Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák"

Transkript

1 Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004

2 2

3 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky Rezistor Cojetorezistor Jakjerezistorkonstruován Značenírezistoru Použitírezistoru Kondenzátor Cojetokondenzátor Jakjekondenzátorkonstruován Značeníkondenzátoru Použitíkondenzátoru Cívka Cojetocívka Jakjecívkakonstruována Použitícívky Ideální a reálný napěťový(proudový) zdroj 15 4 Řešení elektrických sítí Kirchhoffovyzákony Kirchhoffůvzákon Kirchhoffůvzákon Vlastnostikondenzátoruvobvodechstejnosměrnéhoproudu Vlastnostikondenzátoruvobvodechstřídavéhoproudu Vlastnosticívkyvobvodechstřídavéhoproudu Fázory Impedance Fázorkapacitance Fázorinduktance Fázorrezistance Fázorimpedance

4 4 OBSAH Jednoduchépříklady Filtry Dolnofrekvenčnípropust Hornofrekvenčnípropust Pásmovápropust Krystalovéapiezokeramickéfiltry Základní aktivní součástky Elektronka Cojetoelektronka Druhyapoužitíelektronek Polovodičovádioda Cojetodioda Použitídiod Typydiod Tranzistor Unipolárnítranzistor Bipolárnítranzistor Zesilovače s bipolárními tranzistory ZesilovačvetříděA Pracovnípřímka,pracovníbod Napěťovézesílení Účinnost ZesilovačvetříděBaAB Účinnost ZesilovačvetříděD Elektronické zdroje Usměrňovače Jednocestnýusměrňovač Dvojcestnýusměrňovač Násobičnapětí Stabilizovanézdroje JednoduchýstabilizovanýzdrojnapětíseZenerovoudiodou StabilizovanýzdrojnapětíseZenerovoudiodouatranzistorem Ostatnízdroje Operační zesilovače ZákladnívlastnostiOZ Komparátor Invertujícízesilovač Neinvertujícízesilovač... 58

5 OBSAH Integrujícízesilovač Derivujícízesilovač Schmittůvklopnýobvod Generátorobdélníkovýchatrojúhelníkovýchkmitů Základy logické algebry Logickévýroky Logicképrvky Logickýsoučin AND Logickýsoučet OR Negace NOT ZákladnípravidlaBooleovyalgebry Logickéfunkce zápisvýrazemnebopravdivostnítabulkou Karnaughovymapy zjednodušenílogickýchfunkcí Realizacelogickýchfunkcí Logickáfunkceneekvivalence ExclusiveOR RealizacefunkceExclusiveORpomocíhradelNAND Kombinační logické obvody Kodéryadekodéry Kódy Kodérbinárníhokódu KodérBCDkódu Dekodérbinárníhokódu DekodérBCDkódu DekodérGrayovakódu DekodérBCDkódunasedmisegmentovýkód Ostatníobvody Binárnísčítačka Multiplexeryademultiplexery Sekvenční logické obvody Klopnéobvody RSklopnýobvod RSTklopnýobvod Dklopnýobvod JKklopnýobvod Čítače Asynchronníbinárníčítačvpředavzad(nahoruadolu) Synchronníbinárníčítačvpřed Registry Paralelníregistr-paměť Sériovéregistry-posuvné... 96

6 6 OBSAH Třístavoválogika Polovodičovépaměti... 99

7 Kapitola 1 Úvod Během přednášek by se měl posluchač dozvedět základní informace o nejdůležitějších stavebích prvcích elektronických obvodů. V jednotlivých kapitolách budou probrány vlastnosti, různá provedení a možnosti použití těchto prvků. Bude také zdůrazněn rozdíl mezi ideálním(modelovým) a reálným prvkem. Cílem by mělo být, aby posluchač získal přehled o funkci elektronických zařízení a byl schopen porozumnět funkci základních zapojení. 7

8 8 KAPITOLA 1. ÚVOD

9 Kapitola 2 Základní pasivní součástky 2.1 Rezistor Cojetorezistor Rezistor je elektronická součástka charakterizovaná(zejména) veličinou R. Z hlediska elektronickýchobvodůsevideálnímpřípaděchovápodleohmovazákona 1 : U= RI (2.1) kde R[Ω] je elektrický odpor, U[V] je napětí mezi vývody rezistoru, I[A] je proud protékající rezistorem. Ideálním případem zde přitom rozumíme, že R je konstanta, tzn. veličina nezávislá na žádnéjinéveličině(t, T, f,...).veskutečnostisamozřejmětohotostavunelzedosáhnouta lze se mu jen na určitou míru přiblížit vhodnou konstrukcí součástky. Při průchodu proudu odporem dochází k přeměně elektrické energie na teplo. Výkon rezistoru je dán rovnicí: P= UI= RI 2 = U2 R Energiepřeměněnánateplovdobě t 0 ; t 1 jedánavztahem: W= t1 t 0 UIdt=R t Jak je rezistor konstruován t 0 I 2 dt= 1 R t1 (2.2) t 0 U 2 dt (2.3) Rezistor je konstruován zpravidla ve tvaru válce s dvěma drátěnými vývody na protilehlýchstranách. 2 Materiál,kterýzpůsobuje,žesesoučástkachovájakorezistor,sevolí 1 Toznamená,žepokudrezistoremjehožhodnotaje Rprotékáproud I,musímezavšechokolností naměřit mezi vývody napětí U rovné hodnotě RI, nebo, že pokud přivedeme na vývody rezistoru napětí U, musí rezistorem protékat proud I rovný hodnotě U/R. 2 VmodernějšíchSMTobvodechselzesetkatspíšeskonstrukcívetvarumaléhokvádrusvývodyna protilehlých stranách, tvořenými kovovou ploškou. 9

10 10 KAPITOLA 2. ZÁKLADNÍ PASIVNÍ SOUČÁSTKY podle předpokládaného použití. Je možné například použít vodič s vysokým specifickým odporem a navinout ho na nevodivou trubičku(válec). Délkou použitého vodiče lze nastavit požadovaný odpor rezistoru. Takovéto konstrukce se používají spíše pro rezistory konstruované pro větší ztrátový výkon(viz. rovnice 2.2). Nehodí se pro miniaturní obvody a pro vyššífrekvence(navinutývodičtvořínízkojakostnícívku,tímpádemvlastně odpor roste sfrekvencí 3 cívka).jinámožnostjepokrýtnevodivýválectenkouvstvouvodiče(kovu).protože odpor vodiče je dán kromě specifického odporu materiálu také plochou jeho průřezu a délkou, je možno například tloušťkou vrstvy volit výsledný odpor součástky. Je zřejmé, že jsou-li přívody takovéhoto rezistoru blízko u sebe, bude se v případě vysokofrekvenčního napětí součástka chovat jako kondenzátor s velkým svodovým proudem. V každé aplikaci je potřeba mít na paměti možné odchylky od ideálního stavu. Vyrábět rezistory s odporem všech možných hodnot je neúnosné a neefektivní. Vyrábí se pouze rezistory s odporem jenž odpovídá násobku hodnot ve speciálních řadách. Při konstrukci obvodů se však lze často setkat s potřebou nastavit odpor rezistoru přesně, nebo ho v průběhu nastavování měnit. Pro tento účel jsou vyráběny takzvané odporové trimry. Jsou to třívývodové součástky, u nichž lze odpor plynule nastavit od nuly až do jejich maximální hodnoty, která bývá také násobkem hodnoty obsažené v jichž zmíněných řadách Značení rezistoru Na rezistoru bývají zpravidla vyznačeny tyto hodnoty: odpor třída přesnosti maximální ztrátový výkon Informace o maximálním ztrátovém výkonu může chybět, zejména v případě miniaturních rezistorů. Bývá uvedena v katalogu pro celou typovou řadu. V katalogových listech lze najít i další údaje, jako například teplotní stabilitu nebo hmotnost a rozměry. Označování hodnot rezistorů se provádí buď přímo tištěním číselné hodnoty nebo barevnými proužky podle speciální tabulky. Pokud je odpor vyznačen čísly, nebývá zvykem psát například 1, 2MΩ ale 1M2. Podobněpotom:4,7kΩ 4k7a6,8Ω 6j8.Totoznačeníplatíiveschematechobvodůa seznamech použitých součástek Použití rezistoru Rezistor se vyskytuje prakticky v každém zapojení. Lze ho použít například jako součástku omezující(nastavující) proud jinou součástkou(viz. rovnice 2.1). Další možné použití je například odporový dělič napětí. Odporový dělič je zapojení, které nám umožňuje získat z dostupného napětí libovolné menší. Zapojení děliče je na obrázku viz.kapitola4.6

11 2.2. KONDENZÁTOR 11 R 1 U in R 2 U out Obrázek 2.1: Odporový dělič napětí. Pokudjepřipojenazátěžsnekonečnýmvstupnímodporem,odpory R 1 a R 2 nutně 4 procházístejnýproud I.Musítakénutně 5 platit,že: U R1 + U R2 = U in OdtudlzetedyjednodušezOhmovazákonadosazenímza U R1 a U R2 dostat: Proud oběma odpory lze vyjádřit jako: R 1 I+ R 2 I= U in I= U in R 1 + R 2 Výstupnínapětíděliče(vtomtopřípaděnapětínaodporu R 1 )jepodlerovnice2.1: 2.2 Kondenzátor Co je to kondenzátor U R1 = R 1 U in R 1 + R 2 (2.4) Kondenzátor je elektronická součástka charakterizovaná(zejména) veličinou C. Z hlediska elektronickýchobvodůsevideálnímpřípaděchovápodlezákona 6 : U= Q C (2.5) 4 Plynez1.Kirchhoffovazákona(4.1) 5 Plynez2.Kirchhoffovazákona(4.2) 6 Toznamená,žepokud jevkondenzátoruskapacitou C akumulovánnáboj Q,musímezavšech okolností naměřit mezi vývody napětí U rovné hodnotě Q/C, nebo že pokud přivedeme na vývody kondenzátoru napětí U, musí se v kondenzátoru akumulovat náboj Q rovný hodnotě CU.

12 12 KAPITOLA 2. ZÁKLADNÍ PASIVNÍ SOUČÁSTKY kde C[F] je kapacita kondenzátoru, U[V] je napětí mezi vývody kondenzátoru, Q[C] je náboj akumulovaný v kondenzátoru. Ideálním případem zde přitom rozumíme, že C je konstanta, tzn. veličina nezávislá na žádnéjinéveličině(t, T, f,...).veskutečnostiopěttohotostavunelzedosáhnoutalzese mu pouze přiblížit Jak je kondenzátor konstruován Nejčastěji používané kondenzátory lze podle konstrukce rozdělit na: keramické svitkové elektrolytické Při konstrukci jde zpravidla o to, jak vytvořit dvě vodivé vrstvy oddělěné dielektrikem. Kapacita jednoduchého deskového kondenzátoru se dá vyjádřit vztahem: C= ε S d (2.6) Kde ε je permitivita dielektrika, S plocha desek a d vzdálenost desek. V případě keramického kondenzátoru je dielektrikem pro daný účel vhodný druh keramiky, v nejednodušším prípadě oxid použitého kovu. Tyto kondenzátory se dají vyrobit s velmi tenkým dielektrikem, což znamená, že mají malé rozměry při stejné kapacitě v porovnánísostatnímidruhy,viz2.6.nevýhodouovšemje,žeunichmůžesnadnodojítk destruktivnímu průrazu vysokýmnapětím.keramickékondenzátorysehodízejménapro vyšší frekvence, pro svojí nízkou cenu a malé rozmery se používají nejvíce. U svitkových kondenzátorů bývá dielektrikem polymer(polystyrol, polyester,...). Dielektrikum s obou stran nanesenou kovovou vrstvou(tvoří desky kondenzátoru) je svinuto do svitku(válce). Tyto kondenzátory se vyznačují zanedbatelným svodovým proudem a jsou vhodné i pro vyšší napětí. Při větších kapacitách se příliš nehodí pro vysoké frekvence a mají poměrně velké rozměry. Elektrolytickékondenzátoryjsoukonstruoványtak,žejednu desku tvoříkovová elektroda, druhou elektrolyt. Dielektrikem je tenká vrstva oxidu na kovové elektrodě. V tomto uspořádání lze vyrobit kondenzátory velkých kapacit 1µF - 1mF při poměrně malých rozměrech. Nevýhodou je potom významná změna parametrů během stárnutí, poměrně nízké maximální napětí a nutnost dodržovat polaritu. V případě nedodržení polarity může dojít nejenom ke zničení součástky, ale i k explozi! Značení kondenzátoru Použití kondenzátoru Základní vlastností kondenzátoru je, že dokáže shromažďovat náboj. Lze ho tedy využít například k vyrovnání odběrových špiček a ke krátkodobé stabilizaci napětí. V obvodech střídavého proudu se uplatní zejména ve frekvenčních filterch, derivačních a integračních obvodech.

13 2.3. CÍVKA Cívka Cojetocívka Cívka je elektronická součástka charakterizovaná(zejména) hodnotou L. Z hlediska elektronickýchobvodůsevideálnímpřípaděchovápodlezákona 7 : U(t)=L di(t) dt (2.7) kde L[H] je indukčnost cívky, U[V] je napětí mezi vývody cívky, I[A] je proud protékající cívkou. Ideálním případem zde přitom rozumíme, že L je konstanta, tzn. veličina nezávislá na žádnéjinéveličině(t, T, f,...).veskutečnostiopěttohotostavunelzedosáhnoutalzese mu pouze přiblížit Jak je cívka konstruována Cívka je zpravidla konstruována jako vodič spirálovitě navinutý na jádro vhodného tvaru a materiálu. Pokud je vodič navinut na válci s plochou podstavy S a výškou l je indukčnost cívky přibližně dána vztahem: L=µ N2 S (2.8) l kde N je počet závitů a µ je permeabilita jádra cívky. V praxi se konstrukce cívky podstatně liší podle druhu aplikace. V nejjednoduším případě lze cívku vytvořit vhodně tvarovaným spojem přímo na desce plošných spojů, je to však spíše extrém. Pro zvýšení indukčnosti lze vodič navinout do více vrstev, případně zvolit vhodně materiál jádra, viz. rovnice 2.8. V případě, že je nutno indukčnost cívky měnit v již zapojeném obvodu, lze toho dosáhnout roztahováním závitů vzduchové cívky, nebo posunem jádra cívky(zpravidla šroubováním). Obyčejná válcová cívka má tu nevýhodu, že magnetické pole není uzavřeno pouze v jádřecívky,alešíříseidookolníhoprostoru.pokudjevzapojeníblízkosebevícetěchto cívek, může docházet k nežádoucímu vzájemnému ovlivňování. Je tedy nutno je stínit, což je pro nízké frekvence obtížné, nebo zvolit například konstrukci s prstencovým jádrem (toroid) Použití cívky Základní vlastností cívky je, že dokáže shromažďovat energii ve formě magnetického pole. Cívka má použití v podobných zařízeních jako kondenzátor a mnohé jejich vlastnosti se doplňují. V některých zapojeních lze úpravou obvodu cívku nahradit zapojením bez cívky. 7 Toznamená,žepokudcívkousindukčností Lprotékáproud I,jehožokamžitáčasovázměnajedána di dt,musímezavšechokolnostínaměřitmezivývodynapětí Urovnéhodnotě LdI dt,nebožepokudpřivedeme navývodycívkynapětí U,budecívkouprotékatproud I(t)= 1 t2 L t 1 U(t)dt+I L0.

14 14 KAPITOLA 2. ZÁKLADNÍ PASIVNÍ SOUČÁSTKY Často je to výhodné i za cenu složitějšího zapojení, neboť cívky jsou rozměrné, drahé, nestabilní a nelze je integrovat na čipy integrovaných obvodů. U výkonných zařízení jsou však zatím zpravidla nenahraditelné. Cívky konstruované tak, že mají více vývodů nebo vynutí na jednom jádře(transformátory) jsou používány většinou v napájecích zdrojích nebo pokud je potřeba upravit vstupní/výstupní impedanci.

15 Kapitola 3 Ideální a reálný napěťový(proudový) zdroj Ideálním zdrojem rozumíme zdroj jehož parametry jsou konstantní a naprosto nezávislé. Pokud v dalším výkladu neřekneme jinak, budeme předpokládat, že všechny zdroje jsou ideální, to znamená nezávislé na jakékoliv veličině, jako například zátěži, teplotě a stáří zdroje. Je zřejmé, že žádné zdroje nejsou ideální a za určitých podmínek se ideálním pouze dostatečně blíží. Nejlépe se ideálním blíží zdroje s elektronickou regulací(kapitola 7.2.3), která hlídá výstupní hodnoty a upravuje nastavení zdroje podle potřeby. Pro výpočty je zpravidla vhodné reálné zdroje ve schématech zapojení nahradit ideálnímistím,žepokudjetonutné,doplníseschemaodalšívirtuálnísoučástky,které vyvolávají negativní vlastnostireálnýchzdrojů. Jako příklad lze uvést zdroj s vnitřním odporem. Ten lze nahradit ideálním zdrojem s do serie zapojeným odporem o velikosti vnitřního odporu zdroje. Takovéto zapojení se chová přibližně jako reálný zdroj a snáze lze pochopit funkci zapojení. 15

16 16 KAPITOLA 3. IDEÁLNÍ A REÁLNÝ NAPĚŤOVÝ(PROUDOVÝ) ZDROJ

17 Kapitola 4 Řešení elektrických sítí 4.1 Kirchhoffovy zákony Tyto zákony nám umožňují sestavit rovnice pro řešení elektrických sítí(určení všech proudů anapětí) Kirchhoffův zákon Vustálenémstavusesoučetproudůvstupujícíchdouzlurovnánule 1. I i =0 (4.1) Kirchhoffův zákon i Součet elektromotorických napětí ve zvoleném uzavřeném obvodu se rovná součtu úbytků napětínajednotlivýchodporech 2. U i = R j I j (4.2) i j 4.2 Vlastnosti kondenzátoru v obvodech stejnosměrného proudu Je-li kondenzátor zapojen v sérii s rezistorem, z Kirchhoffova zákona(4.2) plyne, že: Dosazenímza U R a U C : U(t)=RI(t)+ 1 C U= U R + U C (4.3) t2 t 1 I(t)dt+U C0 (4.4) 1 Tentozákonvyjadřuje,ževuzlužádnýnábojnevzniká,nezanikáanisenehromadí. 2 Tentozákonjevlastneurčitouformouzákonazachováníenergie. 17

18 18 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Dále se budeme zbývat dvěma speciálními případy. V první případě se upravíme předchozí rovnici za předpokladu, že napětí U je konstantní (nezávislé na t). Obě strany rovnice zderivujeme: 0=R di dt +1 C I (4.5) Tato jednoduchá diferenciální rovnice se řeší separací proměnných: dt= RC 1 I di Zapoužitísubstituce c 1 =ln c 2 : Sdalšísubstitucí I 0 = 1 c 2 : t= RCln I+ c 1 t RC =ln(c 2I) e t RC = c2 I I= I 0 e t RC (4.6) Konstantu I 0 lzesnadnourčitzokrajovýchpodmínek.pokudnapříkladuvažujemesituaci, kdykondenzátornemělvčase t=0žádnýnáboj(tedy U c (0)=0V),museltedyvokamžiku připojeníbýtnaodporu Rúbyteknapětírovenpřímonapětí U.Toznamená,ževtomto případěbyplatilo I 0 = U/R. 4.3 Vlastnosti kondenzátoru v obvodech střídavého proudu Pokudkondenzátoremprotékáproud I(t),dojdevčasovémintervalu t 1, t 2 knashromáždění náboje: Q= t2 t 1 I(t)dt (4.7) Dosazením do rovnice 2.5 dostaneme vztah pro napětí na svorkách kondenzátoru: U C (t)= 1 C t2 t 1 I(t)dt+U C0 (4.8) kde U C0 jepočátečnínapětínakondenzátoru. Pokud budeme uvažovat, že kondenzátorem protéká střídavý harmonický proud s úhlovou frekvencí ω: I(t)=I m cos(ωt) (4.9) aprojednoduchostuberemenaobecnosti U C0 =0, t 1 =0, t 1 = t,dostaneme: U C (t)= 1 ωc I msin(ωt) (4.10)

19 4.4. VLASTNOSTI CÍVKY V OBVODECH STŘÍDAVÉHO PROUDU 19 Uváženímvzorcesin α=cos(α π 2 )azavedenímkapacitance Z C= 1 ωc : U C (t)=u m cos(ωt π 2 ) (4.11) Srovnáním s rovnicí 4.9 zjistíme, že napětí na kondenzátoru bude mít opět harmonický průběhsamplitudou U m = Z C I m (nepřímoúměrnoufrekvenci),přičemžfázenapětíje posunutao π 2 protifáziproudu. 4.4 Vlastnosti cívky v obvodech střídavého proudu Pokud budeme uvažovat, že cívkou protéká střídavý harmonický proud s úhlovou frekvencí ω(4.9), dostaneme dosazením do vstahu 2.7 napětí na vývodech cívky: U L (t)= ωli m sin(ωt) (4.12) Uváženímvzorce sin α=cos(α+ π 2 )azavedeníminduktance Z L= ωl: U L (t)=u m cos(ωt+ π 2 ) (4.13) Srovnáním s rovnicí 4.9 zjistíme, že napětí na cívce bude mít opět harmonický průběh samplitudou U m = Z L I m (přímoúměrnoufrekvenci),přičemžfázenapětíjeposunutao+ π 2 proti fázi proudu. 4.5 Fázory V obvodech střídavého proudu je výhodné pro výpočty používat komplexní tvar veličin. Těmto veličinám budeme říkat fázory. Původní fyzikální veličiny lze z fázorů dostat jako jejich reálnou část. Komplexní číslo je vždy uspořádaná dvojice reálných čísel a existuje více způsobů jak totokomplexníčíslovyjádřit 3.Komplexníčíslolzetakézobrazitjakobodnebovektor v komplexní rovině. Proveličinysharmonickýmprůběhem A(ϕ)=A m cos(ϕ)sepoužitígoniometrického tvarukomplexníhočíslapřímonabízí.fázorveličiny Abudemezapisovatsejako Âa dostanemehodoplněnímoimaginárníčástvetvaru 4 ja m sin(ϕ): Â=A m (cos(ϕ)+jsin(ϕ))=a m e jϕ (4.14) 3 Komplexníčíslovalgebraickém tvaruobsahujedvojicičísel,kdejednopředstavujereálnouadruhé imaginární část. V goniometrickém tvaru jedno číslo představuje velikost(absolutní hodnotu) a druhé úhel. 4 Komplexníčíslo[0,1]vmatematiceoznačovanésymbolem isevefyziceoznačuje j.vrovnici4.14 bylataképoužitarovnost:cos(ϕ)+jsin(ϕ)=e jϕ

20 20 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Například fázor proudu(4.9) bude tedy vypadat: Î= I m e jωt (4.15) Další příklad(fázor napětí na kondenzátoru 4.11): Û C = U m e j(ωt π 2 ) (4.16) 4.6 Impedance V rovnicích 4.11 a 4.13 jsme se setkali s veličinami kapacitance a induktance, které jak si můžete všimnout, jsou jakýmsi ekvivalentem odporu pro obvod s kondenzátorem nebo cívkou. Obecně se ekvivalent odporu v obvodech střídavého proudu nazývá impedance Z[Ω]. Impedance má obecně 3 složky: kapacitance, induktance a rezistance. V reálném případě mohou jednotlivé složky nabývat i nulových hodnot Fázor kapacitance Poekvivalentuodporubychomchtěliabyplatilo U= ZI.Neplatítovšakzcelazcela,jak selzepřesvědčitnapříkladvrovnici4.11.platísice:u m = Z C I m,avšak: U Z C I.Pokud ovšem přepíšeme rovnici 4.11 pro fázorové veličiny: Provedeme jednoduchou úpravu: Zavedemefázorkapacitancejako 5 : Û C = 1 ωc I me j(ωt π 2 ) (4.17) Û C = e j π 2 1 ωc I me jωt (4.18) Ẑ C = j ωc (4.19) A nakonec uvážením 4.15 dostaneme: Û C = ẐCÎ (4.20) 5 Platí,že j= e j π 2

21 4.6. IMPEDANCE Fázor induktance Podobně jako v předchozí části přepíšeme rovnici 4.13 pro fázorové veličiny: Provedeme přerovnání: Zavedemefázorinduktancejako 6 : Dosadíme tedy za fázor induktance a za fázor proudu: Fázor rezistance Û L = ωli m e (ωt+ π 2 ) (4.21) Û L = e j π 2 ωlim e ωt (4.22) Ẑ L = jωl (4.23) Û L = ẐLÎ (4.24) Rezistor(máme samozřejmě namysli ideální) je frekvenčně nezávislá součástka. Fázor rezistance je tedy identický s jeho velikostí Fázor impedance Ẑ R = R (4.25) Nyní již máme definovány všechny tři možné složky fázoru impedance. Budeme-li mít obvod složený z několika impedančních prvků, celkový fázor impedance určíme analogicky jako v případě obyčejné odporové sítě a bude také platit ohmův zákon: Û= ẐÎ (4.26) Pokud budeme chtít například spočítat fázor impedance do serie zapojeného odporu, kondenzátoru a cívky, provedeme výpočet podobně jako by se jednalo o tři odpory: Ẑ= R+ẐC+ ẐL (4.27) Další příklad by mohl být paralelně spojený odpor, kondenzátor a cívka: Jednoduché příklady Seriový RC obvod 1 Ẑ = 1 R + 1 Ẑ C + 1 Ẑ L (4.28) Budeme uvažovat, že seriový RC obvod je napájen střídavým harmonickým napětím: 6 Platí,že j= e j π 2 Û= U m e jωt (4.29)

22 22 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ R R U C U L U R C Obrázek 4.1: Seriový RC obvod Obrázek 4.2: Seriový RL obvod Obrázek 4.3: Paralelní RC obvod Použijeme fázorové veličiny a napíšeme rovnice podle Kirchhoffových zákonů: Srovnáním se vztahem 4.26 dostaneme: Î= ÎR= ÎC (4.30) ( Û= ÛR+ ÛC= RÎ+ ẐCÎ= R j ) Î (4.31) ωc Ẑ RC = R j ( ) 1 2 ωc = R e jarctan( ωrc) (4.32) ωc Î=Û Ẑ = U m R 2 + ( 1 ωc ) e j(ωt+arctan( ωrc)) 1 (4.33) 2 Seriový RL obvod Budeme uvažovat, že seriový RL obvod je napájen střídavým harmonickým napětím stejně jako v části Rovnice pro tento obvod podle Kirchhoffových zákonů budou vypadat takto: Î= ÎR= ÎL (4.34) Srovnáním se vztahem 4.26 dostaneme: Û= ÛR+ ÛL= RÎ+ ẐLÎ=(R+jωL) Î (4.35) Ẑ RL = R+jωL= Î=Û Ẑ = U m R 2 +(ωl) R 2 +(ωl) 2 ωl e jarctan( R) (4.36) 2ej(ωt arctan( ωl R)) (4.37)

23 4.7. FILTRY 23 Paralelní RC obvod Předpokládáme opět že paralelní RC obvod je napájen střídavým harmonickým napětím. Û= ÛR= ÛC (4.38) Je zřejmé, že: Î= ÎR+ ÎC=Û R + Û j ωc = Û ( 1 R ωc j ) ( ) 1 = Û R + jωc (4.39) ( ) = Ẑ RC R + jωc = e jarctan(ωrc) (4.40) R 2+(ωC)2 Fázor proudu tedy můžeme napsat jako: Î= U m 1 R 2+(ωC)2 e j(ωt+arctan(ωrc)) (4.41) 4.7 Filtry Dolnofrekvenční propust Dolnofrekvenní propustí budeme rozumět zařízení s napěťovým vstupem a výstupem, které propuští nízkofrekvenční signál více než vysokofrekvenční. V nejjednodušším provedení se jedná o seriový RC obvod(4.6.5), přičemž výstupní napětí odebíráme z kondenzátoru. Û C = ẐCÎ (4.42) Z rovnice 4.33 plyne: Û C = j ωc U m R 2 + ( 1 ωc ) 2 e j(ωt+ϕ) (4.43) Kde ϕjesubstituceza arctan ( ) 1 ωrc.algebraickouúpravoudostaneme: Û C = U m π 2) (ωrc) 2 +1 ej(ωt+ϕ (4.44) Nyní je již zřejmé, že amplituda napětí na kondenzátoru s rostoucí frekvencí klesá. Jestliže platí ωrc 1, lze zanedbat jedničku ve jmenovateli a amplituda napětí klesá jako 1 ωrc : Û C = U m π ωrc ej(ωt+ϕ 2) (4.45)

24 24 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Hornofrekvenční propust Hornofrekvenční propustí budeme rozumět zařízení s napěťovým vstupem a výstupem, které propuští vysokofrekvenční signál více než nízkofrekvenční. V nejjednodušším provedení se jedná opět o seriový RC obvod(4.6.5), přičemž výstupní napětí odebíráme z rezistoru. Û R = RÎ (4.46) Z rovnice 4.33 plyne: Algebraickou úpravou dostaneme: Û R = R U m R 2 + ( ) e j(ωt+ϕ) (4.47) 2 1 ωc Û R = U m 1+ ( ) e j(ωt+ϕ) (4.48) 2 1 ωrc Pro nízké frekvence ωrc 1 klesá amplituda napětí jako ωrc: Pásmová propust Û R = ωrcu m e j(ωt+ϕ) (4.49) Pásmovou propustí budeme rozumět zařízení s napěťovým vstupem a výstupem, které propuští signály s frekvencemi v určitém intevalu více než všechny ostatní. Pásmovou propust lze přirozeně realizovat zařazením hornofrekvenční a dolnofrekvenční zasebe.častojetovýhodnéapoužívásetoho.nynísivšakukážemenejjednoduššízapojení, kterým je prostá kombinace kondenzátoru a cívky. Pásmovou propust lze vytvořit jak seriovým tak paralelním zapojením. Při seriovém zapojení platí: Î= ÎL= ÎC ( Û= ÛL+ ÛC= ẐLÎ+ ẐCÎ= j ωl 1 ) Î (4.50) ωc Pro Îprotékajícíseriovým LCobvodemtedyplatí: Î= j ωl 1 Û (4.51) ωc Budeme-li výstupní napětí odebírat z kondenzátoru, bude jeho fázor vypadat: Û C = Û C = j j ẐCÎ= ωc ωl 1 Û ωc 1 1 ω 2 LC Û (4.52)

25 4.7. FILTRY 25 Tento výraz nemá smysl pokud platí: ω 2 LC = 1 1 ω = (4.53) LC Je zřejmé, že pokud se bude frekvence ω blížit hodnotě 1 LC,amplitudanapětínakondenzátoru poroste do nekonečna. Kombinace ideálního kondenzátoru a cívky totiž tvoří netlumený oscilátor. Podmínka 4.53 odpovídá fyzikálně stavu rezonance. Pokud budeme netlumenému oscilátoru dodávat energii na rezonanční frekvenci, jeho amplituda poroste neomezeně. Ve skutečnosti dochází vždy k nejakým ztrátám. Pokud bychom uvažovali například cívku se ztrátovým odporem R, situace by byla následující: Î= ÎR= ÎL= ÎC Û= ÛR+ ÛL+ ÛC= RÎ+ ẐLÎ+ ẐCÎ= [R+j Ve stavu rezonance(4.53) bude platit: ( ωl 1 )] Î (4.54) ωc ωl 1 ωc =0 j L ωc = j C Î=Û R ÛC= j L C Û R (4.55) Nyní můžeme říct, že takovýto obvod propouští signály z okolí rezonanční frekvence, ostatní jsou silně zatlumeny. V případě vysoké jakosti cívky (nízký ztrátový odpor), může být dokonce výstupní napětí mnohem vyšší než vstupní Krystalové a piezokeramické filtry Vysoce kvalitní, stabilní a přesné filtry se zpravidla nesestavují jen z kondenzátorů a cívek, ale zejména pomocí speciálních krystalových a piezokeramických prvků. Jedná se vlastně o součástky, kde se elektrické signály přechází na mechanické kmity a naopak. Součástka označovaná zpravidla jen krystal se skládá ze speciálně vybroušeného krystaluvhodnéhomateriálu(například SiO 2 ).Nastěnykrystalujsounanesenydvěkovové elektrody s vývody. Celek je umístěn v pouzdře, které brání přenosu nažádoucího vlnění. Přivedením střídavého napětí na elektrody dojde k periodické deformaci krystalu. Pokud je toto napětí ve shodě s vlastnímy mechanickými kmity krystalu, dojde k rezonanci, a tedyikzesíleníkmitů. Krystal může narozdíl od LC oscilátoru kmitat také na harmonických frekvencích, podobně jako jiné mechanické osciláotry(struna), což může a nemusí být vždy žádoucí. Krystaly se tedy zpravidla doplňují o další kondenzátory a cívky ve vhodných zapojeních.

26 26 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

27 Kapitola 5 Základní aktivní součástky 5.1 Elektronka Co je to elektronka Elektronkou zpravidla rozumíme skleněnou evakuovanou baňku, ve které jsou umístěny elektrody a žhavení katody. V elektronkách se využívá eletronů tepelně emitovaných do vakua, kde pak lze řídit jejich pohyb elektrickým polem. Katoda emitující elektrony může být žhavena přímo průchodem proudu, nebo nepřímo zvláštním žhavícím vláknem. Materiál katody má speciální složení(cs, Sr, Ba, apod.) pro dosažení maximálního emisního proudu při minimální teplotě. Katoda během používání stárne a dochází ke zhoršování jejích vlastností. Elektronky mají mnoho nevýhod a používají se dnes jen ve speciálních aplikacích. Ve většině případů jsou nahrazeny polovodičovými prvky. Hlavní nevýhody jsou: nutnost žhavení(velký příkon), funkčnost až po nažhavení, křehkost, velké rozměry, nákladná výroba astárnutí Druhy a použití elektronek Vakuová dioda Dioda je nejjednodušší elektronka. Má pouze dvě elektrody(katodu a anodu). Připojímeli na elektrody napětí, začnou se elektrony z oblasti kolem žhavené katody pohybovat v elektrickém poli. Pokudjesměrpoleodanodykekatodě(naanodějevyššípotenciálnežnakatodě), elektrony se pohybují k anodě, kde jsou pohlceny. Takto odčerpané elektrony jsou v oblasti kolem katody nahrazovány kontinuelně termoemisí. Obvodem tedy protéká proud (tzv. anodový proud). Pokudjesměrpoleodkatodykeanodě,oblastzápornéhonábojeukatodysevlivem pole více semkne(kinetická energie emitovaných elektronů bude nižší) a prakticky žádný elektron se z katody k anodě nedostane. Protože elektrický potenciál zpravidla nemá do- 27

28 28 KAPITOLA 5. ZÁKLADNÍ AKTIVNÍ SOUČÁSTKY statečný spád aby mohly elektrony vystoupit z anody do vakua, žádný proud z katody do anody téci nebude. Elektronku-diodu lze využít jako kterýkoliv elektronický prvek, který vykazuje rozdílnou vodivost v závislosti na polaritě, například v usměrňovačích střídavého proudu. Trioda Trioda je elektronka, kde mezi katodu a anodu je vložena ještě jedna elektroda, nazývaná řídící mřížka. Ta je vyrobena tak, aby co nejméně docházelo k zachytávání elektronů při jejich pohybu od katody a anodě. Jelikož je řídící mřížka blíže ke katodě než anoda, její potenciál mnohem více ovlivní pole kolem katody a tedy i pohyb elektronů. Přivedeme-li na mřížku potenciál nižší než je potenciál katody, dojde k podstatnému oslabení pole vytvořeného rozdílem potenciálů mezi anodou a katodou. Nižší elektrické pole způsobí pokles anodového proudu. Podstatnou pro triodu tedy je, že malým předpětím(řádově volty) lze vyvolat velkou změnu anodového proudu. Toho lze přímo využít pro zesilování napětí nebo výkonu. Ostatní Pro různé speciální použití a pro eliminaci některých nežádoucích jevů bylo vyvinuto mnoho modifikací základních typů elektronek. Například v usměrňovačích se často nevystačíme pouze s jednou diodou. Pokud do jedné baňky lze umístíme dvě anody, získáme dvě diody se společnou katodou. Sdružovat lze i více a dokonce různých systémů elektronek do jedné baňky. Přináší to především úsporu místa a úsporu žhavícího příkonu. Na druhou stranu porucha jednoho systému si vyžádá výměnu celku. Elektronky lze také použít ke snímání obrazu a také k jeho zobrazování. Televizní obrazovka je vlastně také elektronkou, dnes pravděpodobně nejrozšířenější. 5.2 Polovodičová dioda Cojetodioda Dioda je polovodičová součástka se dvěma vývody, která má nesymetrickou voltampérovou charakteristiku. To znamená, že má nestejnou vodivost pro různé polarity připojeného napětí. Pod názvem dioda bez dalšího přívlastku se zpravidla míní součástka vytvořená jednoduchým PN přechodem Použití diod Diody mají jsou vedle tranzistorů nejrozšířenejšími elektronickými prvky a jejich použití je velmi různorodé a těžko ho lze zobecnit.

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N POLOVODIČE Vlastnosti polovodičů Polovodiče jsou materiály ze 4. skupiny Mendělejevovy tabulky. Nejznámější jsou germanium (Ge) a křemík (Si). Každý atom má 4 vazby, pomocí kterých se váže na sousední

Více

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje Zdeněk Faktor Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje 2002 Přestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernějších elektronických zařízeních do značné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky,

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí)

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí) Otázky z ELI 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí Volt 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud Amper 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor Ohm 4. V jakých jednotkách se vyjadřuje kapacita Farad

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Učební osnova předmětu Elektronika studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektronika je základním odborným předmětem a je úvodním předmětem do oblasti

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) Polovodičové diody: deální dioda Polovodičové diody: struktury a typy Dioda - ideální anoda [m] nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) deální vs. reálná

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Úkolem desky zdroje předpětí je především zajistit stálý pracovní bod elektronky, v našem případě

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Vladimír Straka ELEKTRONIKA

Vladimír Straka ELEKTRONIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Vladimír Straka ELEKTRONIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika

Více

Parametry a aplikace diod

Parametry a aplikace diod Cvičení 6 Parametry a aplikace diod Teplotní závislost propustného úbytku a závěrného proudu diody (PSpice) Reálná charakteristika diody, model diody v PSpice Extrakce parametrů diody pro PSpice Měření

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče ing. Josef Jansa Tento příspěvek přináší výsledky měření účinnosti akumulačního vzestupného měniče v závislosti na parametrech použité pracovní tlumivky.

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007

Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 1. pololetí Elektrodynamika - magnetická a elektromagnetická indukce - generátory

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více