Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy."

Transkript

1 se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí a zapíše datum; - vyjmenuje důležitá data v životě a popíše vztahující se události; - popíše počasí v jednotlivých ročních obdobích; - popíše oblíbené a neoblíbené činnosti a důležité události, svátky v průběhu roku; - vyptá se na pravidelné denní činnosti a sám tytéž dotazy zodpovídá; - pojmenuje některá zvířata; - popíše tělesný vzhled a vlastnosti zvířat a člověka; - popíše, jak chová své domácí zvíře (rutinní činnosti) a zvládne jednoduchý dialog na stejné téma; Gramatika - přítomný čas prostý a průběhový; - want + to + infinitiv; - doplňovací otázky; - členy (a/an, the); -předložky; - there s/are...; - přítomný čas prostý; - přítomný čas průběhový; - řadové číslovky; - datum; - přídavná jména; - předmětové tvary osobních zájmen; - ukazovací zájmena this/that/these/those; - neurčitá zájmena some a any; - minulý čas (oznamovací věta, zápor a otázka se slovesem to be, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves; zápor a otázka v minulém čase); - going to; - how many/much...; - členy; - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména; OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence (Kooperace a kompetice). EGS - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; zvyky a tradice národů Evropy (Evropa 96

2 - vypráví a převypráví příběh v prostém přítomném čase; - popíše život zvířete (domov, zvyky, shánění potravy,...); - sestaví interview o životě zvířat (prostý přít. čas); - vyjádří, co má a co ne; - popíše obrázek (přít. čas průběhový); - vyjádří, kde kdo byl (nebyl) a na totéž se zeptá; - popíše minulé události; - pojmenuje základní nemoci a popíše situaci, kterou nemocný prožil; - pojmenuje obvyklé nehody a úrazy a popíše, co jim předcházelo; - ptá se na minulé události a tytéž dotazy i zodpovídá; - popíše situaci u zubaře; - vypravuje (převypráví) příběh v minulém čase; - druhý a třetí stupeň přídavných jmen; - as... as; - have to; - frekvenční příslovce; - tvoření příslovcí (příslovce s ly); - tvoření návrhů (Why don t we...; Let s...; Shall we...?). Slovní zásoba - přátelé a příbuzenské vztahy; - osobní údaje; - popis fyzického vzhledu; - barvy; - oblečení; - sporty; - číslovky; - předměty ve třídě; - řadové číslovky; - měsíce; - každoroční svátky a události, pravidelné činnosti; - počasí; - zvyky a koníčky; - ceny; - nakupování; - zvířata a zvířecí mazlíčci; 97 a svět nás zajímá).

3 - objedná si jídlo (pití) v restauraci; - sestaví nákupní lístek; - popíše vlastní stravovací zvyky (co a kdy jí a pije); - popíše průběh jednoduchého vaření; - rozumí jednoduchému receptu a sestaví jej; - zeptá se na množství věcí a určí je (rozliší počitatelné a nepočitatelné předměty); - zadá instrukci a následuje ji; - pomocí komparativu a superlativu adjektiv popíše rozdíly mezi věcmi (regiony) a porovnává vlastnosti lidí; - pojmenuje významné země a všechny kontinenty; - pojmenuje základní oblečení a zvládne dialog při nakupování v obchodě s oděvy; - sestaví valentýnské přání; - vyjádří, jak často co kdo dělá; - aktivně užívá přídavných jmen a příslovcí k popisu podstatných jmen a sloves; - části těla; - popis fyzického vzhledu; - zdraví; - u lékaře a dentisty; - jídlo a pití; - v restauraci; - recept; - Britské ostrovy (geografie); - přídavná jména; - držitelé rekordů; - země a kontinenty; - oblečení; - Valentýn; - běžná přirovnání; - zábava; - aktivity ve volném čase; - příslovce. Výslovnost - pravopis a zvuková stránka slov; - /I/ a /i:/; - slovní přízvuk; - / Iz/ zakončení; - němé souhlásky; 98

4 - porozumí popisu a popíše, jaké mají lidé povinnosti (co musí/nemusí); - popíše příležitosti k zábavě ve svém městě a také své zvyky (jak se baví); - porozumí minulému příběhu a převypráví jej (kniha, film, hra, televizní program); - domluví si a naplánuje schůzku s kamarádem. - oslabené formy samohlásek; - zakončení v minulém čase /ed/; - /σ/ a /o:/; - frázový přízvuk; - /tſ/ a /dз/; - / /; - rozdíly ve výslovnosti týchž samohlásek; - /ð/ a /θ/; - /з:/; - jazykolamy; - /ə/; - /h/; - samohlásky; - slabiky. Komunikační situace - představování; - zjišťování a poskytování osobních informací; - pokyny ve vyučování; - popis, kde někdo je a co právě dělá; - nakupování v obchodě; - určování datumu; - důležitá data v životě; - popisování počasí a ročních období; 99

5 - oblíbené a neoblíbené pravidelné činnosti v průběhu roku; - popisování důležitých událostí a svátků v průběhu roku; - pravidelné denní činnosti; - popis zvířat a lidí; - pojmenovávání zvířat; - popis, jak jsou chována domácí zvířata (rutinní činnosti); - zvířata v zoo; - vyprávění a převyprávění příběhu v přít. čase; - popis života zvířete (zvyky, shánění potravy,...); - interview (kladení a zodpovídání otázek v prostém přít. čase); - vyjadřování, co máme a co ne; - popis obrázku (přít. čas průběhový); - vyjadřování, kde kdo byl (nebyl) a kladení stejných dotazů; - psaní dopisu; - popis minulých událostí; 100

6 - nemoc (popis situace, když je někdo nemocný); - nehody a úrazy (popis minulých událostí, které jim předcházely); - kladení a zodpovídání otázek o minulých událostech; - popis situace u zubaře; - vypravování příběhu v minulém čase; - objednávání jídla a pití v restauraci; - nákupní lístek; - popisování stravovacích zvyků; - vaření (porozumění a sestavování jednoduchého receptu); - vyjadřování množství (otázka, rozlišení počitatelných a nepočitatelných předmětů); - zadávání a následování instrukcí; - popis a srovnávání oblastí; - pojmenovávání zemí a kontinentů; - vyjadřování superlativů a srovnávání (vlastnosti lidí); - v obchodě s oděvy (nakupování); - sestavování valentýnského přání; - vyjadřování, jak často děláme věci; - užívání přídavných jmen a příslovcí 101

7 k popisu podstatných jmen a sloves; - popis věcí, které lidé musejí dělat; - popisování druhů zábavy, zvycích (jak se bavíme) ; - porozumění a popis minulého příběhu (kniha, film, hra, televizní program); - domluvení schůzek s kamarády (jejich příprava a plánování). Tematické okruhy - přátelé a rodina; vzhled lidí; oblečení, sport; třída; - nakupování; počasí; svátky události a pravidelné činnosti v průběhu roku; koníčky a zvyky; - zvířata (chov zvířat, zvířata v zoo) a člověk; - zdraví (nemoci, úrazy, u lékaře/zubaře); - jídlo a pití (vaření, recept, stravování, restaurace); - moje země (geografie); oblečení, Valentýn; - zábava; povinnosti; schůzky s přáteli. 102

8 Reálie - typický rok v Británii (organizace školního roku, narozeniny, svátky Vánoce, Velikonoce; - zvířata (popularita, chov, zoo); - zdravotnictví ve VB; -jídlo a stravování v Británii; - USA (geografie); - zábava v Británii 103

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více