Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2004/2005"

Transkript

1

2 OBSAH Základní údaje 3 Materiální vybavení 3 Charakteristika 4 Úvodní slovo ředitele 5 Zaměstnanci školy 8 Pedagogická činnost 10 Maturitní zkoušky 11 Přijímací řízení ke studiu 12 Přehled soutěží 13 Praktické vyučování 15 Přehled odborné praxe 16 Zahraniční kontakty 25 Domov mládeže 28 Úsek stravování 31 Akce školy 32 Doplňková činnost 43 Centrum ekologické výchovy VIANA 44 Bakalářské studium 49

3 Základní údaje Název: Zřizovatel: Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Schola Humanitas Město Litvínov Datum založení: Zařazení do sítě škol : dle rozhodnutí MŠMT ČR č.j / IZO: Typ: Příspěvková organizace IČ: Bankovní spojení: ČSOB Most, Moskevská 1999 číslo účtu /0300 Telefon: , ředitel Fax: : Adresa: Internet: Ukrajinská 379, LITVÍNOV Materiální vybavení budova ředitelství budova školy 8 učeben s rozlohou od 27 m 2 do 48 m 2 2 učebny výpočetní techniky laboratoř chemie + laboratoř biologie posilovna hřiště na míčové hry slavnostní aula pro 200 osob kuchyně jídelna s kapacitou 80 strávníků internát s kapacitou 88 lůžek a studentským klubem odborná knihovna informační centrum centrum ekologické výchovy strana 3 (celkem 50)

4 Charakteristika Délka studia: 4 roky, zakončení maturitní zkouškou Zaměření: Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty, ekologie, biologie Cíl: Vychovat pracovníky oboru ochrana životního prostředí Profil absolventa: Má základní vědomosti a dovednosti z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělání, odpovídající odborné vědomosti a dovednosti, používá počítače a výpočetní techniku, ovládá dva světové jazyky a terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, získá úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného ekologického odborníka. Uplatnění: Na odděleních životního prostředí ve státní správě a samosprávě, hygienické a státní dohlížecí službě, ekologii výrobní sféry, státní ochraně přírody, rekultivaci, tvorbě a ochraně krajiny a informační osvětové činnosti. Protidrogová prevence: Do programu protidrogové prevence jsou zapojeni pedagogové: Jaromír Brožík, Hana Gabrielová, Jaroslava Zinková. Účastní se akcí pořádaných na dané téma a spolupracují s OHS. Získané poznatky předávají studentům. Péče o žáky se zvláštními potřebami: Studentům ze sociálně slabších rodin je umožněno hradit rodičovský příspěvek v několika splátkách. Některým studentům se podařilo najít sponzora, který za ně příslušné částky hradí. Příspěvek rodičů: Školné, ubytování, stravné, kurzy, částečně odborná praxe a zahraniční stáže. strana 4 (celkem 50)

5 Úvodní slovo ředitele školy Školní rok 2004/2005 byl pro Scholu Humanitas, stejně jako jiné roky, nabitý celou řadou událostí. Prioritou však stále zůstává kvalitní pedagogický proces a zabezpečení všech ostatních provozů školy na co možná nejvyšší úrovni. Škola se musela vypořádat s celou řadou problémů: Personální problémy byly spojené s odchodem učitelky německého jazyka na mateřskou dovolenou během 1.pololetí. Získaný učitel po několika měsících onemocněl, a tak se situace opakovala. Obdobný problém se týkal obsazení místa asistentky sekretariátu. Až čvrtá vybraná zájemkyně začala pracovat dlouhodobě. Největším problémem školního roku však byl nový školský zákon. Načasování platnosti zákona od bylo velmi nešťastné. V průběhu školního roku totiž začala platit zcela odlišná pravidla. Nejpodstatnější změny se týkaly odměňování pracovníků za přespočetnou práci, maximálního úvazku pedagogických pracovníků, změn v označení škol, přijímacích zkoušek na střední školu a u naší školy především vybírání rodičovského příspěvku. V měsíci lednu 2005 proběhlo jednání na MŠMT přímo s vedoucím legislativního odboru ministerstva, mnou a místostarostou města Litvínova majícího na starosti vzdělávání. Výsledek jednání byl pro školu příznivý. Přinesl konečné stanovisko, že škola může rodičovský příspěvek vybírat za poskytování nadstandardních služeb a tyto služby byly specifikovány. O výsledku jednání byla informována vedoucí odboru školství, dále pak Rada města, zastupitelstvo města Litvínova a ve škole Školská rada. Příjemným problémem byla příprava a otevření nového bakalářského studia ve studijním oboru Územní technická a správní služba. Tento typ kombinované formy studia připravila Fakulta lesnická a environmentální spadající pod Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Samozřejmě, že tomu předcházely dlouhodobější, promyšlené kroky. V září vyvrcholily přijímacím řízením.do 1.ročníku bylo přijato 63 studentů. Imatrikulace proběhla v aule školy. Výuka probíhala provizorně v aule školy v pátečních odpoledních hodinách a o sobotách. Obrovským úspěchem školy bylo slavnostní zahájení akademického roku studentů Fakulty životního prostředí ÚJEP v nových prostorách budovy Centra bakalářských studií. Tito studenti totiž využívali prostory Scholy Humanitas od školního roku 2002/2003 a při narůstajícím počtu studijních skupin oboru Vodní hospodářství bylo velmi náročné skloubit jejich studium s provozem naší střední školy. Hejtman ústeckého kraje spolu s rektorem ÚJEP zahájili výuku přestřihnutím pásky za přítomnosti nejvyšších představitelů města Litvínova a generálních ředitelů vodohospodářských společností SvS, SČvK, Povodí Ohře a Povodí Labe. Výuku zahájily dvě skupiny prezenční formy a tři skupiny formy kombinované. Celkově se jednalo o více než jedno sto studentů ústecké fakulty. Je třeba zdůraznit, že stavební práce na dokončení Centra bakalářských studií finišovaly v měsících červenci, srpnu a září Předány byly tři učebny, kabinety a sociální zázemí. Stavební práce poté pokračovaly během zkouškového období v měsících lednu a únoru 2005, kdy byly fakultě FŽP předány další učebny. Kromě těchto stavebních prací probíhala ve škole výstavba výměníkové stanice. Škola byla přepojena ze sekundárního na primární vytápění. Změna uspoří škole i zřizovateli peníze za energie. Dalším velkým problémem bylo zkolabování staré analogové telefonní ústředny. Řešením se stal nákup nové digitální ústředny, která zabezpečuje komplexní administrativní servis. Školní strana 5 (celkem 50)

6 jídelna byla vybavena novou pečicí pánví a lednicí na přechovávání salátů (nařízeno hygienickou stanicí). Další významnou realizací bylo zbudování nové digestoře v chemické laboratoři. Peníze ve výši ,-Kč se podařilo zajistit od sponzora. Vedení školy podporuje tvoření projektů, jimiž lze získat finanční prostředky na modernizaci školy, zabezpečení výukového programu a vyžití žáků ve volném čase. Ve školním roce 2003/2004 jsme podali 8 projektů. V náročné konkurenci uspěl a byl realizován projekt: Výchova v duchu kalokaghatie, který přinesl škole částku ,-Kč. Peníze posloužily k vybavení sportovního skladu a posilovny školy. Projekt Problematika životního prostředí ve francouzském středohoří oblast Le Puy. Částka ve výši ,-Kč byla využita na zabezpečení studijního pobytu třetích ročníků ve Francii. Projekty byly realizovány ve školním roce 2004/2005. Také v tomto školním roce jsme podali 8 projektů. Uspěly dva a budou realizovány v průběhu školního roku 2005/2006. Jedná se o projekt multimediální učebny (schváleno ,-Kč) a projekt Centra environmentálního vzdělávání (schváleno ,Kč). Hlavně práce na přípravě a dolaďování projektu Centra environmentálního vzdělávání, včetně zabezpečení termínů a jiných požadavků výběrového řízení, zpracování zadávací dokumentace, bylo na hranici možností školy. Jde o strukturální regionální operační program Evropské unie a byl vyhlášen Ministerstvem pro místní a regionální rozvoj. Realizace projektu byla směrována do prázdninových měsíců - červenec a srpen roku Schola Humanitas díky prezentaci školy na výstavách středních škol, v médiích (nově i v rádiích), třídních schůzkách základních škol a soutěžích pro žáky ZŠ zvládla nábor nových žáků úspěšně. K přijímacímu řízení se dostavilo 50 žáků. Škola byla aktivní v pořádání akcí nejen pro své žáky, ale i pro širokou veřejnost. Během školního roku sama zorganizovala Vlaštovkiádu (pro žáky ZŠ), floorball pro střední školy okresu, floorball pro učitele škol okresu, míčový sedmiboj ( pro veřejnost ) a příměstský tábor pro litvínovské a mostecké děti ve věku 6-18 let. Pod hlavičkou školy působí velice aktivně Centrum ekologické výchovy. Šíří ekologickou osvětu od mateřských, přes základní až po střední školy. Navíc ve spolupráci s žáky školy sbírá meteorologická a jiná data v programu GLOBE (patří mezi šest nejaktivnějších v republice). Ve škole proběhla nespočetná, (ale dobře evidovaná) řada akcí. Od výstav, přes rauty, mezinárodní setkání, folkové či jazzové večery, burzy filatelie až po promítání filmů či soutěže pro žáky (př.litvínovský choroš). Akce jsou evidovány v příloze této výroční zprávy. Úspěšně se rozvíjela i doplňková činnost školy, která se výrazně zvýšila a přinesla tak kromě vysokého pracovního vytížení i vyšší množství peněz. Podstatnou částkou přispěla školní jídelna. Zásluhou prudkého nárůstu cizích strávníků, což svědčí o dobré kvalitě vařených pokrmů. Na druhou stranu se tím škola dostala od června 2005 do kategorie - plátce daně z přidané hodnoty. Škola pracovala v celé řadě mezinárodních projektů např.rajská zahrada, Xenos, Jezeří, Osek, Die Brucke, Leonardo. Ve školním roce 2004/2005 se podařilo zrealizovat dvě studijní cesty do zahraničí. Pro žáky druhých ročníků to byl studijní pobyt v Norsku a pro žáky třetích ročníků studijní pobyt ve Francii. Oba pobyty byly týdenní. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, někteří v rámci dánského projektu a někteří naopak školili úředníky státní správy. Díky akreditaci zabezpečila škola svým učitelem školení pedagogických pracovníků okresu v počítačové gramotnosti. Školení probíhalo půl roku, čtyři dny v týdnu a bylo vyškoleno 84 strana 6 (celkem 50)

7 pedagogů v 9 kurzech. Všechny vychovatelky školy absolvovaly kurz první pomoci a získaly certifikáty. Za vysoké pracovní nasazení během školního roku zasluhují velké poděkování všichni pracovníci školy (úmyslně zmiňuji jejich počet 36). Závěrem chci říct, že největší odměnou jsou pro školu úspěchy žáků školy. Je příjemné, když se zapojí do středoškolské odborné činnosti a uspějí v okresním, krajském i v republikovém kole, zvítězí v kategorii středních škol České republiky v GLOBES GAMES (soutěž odborné způsobilosti v měření a získávání vzorků), zpracují výborně své závěrečné práce. A naprosto nejdůležitější je jejich úspěšné absolvování střední školy, kterou si sami vybrali, a jejich pokračování na školách vysokých, či v práci. Mgr.Ladislav Turbák ředitel školy strana 7 (celkem 50)

8 Složení vedení školy Zaměstnanci školy Turbák Ladislav Mgr. Chrenka Pavel Mgr. Pacina Vladimír Mgr. Lucie Pazourková Jaroslav Císařovský Jaroslava Zinková Dáša Sedláková ředitel zástupce ředitele pro teoretickou výuku zástupce ředitele pro praktické vyučování ekonom školy správce budov vedoucí vychovatelka domova mládeže vedoucí školní jídelny Složení pedagogického sboru Adamec Petr Mgr. učitel odborných předmětů Babicová Danica Mgr. učitelka Mat, Tv, Fy Baumgart Volker externí učitel Nj Brabec Petr Ing. externí učitel Ekonomie Brožík Jaromír Mgr. učitel odborných předmětů Gabrielová Hana Mgr. učitelka Čj, Dě, On, výchovný poradce Gallová Jana Ing. externí učitelka Che Kardová Helena Mgr. externí učitelka Che, Monitoring Kripnerová Helena Mgr. učitelka Nj, Čj Ledererová Monika Mgr. učitelka Mat, Che Matoušková Kateřina Mgr. učitelka Nj, Dě Dita Raidlová Mgr. externí učitelka Aj Paulovičová Ivana Mgr. učitelka Aj, Čj Šárka Půčková Mgr. učitelka Nj Samcová Eva Mgr. učitelka Bio, Tv Tzortzopoulosová Vanda Mphil. učitelka Aj strana 8 (celkem 50)

9 Složení ostatních správních zaměstnanců Lucie Zástavová, Bc. Tereza Strnadová Michal Tarant Petra Kadlecová Václav Rous, Dis. Romana Rosenkrancová Jan Soudek Michalina Preislerová Barbara Bogucká Šárka Učíková Blanka Kovaříková asistentka sekretariátu referent doplňkové činnosti centrum ekologické výchovy VIANA pracovník informačního centra školy informační pracovník bakal. studia a správce IT informační pracovník bakalářského studia údržbář uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka strana 9 (celkem 50)

10 Pedagogická činnost počet tříd: 8 počet žáků: 160 (stav k ) Přehled o prospěchu 1. pololetí školního roku 2004/2005 Třída Počet žáků Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Neklasifikovaní Chování 2.stupeň Chování 3.stupeň 1.A B A B A B A B Součet % ,6 0 Třída Počet žáků Prospěli 2. pololetí školního roku 2004/2005 Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Neklasifikovaní Chování 2.stupeň Chování 3.stupeň 1.A B A B A B A B Součet % strana 10 (celkem 50)

11 Maturitní zkoušky Statistika 4.A 4.B Celkem Počet žáků oprávněných konat zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Povolena opravná zkouška z jednoho předmětu Povoleno opakování celé maturitní zkoušky Prospěli s vyznamenáním : 4.B : Najmanová Romana, Palečková Veronika, Pikešová Barbora Neprospěli : 4.A : Babilonská Michaela Ekologie opravná zk. v září 2005 Bullová Dana Biologie opravná zk. v září B : Baksová Alexandra Anglický jazyk opravná zk. v září 2005 Richtrová Marika Český jazyk opravná zk. v září 2005 Přehled známek po opravných zkouškách souhrn 4.A, 4.B Počet známek Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Biologie Chemie Matematika Ekologie Praktická část Průměr 2,86 2,09 2,85 3 2,85 2,88 3,02 2,38 strana 11 (celkem 50)

12 Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2004/2005 Složení komise Mgr. Ladislav Turbák Mgr. Pavel Chrenka Mgr. Vladimír Pacina Mgr. Hana Gabrielová Mgr. Milan Šťovíček PhDr. Helena Zemánková ředitel školy zástupce ředitele pro teoretické vyučování zástupce ředitele pro praktické vyučování výchovný poradce zástupce zřizovatele Persona Grata Statistika 1.kolo kolo kolo Celkem Počet uchazečů Počet přijatých Počet přijatých na odvolání Počet nepřijatých Přijato celkem Do 1.ročníku nastoupilo celkem 41 žáků. (1 uchazeč přestoupil na jinou střední školu.) 1 2.kolo se nekonalo z důvodu odstoupení uchazečů strana 12 (celkem 50)

13 Přehled soutěží ve školním roce 2004/2005 SOČ Středoškolská odborná činnost Přehled přihlášených studentů do středoškolské odborné činnosti : Jméno Název práce Vedoucí práce Levová Lucie Ekologické zemědělství v Ústeckém kraji Mgr. Jaromír Brožík Pikešová Barbora Návrh ozelenění náměstí Republiky v Lomu Mgr. Jaromír Brožík Fijalová Věra Šimeček Zdeněk Kubík Jan Projekt využití recyklovaného papíru na Schole Humanitas Botanický průzkum Hadcové lokality NPP Křížky ve Slavkovském lese Monitoring tetřívka obecného v oboře Fláje Mgr. Petr Adamec Mgr. Eva Samcová Mgr. Petr Adamec, Ing. Jana Svobodová Mašková Eva Monitoring rovnozubu čárkovitého v NP České Švýcarsko Mgr. Jaromír Brožík Výsledky v krajském kole Ústí nad Labem Obor č.: 04 Biologie Okresní kolo SOČ ve Schole Humanitas 3. místo Jan Kubík 5. místo Eva Mašková Obor č.: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 3. místo Lucie Levová Obor č.: 08 Ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo Zdeněk Šimeček 2. místo Věra Fijalová Výsledky v celostátním kole - Opava června místo Zdeněk Šimeček strana 13 (celkem 50)

14 Ekologická olympiáda Výsledky v krajském kole Kadaň 11. místo : Najbrtová Gabriela, Kubík Jan, Rulfová Alena 15. místo :Tošner Jaroslav, Horňáková Petra, Chrenka Adam 17. místo : Pikešová Barbora, Nosálová Milada, Levová Lucie Regionálního kola se zúčastnilo celkem 32 družstev. Konverzační soutěž v anglickém jazyce Výsledky v okresním kole Most 3. místo : Raušová Veronika Okresního kola se zúčastnilo celkem 12 soutěžících. Konverzační soutěž v německém jazyce Výsledky v okresním kole Most 5. místo : Prášek Jiří Okresního kola se zúčastnilo celkem 8 soutěžících. strana 14 (celkem 50)

15 Organizační zajištění PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Cíl: seznámit žáky s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí Termíny praxí: 1 x měsíčně jednodenní praxe nebo vícedenní praxe dle plánu, časová dotace je stanovena učebním plánem Hodnocení: předmět odborná praxe je hodnocen v každém klasifikačním období Kritéria hodnocení: hodnotí se výsledky dosažené v praktických činnostech a při zpracování protokolů z každé praktické činnosti Lektoři: odborní učitelé Scholy Humanitas, pracovníci chráněných krajinných oblastí, odborů životního prostředí, státní správy a samosprávy, odborníci v navštívených podnicích Pedagogický doprovod: učitelé a vychovatelé Scholy Humanitas Zpětná vazba: žáci zpracovávají klasifikované protokoly, z nichž čerpají informace ve 4. ročníku při praktické části maturitní zkoušky, protokoly se archivují. Finanční zajištění: částečně žáci, částečně z rozpočtu školy, kurzy a zahraniční studijní cesty jsou samofinancované Rozdělení praktické činnosti Jednodenní exkurze Týdenní stáže a kurzy Sportovně biologické kurzy Zahraniční studijní cesty Odborné přednášky Závěrečné práce Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška strana 15 (celkem 50)

16 Přehled odborné praxe 2004/ ročník Naučná stezka Tesařova cesta Školní naučná stezka Bořeň Naučná stezka Přírodou a dějinami Oseka Přehlídka vodohospodářského filmu a ekofilmu Chomutov Planetárium Most Lyžařský výcvik, Jizerské hory Bedřichov (1 týden) Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří Národní muzeum Praha Louka u zahrádkářské kolonie - botanika Národní park České Švýcarsko (1 týden) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou Lyžařský výcvik, 1.ročník 2.ročník Studijní cesta, Norsko Kongsberg (1 týden) Louka u zahrádkářské kolonie, zoologie, ekosystém rybník Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov využití biomasy Podkrušnohorský zoopark Chomutovvýznam zoologických zahrad Oblastní muzeum Most přírodovědné a geologické sbírky Elektrárny Prunéřov Česká rafinérská, a.s. Chmelová brigáda Cyklistický kurz České středohoří (1 týden) Cyklistický kurz, 2.ročník strana 16 (celkem 50)

17 Souvislá praxe ve státní správě a samosprávě (1 týden) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 3.ročník Francie, Le Puy studijní cesta (1 Vodácký kurz, 3.ročník týden) Severočeské doly Bílina rekultivované plochy SD Bílina CELIO skládka komunálního a nebezpečného odpadu CHEMOPETROL, a.s. odbor životního prostředí, čistička vody DEKONTA, a.s. likvidace odpadů Humeco recyklace pryže, úpravna důlních vod, čistírna odpadních vod Hněvín terasy, rekultivace a geologický vývoj regionu Sběrný dvůr Litvínov Kurz práce s motorovou řetězovou pilou (chlapci, 1 týden) Biosférická rezervace Křivoklátsko (děvčata, 1 týden) Chmelová brigáda Vodácký kurz Ohře (1 týden) JETE - přednáška Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 4.ročník Kurz vysokohorské turistiky Vysoké Tatry (1 týden) Čtrnáctidenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených na problematiku životního prostředí dle výběru žáků Závěrečná odborná práce (1 rok na zpracování) Obhajoba závěrečné práce Praktická část maturitní zkoušky Praktická maturitní zkouška sběrný dvůr strana 17 (celkem 50)

18 Závěrečné práce Ve 4. ročníku žáci zpracovávají závěrečnou práci po dobu jednoho roku dle zvoleného tématu. Závěrečnou práci hodnotí vedoucí práce a nezávislý oponent. Výsledná známka je stanovena při obhajobě závěrečné práce před odbornou komisí. Přehled závěrečných prací ve formě tabulky tvoří přílohu č. 1. Praktická část maturitní zkoušky Obhajoba závěrečných prací žáků Scholy Humanitas Ukončení studia na škole je podmíněno absolvováním praktické části maturitní zkoušky. Zde jsou zúročeny všechny dovednosti žáků získané při praktických činnostech v průběhu studia. Žáci losují jeden ze dvou tematických okruhů: laboratoř monitoring, nebo terénní stanoviště. Známka z praktické části maturitní zkoušky je součástí maturitního vysvědčení (viz příl. č. 2.) strana 18 (celkem 50)

19 třída 3.A - 4.A Závěrečné práce Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 jméno téma práce SOČ konz. známka oponent známka komise výs.zn. 1 Babilonská Michaela Monitorování Bezovského rybníka Ing. Siřiště, Mgr. Kardová 3 Ing.Siřiště Bernard Aleš Zhodnocení edafonu vzorku půdy dané lokality Mgr. Samcová 4 Mgr.Brožík Bullová Dana Sběrný dvůr města Žatec R.Městecký, Mgr.Adamec 1 Pavel Barák Čech Martin Monitoring Kamencového jezera Mgr.Kardová 2 Ing.Šulta Fijalová Věra Projekt využití výrobků z recyklovaného papíru na Schole Humanitas ano Mgr.Adamec 1- Ing.Kreníková Gutlebetová Eva Zavedení separovaného sběru odpadu ve městě Postoloprty Mgr.Adamec 3-4 Ing.Rumlena Kopelent Jan Chemický monitoring recipientu Otvického rybníku Mgr.Kardová 3 Ing.Vondrák Křížová Hana Monitoring černých skládek v katastru města Litvínov Mgr.Adamec 3- Ing.Janečková Kubík Jan Monitoring tetřívka obecného v oboře Fláje ano Mgr.Adamec, Ing.Svobodová 1 Mgr.Šťovíček Kuchynková Lucie Odstraňování stavebního odpadu - firma STAVUM Mgr.Adamec x x x x x 11 Lisseová Nikola Sledování úhynu živočichů v důsledku střetu s automobilovou dopravou Mgr.Samcová 2- Ing Janečková Luxová Barbora Certifikace lesů jako prostředek péče o ŽP Mgr.Adamec 2- Ing.Vopatová Mašková Eva Invazní rostliny v CHKO České Švýcarsko ano Mgr.Brožík 1 Ing.Marková Navrátilová Sabina Chemický monitoring řeky Smědé ve Frýdlantě v Č. Mgr.Kardová 4 Ing.Gallová Šimeček Zdeněk Botanický průzkum hadcových společenstev ve Slavkovském lese ano Mgr.Samcová 1 Mgr.Adamec Šultys Martin Chemický monitoring recipientu řeka Chomutovka Mgr.Kardová 1 Ing.Vondrák Vašíček Jan Vliv slunečního záření na tvorbu ozonu Mgr.Kardová 2 M.Tarant Vavříková Zuzana Ornitologický průzkum vybrané lokality Mgr.Samcová 3- Mgr.Brožík Višňáková Jitka Chemický monitoring recipientů Mgr.Kardová 2 Ing.Jedlička Vojkovský Jakub Meteorologie - sluneční záření Mgr.Kardová x x x x x

20 třída 3.B - 4.B Závěrečné práce Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 jméno téma práce SOČ konzultant známka oponent známka komise výs.zn. 1 Baksová Alexandra Výchozí informace pro záchranný program vybraného druhu Mgr.Adamec 3 Prof.Šťastný Bláhová Vanda Uplatnění právních norem ochrany ovzduší v litvínovské rafinerii Ing.Fr. Srb 1 Ing.Pavel Fobl Burešová Radka Úhyn živočichů v důsledku střetu s automobilovou dopravou Mgr.Brožík 3 Mgr.Šťovíček Donner Petr Zmapování arochnofauny dané lokality Mgr.Samcová x x x x x 5 Drienová Ria Sledování a porovnání imisní situace v Chomutově, Teplicích a Mostě Mgr.Lederrer. 2-3 Ing.Hykyšová Dvořáková Lenka Návrh rekultivace zvoleného území postiženého těžbou nerostných surovin Mgr.Brožík 3-4 Mgr.Samcová Hoffer Miroslav Návrh naučné stezky zvoleného území Mgr.Brožík 3 Mgr. Samcová Horák Tomáš Sledování hydrologických ukazatelů a kvality vod v drobných tocích na Podbořansku Mgr.Brožík 3 Ing.Lněničková Hrušková Dagmar Zábavná chemie Mgr.Lederer. 4- Ing.Gallová Chrenka Adam Monitoring napadení klíněnkou jírovcovou v Litvínově Mgr.Adamec 2 Ing.Ondráček Kříž Jakub Avifauna zvolené vodní plochy Mgr.Brožík 2 Jar. Bažant Levová Lucie Ekologické zemědělství v Ústeckém kaji ano Mgr.Brožík 1 Bc.Zd.Tarant Najmanová romana Chemický monitoring Lomského potoka v lokalitě Horní Lom Mgr.Kardová 1 Ing.Vondrák Nosálová Milada Výchovně-vzdělávací projekt na téma odpady Mgr.Adamec 3- Michal Tarant Palečková Veronika Fytocenologický průzkum černých skládek Mgr.Adamec 1 Mgr.Sládek Pavleje Michal Zpracování turistického průvodce po ekologicky zajímavých místech severních Čech Mgr.Adamec 3-4 Mgr.Pacina Pikešová Barbora Návrh ozelenění vybrané lokality ano Mgr.Brožík 1 Zuzana Brnová Richtrová Marika Sledování chráněných rostlin a živočichů na Podbořansku Mgr.Brožík 3 Ing.Klouček Seliga Milan Osvětový program pro veřejnost na téma úspory energie Mgr.Adamec 2-3 Michal Tarant Soldátová Eva Návrh využití biologické složky TKO na Mostecku Bc.Wolf, Mgr.Adamec 1 Bc.Zd.Tarant strana 20 (celkem 50)

21 strana 21 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

22 strana 22 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

23 strana 23 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

24 strana 24 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

25 Zahraniční kontakty Projekt Sokrates-Comenius Jedná se o projekt s názvem Garden of Eden, zaměřený na monitoring malých vodních toků v okolí škol jednotlivých účastnických zemí. Projekt je tříletý a probíhá za účasti škol z Belgie, Francie, Itálie, Litvy, Polska, Norska a České republiky. Projekt Leonardo da Vinci Česko-německý projekt je připravován na rok Cílem projektu je čtyřtýdenní účast 20 žáků Scholy Humanitas v německých podnicích zabývajících se problematikou životního prostředí Lipsko, Berlín. Projekt je členěn do tří částí: jazyková příprava pobyt v německých podnicích závěr projektu spojený s předáním EUROPASSU na konkrétní vykonávanou činnost Projekt je připravován s německými partnery v Lipsku a Berlíně. Projekt Die Brücke XENOS Setkání v rámci projektu Xenos v zasedací místnosti Scholy Humanitas Česko-německý projekt zaměřený na výměnné tematické pobyty našich a německých žáků. Konkrétním výstupem projektu je budování EUROPARKU v Litvínově v areálu Pilařského rybníku. V Německu probíhá obdobná akce v Niederschmiedebergu nedaleko města Pockau. Další činnosti v rámci tohoto projektu jsou pracovní semináře s názvem Zajímavosti za hraničním kůlem.

26 V rámci projektu XENOS probíhá projekt Management pro odborné a vedoucí síly v zemědělství, ochraně přírody a ŽP. Oba výše jmenované projekty jsou zastřešeny a financovány Spolkem vzdělávání dospělých INTERREG III.A. Projekt Vliv důlní těžby na statiku zámku Jezeří Jedná se o německo český projekt zaměřený na záchranu památek. Finanční částka získaná z projektu bude využita na revitalizaci zámku Jezeří. Projekt je podpořen německou organizací na záchranu památek Denkmal Aktiv a na realizaci projektu se společně podílejí žáci středních škol obou sousedních států. Příprava projektu byla zahájena v roce Realizace v r Dánsko-český projekt Normy, standardy EU a technologie šetrné k životnímu prostředí Projekt probíhá pouze v r a za Scholu Humanitas se ho účastní učitelé odborných předmětů. Semináře jsou vedeny dánskými lektory. V závěru projektu obdrží účastníci projektu osvědčení o absolvování a proškolení v oblasti norem a standardů EU v oblasti životního prostředí. Norsko Kongsberg Pravidelné týdenní výměny žáků Scholy Humanitas a Kongsberg Videregaende Skole zaměřené na problematiku ŽP navštívených zemí. Studijní pobyty korespondují s učebními plány obou škol. USA The Community School, New Hampshire V průběhu několikaleté spolupráce obou škol dochází k výměně žáků i učitelů. Výměny probíhají nepravidelně dle vzájemné dohody obou škol. Návštěva ve Francii v Le-Puy Francouzští žáci při rozboru kvality vody v Bílém potoce strana 26 (celkem 50)

27 Francie Le Puy, Institut Catholigue des Sciences de la Vie et de la Tere Reciproční výměna žáků obou škol studijní cesty jsou zaměřeny na problematiku životního prostředí regionů a poznávání navštívené oblasti a na praktické uplatnění jazykových znalostí žáků. Snahou obou škol je vytvořit systém pravidelných recipročních výměn. Řecko, Slovinsko Škola má zájem o vytvoření kontaktu na školy obdobného zaměření ve jmenovaných zemích. Norští žáci poznávají geologický útvar Kamenná slunce Žáci Scholy Humanitas na návštěvě v Norsku strana 27 (celkem 50)

28 Hlavní vychovatel: Jaroslava Zinková Vychovatelé: Hana Černá Žofie Hauerová Veronika Štukavcová DOMOV MLÁDEŽE Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Přehled o počtu ubytovaných žáků: Datum Počet žáků Počet odhlášených Počet přihlášených k k k k ukončení studia 1 dojíždění k k dojíždění 1 dle smlouvy k dle smlouvy 7 maturita k Činnost ubytovaných žáků: Pravidelná činnost: odpolední služby ve vstupní hale / hod./ generální úklidy pokojů / 1x týdně/ správcovství posilovny, hřiště a počítačové učebny úklid okolí školy návštěvy plaveckého bazénu návštěva posilovny práce v počítačové učebně, v infocentru pomoc při vernisážích a výprodejích zájmové kroužky: teraristický, biologický, volejbalový, florbalový, výtvarný, keramický, aerobik, doučování z Nj a z Aj, judo, karate, práce v GLOBE, Hřiště u Scholy Humanitas slouží za příznivého počasí i v zimním období strana 28 (celkem 50)

29 Září 2004: školení bezpečnosti seznámení s městem Litvínovem a okolím 1.roč. zápas ve florbale s francouzskými studenty malování na zeď soutěž v kreslení naslepo soutěž v běhu do schodů Říjen 2004: eurotesty přednáška o Afganistánu soutěž v přesmyčkách kalanetika Listopad 2004: besedy o Izraeli Choroš nanečisto povídání o Novém Zélandu výroba vánoční keramiky zahájení turnaje ve fotbálku Prosinec 2004: mikulášská diskotéka sbírka ve prospěch dětské kliniky Srdíčkový den vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny vánoční diskotéka Leden 2005: beseda o Izraeli kvíz Lidské tělo soutěž ve hře vrchcáby turnaj ve stolním fotbálku Únor 2005: 2. kolo soutěže v běhu do schodů bruslení a hokej na školním kluzišti beseda o Izraeli turnaj ve stolním fotbálku výstavka keramických výrobků Březen 2005: kvíz všeobecných znalostí výroba velikonočních ozdob Největší Čech ve Schole Humanitas Vlaštovkiáda 2005 strana 29 (celkem 50)

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Informace o studiu 2014-2015

Informace o studiu 2014-2015 Informace o studiu 2014-2015 Informace o studiu Organizace školního roku 2014/2015 Stravování Domov mládeže Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek a jeho využití Odborná praxe Významné projekty Akce

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Informace o studiu 2015-2016

Informace o studiu 2015-2016 Informace o studiu 2015-2016 Informace o studiu Organizace školního roku 2015/2016 Stravování Domov mládeže Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek a jeho využití Odborná praxe Významné projekty Akce

Více

Informace o studiu 2013-2014

Informace o studiu 2013-2014 Informace o studiu 2013-2014 Informace o studiu Organizace školního roku 2013/2014 Stravování Domov mládeže Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek a jeho využití Odborná praxe Významné projekty Akce

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Informace o studiu 2016-2017

Informace o studiu 2016-2017 Informace o studiu 2016-2017 Informace o studiu Úvodní slovo ředitele Organizace školního roku 2016/2017 Stravování Domov mládeže Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek a jeho využití Odborná praxe

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 41-41-M/01 Agropodnikání Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením na: Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Zahradní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Události na škole 2007

Události na škole 2007 Události na škole 2007-22. 6. - přijímací zkoušky na VOŠ obalové techniky, přihlášeno 79 uchazečů, přijato 51. - 15. 6. - 23. 6. - sportovně -turistický kurs (vodácký), zúčastnilo se 22 žáků pod vedením

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více