Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola nám. Curieových, Praha, náměstí Curieových 2 sídlo školy: náměstí Curieových 2/886, Praha IČ: kontaktní spojení: kancelář: fax: webové stránky: b) poslední platné rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol: č. j /24-2 ze dne 2. listopadu 24 s účinností od identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: kapacita 476 ţáků školní družina IZO: 2 6 kapacita 2 ţáků c) zřizovatel: Městská část Praha se sídlem Vodičkova 8/68, 5 68 Praha IČ: 634 d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e) management školy Jméno Funkce Telefonní kontakt Mgr. Libuše Vlková ředitelka školy Mgr. Ilona Horáčková zástupkyně statutárního orgánu Mgr. Tereza výchovná poradkyně Martínková Mgr. Anna Vyhnálková vedoucí školní druţiny Ludmila Kofroňová hospodářka Mgr. Michal Krátký ekonom Mgr. Jana Scheinostová koordinátor ICT Mgr. Martina Hašková protidrogový koordinátor

3 f) charakteristika školy, používaný vzdělávací program školy, zhodnocení školního vzdělávacího programu Informace o základní škole dle zákona č. 6/99 Sb. Informace o základní škole, ţádosti a případné stíţnosti vyřizuje ředitelka školy, případně statutární zástupkyně ředitelky školy. Výroční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. Informace o škole lze nalézt i na internetových stránkách (www.zscurie.cz). Charakteristika školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze. Do školy jsou od školního roku 2/2 integrováni ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami na jedné straně ţáci mimořádně nadaní, na druhé straně ţáci handicapovaní. Objekt školy je umístěn v lokalitě Starého Města. V dobré dopravní dosaţitelnosti. Školní budova má charakter historické budovy, její stáří je více neţ 2 let, s velmi moderním vybavením. Ve školním roce 2/2 byly provedeny stavební a technické úpravy, které vedly ke zlepšení funkčnosti i esteticakému vzhledu interiéru budovy. Na asanční úpravy části suterénu bylo navázáno vybudování nové pracovny, která bude slouţit pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, relaxaci a odborným konzultacím. Škola je organizována jako úplná, s. aţ 9. postupným ročníkem, sídlí v třípatrové rohové budově, je pod patronací PedF UK, detašované pracoviště je tělocvična v Masné 3. Kapacita školy je 476 ţáků, je naplněna z 8%. Budovu školy na nám. Curieových uţívá spolu se základní školou i Gymnázium prof. Jana Patočky jako detašované pracoviště, kde se vzdělávají ţáci osmiletého studijního programu. Výuka na prvním stupni probíhá maximálně ve třech paralelních třídách, na druhém stupni celkem ve čtyřech třídách. Počet ţáků má od roku 25 vzrůstající tendenci o jednu třídu za kaţdý školní rok. Program základní školy je zaměřen na rozvoj všech schopností ţáků s ohledem na jejich moţnosti, jinak řečeno ŠANCÍ pro všechny děti. Vzdělávací programy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠANce od průběžně vyhodnocujeme jeho kvalitu a formou dodatků rozšiřujeme. Praktická (Zvláštní) škola 22 98/97-22 ve 5. a 8. ročníku při základní škole. Programy se speciálním zaměřením * škola nanečisto - pro budoucí školáky * péče o integrované ţáky - asistenti pedagoga, speciální pedagog * speciální program pro mimořádně nadané ţáky Hlavičky, Knihovníci * čeština pro cizince asistent pedagoga ve spolupráci o.s. META * výuka angličtiny od prvního ročníku segregovaná podle zkušenosti s jazykem * výuka cizích jazyků s rodilými mluvčími * etická výchova 3

4 * programy prevence zneuţívání návykových látek * relaxační programy během přestávek * bohatá nabídka zájmových krouţků * realizace grantů a zajímavých tradičních projektů * výjezdy do škol v přírodě v ČR i do zahraničí Materiální zázemí Téměř ve všech třídách je nastavitelný ţákovský nábytek. Nakoupili jsme nové učební pomůcky. Některé učebny druhého stupně jsou současně budovány jako odborné pracovny pro konkrétní předměty. Pro výuku tělesné výchovy vyuţíváme od roku 29 nejen multifunkční hřiště Na Františku, ale i nově zrekonstruovanou tělocvičnu v Masné ulici. Relaxační programy O přestávkách je ţákům umoţněn volný pohyb po celé budově, mají moţnost pod odborným dozorem vyuţívat tělocvičnu, školní dvůr. Ţáci mají moţnost účastnit se škol v přírodě, výcvikových kurzů a ozdravných pobytů a vzdělávacích (jazyky, zeměpis, dějepis) výjezdů do ciziny. Školní družina Pro ţáky. aţ 4. třídy je určena školní druţina, která je otevřena denně od 6.3 hodin do 7.3 hodin. Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o naši školu plně vyuţíváme navýšení kapacity školní druţiny na 2 ţáků. Soutěže Organizujeme řadu školních olympiád zeměpis, matematika, dějepis, český jazyk, přírodopis, německý a anglický jazyk. Obvodních kol olympiád ve spolupráci s Domem mládeţe Prahy 2 zeměpis, český jazyk a dějepis. Pro budoucí prvňáčky projekt Škola nanečisto podporuje spolupráci s mateřskými školami. V rámci práce s mimořádně nadanými ţáky se účastníme Logické olympiády a řady dalších literárních, sportovních a výtvarných soutěţí. Škola vytváří přiměřené nároky vzhledem k moţnostem výkonu jednotlivých ţáků. Pomáhá se začleňováním cizinců do českých škol, přímo vlastním příkladem nebo pomocí ostatním školám. Integruje ţáky a s pomocí asistentů pedagoga realizuje jejich začlenění do běţných třídních kolektivů. Spolupráce Na výborné úrovni je spolupráce se školským poradenským pracoviště pro Prahu, 2 a 4, jak v oblasti profesionální orientace, tak ve speciální péči o integrované i mimořádně nadané ţáky. Pro komunikaci s rodiči slouţí mimo třídní schůzky, osobní nebo skupinové konzultace i školní časopisy, webové stránky nebo ţákovské diskusní fórum. 4

5 Speciální program pro nadané ţáky realizujeme jiţ šestým rokem. V segregovaných skupinách na prvním stupni získávají děti rozšířené vědomosti a dovednosti v oblasti českého jazyka, matematiky a angličtiny. Etická výchova je na škole organizována dvanáctým rokem. Vychází ze specifických potřeb třídních kolektivů, vzniklých problémů či věkových odlišností. Silnou devizou školy je pestrá nabídka zájmových činností, keramika, florbal, řezbářský krouţek, šachy, cizí jazyky, pěvecký sbor, flétna, klávesy, sportovní hry, mediální výchova a další. Zájem rodičů i ţáků o školu je trvalý a má vzestupnou tendenci i z řad klientů mimo Prahu. 2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti ) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé přepočt.prac. k fyzické osoby k přepočt.prac. k , ,7 8 6,9 8 6,56 nepedagogičtí celkem 6 6,48 6 4,698 celkem 52 38, ,75 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk 3 a a více celkem méně počet pedagogů (fyz.osoby) % z celkového počtu pedagogů 36,96 9,56 26,9,87 6,52 % Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 38,5 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 39 ţen a 7 muţů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/24 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň 6 94,2 5,88 II.stupeň 9 82,6 4 7,39 vychovatelé

6 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k vyučovací jazyk celkem počet učitelů cizích jazyků fyzické osoby z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem Aj 6 3,36 Nj 2,49 Fj,36 Šj,36 Rj ostatní vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět. stupeň 2. stupeň 2. stupeň. stupeň 2. stupeň Aj Nj 38 Fj Šj 7 Rj ostatní e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2/2 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: osob Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců: - odchod do starobního důchodu osob - odchod ve zkušební době osoba - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou osob (z toho zástupy na nemocné pedagogy osoba) - odchod mimo školství osoba - odchod z nadbytečnosti osob Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců: - ze zdravotních důvodů osob - odchod do starobního důchodu osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou osoba (z toho zástupy za nemocné zaměstnance osob) - odchod mimo školství osoba - odchod z nadbytečnosti osob 6

7 f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/24 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) : Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Průměrná délka DVPP na pedagoga Dle aprobace - prohloubení a různé rozšíření znalostí akreditované MŠMT 65 6 hodin Pedagogika a psychologie různé akreditované MŠMT 2 8 hodin Implementace MkV do RVP pro. stupeň The Prague Post 5 6 hodin Vzděláváni pomocí dok. PedF UK + Člověk v filmů tísni Etická výchova Etické fórum 4 den Nadprůměrně nadaný ţák na. stupni ZŠ ZŠ nám. Curieových 6 2 hodiny Hodnocení nadaných/ivp IPPP 4 8 hodin Metody práce s NŢ IPPP 6 hodin Tvorba IVP pro MNŢ e-learning VÚP 7 4 hodin Specifika výuky češtiny 4 hodin pro ţáky cizince MkV a osobnostní přístup 4 hodin Rozvoj a hodnocení KK 72 hodin Učitelství jako pomáhající profese Descartés 4 8 hodin Náprava neurovývojových poruch Red Tulip 6 Zaškolení do systému Fronter Fronter 4 Aj pro pedagogické pracovníky MČ Praha 5 Celkem x 23 x 7

8 - doplnění odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č.563/24 Sb.), případně absolvovali manaţerské či jiné studium Zaměření a druh studia Škola Počet účastníků Pedagogické minimum Univerzita Karlova - FF UK Postgraduální studium Univerzita Karlova - PedF UK primární pedagogiky Rozšiřující studium Aj Univerzita Karlova - PedF UK Doplnění kvalifikace magisterské studium Aj, Fj, SPPG,. stupeň Univerzita Karlova - PedF UK 4 Celkem x 7 Pedagogové ZŠ se aktivně účastní DVPP dle svých plánů osobního rozvoje, pravidelně dochází k předávání zkušeností z DVPP, archivujeme doporučení, stručné anotace účastníků. Preferujeme DVPP vycházejí z priorit ŠVP práce s nadanými ţáky, s ţáky se SPUCH, interaktivní tabule apod. Velmi si ceníme kurzů Aj hrazených z prostředků MČ Praha, včetně umoţnění certifikací Cambridge zkoušky. 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-4 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové sloţky platu průměrná výše nenárokové sloţky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové sloţky platu průměrná výše nenárokové sloţky platu I.pololetí celý rok I.pololetí Pouţitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 2 (uvést z jakých zdrojů např. z fondu odměn, z doplňkové činnosti, z ostatních zdrojů) se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o 65,- Kč na 22.93,- Kč a nepedagogických o 35,- Kč na 3695 Kč měsíčně. 8

9 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Po asanačních úpravách v suterénu jsme vyuţili jednu učebnu na výuku jazyků. Škola disponuje celkem 33 učebnami. Pro výuku základní škola ve školním roce 2/2 vyuţívala 5 odborných pracoven a 5 samostatných učeben, 2 tělocvičny a jeden gymnastický sál. Velkým přínosem byla jiţ druhým rokem pouţívaná tělocvična v Masné. Počítačová učebna, odborná učebna chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a jazyků je vybavená počítači, dataprojektory, interaktivní tabulí nebo promítacím plátnem a další audiovizuální technikou. Díky péči zřizovatele školy ÚMČ P o vybavení co největšího počtu tříd moderními výukovými technologiemi je realizován rozvoj v této oblasti. Doplněn byl počet notebooků pro pedagogy. Přibyla i řada zajímavých pomůcek - digitální fotoaparáty, kamera nebo mikroskopy. S ohledem na zlepšení čtenářské gramotnosti ţáků byly zakoupeny nové knihy do školní knihovny. Děti, které navštěvují školní druţinu, vyuţívají herních částí v kmenových třídách. Na relaxační programy vyuţívají školní dvůr a hřiště Na Františku. Rezervy v prostorových podmínkách školy spatřujeme půdy budovy. Pravidelně ve dvouletých cyklech malujeme třídy, v keramické dílně byl poloţen nový povrch, opravy dveří a prahů doplnily celkovou výměnu zámků. V knihovně byla instalována dvířka do speciálního policového systému. Z investičních záměrů bylo realizováno patro ve sborovně a v kabinetě školní druţiny. V některých třídách byla část s kobercem vyměněna za lino. 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I.stupeň II.stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom : počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k

10 c) průměrný počet žáků na třídu I. stupeň I. stupeň běžné třídy speciální třídy II. stupeň běžné třídy II.stupeň speciální třídy průměr za I. a II.stupeň běžných tříd 24,8 2,75 23,53 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV Vzdělávací obor počet žáků matematika a její aplikace 52 český jazyk a literatura 52 člověk a příroda tělesná výchova cizí jazyky 353 v tom: anglický jazyk 353 francouzský jazyk německý jazyk 38 ruský jazyk španělský jazyk 7 italský jazyk jiný jazyk umění a kultura informační a komunikační technologie Rozšířená výuka je realizována u segregovaných skupin ţáků s diagnostikovaným mimořádným nadáním. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Škola je vyhledávána rodiči nejen pro svoji kvalitu i pro svoji profilaci. Péče o ţáky se specifickými potřebami ve smyslu obou pólů významu. Pro všechny integrované ţáky jsme vypracovali individuální vzdělávací plány, se kterými byli seznámeni jak vyučující, tak rodiče, samotní ţáci, ředitelka školy i výchovná poradkyně a odborný pracovník. Jednotliví vyučující v tematických plánech konkretizovali úlevy pro integrované žáky s ohledem na jejich diagnostikované poruchy. Vyučující poskytovali integrovaným ţákům individuální konzultace i po vyučování. Velmi dobrá byla spolupráce s většinou rodičů integrovaných dětí, neboť docházeli se svými dětmi do PPP včas, aktualizovali zprávy a konzultovali společný postup s třídním učitelem. Péče o mimořádně nadané ţáky je ošetřena speciálním programem od první do čtvrté třídy v segregovaných skupinách na hlavní předměty a od třetí třídy na Nauku o světě. Výchovná poradkyně vypracovávala kaţdé pololetí ţádost o poskytnutí účelové dotace na práci s integrovanými ţáky a na asistenty pedagoga.

11 a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách Počet integrov. žáků celkem mentál- ní slucho- vé zrako- vé Druh postižení vady řeči těles- né více vad autis- mus učení vývojové poruchy chování k k Do celkového počtu integrovaných ţáků je započteno i 44 integrovaných ţáků mimořádně nadaných. Naše škola má dlouholeté zkušenosti s integrací dětí s vývojovými poruchami učení i s integrací dětí s mentálním handicapem. Pátým rokem také úspěšně integrujeme mimořádně nadané ţáky. Naším cílem je vytvořit všem dětem optimální podmínky pro vzdělávání. Intenzivně spolupracujeme s PPP pro Prahu, 2 a 4, jejíţ pracovnice nám poskytují podporu při integraci dětí s vývojovými poruchami učení a mimořádně nadaných ţáků. Dalšími organizacemi, které nám poskytují konzultace pro vzdělávání mimořádně nadaných ţáků jsou PPP Modřany a Centrum Nadání o.s. Pomoc pro optimální zařazení mentálně handicapovaných dětí nám poskytuje SPC Vertikála a občanské sdruţení Rytmus. Na základě doporučení odborného pracoviště je zřízena funkce asistenta pedagoga. Speciální třídy nebyly na škole otevřeny. b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída Děti ze sociálně znevýhodněných rodin se snaţíme zapojit do programů individuální péče. Sdruţováním dětí se specifickými potřebami do malých kolektivů se daří minimalizovat jejich indispozice. Učí se cvičením k nápravě. Vyhledáváme pro ně náplň volného času. Zapojujeme je do grantových projektů. Spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při ÚMČ Prahy a PPP. Pro ţáky prvního ročníku pořádáme po zápisu v jarních měsících Školu nanečisto.

12 V tomto školním roce jsme neměli žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky Základní škola realizuje projekt zabývající se vzděláváním mimořádně nadaných ţáků (MNŢ) na. stupni ZŠ kontinuálně od Program je zaloţený na zařazení skupinky MNŢ do běţných tříd. V průběhu výuky jsou ţáci vyčleňováni na některé hodiny a předměty. Pilíři tohoto programu je etická výchova, výuka cizích jazyků jiţ od. ročníku a vyčlenění MNŢ na některé předměty. V. a 2. ročníku je kladen důraz na rozvoj dovedností v oblastech matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Ve 3. ročníku je vzhledem ke vzdělávacímu obsahu upřednostňována nauka o světě, na úkor českého jazyka a matematiky. 4. a 5. ročník se pak soustřeďuje na vybudování studijních center pod vedením odborníků v předmětech matematika a český jazyk. Tato centra mají přispět k prohlubování badatelských dovedností ţáků a cíleně je vést ke zvládání obtíţnějších učebních strategií. Ţáci jsou v rámci programu vyučováni na základě Školního vzdělávacího programu ŠANce, školní koncepce vzdělávání mimořádně nadaných ţáků a individuálních vzdělávacích plánů. Výuka je zajišťována kvalifikovanými zkušenými pedagogy-elementaristy (v rolích třídních učitelů kmenových tříd), zvláště proškolenými pedagogy (ve vedení segregovaných skupin mimořádně nadaných ţáků), dalšími odborníky ve svých oborech (certifikovaní lektoři etické výchovy, učitelé cizích jazyků, vyučující 2. stupně ZŠ a gymnázia,...) a specialisty (výchovný poradce, speciální pedagog, poradenský psycholog a pod.). Celý program je spoluvytvářen a monitorován Centrem nadání, které se téţ zabývá vzděláváním a volnočasovými aktivitami MNŢ, stejně jako podporou rodin s mimořádně nadanými dětmi i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti výuky mimořádně nadaných. Dalšími spolupracujícími institucemi jsou Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu, 2 a 4 a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Přínosem vyčleňování MNŢ v rámci programu je například moţnost individuálního přístupu, práce v malých skupinách, nebo rozšířené studijní moţnosti podle schopností ţáků, vytváření konkurenčního prostředí, častější zařazování projektů, prezentací a her do výuky, popřípadě rychlejší tempo vzdělávání. Pedagogové pracují s dětmi širokou škálou aktivizujících metod a zaměřují se na rozvoj potenciálu a schopností dětí. Integrace ve vrstevnické skupině je naopak přínosem díky rozvoji spolupráce ţáků ve větším kolektivu, rozvoji sociálních vazeb a moţnosti srovnání se spoluţáky. MNŢ se zároveň učí přizpůsobit ostatním spoluţákům. 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 2/22 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 2/

13 8. Výsledky přijímacího řízení - na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem : 35 přijato celkem : 23 Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem 2 b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem : 5 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků : Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem zřizované krajem církevní soukromé 2 přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem církevní soukromé c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : 5 v niţším ročníku : Jedna ţákyně neukončila 9. ročník, díky dvojímu opakování ročníku v průběhu studia na ZŠ jiţ splnila 9 let povinné školní docházky, k.9.2 přestoupila do 9. ročníku na jinou ZŠ. 3

14 9. Chování žáků a zameškané hodiny (klasifikace chování, nejčastější výchovné problémy, které byly na škole řešeny, porovnání s předchozím školním rokem) Zameškané školní rok 29/2 školní rok 2/2 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem Neomluvená absence ţákyně 9. ročníku ve výši 4 hodin za. pololetí a 488 hodin za 2. pololetí předána k řešení Odboru péče o děti a mládeţ příslušného městského úřadu a zároveň předána k šetření Policii ČR. Ţákyně zároveň nemohla být z důvodu vysoké absence v 2. pololetí hodnocena, k opravným zkouškám se nedostavila. Od školního roku 2/22 přestoupila do 9. ročníku na jinou ZŠ.. Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II.pololetí /) počet žáků % prospěli: I. stupeň ,87 II. stupeň 85 97,7 z toho s vyznamenáním 25 7, neprospěli: I. stupeň II. stupeň,5 nehodnoceni: I. stupeň 3,3 II. stupeň,5 Ţák 8. ročníku neprospěl ani po opravných zkouškách z matematiky. Od školního roku 2/22 přestoupil na jinou ZŠ. Celkový průměr 2.pololetí / I. stupeň,73 II. stupeň,767 celkem,47 (v textu lze doplnit další údaje o vzdělávání ţáků, porovnání s předchozím rokem, výsledky různých testů, důvody nehodnocení aj.) 4

15 . Školní družina klub, hodnocení činnosti počet oddělení počet žáků Školní družina 7 2 Školní klub Během školního roku 2/2 se počet členů naší školní druţiny (dále jen ŠD) oproti loňskému roku opět rozrostl. V letošním roce probíhala činnost ŠD v sedmi odděleních s celkovým počtem 2 ţáků. Kromě 8 vychovatelů pomáhala téţ jedna asistentka s ţáky 3. třídy. Do činnosti ŠD byli zapojeni i ţáci s individuálním vzdělávacím programem a to nejen ţáci mimořádně nadaní, ale i ţáci s různým zdravotním postiţením. Díky ochotě paní Burgerové, mamince naší ţákyně, velké podpoře a aktivitě vedení školy, vychovatelé získali nové zázemí v podobě báječně zrekonstruovaného kabinetu, který maximálně vyuţívá minimálního místa. Zde je tedy na místě velké poděkování všem, kteří se této činnosti zúčastnili. Díky dobré finanční strategii naší školy jsme si mohli do ŠD koupit nové hry, knihy, sportovní pomůcky, výtvarné materiály a maňásky pro dramatické aktivity s dětmi. Vzhledem k oboustranné spolupráci s rodiči i vedením školy probíhala činnost ve ŠD bez závaţnějších konfliktů a ve velmi klidné a inspirativní atmosféře. 2. Školní a závodní stravování Školní a závodní stravování je zajišťováno samostatným právním subjektem, který má pronajatou část budovy školy. Dozor je zajišťován zaměstnankyní školní jídelny. J+J školní jídelny, s.r.o. Bezručova Říčany Téměř kaţdý den je výběr ze čtyř druhů jídel. Obědy se mohou objednávat přes internet nebo přímo v jídelně. Ve škole je instalován jeden automat na mléčné svačiny a tři automaty na pití a drobné občerstvení. Škola se přihlásila do projektu Ovoce do škol. Vzhledem k problémům s kvalitou dodávky, změnila dodavatele. 3. Výjezdy žáků mimo objekt školy Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 5 7 z toho do zahraničí 5 7 ŠVP Intenzivní plavecký výcvik 2 85 lyžařské kurzy 2 34 z toho do zahraničí 5

16 4. Poradenské služby školy Sluţby školního poradenského pracoviště zajišťovala v tomto školním roce výchovná poradkyně, školní speciální pedagoţka a školní metodička primární prevence. V oblasti výchovného poradenství škola intenzivně spolupracuje s PPP pro Prahu, 2 a 4. Poradenská psycholoţka Mgr. Lýdia Jarkovská s námi spolupracovala jak v oblasti péče o ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tak v oblasti volby povolání a kariérového poradenství pro ţáky 9. ročníku. Péče o mimořádně nadané ţáky byla ze strany poradny zajišťována PhDr. Pavlou Pickovou, koordinátorkou péče o nadané. Výchovná poradkyně se spolu s vedením školy účastnila jednání s rodiči ţáků s výukovými a výchovnými obtíţemi. Několik jednání bylo vedeno opakovaně a vyústilo v korespondenci se sociálními odbory příslušných obecních úřadů, respektive úřadů městských částí. Škola ve školním roce 2/2 řešila významnou absenci ţákyně 9. ročníku, jejíţ řešení bylo po neúspěšné spolupráci odborem péče o děti a mládeţ příslušného obecního úřadu předáno k šetření Policii ČR. Významnou sloţkou činnosti výchovné poradkyně byla spolupráce se ţáky i rodiči při administrativě spojené s přijímacím řízením na střední školy. Průběţně byly během školního roku realizovány individuální konzultace se ţáky i rodiči. 5. Prevence rizikového chování ( sociálně-patologických jevů) Škola má vypracovaný minimální preventivní program. Součástí prevence jsou programy pro třídní kolektivy v rámci projektu Pojď s námi ven a projekt Etická výchova. Všechny třídy se účastní téţ programů pořádaných různými organizacemi, působícími v oblasti prevence rizikového chování (např. Drop in). První stupeň vyuţíval programu Policie ČR AJAX. Velký vliv na prevenci spatřujeme nejen v informovanosti ţáků, ale hlavně v nabídce zájmové činnosti. Díky grantové politice MČ Prahy jsou tyto aktivity dostupné většině ţáků. Novým prvkem v této oblasti byl grant Sokratova komnata. 6. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce S rodiči našich ţáků spolupracujeme velmi úzce, snaţíme se je zapojovat do ţivota školy. Umoţňujeme jim po dohodě návštěvu přímo ve výuce, vyuţíváme jejich profesních zkušeností či kontaktů pro obohacení výuky - např. workshopy nejen pro mimořádně nadané ţáky. Do ţivota školy se mohou zapojit také účastí na mnoha plánovaných akcích školy či jednotlivých tříd a ročníků - např. Čtení nejen pro maminky (. třída), Noc s duchy (dětí spí ve škole), Dvorní slavnosti (celoškolní akce). Rodiče jsou na začátku školního roku písemně informováni o organizaci školního roku a zároveň jsou seznámeni se základními zásadami školního řádu. K osobním setkáním s pedagogy mohou vyuţít třídních schůzek, konzultací i individuálních pohovorů. školy. K informování veřejnosti vyuţíváme webové stránky a vitríny u vchodu do budovy Pravidelně organizujeme dny otevřených dveří, které se setkávají s velkým ohlasem a spokojeností rodičů, jak s informacemi od vedení školy, tak s návštěvami v hodinách, 6

17 prohlídkou školy, ale i s nabídkou moţného vzdělávání pro příští školní rok. K prezentaci školy vyuţíváme vlastních webových stránek i příspěvků do regionálního tisku či tiskovin vydávaných Městskou částí Praha. V souvislosti se dnem otevřených dveří a zápisem do. ročníku jsme přivítali rodiče na prezentaci naší školy. Pro předškoláky byla zajištěna nejen prohlídka školy, ale i speciální třídílný program Škola nanečisto a příprava na školní prostředí pod vedením speciální pedagoţky. Jiţ potřetí jsme v tomto školním roce uspořádali Společenský večer, kde jsme se důstojně rozloučili s ţáky 9. ročníku. Akce byla zrealizována téţ díky podpoře, spolupráci a sponzorům z řad rodičů. Naši ţáci se pravidelně účastní soutěţí vypisovaných nejen městskou částí, ale téţ např. Magistrátem hl. m. Prahy či jinými organizacemi. Mezinárodní spolupráci zajišťují jednotliví vyučující cizích jazyků, především komunikací s partnerskými školami v zahraničí. Naši ţáci se téţ podílejí na financování studia dítěte v Indii - jsou zapojení do projektu Adopce na dálku. Jako škola spolupracujeme s agenturou, která připravuje na pedagogickou dráhu rodilé mluvčí. Školská rada, která byla zřízena usnesením Rady MČ Praha pracovala ve sloţení: za rodiče byly zvoleni: Michal Hanuš a Jiří Verner, za školu: Radka Píšová, po odchodu na MD byla zvolena Mgr. Jana Fuková, Mgr. Michal Suchý, za MČ Praha : Mgr. Jarmila Zavadilová, Ing. Věra Polášková. Setkání Školské rady probíhala v příjemné, spolupracující atmosféře. Obsahem setkání bylo (mimo jiné) projednání výroční zprávy, projednání změn ve Školním řádu, informace o rozpočtu, školním vzdělávacím programu, novém vybavení školy a také naplánovaní seznamovacích aktivit prvňáčků a rozloučení s nejstaršími ţáky školy. Významným sponzorem obou akcí je předseda ŠR Michal Hanuš. 7. Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích Naši ţáci se pod vedením svých pedagogů zapojují do práce na projektech MF DNES, Člověka v tísni (naše projekty zveřejňovány na webu ČTV a v tiskových materiálech jako příklady dobré praxe), spolupracujeme i s VKC ŢM Praha, naši ţáci se účastní soutěţí v různých oborech školní i zájmové činnosti, organizovaných MČ Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, MŠMT, Mensa ČR ad. Těmito soutěţemi či projekty v loňském školním roce byly: Olympiáda v dějepise Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v německém jazyce Biologická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Olympiáda v zeměpise Praţský globus Praţské poetické setkání Coca Cola Cup MC Donalds Cup Vybíjená Kopaná Florbal Lední hokej Logická olympiáda Galerie Vyšehrad Projekty Měst. knihovny Mladý Demosthenes 7

18 Genius logicus Mladý Pythagoras Olympiáda v angl. jazyce Památník Terezín MF DNES Prezentační aktivity Kouzelná škola, Klub rodičů nadaných dětí, Konference MNŢ, Narozeniny madame Curie, Dny otevřených dveří, prezentace integrace, Čtení nejen pro maminky, Krajkářské trhy, Noc s Andersenem, Škola nanečisto, Dvorní slavnosti Zájmová činnost školy škola sama či ve spolupráci s dalšími realizátory volnočasových aktivit poskytuje širokou škálu mimoškolních aktivit - např. sportovní hry, florbal, etická výchova, flétna, kytara, sbor Cukrátka, keramika, klávesové nástroje, kytara, ruský jazyk, přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SŠ, laboratorní hrátky, řezbářský krouţek 8. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Výjezdy do NSR, Anglie jsou na škole tradicí a vyvrcholením výuky cizích jazyků běhen školního roku. Cílem je nejen jazykové obohacování, ale i kontakt s dětmi z jiných států a kultur. Navazují přátelství, která ovlivňují jejich ţivotní zkušenosti a postoje. Spolupracujeme s občanským sdruţením META, které řeší adaptaci cizinců v českých školách. Práce našich ţáků byly zaslány i do řady významných projektů. Na základě nabídky programů školy, vlastní práce a prezentace se nám opět podařilo zvýšit počet ţáků školy. Pracujeme neustále na vyhodnocování profilu školy a jeho zdokonalování. Iniciativně vyhledáváme nové moţnosti a příleţitosti. 9. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků k počet žáků k 3.9.2* počet žáků a) ze států EU celkem : v tom: Slovensko Německo Bulharsko k b) z ostatních států celkem v tom: Rusko Bělorusko Čína Izrael Thajsko Kazachstán Ukrajina Sýrie 2 USA 2 2 Celkem a) + b) * dle statistických zahajovacích výkazů 8

19 2. Environmentální výchova, ekologické aktivity Stejně jako v minulých letech má enviromentální výchova na naší škole ve výchovně vzdělávacím procesu důleţité místo. Jako průřezové téma je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠANce od.9.27 a je zařazována přímo do výuky (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občanství, výtvarná výchova aj.), kde probíhá průběţně. Součástí výuky jsou i ekologické akce a projekty (EKO den, sběrové aktivity, soutěţe s ekologickou tematikou atd.). V průběhu celého školního roku probíhal sběr papíru, plastových výrobků a sběr baterií. Výtěţek ze sběru papíru byl pouţit na financování vzdělávání chlapce z Ugandy. Finanční příspěvek byl realizován prostřednictvím programu Adopce na dálku. 2. Multikulturní výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je vyučována ve všech ročnících prvního stupně v rámci vyučovacího předmětu Nauka o světě a v rámci druhého stupně v rámci předmětu Výchova k občanství. V ostatních předmětech učitelé zařazují toto průřezové téma v souladu s probíranou látkou či aktuálními událostmi ve společnosti. Příleţitostí k praktické výuce multikulturní výchovy je přímo vyuţití prezentací ţáků, cizinců jejich vlastní kultury a zvyklostí. Zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním ţáků - cizinců do běţných tříd, jsou i nadále pozitivní. Úroveň jejich úspěšnosti ve školních výsledcích je individuální, pokračujeme v činnosti zájmového útvaru Čeština pro cizince, kde se ţákům věnují skupinově i individuálně proškolené lektorky. Sociální začlenění je téměř bezproblémové. Daří se spolupráce s organizací META, kde bude nadále rozšiřována spolupráce proškolení pedagogického sboru, asistence u ţáků cizinců apod.. Multikulturní výchova je jako průřezové téma pevnou součástí výuky dle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání ŠANce od Velký podíl na vzdělávání našich ţáků v této oblasti má výuka etické výchovy, realizovaná soustavně jiţ od roku 999, převáţně díky podpoře MČ Praha. Vzhledem k bohatému národnostnímu sloţení ţáků v jednotlivých třídách vyuţíváme realizaci multikulturní výchovy prostřednictvím jejich osobních prezentací. 22. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy Počet žáků k.9.2 k.9.2 Celkový počet žáků z toho: jiné MČ hl. m. Prahy celkem 6 67 v tom : (Praha 2 22) Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha Praha

20 Praha 3 Praha 6 z toho: jiné kraje celkem v tom : Středočeský Olomoucký Liberecký Mimo ČR Obce Středočeského kraje Kamenný Přívoz Předboj Jesenice u Prahy Nový Knín Davle Šestajovice Liběšice u Ţatce Beroun Veltrusy Úvaly u Prahy Nová Ves pod Pleší Nupaky Měchenice Bašť Mladá Boleslav Kralupy nad Vltavou Kunice Přezletice Starý Kolín Hostivice Nelahozeves Úholičky Čelákovice Kamenice Kostelec nad Labem Statenice Psáry Brandýs nad Labem * Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Vysočina, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký,Pardubický, Plzeňský, Středočeský (u tohoto kraje uvést jmenovitě i název obce), Ústecký, Zlínský Důvodem přijetí ţáků s trvalým bydlištěm mimo území městské části Praha jsou volná místa a nenaplněnost kapacity školy (v komentáři uvést důvody přijetí ţáků s trvalým bydlištěm mimo území zřizovatele) V některých případech se trvalé bydliště mimo spádovou oblast neshoduje se skutečným místem pobytu dítěte. V dalších případech poţádali o přijetí dítěte rodiče z důvodu specifických potřeb individuální integrace SPU, skupinová integrace nadaných dětí, výuka cizího jazyka od. ročníku, přítomnost asistentů pedagoga apod. 2

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více