GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje"

Transkript

1 Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky jednoduchá sdělení oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, omluvu, rozloučení,představování souhlas/nesouhlas Rozumí jednoduché zřetelně vyslovované konverzaci, větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají základní vztahy: kdo? kdy? jak? kde? jaký? kolik? Zeměpis reálie ICT výukové programy,internet Vyžádá jednoduchou informaci vyjádří své pocity:radost, smutek, bolest, nemoc popíše svůj denní program, své potřeby poznávává odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice pracuje ve skupině Dějepis procvičování gramatického minulého času (hist.události, osobnosti ) Matematika sčítání, odčítání Anglický jazyk 6. ročník verze Příloha č.13 strana 1. z 9

2 je schopen nacvičit jednoduché divadlo samostatně připravuje krátká doplňovací cvičení pro ostatní žáky jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Používá dvojjazyčný slovník v tištěné i počítačové podobě Sestaví jednoduché ( ústní i písemné ) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématy Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty napíše jednoduchý dopis teoreticky vysvětlí gramatický čas aktivně pracuje s počítačovými výukovými programy,internetem tématické okruhy: denní program, sporty, záliby, povolání, nemoci, obchod nakupování, měna, potraviny, oblečení, dny v týdnu, napíše dopis z prázdnin, anglické pohádky, číslovky 100 přítomný čas průběhový (opakování) přítomný čas jednoduchý pořádek slov ve větě kladná, záporná, tázací věta pomocné a významové sloveso úvod do minulého času jednoduchého pořádek slov ve větě kladná, záporná, tázací věta pomocné a významové sloveso pravidelná, nepravidelná slovesa příslovce synonyma / antonyma Anglický jazyk 6. ročník verze Příloha č.13 strana 2. z 9

3 Anglický jazyk 7. ročník Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu OSV MDV rozumí větám a často používaným výrazům EGSTwinning Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky Rozumí jednoduché zřetelně vyslovované konverzaci,větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají Vyžádá jednoduchou informaci vyjádří své pocity: radost, smutek, bolest, nemoc popíše svůj denní program, své potřeby poznává odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice pracuje ve skupině je schopen nacvičit jednoduché divadlo Používá dvojjazyčný slovník v tištěné i počítačové podobě tématické okruhy: profese, jídlo, školní předměty domov, rodina, volný čas a zájmová činnost, město nákupy, člověk a společnost, svátky aktivně pracuje s počítačovými výukovými programy, internetem Matematika vyjadřování množství ICT výukové programy Zeměpis orientace na mapě Anglický jazyk 7. ročník verze Příloha č.13 strana 3. z 9

4 Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématy samostatně připravuje krátká doplňovací cvičení pro ostatní žáky jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty napíše jednoduchý dopis teoreticky vysvětlí gramatický čas vyhledává informace na internetu jednoduše vyjádří svůj názor pomocí minulého času popíše svůj rodokmen napíše jednoduchý dopis používá minulý čas k popisu aktivit, denního programu pracuje ve skupině vyjádří množství minulý čas jednoduchý pořádek slov ve větě kladná, záporná, tázací věta pomocné a významové sloveso pravidelná, nepravidelná slovesa příslovce minulý čas průběhový: pořádek slov ve větě kladná, záporná, tázací věta pomocné a významové sloveso příslovce koncovka ing určování množství: How much?much/many/few/little / a bit opakování číslovek stupňování přídavných jmen: koncovky: er, est Anglický jazyk 7. ročník verze Příloha č.13 strana 4. z 9

5 Anglický jazyk 8. ročník Čte nahlas plynule a foneticky tématické okruhy: správně texty přiměřeného rozsahu bydlení typ domu, pokoje, nábytek rozumí větám a často používaným (předložky související s popisem bytu) výrazům státy, národnosti, státní svátky čte a orientuje se v anglických časopisech a novinách, autentických textech prázdniny, dopravní prostředky, televizní programy, člověk a společnost, sport, příroda čte upravená liter.díla Rozumí jednoduché zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci, větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají popíše sám sebe, rodinu, přátele, své zájmy, přání, umí si objednat jídlo v restauraci popíše cestu, orientuje se na mapě, domluví si setkání, nakoupí zboží, popíše svůj dům a místo k bydlení užívá jednoduché obraty jako je svolení, odmítnutí, radost, politování, omluva, prosba, popíše své zážitky, city, nálady komunikuje s žáky z cizích zemí, zvládne základní konverzaci, seznamuje se s tamní kulturou, zvyky, geografií, vyhledává přítomný čas prostý a průběhový (opakování) minulý čas prostý a průběhový (opakování) budoucí čas prostý will (opakování ) budoucí čas průběhový pořádek slov ve větě kladná, záporná, tázací věta pomocné a významové sloveso pravidelná, nepravidelná slovesa příslovce postavení příslovcí ve větě zájmena s pádem opakování osobních zájmen, přivlastňovacích zájmen tázací dovětky v přítomném čase prostém a průběhovém příslovce odvozená z podstatných jmen a přídavných jmen koncovka ly Anglický jazyk 8. ročník verze Příloha č.13 strana 5. z 9 OSV EGS MDV MKV EV ICT výukové programy Zeměpis orientace na mapě Dějepis historie anglofonních zemí

6 nejdůležitější informace o studované zemi zájmena some,any, no Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty připravuje plnohodnotná cvičení pro ostatní žáky a umí je prezentovat Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky pracuje ve skupině vyplní běžný formulář, dotazník, žádost počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Používá dvojjazyčný slovník v tištěné i počítačové podobě aktivně pracuje s počítačovými výukovými programy, internetem Anglický jazyk 8. ročník verze Příloha č.13 strana 6. z 9

7 Anglický jazyk 9. ročník Čte nahlas plynule foneticky poezie, próza OSV správně texty velkého rozsahu, odhadne výslovnost neznámých slov literatura USA,VB (čítanky,četba na internetu) EGS MDV rozumí větám a často přítomný čas průběhový (opakování) MKV používaným výrazům přítomný čas jednoduchý (opakování ) EV čte a orientuje se v anglických minulý čas jednoduchý (opakování ) časopisech a novinách, minulý čas průběhový (opakování ) Zeměpis reálie autentických textech budoucí časy (opakování ) čte upravená liter.díla oznamovací kladná, záporná, tázací věta Dějepis osobnosti Rozumí složitým výrazům pomocná slovesa vztahujícím se k různým oblastem a významová slovesa ICT vyhledává informace souvislým projevům učitele, monologickým i dialogickým předpřítomný čas projevům rodilých mluvčích, předminulý čas pronášených v přirozeném tempu a oznamovací kladná,záporná, tázací věta obsahujícím několik neznámých pomocná slovesa výrazů snadno odhadnutelných z významová slovesa kontextu vyjádří své pocity, nálady, bolest, zájmena zvratná nemoc, potřeby, touhy, vlastní názor, myšlenky trpný rod vypráví a orientuje se v oznamovací kladná,záporná, tázací věta odlišnostech ve způsobu života participum lidí jiných zemí vyměňuje si informace s partnery nepřímá řeč z jiných zemí formou u souslednost časů plynule odpovídá na otázky GB,USA,Austrálie rodilému mluvčímu důležité geografické a sociokulturní údaje Anglický jazyk 9. ročník verze Příloha č.13 strana 7. z 9

8 Rozumí obsahu autentických tématické okruhy : materiálů z jiných zdrojů (časopis,noviny,media, internet, ) věda, sport, kulturní osobnosti bydlení, škola, volný čas a zájmová získává informace z různých činností zdrojů ke zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření osobní dopis a formulář, dotazník, péče o zdraví, příroda, počasí člověk a společnost, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a orientuje se v anglické a americké literatuře, pojmenuje státníky anglofonních zemí ČR dokáže plynule jednoduše vyprávět o historii VB a USA orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických, kulturních reáliích pracuje ve skupině, vede diskusi je schopen nacvičit krátkou divadelní hru samostatně připravuje cvičení pro ostatní žáky Používá dvojjazyčný i výkladový slovník (tištěný a také v elektronické podobě) aktivně využívá internetových zdrojů k obohacování vědomostí vedoucích k porozumění a procvičení probírané mluvnice, aktivně pracuje s počítačovými výukovými programy,internetem, vypracovává testy Anglický jazyk 9. ročník verze Příloha č.13 strana 8. z 9

9 reálií, literatuře má všeobecný rozhled Získává sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci Anglický jazyk 9. ročník verze Příloha č.13 strana 9. z 9

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 12. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Předmět Anglický jazyk vede

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Anglický jazyk nižší gymnázium

Anglický jazyk nižší gymnázium Anglický jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ZV. Cílem vzdělávání v anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více