Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola nám. Curieových, Praha, náměstí Curieových 2 sídlo školy: náměstí Curieových 2/886, Praha IČ: kontaktní spojení: kancelář: fax: webové stránky: b) poslední platné rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol: č. j /24-2 ze dne 2. listopadu 24 s účinností od identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: kapacita 476 ţáků školní družina IZO: 2 6 kapacita 2 ţáků c) zřizovatel: Městská část Praha se sídlem Vodičkova 8/68, 5 68 Praha IČ: 634 d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e) management školy Jméno Funkce Telefonní kontakt Mgr. Libuše Vlková ředitelka školy Mgr. Ilona Horáčková zástupkyně statutárního orgánu Mgr. Tereza výchovná poradkyně Martínková Mgr. Anna Vyhnálková vedoucí školní druţiny Ludmila Kofroňová hospodářka Mgr. Michal Krátký ekonom Mgr. Jana Scheinostová koordinátor ICT Mgr. Martina Hašková protidrogový koordinátor

3 f) charakteristika školy, používaný vzdělávací program školy, zhodnocení školního vzdělávacího programu Informace o základní škole dle zákona č. 6/99 Sb. Informace o základní škole, ţádosti a případné stíţnosti vyřizuje ředitelka školy, případně statutární zástupkyně ředitelky školy. Výroční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. Informace o škole lze nalézt i na internetových stránkách (www.zscurie.cz). Charakteristika školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze. Do školy jsou od školního roku 2/2 integrováni ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami na jedné straně ţáci mimořádně nadaní, na druhé straně ţáci handicapovaní. Objekt školy je umístěn v lokalitě Starého Města. V dobré dopravní dosaţitelnosti. Školní budova má charakter historické budovy, její stáří je více neţ 2 let, s velmi moderním vybavením. Ve školním roce 2/2 byly provedeny stavební a technické úpravy, které vedly ke zlepšení funkčnosti i esteticakému vzhledu interiéru budovy. Na asanční úpravy části suterénu bylo navázáno vybudování nové pracovny, která bude slouţit pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, relaxaci a odborným konzultacím. Škola je organizována jako úplná, s. aţ 9. postupným ročníkem, sídlí v třípatrové rohové budově, je pod patronací PedF UK, detašované pracoviště je tělocvična v Masné 3. Kapacita školy je 476 ţáků, je naplněna z 8%. Budovu školy na nám. Curieových uţívá spolu se základní školou i Gymnázium prof. Jana Patočky jako detašované pracoviště, kde se vzdělávají ţáci osmiletého studijního programu. Výuka na prvním stupni probíhá maximálně ve třech paralelních třídách, na druhém stupni celkem ve čtyřech třídách. Počet ţáků má od roku 25 vzrůstající tendenci o jednu třídu za kaţdý školní rok. Program základní školy je zaměřen na rozvoj všech schopností ţáků s ohledem na jejich moţnosti, jinak řečeno ŠANCÍ pro všechny děti. Vzdělávací programy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠANce od průběžně vyhodnocujeme jeho kvalitu a formou dodatků rozšiřujeme. Praktická (Zvláštní) škola 22 98/97-22 ve 5. a 8. ročníku při základní škole. Programy se speciálním zaměřením * škola nanečisto - pro budoucí školáky * péče o integrované ţáky - asistenti pedagoga, speciální pedagog * speciální program pro mimořádně nadané ţáky Hlavičky, Knihovníci * čeština pro cizince asistent pedagoga ve spolupráci o.s. META * výuka angličtiny od prvního ročníku segregovaná podle zkušenosti s jazykem * výuka cizích jazyků s rodilými mluvčími * etická výchova 3

4 * programy prevence zneuţívání návykových látek * relaxační programy během přestávek * bohatá nabídka zájmových krouţků * realizace grantů a zajímavých tradičních projektů * výjezdy do škol v přírodě v ČR i do zahraničí Materiální zázemí Téměř ve všech třídách je nastavitelný ţákovský nábytek. Nakoupili jsme nové učební pomůcky. Některé učebny druhého stupně jsou současně budovány jako odborné pracovny pro konkrétní předměty. Pro výuku tělesné výchovy vyuţíváme od roku 29 nejen multifunkční hřiště Na Františku, ale i nově zrekonstruovanou tělocvičnu v Masné ulici. Relaxační programy O přestávkách je ţákům umoţněn volný pohyb po celé budově, mají moţnost pod odborným dozorem vyuţívat tělocvičnu, školní dvůr. Ţáci mají moţnost účastnit se škol v přírodě, výcvikových kurzů a ozdravných pobytů a vzdělávacích (jazyky, zeměpis, dějepis) výjezdů do ciziny. Školní družina Pro ţáky. aţ 4. třídy je určena školní druţina, která je otevřena denně od 6.3 hodin do 7.3 hodin. Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o naši školu plně vyuţíváme navýšení kapacity školní druţiny na 2 ţáků. Soutěže Organizujeme řadu školních olympiád zeměpis, matematika, dějepis, český jazyk, přírodopis, německý a anglický jazyk. Obvodních kol olympiád ve spolupráci s Domem mládeţe Prahy 2 zeměpis, český jazyk a dějepis. Pro budoucí prvňáčky projekt Škola nanečisto podporuje spolupráci s mateřskými školami. V rámci práce s mimořádně nadanými ţáky se účastníme Logické olympiády a řady dalších literárních, sportovních a výtvarných soutěţí. Škola vytváří přiměřené nároky vzhledem k moţnostem výkonu jednotlivých ţáků. Pomáhá se začleňováním cizinců do českých škol, přímo vlastním příkladem nebo pomocí ostatním školám. Integruje ţáky a s pomocí asistentů pedagoga realizuje jejich začlenění do běţných třídních kolektivů. Spolupráce Na výborné úrovni je spolupráce se školským poradenským pracoviště pro Prahu, 2 a 4, jak v oblasti profesionální orientace, tak ve speciální péči o integrované i mimořádně nadané ţáky. Pro komunikaci s rodiči slouţí mimo třídní schůzky, osobní nebo skupinové konzultace i školní časopisy, webové stránky nebo ţákovské diskusní fórum. 4

5 Speciální program pro nadané ţáky realizujeme jiţ šestým rokem. V segregovaných skupinách na prvním stupni získávají děti rozšířené vědomosti a dovednosti v oblasti českého jazyka, matematiky a angličtiny. Etická výchova je na škole organizována dvanáctým rokem. Vychází ze specifických potřeb třídních kolektivů, vzniklých problémů či věkových odlišností. Silnou devizou školy je pestrá nabídka zájmových činností, keramika, florbal, řezbářský krouţek, šachy, cizí jazyky, pěvecký sbor, flétna, klávesy, sportovní hry, mediální výchova a další. Zájem rodičů i ţáků o školu je trvalý a má vzestupnou tendenci i z řad klientů mimo Prahu. 2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti ) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé přepočt.prac. k fyzické osoby k přepočt.prac. k , ,7 8 6,9 8 6,56 nepedagogičtí celkem 6 6,48 6 4,698 celkem 52 38, ,75 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk 3 a a více celkem méně počet pedagogů (fyz.osoby) % z celkového počtu pedagogů 36,96 9,56 26,9,87 6,52 % Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 38,5 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 39 ţen a 7 muţů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/24 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň 6 94,2 5,88 II.stupeň 9 82,6 4 7,39 vychovatelé

6 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k vyučovací jazyk celkem počet učitelů cizích jazyků fyzické osoby z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem Aj 6 3,36 Nj 2,49 Fj,36 Šj,36 Rj ostatní vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět. stupeň 2. stupeň 2. stupeň. stupeň 2. stupeň Aj Nj 38 Fj Šj 7 Rj ostatní e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2/2 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: osob Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců: - odchod do starobního důchodu osob - odchod ve zkušební době osoba - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou osob (z toho zástupy na nemocné pedagogy osoba) - odchod mimo školství osoba - odchod z nadbytečnosti osob Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců: - ze zdravotních důvodů osob - odchod do starobního důchodu osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou osoba (z toho zástupy za nemocné zaměstnance osob) - odchod mimo školství osoba - odchod z nadbytečnosti osob 6

7 f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/24 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) : Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Průměrná délka DVPP na pedagoga Dle aprobace - prohloubení a různé rozšíření znalostí akreditované MŠMT 65 6 hodin Pedagogika a psychologie různé akreditované MŠMT 2 8 hodin Implementace MkV do RVP pro. stupeň The Prague Post 5 6 hodin Vzděláváni pomocí dok. PedF UK + Člověk v filmů tísni Etická výchova Etické fórum 4 den Nadprůměrně nadaný ţák na. stupni ZŠ ZŠ nám. Curieových 6 2 hodiny Hodnocení nadaných/ivp IPPP 4 8 hodin Metody práce s NŢ IPPP 6 hodin Tvorba IVP pro MNŢ e-learning VÚP 7 4 hodin Specifika výuky češtiny 4 hodin pro ţáky cizince MkV a osobnostní přístup 4 hodin Rozvoj a hodnocení KK 72 hodin Učitelství jako pomáhající profese Descartés 4 8 hodin Náprava neurovývojových poruch Red Tulip 6 Zaškolení do systému Fronter Fronter 4 Aj pro pedagogické pracovníky MČ Praha 5 Celkem x 23 x 7

8 - doplnění odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č.563/24 Sb.), případně absolvovali manaţerské či jiné studium Zaměření a druh studia Škola Počet účastníků Pedagogické minimum Univerzita Karlova - FF UK Postgraduální studium Univerzita Karlova - PedF UK primární pedagogiky Rozšiřující studium Aj Univerzita Karlova - PedF UK Doplnění kvalifikace magisterské studium Aj, Fj, SPPG,. stupeň Univerzita Karlova - PedF UK 4 Celkem x 7 Pedagogové ZŠ se aktivně účastní DVPP dle svých plánů osobního rozvoje, pravidelně dochází k předávání zkušeností z DVPP, archivujeme doporučení, stručné anotace účastníků. Preferujeme DVPP vycházejí z priorit ŠVP práce s nadanými ţáky, s ţáky se SPUCH, interaktivní tabule apod. Velmi si ceníme kurzů Aj hrazených z prostředků MČ Praha, včetně umoţnění certifikací Cambridge zkoušky. 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-4 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové sloţky platu průměrná výše nenárokové sloţky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové sloţky platu průměrná výše nenárokové sloţky platu I.pololetí celý rok I.pololetí Pouţitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 2 (uvést z jakých zdrojů např. z fondu odměn, z doplňkové činnosti, z ostatních zdrojů) se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o 65,- Kč na 22.93,- Kč a nepedagogických o 35,- Kč na 3695 Kč měsíčně. 8

9 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Po asanačních úpravách v suterénu jsme vyuţili jednu učebnu na výuku jazyků. Škola disponuje celkem 33 učebnami. Pro výuku základní škola ve školním roce 2/2 vyuţívala 5 odborných pracoven a 5 samostatných učeben, 2 tělocvičny a jeden gymnastický sál. Velkým přínosem byla jiţ druhým rokem pouţívaná tělocvična v Masné. Počítačová učebna, odborná učebna chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a jazyků je vybavená počítači, dataprojektory, interaktivní tabulí nebo promítacím plátnem a další audiovizuální technikou. Díky péči zřizovatele školy ÚMČ P o vybavení co největšího počtu tříd moderními výukovými technologiemi je realizován rozvoj v této oblasti. Doplněn byl počet notebooků pro pedagogy. Přibyla i řada zajímavých pomůcek - digitální fotoaparáty, kamera nebo mikroskopy. S ohledem na zlepšení čtenářské gramotnosti ţáků byly zakoupeny nové knihy do školní knihovny. Děti, které navštěvují školní druţinu, vyuţívají herních částí v kmenových třídách. Na relaxační programy vyuţívají školní dvůr a hřiště Na Františku. Rezervy v prostorových podmínkách školy spatřujeme půdy budovy. Pravidelně ve dvouletých cyklech malujeme třídy, v keramické dílně byl poloţen nový povrch, opravy dveří a prahů doplnily celkovou výměnu zámků. V knihovně byla instalována dvířka do speciálního policového systému. Z investičních záměrů bylo realizováno patro ve sborovně a v kabinetě školní druţiny. V některých třídách byla část s kobercem vyměněna za lino. 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I.stupeň II.stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom : počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k

10 c) průměrný počet žáků na třídu I. stupeň I. stupeň běžné třídy speciální třídy II. stupeň běžné třídy II.stupeň speciální třídy průměr za I. a II.stupeň běžných tříd 24,8 2,75 23,53 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV Vzdělávací obor počet žáků matematika a její aplikace 52 český jazyk a literatura 52 člověk a příroda tělesná výchova cizí jazyky 353 v tom: anglický jazyk 353 francouzský jazyk německý jazyk 38 ruský jazyk španělský jazyk 7 italský jazyk jiný jazyk umění a kultura informační a komunikační technologie Rozšířená výuka je realizována u segregovaných skupin ţáků s diagnostikovaným mimořádným nadáním. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Škola je vyhledávána rodiči nejen pro svoji kvalitu i pro svoji profilaci. Péče o ţáky se specifickými potřebami ve smyslu obou pólů významu. Pro všechny integrované ţáky jsme vypracovali individuální vzdělávací plány, se kterými byli seznámeni jak vyučující, tak rodiče, samotní ţáci, ředitelka školy i výchovná poradkyně a odborný pracovník. Jednotliví vyučující v tematických plánech konkretizovali úlevy pro integrované žáky s ohledem na jejich diagnostikované poruchy. Vyučující poskytovali integrovaným ţákům individuální konzultace i po vyučování. Velmi dobrá byla spolupráce s většinou rodičů integrovaných dětí, neboť docházeli se svými dětmi do PPP včas, aktualizovali zprávy a konzultovali společný postup s třídním učitelem. Péče o mimořádně nadané ţáky je ošetřena speciálním programem od první do čtvrté třídy v segregovaných skupinách na hlavní předměty a od třetí třídy na Nauku o světě. Výchovná poradkyně vypracovávala kaţdé pololetí ţádost o poskytnutí účelové dotace na práci s integrovanými ţáky a na asistenty pedagoga.

11 a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách Počet integrov. žáků celkem mentál- ní slucho- vé zrako- vé Druh postižení vady řeči těles- né více vad autis- mus učení vývojové poruchy chování k k Do celkového počtu integrovaných ţáků je započteno i 44 integrovaných ţáků mimořádně nadaných. Naše škola má dlouholeté zkušenosti s integrací dětí s vývojovými poruchami učení i s integrací dětí s mentálním handicapem. Pátým rokem také úspěšně integrujeme mimořádně nadané ţáky. Naším cílem je vytvořit všem dětem optimální podmínky pro vzdělávání. Intenzivně spolupracujeme s PPP pro Prahu, 2 a 4, jejíţ pracovnice nám poskytují podporu při integraci dětí s vývojovými poruchami učení a mimořádně nadaných ţáků. Dalšími organizacemi, které nám poskytují konzultace pro vzdělávání mimořádně nadaných ţáků jsou PPP Modřany a Centrum Nadání o.s. Pomoc pro optimální zařazení mentálně handicapovaných dětí nám poskytuje SPC Vertikála a občanské sdruţení Rytmus. Na základě doporučení odborného pracoviště je zřízena funkce asistenta pedagoga. Speciální třídy nebyly na škole otevřeny. b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída Děti ze sociálně znevýhodněných rodin se snaţíme zapojit do programů individuální péče. Sdruţováním dětí se specifickými potřebami do malých kolektivů se daří minimalizovat jejich indispozice. Učí se cvičením k nápravě. Vyhledáváme pro ně náplň volného času. Zapojujeme je do grantových projektů. Spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při ÚMČ Prahy a PPP. Pro ţáky prvního ročníku pořádáme po zápisu v jarních měsících Školu nanečisto.

12 V tomto školním roce jsme neměli žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky Základní škola realizuje projekt zabývající se vzděláváním mimořádně nadaných ţáků (MNŢ) na. stupni ZŠ kontinuálně od Program je zaloţený na zařazení skupinky MNŢ do běţných tříd. V průběhu výuky jsou ţáci vyčleňováni na některé hodiny a předměty. Pilíři tohoto programu je etická výchova, výuka cizích jazyků jiţ od. ročníku a vyčlenění MNŢ na některé předměty. V. a 2. ročníku je kladen důraz na rozvoj dovedností v oblastech matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Ve 3. ročníku je vzhledem ke vzdělávacímu obsahu upřednostňována nauka o světě, na úkor českého jazyka a matematiky. 4. a 5. ročník se pak soustřeďuje na vybudování studijních center pod vedením odborníků v předmětech matematika a český jazyk. Tato centra mají přispět k prohlubování badatelských dovedností ţáků a cíleně je vést ke zvládání obtíţnějších učebních strategií. Ţáci jsou v rámci programu vyučováni na základě Školního vzdělávacího programu ŠANce, školní koncepce vzdělávání mimořádně nadaných ţáků a individuálních vzdělávacích plánů. Výuka je zajišťována kvalifikovanými zkušenými pedagogy-elementaristy (v rolích třídních učitelů kmenových tříd), zvláště proškolenými pedagogy (ve vedení segregovaných skupin mimořádně nadaných ţáků), dalšími odborníky ve svých oborech (certifikovaní lektoři etické výchovy, učitelé cizích jazyků, vyučující 2. stupně ZŠ a gymnázia,...) a specialisty (výchovný poradce, speciální pedagog, poradenský psycholog a pod.). Celý program je spoluvytvářen a monitorován Centrem nadání, které se téţ zabývá vzděláváním a volnočasovými aktivitami MNŢ, stejně jako podporou rodin s mimořádně nadanými dětmi i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti výuky mimořádně nadaných. Dalšími spolupracujícími institucemi jsou Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu, 2 a 4 a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Přínosem vyčleňování MNŢ v rámci programu je například moţnost individuálního přístupu, práce v malých skupinách, nebo rozšířené studijní moţnosti podle schopností ţáků, vytváření konkurenčního prostředí, častější zařazování projektů, prezentací a her do výuky, popřípadě rychlejší tempo vzdělávání. Pedagogové pracují s dětmi širokou škálou aktivizujících metod a zaměřují se na rozvoj potenciálu a schopností dětí. Integrace ve vrstevnické skupině je naopak přínosem díky rozvoji spolupráce ţáků ve větším kolektivu, rozvoji sociálních vazeb a moţnosti srovnání se spoluţáky. MNŢ se zároveň učí přizpůsobit ostatním spoluţákům. 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 2/22 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 2/

13 8. Výsledky přijímacího řízení - na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem : 35 přijato celkem : 23 Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem 2 b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem : 5 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků : Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem zřizované krajem církevní soukromé 2 přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem církevní soukromé c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : 5 v niţším ročníku : Jedna ţákyně neukončila 9. ročník, díky dvojímu opakování ročníku v průběhu studia na ZŠ jiţ splnila 9 let povinné školní docházky, k.9.2 přestoupila do 9. ročníku na jinou ZŠ. 3

14 9. Chování žáků a zameškané hodiny (klasifikace chování, nejčastější výchovné problémy, které byly na škole řešeny, porovnání s předchozím školním rokem) Zameškané školní rok 29/2 školní rok 2/2 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem Neomluvená absence ţákyně 9. ročníku ve výši 4 hodin za. pololetí a 488 hodin za 2. pololetí předána k řešení Odboru péče o děti a mládeţ příslušného městského úřadu a zároveň předána k šetření Policii ČR. Ţákyně zároveň nemohla být z důvodu vysoké absence v 2. pololetí hodnocena, k opravným zkouškám se nedostavila. Od školního roku 2/22 přestoupila do 9. ročníku na jinou ZŠ.. Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II.pololetí /) počet žáků % prospěli: I. stupeň ,87 II. stupeň 85 97,7 z toho s vyznamenáním 25 7, neprospěli: I. stupeň II. stupeň,5 nehodnoceni: I. stupeň 3,3 II. stupeň,5 Ţák 8. ročníku neprospěl ani po opravných zkouškách z matematiky. Od školního roku 2/22 přestoupil na jinou ZŠ. Celkový průměr 2.pololetí / I. stupeň,73 II. stupeň,767 celkem,47 (v textu lze doplnit další údaje o vzdělávání ţáků, porovnání s předchozím rokem, výsledky různých testů, důvody nehodnocení aj.) 4

15 . Školní družina klub, hodnocení činnosti počet oddělení počet žáků Školní družina 7 2 Školní klub Během školního roku 2/2 se počet členů naší školní druţiny (dále jen ŠD) oproti loňskému roku opět rozrostl. V letošním roce probíhala činnost ŠD v sedmi odděleních s celkovým počtem 2 ţáků. Kromě 8 vychovatelů pomáhala téţ jedna asistentka s ţáky 3. třídy. Do činnosti ŠD byli zapojeni i ţáci s individuálním vzdělávacím programem a to nejen ţáci mimořádně nadaní, ale i ţáci s různým zdravotním postiţením. Díky ochotě paní Burgerové, mamince naší ţákyně, velké podpoře a aktivitě vedení školy, vychovatelé získali nové zázemí v podobě báječně zrekonstruovaného kabinetu, který maximálně vyuţívá minimálního místa. Zde je tedy na místě velké poděkování všem, kteří se této činnosti zúčastnili. Díky dobré finanční strategii naší školy jsme si mohli do ŠD koupit nové hry, knihy, sportovní pomůcky, výtvarné materiály a maňásky pro dramatické aktivity s dětmi. Vzhledem k oboustranné spolupráci s rodiči i vedením školy probíhala činnost ve ŠD bez závaţnějších konfliktů a ve velmi klidné a inspirativní atmosféře. 2. Školní a závodní stravování Školní a závodní stravování je zajišťováno samostatným právním subjektem, který má pronajatou část budovy školy. Dozor je zajišťován zaměstnankyní školní jídelny. J+J školní jídelny, s.r.o. Bezručova Říčany Téměř kaţdý den je výběr ze čtyř druhů jídel. Obědy se mohou objednávat přes internet nebo přímo v jídelně. Ve škole je instalován jeden automat na mléčné svačiny a tři automaty na pití a drobné občerstvení. Škola se přihlásila do projektu Ovoce do škol. Vzhledem k problémům s kvalitou dodávky, změnila dodavatele. 3. Výjezdy žáků mimo objekt školy Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 5 7 z toho do zahraničí 5 7 ŠVP Intenzivní plavecký výcvik 2 85 lyžařské kurzy 2 34 z toho do zahraničí 5

16 4. Poradenské služby školy Sluţby školního poradenského pracoviště zajišťovala v tomto školním roce výchovná poradkyně, školní speciální pedagoţka a školní metodička primární prevence. V oblasti výchovného poradenství škola intenzivně spolupracuje s PPP pro Prahu, 2 a 4. Poradenská psycholoţka Mgr. Lýdia Jarkovská s námi spolupracovala jak v oblasti péče o ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tak v oblasti volby povolání a kariérového poradenství pro ţáky 9. ročníku. Péče o mimořádně nadané ţáky byla ze strany poradny zajišťována PhDr. Pavlou Pickovou, koordinátorkou péče o nadané. Výchovná poradkyně se spolu s vedením školy účastnila jednání s rodiči ţáků s výukovými a výchovnými obtíţemi. Několik jednání bylo vedeno opakovaně a vyústilo v korespondenci se sociálními odbory příslušných obecních úřadů, respektive úřadů městských částí. Škola ve školním roce 2/2 řešila významnou absenci ţákyně 9. ročníku, jejíţ řešení bylo po neúspěšné spolupráci odborem péče o děti a mládeţ příslušného obecního úřadu předáno k šetření Policii ČR. Významnou sloţkou činnosti výchovné poradkyně byla spolupráce se ţáky i rodiči při administrativě spojené s přijímacím řízením na střední školy. Průběţně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se ţáky i rodiči. 5. Prevence rizikového chování ( sociálně-patologických jevů) Škola má vypracovaný minimální preventivní program. Součástí prevence jsou programy pro třídní kolektivy v rámci projektu Pojď s námi ven a projekt Etická výchova. Všechny třídy se účastní téţ programů pořádaných různými organizacemi, působícími v oblasti prevence rizikového chování (např. Drop in). První stupeň vyuţíval programu Policie ČR AJAX. Velký vliv na prevenci spatřujeme nejen v informovanosti ţáků, ale hlavně v nabídce zájmové činnosti. Díky grantové politice MČ Prahy jsou tyto aktivity dostupné většině ţáků. Novým prvkem v této oblasti byl grant Sokratova komnata. 6. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce S rodiči našich ţáků spolupracujeme velmi úzce, snaţíme se je zapojovat do ţivota školy. Umoţňujeme jim po dohodě návštěvu přímo ve výuce, vyuţíváme jejich profesních zkušeností či kontaktů pro obohacení výuky - např. workshopy nejen pro mimořádně nadané ţáky. Do ţivota školy se mohou zapojit také účastí na mnoha plánovaných akcích školy či jednotlivých tříd a ročníků - např. Čtení nejen pro maminky (. třída), Noc s duchy (dětí spí ve škole), Dvorní slavnosti (celoškolní akce). Rodiče jsou na začátku školního roku písemně informováni o organizaci školního roku a zároveň jsou seznámeni se základními zásadami školního řádu. K osobním setkáním s pedagogy mohou vyuţít třídních schůzek, konzultací i individuálních pohovorů. školy. K informování veřejnosti vyuţíváme webové stránky a vitríny u vchodu do budovy Pravidelně organizujeme dny otevřených dveří, které se setkávají s velkým ohlasem a spokojeností rodičů, jak s informacemi od vedení školy, tak s návštěvami v hodinách, 6

17 prohlídkou školy, ale i s nabídkou moţného vzdělávání pro příští školní rok. K prezentaci školy vyuţíváme vlastních webových stránek i příspěvků do regionálního tisku či tiskovin vydávaných Městskou částí Praha. V souvislosti se dnem otevřených dveří a zápisem do. ročníku jsme přivítali rodiče na prezentaci naší školy. Pro předškoláky byla zajištěna nejen prohlídka školy, ale i speciální třídílný program Škola nanečisto a příprava na školní prostředí pod vedením speciální pedagoţky. Jiţ potřetí jsme v tomto školním roce uspořádali Společenský večer, kde jsme se důstojně rozloučili s ţáky 9. ročníku. Akce byla zrealizována téţ díky podpoře, spolupráci a sponzorům z řad rodičů. Naši ţáci se pravidelně účastní soutěţí vypisovaných nejen městskou částí, ale téţ např. Magistrátem hl. m. Prahy či jinými organizacemi. Mezinárodní spolupráci zajišťují jednotliví vyučující cizích jazyků, především komunikací s partnerskými školami v zahraničí. Naši ţáci se téţ podílejí na financování studia dítěte v Indii - jsou zapojení do projektu Adopce na dálku. Jako škola spolupracujeme s agenturou, která připravuje na pedagogickou dráhu rodilé mluvčí. Školská rada, která byla zřízena usnesením Rady MČ Praha pracovala ve sloţení: za rodiče byly zvoleni: Michal Hanuš a Jiří Verner, za školu: Radka Píšová, po odchodu na MD byla zvolena Mgr. Jana Fuková, Mgr. Michal Suchý, za MČ Praha : Mgr. Jarmila Zavadilová, Ing. Věra Polášková. Setkání Školské rady probíhala v příjemné, spolupracující atmosféře. Obsahem setkání bylo (mimo jiné) projednání výroční zprávy, projednání změn ve Školním řádu, informace o rozpočtu, školním vzdělávacím programu, novém vybavení školy a také naplánovaní seznamovacích aktivit prvňáčků a rozloučení s nejstaršími ţáky školy. Významným sponzorem obou akcí je předseda ŠR Michal Hanuš. 7. Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích Naši ţáci se pod vedením svých pedagogů zapojují do práce na projektech MF DNES, Člověka v tísni (naše projekty zveřejňovány na webu ČTV a v tiskových materiálech jako příklady dobré praxe), spolupracujeme i s VKC ŢM Praha, naši ţáci se účastní soutěţí v různých oborech školní i zájmové činnosti, organizovaných MČ Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, MŠMT, Mensa ČR ad. Těmito soutěţemi či projekty v loňském školním roce byly: Olympiáda v dějepise Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v německém jazyce Biologická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Olympiáda v zeměpise Praţský globus Praţské poetické setkání Coca Cola Cup MC Donalds Cup Vybíjená Kopaná Florbal Lední hokej Logická olympiáda Galerie Vyšehrad Projekty Měst. knihovny Mladý Demosthenes 7

18 Genius logicus Mladý Pythagoras Olympiáda v angl. jazyce Památník Terezín MF DNES Prezentační aktivity Kouzelná škola, Klub rodičů nadaných dětí, Konference MNŢ, Narozeniny madame Curie, Dny otevřených dveří, prezentace integrace, Čtení nejen pro maminky, Krajkářské trhy, Noc s Andersenem, Škola nanečisto, Dvorní slavnosti Zájmová činnost školy škola sama či ve spolupráci s dalšími realizátory volnočasových aktivit poskytuje širokou škálu mimoškolních aktivit - např. sportovní hry, florbal, etická výchova, flétna, kytara, sbor Cukrátka, keramika, klávesové nástroje, kytara, ruský jazyk, přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SŠ, laboratorní hrátky, řezbářský krouţek 8. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Výjezdy do NSR, Anglie jsou na škole tradicí a vyvrcholením výuky cizích jazyků běhen školního roku. Cílem je nejen jazykové obohacování, ale i kontakt s dětmi z jiných států a kultur. Navazují přátelství, která ovlivňují jejich ţivotní zkušenosti a postoje. Spolupracujeme s občanským sdruţením META, které řeší adaptaci cizinců v českých školách. Práce našich ţáků byly zaslány i do řady významných projektů. Na základě nabídky programů školy, vlastní práce a prezentace se nám opět podařilo zvýšit počet ţáků školy. Pracujeme neustále na vyhodnocování profilu školy a jeho zdokonalování. Iniciativně vyhledáváme nové moţnosti a příleţitosti. 9. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků k počet žáků k 3.9.2* počet žáků a) ze států EU celkem : v tom: Slovensko Německo Bulharsko k b) z ostatních států celkem v tom: Rusko Bělorusko Čína Izrael Thajsko Kazachstán Ukrajina Sýrie 2 USA 2 2 Celkem a) + b) * dle statistických zahajovacích výkazů 8

19 2. Environmentální výchova, ekologické aktivity Stejně jako v minulých letech má enviromentální výchova na naší škole ve výchovně vzdělávacím procesu důleţité místo. Jako průřezové téma je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠANce od.9.27 a je zařazována přímo do výuky (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občanství, výtvarná výchova aj.), kde probíhá průběţně. Součástí výuky jsou i ekologické akce a projekty (EKO den, sběrové aktivity, soutěţe s ekologickou tematikou atd.). V průběhu celého školního roku probíhal sběr papíru, plastových výrobků a sběr baterií. Výtěţek ze sběru papíru byl pouţit na financování vzdělávání chlapce z Ugandy. Finanční příspěvek byl realizován prostřednictvím programu Adopce na dálku. 2. Multikulturní výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je vyučována ve všech ročnících prvního stupně v rámci vyučovacího předmětu Nauka o světě a v rámci druhého stupně v rámci předmětu Výchova k občanství. V ostatních předmětech učitelé zařazují toto průřezové téma v souladu s probíranou látkou či aktuálními událostmi ve společnosti. Příleţitostí k praktické výuce multikulturní výchovy je přímo vyuţití prezentací ţáků, cizinců jejich vlastní kultury a zvyklostí. Zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním ţáků - cizinců do běţných tříd, jsou i nadále pozitivní. Úroveň jejich úspěšnosti ve školních výsledcích je individuální, pokračujeme v činnosti zájmového útvaru Čeština pro cizince, kde se ţákům věnují skupinově i individuálně proškolené lektorky. Sociální začlenění je téměř bezproblémové. Daří se spolupráce s organizací META, kde bude nadále rozšiřována spolupráce proškolení pedagogického sboru, asistence u ţáků cizinců apod.. Multikulturní výchova je jako průřezové téma pevnou součástí výuky dle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání ŠANce od Velký podíl na vzdělávání našich ţáků v této oblasti má výuka etické výchovy, realizovaná soustavně jiţ od roku 999, převáţně díky podpoře MČ Praha. Vzhledem k bohatému národnostnímu sloţení ţáků v jednotlivých třídách vyuţíváme realizaci multikulturní výchovy prostřednictvím jejich osobních prezentací. 22. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy Počet žáků k.9.2 k.9.2 Celkový počet žáků z toho: jiné MČ hl. m. Prahy celkem 6 67 v tom : (Praha 2 22) Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha Praha

20 Praha 3 Praha 6 z toho: jiné kraje celkem v tom : Středočeský Olomoucký Liberecký Mimo ČR Obce Středočeského kraje Kamenný Přívoz Předboj Jesenice u Prahy Nový Knín Davle Šestajovice Liběšice u Ţatce Beroun Veltrusy Úvaly u Prahy Nová Ves pod Pleší Nupaky Měchenice Bašť Mladá Boleslav Kralupy nad Vltavou Kunice Přezletice Starý Kolín Hostivice Nelahozeves Úholičky Čelákovice Kamenice Kostelec nad Labem Statenice Psáry Brandýs nad Labem * Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Vysočina, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký,Pardubický, Plzeňský, Středočeský (u tohoto kraje uvést jmenovitě i název obce), Ústecký, Zlínský Důvodem přijetí ţáků s trvalým bydlištěm mimo území městské části Praha jsou volná místa a nenaplněnost kapacity školy (v komentáři uvést důvody přijetí ţáků s trvalým bydlištěm mimo území zřizovatele) V některých případech se trvalé bydliště mimo spádovou oblast neshoduje se skutečným místem pobytu dítěte. V dalších případech poţádali o přijetí dítěte rodiče z důvodu specifických potřeb individuální integrace SPU, skupinová integrace nadaných dětí, výuka cizího jazyka od. ročníku, přítomnost asistentů pedagoga apod. 2

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více