Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2004/2005"

Transkript

1

2 OBSAH Základní údaje 3 Materiální vybavení 3 Charakteristika 4 Úvodní slovo ředitele 5 Zaměstnanci školy 8 Pedagogická činnost 10 Maturitní zkoušky 11 Přijímací řízení ke studiu 12 Přehled soutěží 13 Praktické vyučování 15 Přehled odborné praxe 16 Zahraniční kontakty 25 Domov mládeže 28 Úsek stravování 31 Akce školy 32 Doplňková činnost 43 Centrum ekologické výchovy VIANA 44 Bakalářské studium 49

3 Základní údaje Název: Zřizovatel: Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Schola Humanitas Město Litvínov Datum založení: Zařazení do sítě škol : dle rozhodnutí MŠMT ČR č.j / IZO: Typ: Příspěvková organizace IČ: Bankovní spojení: ČSOB Most, Moskevská 1999 číslo účtu /0300 Telefon: , ředitel Fax: : Adresa: Internet: Ukrajinská 379, LITVÍNOV Materiální vybavení budova ředitelství budova školy 8 učeben s rozlohou od 27 m 2 do 48 m 2 2 učebny výpočetní techniky laboratoř chemie + laboratoř biologie posilovna hřiště na míčové hry slavnostní aula pro 200 osob kuchyně jídelna s kapacitou 80 strávníků internát s kapacitou 88 lůžek a studentským klubem odborná knihovna informační centrum centrum ekologické výchovy strana 3 (celkem 50)

4 Charakteristika Délka studia: 4 roky, zakončení maturitní zkouškou Zaměření: Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty, ekologie, biologie Cíl: Vychovat pracovníky oboru ochrana životního prostředí Profil absolventa: Má základní vědomosti a dovednosti z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělání, odpovídající odborné vědomosti a dovednosti, používá počítače a výpočetní techniku, ovládá dva světové jazyky a terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, získá úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného ekologického odborníka. Uplatnění: Na odděleních životního prostředí ve státní správě a samosprávě, hygienické a státní dohlížecí službě, ekologii výrobní sféry, státní ochraně přírody, rekultivaci, tvorbě a ochraně krajiny a informační osvětové činnosti. Protidrogová prevence: Do programu protidrogové prevence jsou zapojeni pedagogové: Jaromír Brožík, Hana Gabrielová, Jaroslava Zinková. Účastní se akcí pořádaných na dané téma a spolupracují s OHS. Získané poznatky předávají studentům. Péče o žáky se zvláštními potřebami: Studentům ze sociálně slabších rodin je umožněno hradit rodičovský příspěvek v několika splátkách. Některým studentům se podařilo najít sponzora, který za ně příslušné částky hradí. Příspěvek rodičů: Školné, ubytování, stravné, kurzy, částečně odborná praxe a zahraniční stáže. strana 4 (celkem 50)

5 Úvodní slovo ředitele školy Školní rok 2004/2005 byl pro Scholu Humanitas, stejně jako jiné roky, nabitý celou řadou událostí. Prioritou však stále zůstává kvalitní pedagogický proces a zabezpečení všech ostatních provozů školy na co možná nejvyšší úrovni. Škola se musela vypořádat s celou řadou problémů: Personální problémy byly spojené s odchodem učitelky německého jazyka na mateřskou dovolenou během 1.pololetí. Získaný učitel po několika měsících onemocněl, a tak se situace opakovala. Obdobný problém se týkal obsazení místa asistentky sekretariátu. Až čvrtá vybraná zájemkyně začala pracovat dlouhodobě. Největším problémem školního roku však byl nový školský zákon. Načasování platnosti zákona od bylo velmi nešťastné. V průběhu školního roku totiž začala platit zcela odlišná pravidla. Nejpodstatnější změny se týkaly odměňování pracovníků za přespočetnou práci, maximálního úvazku pedagogických pracovníků, změn v označení škol, přijímacích zkoušek na střední školu a u naší školy především vybírání rodičovského příspěvku. V měsíci lednu 2005 proběhlo jednání na MŠMT přímo s vedoucím legislativního odboru ministerstva, mnou a místostarostou města Litvínova majícího na starosti vzdělávání. Výsledek jednání byl pro školu příznivý. Přinesl konečné stanovisko, že škola může rodičovský příspěvek vybírat za poskytování nadstandardních služeb a tyto služby byly specifikovány. O výsledku jednání byla informována vedoucí odboru školství, dále pak Rada města, zastupitelstvo města Litvínova a ve škole Školská rada. Příjemným problémem byla příprava a otevření nového bakalářského studia ve studijním oboru Územní technická a správní služba. Tento typ kombinované formy studia připravila Fakulta lesnická a environmentální spadající pod Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Samozřejmě, že tomu předcházely dlouhodobější, promyšlené kroky. V září vyvrcholily přijímacím řízením.do 1.ročníku bylo přijato 63 studentů. Imatrikulace proběhla v aule školy. Výuka probíhala provizorně v aule školy v pátečních odpoledních hodinách a o sobotách. Obrovským úspěchem školy bylo slavnostní zahájení akademického roku studentů Fakulty životního prostředí ÚJEP v nových prostorách budovy Centra bakalářských studií. Tito studenti totiž využívali prostory Scholy Humanitas od školního roku 2002/2003 a při narůstajícím počtu studijních skupin oboru Vodní hospodářství bylo velmi náročné skloubit jejich studium s provozem naší střední školy. Hejtman ústeckého kraje spolu s rektorem ÚJEP zahájili výuku přestřihnutím pásky za přítomnosti nejvyšších představitelů města Litvínova a generálních ředitelů vodohospodářských společností SvS, SČvK, Povodí Ohře a Povodí Labe. Výuku zahájily dvě skupiny prezenční formy a tři skupiny formy kombinované. Celkově se jednalo o více než jedno sto studentů ústecké fakulty. Je třeba zdůraznit, že stavební práce na dokončení Centra bakalářských studií finišovaly v měsících červenci, srpnu a září Předány byly tři učebny, kabinety a sociální zázemí. Stavební práce poté pokračovaly během zkouškového období v měsících lednu a únoru 2005, kdy byly fakultě FŽP předány další učebny. Kromě těchto stavebních prací probíhala ve škole výstavba výměníkové stanice. Škola byla přepojena ze sekundárního na primární vytápění. Změna uspoří škole i zřizovateli peníze za energie. Dalším velkým problémem bylo zkolabování staré analogové telefonní ústředny. Řešením se stal nákup nové digitální ústředny, která zabezpečuje komplexní administrativní servis. Školní strana 5 (celkem 50)

6 jídelna byla vybavena novou pečicí pánví a lednicí na přechovávání salátů (nařízeno hygienickou stanicí). Další významnou realizací bylo zbudování nové digestoře v chemické laboratoři. Peníze ve výši ,-Kč se podařilo zajistit od sponzora. Vedení školy podporuje tvoření projektů, jimiž lze získat finanční prostředky na modernizaci školy, zabezpečení výukového programu a vyžití žáků ve volném čase. Ve školním roce 2003/2004 jsme podali 8 projektů. V náročné konkurenci uspěl a byl realizován projekt: Výchova v duchu kalokaghatie, který přinesl škole částku ,-Kč. Peníze posloužily k vybavení sportovního skladu a posilovny školy. Projekt Problematika životního prostředí ve francouzském středohoří oblast Le Puy. Částka ve výši ,-Kč byla využita na zabezpečení studijního pobytu třetích ročníků ve Francii. Projekty byly realizovány ve školním roce 2004/2005. Také v tomto školním roce jsme podali 8 projektů. Uspěly dva a budou realizovány v průběhu školního roku 2005/2006. Jedná se o projekt multimediální učebny (schváleno ,-Kč) a projekt Centra environmentálního vzdělávání (schváleno ,Kč). Hlavně práce na přípravě a dolaďování projektu Centra environmentálního vzdělávání, včetně zabezpečení termínů a jiných požadavků výběrového řízení, zpracování zadávací dokumentace, bylo na hranici možností školy. Jde o strukturální regionální operační program Evropské unie a byl vyhlášen Ministerstvem pro místní a regionální rozvoj. Realizace projektu byla směrována do prázdninových měsíců - červenec a srpen roku Schola Humanitas díky prezentaci školy na výstavách středních škol, v médiích (nově i v rádiích), třídních schůzkách základních škol a soutěžích pro žáky ZŠ zvládla nábor nových žáků úspěšně. K přijímacímu řízení se dostavilo 50 žáků. Škola byla aktivní v pořádání akcí nejen pro své žáky, ale i pro širokou veřejnost. Během školního roku sama zorganizovala Vlaštovkiádu (pro žáky ZŠ), floorball pro střední školy okresu, floorball pro učitele škol okresu, míčový sedmiboj ( pro veřejnost ) a příměstský tábor pro litvínovské a mostecké děti ve věku 6-18 let. Pod hlavičkou školy působí velice aktivně Centrum ekologické výchovy. Šíří ekologickou osvětu od mateřských, přes základní až po střední školy. Navíc ve spolupráci s žáky školy sbírá meteorologická a jiná data v programu GLOBE (patří mezi šest nejaktivnějších v republice). Ve škole proběhla nespočetná, (ale dobře evidovaná) řada akcí. Od výstav, přes rauty, mezinárodní setkání, folkové či jazzové večery, burzy filatelie až po promítání filmů či soutěže pro žáky (př.litvínovský choroš). Akce jsou evidovány v příloze této výroční zprávy. Úspěšně se rozvíjela i doplňková činnost školy, která se výrazně zvýšila a přinesla tak kromě vysokého pracovního vytížení i vyšší množství peněz. Podstatnou částkou přispěla školní jídelna. Zásluhou prudkého nárůstu cizích strávníků, což svědčí o dobré kvalitě vařených pokrmů. Na druhou stranu se tím škola dostala od června 2005 do kategorie - plátce daně z přidané hodnoty. Škola pracovala v celé řadě mezinárodních projektů např.rajská zahrada, Xenos, Jezeří, Osek, Die Brucke, Leonardo. Ve školním roce 2004/2005 se podařilo zrealizovat dvě studijní cesty do zahraničí. Pro žáky druhých ročníků to byl studijní pobyt v Norsku a pro žáky třetích ročníků studijní pobyt ve Francii. Oba pobyty byly týdenní. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, někteří v rámci dánského projektu a někteří naopak školili úředníky státní správy. Díky akreditaci zabezpečila škola svým učitelem školení pedagogických pracovníků okresu v počítačové gramotnosti. Školení probíhalo půl roku, čtyři dny v týdnu a bylo vyškoleno 84 strana 6 (celkem 50)

7 pedagogů v 9 kurzech. Všechny vychovatelky školy absolvovaly kurz první pomoci a získaly certifikáty. Za vysoké pracovní nasazení během školního roku zasluhují velké poděkování všichni pracovníci školy (úmyslně zmiňuji jejich počet 36). Závěrem chci říct, že největší odměnou jsou pro školu úspěchy žáků školy. Je příjemné, když se zapojí do středoškolské odborné činnosti a uspějí v okresním, krajském i v republikovém kole, zvítězí v kategorii středních škol České republiky v GLOBES GAMES (soutěž odborné způsobilosti v měření a získávání vzorků), zpracují výborně své závěrečné práce. A naprosto nejdůležitější je jejich úspěšné absolvování střední školy, kterou si sami vybrali, a jejich pokračování na školách vysokých, či v práci. Mgr.Ladislav Turbák ředitel školy strana 7 (celkem 50)

8 Složení vedení školy Zaměstnanci školy Turbák Ladislav Mgr. Chrenka Pavel Mgr. Pacina Vladimír Mgr. Lucie Pazourková Jaroslav Císařovský Jaroslava Zinková Dáša Sedláková ředitel zástupce ředitele pro teoretickou výuku zástupce ředitele pro praktické vyučování ekonom školy správce budov vedoucí vychovatelka domova mládeže vedoucí školní jídelny Složení pedagogického sboru Adamec Petr Mgr. učitel odborných předmětů Babicová Danica Mgr. učitelka Mat, Tv, Fy Baumgart Volker externí učitel Nj Brabec Petr Ing. externí učitel Ekonomie Brožík Jaromír Mgr. učitel odborných předmětů Gabrielová Hana Mgr. učitelka Čj, Dě, On, výchovný poradce Gallová Jana Ing. externí učitelka Che Kardová Helena Mgr. externí učitelka Che, Monitoring Kripnerová Helena Mgr. učitelka Nj, Čj Ledererová Monika Mgr. učitelka Mat, Che Matoušková Kateřina Mgr. učitelka Nj, Dě Dita Raidlová Mgr. externí učitelka Aj Paulovičová Ivana Mgr. učitelka Aj, Čj Šárka Půčková Mgr. učitelka Nj Samcová Eva Mgr. učitelka Bio, Tv Tzortzopoulosová Vanda Mphil. učitelka Aj strana 8 (celkem 50)

9 Složení ostatních správních zaměstnanců Lucie Zástavová, Bc. Tereza Strnadová Michal Tarant Petra Kadlecová Václav Rous, Dis. Romana Rosenkrancová Jan Soudek Michalina Preislerová Barbara Bogucká Šárka Učíková Blanka Kovaříková asistentka sekretariátu referent doplňkové činnosti centrum ekologické výchovy VIANA pracovník informačního centra školy informační pracovník bakal. studia a správce IT informační pracovník bakalářského studia údržbář uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka strana 9 (celkem 50)

10 Pedagogická činnost počet tříd: 8 počet žáků: 160 (stav k ) Přehled o prospěchu 1. pololetí školního roku 2004/2005 Třída Počet žáků Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Neklasifikovaní Chování 2.stupeň Chování 3.stupeň 1.A B A B A B A B Součet % ,6 0 Třída Počet žáků Prospěli 2. pololetí školního roku 2004/2005 Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Neklasifikovaní Chování 2.stupeň Chování 3.stupeň 1.A B A B A B A B Součet % strana 10 (celkem 50)

11 Maturitní zkoušky Statistika 4.A 4.B Celkem Počet žáků oprávněných konat zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Povolena opravná zkouška z jednoho předmětu Povoleno opakování celé maturitní zkoušky Prospěli s vyznamenáním : 4.B : Najmanová Romana, Palečková Veronika, Pikešová Barbora Neprospěli : 4.A : Babilonská Michaela Ekologie opravná zk. v září 2005 Bullová Dana Biologie opravná zk. v září B : Baksová Alexandra Anglický jazyk opravná zk. v září 2005 Richtrová Marika Český jazyk opravná zk. v září 2005 Přehled známek po opravných zkouškách souhrn 4.A, 4.B Počet známek Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Biologie Chemie Matematika Ekologie Praktická část Průměr 2,86 2,09 2,85 3 2,85 2,88 3,02 2,38 strana 11 (celkem 50)

12 Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2004/2005 Složení komise Mgr. Ladislav Turbák Mgr. Pavel Chrenka Mgr. Vladimír Pacina Mgr. Hana Gabrielová Mgr. Milan Šťovíček PhDr. Helena Zemánková ředitel školy zástupce ředitele pro teoretické vyučování zástupce ředitele pro praktické vyučování výchovný poradce zástupce zřizovatele Persona Grata Statistika 1.kolo kolo kolo Celkem Počet uchazečů Počet přijatých Počet přijatých na odvolání Počet nepřijatých Přijato celkem Do 1.ročníku nastoupilo celkem 41 žáků. (1 uchazeč přestoupil na jinou střední školu.) 1 2.kolo se nekonalo z důvodu odstoupení uchazečů strana 12 (celkem 50)

13 Přehled soutěží ve školním roce 2004/2005 SOČ Středoškolská odborná činnost Přehled přihlášených studentů do středoškolské odborné činnosti : Jméno Název práce Vedoucí práce Levová Lucie Ekologické zemědělství v Ústeckém kraji Mgr. Jaromír Brožík Pikešová Barbora Návrh ozelenění náměstí Republiky v Lomu Mgr. Jaromír Brožík Fijalová Věra Šimeček Zdeněk Kubík Jan Projekt využití recyklovaného papíru na Schole Humanitas Botanický průzkum Hadcové lokality NPP Křížky ve Slavkovském lese Monitoring tetřívka obecného v oboře Fláje Mgr. Petr Adamec Mgr. Eva Samcová Mgr. Petr Adamec, Ing. Jana Svobodová Mašková Eva Monitoring rovnozubu čárkovitého v NP České Švýcarsko Mgr. Jaromír Brožík Výsledky v krajském kole Ústí nad Labem Obor č.: 04 Biologie Okresní kolo SOČ ve Schole Humanitas 3. místo Jan Kubík 5. místo Eva Mašková Obor č.: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 3. místo Lucie Levová Obor č.: 08 Ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo Zdeněk Šimeček 2. místo Věra Fijalová Výsledky v celostátním kole - Opava června místo Zdeněk Šimeček strana 13 (celkem 50)

14 Ekologická olympiáda Výsledky v krajském kole Kadaň 11. místo : Najbrtová Gabriela, Kubík Jan, Rulfová Alena 15. místo :Tošner Jaroslav, Horňáková Petra, Chrenka Adam 17. místo : Pikešová Barbora, Nosálová Milada, Levová Lucie Regionálního kola se zúčastnilo celkem 32 družstev. Konverzační soutěž v anglickém jazyce Výsledky v okresním kole Most 3. místo : Raušová Veronika Okresního kola se zúčastnilo celkem 12 soutěžících. Konverzační soutěž v německém jazyce Výsledky v okresním kole Most 5. místo : Prášek Jiří Okresního kola se zúčastnilo celkem 8 soutěžících. strana 14 (celkem 50)

15 Organizační zajištění PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Cíl: seznámit žáky s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí Termíny praxí: 1 x měsíčně jednodenní praxe nebo vícedenní praxe dle plánu, časová dotace je stanovena učebním plánem Hodnocení: předmět odborná praxe je hodnocen v každém klasifikačním období Kritéria hodnocení: hodnotí se výsledky dosažené v praktických činnostech a při zpracování protokolů z každé praktické činnosti Lektoři: odborní učitelé Scholy Humanitas, pracovníci chráněných krajinných oblastí, odborů životního prostředí, státní správy a samosprávy, odborníci v navštívených podnicích Pedagogický doprovod: učitelé a vychovatelé Scholy Humanitas Zpětná vazba: žáci zpracovávají klasifikované protokoly, z nichž čerpají informace ve 4. ročníku při praktické části maturitní zkoušky, protokoly se archivují. Finanční zajištění: částečně žáci, částečně z rozpočtu školy, kurzy a zahraniční studijní cesty jsou samofinancované Rozdělení praktické činnosti Jednodenní exkurze Týdenní stáže a kurzy Sportovně biologické kurzy Zahraniční studijní cesty Odborné přednášky Závěrečné práce Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška strana 15 (celkem 50)

16 Přehled odborné praxe 2004/ ročník Naučná stezka Tesařova cesta Školní naučná stezka Bořeň Naučná stezka Přírodou a dějinami Oseka Přehlídka vodohospodářského filmu a ekofilmu Chomutov Planetárium Most Lyžařský výcvik, Jizerské hory Bedřichov (1 týden) Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří Národní muzeum Praha Louka u zahrádkářské kolonie - botanika Národní park České Švýcarsko (1 týden) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou Lyžařský výcvik, 1.ročník 2.ročník Studijní cesta, Norsko Kongsberg (1 týden) Louka u zahrádkářské kolonie, zoologie, ekosystém rybník Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov využití biomasy Podkrušnohorský zoopark Chomutovvýznam zoologických zahrad Oblastní muzeum Most přírodovědné a geologické sbírky Elektrárny Prunéřov Česká rafinérská, a.s. Chmelová brigáda Cyklistický kurz České středohoří (1 týden) Cyklistický kurz, 2.ročník strana 16 (celkem 50)

17 Souvislá praxe ve státní správě a samosprávě (1 týden) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 3.ročník Francie, Le Puy studijní cesta (1 Vodácký kurz, 3.ročník týden) Severočeské doly Bílina rekultivované plochy SD Bílina CELIO skládka komunálního a nebezpečného odpadu CHEMOPETROL, a.s. odbor životního prostředí, čistička vody DEKONTA, a.s. likvidace odpadů Humeco recyklace pryže, úpravna důlních vod, čistírna odpadních vod Hněvín terasy, rekultivace a geologický vývoj regionu Sběrný dvůr Litvínov Kurz práce s motorovou řetězovou pilou (chlapci, 1 týden) Biosférická rezervace Křivoklátsko (děvčata, 1 týden) Chmelová brigáda Vodácký kurz Ohře (1 týden) JETE - přednáška Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 4.ročník Kurz vysokohorské turistiky Vysoké Tatry (1 týden) Čtrnáctidenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených na problematiku životního prostředí dle výběru žáků Závěrečná odborná práce (1 rok na zpracování) Obhajoba závěrečné práce Praktická část maturitní zkoušky Praktická maturitní zkouška sběrný dvůr strana 17 (celkem 50)

18 Závěrečné práce Ve 4. ročníku žáci zpracovávají závěrečnou práci po dobu jednoho roku dle zvoleného tématu. Závěrečnou práci hodnotí vedoucí práce a nezávislý oponent. Výsledná známka je stanovena při obhajobě závěrečné práce před odbornou komisí. Přehled závěrečných prací ve formě tabulky tvoří přílohu č. 1. Praktická část maturitní zkoušky Obhajoba závěrečných prací žáků Scholy Humanitas Ukončení studia na škole je podmíněno absolvováním praktické části maturitní zkoušky. Zde jsou zúročeny všechny dovednosti žáků získané při praktických činnostech v průběhu studia. Žáci losují jeden ze dvou tematických okruhů: laboratoř monitoring, nebo terénní stanoviště. Známka z praktické části maturitní zkoušky je součástí maturitního vysvědčení (viz příl. č. 2.) strana 18 (celkem 50)

19 třída 3.A - 4.A Závěrečné práce Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 jméno téma práce SOČ konz. známka oponent známka komise výs.zn. 1 Babilonská Michaela Monitorování Bezovského rybníka Ing. Siřiště, Mgr. Kardová 3 Ing.Siřiště Bernard Aleš Zhodnocení edafonu vzorku půdy dané lokality Mgr. Samcová 4 Mgr.Brožík Bullová Dana Sběrný dvůr města Žatec R.Městecký, Mgr.Adamec 1 Pavel Barák Čech Martin Monitoring Kamencového jezera Mgr.Kardová 2 Ing.Šulta Fijalová Věra Projekt využití výrobků z recyklovaného papíru na Schole Humanitas ano Mgr.Adamec 1- Ing.Kreníková Gutlebetová Eva Zavedení separovaného sběru odpadu ve městě Postoloprty Mgr.Adamec 3-4 Ing.Rumlena Kopelent Jan Chemický monitoring recipientu Otvického rybníku Mgr.Kardová 3 Ing.Vondrák Křížová Hana Monitoring černých skládek v katastru města Litvínov Mgr.Adamec 3- Ing.Janečková Kubík Jan Monitoring tetřívka obecného v oboře Fláje ano Mgr.Adamec, Ing.Svobodová 1 Mgr.Šťovíček Kuchynková Lucie Odstraňování stavebního odpadu - firma STAVUM Mgr.Adamec x x x x x 11 Lisseová Nikola Sledování úhynu živočichů v důsledku střetu s automobilovou dopravou Mgr.Samcová 2- Ing Janečková Luxová Barbora Certifikace lesů jako prostředek péče o ŽP Mgr.Adamec 2- Ing.Vopatová Mašková Eva Invazní rostliny v CHKO České Švýcarsko ano Mgr.Brožík 1 Ing.Marková Navrátilová Sabina Chemický monitoring řeky Smědé ve Frýdlantě v Č. Mgr.Kardová 4 Ing.Gallová Šimeček Zdeněk Botanický průzkum hadcových společenstev ve Slavkovském lese ano Mgr.Samcová 1 Mgr.Adamec Šultys Martin Chemický monitoring recipientu řeka Chomutovka Mgr.Kardová 1 Ing.Vondrák Vašíček Jan Vliv slunečního záření na tvorbu ozonu Mgr.Kardová 2 M.Tarant Vavříková Zuzana Ornitologický průzkum vybrané lokality Mgr.Samcová 3- Mgr.Brožík Višňáková Jitka Chemický monitoring recipientů Mgr.Kardová 2 Ing.Jedlička Vojkovský Jakub Meteorologie - sluneční záření Mgr.Kardová x x x x x

20 třída 3.B - 4.B Závěrečné práce Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 jméno téma práce SOČ konzultant známka oponent známka komise výs.zn. 1 Baksová Alexandra Výchozí informace pro záchranný program vybraného druhu Mgr.Adamec 3 Prof.Šťastný Bláhová Vanda Uplatnění právních norem ochrany ovzduší v litvínovské rafinerii Ing.Fr. Srb 1 Ing.Pavel Fobl Burešová Radka Úhyn živočichů v důsledku střetu s automobilovou dopravou Mgr.Brožík 3 Mgr.Šťovíček Donner Petr Zmapování arochnofauny dané lokality Mgr.Samcová x x x x x 5 Drienová Ria Sledování a porovnání imisní situace v Chomutově, Teplicích a Mostě Mgr.Lederrer. 2-3 Ing.Hykyšová Dvořáková Lenka Návrh rekultivace zvoleného území postiženého těžbou nerostných surovin Mgr.Brožík 3-4 Mgr.Samcová Hoffer Miroslav Návrh naučné stezky zvoleného území Mgr.Brožík 3 Mgr. Samcová Horák Tomáš Sledování hydrologických ukazatelů a kvality vod v drobných tocích na Podbořansku Mgr.Brožík 3 Ing.Lněničková Hrušková Dagmar Zábavná chemie Mgr.Lederer. 4- Ing.Gallová Chrenka Adam Monitoring napadení klíněnkou jírovcovou v Litvínově Mgr.Adamec 2 Ing.Ondráček Kříž Jakub Avifauna zvolené vodní plochy Mgr.Brožík 2 Jar. Bažant Levová Lucie Ekologické zemědělství v Ústeckém kaji ano Mgr.Brožík 1 Bc.Zd.Tarant Najmanová romana Chemický monitoring Lomského potoka v lokalitě Horní Lom Mgr.Kardová 1 Ing.Vondrák Nosálová Milada Výchovně-vzdělávací projekt na téma odpady Mgr.Adamec 3- Michal Tarant Palečková Veronika Fytocenologický průzkum černých skládek Mgr.Adamec 1 Mgr.Sládek Pavleje Michal Zpracování turistického průvodce po ekologicky zajímavých místech severních Čech Mgr.Adamec 3-4 Mgr.Pacina Pikešová Barbora Návrh ozelenění vybrané lokality ano Mgr.Brožík 1 Zuzana Brnová Richtrová Marika Sledování chráněných rostlin a živočichů na Podbořansku Mgr.Brožík 3 Ing.Klouček Seliga Milan Osvětový program pro veřejnost na téma úspory energie Mgr.Adamec 2-3 Michal Tarant Soldátová Eva Návrh využití biologické složky TKO na Mostecku Bc.Wolf, Mgr.Adamec 1 Bc.Zd.Tarant strana 20 (celkem 50)

21 strana 21 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

22 strana 22 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

23 strana 23 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

24 strana 24 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

25 Zahraniční kontakty Projekt Sokrates-Comenius Jedná se o projekt s názvem Garden of Eden, zaměřený na monitoring malých vodních toků v okolí škol jednotlivých účastnických zemí. Projekt je tříletý a probíhá za účasti škol z Belgie, Francie, Itálie, Litvy, Polska, Norska a České republiky. Projekt Leonardo da Vinci Česko-německý projekt je připravován na rok Cílem projektu je čtyřtýdenní účast 20 žáků Scholy Humanitas v německých podnicích zabývajících se problematikou životního prostředí Lipsko, Berlín. Projekt je členěn do tří částí: jazyková příprava pobyt v německých podnicích závěr projektu spojený s předáním EUROPASSU na konkrétní vykonávanou činnost Projekt je připravován s německými partnery v Lipsku a Berlíně. Projekt Die Brücke XENOS Setkání v rámci projektu Xenos v zasedací místnosti Scholy Humanitas Česko-německý projekt zaměřený na výměnné tematické pobyty našich a německých žáků. Konkrétním výstupem projektu je budování EUROPARKU v Litvínově v areálu Pilařského rybníku. V Německu probíhá obdobná akce v Niederschmiedebergu nedaleko města Pockau. Další činnosti v rámci tohoto projektu jsou pracovní semináře s názvem Zajímavosti za hraničním kůlem.

26 V rámci projektu XENOS probíhá projekt Management pro odborné a vedoucí síly v zemědělství, ochraně přírody a ŽP. Oba výše jmenované projekty jsou zastřešeny a financovány Spolkem vzdělávání dospělých INTERREG III.A. Projekt Vliv důlní těžby na statiku zámku Jezeří Jedná se o německo český projekt zaměřený na záchranu památek. Finanční částka získaná z projektu bude využita na revitalizaci zámku Jezeří. Projekt je podpořen německou organizací na záchranu památek Denkmal Aktiv a na realizaci projektu se společně podílejí žáci středních škol obou sousedních států. Příprava projektu byla zahájena v roce Realizace v r Dánsko-český projekt Normy, standardy EU a technologie šetrné k životnímu prostředí Projekt probíhá pouze v r a za Scholu Humanitas se ho účastní učitelé odborných předmětů. Semináře jsou vedeny dánskými lektory. V závěru projektu obdrží účastníci projektu osvědčení o absolvování a proškolení v oblasti norem a standardů EU v oblasti životního prostředí. Norsko Kongsberg Pravidelné týdenní výměny žáků Scholy Humanitas a Kongsberg Videregaende Skole zaměřené na problematiku ŽP navštívených zemí. Studijní pobyty korespondují s učebními plány obou škol. USA The Community School, New Hampshire V průběhu několikaleté spolupráce obou škol dochází k výměně žáků i učitelů. Výměny probíhají nepravidelně dle vzájemné dohody obou škol. Návštěva ve Francii v Le-Puy Francouzští žáci při rozboru kvality vody v Bílém potoce strana 26 (celkem 50)

27 Francie Le Puy, Institut Catholigue des Sciences de la Vie et de la Tere Reciproční výměna žáků obou škol studijní cesty jsou zaměřeny na problematiku životního prostředí regionů a poznávání navštívené oblasti a na praktické uplatnění jazykových znalostí žáků. Snahou obou škol je vytvořit systém pravidelných recipročních výměn. Řecko, Slovinsko Škola má zájem o vytvoření kontaktu na školy obdobného zaměření ve jmenovaných zemích. Norští žáci poznávají geologický útvar Kamenná slunce Žáci Scholy Humanitas na návštěvě v Norsku strana 27 (celkem 50)

28 Hlavní vychovatel: Jaroslava Zinková Vychovatelé: Hana Černá Žofie Hauerová Veronika Štukavcová DOMOV MLÁDEŽE Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Přehled o počtu ubytovaných žáků: Datum Počet žáků Počet odhlášených Počet přihlášených k k k k ukončení studia 1 dojíždění k k dojíždění 1 dle smlouvy k dle smlouvy 7 maturita k Činnost ubytovaných žáků: Pravidelná činnost: odpolední služby ve vstupní hale / hod./ generální úklidy pokojů / 1x týdně/ správcovství posilovny, hřiště a počítačové učebny úklid okolí školy návštěvy plaveckého bazénu návštěva posilovny práce v počítačové učebně, v infocentru pomoc při vernisážích a výprodejích zájmové kroužky: teraristický, biologický, volejbalový, florbalový, výtvarný, keramický, aerobik, doučování z Nj a z Aj, judo, karate, práce v GLOBE, Hřiště u Scholy Humanitas slouží za příznivého počasí i v zimním období strana 28 (celkem 50)

29 Září 2004: školení bezpečnosti seznámení s městem Litvínovem a okolím 1.roč. zápas ve florbale s francouzskými studenty malování na zeď soutěž v kreslení naslepo soutěž v běhu do schodů Říjen 2004: eurotesty přednáška o Afganistánu soutěž v přesmyčkách kalanetika Listopad 2004: besedy o Izraeli Choroš nanečisto povídání o Novém Zélandu výroba vánoční keramiky zahájení turnaje ve fotbálku Prosinec 2004: mikulášská diskotéka sbírka ve prospěch dětské kliniky Srdíčkový den vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny vánoční diskotéka Leden 2005: beseda o Izraeli kvíz Lidské tělo soutěž ve hře vrchcáby turnaj ve stolním fotbálku Únor 2005: 2. kolo soutěže v běhu do schodů bruslení a hokej na školním kluzišti beseda o Izraeli turnaj ve stolním fotbálku výstavka keramických výrobků Březen 2005: kvíz všeobecných znalostí výroba velikonočních ozdob Největší Čech ve Schole Humanitas Vlaštovkiáda 2005 strana 29 (celkem 50)

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3 O B S A H Základní údaje..... 2 - Školská rada - složení Školské rady Materiální vybavení... 3 Charakteristika školy... 4 - přehled oborů vzdělávání - údaje o prevenci sociálně patologických jevů - péče

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 (a hospodaření školy za hospodářský rok 2009) dle 10 e) odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel ( v textu jen zákon ) a 7 odst.

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 ČÁST I. Motto: Jsme škola, která ti dá křídla pro život Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející moderní výuku, která připravuje žáky pro 21. století

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Lesnická 55, 397 01 Písek - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/12 Úvod : Vyšší odborná škola lesnická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov 20 LET SSZŠ Litvínov Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více