H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití"

Transkript

1 H07VVH6-F Ploch PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Îíly uloïeny paralelnû - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil v e ãerné s opakujícím se bíl m ãíslováním - Zeleno-Ïlutá zemnící Ïíla - Plá È ze speciálního PVC, barva plá tû ãerná, odoln proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC, dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální PVC ploché kabely dle DIN VDE 0281 ãást 403, Provozní teplota pohyblivé uloïení od -20 C do +70 C pevné uloïení od -30 C do +70 C - Jmenovité napûtí do 1 mm 2 U 0 /U 300/500 V od 1,5 mm 2 U 0 /U 450/750 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Minimální polomûr ohybu inf. 10 tlou Èka - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Pro svûj mal polomûr ohybu, vysokou flexibilitu a minimální potfiebu místa jsou PVC ploché kabely pouïívány jako vleãné kabely pro zvedáky, jefiáby, dopravní plo iny atd. Kabelové kruhy s ploch mi kabely musí b t pfiepravovány ve stojící poloze na nosníku. Ohybové flexibility se mûïe dosáhnout na rovném povrchu. Jiné velikosti je moïné dodat na pfiání. Tlou Èka ífika ,75 4,3 12,6 28, ,75 4,3 16,1 36, ,75 4,3 19,4 43, ,75 4,3 26,4 64, ,75 4,3 30,1 72, ,75 4,3 33,8 84, ,75 4,3 44,4 115, ,75 4,3 49,2 129, ,75 4,3 55,0 144, ,75 4,3 65,6 172,8 509 Tlou Èka ífika ,5 5,2 26,8 115, ,5 5,2 33,5 144, ,5 5,2 38,9 173, ,5 5,8 17,5 96, ,5 5,8 21,5 120, ,5 5,8 31,2 168, ,5 5,8 33,1 192, ,5 5,8 47,1 288, ,5 5,8 102,0 576, ,5 10,8 28, ,5 13,4 38, ,5 16,0 48, ,5 20,6 57, ,5 28,4 86, ,5 30,0 96, ,5 36,2 115, ,5 47,6 153, ,5 52,8 172, ,5 59,0 192, ,5 70,4 230, ,9 21,8 154, ,9 27,4 192, ,9 36,6 269, ,4 24,8 230, ,4 31,8 288, ,4 42,6 403, ,5 27,6 384, ,2 34,5 614, ,7 42,6 960, ,5 5,2 13,7 58, ,5 5,2 17,9 72, ,5 5,2 23,5 101, ,2 43,6 768, ,7 55,5 1200, Stínûné ploché PVC kabely na vyïádání

2 NGFLGÖU Ploch neoprenov kabel - Mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228, lanûné dle velikosti prûfiezu od 1,5 do 25 mm 2 tfiída 6, odd. 4, od 35 do 95 mm 2 tfiída 5 - Jádro izolováno speciální pryïí dle DIN VDE 0207 ãást 20 -Znaãení Ïil dle DIN VDE Îíly uloïeny paralelnû - Zeleno-Ïlutá zemnící Ïíla - Speciální pryïov plá È, dle DIN VDE 0207 ãást 21, odoln nízk m teplotám, barva ãerná - Vysoce odoln proti olejûm - Speciální neoprenov ploch kabel dle DIN VDE 0250 ãást Provozní teplota pohyblivé uloïení od -35 C do +85 C pevné uloïení od -40 C do +85 C - Jmenovité napûtí U 0 /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Minimální polomûr ohybu inf. 5 tlou Èka - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 50 Mrad) - Samozhá ivost a odolnost ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Pro svûj mal polomûr ohybu, vysokou flexibilitu a minimální potfiebu místa jsou neoprenové ploché kabely pouïívány jako vleãné kabely pro zvedáky, jefiáby, dopravní plo iny atd. Jiné velikosti jsou moïné dodat na pfiání. Tlou Èka ífika ,5 5,9 16,2 58, ,5 5,9 23,7 72, ,5 5,9 30,5 101, ,5 5,9 34,0 115, ,5 5,9 43,5 144, ,5 5,9 50,4 173, ,5 12,5 56,0 346, Tlou Èka ífika ,6 47,2 403, ,4 30,8 384, ,4 41,6 480, ,6 35,6 614, ,6 48,2 768, ,5 7,2 19,6 96, ,5 7,2 27,8 120, ,5 7,2 36,1 168, ,5 7,2 40,2 192, ,5 7,8 59,4 288, ,5 15,6 71,0 576, ,8 24,2 154, ,8 33,4 192, ,8 42,5 269, ,6 27,4 230, ,6 37,4 288, ,1 45,8 960, ,7 58,3 1200, ,7 78,7 1680, ,8 50,8 1344, ,4 64,4 1680, ,4 86,4 2352, ,6 60,2 1920, ,0 68,0 2688, ,1 78,6 3648,

3 (N)GFLCGÖU Ploch neoprenov stínûn kabel, EMC* - Mûdûné holé nebo cínované jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC lanûné dle velikosti prûfiezu od 1,5 do 25 mm 2 tfiída 6, od 35 mm 2 tfiída 5 - Jádro izolováno speciální pryïí - Znaãení Ïil dle DIN VDE a od 6 Ïil v e ãerné s opakujícím se bíl m ãíslováním - Îíly uloïeny paralelnû a jednotlivû stínûny - Ovinuty plastovou folií - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû (hliníkovou folií u nûkter ch prûfiezû na vyïádání) - Plá È ze speciálního neoprenu, odoln nízk m teplotám, barva ãerná - Samozhá ivost, odolnost ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální neoprenov ploch kabel dle DIN VDE 0250 ãást Provozní teplota pohyblivé uloïení od -25 C do +80 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Minimální polomûr ohybu inf. 5 tlou Èka - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 50 Mrad) Pro svûj mal polomûr ohybu, vysokou flexibilitu a minimální potfiebu místa jsou neoprenové ploché kabely pouïívány jako vleãné kabely pro zvedáky, jefiáby, dopravní plo iny atd. *EMC = Elektromagnetická kompatibilita doporuãen typ Jiné velikosti jsou moïné dodat na pfiání. Tlou Èka ífika ,5 8,0 22, ,5 8,0 41, ,5 8,5 51, ,5 8,5 62, ,5 8,5 25, ,5 8,6 33, ,5 8,6 65, ,0 30, ,5 32, Tlou Èka ífika ,0 37, ,0 42, ,0 51, ,0 60, ,0 67, ,5 76, ,6 84, ,0 92,

4 WYBLYK Kabel na propojení baterie a nabíjeãky - Lanûné holé mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC tfi.5/6 - Izolace jádra z termoplastické smûsi - Barevné Ïíly ãerné a ãervené barvy - Îíly uloïeny vedle sebe - Venkovní plá È ze smûsi PVC, transparentní - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Bateriov kabel dle DIN VDE Provozní teplota od -25 C do +70 C - Jmenovité napûtí 300/500 V - Minimální polomûr ohybu inf. 10 prûmûr 07 Flexibilní kabel pro propojení baterie a nabíjeãky. Lze ho pouïít v suchém, vlhkém i mokrém prostfiedí. prûfiez Ïíly V ka ífika [mm] cca ,0 13, ,6 14, ,0 17, ,0 19, ,0 23, ,5 26, ,5 30,

5 Lift2TY V tahov ovládací PVC kabel s nosn m prvkem - Jemnû lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 6 - Speciální PVC izolace - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE Zeleno-Ïlutá zemnící Ïíla - Nosn tahov ãlen s 2 vnûj ími kovov mi nosn mi prvky - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Pfii vût ím poãtu poloh jsou polohy oddûleny páskou s funkcí nosného prvku - Speciální PVC plá È, barvy ãerné - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC, dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC V tahov ovládací kabel s nosn m tahov m prvkem - Speciální sloïení PVC izolace a plá tû dle DIN VDE Provozní teplota pohyblivé uloïení od -15 C do +70 C, pevné uloïení od -40 C do +70 C - Max. teplota vodiãe provozní +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Závûsná délka rozpûtí do 50 m - Minimální polomûr ohybu 10 prûmûr Tyto ovládací a napájecí kabely jsou pouïívány ve v tazích a zvedacích zafiízeních. Zvlá tní pozornost pfii v robû byla vûnována kvalitû pouïit ch materiálû, coï umoïàuje pouïít tyto kabely v extrémních podmínkách. Lift2TY se ukázal b t ideální kabel pro pouïití v pfiepravních systémech a manuálních ovládacích jednotkách. Vnûj í kovové nosné prvky mohou b t oddûleny bez po kození plá tû ,9/27,0 115, ,1/32,1 172, ,0/36,0 240, ,9/39,1 288, ,5 14,9/27,3 115, ,5 16,5/31,5 172, ,5 18,6/33,4 230, ,5 19,3/35,1 259, ,5 21,0/36,0 288, ,5 22,6/37,6 346,0 820 Jiné typy na vyïádání

6 L-STN, L-STCN Flexibilní neoprenov kabel s nosn m tahov m prvkem - Jemnû lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 6 - Izolace jádra z EPR - Textilní nosn prvek (do 50 m) - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Pfii vût ím poãtu poloh jsou polohy oddûleny páskou s funkcí nosného prvku - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil v e ãerné s opakujícím se bíl m ãíslováním - Zeleno-Ïlutá zemnící Ïíla -U typu L-STCN modifikované stínûní z Cu pocínovan ch drátkû - Neoprenov vnûj í plá È, barva ãerná, odoln oleji - Speciální neoprenov kabel dle DIN VDE 0250 s nosn m tahov m prvkem - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -30 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Závûsná v ka do 50 m - Minimální polomûr ohybu 10 prûmûr 07 Robustní a povûtrnostnû odoln kabel pro aplikace, které jsou trvale vystaveny pfiím m vlivûm poãasí (napfi. stavební stroje, dopravní a zvedací systémy), i jako ovládací vleãn kabel pro závûsné panely v suchém, vlhkém a mokrém prostfiedí, i jako silov kabel. Izolace jádra je odolná ozonu a vnûj í plá È, kter je vyroben z chloroprenu, je odoln vûãi vznícení i opotfiebení. Nosnost tahového prvku musí b t brána v úvahu dle poãtu Ïil, prûfiezu Ïil a zpûsobu zavû ení. Neoprenov ovládací kabel není vhodn pro navíjení a odvíjení z bubnû pohánûn ch motorem. Objednací ãíslo Pevnost nosného prvku [N] , , , , , , , , , , , , ,5 9, ,5 10, ,5 12, ,5 14, ,5 17, ,5 21, ,5 23, ,5 27, ,5 31, ,5 33, ,5 34, ,5 36, ,5 10, ,5 11, ,5 12, ,5 16, Objednací ãíslo Pevnost nosného prvku [N] ,5 21, ,5 25, ,5 26, ,5 30, ,5 40, , , , , , , , , , , , , , L-STCN ,75 12, , , , , ,

7 H07 RN-F Kabel s pryïov m plá tûm, harmonizovan H07 RN-F - Lanûné mûdûné jádro holé nebo cínované dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 a HD PryÏová izolace jádra - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE , HD186 1-Ïilov : ãerná 2-Ïilov : modrá/hnûdá 3-Ïilov : zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá 4-Ïilov : zeleno-ïlutá/hnûdá/ãerná/ edá 5-Ïilov : zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/ edá Od 7 Ïil v e zeleno-ïlutá a ãerné Ïíly s bíl mi ãísly - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Plá È z chloroprenové pryïe - Samozhá iv a odoln ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC PryÏí izolovan kabel H07 RN-F dle DIN VDE 0282 ãást 4 HD 22.4 S3 IEC Provozní teplota od -30 C do +60 C - Dovolená provozní teplota na jádfie +60 C - Jmenovité napûtí U o /U 450/750 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2500 V - Trvalé zatíïení v tahu max. 15 N/mm 2 - Minimální polomûr ohybu pro pevné uloïení 4 prûmûr pfii pohybu 7,5 prûmûr Ohebn kabel z chloroprenové pryïe pro stfiednû tûïké mechanické zatíïení v suchém, vlhkém a mokrém prostfiedí. Tyto kabely jsou pouïívány ve v robních závodech, k pfiipojení spotfiebiãû (boilery, ohfiívaãe, ruãní lampy), elektrického náfiadí (vrtaãky, cirkulární pily), mobilních motorû, strojû na staveni tích a v zemûdûlství. Jsou vhodné pro pevnou i pohyblivou aplikaci v provizorních instalacích, pro pfiímé uloïení na komponenty a mechanické ãásti strojû, v tahû atd. Mohou b t pouïity jak v chránûné pevné instalaci v trubkách nebo v pfiístrojích, tak i jako pfiívody pro motory s jmenovit m stfiídav m napûtím do 1000 V. Odoln proti ozonu a povûtrnostním vlivûm ,5 5,7-7,1 14, ,5 6,3-7,9 24, ,2-9,0 38, ,9-9,8 58, ,5-11,9 96, ,8-13,4 154, ,7-15,8 240, ,3 17,9 336, ,5-20,6 480, ,6-23,3 672, ,8-26,0 912, ,8-28,6 1152, ,2-31,4 1440, ,6-34,4 1776, ,6-38,3 2304, ,5-41,9 2880, ,4-46,8 3840, ,7-10,0 19, ,5 8,5-11,0 29, ,5 10,2-13,1 48, ,8-15,1 77, ,1-16,8 115, ,7-22,6 192, ,2-25,7 307, ,3-30,7 480, G1 8,3-10,7 29, G1,5 9,2-11,9 43, G2,5 10,9-14,0 72, G4 12,7-16,2 115, G6 14,1-18,0 173, G10 19,1-24,2 288, G16 21,8-27,6 461, G25 26,1-33,0 720, G35 29,3-37,1 1008, G50 34,1-42,9 1440, G70 38,4-48,3 2016, G95 43,3-54,0 2736, G120 47,4-60,0 3456, G150 52,0-66,0 4320, G185 57,0-72,0 5328, G240 65,0-82,0 6192, G300 72,0-90,0 8640, G1 9,2-11,9 38, G1,5 10,2-13,1 58, G2,5 12,1-15,5 96, G4 14,0-17,9 154, G6 15,7-20,0 230, G10 20,9-26,5 384, G16 23,8-30,1 614, G25 28,9-36,6 960, G ,1 1344,

8 H07 RN-F Kabel s pryïov m plá tûm, harmonizovan G50 37,7-47,5 1920, G70 42,7-54,0 2688, G95 48,4-61,0 3648, G120 53,0-66,0 4608, G150 58,0-73,0 5760, G185 64,0-80,0 7104, G240 72,0-91,0 9216, G1,5 11,2-14,4 72, G2,5 13,3-17,0 120, G4 15,6-19,9 192, G6 17,5-22,2 288, C10 22,9-29,1 480, C16 26,4-33,5 768, G25 32,0-40,4 1200, G35 36,0-44,0 1680, G50 43,0-51,0 2400, G70 52,0-59,0 3360, (H)07RN-F G1,5 14,0-17,5 101, G2,5 16,5-20,0 168, G 1,5 18,0-22,0 173, G 2,5 21,5-25,5 288, G 1,5 21,5-25,5 274, G 2,5 25,0-29,5 456, G 1,5 25,5-31,5 389, G 2,5 30,5-37,0 640, Jiné velikosti a prûfiezy jsou k dispozici na vyïádání. H05 RN-F, H05 RR-F Kabel s pryïov m plá tûm, harmonizovan 07 - Lanûné mûdûné jádro holé nebo cínované dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 a HD PryÏová izolace jádra EPR - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE , HD186 1-Ïilov : ãerná 2-Ïilov : modrá/hnûdá 3-Ïilov : zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá 4-Ïilov : zeleno-ïlutá/hnûdá/ãerná/ edá 5-Ïilov : zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/ edá - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - H05 RN-F ãern plá È z chloroprenové pryïe dle DIN VDE 0282 ãást 1 - H05 RR-F ãern plá È z pryïové izolace EPR dle DIN VDE 0282 ãást 1 - Samozhá iv a odoln ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC PryÏí izolovan kabel dle DIN VDE 0282 ãást 4, HD 22.4 S3, IEC Provozní teplota od -30 C do +60 C - Dovolená provozní teplota na jádfie +60 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Max. povolené provozní napûtí stfiídavé U o /U 330/550 V stejnosmûrné U o /U 495/825 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr H05 RN-F ,75 5,7-7,4 14, ,1-8,0 19, G 0,75 6,2-8,1 21, G1 6,5-8,5 29, G1,5 8,6-11,0 43, G 0,75 6,8-8,8 29, G 1,5 10,5-13,5 72,0 228 H05 RR-F ,75 5,7-7,4 14, ,1-8,0 19, ,5 7,6-9,8 29, ,5 9,0-11,6 48, G0,75 6,2-8,1 21, G1 6,5-8,5 29, G1,5 8,0-10,4 43, G2,5 9,6-12,4 72, G4 11,3-14,5 115, G0,75 6,8-8,8 29, G1 7,1-9,3 38, G1,5 9,0-11,6 58, G2,5 10,7-13,8 96, G4 12,7-16,2 154, G1 8,0-10,3 47, G1,5 9,8-12,7 72, G2,5 11,9-15,3 120,

9 NSSHÖU PryÏov kabel pro velké zatíïení pro dûlní prûmysl - Lanûné mûdûné cínované jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - EPR izolace jádra dle DIN VDE 0207 ãást 20 - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil v e ãerné s opakujícím se bíl m ãíslováním - Zeleno-Ïlutá zemnící Ïíla od 3 Ïil v e - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Vnitfiní plá È z EPR - Vnûj í Ïlut plá È z chlorinovaného polyetylénu, odoln oleji - Samozhá iv a odoln ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Zkou ka odolnosti oleje dle DIN VDE 0472 ãást 803, zku ební metoda A - PryÏí izolovan kabel pro velké zatíïení dle DIN VDE 0250 ãást Provozní teplota pohyblivé uloïení od -25 C do +80 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Provozní teplota na jádfie max. +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí V (5 min.) - Izolaãní odpor min. 20 MW/km - Minimální polomûr ohybu pohyblivé uloïení 10 prûmûr pevné uloïení 5 prûmûr V hody Odoln ozonu, vysoká izolaãní odolnost, nízké opotfiebení, vysoce odoln proti po kození, odoln olejûm, tukûm a chemikáliím Ohebné kabely s pryïov m plá tûm pro velké zatíïení jsou vhodné jako spojovací kabely pfii velmi vysokém mechanickém zatíïení. Jsou pouïívány v dûlním prûmyslu, kamenolomech, staveni tích, jak venku, tak i uvnitfi. Kabel je také vhodn pro pevnou instalaci na omítku v such ch, vlhk ch a mokr ch prostfiedích. Dlouhá Ïivotnost je zaruãena i pfii extrémních provozních podmínkách. Tento kabel není vhodn pro navíjení na bubny. Vhodn pro pouïití ve v ech typech strojû, napfi. roboty, manipulaãní jednotky, elektfiinu pfiená ející jednotky, kde je nutností neustála mobilita. Izolace plastiko-pryïovou smûsí na bázi EPR zlep uje odolnost proti ozonu. Barva izolace Ïíly u jednoïilového oplá tûného je ãerná ,0 11, ,0 14, ,0 15, ,0 18, ,0 20, ,0 23, ,0 25, ,0 28, ,0 30, ,0 33, ,5 12, ,5 14, ,0 16, ,0 18, ,5 13, ,5 16, ,0 18, ,0 19, ,0 24, ,0 28, ,0 35, ,0 37, ,0 44, ,0 47, ,0 54, ,0 60, ,5 14, ,5 17, ,0 19, ,0 21, ,0 25, ,0 31, ,0 36, ,5 17, ,5 19, ,5 24, ,5 28, x6/3E+3x1,5St 22, x10/3E+3x2,5St 25, x16/3E+3x2,5St 27, x16/3E+3x2,5St 31, x16/3E+3x2,5St 36, x25/3E+3x2,5St 43, x35/3E+3x2,5St 47, x50/3E+3x2,5St 51, x70/3E+3x2,5St 53, x70/3E+3x2,5St 60, ,5/2,5 KON 15, ,5/2,5 KON 19,

10 NSHTÖU Bubnov kabel pro tûïké provozy - Lanûné cínované mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - PryÏová izolace jádra dle DIN VDE 0207 ãást 20 - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil v e ãerné s opakujícím se bíl m ãíslováním - Nosn tahov prvek - Textilní páska - Textilní opletení vloïené na vnitfiní stranû plá tû slouïí jako ochrana proti zkrutu - Plá È neoprenov, barva ãerná - Samozhá iv a odoln ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální jefiábové kabely navíjené na buben dle DIN VDE 0250 ãást Provozní teplota pohyblivé uloïení od -30 C do +80 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Max. dovolené jmenovité napûtí pro jednofázov a tfiífázov stfiídav systém U o /U 0,7/1,2 kv pro stejnosmûrn systém 1,8 kv - Stfiídavé zku ební napûtí V - Izolaãní odpor min. 10 MW km - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï cj/kg (aï 20 Mrad) 07 Bubnové kabely jsou pouïity pro vysoké mechanické zatíïení, zejména pro pouïití s ãast m navíjením a odvíjením a souãasn m kroucením a torzním namáháním pro stavební stroje, dopravní pásy a jefiáby. Jsou vyuïívány jako stabilní a poãasí odolné kabely pro nejnároãnûj í operace v dûlních a manipulaãních zafiízeních, lokomotivách atd. Díky pryïovému plá ti jsou tyto kabely odolné ozonu a UV záfiení, olejûm, kyselinám, tukûm, benzinu, rozpou tûdlûm a chemikáliím. Kabely jsou vhodné pro venkovní instalaci v such ch, vlhk ch a mokr ch prostorách. - bûhem instalace a provozu nesmí tahové napûtí na vodiã pfiekroãit 20 N/mm 2 - dovolená navíjecí rychlost max. 120 m/min - pfii odvinutí by mûly zûstat 1 aï 2 závity na cívce - typy vhodn ch instalací viz. tab. str. T ,5 13, ,5 15, ,5 15, ,5 16, ,5 23, ,5 24, ,5 25, ,5 31, ,5 35, ,5 15, ,5 17, ,5 18, ,5 20, ,5 25, ,5 28, ,5 33, ,5 35, ,5 43, ,5 48, ,0 19, ,0 22, ,0 24, ,0 29, ,0 38, ,0 39, ,0 44, ,0 52, ,0 60, ,0 20, ,0 23, ,0 28, ,0 31, G25/3 33,0 37,0 1680,0 2520, G35/3 39,0 42,0 2352,0 3458, G50/3 43,0 47,0 3216,0 4422, G70/3 48,0 52,0 4128,0 5622, G70/3 52,0 56,0 4992,0 6594, G95/3 56,0 62,0 6240,0 7910, G120/3 64,0 71,0 8064, ,

11 DRUM PUR-HF Bubnov kabel pro tûïké provozy DRUM PUR-HF - Lanûné holé mûdûné jádro (cínované na vyïádání) dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra na bázi TPE - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil v e ãerné s opakujícím se bíl m ãíslováním - Nosn tahov prvek - Textilní páska - Dvojit PUR plá È s vloïen m textilním opletem se zv enou odolností proti zkrutu - Bezhalogenov - Samozhá iv a odoln ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Odolnost oleji dle EN Tyto bubnové kabely mají men í prûmûr, polomûr ohybu a váhu oproti kabelûm NSHTÖU. Tím umoïàují pouïití men ích motorû pohonu a bubnû a zaji Èují v razné úspory. PouÏívají se pro vysoké mechanické zatíïení, zejména pro pouïití s ãast m navíjením a odvíjením, torzním namáháním napfi. pro stavební stroje, dopravní pásy a jefiáby. Jsou vyuïívány jako stabilní a poãasí odolné kabely pro nejnároãnûj í operace v dûlních a manipulaãních zafiízeních atd. Díky PUR plá ti jsou tyto kabely odolné ozonu a UV záfiení, nízk m teplotám, otûru, povûtrnostním vlivûm, olejûm, tukûm. Kabely jsou vhodné pro venkovní instalaci v such ch, vlhk ch a mokr ch prostorách. Bûhem instalace a provozu nesmí tahové napûtí na vodiã pfiekroãit 25 N/mm 2. Dovolená navíjecí rychlost max. 180 m/min. Pfii odvinutí by mûly zûstat 1 aï 2 závity na cívce. Typy vhodn ch instalací viz. tab. str. T12. Jiné velikosti jsou moïné dodat na pfiání Speciální kabel pro navíjení na buben dle DIN VDE Provozní teplota pohyblivé uloïení od -40 C do +90 C pevné uloïení od -50 C do +90 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 2500 V - Minimální polomûr pohybu 6 prûmûr Max. zatíïení nosného prvku [N] ,5 11, ,5 11, ,5 13, ,5 17, ,5 18, ,5 20, x 1,5 23, ,5 28, ,5 12, ,5 13, ,5 14, ,5 19, ,5 20, ,5 23, ,5 26, , , , , , , , , , , , , , (4 1,5) C 25, , ,5 ( C ) 23, , ,5 ( C ) 23, ,5 43,

12 NSGAFÖU 1,8/3 kv 3,6/6 kv (na vyïádání) Speciální pryïov kabel, pro krátké spojení aï do 1000 V - Lanûné mûdûné cínované jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Vnitfiní plá È EPR pfiírodní barvy - Zkou ka odolnosti oleje dle DIN VDE 0472 ãást 803, zku ební metoda A - Vnûj í plá È polychloroprenov odoln oleji a opotfiebení, ãern - Samozhá iv a odoln ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální pryïí izolované jednoïilové kabely dle DIN VDE 0250 ãást Provozní teplota pohyblivé uloïení od -25 C do +80 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Dovolená provozní teplota na jádfie +90 C krátkodobû +200 C - Jmenovité napûtí U o /U 1,8/3 kv - Provozní napûtí max. u jednofázového a tfiífázového stfiídavého systému U o /U 2,16/3,6 kv u stejnosm. systému U o /U 3,2/5,4 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 6000 V - Minimální polomûr pohybu inf. 5 prûmûr 07 Tyto speciální pryïové kabely se pouïívají pro instalace v such ch prostfiedích, napfi. v rozvadûãov ch skfiíních, kolejov ch vozidlech, trolejbusech atd. Jsou pouïívány i jako zkratovací vodiãe. max. [mm] cca Proudové zatíïení - vzduch 30 C [A] ,5 5,5 14, ,5 6, , , , , , , , , max. [mm] cca Proudové zatíïení - vzduch 30 C [A] , , , , , , (N)SGAFÖU , ,

13 DRAG FLEX PUR-HF Kabel pro trolejové systémy a dopravníky DRAG FLEX PUR-HF - Lanûné holé mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra na bázi polyesteru - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE nebo, od 6 Ïil v e ãíslované Ïíly - VíceÏilová provedení mají centrální textilní tahov prvek - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Îíly jsou ovinuty textilní páskou - Venkovní plá È PUR, ãern - Samozhá ecí a odoln ífiení plamene PUR dle DIN VDE 0482, ãást / EN / IEC Kabel je bezhalogenov a odoln oleji dle EN Speciální polyuretanov kabel dle DIN VDE Teplota jádra max.+90 C - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -40 C do +90 C pevné uloïení od -50 C do +90 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí V - Minimální polomûr ohybu 6 prûmûr Tyto napájecí a ovládací kabely jsou vhodné pro velmi vysoké mechanické poïadavky, pro aplikace s ãast m pohybem, zejména pro pouïití v dopravnících, v energetickych fietûzech na pohybujících se ãástech strojû a v trolejov ch systémech. Díky PUR plá ti jsou tyto kabely odolné ozonu a UV záfiení, nízk m teplotám, otûru, povûtrnostním vlivûm, olejûm, tukûm. Jsou vhodné pro venkovní instalaci, stejnû jako pro instalace v such ch, vlhk ch a mokr ch prostorách. Cestovní rychlost v kabelov ch trolejích nesmí pfiesáhnout 240m/minutu. Bûhem instalace a provozu nesmí tahové napûtí na vodiã pfiekroãit 25N/mm 2. Jiné velikosti je moïné dodat na pfiání. Typy vhodn ch instalací viz. tab. str. T prûfiez Ïíly 3 1,5 4 1,5 7 1,5 12 1,5 18 1,5 24 1,5 30 1,5 3 2,5 4 2,5 5 2,5 7 2,5 12 2,5 18 2,5 24 2,5 30 2, ,5 9,0 12,0 15,0 16,0 17,0 21,0 9,0 9,5 10,4 12,0 17,0 17,5 20,0 26,5 11,0 12,0 12,5 14,0 43,0 58,0 101,0 173,0 259,0 346,0 432,0 72,0 96,0 120,0 168,0 288,0 432,0 576,0 720,0 154,0 192,0 230,0 288,0 115,0 140,0 218,0 260,0 340,0 480,0 680,0 160,0 190,0 210,0 295,0 463,0 576,0 758,0 1080,0 219,0 265,0 340,0 388, prûfiez Ïíly ,0 17,0 18,5 20,0 23,5 26,0 27,5 32,5 9,5 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 20,5 22,5 25,5 24,0 384,0 480,0 614,0 768,0 960,0 1200,0 1344,0 1920,0 154,0 240,0 336,0 480,0 672,0 912,0 1152,0 1440,0 1776,0 2304,0 550,0 614,0 791,0 968,0 1078,0 1466,0 1566,0 2347,0 170,0 255,0 350,0 551,0 748,0 998,0 1215,0 1566,0 1850,0 2450,

14 DRAG FLEX-C-PUR-HF Stínûn kabel pro trolejové systémy a dopravníky, *EMC DRAG FLEX-C-PUR-HF - Lanûné holé mûdûné jádro dle normy DINVDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra na bázi polyesteru - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE , od 6 Ïil v e ãíslované Ïíly - VíceÏilová provedení mají centrální textilní tahov prvek - Vnitfiní PUR plá È pouze kabely s poãtem Ïil 2, 3, 4 a 5 - Ovinuto PETP folií - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí cca 85 % - Ovinuto textilní páskou - Venkovní plá È PUR, ãern - Samozhá ecí a odoln ífiení plamene PUR dle DIN VDE 0482, ãást / EN / IEC Kabel je bezhalogenov a odoln oleji dle EN Speciální polyuretanov kabel dle DIN VDE Teplota jádra max.+90 C - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -40 C do +90 C pevné uloïení od -50 C do +90 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí V - Minimální polomûr ohybu 6 prûmûr 07 Tyto napájecí a ovládací kabely jsou vhodné pro velmi vysoké mechanické poïadavky, pro aplikace s ãast m pohybem, zejména pro pouïití v dopravnících, v energetickych fietûzech na pohybujících se ãástech strojû a v trolejov ch systémech. Díky PUR plá ti jsou tyto kabely odolné ozonu a UV záfiení, nízk m teplotám, otûru, povûtrnostním vlivûm, olejûm, tukûm. Jsou vhodné pro venkovní instalaci, stejnû jako pro instalace v such ch, vlhk ch a mokr ch prostorách. *EMC = Elektromagnetická kompatibilita doporuãen typ. Cestovní rychlost v kabelov ch trolejích nesmí pfiesáhnout 240m/minutu. Bûhem instalace a provozu nesmí tahové napûtí na vodiã pfiekroãit 25N/mm 2. Jiné velikosti je moïné dodat na pfiání prûfiez Ïíly 4 1,5 5 1,5 7 1,5 12 1,5 18 1,5 4 2,5 5 2,5 12 2,5 18 2, ,4 11,6 12,2 15,4 16,2 12,7 13,4 17,6 18,4 14,2 15,0 15,8 19,0 118,0 132,0 192,0 250,0 341,0 157,0 190,0 370,0 621,0 221,0 277,0 300,0 454,0 235,0 225,0 214,0 359,0 418,0 248,0 277,0 526,0 642,0 326,0 345,0 414,0 643, prûfiez Ïíly ,9 25,4 30,6 36,3 11,2 12,9 16,0 17,7 19,5 21,7 23,8 26,4 29,2 694,0 1050,0 1444,0 2124,0 310,0 406,0 550,0 747,0 998,0 1306,0 1613,0 1903,0 2474,0 935,0 1361,0 1871,0 2552,0 325,0 435,0 605,0 808,0 1035,0 1321,0 1643,0 1994,0 2488,

15 H01N2-D, H01N2-E Svafiovací kabel do 100 V - Jemnû lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0282 ã. 6 - Oddûlovací polyesterová folie - Neoprénová izolace jádra - Barva plá tû ãerná - Samozhá ivost a odolnost ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Odoln olejûm - Speciální kabely dle DIN VDE 0282 ãást 6 nebo HD 22.6 S2 - Provozní teplota od -25 C do +85 C - Teplota jádra krátkodobû max. 250 C - Jmenovité napûtí 100 V - Stfiídavé zku ební napûtí 1000 V - Minimální polomûr ohybu H01N2-D: do 35 mm 2 10 H01N2-D: 50 mm 2 a v e 12 H01N2-E: do 35 mm 2 7,5 H01N2-E: 50 mm 2 a v e 10 Tyto kabely se pouïívají k propojení svafiovacího generátoru a ruãních svafiovacích kle tí, v automobilovém prûmyslu, lodûnicích, svafiovacích robotech atd. Robustní konstrukce tûchto kabelû je dûlá odoln mi vûãi nízk m i vysok m teplotám, ohni, ozonu a záfiení, olejûm, kyselinám, tukûm a benzinu. Kabely jsou vhodné i pro venkovní instalaci v such ch, vlhk ch a mokr ch prostfiedích. Jmenovit prûfiez drátku max. hodnota [mm] Poãet drátkû drátku [mm] Jmenovitá tlou ka plá tû [mm] min.-max. [mm] cca H01N2-D , ,2 2,0 7,7-9, , ,2 2,0 8,8-11, , ,2 2,0 10,1-12, , ,2 2,0 11,4-14, , ,2 2,2 13,2-16, , ,2 2,4 15,3-19, , ,2 2,6 17,1-21, , ,5 2,8 19,2-24, , ,5 3,0 21,1-26, , ,5 3,2 23,1-28, H01N2-E , ,15 1,2 6,2-7, , ,15 1,2 7,3-9, , ,15 1,2 8,6-10, , ,15 1,2 9,8-12, , ,15 1,5 11,9-14, , ,15 1,5 13,6-17, , ,15 1,8 15,6-19, , ,20 1,8 17,2-21, , ,20 1,8 18,8-23, , ,20 1,8 20,4-25,

16 TML-R Kabel pro ponorná vodní ãerpadla - Jemnû lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Oddûlovací folie - EPR izolace jádra - Barevné znaãení Ïil: 1-Ïilov : ãerná 2-Ïilov : modrá/hnûdá 3-Ïilov : zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá 4-Ïilov : zeleno-ïlutá/hnûdá/ãerná/ edá 5-Ïilov : zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/ edá - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Plá È z EPR smûsi, barva plá tû modrá V hody - Dobré izolaãní vlastnosti a min. váhov pfiírûstek ve vodû - Mechanická stabilita pouïit ch izol. materiálû ve vodû - Speciální kabely pfiizpûsobeny DIN VDE 0250 a 0282 ãást Provozní teplota od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o / U 450/750 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2500 V - Max. dovolená tahová síla 15 N/mm 2 - Minimální polomûr ohybu max. 5 prûmûr 07 Tyto kabely se pouïívají jako napájecí a ovládací kabely pro motory k ponorn m ãerpadlûm, podvodním osvûtlením, plovoucím spínaãûm atd. aï do hloubky 100 m a teploty vody do +70 C. Kabely jsou vhodné i pro venkovní instalaci v such ch, vlhk ch a mokr ch prostfiedích. Není vhodn pro jiskrnû bezpeãné obvody v prostfiedí s nebezpeãím v buchu. Ploch kabel typ TML-FL na vyïádání ,5 7, ,5 8, , , , , , , , , , , , , , , ,5 11, ,5 13, , , , , , ,5 12, ,5 14, , , , , , , , , , , ,5 13, ,5 15, , , , , , , , , , , ,5 15, ,5 17, , , , , ,

17 H07 ZZ-F Kabel s pryïov m bezhalogenov m plá tûm, harmonizovan H07 ZZ-F - Holé lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 a HD Izolace jádra z bezhalogenové pryïe - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 (HD308) 1-Ïilov : ãerná 2-Ïilov : modrá/hnûdá 3-Ïilov : zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá 4-Ïilov : zeleno-ïlutá/hnûdá/ãerná/ edá 5-Ïilov : zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/ edá Od 7 Ïil a v e zeleno-ïlutá a ãerné Ïíly s bíl mi ãísly - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Plá È z bezhalogenové pryïe - Samozhá iv a odoln ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást /IEC (kat. C) - Hustota koufie dle DIN EN 61034/IEC Bezhalogenovost dle DIN EN 50267/IEC PryÏov kabel dle standardu EN Provozní teplota pevné uloïení od -40 C do +70 C pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C - Dovolená provozní teplota na jádfie +90 C - Jmenovité napûtí U o /U 450/750 V - Stfiídavé zku ební napûtí V - Minimální polomûr ohybu pro pevné uloïení 4 prûmûr pfii pohybu 7,5 prûmûr Ohebn kabel z bezhalogenov m plá tûm pro pouïití v suchém, vlhkém a mokrém prostfiedí. Tyto kabely jsou pouïívány napfi. v turbínách vûtrn ch elektráren. PouÏívají se ve vnitfiním i venkovním prostfiedí, v prûmyslu, zemûdûlství. Kabel dobfie odolává teplu, chladu, UV záfiení, ozonu, minerálnímu oleji ,5 1 2, ,5 2 2, G 1 3 G 1,5 3 G 2,5 3 G 4 3 G 6 4 G 1 4 G 1,5 6,8 7,6 8,7 9,7 11,8 13,2 15,8 17,9 20,5 23,3 25,9 28,6 31,4 34,4 38,3 40,2 44,9 49,8 9,2 10,2 12,2 14,2 15,8 21,3 24,5 29,2 10,1 11,9 14,0 16,2 17,9 11,1 12,9 14,4 24,0 38,0 90,0 154,0 154,0 240,0 336,0 480,0 672,0 912,0 1152,0 1440,0 1776,0 2304,0 2880,0 3840,0 4800,0 19,0 29,0 48,0 77,0 115,0 192,0 307,0 480,0 29,0 43,0 72,0 115,0 173,0 38,0 58,0 58,0 71,0 100,0 130,0 290,0 290,0 420,0 530,0 750,0 960,0 1250,0 1560,0 1900,0 2300,0 2950,0 3600,0 4600,0 6000,0 95,0 119,0 172,0 239,0 319,0 572,0 767,0 1154,0 115,0 144,0 211,0 290,0 391,0 141,0 176, G 2,5 4 G 4 4 G 6 4 G 10 4 G 16 4 G 25 4 G 35 4 G 50 4 G 70 4 G 95 4 G G G G G 1 5 G 1,5 5 G 2,5 5 G 4 5 G 6 5 G 10 5 G 16 5 G 25 7 G 1,5 7 G 2,5 12 G 1,5 12 G 2,5 12 G 4 18 G 1,5 18 G 2,5 24 G 1,5 24 G 2,5 36 G 1,5 36 G 2,5 15,3 17,7 19,8 26,5 30,1 36,6 41,1 47,5 53,8 60,9 65,8 72,7 80,1 86,4 12,2 14,2 16,9 19,8 22,1 29,1 33,3 38,4 19,1 21,5 22,4 26,2 30,9 26,3 29,3 30,7 34,6 35,2 41,8 96,0 154,0 230,0 384,0 614,0 960,0 1344,0 1920,0 2688,0 3648,0 4608,0 5760,0 7104,0 9216,0 48,0 72,0 120,0 192,0 288,0 480,0 768,0 1200,0 101,0 168,0 173,0 288,0 461,0 259,0 432,0 346,0 576,0 518,0 864,0 235,0 365,0 501,0 872,0 1194,0 1822,0 2307,0 3253,0 4130,0 5720,0 6965,0 8644, , ,0 170,0 214,0 316,0 448,0 607,0 1075,0 1480,0 2255,0 303,0 448,0 496,0 724,0 1042,0 702,0 1045,0 935,0 1325,0 1297,0 1949,

18 Solarkabel TÜV Kabel pro fotovoltaické systémy - Lanûné mûdûné jádro cínované dle normy DIN VDE 0295 a IEC (pfiesné lanûní jádra viz. tabulka) - Izolace jádra polyolefin - Plá È polyolefin, barva ãerná a ãervená (modrá na vyïádání) - Samozhá iv a odoln ífiení plamene dle IEC / PT2/EN Korozivita zplodin hofiení dle IEC /EN /3 - Hustota d mu dle EN UV odoln a bezhalogenov - Provozní teplota od -40 C do +90 C - Teplota jádra max C - Jmenovité napûtí stfiídavé 0,6/1 kv stejnosmûrné 0,9/1,5 kv - Zku ební napûtí stfiídavé 4 kv stejnosmûrné 9,6 kv - Izolaãní odpor pfii 20 C 750 MW km - Minimální polomûr ohybu inf. 6 prûmûr Tento kabel je speciálnû konstruovan k pfiipojování solárních panelû, je odoln proti ozonu, UV záfiení a povûtrnostním vlivûm, nevhodn v ak pro pfiímé uloïení do zemû. 07 Jiné typy solárních kabelû na vyïádání: dvouïilov, armovan atd. Dodatek k obj. ãíslu 1 ãerná barva 2 ãervená barva 3 modrá barva prûfiez Ïíly Lanûní jádra poãet drátkû drátkû cca ,5 47 0,25 5, ,30 6, ,30 7, ,40 8, ,40 9, ,40 11, ,40 12, ,40 14, ,50 16, ,50 18, ,50 21, ,50 24,

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití H07VVH6-F Ploch PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Îíly uloïeny paralelnû - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil

Více

LiYCY-JZ. Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 - Izolace jádra z bezhalogenové

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru -Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 -Izolace jádra z bezhalogenové zesítûné

Více

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Technická data. Konstrukce. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Technická data. Konstrukce. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ SiF, SiF-GL, SiFZ Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové SiF SiF-GL SiF-GL-Si SiFZ Typ SiF lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiFF

Více

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Konstrukce. Technická data. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Konstrukce. Technická data. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ SiF, SiF-GL, SiFZ Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové SiF SiF-GL SiF-GL-Si SiFZ Typ SiF lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiFF

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů OBSAH H05RR-F... 35 H07RN-F... 36 TITANEX H07RN-F... 39 TITANEX PREMIUM... 41 H01N2-D... 43 NSGAFÖU... 44 H05RNH2-F... 45 Typové značení harmonizovaných kabelů Orientační srovnání značení kabelů EST a

Více

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů.

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů. S na imi vodiãi k Va emu cíli V robky 2005 Katalog OEM produktů I kabely lze u ít na míru V této části katalogu Vám chceme představit nový výrobní sortiment kabelů a vodičů nazvaný OEM produkty. Co však

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0163 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0166 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu H07RN-F, &lt HAR&gt, připojovací a ovládací kabel, permanentní ponoření do 100 m, odolný

Více

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59 KABELY A VODIČE 2012 Bezhalogenové kabely a vodiče Pryžové kabely a vodiče Ovládací kabely a vodiče Sdělovací kabely a vodiče Silikonové kabely a vodiče Instalační vodiče Solární kabely Obsah BEZHALOGENOVÉ

Více

Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE

Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE stíněný ovládací kabel z PUR pro vnitřní a venkovní použití ohebný za studena,

Více

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 YSLY Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 Holé laněné měděné vodiče, VDE 0295 třída 5, izolace žil z polyvinylchloridu (PVC), jedna žíla zelenožlutá ve vnější vrstvě (odpadá u provedení OZ

Více

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození stíněný připojovací a ovládací kabel pro univerzální použití v energetických

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Pouze pro aplikace s patch kabely (max.

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Pouze pro aplikace s patch kabely (max. Kabel Ethernet kategorie 5e, třída D pro flexibilní použití - zkoušený do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C 1.3 Stykaãe fiady C 1.3.1 Tabulka ã. 8 technická data Technická data stykaãû fiady C Hlavní kontakty Jmenovité izolaãní napûtí U i [V] Impulzní v drïné napûtí U imp [kv] Jmenovit tepeln proud I th [A]

Více

Elektrické rozvádûãe do 630 A

Elektrické rozvádûãe do 630 A Elektrické rozvádûãe do 630 A Funkãní systém Prisma Plus Funkãní systém Prisma Plus je moïné pouïít pro v echny typy nízkonapûèov ch distribuãních rozvádûãû do 630 A instalovan ch v komerãních i v prûmyslov

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd)

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd) Stíněný kabel zesítěný elektronovým paprskem pro zvýšené provozní požadavky bezhalogenový stíněný ovládací kabel s certifikátem GL, zvláštní vlastnosti při požáru, IEC 60332-3, vhodný pro +125 C Info Zlepšené

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE

Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE ovládací kabel z PUR pro vnitřní a venkovní použití ohebný za studena, odolný abrazi,

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Vhodné pro patch kabely (max. 60 m)

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Vhodné pro patch kabely (max. 60 m) Kabel pro Ethernet Cat.5e (třída D) pro flexibilní použití - testováno do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, odolný vůči oleji, flexibilní a odolný vůči UV pro různé

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CRANE. Info Vhodný pro použití venku Integrovaný nosný prvek Vhodný i pro energetické řetězy a systémy kabelových vozíků

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CRANE. Info Vhodný pro použití venku Integrovaný nosný prvek Vhodný i pro energetické řetězy a systémy kabelových vozíků Vysoce flexibilní pryžové kabely s nosným prvkem odolné proti povětrnostním vlivům flexibilní kabel, odolný vůči šíření plamene do venkovního prostředí a pro jeřábové aplikace / dopravníkové technologie,

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info Jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Shodný

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Kabel Ethernet kategorie 5e, třída D pro pevné uložení - zkoušený do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pevné uložení vnější plášť z bezhalogenové směsi nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

Vysoce flexibilní bezhalogenový ovládací kabel, plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození, certifikovaný pro Severní Ameriku

Vysoce flexibilní bezhalogenový ovládací kabel, plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození, certifikovaný pro Severní Ameriku Vysoce flexibilní bezhalogenový ovládací kabel, plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození, certifikovaný pro Severní Ameriku připojovací a ovládací kabel bez halogenů do energetických řetězů

Více

EVM. VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316

EVM. VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316 Vertikální vícestupàová odstfiedivá ãerpadla v rûzn ch verzích: litinová (EVMG), nerezová z AISI 304 (EVM), nerezová z AISI 316 (EVML) a s certifikací WRAS (EVMW). Spolehlivá, tichá a se snadnou údrïbou.

Více

Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace

Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace : Nízkofrekvenční datový kabel PURUL AWM CMX VW-1, bez halogenů, vysoce flexibilní, energetický řetěz, stíněný

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info Bezhalogenová alternativa

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s opletem z ocelových drátů s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Kabely pro Ethernet kategorie 5e, třída D pro pevné uložení - zkoušeny do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pevné uložení vnější plášť z bezhalogenové směsi nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Stíněný ovládací PVC kabel s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, stíněný, flexibilní a očíslovaný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek

Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek stíněný ovládací kabel, odolný povětrnosti, bio olejům, saponátům a horké vodě, pro použití v potravinářství

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný

Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný stíněný servokabel pro použití v energetickém řetězu s velkou dynamikou, do náročných podmínek,

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Vícenormový stíněný kabel odolný proti olejům s aprobací AWM ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Info Průřez vodičů až 120 mm² Další

Více

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V INFORMACE O VÝROBKU Stíněný bezhalogenový ovládací kabel s vylepšenými protipožárními vlastnostmi ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR

Více

Objemov vodomûr. SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy. V znamné vlastnosti. PouÏití. Volitelná pfiíslu enství

Objemov vodomûr. SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy. V znamné vlastnosti. PouÏití. Volitelná pfiíslu enství Objemov vodomûr SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy V znamné vlastnosti PouÏití DN 15 aï 40, PN16, do 40 o C. Vysoká pfiesnost a spolehlivost. Nízké tlakové ztráty. Malá citlivost

Více

Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím

Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím připojovací a ovládací kabel bez halogenů, použití v energetickém řetězu, do náročných

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE Teplotní rozsah Max. provozní teplota na vodiči 110 C. Obj.

Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE Teplotní rozsah Max. provozní teplota na vodiči 110 C. Obj. H07G-U H07K-K Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE 0282-501 Pocínovaný nebo holý plný, popř. laněný měděný vodič izolovaný tepelně odolnou pryžovou směsí. Pro vnitřní

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Stíněný ovládací kabel PVC s malým vnějším průměrem ovládací kabel z PVC, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, tenký a lehký bez vnitřního pláště, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

âerpadla odpadních vod MultiStream

âerpadla odpadních vod MultiStream PouÏití jsou vhodná pro ãerpání odpadních vod v komunálních a prûmyslov ch ãerpacích zafiízení jakoï i pro nádrïe na zadrïování de Èové vody. Men í typy slouïí dobfie napfi. i pfii ochranû pfied katastrofami.

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH Stíněný bezhalogenový ovládací kabel, odolný proti olejům a vysoce flexibilní ovládací kabel bez halogenů, HFFR, odolný vůči oleji, stíněný a odolný vůči chladu pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

8 Obouruãní ovládací pulty

8 Obouruãní ovládací pulty Obsah Obouruãní ovládací pulty b V eobecnû.................................................... strana /2 b Popis......................................................... strana / b Technické údaje................................................

Více

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace ÖLFLEX 400 P PUR ovládací kabel, odolný olejů a abrazi, vysoká vrubová houževnatost, pro průmyslové stroje, spotřebiče,

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CLASSIC 110 H

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CLASSIC 110 H Bezhalogenový ovládací kabel, odolný proti olejům a velmi flexibilní - bezhalogenový ovládací kabel, HFFR, olejovzdorný, flexibilní a odolný vůči chladu až do -30 C pro všestranné použití, dle nařízení

Více

MCS. Komplexní fie ení pro mûnící se potfieby rozvodu elektrické energie, fiízení a automatizace. Modulární skfiíàov systém

MCS. Komplexní fie ení pro mûnící se potfieby rozvodu elektrické energie, fiízení a automatizace. Modulární skfiíàov systém Komplexní fie ení pro mûnící se potfieby rozvodu elektrické energie, fiízení a automatizace MCS Modulární skfiíàov systém Mnohostranný, dobře navržený, rychlý systém - pro lokální i celosvětové použití

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 205 SC. Info Nyní k dispozici i na cívkách Tepelně a chemicky odolný Úspora prostoru a hmotnosti

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 205 SC. Info Nyní k dispozici i na cívkách Tepelně a chemicky odolný Úspora prostoru a hmotnosti Pro velký rozsah teplot FEP jednožilový kabel pro použití v náročných podmínkách, s dobrou chemickou odolností, skladný, pro použití v přístrojích a při konstrukci provozů při teplotách: -100 C až +205

Více

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99 Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 6 IEC... dle PN 05/ Konstrukce: konstrukce jednotlivých typů kabelů jsou uvedeny v kapitole SPECIFIKACE PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KOAXIÁLNÍCH KABELŮ Jádro: rezistivita

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Jednožilové vodiče s VDE testem podle EN (H05Z-K a H07Z-K) pro zvýšené provozní požadavky

Jednožilové vodiče s VDE testem podle EN (H05Z-K a H07Z-K) pro zvýšené provozní požadavky Jednožilové vodiče s VDE testem podle EN 50525-3-41 (H05Z-K a H07Z-K) pro zvýšené provozní požadavky ÖLFLEX HEAT 125 C MC bezhalogenový jednožilový vodič s certifikátem GL, zvláštní vlastnosti při požáru,

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiHF. Info Kabel pro mnohostranné použití

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiHF. Info Kabel pro mnohostranné použití Silikonový kabel s širokým teplotním rozsahem silikonový připojovací a ovládací kabel, pro použití ve strojích, konstrukci provozů a výrobu přípravků pro teploty až do +180 C Info Kabel pro mnohostranné

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace ÖLFLEX 400 P PUR ovládací kabel, odolný olejů a abrazi, vysoká vrubová houževnatost, pro průmyslové stroje, spotřebiče,

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTY 2009 2010 EN ISO 9001 EN ISO 14001 PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Obsah

Více

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT 2 KABELY A VODIČE / Přehledový prospekt Bezhalogenové kabely N2XH N2XCH s koncentrickým vodičem Bezhalogenový silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYY. Info Kabel pro mnohostranné použití Další rozměry/barvy na vyžádání

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYY. Info Kabel pro mnohostranné použití Další rozměry/barvy na vyžádání Datový kabel s barevným kódem DIN 47100 : Nízkofrekvenční datový kabel z PVC, kódovaný DIN 47100, flexibilní (0,34 mm² vícežilový Maxi TERMI- POINT ), odolný vůči šíření plamene, řízení přístrojového vybavení

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky:

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky: Vakuové stykaãe fiady V a VM Vakuové stykaãe z fiad V a VM jsou urãeny pro spínání v silov ch ovodech stfiídavého napûtí do 1000 V, zejména pro kategorie uïití AC-1, AC-2, AC-3 neo AC-4. Jsou velmi vhodné

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

>Kovové pletence. âistá nebo pocínovaná mûì, nerezová ocel: ZEMNÍCÍ PLETENCE S INTEGROVAN MI PLO KAMI PLOCHÉ, KULATÉ A IZOLOVANÉ PLETENCE

>Kovové pletence. âistá nebo pocínovaná mûì, nerezová ocel: ZEMNÍCÍ PLETENCE S INTEGROVAN MI PLO KAMI PLOCHÉ, KULATÉ A IZOLOVANÉ PLETENCE 42 > âistá nebo pocínovaná mûì, nerezová ocel: ZEMNÍCÍ PLETENCE S INTEGOVAN MI PLO KAMI STANA 43 PLOCHÉ, KULATÉ A IZOLOVANÉ PLETENCE STANA 44-45 STÍNÍCÍ PLETENCE STANA 45 ÒZNÉ: VYTVO TE SI VLASTNÍ PLETENEC

Více

Kalová ãerpadla US volná prûchodnost 10 mm

Kalová ãerpadla US volná prûchodnost 10 mm Kalová ãerpadla US -251 volná prûchodnost 10 mm PouÏití Zaplavitelná ãerpadla s ponorn m motorem US -251 mohou b t pouïita v ude tam, kde se vyskytují spla kové vody s pfiímûsemi do velikosti zrna 10 mm,

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

Solenoidové ventily. Obecné údaje. Materiály tûleso - kovaná mosaz (OT) nebo nerez ocel

Solenoidové ventily. Obecné údaje. Materiály tûleso - kovaná mosaz (OT) nebo nerez ocel Solenoidové ventily pro automatizaci (voda, vzduch, neteãné plyny, lehké oleje) pro vysoké teploty (pára a horká voda) pro paliva (zemní plyn a topné oleje) Obecné údaje Solenoidové ventily jsou elektromagnetické

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Katalog. Spou tûãe motorû GZ1 M

Katalog. Spou tûãe motorû GZ1 M Katalog Spou tûãe motorû Volba pfiístroje Spou tûãe motorû TeSys 0 PouÏití Ochrana motorû proti zkratûm a pfietíïení Nastavení zkratové spou tû 13 In Jmenovité v kony motorû v AC-3, 400 V Do 15 kw Do 30

Více

Velkoplo n secí stroj Citan pro vysok plo n v kon a optimální ukládání osiva

Velkoplo n secí stroj Citan pro vysok plo n v kon a optimální ukládání osiva Citan 1 Velkoplo n secí stroj Citan pro vysok plo n v kon a optimální ukládání osiva Nezávislé pracovní procesy, maximální v kon aï 125 ha oseté plochy za den! Strategie velk ch zemûdûlsk ch podnikû spoãívá

Více