a své blízké obšírněji - popíše stručně své nejbližší okolí - orientuje se ve slovníku, aktivně ho používá Žák Introduction Komunikační situace a typy textů - představení sebe a svého okolí Tematické okruhy slovní zásoby - rodina a přátelé - osobní údaje Jazykové prostředky a funkce - minulý čas prostý s použitím před

42 - popíše nejdůležitější události svého života - seznámí se s novými lidmi - požádá o službu - zeptá se na minulé události a činnosti - popíše pocity z událostí - napíše esej o své rodině Žák - popíše aktivity svého volného času - vypráví přátelům, co má a nemá rád - stručně vyjádří, co se chystá dělat - vede rozhovor o svých kvalitách a zálibách - rozumí čtenému a slyšenému - používání zájmen - rozlišení muže a ženy v podstatném jméně - úvod do fonetické abecedy v anglickém slovníku Komunikační situace a typy textů - životní události - popis události adjektivech - seznámení se - žádosti týkající se úsluh - esej o své rodině - každodenní výrazy Tematické okruhy slovní zásoby - rodina - činnosti Jazykové prostředky a funkce - přítomný čas prostý a průběhový - -ing forma po mít rád - spojování vět - chystat se něco dělat ( going to ) - výrazy s mít ( have ) - souhlásky ve výslovnosti Komunikační situace a typy textů - neznámá slova v textu - popis budoucích plánů - průzkum mínění - každodenní výrazy Tematické okruhy slovní zásoby - aktivity volného času

43 jednoduchému textu na téma zálib, práce a činností - školní předměty a technologie Reálie - generace povalečů Žák zhotoví projekt na vybrané téma Moje rodina / Rodina v telenovele / Život rodiny v České republice Žák - nabídne a navrhne službu - rozumí krátkému příběhu s detektivní zápletkou - reaguje adekvátně na aktuální situaci z každodenního života - odpoví na dotazy o své budoucnosti - popíše představy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Četba populárně naučného textu o životě britské rodiny, porovnání české a britské rodiny; Jazykové prostředky a funkce - budoucí čas v souvislosti s nabídkou a rozhodnutím - fonetická abeceda - samohlásky Komunikační situace a typy textů - nabídky, návrhy a rozhodnutí - předpovědi - dotazník - každodenní výrazy - odstavce při psaní delšího textu Tematické okruhy slovní zásoby - doprava - obydlí a pracoviště - vlastní budoucnost

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA NIŽŠÍCH STUPNÍCH VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více