Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák"

Transkript

1 Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004

2 2

3 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky Rezistor Cojetorezistor Jakjerezistorkonstruován Značenírezistoru Použitírezistoru Kondenzátor Cojetokondenzátor Jakjekondenzátorkonstruován Značeníkondenzátoru Použitíkondenzátoru Cívka Cojetocívka Jakjecívkakonstruována Použitícívky Ideální a reálný napěťový(proudový) zdroj 15 4 Řešení elektrických sítí Kirchhoffovyzákony Kirchhoffůvzákon Kirchhoffůvzákon Vlastnostikondenzátoruvobvodechstejnosměrnéhoproudu Vlastnostikondenzátoruvobvodechstřídavéhoproudu Vlastnosticívkyvobvodechstřídavéhoproudu Fázory Impedance Fázorkapacitance Fázorinduktance Fázorrezistance Fázorimpedance

4 4 OBSAH Jednoduchépříklady Filtry Dolnofrekvenčnípropust Hornofrekvenčnípropust Pásmovápropust Krystalovéapiezokeramickéfiltry Základní aktivní součástky Elektronka Cojetoelektronka Druhyapoužitíelektronek Polovodičovádioda Cojetodioda Použitídiod Typydiod Tranzistor Unipolárnítranzistor Bipolárnítranzistor Zesilovače s bipolárními tranzistory ZesilovačvetříděA Pracovnípřímka,pracovníbod Napěťovézesílení Účinnost ZesilovačvetříděBaAB Účinnost ZesilovačvetříděD Elektronické zdroje Usměrňovače Jednocestnýusměrňovač Dvojcestnýusměrňovač Násobičnapětí Stabilizovanézdroje JednoduchýstabilizovanýzdrojnapětíseZenerovoudiodou StabilizovanýzdrojnapětíseZenerovoudiodouatranzistorem Ostatnízdroje Operační zesilovače ZákladnívlastnostiOZ Komparátor Invertujícízesilovač Neinvertujícízesilovač... 58

5 OBSAH Integrujícízesilovač Derivujícízesilovač Schmittůvklopnýobvod Generátorobdélníkovýchatrojúhelníkovýchkmitů Základy logické algebry Logickévýroky Logicképrvky Logickýsoučin AND Logickýsoučet OR Negace NOT ZákladnípravidlaBooleovyalgebry Logickéfunkce zápisvýrazemnebopravdivostnítabulkou Karnaughovymapy zjednodušenílogickýchfunkcí Realizacelogickýchfunkcí Logickáfunkceneekvivalence ExclusiveOR RealizacefunkceExclusiveORpomocíhradelNAND Kombinační logické obvody Kodéryadekodéry Kódy Kodérbinárníhokódu KodérBCDkódu Dekodérbinárníhokódu DekodérBCDkódu DekodérGrayovakódu DekodérBCDkódunasedmisegmentovýkód Ostatníobvody Binárnísčítačka Multiplexeryademultiplexery Sekvenční logické obvody Klopnéobvody RSklopnýobvod RSTklopnýobvod Dklopnýobvod JKklopnýobvod Čítače Asynchronníbinárníčítačvpředavzad(nahoruadolu) Synchronníbinárníčítačvpřed Registry Paralelníregistr-paměť Sériovéregistry-posuvné... 96

6 6 OBSAH Třístavoválogika Polovodičovépaměti... 99

7 Kapitola 1 Úvod Během přednášek by se měl posluchač dozvedět základní informace o nejdůležitějších stavebích prvcích elektronických obvodů. V jednotlivých kapitolách budou probrány vlastnosti, různá provedení a možnosti použití těchto prvků. Bude také zdůrazněn rozdíl mezi ideálním(modelovým) a reálným prvkem. Cílem by mělo být, aby posluchač získal přehled o funkci elektronických zařízení a byl schopen porozumnět funkci základních zapojení. 7

8 8 KAPITOLA 1. ÚVOD

9 Kapitola 2 Základní pasivní součástky 2.1 Rezistor Cojetorezistor Rezistor je elektronická součástka charakterizovaná(zejména) veličinou R. Z hlediska elektronickýchobvodůsevideálnímpřípaděchovápodleohmovazákona 1 : U= RI (2.1) kde R[Ω] je elektrický odpor, U[V] je napětí mezi vývody rezistoru, I[A] je proud protékající rezistorem. Ideálním případem zde přitom rozumíme, že R je konstanta, tzn. veličina nezávislá na žádnéjinéveličině(t, T, f,...).veskutečnostisamozřejmětohotostavunelzedosáhnouta lze se mu jen na určitou míru přiblížit vhodnou konstrukcí součástky. Při průchodu proudu odporem dochází k přeměně elektrické energie na teplo. Výkon rezistoru je dán rovnicí: P= UI= RI 2 = U2 R Energiepřeměněnánateplovdobě t 0 ; t 1 jedánavztahem: W= t1 t 0 UIdt=R t Jak je rezistor konstruován t 0 I 2 dt= 1 R t1 (2.2) t 0 U 2 dt (2.3) Rezistor je konstruován zpravidla ve tvaru válce s dvěma drátěnými vývody na protilehlýchstranách. 2 Materiál,kterýzpůsobuje,žesesoučástkachovájakorezistor,sevolí 1 Toznamená,žepokudrezistoremjehožhodnotaje Rprotékáproud I,musímezavšechokolností naměřit mezi vývody napětí U rovné hodnotě RI, nebo, že pokud přivedeme na vývody rezistoru napětí U, musí rezistorem protékat proud I rovný hodnotě U/R. 2 VmodernějšíchSMTobvodechselzesetkatspíšeskonstrukcívetvarumaléhokvádrusvývodyna protilehlých stranách, tvořenými kovovou ploškou. 9

10 10 KAPITOLA 2. ZÁKLADNÍ PASIVNÍ SOUČÁSTKY podle předpokládaného použití. Je možné například použít vodič s vysokým specifickým odporem a navinout ho na nevodivou trubičku(válec). Délkou použitého vodiče lze nastavit požadovaný odpor rezistoru. Takovéto konstrukce se používají spíše pro rezistory konstruované pro větší ztrátový výkon(viz. rovnice 2.2). Nehodí se pro miniaturní obvody a pro vyššífrekvence(navinutývodičtvořínízkojakostnícívku,tímpádemvlastně odpor roste sfrekvencí 3 cívka).jinámožnostjepokrýtnevodivýválectenkouvstvouvodiče(kovu).protože odpor vodiče je dán kromě specifického odporu materiálu také plochou jeho průřezu a délkou, je možno například tloušťkou vrstvy volit výsledný odpor součástky. Je zřejmé, že jsou-li přívody takovéhoto rezistoru blízko u sebe, bude se v případě vysokofrekvenčního napětí součástka chovat jako kondenzátor s velkým svodovým proudem. V každé aplikaci je potřeba mít na paměti možné odchylky od ideálního stavu. Vyrábět rezistory s odporem všech možných hodnot je neúnosné a neefektivní. Vyrábí se pouze rezistory s odporem jenž odpovídá násobku hodnot ve speciálních řadách. Při konstrukci obvodů se však lze často setkat s potřebou nastavit odpor rezistoru přesně, nebo ho v průběhu nastavování měnit. Pro tento účel jsou vyráběny takzvané odporové trimry. Jsou to třívývodové součástky, u nichž lze odpor plynule nastavit od nuly až do jejich maximální hodnoty, která bývá také násobkem hodnoty obsažené v jichž zmíněných řadách Značení rezistoru Na rezistoru bývají zpravidla vyznačeny tyto hodnoty: odpor třída přesnosti maximální ztrátový výkon Informace o maximálním ztrátovém výkonu může chybět, zejména v případě miniaturních rezistorů. Bývá uvedena v katalogu pro celou typovou řadu. V katalogových listech lze najít i další údaje, jako například teplotní stabilitu nebo hmotnost a rozměry. Označování hodnot rezistorů se provádí buď přímo tištěním číselné hodnoty nebo barevnými proužky podle speciální tabulky. Pokud je odpor vyznačen čísly, nebývá zvykem psát například 1, 2MΩ ale 1M2. Podobněpotom:4,7kΩ 4k7a6,8Ω 6j8.Totoznačeníplatíiveschematechobvodůa seznamech použitých součástek Použití rezistoru Rezistor se vyskytuje prakticky v každém zapojení. Lze ho použít například jako součástku omezující(nastavující) proud jinou součástkou(viz. rovnice 2.1). Další možné použití je například odporový dělič napětí. Odporový dělič je zapojení, které nám umožňuje získat z dostupného napětí libovolné menší. Zapojení děliče je na obrázku viz.kapitola4.6

11 2.2. KONDENZÁTOR 11 R 1 U in R 2 U out Obrázek 2.1: Odporový dělič napětí. Pokudjepřipojenazátěžsnekonečnýmvstupnímodporem,odpory R 1 a R 2 nutně 4 procházístejnýproud I.Musítakénutně 5 platit,že: U R1 + U R2 = U in OdtudlzetedyjednodušezOhmovazákonadosazenímza U R1 a U R2 dostat: Proud oběma odpory lze vyjádřit jako: R 1 I+ R 2 I= U in I= U in R 1 + R 2 Výstupnínapětíděliče(vtomtopřípaděnapětínaodporu R 1 )jepodlerovnice2.1: 2.2 Kondenzátor Co je to kondenzátor U R1 = R 1 U in R 1 + R 2 (2.4) Kondenzátor je elektronická součástka charakterizovaná(zejména) veličinou C. Z hlediska elektronickýchobvodůsevideálnímpřípaděchovápodlezákona 6 : U= Q C (2.5) 4 Plynez1.Kirchhoffovazákona(4.1) 5 Plynez2.Kirchhoffovazákona(4.2) 6 Toznamená,žepokud jevkondenzátoruskapacitou C akumulovánnáboj Q,musímezavšech okolností naměřit mezi vývody napětí U rovné hodnotě Q/C, nebo že pokud přivedeme na vývody kondenzátoru napětí U, musí se v kondenzátoru akumulovat náboj Q rovný hodnotě CU.

12 12 KAPITOLA 2. ZÁKLADNÍ PASIVNÍ SOUČÁSTKY kde C[F] je kapacita kondenzátoru, U[V] je napětí mezi vývody kondenzátoru, Q[C] je náboj akumulovaný v kondenzátoru. Ideálním případem zde přitom rozumíme, že C je konstanta, tzn. veličina nezávislá na žádnéjinéveličině(t, T, f,...).veskutečnostiopěttohotostavunelzedosáhnoutalzese mu pouze přiblížit Jak je kondenzátor konstruován Nejčastěji používané kondenzátory lze podle konstrukce rozdělit na: keramické svitkové elektrolytické Při konstrukci jde zpravidla o to, jak vytvořit dvě vodivé vrstvy oddělěné dielektrikem. Kapacita jednoduchého deskového kondenzátoru se dá vyjádřit vztahem: C= ε S d (2.6) Kde ε je permitivita dielektrika, S plocha desek a d vzdálenost desek. V případě keramického kondenzátoru je dielektrikem pro daný účel vhodný druh keramiky, v nejednodušším prípadě oxid použitého kovu. Tyto kondenzátory se dají vyrobit s velmi tenkým dielektrikem, což znamená, že mají malé rozměry při stejné kapacitě v porovnánísostatnímidruhy,viz2.6.nevýhodouovšemje,žeunichmůžesnadnodojítk destruktivnímu průrazu vysokýmnapětím.keramickékondenzátorysehodízejménapro vyšší frekvence, pro svojí nízkou cenu a malé rozmery se používají nejvíce. U svitkových kondenzátorů bývá dielektrikem polymer(polystyrol, polyester,...). Dielektrikum s obou stran nanesenou kovovou vrstvou(tvoří desky kondenzátoru) je svinuto do svitku(válce). Tyto kondenzátory se vyznačují zanedbatelným svodovým proudem a jsou vhodné i pro vyšší napětí. Při větších kapacitách se příliš nehodí pro vysoké frekvence a mají poměrně velké rozměry. Elektrolytickékondenzátoryjsoukonstruoványtak,žejednu desku tvoříkovová elektroda, druhou elektrolyt. Dielektrikem je tenká vrstva oxidu na kovové elektrodě. V tomto uspořádání lze vyrobit kondenzátory velkých kapacit 1µF - 1mF při poměrně malých rozměrech. Nevýhodou je potom významná změna parametrů během stárnutí, poměrně nízké maximální napětí a nutnost dodržovat polaritu. V případě nedodržení polarity může dojít nejenom ke zničení součástky, ale i k explozi! Značení kondenzátoru Použití kondenzátoru Základní vlastností kondenzátoru je, že dokáže shromažďovat náboj. Lze ho tedy využít například k vyrovnání odběrových špiček a ke krátkodobé stabilizaci napětí. V obvodech střídavého proudu se uplatní zejména ve frekvenčních filterch, derivačních a integračních obvodech.

13 2.3. CÍVKA Cívka Cojetocívka Cívka je elektronická součástka charakterizovaná(zejména) hodnotou L. Z hlediska elektronickýchobvodůsevideálnímpřípaděchovápodlezákona 7 : U(t)=L di(t) dt (2.7) kde L[H] je indukčnost cívky, U[V] je napětí mezi vývody cívky, I[A] je proud protékající cívkou. Ideálním případem zde přitom rozumíme, že L je konstanta, tzn. veličina nezávislá na žádnéjinéveličině(t, T, f,...).veskutečnostiopěttohotostavunelzedosáhnoutalzese mu pouze přiblížit Jak je cívka konstruována Cívka je zpravidla konstruována jako vodič spirálovitě navinutý na jádro vhodného tvaru a materiálu. Pokud je vodič navinut na válci s plochou podstavy S a výškou l je indukčnost cívky přibližně dána vztahem: L=µ N2 S (2.8) l kde N je počet závitů a µ je permeabilita jádra cívky. V praxi se konstrukce cívky podstatně liší podle druhu aplikace. V nejjednoduším případě lze cívku vytvořit vhodně tvarovaným spojem přímo na desce plošných spojů, je to však spíše extrém. Pro zvýšení indukčnosti lze vodič navinout do více vrstev, případně zvolit vhodně materiál jádra, viz. rovnice 2.8. V případě, že je nutno indukčnost cívky měnit v již zapojeném obvodu, lze toho dosáhnout roztahováním závitů vzduchové cívky, nebo posunem jádra cívky(zpravidla šroubováním). Obyčejná válcová cívka má tu nevýhodu, že magnetické pole není uzavřeno pouze v jádřecívky,alešíříseidookolníhoprostoru.pokudjevzapojeníblízkosebevícetěchto cívek, může docházet k nežádoucímu vzájemnému ovlivňování. Je tedy nutno je stínit, což je pro nízké frekvence obtížné, nebo zvolit například konstrukci s prstencovým jádrem (toroid) Použití cívky Základní vlastností cívky je, že dokáže shromažďovat energii ve formě magnetického pole. Cívka má použití v podobných zařízeních jako kondenzátor a mnohé jejich vlastnosti se doplňují. V některých zapojeních lze úpravou obvodu cívku nahradit zapojením bez cívky. 7 Toznamená,žepokudcívkousindukčností Lprotékáproud I,jehožokamžitáčasovázměnajedána di dt,musímezavšechokolnostínaměřitmezivývodynapětí Urovnéhodnotě LdI dt,nebožepokudpřivedeme navývodycívkynapětí U,budecívkouprotékatproud I(t)= 1 t2 L t 1 U(t)dt+I L0.

14 14 KAPITOLA 2. ZÁKLADNÍ PASIVNÍ SOUČÁSTKY Často je to výhodné i za cenu složitějšího zapojení, neboť cívky jsou rozměrné, drahé, nestabilní a nelze je integrovat na čipy integrovaných obvodů. U výkonných zařízení jsou však zatím zpravidla nenahraditelné. Cívky konstruované tak, že mají více vývodů nebo vynutí na jednom jádře(transformátory) jsou používány většinou v napájecích zdrojích nebo pokud je potřeba upravit vstupní/výstupní impedanci.

15 Kapitola 3 Ideální a reálný napěťový(proudový) zdroj Ideálním zdrojem rozumíme zdroj jehož parametry jsou konstantní a naprosto nezávislé. Pokud v dalším výkladu neřekneme jinak, budeme předpokládat, že všechny zdroje jsou ideální, to znamená nezávislé na jakékoliv veličině, jako například zátěži, teplotě a stáří zdroje. Je zřejmé, že žádné zdroje nejsou ideální a za určitých podmínek se ideálním pouze dostatečně blíží. Nejlépe se ideálním blíží zdroje s elektronickou regulací(kapitola 7.2.3), která hlídá výstupní hodnoty a upravuje nastavení zdroje podle potřeby. Pro výpočty je zpravidla vhodné reálné zdroje ve schématech zapojení nahradit ideálnímistím,žepokudjetonutné,doplníseschemaodalšívirtuálnísoučástky,které vyvolávají negativní vlastnostireálnýchzdrojů. Jako příklad lze uvést zdroj s vnitřním odporem. Ten lze nahradit ideálním zdrojem s do serie zapojeným odporem o velikosti vnitřního odporu zdroje. Takovéto zapojení se chová přibližně jako reálný zdroj a snáze lze pochopit funkci zapojení. 15

16 16 KAPITOLA 3. IDEÁLNÍ A REÁLNÝ NAPĚŤOVÝ(PROUDOVÝ) ZDROJ

17 Kapitola 4 Řešení elektrických sítí 4.1 Kirchhoffovy zákony Tyto zákony nám umožňují sestavit rovnice pro řešení elektrických sítí(určení všech proudů anapětí) Kirchhoffův zákon Vustálenémstavusesoučetproudůvstupujícíchdouzlurovnánule 1. I i =0 (4.1) Kirchhoffův zákon i Součet elektromotorických napětí ve zvoleném uzavřeném obvodu se rovná součtu úbytků napětínajednotlivýchodporech 2. U i = R j I j (4.2) i j 4.2 Vlastnosti kondenzátoru v obvodech stejnosměrného proudu Je-li kondenzátor zapojen v sérii s rezistorem, z Kirchhoffova zákona(4.2) plyne, že: Dosazenímza U R a U C : U(t)=RI(t)+ 1 C U= U R + U C (4.3) t2 t 1 I(t)dt+U C0 (4.4) 1 Tentozákonvyjadřuje,ževuzlužádnýnábojnevzniká,nezanikáanisenehromadí. 2 Tentozákonjevlastneurčitouformouzákonazachováníenergie. 17

18 18 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Dále se budeme zbývat dvěma speciálními případy. V první případě se upravíme předchozí rovnici za předpokladu, že napětí U je konstantní (nezávislé na t). Obě strany rovnice zderivujeme: 0=R di dt +1 C I (4.5) Tato jednoduchá diferenciální rovnice se řeší separací proměnných: dt= RC 1 I di Zapoužitísubstituce c 1 =ln c 2 : Sdalšísubstitucí I 0 = 1 c 2 : t= RCln I+ c 1 t RC =ln(c 2I) e t RC = c2 I I= I 0 e t RC (4.6) Konstantu I 0 lzesnadnourčitzokrajovýchpodmínek.pokudnapříkladuvažujemesituaci, kdykondenzátornemělvčase t=0žádnýnáboj(tedy U c (0)=0V),museltedyvokamžiku připojeníbýtnaodporu Rúbyteknapětírovenpřímonapětí U.Toznamená,ževtomto případěbyplatilo I 0 = U/R. 4.3 Vlastnosti kondenzátoru v obvodech střídavého proudu Pokudkondenzátoremprotékáproud I(t),dojdevčasovémintervalu t 1, t 2 knashromáždění náboje: Q= t2 t 1 I(t)dt (4.7) Dosazením do rovnice 2.5 dostaneme vztah pro napětí na svorkách kondenzátoru: U C (t)= 1 C t2 t 1 I(t)dt+U C0 (4.8) kde U C0 jepočátečnínapětínakondenzátoru. Pokud budeme uvažovat, že kondenzátorem protéká střídavý harmonický proud s úhlovou frekvencí ω: I(t)=I m cos(ωt) (4.9) aprojednoduchostuberemenaobecnosti U C0 =0, t 1 =0, t 1 = t,dostaneme: U C (t)= 1 ωc I msin(ωt) (4.10)

19 4.4. VLASTNOSTI CÍVKY V OBVODECH STŘÍDAVÉHO PROUDU 19 Uváženímvzorcesin α=cos(α π 2 )azavedenímkapacitance Z C= 1 ωc : U C (t)=u m cos(ωt π 2 ) (4.11) Srovnáním s rovnicí 4.9 zjistíme, že napětí na kondenzátoru bude mít opět harmonický průběhsamplitudou U m = Z C I m (nepřímoúměrnoufrekvenci),přičemžfázenapětíje posunutao π 2 protifáziproudu. 4.4 Vlastnosti cívky v obvodech střídavého proudu Pokud budeme uvažovat, že cívkou protéká střídavý harmonický proud s úhlovou frekvencí ω(4.9), dostaneme dosazením do vstahu 2.7 napětí na vývodech cívky: U L (t)= ωli m sin(ωt) (4.12) Uváženímvzorce sin α=cos(α+ π 2 )azavedeníminduktance Z L= ωl: U L (t)=u m cos(ωt+ π 2 ) (4.13) Srovnáním s rovnicí 4.9 zjistíme, že napětí na cívce bude mít opět harmonický průběh samplitudou U m = Z L I m (přímoúměrnoufrekvenci),přičemžfázenapětíjeposunutao+ π 2 proti fázi proudu. 4.5 Fázory V obvodech střídavého proudu je výhodné pro výpočty používat komplexní tvar veličin. Těmto veličinám budeme říkat fázory. Původní fyzikální veličiny lze z fázorů dostat jako jejich reálnou část. Komplexní číslo je vždy uspořádaná dvojice reálných čísel a existuje více způsobů jak totokomplexníčíslovyjádřit 3.Komplexníčíslolzetakézobrazitjakobodnebovektor v komplexní rovině. Proveličinysharmonickýmprůběhem A(ϕ)=A m cos(ϕ)sepoužitígoniometrického tvarukomplexníhočíslapřímonabízí.fázorveličiny Abudemezapisovatsejako Âa dostanemehodoplněnímoimaginárníčástvetvaru 4 ja m sin(ϕ): Â=A m (cos(ϕ)+jsin(ϕ))=a m e jϕ (4.14) 3 Komplexníčíslovalgebraickém tvaruobsahujedvojicičísel,kdejednopředstavujereálnouadruhé imaginární část. V goniometrickém tvaru jedno číslo představuje velikost(absolutní hodnotu) a druhé úhel. 4 Komplexníčíslo[0,1]vmatematiceoznačovanésymbolem isevefyziceoznačuje j.vrovnici4.14 bylataképoužitarovnost:cos(ϕ)+jsin(ϕ)=e jϕ

20 20 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Například fázor proudu(4.9) bude tedy vypadat: Î= I m e jωt (4.15) Další příklad(fázor napětí na kondenzátoru 4.11): Û C = U m e j(ωt π 2 ) (4.16) 4.6 Impedance V rovnicích 4.11 a 4.13 jsme se setkali s veličinami kapacitance a induktance, které jak si můžete všimnout, jsou jakýmsi ekvivalentem odporu pro obvod s kondenzátorem nebo cívkou. Obecně se ekvivalent odporu v obvodech střídavého proudu nazývá impedance Z[Ω]. Impedance má obecně 3 složky: kapacitance, induktance a rezistance. V reálném případě mohou jednotlivé složky nabývat i nulových hodnot Fázor kapacitance Poekvivalentuodporubychomchtěliabyplatilo U= ZI.Neplatítovšakzcelazcela,jak selzepřesvědčitnapříkladvrovnici4.11.platísice:u m = Z C I m,avšak: U Z C I.Pokud ovšem přepíšeme rovnici 4.11 pro fázorové veličiny: Provedeme jednoduchou úpravu: Zavedemefázorkapacitancejako 5 : Û C = 1 ωc I me j(ωt π 2 ) (4.17) Û C = e j π 2 1 ωc I me jωt (4.18) Ẑ C = j ωc (4.19) A nakonec uvážením 4.15 dostaneme: Û C = ẐCÎ (4.20) 5 Platí,že j= e j π 2

21 4.6. IMPEDANCE Fázor induktance Podobně jako v předchozí části přepíšeme rovnici 4.13 pro fázorové veličiny: Provedeme přerovnání: Zavedemefázorinduktancejako 6 : Dosadíme tedy za fázor induktance a za fázor proudu: Fázor rezistance Û L = ωli m e (ωt+ π 2 ) (4.21) Û L = e j π 2 ωlim e ωt (4.22) Ẑ L = jωl (4.23) Û L = ẐLÎ (4.24) Rezistor(máme samozřejmě namysli ideální) je frekvenčně nezávislá součástka. Fázor rezistance je tedy identický s jeho velikostí Fázor impedance Ẑ R = R (4.25) Nyní již máme definovány všechny tři možné složky fázoru impedance. Budeme-li mít obvod složený z několika impedančních prvků, celkový fázor impedance určíme analogicky jako v případě obyčejné odporové sítě a bude také platit ohmův zákon: Û= ẐÎ (4.26) Pokud budeme chtít například spočítat fázor impedance do serie zapojeného odporu, kondenzátoru a cívky, provedeme výpočet podobně jako by se jednalo o tři odpory: Ẑ= R+ẐC+ ẐL (4.27) Další příklad by mohl být paralelně spojený odpor, kondenzátor a cívka: Jednoduché příklady Seriový RC obvod 1 Ẑ = 1 R + 1 Ẑ C + 1 Ẑ L (4.28) Budeme uvažovat, že seriový RC obvod je napájen střídavým harmonickým napětím: 6 Platí,že j= e j π 2 Û= U m e jωt (4.29)

22 22 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ R R U C U L U R C Obrázek 4.1: Seriový RC obvod Obrázek 4.2: Seriový RL obvod Obrázek 4.3: Paralelní RC obvod Použijeme fázorové veličiny a napíšeme rovnice podle Kirchhoffových zákonů: Srovnáním se vztahem 4.26 dostaneme: Î= ÎR= ÎC (4.30) ( Û= ÛR+ ÛC= RÎ+ ẐCÎ= R j ) Î (4.31) ωc Ẑ RC = R j ( ) 1 2 ωc = R e jarctan( ωrc) (4.32) ωc Î=Û Ẑ = U m R 2 + ( 1 ωc ) e j(ωt+arctan( ωrc)) 1 (4.33) 2 Seriový RL obvod Budeme uvažovat, že seriový RL obvod je napájen střídavým harmonickým napětím stejně jako v části Rovnice pro tento obvod podle Kirchhoffových zákonů budou vypadat takto: Î= ÎR= ÎL (4.34) Srovnáním se vztahem 4.26 dostaneme: Û= ÛR+ ÛL= RÎ+ ẐLÎ=(R+jωL) Î (4.35) Ẑ RL = R+jωL= Î=Û Ẑ = U m R 2 +(ωl) R 2 +(ωl) 2 ωl e jarctan( R) (4.36) 2ej(ωt arctan( ωl R)) (4.37)

23 4.7. FILTRY 23 Paralelní RC obvod Předpokládáme opět že paralelní RC obvod je napájen střídavým harmonickým napětím. Û= ÛR= ÛC (4.38) Je zřejmé, že: Î= ÎR+ ÎC=Û R + Û j ωc = Û ( 1 R ωc j ) ( ) 1 = Û R + jωc (4.39) ( ) = Ẑ RC R + jωc = e jarctan(ωrc) (4.40) R 2+(ωC)2 Fázor proudu tedy můžeme napsat jako: Î= U m 1 R 2+(ωC)2 e j(ωt+arctan(ωrc)) (4.41) 4.7 Filtry Dolnofrekvenční propust Dolnofrekvenní propustí budeme rozumět zařízení s napěťovým vstupem a výstupem, které propuští nízkofrekvenční signál více než vysokofrekvenční. V nejjednodušším provedení se jedná o seriový RC obvod(4.6.5), přičemž výstupní napětí odebíráme z kondenzátoru. Û C = ẐCÎ (4.42) Z rovnice 4.33 plyne: Û C = j ωc U m R 2 + ( 1 ωc ) 2 e j(ωt+ϕ) (4.43) Kde ϕjesubstituceza arctan ( ) 1 ωrc.algebraickouúpravoudostaneme: Û C = U m π 2) (ωrc) 2 +1 ej(ωt+ϕ (4.44) Nyní je již zřejmé, že amplituda napětí na kondenzátoru s rostoucí frekvencí klesá. Jestliže platí ωrc 1, lze zanedbat jedničku ve jmenovateli a amplituda napětí klesá jako 1 ωrc : Û C = U m π ωrc ej(ωt+ϕ 2) (4.45)

24 24 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Hornofrekvenční propust Hornofrekvenční propustí budeme rozumět zařízení s napěťovým vstupem a výstupem, které propuští vysokofrekvenční signál více než nízkofrekvenční. V nejjednodušším provedení se jedná opět o seriový RC obvod(4.6.5), přičemž výstupní napětí odebíráme z rezistoru. Û R = RÎ (4.46) Z rovnice 4.33 plyne: Algebraickou úpravou dostaneme: Û R = R U m R 2 + ( ) e j(ωt+ϕ) (4.47) 2 1 ωc Û R = U m 1+ ( ) e j(ωt+ϕ) (4.48) 2 1 ωrc Pro nízké frekvence ωrc 1 klesá amplituda napětí jako ωrc: Pásmová propust Û R = ωrcu m e j(ωt+ϕ) (4.49) Pásmovou propustí budeme rozumět zařízení s napěťovým vstupem a výstupem, které propuští signály s frekvencemi v určitém intevalu více než všechny ostatní. Pásmovou propust lze přirozeně realizovat zařazením hornofrekvenční a dolnofrekvenční zasebe.častojetovýhodnéapoužívásetoho.nynísivšakukážemenejjednoduššízapojení, kterým je prostá kombinace kondenzátoru a cívky. Pásmovou propust lze vytvořit jak seriovým tak paralelním zapojením. Při seriovém zapojení platí: Î= ÎL= ÎC ( Û= ÛL+ ÛC= ẐLÎ+ ẐCÎ= j ωl 1 ) Î (4.50) ωc Pro Îprotékajícíseriovým LCobvodemtedyplatí: Î= j ωl 1 Û (4.51) ωc Budeme-li výstupní napětí odebírat z kondenzátoru, bude jeho fázor vypadat: Û C = Û C = j j ẐCÎ= ωc ωl 1 Û ωc 1 1 ω 2 LC Û (4.52)

25 4.7. FILTRY 25 Tento výraz nemá smysl pokud platí: ω 2 LC = 1 1 ω = (4.53) LC Je zřejmé, že pokud se bude frekvence ω blížit hodnotě 1 LC,amplitudanapětínakondenzátoru poroste do nekonečna. Kombinace ideálního kondenzátoru a cívky totiž tvoří netlumený oscilátor. Podmínka 4.53 odpovídá fyzikálně stavu rezonance. Pokud budeme netlumenému oscilátoru dodávat energii na rezonanční frekvenci, jeho amplituda poroste neomezeně. Ve skutečnosti dochází vždy k nejakým ztrátám. Pokud bychom uvažovali například cívku se ztrátovým odporem R, situace by byla následující: Î= ÎR= ÎL= ÎC Û= ÛR+ ÛL+ ÛC= RÎ+ ẐLÎ+ ẐCÎ= [R+j Ve stavu rezonance(4.53) bude platit: ( ωl 1 )] Î (4.54) ωc ωl 1 ωc =0 j L ωc = j C Î=Û R ÛC= j L C Û R (4.55) Nyní můžeme říct, že takovýto obvod propouští signály z okolí rezonanční frekvence, ostatní jsou silně zatlumeny. V případě vysoké jakosti cívky (nízký ztrátový odpor), může být dokonce výstupní napětí mnohem vyšší než vstupní Krystalové a piezokeramické filtry Vysoce kvalitní, stabilní a přesné filtry se zpravidla nesestavují jen z kondenzátorů a cívek, ale zejména pomocí speciálních krystalových a piezokeramických prvků. Jedná se vlastně o součástky, kde se elektrické signály přechází na mechanické kmity a naopak. Součástka označovaná zpravidla jen krystal se skládá ze speciálně vybroušeného krystaluvhodnéhomateriálu(například SiO 2 ).Nastěnykrystalujsounanesenydvěkovové elektrody s vývody. Celek je umístěn v pouzdře, které brání přenosu nažádoucího vlnění. Přivedením střídavého napětí na elektrody dojde k periodické deformaci krystalu. Pokud je toto napětí ve shodě s vlastnímy mechanickými kmity krystalu, dojde k rezonanci, a tedyikzesíleníkmitů. Krystal může narozdíl od LC oscilátoru kmitat také na harmonických frekvencích, podobně jako jiné mechanické osciláotry(struna), což může a nemusí být vždy žádoucí. Krystaly se tedy zpravidla doplňují o další kondenzátory a cívky ve vhodných zapojeních.

26 26 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

27 Kapitola 5 Základní aktivní součástky 5.1 Elektronka Co je to elektronka Elektronkou zpravidla rozumíme skleněnou evakuovanou baňku, ve které jsou umístěny elektrody a žhavení katody. V elektronkách se využívá eletronů tepelně emitovaných do vakua, kde pak lze řídit jejich pohyb elektrickým polem. Katoda emitující elektrony může být žhavena přímo průchodem proudu, nebo nepřímo zvláštním žhavícím vláknem. Materiál katody má speciální složení(cs, Sr, Ba, apod.) pro dosažení maximálního emisního proudu při minimální teplotě. Katoda během používání stárne a dochází ke zhoršování jejích vlastností. Elektronky mají mnoho nevýhod a používají se dnes jen ve speciálních aplikacích. Ve většině případů jsou nahrazeny polovodičovými prvky. Hlavní nevýhody jsou: nutnost žhavení(velký příkon), funkčnost až po nažhavení, křehkost, velké rozměry, nákladná výroba astárnutí Druhy a použití elektronek Vakuová dioda Dioda je nejjednodušší elektronka. Má pouze dvě elektrody(katodu a anodu). Připojímeli na elektrody napětí, začnou se elektrony z oblasti kolem žhavené katody pohybovat v elektrickém poli. Pokudjesměrpoleodanodykekatodě(naanodějevyššípotenciálnežnakatodě), elektrony se pohybují k anodě, kde jsou pohlceny. Takto odčerpané elektrony jsou v oblasti kolem katody nahrazovány kontinuelně termoemisí. Obvodem tedy protéká proud (tzv. anodový proud). Pokudjesměrpoleodkatodykeanodě,oblastzápornéhonábojeukatodysevlivem pole více semkne(kinetická energie emitovaných elektronů bude nižší) a prakticky žádný elektron se z katody k anodě nedostane. Protože elektrický potenciál zpravidla nemá do- 27

28 28 KAPITOLA 5. ZÁKLADNÍ AKTIVNÍ SOUČÁSTKY statečný spád aby mohly elektrony vystoupit z anody do vakua, žádný proud z katody do anody téci nebude. Elektronku-diodu lze využít jako kterýkoliv elektronický prvek, který vykazuje rozdílnou vodivost v závislosti na polaritě, například v usměrňovačích střídavého proudu. Trioda Trioda je elektronka, kde mezi katodu a anodu je vložena ještě jedna elektroda, nazývaná řídící mřížka. Ta je vyrobena tak, aby co nejméně docházelo k zachytávání elektronů při jejich pohybu od katody a anodě. Jelikož je řídící mřížka blíže ke katodě než anoda, její potenciál mnohem více ovlivní pole kolem katody a tedy i pohyb elektronů. Přivedeme-li na mřížku potenciál nižší než je potenciál katody, dojde k podstatnému oslabení pole vytvořeného rozdílem potenciálů mezi anodou a katodou. Nižší elektrické pole způsobí pokles anodového proudu. Podstatnou pro triodu tedy je, že malým předpětím(řádově volty) lze vyvolat velkou změnu anodového proudu. Toho lze přímo využít pro zesilování napětí nebo výkonu. Ostatní Pro různé speciální použití a pro eliminaci některých nežádoucích jevů bylo vyvinuto mnoho modifikací základních typů elektronek. Například v usměrňovačích se často nevystačíme pouze s jednou diodou. Pokud do jedné baňky lze umístíme dvě anody, získáme dvě diody se společnou katodou. Sdružovat lze i více a dokonce různých systémů elektronek do jedné baňky. Přináší to především úsporu místa a úsporu žhavícího příkonu. Na druhou stranu porucha jednoho systému si vyžádá výměnu celku. Elektronky lze také použít ke snímání obrazu a také k jeho zobrazování. Televizní obrazovka je vlastně také elektronkou, dnes pravděpodobně nejrozšířenější. 5.2 Polovodičová dioda Cojetodioda Dioda je polovodičová součástka se dvěma vývody, která má nesymetrickou voltampérovou charakteristiku. To znamená, že má nestejnou vodivost pro různé polarity připojeného napětí. Pod názvem dioda bez dalšího přívlastku se zpravidla míní součástka vytvořená jednoduchým PN přechodem Použití diod Diody mají jsou vedle tranzistorů nejrozšířenejšími elektronickými prvky a jejich použití je velmi různorodé a těžko ho lze zobecnit.

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více

Měření na unipolárním tranzistoru

Měření na unipolárním tranzistoru Měření na unipolárním tranzistoru Teoretický rozbor: Unipolární tranzistor je polovodičová součástka skládající se z polovodičů tpu N a P. Oproti bipolárnímu tranzistoru má jednu základní výhodu. Bipolární

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD. Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Tranzistor je elektronická aktivní součástka se třemi elektrodami.podstatou jeho funkce je transformace odporu mezi

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu? Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie Projekt Pospolu Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Bipolární tranzistor Bipolární

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna Tato otázka přepokládá znalost otázky č. - polovodiče. Doporučuji ujasnit

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo Projektu Škola CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Bc.Štěpán Pavelka Číslo VY_32_INOVACE_EL_2.17_zesilovače 8 Název Základní

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25.2.2013 11.3.2013 Příprava Opravy

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.05 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů (elektrony nebo díry) pracují s kanálem jednoho typu vodivosti

Více

Neřízené polovodičové prvky

Neřízené polovodičové prvky Neřízené polovodičové prvky Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Neřízené polovodičové spínače neobsahují

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Polovodičové prvky V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Základem polovodičových prvků je obvykle čtyřmocný (obsahuje 4 valenční elektrony) krystal křemíku

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil Obor vzdělání: Mechanik elektronik 26 41 L/01 Školní rok: 2014/2015 Předmět: Odborné předměty Maturitní témata pro ústní část profilové maturitní zkoušky Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing.

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

Přenosová technika 1

Přenosová technika 1 Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,

Více

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu 4. Operační usměrňovače Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Operační

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY Učební obor: ELEKTRO bakalářské studium Počet hodin: 90 z toho 30 hodin v 1. semestru 60 hodin ve 2. semestru Předmět je zakončen zápočtem v 1. semestru a zápočtem a zkouškou ve 2.

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2. Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R 00 kω, φ 5mW/cm 2. Fotovoltaický režim: fotodioda pracuje jako zdroj (s paralelně zapojeným odporem-zátěží). Obvod je popsán

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Zpětná vazba a linearita zesílení

Zpětná vazba a linearita zesílení Zpětná vazba Zpětná vazba přivádí část výstupního signálu zpět na vstup. Kladná zp. vazba způsobuje nestabilitu, používá se vyjímečně. Záporná zp. vazba (zmenšení vstupního signálu o část výstupního) omezuje

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Oscilátory Oscilátory

Oscilátory Oscilátory Oscilátory. Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různých období vývoje a za zcela odlišných podmínek):

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Usměrňovač. Milan Horkel

Usměrňovač. Milan Horkel MLB Usměrňovač Milan Horkel Článek se zabývá tím, jak pracuje obyčejný usměrňovač napájecího zdroje. Skutečné průběhy napětí vypadají poněkud jinak, než bývá v učebnicích nakresleno.. Změřené průběhy Obrázek

Více

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor - struktura. Princip práce tranzistoru. Princip práce tranzistoru. Zapojení SC.

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor - struktura. Princip práce tranzistoru. Princip práce tranzistoru. Zapojení SC. ipolární tranzistor Tranzistor (angl. transistor) transfer resistor bipolární na přenosu proudu se podílejí jak elektrony, tak díry je tvořen dvěma přechody na jednom základním monoktystalu Emitorový přechod

Více

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N POLOVODIČE Vlastnosti polovodičů Polovodiče jsou materiály ze 4. skupiny Mendělejevovy tabulky. Nejznámější jsou germanium (Ge) a křemík (Si). Každý atom má 4 vazby, pomocí kterých se váže na sousední

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více