Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2004/2005"

Transkript

1

2 OBSAH Základní údaje 3 Materiální vybavení 3 Charakteristika 4 Úvodní slovo ředitele 5 Zaměstnanci školy 8 Pedagogická činnost 10 Maturitní zkoušky 11 Přijímací řízení ke studiu 12 Přehled soutěží 13 Praktické vyučování 15 Přehled odborné praxe 16 Zahraniční kontakty 25 Domov mládeže 28 Úsek stravování 31 Akce školy 32 Doplňková činnost 43 Centrum ekologické výchovy VIANA 44 Bakalářské studium 49

3 Základní údaje Název: Zřizovatel: Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Schola Humanitas Město Litvínov Datum založení: Zařazení do sítě škol : dle rozhodnutí MŠMT ČR č.j / IZO: Typ: Příspěvková organizace IČ: Bankovní spojení: ČSOB Most, Moskevská 1999 číslo účtu /0300 Telefon: , ředitel Fax: : Adresa: Internet: Ukrajinská 379, LITVÍNOV Materiální vybavení budova ředitelství budova školy 8 učeben s rozlohou od 27 m 2 do 48 m 2 2 učebny výpočetní techniky laboratoř chemie + laboratoř biologie posilovna hřiště na míčové hry slavnostní aula pro 200 osob kuchyně jídelna s kapacitou 80 strávníků internát s kapacitou 88 lůžek a studentským klubem odborná knihovna informační centrum centrum ekologické výchovy strana 3 (celkem 50)

4 Charakteristika Délka studia: 4 roky, zakončení maturitní zkouškou Zaměření: Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty, ekologie, biologie Cíl: Vychovat pracovníky oboru ochrana životního prostředí Profil absolventa: Má základní vědomosti a dovednosti z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělání, odpovídající odborné vědomosti a dovednosti, používá počítače a výpočetní techniku, ovládá dva světové jazyky a terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, získá úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného ekologického odborníka. Uplatnění: Na odděleních životního prostředí ve státní správě a samosprávě, hygienické a státní dohlížecí službě, ekologii výrobní sféry, státní ochraně přírody, rekultivaci, tvorbě a ochraně krajiny a informační osvětové činnosti. Protidrogová prevence: Do programu protidrogové prevence jsou zapojeni pedagogové: Jaromír Brožík, Hana Gabrielová, Jaroslava Zinková. Účastní se akcí pořádaných na dané téma a spolupracují s OHS. Získané poznatky předávají studentům. Péče o žáky se zvláštními potřebami: Studentům ze sociálně slabších rodin je umožněno hradit rodičovský příspěvek v několika splátkách. Některým studentům se podařilo najít sponzora, který za ně příslušné částky hradí. Příspěvek rodičů: Školné, ubytování, stravné, kurzy, částečně odborná praxe a zahraniční stáže. strana 4 (celkem 50)

5 Úvodní slovo ředitele školy Školní rok 2004/2005 byl pro Scholu Humanitas, stejně jako jiné roky, nabitý celou řadou událostí. Prioritou však stále zůstává kvalitní pedagogický proces a zabezpečení všech ostatních provozů školy na co možná nejvyšší úrovni. Škola se musela vypořádat s celou řadou problémů: Personální problémy byly spojené s odchodem učitelky německého jazyka na mateřskou dovolenou během 1.pololetí. Získaný učitel po několika měsících onemocněl, a tak se situace opakovala. Obdobný problém se týkal obsazení místa asistentky sekretariátu. Až čvrtá vybraná zájemkyně začala pracovat dlouhodobě. Největším problémem školního roku však byl nový školský zákon. Načasování platnosti zákona od bylo velmi nešťastné. V průběhu školního roku totiž začala platit zcela odlišná pravidla. Nejpodstatnější změny se týkaly odměňování pracovníků za přespočetnou práci, maximálního úvazku pedagogických pracovníků, změn v označení škol, přijímacích zkoušek na střední školu a u naší školy především vybírání rodičovského příspěvku. V měsíci lednu 2005 proběhlo jednání na MŠMT přímo s vedoucím legislativního odboru ministerstva, mnou a místostarostou města Litvínova majícího na starosti vzdělávání. Výsledek jednání byl pro školu příznivý. Přinesl konečné stanovisko, že škola může rodičovský příspěvek vybírat za poskytování nadstandardních služeb a tyto služby byly specifikovány. O výsledku jednání byla informována vedoucí odboru školství, dále pak Rada města, zastupitelstvo města Litvínova a ve škole Školská rada. Příjemným problémem byla příprava a otevření nového bakalářského studia ve studijním oboru Územní technická a správní služba. Tento typ kombinované formy studia připravila Fakulta lesnická a environmentální spadající pod Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Samozřejmě, že tomu předcházely dlouhodobější, promyšlené kroky. V září vyvrcholily přijímacím řízením.do 1.ročníku bylo přijato 63 studentů. Imatrikulace proběhla v aule školy. Výuka probíhala provizorně v aule školy v pátečních odpoledních hodinách a o sobotách. Obrovským úspěchem školy bylo slavnostní zahájení akademického roku studentů Fakulty životního prostředí ÚJEP v nových prostorách budovy Centra bakalářských studií. Tito studenti totiž využívali prostory Scholy Humanitas od školního roku 2002/2003 a při narůstajícím počtu studijních skupin oboru Vodní hospodářství bylo velmi náročné skloubit jejich studium s provozem naší střední školy. Hejtman ústeckého kraje spolu s rektorem ÚJEP zahájili výuku přestřihnutím pásky za přítomnosti nejvyšších představitelů města Litvínova a generálních ředitelů vodohospodářských společností SvS, SČvK, Povodí Ohře a Povodí Labe. Výuku zahájily dvě skupiny prezenční formy a tři skupiny formy kombinované. Celkově se jednalo o více než jedno sto studentů ústecké fakulty. Je třeba zdůraznit, že stavební práce na dokončení Centra bakalářských studií finišovaly v měsících červenci, srpnu a září Předány byly tři učebny, kabinety a sociální zázemí. Stavební práce poté pokračovaly během zkouškového období v měsících lednu a únoru 2005, kdy byly fakultě FŽP předány další učebny. Kromě těchto stavebních prací probíhala ve škole výstavba výměníkové stanice. Škola byla přepojena ze sekundárního na primární vytápění. Změna uspoří škole i zřizovateli peníze za energie. Dalším velkým problémem bylo zkolabování staré analogové telefonní ústředny. Řešením se stal nákup nové digitální ústředny, která zabezpečuje komplexní administrativní servis. Školní strana 5 (celkem 50)

6 jídelna byla vybavena novou pečicí pánví a lednicí na přechovávání salátů (nařízeno hygienickou stanicí). Další významnou realizací bylo zbudování nové digestoře v chemické laboratoři. Peníze ve výši ,-Kč se podařilo zajistit od sponzora. Vedení školy podporuje tvoření projektů, jimiž lze získat finanční prostředky na modernizaci školy, zabezpečení výukového programu a vyžití žáků ve volném čase. Ve školním roce 2003/2004 jsme podali 8 projektů. V náročné konkurenci uspěl a byl realizován projekt: Výchova v duchu kalokaghatie, který přinesl škole částku ,-Kč. Peníze posloužily k vybavení sportovního skladu a posilovny školy. Projekt Problematika životního prostředí ve francouzském středohoří oblast Le Puy. Částka ve výši ,-Kč byla využita na zabezpečení studijního pobytu třetích ročníků ve Francii. Projekty byly realizovány ve školním roce 2004/2005. Také v tomto školním roce jsme podali 8 projektů. Uspěly dva a budou realizovány v průběhu školního roku 2005/2006. Jedná se o projekt multimediální učebny (schváleno ,-Kč) a projekt Centra environmentálního vzdělávání (schváleno ,Kč). Hlavně práce na přípravě a dolaďování projektu Centra environmentálního vzdělávání, včetně zabezpečení termínů a jiných požadavků výběrového řízení, zpracování zadávací dokumentace, bylo na hranici možností školy. Jde o strukturální regionální operační program Evropské unie a byl vyhlášen Ministerstvem pro místní a regionální rozvoj. Realizace projektu byla směrována do prázdninových měsíců - červenec a srpen roku Schola Humanitas díky prezentaci školy na výstavách středních škol, v médiích (nově i v rádiích), třídních schůzkách základních škol a soutěžích pro žáky ZŠ zvládla nábor nových žáků úspěšně. K přijímacímu řízení se dostavilo 50 žáků. Škola byla aktivní v pořádání akcí nejen pro své žáky, ale i pro širokou veřejnost. Během školního roku sama zorganizovala Vlaštovkiádu (pro žáky ZŠ), floorball pro střední školy okresu, floorball pro učitele škol okresu, míčový sedmiboj ( pro veřejnost ) a příměstský tábor pro litvínovské a mostecké děti ve věku 6-18 let. Pod hlavičkou školy působí velice aktivně Centrum ekologické výchovy. Šíří ekologickou osvětu od mateřských, přes základní až po střední školy. Navíc ve spolupráci s žáky školy sbírá meteorologická a jiná data v programu GLOBE (patří mezi šest nejaktivnějších v republice). Ve škole proběhla nespočetná, (ale dobře evidovaná) řada akcí. Od výstav, přes rauty, mezinárodní setkání, folkové či jazzové večery, burzy filatelie až po promítání filmů či soutěže pro žáky (př.litvínovský choroš). Akce jsou evidovány v příloze této výroční zprávy. Úspěšně se rozvíjela i doplňková činnost školy, která se výrazně zvýšila a přinesla tak kromě vysokého pracovního vytížení i vyšší množství peněz. Podstatnou částkou přispěla školní jídelna. Zásluhou prudkého nárůstu cizích strávníků, což svědčí o dobré kvalitě vařených pokrmů. Na druhou stranu se tím škola dostala od června 2005 do kategorie - plátce daně z přidané hodnoty. Škola pracovala v celé řadě mezinárodních projektů např.rajská zahrada, Xenos, Jezeří, Osek, Die Brucke, Leonardo. Ve školním roce 2004/2005 se podařilo zrealizovat dvě studijní cesty do zahraničí. Pro žáky druhých ročníků to byl studijní pobyt v Norsku a pro žáky třetích ročníků studijní pobyt ve Francii. Oba pobyty byly týdenní. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, někteří v rámci dánského projektu a někteří naopak školili úředníky státní správy. Díky akreditaci zabezpečila škola svým učitelem školení pedagogických pracovníků okresu v počítačové gramotnosti. Školení probíhalo půl roku, čtyři dny v týdnu a bylo vyškoleno 84 strana 6 (celkem 50)

7 pedagogů v 9 kurzech. Všechny vychovatelky školy absolvovaly kurz první pomoci a získaly certifikáty. Za vysoké pracovní nasazení během školního roku zasluhují velké poděkování všichni pracovníci školy (úmyslně zmiňuji jejich počet 36). Závěrem chci říct, že největší odměnou jsou pro školu úspěchy žáků školy. Je příjemné, když se zapojí do středoškolské odborné činnosti a uspějí v okresním, krajském i v republikovém kole, zvítězí v kategorii středních škol České republiky v GLOBES GAMES (soutěž odborné způsobilosti v měření a získávání vzorků), zpracují výborně své závěrečné práce. A naprosto nejdůležitější je jejich úspěšné absolvování střední školy, kterou si sami vybrali, a jejich pokračování na školách vysokých, či v práci. Mgr.Ladislav Turbák ředitel školy strana 7 (celkem 50)

8 Složení vedení školy Zaměstnanci školy Turbák Ladislav Mgr. Chrenka Pavel Mgr. Pacina Vladimír Mgr. Lucie Pazourková Jaroslav Císařovský Jaroslava Zinková Dáša Sedláková ředitel zástupce ředitele pro teoretickou výuku zástupce ředitele pro praktické vyučování ekonom školy správce budov vedoucí vychovatelka domova mládeže vedoucí školní jídelny Složení pedagogického sboru Adamec Petr Mgr. učitel odborných předmětů Babicová Danica Mgr. učitelka Mat, Tv, Fy Baumgart Volker externí učitel Nj Brabec Petr Ing. externí učitel Ekonomie Brožík Jaromír Mgr. učitel odborných předmětů Gabrielová Hana Mgr. učitelka Čj, Dě, On, výchovný poradce Gallová Jana Ing. externí učitelka Che Kardová Helena Mgr. externí učitelka Che, Monitoring Kripnerová Helena Mgr. učitelka Nj, Čj Ledererová Monika Mgr. učitelka Mat, Che Matoušková Kateřina Mgr. učitelka Nj, Dě Dita Raidlová Mgr. externí učitelka Aj Paulovičová Ivana Mgr. učitelka Aj, Čj Šárka Půčková Mgr. učitelka Nj Samcová Eva Mgr. učitelka Bio, Tv Tzortzopoulosová Vanda Mphil. učitelka Aj strana 8 (celkem 50)

9 Složení ostatních správních zaměstnanců Lucie Zástavová, Bc. Tereza Strnadová Michal Tarant Petra Kadlecová Václav Rous, Dis. Romana Rosenkrancová Jan Soudek Michalina Preislerová Barbara Bogucká Šárka Učíková Blanka Kovaříková asistentka sekretariátu referent doplňkové činnosti centrum ekologické výchovy VIANA pracovník informačního centra školy informační pracovník bakal. studia a správce IT informační pracovník bakalářského studia údržbář uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka strana 9 (celkem 50)

10 Pedagogická činnost počet tříd: 8 počet žáků: 160 (stav k ) Přehled o prospěchu 1. pololetí školního roku 2004/2005 Třída Počet žáků Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Neklasifikovaní Chování 2.stupeň Chování 3.stupeň 1.A B A B A B A B Součet % ,6 0 Třída Počet žáků Prospěli 2. pololetí školního roku 2004/2005 Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Neklasifikovaní Chování 2.stupeň Chování 3.stupeň 1.A B A B A B A B Součet % strana 10 (celkem 50)

11 Maturitní zkoušky Statistika 4.A 4.B Celkem Počet žáků oprávněných konat zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Povolena opravná zkouška z jednoho předmětu Povoleno opakování celé maturitní zkoušky Prospěli s vyznamenáním : 4.B : Najmanová Romana, Palečková Veronika, Pikešová Barbora Neprospěli : 4.A : Babilonská Michaela Ekologie opravná zk. v září 2005 Bullová Dana Biologie opravná zk. v září B : Baksová Alexandra Anglický jazyk opravná zk. v září 2005 Richtrová Marika Český jazyk opravná zk. v září 2005 Přehled známek po opravných zkouškách souhrn 4.A, 4.B Počet známek Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Biologie Chemie Matematika Ekologie Praktická část Průměr 2,86 2,09 2,85 3 2,85 2,88 3,02 2,38 strana 11 (celkem 50)

12 Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2004/2005 Složení komise Mgr. Ladislav Turbák Mgr. Pavel Chrenka Mgr. Vladimír Pacina Mgr. Hana Gabrielová Mgr. Milan Šťovíček PhDr. Helena Zemánková ředitel školy zástupce ředitele pro teoretické vyučování zástupce ředitele pro praktické vyučování výchovný poradce zástupce zřizovatele Persona Grata Statistika 1.kolo kolo kolo Celkem Počet uchazečů Počet přijatých Počet přijatých na odvolání Počet nepřijatých Přijato celkem Do 1.ročníku nastoupilo celkem 41 žáků. (1 uchazeč přestoupil na jinou střední školu.) 1 2.kolo se nekonalo z důvodu odstoupení uchazečů strana 12 (celkem 50)

13 Přehled soutěží ve školním roce 2004/2005 SOČ Středoškolská odborná činnost Přehled přihlášených studentů do středoškolské odborné činnosti : Jméno Název práce Vedoucí práce Levová Lucie Ekologické zemědělství v Ústeckém kraji Mgr. Jaromír Brožík Pikešová Barbora Návrh ozelenění náměstí Republiky v Lomu Mgr. Jaromír Brožík Fijalová Věra Šimeček Zdeněk Kubík Jan Projekt využití recyklovaného papíru na Schole Humanitas Botanický průzkum Hadcové lokality NPP Křížky ve Slavkovském lese Monitoring tetřívka obecného v oboře Fláje Mgr. Petr Adamec Mgr. Eva Samcová Mgr. Petr Adamec, Ing. Jana Svobodová Mašková Eva Monitoring rovnozubu čárkovitého v NP České Švýcarsko Mgr. Jaromír Brožík Výsledky v krajském kole Ústí nad Labem Obor č.: 04 Biologie Okresní kolo SOČ ve Schole Humanitas 3. místo Jan Kubík 5. místo Eva Mašková Obor č.: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 3. místo Lucie Levová Obor č.: 08 Ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo Zdeněk Šimeček 2. místo Věra Fijalová Výsledky v celostátním kole - Opava června místo Zdeněk Šimeček strana 13 (celkem 50)

14 Ekologická olympiáda Výsledky v krajském kole Kadaň 11. místo : Najbrtová Gabriela, Kubík Jan, Rulfová Alena 15. místo :Tošner Jaroslav, Horňáková Petra, Chrenka Adam 17. místo : Pikešová Barbora, Nosálová Milada, Levová Lucie Regionálního kola se zúčastnilo celkem 32 družstev. Konverzační soutěž v anglickém jazyce Výsledky v okresním kole Most 3. místo : Raušová Veronika Okresního kola se zúčastnilo celkem 12 soutěžících. Konverzační soutěž v německém jazyce Výsledky v okresním kole Most 5. místo : Prášek Jiří Okresního kola se zúčastnilo celkem 8 soutěžících. strana 14 (celkem 50)

15 Organizační zajištění PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Cíl: seznámit žáky s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí Termíny praxí: 1 x měsíčně jednodenní praxe nebo vícedenní praxe dle plánu, časová dotace je stanovena učebním plánem Hodnocení: předmět odborná praxe je hodnocen v každém klasifikačním období Kritéria hodnocení: hodnotí se výsledky dosažené v praktických činnostech a při zpracování protokolů z každé praktické činnosti Lektoři: odborní učitelé Scholy Humanitas, pracovníci chráněných krajinných oblastí, odborů životního prostředí, státní správy a samosprávy, odborníci v navštívených podnicích Pedagogický doprovod: učitelé a vychovatelé Scholy Humanitas Zpětná vazba: žáci zpracovávají klasifikované protokoly, z nichž čerpají informace ve 4. ročníku při praktické části maturitní zkoušky, protokoly se archivují. Finanční zajištění: částečně žáci, částečně z rozpočtu školy, kurzy a zahraniční studijní cesty jsou samofinancované Rozdělení praktické činnosti Jednodenní exkurze Týdenní stáže a kurzy Sportovně biologické kurzy Zahraniční studijní cesty Odborné přednášky Závěrečné práce Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška strana 15 (celkem 50)

16 Přehled odborné praxe 2004/ ročník Naučná stezka Tesařova cesta Školní naučná stezka Bořeň Naučná stezka Přírodou a dějinami Oseka Přehlídka vodohospodářského filmu a ekofilmu Chomutov Planetárium Most Lyžařský výcvik, Jizerské hory Bedřichov (1 týden) Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří Národní muzeum Praha Louka u zahrádkářské kolonie - botanika Národní park České Švýcarsko (1 týden) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou Lyžařský výcvik, 1.ročník 2.ročník Studijní cesta, Norsko Kongsberg (1 týden) Louka u zahrádkářské kolonie, zoologie, ekosystém rybník Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov využití biomasy Podkrušnohorský zoopark Chomutovvýznam zoologických zahrad Oblastní muzeum Most přírodovědné a geologické sbírky Elektrárny Prunéřov Česká rafinérská, a.s. Chmelová brigáda Cyklistický kurz České středohoří (1 týden) Cyklistický kurz, 2.ročník strana 16 (celkem 50)

17 Souvislá praxe ve státní správě a samosprávě (1 týden) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 3.ročník Francie, Le Puy studijní cesta (1 Vodácký kurz, 3.ročník týden) Severočeské doly Bílina rekultivované plochy SD Bílina CELIO skládka komunálního a nebezpečného odpadu CHEMOPETROL, a.s. odbor životního prostředí, čistička vody DEKONTA, a.s. likvidace odpadů Humeco recyklace pryže, úpravna důlních vod, čistírna odpadních vod Hněvín terasy, rekultivace a geologický vývoj regionu Sběrný dvůr Litvínov Kurz práce s motorovou řetězovou pilou (chlapci, 1 týden) Biosférická rezervace Křivoklátsko (děvčata, 1 týden) Chmelová brigáda Vodácký kurz Ohře (1 týden) JETE - přednáška Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 4.ročník Kurz vysokohorské turistiky Vysoké Tatry (1 týden) Čtrnáctidenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených na problematiku životního prostředí dle výběru žáků Závěrečná odborná práce (1 rok na zpracování) Obhajoba závěrečné práce Praktická část maturitní zkoušky Praktická maturitní zkouška sběrný dvůr strana 17 (celkem 50)

18 Závěrečné práce Ve 4. ročníku žáci zpracovávají závěrečnou práci po dobu jednoho roku dle zvoleného tématu. Závěrečnou práci hodnotí vedoucí práce a nezávislý oponent. Výsledná známka je stanovena při obhajobě závěrečné práce před odbornou komisí. Přehled závěrečných prací ve formě tabulky tvoří přílohu č. 1. Praktická část maturitní zkoušky Obhajoba závěrečných prací žáků Scholy Humanitas Ukončení studia na škole je podmíněno absolvováním praktické části maturitní zkoušky. Zde jsou zúročeny všechny dovednosti žáků získané při praktických činnostech v průběhu studia. Žáci losují jeden ze dvou tematických okruhů: laboratoř monitoring, nebo terénní stanoviště. Známka z praktické části maturitní zkoušky je součástí maturitního vysvědčení (viz příl. č. 2.) strana 18 (celkem 50)

19 třída 3.A - 4.A Závěrečné práce Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 jméno téma práce SOČ konz. známka oponent známka komise výs.zn. 1 Babilonská Michaela Monitorování Bezovského rybníka Ing. Siřiště, Mgr. Kardová 3 Ing.Siřiště Bernard Aleš Zhodnocení edafonu vzorku půdy dané lokality Mgr. Samcová 4 Mgr.Brožík Bullová Dana Sběrný dvůr města Žatec R.Městecký, Mgr.Adamec 1 Pavel Barák Čech Martin Monitoring Kamencového jezera Mgr.Kardová 2 Ing.Šulta Fijalová Věra Projekt využití výrobků z recyklovaného papíru na Schole Humanitas ano Mgr.Adamec 1- Ing.Kreníková Gutlebetová Eva Zavedení separovaného sběru odpadu ve městě Postoloprty Mgr.Adamec 3-4 Ing.Rumlena Kopelent Jan Chemický monitoring recipientu Otvického rybníku Mgr.Kardová 3 Ing.Vondrák Křížová Hana Monitoring černých skládek v katastru města Litvínov Mgr.Adamec 3- Ing.Janečková Kubík Jan Monitoring tetřívka obecného v oboře Fláje ano Mgr.Adamec, Ing.Svobodová 1 Mgr.Šťovíček Kuchynková Lucie Odstraňování stavebního odpadu - firma STAVUM Mgr.Adamec x x x x x 11 Lisseová Nikola Sledování úhynu živočichů v důsledku střetu s automobilovou dopravou Mgr.Samcová 2- Ing Janečková Luxová Barbora Certifikace lesů jako prostředek péče o ŽP Mgr.Adamec 2- Ing.Vopatová Mašková Eva Invazní rostliny v CHKO České Švýcarsko ano Mgr.Brožík 1 Ing.Marková Navrátilová Sabina Chemický monitoring řeky Smědé ve Frýdlantě v Č. Mgr.Kardová 4 Ing.Gallová Šimeček Zdeněk Botanický průzkum hadcových společenstev ve Slavkovském lese ano Mgr.Samcová 1 Mgr.Adamec Šultys Martin Chemický monitoring recipientu řeka Chomutovka Mgr.Kardová 1 Ing.Vondrák Vašíček Jan Vliv slunečního záření na tvorbu ozonu Mgr.Kardová 2 M.Tarant Vavříková Zuzana Ornitologický průzkum vybrané lokality Mgr.Samcová 3- Mgr.Brožík Višňáková Jitka Chemický monitoring recipientů Mgr.Kardová 2 Ing.Jedlička Vojkovský Jakub Meteorologie - sluneční záření Mgr.Kardová x x x x x

20 třída 3.B - 4.B Závěrečné práce Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 jméno téma práce SOČ konzultant známka oponent známka komise výs.zn. 1 Baksová Alexandra Výchozí informace pro záchranný program vybraného druhu Mgr.Adamec 3 Prof.Šťastný Bláhová Vanda Uplatnění právních norem ochrany ovzduší v litvínovské rafinerii Ing.Fr. Srb 1 Ing.Pavel Fobl Burešová Radka Úhyn živočichů v důsledku střetu s automobilovou dopravou Mgr.Brožík 3 Mgr.Šťovíček Donner Petr Zmapování arochnofauny dané lokality Mgr.Samcová x x x x x 5 Drienová Ria Sledování a porovnání imisní situace v Chomutově, Teplicích a Mostě Mgr.Lederrer. 2-3 Ing.Hykyšová Dvořáková Lenka Návrh rekultivace zvoleného území postiženého těžbou nerostných surovin Mgr.Brožík 3-4 Mgr.Samcová Hoffer Miroslav Návrh naučné stezky zvoleného území Mgr.Brožík 3 Mgr. Samcová Horák Tomáš Sledování hydrologických ukazatelů a kvality vod v drobných tocích na Podbořansku Mgr.Brožík 3 Ing.Lněničková Hrušková Dagmar Zábavná chemie Mgr.Lederer. 4- Ing.Gallová Chrenka Adam Monitoring napadení klíněnkou jírovcovou v Litvínově Mgr.Adamec 2 Ing.Ondráček Kříž Jakub Avifauna zvolené vodní plochy Mgr.Brožík 2 Jar. Bažant Levová Lucie Ekologické zemědělství v Ústeckém kaji ano Mgr.Brožík 1 Bc.Zd.Tarant Najmanová romana Chemický monitoring Lomského potoka v lokalitě Horní Lom Mgr.Kardová 1 Ing.Vondrák Nosálová Milada Výchovně-vzdělávací projekt na téma odpady Mgr.Adamec 3- Michal Tarant Palečková Veronika Fytocenologický průzkum černých skládek Mgr.Adamec 1 Mgr.Sládek Pavleje Michal Zpracování turistického průvodce po ekologicky zajímavých místech severních Čech Mgr.Adamec 3-4 Mgr.Pacina Pikešová Barbora Návrh ozelenění vybrané lokality ano Mgr.Brožík 1 Zuzana Brnová Richtrová Marika Sledování chráněných rostlin a živočichů na Podbořansku Mgr.Brožík 3 Ing.Klouček Seliga Milan Osvětový program pro veřejnost na téma úspory energie Mgr.Adamec 2-3 Michal Tarant Soldátová Eva Návrh využití biologické složky TKO na Mostecku Bc.Wolf, Mgr.Adamec 1 Bc.Zd.Tarant strana 20 (celkem 50)

21 strana 21 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

22 strana 22 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

23 strana 23 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

24 strana 24 (celkem 50) Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

25 Zahraniční kontakty Projekt Sokrates-Comenius Jedná se o projekt s názvem Garden of Eden, zaměřený na monitoring malých vodních toků v okolí škol jednotlivých účastnických zemí. Projekt je tříletý a probíhá za účasti škol z Belgie, Francie, Itálie, Litvy, Polska, Norska a České republiky. Projekt Leonardo da Vinci Česko-německý projekt je připravován na rok Cílem projektu je čtyřtýdenní účast 20 žáků Scholy Humanitas v německých podnicích zabývajících se problematikou životního prostředí Lipsko, Berlín. Projekt je členěn do tří částí: jazyková příprava pobyt v německých podnicích závěr projektu spojený s předáním EUROPASSU na konkrétní vykonávanou činnost Projekt je připravován s německými partnery v Lipsku a Berlíně. Projekt Die Brücke XENOS Setkání v rámci projektu Xenos v zasedací místnosti Scholy Humanitas Česko-německý projekt zaměřený na výměnné tematické pobyty našich a německých žáků. Konkrétním výstupem projektu je budování EUROPARKU v Litvínově v areálu Pilařského rybníku. V Německu probíhá obdobná akce v Niederschmiedebergu nedaleko města Pockau. Další činnosti v rámci tohoto projektu jsou pracovní semináře s názvem Zajímavosti za hraničním kůlem.

26 V rámci projektu XENOS probíhá projekt Management pro odborné a vedoucí síly v zemědělství, ochraně přírody a ŽP. Oba výše jmenované projekty jsou zastřešeny a financovány Spolkem vzdělávání dospělých INTERREG III.A. Projekt Vliv důlní těžby na statiku zámku Jezeří Jedná se o německo český projekt zaměřený na záchranu památek. Finanční částka získaná z projektu bude využita na revitalizaci zámku Jezeří. Projekt je podpořen německou organizací na záchranu památek Denkmal Aktiv a na realizaci projektu se společně podílejí žáci středních škol obou sousedních států. Příprava projektu byla zahájena v roce Realizace v r Dánsko-český projekt Normy, standardy EU a technologie šetrné k životnímu prostředí Projekt probíhá pouze v r a za Scholu Humanitas se ho účastní učitelé odborných předmětů. Semináře jsou vedeny dánskými lektory. V závěru projektu obdrží účastníci projektu osvědčení o absolvování a proškolení v oblasti norem a standardů EU v oblasti životního prostředí. Norsko Kongsberg Pravidelné týdenní výměny žáků Scholy Humanitas a Kongsberg Videregaende Skole zaměřené na problematiku ŽP navštívených zemí. Studijní pobyty korespondují s učebními plány obou škol. USA The Community School, New Hampshire V průběhu několikaleté spolupráce obou škol dochází k výměně žáků i učitelů. Výměny probíhají nepravidelně dle vzájemné dohody obou škol. Návštěva ve Francii v Le-Puy Francouzští žáci při rozboru kvality vody v Bílém potoce strana 26 (celkem 50)

27 Francie Le Puy, Institut Catholigue des Sciences de la Vie et de la Tere Reciproční výměna žáků obou škol studijní cesty jsou zaměřeny na problematiku životního prostředí regionů a poznávání navštívené oblasti a na praktické uplatnění jazykových znalostí žáků. Snahou obou škol je vytvořit systém pravidelných recipročních výměn. Řecko, Slovinsko Škola má zájem o vytvoření kontaktu na školy obdobného zaměření ve jmenovaných zemích. Norští žáci poznávají geologický útvar Kamenná slunce Žáci Scholy Humanitas na návštěvě v Norsku strana 27 (celkem 50)

28 Hlavní vychovatel: Jaroslava Zinková Vychovatelé: Hana Černá Žofie Hauerová Veronika Štukavcová DOMOV MLÁDEŽE Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Přehled o počtu ubytovaných žáků: Datum Počet žáků Počet odhlášených Počet přihlášených k k k k ukončení studia 1 dojíždění k k dojíždění 1 dle smlouvy k dle smlouvy 7 maturita k Činnost ubytovaných žáků: Pravidelná činnost: odpolední služby ve vstupní hale / hod./ generální úklidy pokojů / 1x týdně/ správcovství posilovny, hřiště a počítačové učebny úklid okolí školy návštěvy plaveckého bazénu návštěva posilovny práce v počítačové učebně, v infocentru pomoc při vernisážích a výprodejích zájmové kroužky: teraristický, biologický, volejbalový, florbalový, výtvarný, keramický, aerobik, doučování z Nj a z Aj, judo, karate, práce v GLOBE, Hřiště u Scholy Humanitas slouží za příznivého počasí i v zimním období strana 28 (celkem 50)

29 Září 2004: školení bezpečnosti seznámení s městem Litvínovem a okolím 1.roč. zápas ve florbale s francouzskými studenty malování na zeď soutěž v kreslení naslepo soutěž v běhu do schodů Říjen 2004: eurotesty přednáška o Afganistánu soutěž v přesmyčkách kalanetika Listopad 2004: besedy o Izraeli Choroš nanečisto povídání o Novém Zélandu výroba vánoční keramiky zahájení turnaje ve fotbálku Prosinec 2004: mikulášská diskotéka sbírka ve prospěch dětské kliniky Srdíčkový den vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny vánoční diskotéka Leden 2005: beseda o Izraeli kvíz Lidské tělo soutěž ve hře vrchcáby turnaj ve stolním fotbálku Únor 2005: 2. kolo soutěže v běhu do schodů bruslení a hokej na školním kluzišti beseda o Izraeli turnaj ve stolním fotbálku výstavka keramických výrobků Březen 2005: kvíz všeobecných znalostí výroba velikonočních ozdob Největší Čech ve Schole Humanitas Vlaštovkiáda 2005 strana 29 (celkem 50)

Informace o studiu 2014-2015

Informace o studiu 2014-2015 Informace o studiu 2014-2015 Informace o studiu Organizace školního roku 2014/2015 Stravování Domov mládeže Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek a jeho využití Odborná praxe Významné projekty Akce

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 OBSAH Základní údaje 2 Materiální vybavení 2 Charakteristika 3 Úvodní slovo ředitele 4 Zaměstnanci školy 6 Pedagogická činnost 7 Maturitní zkoušky 8 Přijímací řízení

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ... 2 CHARAKTERISTIKA... 3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY... 6 PEDAGOGICKÁ ČINNOST...

ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ... 2 CHARAKTERISTIKA... 3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY... 6 PEDAGOGICKÁ ČINNOST... OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ... 2 CHARAKTERISTIKA... 3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY... 6 PEDAGOGICKÁ ČINNOST... 7 Přehled o prospěchu... 7 Maturitní zkoušky... 8

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více