ALTERNATIVNÍ SMĚRY V ZEMĚDĚLSTVÍ JEJICH PŘÍNOS PRO JEDNOTLIVCE, OBEC, KRAJINU ÚVOD DO PERMAKULTURY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALTERNATIVNÍ SMĚRY V ZEMĚDĚLSTVÍ JEJICH PŘÍNOS PRO JEDNOTLIVCE, OBEC, KRAJINU ÚVOD DO PERMAKULTURY."

Transkript

1 NÁZEV SEMINÁŘE: ALTERNATIVNÍ SMĚRY V ZEMĚDĚLSTVÍ JEJICH PŘÍNOS PRO JEDNOTLIVCE, OBEC, KRAJINU Lektoruje: Alena Malíková - poradkyně v oblasti Ekologického zemědělství, iniciátorka hnutí Podporujte svého sedláka na Severní Moravě ÚVOD DO PERMAKULTURY. Lektoruje: Alena Suchánková z hnutí Permanet - uskutečňuje permakulturu v praxi na udržitelné usedlosti v Růžďce u Vsetína.

2 ALTERNATIVNÍ SMĚRY V ZEMĚDĚLSTVÍ JEJICH PŘÍNOS PRO JEDNOTLIVCE, OBEC, KRAJINU Otázky k řešení Jaká je role člověka hospodařícího v krajině? Pojmy konvenční, ekologické a biodynamické zemědělství. Význam pro jednotlivce? Význam pro obec? Význam pro krajinu? Člověk hospodařící v krajině Pojmy konvenční, ekologické a biodynamické zemědělství 2

3 KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Hlavním rysem intenzivního zemědělství je pěstování velmi omezeného počtu druhů plodin. Monokultury snižují výrobní náklady a tím i ceny zemědělských komodit na trhu. Obrovská pole jen s jednou nebo dvěma plodinami však nevyhnutelně přitahují škůdce a vyhubit je vyžaduje velké dávky biocidů (insekticidů, herbicidů, pesticidů apod.). Pěstování stejných rostlin rok co rok, vyčerpává půdu a vyvolává potřebu vyšších dávek průmyslových hnojiv. Průmyslové zemědělství tedy představuje ideální trh pro výrobce pesticidů, průmyslových (umělých) hnojiv a stále se zvětšujících zemědělských strojů. V ČR bylo v r ze 3 milionů hektarů zemědělské půdy téměř 2 miliony věnováno jen obilovinám, cukrovce, bramborám a řepce olejné. 68 % zemědělských provozů se věnovalo buď jen živočišné nebo jen rostlinné výrobě, lépe velkovýrobě (HRDP, ). Negativa intenzivního zemědělství závislost na vnějších vstupech oddělení rostlinné a živočišné výroby náchylnost půdy k erozi utužení půdy pod těžkými stroji snížení rozmanitosti života v krajině kontaminace vody a půdy rezidui pesticidů tvorba nebezpečných odpadů (jedovaté postřiky) znečištění způsobené transportem plodin a potravin na velké vzdálenosti úpadek venkova špatné životní podmínky zvířat ve velkochovech (na zvířata se pohlíží jako na zdroj zisku, nemají možnost výběhu, chovají se v halách s umělým osvětlením, jejich životní prostor není o moc větší než oni sami ) používání chemických látek antibiotik, růstových stimulátorů, biocidů EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Ve světě se ekologické zemědělství rozvíjí již několik desetiletí, u nás od roku Ekologickým zemědělstvím je takové zemědělské hospodaření, které dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky omezením či zákazy používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a na pohodu chovaných hospodářských zvířat. (Volně z definice podle zákona č. 242/2000Sb.) Základem ekologického hospodaření je zdravá půda. Půda vyživuje rostliny a je proto předpokladem i našeho zdraví. V ekologickém zemědělství se pomocí organického hnojení, pestrých osevních postupů a šetrného zpracování půdy postupně dosáhne přirozené úrodnosti půdy. Nepoužívání průmyslových hnojiv a pesticidů vede k větší rozmanitosti užitečných půdních mikroorganismů, které jsou nezbytné pro tvorbu humusu. Ekologičtí zemědělci se zříkají nejen používání průmyslových hnojiv, syntetických pesticidů, herbicidů ale i odrůd získaných cestou genového inženýrství (GMO), neboť jejich používáním dochází k nevratnému stavu snižování druhové pestrosti a tak i snížení schopnosti přežít. 3

4 Ekologické zemědělství si vytyčilo tyto všeobecné cíle produkovat kvalitní potraviny a krmiva o vysoké nutriční hodnotě v dostatečném množství pracovat v co nejvíce uzavřených cyklech koloběhů látek a využívat místní zdroje, minimalizovat ztráty a náklady udržet a zlepšovat úrodnost půdy, vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělského podniku, minimalizovat používání neobnovitelných surovin a fosilní energie (odmítnutí minerálních hnojiv a pesticidů a jejich náhrada využíváním biologických procesů, kultivací plodin, nižší intenzitou obdělávání půdy, podporou aktivity půdních organismů a rozvojem kořenového systému plodin) hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a etologickým potřebám a také humánním a etickým zásadám uchovat přírodní ekosystémy v krajině, chránit přírodu a její diverzitu vytvářet pracovní příležitosti a tím udržet osídlení venkova a tradiční ráz zemědělské kulturní krajiny umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a také uspokojení z práce. Zásady pěstování rostlin struktura plodin musí umožnit střídání plodin se zakrslým kořenovým systémem s plodinami s mohutným kořenovým systémem struktura plodin musí umožnit střídání plodin mělce kořenících s plodinami hluboce kořenícími, pěstováním meziplodin vyrovnat menší produkci kořenové biomasy a posklizňových zbytků některých plodin vegetační kryt půdy má být co nejdelší a pokud možno i přes zimu, v osevním postupu musí být zastoupeny jeteloviny, resp. luskoviny druhová pestrost pěstovaných plodin musí skýtat dostatečné možnosti pro přežívání prospěšných organismů (Díky střídání plodin na poli a mnohotvárné kulturní krajině v jeho okolí jsou rostliny schopné se samy postarat o své zdraví a úspěšně se bránit proti chorobám a škůdcům.) osevní postup musí bránit erozi půdy plodiny s malou konkurenční schopností vůči plevelům se střídají s plodinami s větší konkurenční schopností, někdy je třeba využívat podsevů a přísevů, volit odrůdy odpovídající podmínkám stanoviště, rezistentní, resp. tolerantní vůči dominujícím škodlivým činitelům, využívat odrůdové směsi a smíšené kultury struktura plodin musí zajistit chovaným zvířatům plnohodnotnou, vyváženou krmnou dávku po celý rok plevele se regulují agrotechnickými metodami, používání herbicidů není dovoleno. Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům je založena na správné agrotechnice, biologických metodách, přípravcích rostlinného původu. Používání syntetických pesticidů není dovoleno. hnojení a výživa rostlin jsou založeny na správném osevním postupu, používá se organické hnojení (zkompostovaný hnůj), minerální lehce rozpustná hnojiva nejsou povolena (žádné synteticky vyráběné dusíkaté hnojení). Fosfor, draslík a mikroprvky lze na základě analýzy dodat přírodními hnojivy. Zásady chovu zvířat 4

5 způsob ustájení musí odpovídat fyziologickým a etologickým potřebám zvířat všechna opatření, technologie a technika chovu zvířat musí odpovídat požadavku udržení dobrého zdraví a dlouhověkosti chovaných zvířat, je nutno zajistit pohodu hospodářských zvířat: pohyb, čerstvý vzduch (zvířata musí mít přístup do výběhů, kdykoli to okolnosti dovolují), ochrana proti slunci a extrémnímu počasí, dostatek prostoru (hustota zvířat v ekochovech je vždy nižší než v intenzivních chovech), podestýlka průmyslové chovy s řízenými režimy nejsou povoleny krmná dávka musí odpovídat fyziologickým potřebám zvířat, jejich užitkovosti, a musí být jakostní kupírování, zkracování zubů a zobáků a jakékoliv jiné tělesné poškozování a mrzačení není dovoleno, další zákroky na zvířatech (označování, odrohování, kastrace) jsou povoleny jen u některých druhů a kategorií zvířat, v přesně vymezených případech sušina krmné dávky musí být kryta krmivy pocházejícími z ekologického zemědělství krmné přípravky typu stimulátorů, zchutňovačů krmiv syntetického původu, syntetické konzervační a ochranné přípravky, zkrmování močoviny a preventivní aplikace léčiv nejsou povoleny lze používat zhutňující, vitamínové a minerální přísady přírodního původu rutinní preventivní používání syntetických léčiv, stimulátorů a hormonálních látek není dovoleno. Biopotraviny Potravinám, které byly vypěstovány v ekologickém zemědělství a které byly zpracovány šetrnými zpracovatelskými postupy, s vyloučením použití chemicko syntetických látek (barviva, aromatické látky, syntetická sladidla), říkáme BIOPOTRAVINY. Je zakázáno ozařování, mikrovlnný ohřev bělení a řada dalších postupů. Biopotraviny se proto vyznačují vysokou kvalitou a výraznou a nefalšovanou chutí. Jsou navíc ekologicky, eticky a sociálně akceptovatelné. Jejich koupí investujete peníze nejen do svého zdraví, ale i do životního prostředí a našeho venkova. Biopotravinu poznáme podle grafického znaku BIO s nápisem Produkt ekologického zemědělství a logo (biozebra). Dne bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Schválené nové logo má tvar listu tvořeného hvězdami. Kontrolní a certifikační systém Zemědělci i zpracovatelé se k ekologickému hospodaření a produkci biopotravin dobrovolně přihlašují u certifikačních organizací a po registraci se pak musí řídit zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělstvía vyhláškou č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. Celý systém je důsledně kontrolovaný nezávislými kontrolními organizacemi. Kontrolou a certitifikací jsou v současné době pověřeny tyto tři organizace. KEZ o.p.s. se sídlem v Chrudimi, od česká pobočka německé kontrolní organizace ABCERT GmbH se sídlem v Jihlavě a od poloviny roku 2006 Biokont CZ, s.r.o. Tato společnost rovněž sídlí v Brně a zabývá se kontrolní a certifikační činností, ale také vzdělávacími aktivitami, výzkumem a vývojem oblasti EZ. BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Principy a filosofie biodynamického hospodaření Biodynamické zemědělství vychází ze Steinerem založené anthroposofie jakožto pohledu na svět, který uznává existenci ducha, resp. duchovního světa jako prvotního, zatímco hmota je druhotná, vzešlá z ducha či vědomí. Člověk je duchovní bytostí, tedy bytostí mající nejen hmotné tělo (tak jako nerostná říše), životní tělo, tj. vitalitu (tak jako rostliny) a duši (jako zvířata), ale také ducha, 5

6 projevujícího se sebe-vědomím jako vyšším stádiem vědomí, které jinak mají i zvířata. Za vším hmotným je duch, který tomu dal vzniknout. Tento pohled je rozpracovaný do detailů například v kosmologii (vzniku a vývoji vesmíru), evoluci života na Zemi, v pohledu na anatomii a fyziologii člověka a tím i v lékařství, tedy v otázkách zdraví a nemoci člověka, ve vývoji jednotlivce a ve výchově, avšak anthroposofie slouží jako zdroj obrody a obnovy též v umění, v náboženském životě (Obec křesťanů) a v neposlední řadě i v zemědělství. Základním principem je chápání zemědělského statku jako organismu, který má všechny výše zmíněné součásti: hmotnou: půda vitální: rostliny duševní: zvířata duchovní: lidé a je individualitou; každý statek má svého individuálního ducha. Hmotně vše vychází z půdy, duchovně z lidí, kteří statek spravují. Půda by měla být, jak říká Rudolf Steiner v Zemědělském kurzu, oživená, aby se v ní dařilo rostlinám. Rostliny nemají růst z podnícené vodnatosti (umělá, zejména dusíkatá hnojiva), ale z oživené zemskosti (statková hnojiva ošetřená preparáty). K oživení půdy se používá speciální preparát z kravského lejna ( roháček ) a zprostředkovaně přes preparovaná statková hnojiva sada preparátů z bylin, připravovaných ve zvířecích orgánech. Preparát z křemene ( křemenáček ) se používá k ošetřování vegetujících rostlin za účelem zvýšení asimilace (lepší příjem světla) a s tím související lepší vyzrálosti pletiv, zlepšení chuťových vlastností a zvýšení odolnosti před chorobami i škůdci, resp. zlepšení skladovatelnosti (trvanlivosti). Praxe biodynamického hospodaření Při pěstování rostlin se vychází z dobré, osvědčené zemědělské praxe, spočívající v přípravě půdy (většina biodynamiků upřednostňuje orbu), setí a běžné kultivaci podle druhu plodiny. Dbá se na dodržování osevních postupů. Výskytu škůdců se biodynamici snaží předcházet péčí o vyvážený ekosystém (v německém biodynamickém zelinářství, kde autor textu několik roků pracoval, se například zhruba každý desátý záhon osel směsí kvetoucích rostlin pro podporu hmyzu, samozřejmostí byly pásy křoví kolem půdních celků). V omezeném a přece jen labilním prostředí rychlíren zeleniny se biodynamici nevyhýbají moderní biologické ochraně rostlin, i zde je však snahou vytvořit pokud možno rozmanitý ekosystém. Výskytu chorob se předchází péčí o úrodnost půdy a aplikací preparátů. V krajním případě se provádí zpopelnění škůdce, jeho dynamizování a homeopatická aplikace, u chorob pak postřik přesličkovým odvarem po tři večery před úplňkem, kdy je tlak houbových organismů největší. V chovu zvířat se dbá na pohodu zvířat a také na zachování jejich integrity, proto biodynamici odmítají odrohování krav. Na rozdíl od tendencí v ekologickém chovu biodynamici nesměřují k co nejpřirozenějšímu chovu (celoroční venkovní pobyt, minimum lidských zásahů), ale považují za důležitý kontakt člověka se zvířaty jako bytostmi obdařenými duší, tedy i emocionalitou, vnímavostí. Dává se přednost krmivům z vlastního podniku, případně z jiných biodynamických podniků. Kvalita, složení i původ krmiva přitom mají velkou váhu; Rudolf Steiner už ve 20. letech minulého století upozorňoval, že bude-li se kráva krmit masem, zešílí což se v případě nemoci BSE skutečně stalo. Ve veterinární medicíně se používají homeopatická léčiva. 6

7 V zásadě se biodynamici snaží o uzavřenost systému farmy, nakolik je to dnes možné. Až na naprosté výjimky se ovšem nezříkají použití strojů a elektrické energie což autor uvádí proto, aby předešel zklamaným očekáváním. Pro biodynamika je vedle péče o půdu a krajinu primární uspokojování potřeb spotřebitelů, tzn. produkce kvalitních potravin, nikoli pouhé sebezásobení; už z toho důvodu musí být systém statku otevřený, aby mohl dávat výživu lidem, kteří mají v sociálním organismu jiné úkoly než produkci potravin. Literatura: Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 Nařízení Komise (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci, označování a kontrolu Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 553/2005 Sb. vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi I, Urban J., Šarapatka B. A kol., 2003, MŽP ČR, Praha, ČR, 300 str. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi II, Urban J., Šarapatka B. A kol., 2005, PRO-BIO Šumperk, 334 str. Bulletiny ekologického zemědělství, zejména č. 15 Plevele (J. Škeřík), č. 18 Brambory (P. Dostálek), č. 23 Jabloně a biojablka (B. Plíšek), č. 24 Bioakademie, , ČR Rostliny léčí rostliny, Lokaj Z., Šafránková I., 1995, Květ, Praha, ČR, 63 str. Zahrádka bez chemie?, Kalabus J. a kol., 1995, MZe ČR, Praha, ČSR, 101 str. Ekologické zemědělství (URBAN, Jiří, ŠARAPATKA, Bořivoj), s. Biologicko-dynamické preparáty, Petr DOSTÁLEK Radomil HRADIL, PRO-BIO Šumperk 1998 Zahrádkářova čítanka. Biodynamické pěstování zeleniny a ovoce, Luděk PŘIKRYL, Fabula, Hranice 2010 Biologicko-dynamické zahrádkářství v praxi, Willy SCHILTHUIS, Eos, Praha 1992 Zemědělský kurz, Rudolf STEINER, PRO-BIO, Šumperk 1996 (2. vyd. 1998) Výsevní dny, Maria THUNOVÁ. PRO-BIO, Šumperk, vychází každoročně, česky od r Valeriana, čtení pro přátele biologicko-dynamického zemědělství, č. 1 až 12. PRO-BIO, Šumperk Státní instituce: MZe ČR Ministerstvo zemědělství ČR - MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí ČR - ÚZEI ČR Ústav zemědělských a potravinářských informací - MENDELU - UKZUZ ČR Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny - PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců - 7

8 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství - Inspekční a certifikační organizace: KEZ o.p.s Kontrola ekologického zemědělství - ABCERT GmbH - Biokont CZ, s.r.o. - Poradenské organizace: EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR - PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců - Výzkumné organizace: Bioinstitut o.p.s. - 8

9 PERMAKULTURNÍ DESIGN studijní text k projektu Lidé lidem, Dvorce, Alena Suchánková, Text je určen pro metodu I.N.S.E.R.T. (interactive noting system for effective reading and thinking). Značky: * to co čtu už vím + tato informace je pro mě nová a důvěryhodná - tohle je v rozporu s tím co vím? této informaci nerozumím nebo se o ní chci dovědět více. Na pravé straně textu je ponechána mezera k vepsání značek, které vám budou užitečné v závěrečné diskusi. Historie a šíření: autory konceptu permakultury jsou Bill Mollison a David Holmgren, kteří ji v osmdesátých letech minulého století uvedli do života jako udržitelný design lidských sídel. Jako základní studijní materiál vydali v roce 1978 knihu Permaculture One a 1979 Permaculture Two, u nás známou v překladu jako Úvod do permakultury. Permakultura se šíří kurzy, které mají světově uznávaný obsah. Jsou to: Úvod do permakultury- 18 hodin, Úplný kurz permakulturního designu 72 hodin, Učitelské kurzy-36 hodin a Speciální kurzy na aktuální témata, např. jezírko, střešní zahrada, permakulturní zahrada, lesní zahrada, komunitní zahrada. Cílem designérského kurzu je seznámit účastníky s tím, co je permakultura, proč se jí věnovat a jak to dělat. Úkolem permakulturního designu je vytvoření lidského domova, včetně možností obživy, kde jsou sladěny potřeby člověka s přírodním systémem planety Země. Vychází ze Základů systematické filosofie, prof. Josef Šmajs. Člověk jako biologický druh je součástí přírody, i když lidská civilizace jako celek má zaměření protipřírodní. Z genetického naprogramování člověka vychází přirozená lidská potřeba shromažďovat energii. V 21. století je touto energií informace. Největším závazkem člověka, pro současnost i pro budoucí generace, je najít životní styl, který respektuje základní limity planety. Permakultura hledá, ověřuje a aplikuje řešení, která využívají obnovitelných zdrojů energie, omezují znečištění životního prostředí, zachovávají přírodní bohatství, zadržují v krajině vodu a obnovují kvalitu půdy. Základním východiskem pro permakulturní design je pochopení přírodních systémů. Vlastnosti přírodních systémů: (vychází z materiálů Karola Končka a Ing.Marcela Suška) 1) Funkční různorodost niky, společenství, harmonie, vzájemné propojení prvků, převažuje spolupráce nad konkurencí 2) Místní zdroje vzduch, voda, slunce, půda, rostliny, zvířata vytváří pro člověka příznivé životní prostředí, místní zdroje materiálu a obživy 3) Stabilita samoregulace, díky různorodosti a velkému množství vzájemně prospěšných vztahů mezi prvky 4) Koloběhy živin a energie, přirozená recyklace odpadu, cykly života a smrti, systém pracuje sám, cykly jsou příležitostí k vyšším výnosům a větší produktivitě 5) Sukcese od pionýrů ke klimaxu, stohování v prostoru a čase 6) Vzory, okraje efektivní využití prostoru a zdrojů, žádné rovné čáry 7) Energie vysoká synergie, efektivnost, nízká entropie 8) Mikroklimata víc nik, víc možností 9) Živá půda půdní život, půdní pokryv, dostatek živin, humusu a vody v půdě 9

10 Všechny charakteristiky přírodních systémů jsou propojené vzájemnými vztahy, které dotvářejí celek. Postup a proces permakulturního designu: Design má tyto fáze: pozorování, okraje, záznamy, ověření, design, uskutečnění, provoz. Před započetím designu je nutné pozemek pozorovat nejméně po dobu jednoho roku, jen tak je výsledný design kvalitní. Design je vhodné dělat ve skupině, její členové mají různé dovednosti. Metody permakulturního designu: Analýza vstupy/výstupy, tematické pozorování, výškové plánování, překrývání map, vývojové diagramy Permakulturní design se nedá naučit teoreticky. Jeho důležitou součástí je nácvik vnímavého pozorování, praktických a jednoduchých metod mapování, měření sklonu pozemku, psaní jednoduchých a snadno srozumitelných zpráv, praktické lekce, často i vzdělávání klienta/ky, který/á si mnohých možností nemusí být vědom/a. Z toho vyplývá, že na kurzu jde o praktický nácvik designu, což ale samozřejmě nevylučuje možnost vytvoření nečekaně kvalitních designů. Překvapivým zjištěním je fakt, že 90% designérů vytvoří design stejného pozemku takřka shodný. Je to logické, když uvážíme, že design vychází z reality a možností pozemku a majitelky/e. Realizovaný design zvyšuje představivost uživatele/ky, proto je možné po několika letech celý proces opakovat, vytvořit pokračující design, rozvinutější pozemek a tak vytvářet trvale udržitelné systémy. 10

11 PERMAKULTURNÍ ETIKA PÉČE O ZEMI PÉČE O LIDI LIMITOVÁNÍ SPOTŘEBY 5 ZÁKLADNÍ CH POSTOJŮ PERMAKULTURY 1 SPOLUPRÁCE S PŘÍRODOU 2 MINIMÁLNÍ ÚSILÍ/ MAXIMÁLNÍ UŽITEK 3 VŠECHNO JE ZDROJ 4 VÝNOSY JSOU NEOMEZENÉ 5 PROBLÉM JE PŘÍLEŽITOSTÍ K ŘEŠENÍ Bližší informace o permakultuře najdete na 11

12 12

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Co je biologickodynamické. zemědělství

Co je biologickodynamické. zemědělství Co je biologickodynamické zemědělství Titulní Úvod strana V čem spočívají zvláštnosti tzv. biologicko-dynamického zemědělství? Brožurka Co je biologicko-dynamické zemědělství vznikla z potře- by uspokojit

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY ČLOVĚK V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Pěstuje a chová Rostliny Odrůda, podmínky růstu Zvířata Plemena, welfare Hospodaří a ovlivňuje Půdu a vodu Úrodnost Ochrana

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Biologicko-dynamické zemědělství

Biologicko-dynamické zemědělství Biologicko-dynamické zemědělství Biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších metod ekologického zemědělství, její vznik se datuje do roku 1924 (viz dále). Dnes touto metodou hospodaří více

Více

NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny

NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny Vyučovací předmět: Chemie potravin a biochemie Učitel: Ing. Marie Rumíšková Škola: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Třída, počet žáků: 2. ročník (19 žáků) Časová jednotka: 45 min. Použité

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK

SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK červen 2015 - každá členská země zavede do 1. července 2016 - Demeter International e. V. 1 Obsah

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Nařízení Rady 834/2007 a praktická cvičení. Jiří Řehořek předseda AGT CONSULTING občanské sdružení

Nařízení Rady 834/2007 a praktická cvičení. Jiří Řehořek předseda AGT CONSULTING občanské sdružení Nařízení Rady 834/2007 a praktická cvičení Jiří Řehořek předseda AGT CONSULTING občanské sdružení 1. Základní výklad NR 834/2007 Důvody vydání nové legislativy Ekologický způsob produkce plní dvojí společenskou

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Analýza spotřebního a nákupního chování v oblasti biopotravin. Irena Raková

Analýza spotřebního a nákupního chování v oblasti biopotravin. Irena Raková Analýza spotřebního a nákupního chování v oblasti biopotravin Irena Raková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na obecné informace o bioproduktech a na současný

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny

Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny OBSAH Ekologické zemědělství Úvodní informace...4 Kdy a proč vzniklo ekologické zemědělství?...4 Jaké jsou hlavní přínosy ekologického

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Asociace pro rozvoj regionů o.s. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Filozofie Filozofie ekologického zemědělství vychází z toho, že kvalita prvoproduktů a potravin na naše zdraví jsou v přímé úměře. Z tohoto důvodu

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT DDM RADOVÁNEK Kaznějov a kolektiv 2 Pracovní list č. 1 Ekologicky šetrné zemědělství Pracovní list č. 1 (Ekologicky šetrné zemědělství) TÉMA: Ekologicky

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství produkce zdravých a bezpečných krmiv Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. Ing. Veronika Koukolová, Ph.D. Praha, září 2012 Výzkumný ústav živočišné výroby,

Více

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A CB.1 SLEDOVATENOST CB. 1.1. požadavek na písemný identifikační systém umožňující registrovaný produkt Globalgapu vysledovat

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Seminář Rostlinné biotechnologie kolem nás Božena Navrátilová LS 2014/2015 Seminář

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Metodický pokyn č. 1/2013

Metodický pokyn č. 1/2013 Metodický pokyn č. 1/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství vzhledem k platným legislativním předpisům a s ohledem na reálnou zemědělskou praxi Č.j.

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Alternativní zemědělství

Alternativní zemědělství Jméno autora Název práce Anotace práce Pavlína Emlarová Alternativní zemědělství V úvodu práce autorka stručně vysvětluje pojem alternativní zemědělství a popisuje jeho jednotlivé druhy. Dále vytyčuje

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Letní škola Hostětín 2014 Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Kořeny Kořeny jsou podzemní orgány, které zajišťují zásobování rostlin vodou a v ní obsaženými minerálními látkami, případně organickými

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ H I S T O R I E Z Á K L A D N Í P R I N C I P Y K O N K R É T N Í P Ř Í K L A D

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ H I S T O R I E Z Á K L A D N Í P R I N C I P Y K O N K R É T N Í P Ř Í K L A D BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ H I S T O R I E Z Á K L A D N Í P R I N C I P Y K O N K R É T N Í P Ř Í K L A D BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VÝCHODISKA A SOUVISLOSTI Z HISTORIE BIODYNAMIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH CHARAKTERISTIKA

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 Ministerstvo zemědělství II. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje. Za tu dobu jeho vývoj pokročil

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

BIOINSTITUT o. p. s. INSTITUT PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ KRAJINY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

BIOINSTITUT o. p. s. INSTITUT PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ KRAJINY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 BIOINSTITUT o. p. s. INSTITUT PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ KRAJINY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Slovo úvodem V roce 2008 pokračoval růst společnosti Bioinstitut, o.p.s. jak po stránce odborného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více

Metodický pokyn č. 2/2015

Metodický pokyn č. 2/2015 Metodický pokyn č. 2/2015 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství v případě katastrofických událostí Č. j.: 53159/2015-MZE-17252 Určeno: Osobám

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Začínám zemědělskou činnost aneb zemědělství šetrně a kvalitně Začínáme

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) 4.2.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 29. 10. 2010 2010/2111(INI) NÁVRH ZPRÁVY o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? (2010/2111(INI)) Výbor

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 5.4.2013

Více

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Struktura prezentace Hlavní trendy hospodaření v ČR a jejich projevy Potenciální

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

6. Projektování ekologického hospodaření

6. Projektování ekologického hospodaření 6. Projektování ekologického hospodaření 6.1. Současné zákony vztahující se k projektování ekologického hospodaření 6.2. Připravované změny zákonů 6.3. Postup pro registraci ekologicky hospodařícího podniku

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Projektování přechodného období

Projektování přechodného období Projektování přechodného období Definice a účel přechodného období Přechodným obdobím se podle zákona o ekologickém zemědělství rozumí období, v průběhu kterého se uskutečňuje přeměna zemědělského hospodaření

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

Integrovaná ochrana rostlin z pohledu legislativy MENDEL INFO 2014 13. února 2014

Integrovaná ochrana rostlin z pohledu legislativy MENDEL INFO 2014 13. února 2014 Integrovaná ochrana rostlin z pohledu legislativy MENDEL INFO 2014 13. února 2014 1 osnova Pesticidní právní balíček EU + udržitelné používání pesticidů Legislativní podklady pro IOR v EU a v ČR Národní

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více