LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL"

Transkript

1 LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno speciálním PVC dle DIN VDE 0207 ãást 4 - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle DIN VDE 0293 bez zemnící Ïíly - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Barva modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ) - Samozhá ecí a odoln ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Konstrukce LiYCY-BL - Konstrukce stejná jako u LiYY + stínûní - Stoãené Ïíly ovinuty plastovou fólií - Stínûní opletením cínovan mi mûdûn mi drátky, krytí inf. 85% Konstrukce PAAR-LiYCY-BL - Konstrukce stejná jako u LiYCY-BL - Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu - Barevné znaãení Ïil dle DIN Plá È ze speciálního PVC modré barvy Ovládací kabel se speciálním PVC modr m plá tûm do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ) Pro zabezpeãení proti poruchám zafiízení, znaãen dle DIN VDE 0165 ãást 1, EN a IEC oblast Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Izolaãní odpor min. 20MΩ km - Provozní kapacita nestínûn : Ïíla/ Ïíla inf. 120 nf/km stínûn : Ïíla/ Ïíla inf. 140 nf/km Ïíla /stínûní inf. 187 nf/km - Izolaãní odpor min. 20 MΩ km - Indukãnost inf. 0,68 mh/km - Odporová nerovnováha pro CY typ max. 250 Ω/km - Minimální polomûr ohybu LiYY 7,5 prûmûr LiYCY 10 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Pro nebezpeãné prostfiedí mají kabely speciální modr plá È (nebezpeãí typu -i-). PouÏívány jako flexibilní ovládací a mûfiicí kabely, které splàují poïadavky pro instalaci elektrick ch zafiízení. Tyto instalace nejsou zemnûny a vyïadují oddûlené napájecí obvody. Tyto kabely nejsou vhodné pro uloïení do zemû. Stínûní z mûdûn ch cínovan ch drátû zaji uje dobré pfienosové vlastnosti datov ch signálû bez ru ení. * EMC = Elektromagnetická kompatibilita - doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. V robek je urãen pro pouïití v napûtí <50 V AC, resp. <75 V DC a proto nespadá do oblasti platnosti smûrnice 2006/95/EC (nízkonapûèová smûrnice). Jiné velikosti moïné dodat na pfiání. Poãet Ïil LiYY - BL ,75 5,2 14, ,75 5,5 21, ,75 6, ,75 6, ,75 8, ,75 8, ,75 9, ,75 11, ,75 14, ,75 15, ,75 16, ,75 17, , , Poãet Ïil , , , , , , ,5 6, ,5 6, ,5 7, ,5 8, ,5 9, ,5 12, ,5 14, ,5 17, ,5 20,

2 LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Poãet Ïil LiYCY - BL ,75 5, ,75 6, ,75 6, ,75 7, ,75 8, ,75 9, ,75 10, ,75 10, ,75 12, ,75 12, ,75 15, ,75 15, ,75 16, ,75 18, , , Poãet Ïil , , , , , , , ,5 6, ,5 7, ,5 8, ,5 8, ,5 10, ,5 12, ,5 15, ,5 18, ,5 19, ,5 20, PAAR-LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC* Poãet Ïil PAAR-LiYCY-BL ,5 8, ,5 8, ,5 9, ,5 10, ,5 13, ,5 14, ,5 14, ,5 17, ,5 19, ,5 20, ,5 20, Poãet Ïil ,75 8, ,75 9, ,75 10, ,75 11, ,75 14, ,75 16, ,75 16, ,75 20, ,75 21, ,75 24, ,75 24,

3 JE-LiYCY Bd Si Kabel pro prûmyslovou elektroniku, vhodn pro rychlé pfiipojení Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,3 mm) - Jádro izolováno smûsí PVC dle DIN VDE 0207 ãást 4 - Barevné znaãení vodiãû dle DIN VDE Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu, 4 páry stoãeny do svazku, svazky stoãeny v polohách - Ovinuto plastovou fólií - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí pfiibliïnû 85% - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Barva edá nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ) - Samozhá ecí a odoln ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální izolace jádra dle normy DIN VDE Odpor smyãky max. 73,2 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +70 C - Jmenovité napûtí 225 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 500 V, Ïíla/stínûní 2000 V - Izolaãní odpor min. 100 MΩ km - Provozní kapacita max. 100 pf/m (tato hodnota mûïe b t pfiekroãena o 20 % u kabelû do 4 párû) - Kapacitní nerovnováha max. 200 pf/100 m - Indukãnost inf. 0,70 mh/km - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) - Minimální polomûr ohybu pevné uloïení 7,5 prûmûr - Vhodn pro rychlé pfiipojení Tyto propojovací kabely se pouïívají k pfienosu dat a signálû v mûfiicí a regulaãní technice v fiídících elektronick ch obvodech a pro pfienos dat ve v poãetní technice. Vhodn pro pevnou instalaci v suchém a vlhkém prostfiedí i pro venkovní pouïití. Verze s modr m vnûj ím plá tûm pro uloïení do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ). Tyto kabely nabízejí v echny v hody rychlého a ekonomického pfiipojení. Tato nepájená pfiipojovací technika je zaloïena na pfiítlaãném zakonãení, které pouïívá pruïinu pro pfiipojení vodiãe k záfiezové technice bez jeho odizolování. Pro tuto techniku je nutné mít lanûné jádro ze 7 drátkû a polotuhé PVC. K dispozici také bezhalogenová verze. plá È ed ,5 7, ,5 10, ,5 13, ,5 15, ,5 17, plá È ed ,5 19, ,5 20, ,5 23, ,5 25,

4 JE-Y(St)Y Bd Si Instalaãní kabel pro prûmyslovou elektroniku 03 Konstrukce - Plné mûdûné jádro o prûmûru 0,8 mm - Jádro izolováno smûsí PVC dle DIN VDE 0207 ãást 4 - Barevné znaãení vodiãû dle DIN VDE Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu, 4 páry stoãeny do svazku, svazky stoãeny v polohách - Ovinuto plastovou fólií, stínûní ovinutím plastovou pokovenou (Al PET) fólií - Mûdûn pfiíloïn drátek - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Barva edá nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ) - Samozhá ecí a odoln ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální izolace jádra dle normy DIN VDE 0815/DIN Odpor smyãky max. 73,2 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +70 C - Jmenovité napûtí 225 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 500 V, Ïíla /stínûní 2000 V - Izolaãní odpor min. 100 MΩ km - Provozní kapacita max. 100 pf/m (tato hodnota mûïe b t pfiekroãena o 20 % u kabelû do 4 párû) - Kapacitní nerovnováha max. 200 pf/100 m - Indukãnost inf. 0,70 mh/km - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) - Minimální polomûr ohybu pevné uloïení 7,5 prûmûr Tento typ se pouïívá v hradnû k pfienosu signálu a mûfiení v oblasti elektroniky, pro pfienos dat ve v poãetní technice. Vhodn pro pevnou instalaci v suchém a vlhkém prostfiedí i pro venkovní pouïití. Verze s modr m vnûj ím plá tûm pro uloïení do prostfiedí s nebezpeãím v buchu. K dispozici také bezhalogenová verze viz skupina "Bezhalogenové kabely" odd. 05. plá È ed prûmûr jádra [mm] ,8 4, ,8 6, ,8 8, ,8 11, ,8 13, plá È ed prûmûr jádra [mm] ,8 14, ,8 16, ,8 20, ,8 22, ,8 30,

5 RD-Y(St)Y Sdûlovací kabel, vhodn pro rychlé pfiipojení Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,3 mm) - PVC izolace jádra - Îíly barevnû znaãeny Pár-ãíslo a-ïíla b-ïíla 1 modrá ãervená 2 edá Ïlutá 3 zelená hnûdá 4 bílá ãerná (4 páry = 1 svazek) - Îíly stoãeny do párû pfiibliïnû 20 zkrutû/m - 4 páry stoãeny do svazku - Svazky stoãeny do koncentrick ch poloh - Elektrostatické stínûní plastovou pokovenou Al-PET fólií s pfiíloïn m CuSn lankem 0,5 mm 2 (7 0,3 mm) - Barva edá (RAL 7032) nebo modrá (RAL 5015) - Samozhá ecí a odoln ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální PVC pro datov kabel dle DIN VDE Odpor smyãky (loop) max. 73,6 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +70 C - Provozní napûtí ( piãková hodnota) max. 600V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 2000 V Ïíla /stínûní 1000 V - Izolaãní odpor Ïíla/Ïíla min. 100 MΩ km Ïíla /stínûní min. 100 MΩ km - Provozní kapacita pfii 800 Hz max. 100 nf/km (mûïe b t pfiekroãena o 20 % u kabelû do 4 párû) - Vlnová impedance pfii 1 khz inf. 370 Ω pfii 10 khz inf. 130 Ω - Kapacitní nerovnováha pfii 800 Hz max. 200 pf/100m (20% hodnot, ale u jedné hodnoty aï do 400 pf) - Útlum vedení pfii 1 khz inf. 1,2 db/km pfii 10 khz inf. 3,0 db/km - Cross-talk (pfieslech na vzdáleném konci) pfii 10 khz a délce 500 m min. 60 db - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr Pfiístrojové kabely RD-Y(St)Y jsou pouïívány v mûfiicí a ovládací technologii, napfiíklad v ovládacích centrech prûmyslov ch linek a elektráren. Statické stínûní chrání obvody pfienosû proti vnûj ímu elektrickému ru ení. Páry jsou stoãeny krátk mi zkruty s odli n mi délkami které vedou k dobr m cross-talk tlumícím hodnotám ve svazku. Kabely slouïí k pfienosu analogov ch a digitálních signálû aï do frekvencí pfiibliïnû 10 khz. Tyto kabely nabízejí v echny v hody rychlého a ekonomického pfiipojení. Tato nepájená pfiipojovací technika je zaloïena na pfiítlaãném zakonãení, které pouïívá pruïinu pro pfiipojení vodiãe k záfiezové technice bez jeho odizolování. Pro tuto techniku je nutné mít lanûné jádro ze 7 drátkû a polotuhé PVC. Vhodné pro pevnou instalaci jen uvnitfi budov. Verze s modr m vnûj ím plá tûm pro uloïení do prostfiedí s nebezpeãím v buchu. Na poïádání také k dispozici bezhalogenov typ RD-H(St)H viz odd. 05. plá È ed Ïíly Poãet svazkû ,5 1,5-7, ,5 1,5 1 9, ,5 1, ,5 1,5 3 15, ,5 1,5 4 17, ,5 1,5 6 20, ,5 1,5 8 23, ,5 1, , ,5 1, ,

6 RE-2X(St)Yv Sdûlovací kabel, stínûn, dle EN Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,31 mm), 0,75 mm 2 (7 0,37 mm) - Izolace jádra ze zesítûného polyetylénu XLPE - Barevné Ïíly s ãíslováním, pár: a-ïíla ãerná, b-ïíla bílá, - Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu - Páry stoãeny v polohách s 1 komunikaãním vodiãem 0,5 mm 2 s XLPE izolací, oranïov, (komunikaãní vodiã pro víceïilové verze) - Stoãené páry ovinuty fólií - Elektrostatické stínûní (St) plastovou pokov. Al-PET folií s pfiíloïn m CuSn lankem 0,5 mm 2 (7 0,3 mm) - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5, zesílen - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle IEC , barva ãerná nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ), vhodné pro zabezpeãené systémy v zónû 1+2, skupina II, podle IEC Odpor jádra 0,5 mm 2 max. 36,8 Ω/km 0,75 mm 2 max. 24,6 Ω/km 1,3 mm 2 max. 14,2 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +90 C - Jmenovité napûtí max. 300 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla V Ïíla/stínûní V - Izolaãní odpor min. 5 GΩ/km - Provozní kapacita pfii 800 Hz Ïíla/Ïíla 0,5 mm 2 50 nf/km, Ïíla/Ïíla 0,75 mm 2 60 nf/km - Indukãnost max. 0,70 mh/km - Útlum pfieslechu pfii 60 khz min. 0,88 db/km - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr Tyto sdûlovací kabely jsou pouïívány pfii pfienosu dat a v fiídících a kontrolních obvodech. Elektrostatické stínûní ochraàuje stínûné páry proti vnûj ímu elektrostatickému ru ení. Nízk útlum linky a nízké vzájemné kapacity umoïàují pfienos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdûlovací kabely jsou vhodné pro pevné instalace v such ch a vlhk ch prostfiedích, pro venkovní uloïení a pro uloïení do zemû. Plá È je odoln proti kyselinám, louhûm a olejûm. Verze s ãern m plá tûm je odolná UV záfiení. Verze s modr m vnûj ím plá tûm pro uloïení do prostfiedí s nebezpeãím v buchu. Technické zmûny vyhrazeny. Na vyïádání verze RE-2Y(St)Yv arctic od -50 C ,5 7,5 15, ,5 10,2 30, ,5 11,0 50, ,5 13,8 90, ,5 14,6 110, ,5 15,7 130, ,5 17,5 170, ,5 18,5 210, ,5 20,2 250, ,5 24,0 370, ,5 27,4 490, ,75 7,9 20, ,75 10,6 35, ,75 11,7 65, ,75 14,6 125, ,75 15,8 154, ,75 17,0 185, ,75 19,0 245, ,75 21,5 298, ,75 23,2 365, ,75 28,2 532, ,75 32,0 708, PrÛfiez jádra 1,3 mm 2 na vyïádání 03-6

7 RE-2X(St)Yv PiMF Sdûlovací kabel, páry stínûny, dle EN Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,31 mm), 0,75 mm 2 (7 0,37 mm), 1,3 mm 2 (7 0,49 mm) - Izolace jádra ze zesítûného polyethylénu - Barevné Ïíly s ãíslováním, pár: a-ïíla ãerná, b-ïíla bílá - Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu - PiMF konstrukce ovinutí páru plastovou páskou, ovinutí plastovou pokovenou Al-PET folií s pfiíloïn m CuSn drátkem 0,6 mm, ovinutí plastovou páskou - Stínûné páry stoãeny v polohách s 1 komunikaãním vodiãem 0,5 mm 2 s PE izolací, oranïov, (komunikaãní vodiã pro víceïilové verze), stoãené páry ovinuty fólií - Elektrostatické stínûní (St) plastovou pokov. Al-PET folií s pfiíloïn m CuSn lankem 0,5 mm 2 (7 0,3 mm) - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5, zesílen - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle IEC , barva ãerná nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ), vhodné pro zabezpeãené systémy v zónû 1+2, skupina II, podle IEC Odpor jádra 0,5 mm 2 max. 36,8 Ω/km 0,75 mm 2 max. 24,6 Ω/km 1,3 mm 2 max. 14,2 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +90 C - Jmenovité napûtí max. 300 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 2000 V Ïíla/stínûní 1000 V - Izolaãní odpor min. 5 GΩ/km - Provozní kapacita pfii 800 Hz Ïíla/Ïíla 0,5 mm 2 = 70 nf/km 0,75 mm 2 = 80 nf/km 1,3 mm nf/km - Indukãnost max. 0,70 mh/km - Útlum pfieslechu pfii 60 khz min. 1,02 db/km - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr Tyto sdûlovací kabely jsou pouïívány pfii pfienosu dat a v fiídících a kontrolních obvodech. Elektrostatické stínûní ochraàuje stínûné páry proti vnûj ímu elektrostatickému ru ení. Nízk útlum linky a nízké vzájemné kapacity umoïàují pfienos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdûlovací kabely jsou vhodné pro pevné instalace v such ch a vlhk ch prostfiedích, pro venkovní uloïení a pro uloïení do zemû. Plá È je odoln proti kyselinám, louhûm a olejûm. Verze s ãern m plá tûm je odolná UV záfiení. Verze s modr m vnûj ím plá tûm pro uloïení do prostfiedí s nebezpeãím v buchu. Technické zmûny vyhrazeny. Na vyïádání verze RE-Y(St)Yv PiMF arctic od -50 C ,5 8, ,5 10, ,5 11, ,5 13, ,5 14, ,5 15, ,5 18, ,5 19, ,5 21, ,5 26, ,5 32, ,75 9, ,75 11, ,75 14, ,75 17, ,75 20, ,75 24, ,3 12, ,3 15, ,3 18, ,3 21, ,3 24, ,3 29, ,3 18,

8 RE-2X(St)2YSWAY Sdûlovací kabel, stínûn, armovan, dle EN RE-2X(St)2YSWAY 03 Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,31 mm), 0,75 mm 2 (7 0,37 mm) - Izolace jádra ze zesítûného polyetylénu XLPE - Bílá a ãerná Ïíla s ãíslováním, pár: a-ïíla ãerná, b-ïíla bílá - Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu, páry stoãeny v polohách +1 komunikaãní vodiã 0,5 mm 2 s XLPE izolací, oranïov pro víceïilové verze - Stoãené páry ovinuty polyesterovou fólií - Elektrostatické stínûní (St) plastovou pokov. Al-PET fólií s pfiíloïn m CuSn lankem, 0,5 mm 2 (7 0,31 mm) - Ovinutí polyesterovou fólií + vnitfiní polyetylénov plá È - Armování z ploch ch nebo kulat ch pokoven ch drátû s protibûïnou ocelovou páskou. - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle IEC , barva ãerná nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ), vhodné pro zabezpeãené systémy v zónû 1+2, skupina II, podle IEC Odpor jádra 0,5 mm 2 max. 36,8 Ω/km 0,75 mm 2 max. 24,6 Ω/km 1,3 mm 2 max. 14,2 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +90 C - Jmenovité napûtí max. 300 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 2000 V Ïíla /stínûní 1000 V - Izolaãní odpor min. 5 GΩ km - Indukãnost max. 0,70 mh/km - Útlum pfieslechu pfii 60 khz min. 0,88 db/km - Minimální polomûr ohybu pfii pevném uloïení do prûmûru 20 mm 7,5 prûmûr prûmûr 20 mm 10 prûmûr Sdûlovací armované kabely se pouïívají k pfienosu dat do 200 kbit/s v fiídících a kontrolních obvodech, kde jsou kladeny vysoké poïadavky na mechanickou odolnost. Elektrostatické stínûní ochraàuje stínûné páry proti vnûj ímu elektrostatickému ru ení. Nízk útlum linky a nízké vzájemné kapacity umoïàují pfienos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdûlovací kabely jsou vhodné pro pevné instalace v such ch a vlhk ch prostfiedích, pro venkovní uloïení a pro uloïení do zemû. Plá È je odoln proti kyselinám, louhûm a olejûm. Verze s ãern m plá tûm je odolná UV záfiení. Technické zmûny vyhrazeny ,5 11,0 15, ,5 13,0 30, ,5 15,0 50, ,5 18,0 90, ,5 20,5 130, ,5 22,5 170, ,5 24,5 210, ,75 11,0 20, ,75 13,5 35, ,75 15,5 65, ,75 19,0 125, ,75 21,5 185, ,75 23,5 245,0 857 Verze PiMF a prûfiez jádra 1,3 mm 2 na vyïádání 03-8

9 RE-2X(St)YSWBY, RE-2Y(St)YSWBY (PiMF, TiMF) Sdûlovací a datov kabel, stínûn, armovan, dle EN Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,31 mm), 0,75 mm 2 (7 0,37 mm), 1 mm 2 (7 0,43), 1,3 mm 2 (7 0,49), 1,5 mm 2 (7 0,52) - Izolace jádra: zesítûn polyetylén 2X polyetylén 2Y - Bílá a ãerná Ïíla s ãíslováním, pár: a-ïíla ãerná, b-ïíla bílá, s ãíseln m potiskem 1/1, 2/2, atd. V pfiípadû verze triple jsou Ïíly barvy ãerné, bílé, ãervené s ãíslováním - Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu, páry stoãeny v polohách + 1 komunikaãní vodiã 0,5 mm 2 s XLPE (PE) izolací, oranïov pro víceïilové verze - PiMF (TiMF) konstrukce ovinutí páru (trojiãky) plastovou páskou, ovinutí pokovenou Al-PET folií s pfiíloïn m CuSn drátkem 0,6 mm, ovinutí plastovou páskou - Elektrostatické stínûní (St) pokovenou Al-PET fólií s pfiíloïn m CuSn lankem, 0,5 mm 2 (7 0,31 mm) - Ovinutí polyesterovou fólií - Vnitfiní plá È z PVC altern. PE - Armování opletením z galvanizovan ch ocelov ch drátkû - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle IEC a VDE DIN , barva ãerná nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ), vhodné pro zabezpeãené systémy v zónû 1+2, skupina II, podle IEC Odpor jádra 0,5 mm 2 max. 39,2 Ω/km 0,75 mm 2 max. 24,6 Ω/km 1,0 mm 2 max 18,4 Ω/km 1,3 mm 2 max. 14,2 Ω/km 1,5 mm 2 max. 12,3 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +70 C (pro 2Y) od -30 C do +90 C (pro 2X) - Jmenovité napûtí max. 300 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 2000 V Ïíla/stínûní 1000 V - Izolaãní odpor min. 5 GΩ/km - Indukãnost max. 0,70 mh/km - Útlum pfieslechu pfii 60 khz min. 0,88 db/km (1,02 db/km pro PiMF) - Minimální polomûr ohybu pevné uloïení 10 prûmûr - Minimální polomûr ohybu pohyblivé uloïení 15 prûmûr Sdûlovací armované kabely se pouïívají k pfienosu dat do 200 kbit/s v fiídících a kontrolních obvodech, kde jsou kladeny vysoké poïadavky na mechanickou odolnost. Elektrostatické stínûní ochraàuje stínûné páry proti vnûj ímu elektrostatickému ru ení. Nízk útlum linky a nízké vzájemné kapacity umoïàují pfienos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdûlovací kabely jsou vhodné pro pevné instalace ve vlhk ch prostfiedích, pro pouïití venkovní a pro uloïení do zemû. Na vyïádání verze RE-Y(St)YSWBY arctic od -50 C. Technické zmûny vyhrazeny. RE-2X(St)YSWBY (RE-2Y(St)YSWBY) prûfiez jádra [kg] ,5 9, ,5 11, ,5 13, ,5 15, ,5 16, ,5 19, ,5 19, ,75 9, ,75 13, ,75 15, ,75 17, ,75 18, prûfiez jádra [kg] ,75 19, ,75 21, , , , , , , , ,3 10, ,3 14, ,3 17,

10 RE-2X(St)YSWBY, RE-2Y(St)YSWBY (PiMF, TiMF) Sdûlovací kabel, stínûn, armovan, dle EN prûfiez jádra [kg] ,3 20, ,3 21, ,3 24, ,3 25, ,3 11, ,3 23, ,5 30, RE-2X(St)YSWBY PiMF, TiMF (RE-2Y(St)YSWBY PiMF, TiMF) ,5 12,0 33, ,5 14,0 62, ,5 16,0 90, ,5 18,0 119, ,5 23,3 147, ,5 24,0 176, ,75 14, ,75 15, ,75 17, ,75 19, prûfiez jádra [kg] ,75 19, ,75 22, , , , , , , , , ,3 14, ,3 17, ,3 20, ,3 22, ,3 24, ,3 26,

11 Armované kabely dle BS5308 Armovan, fiídicí, pfiístrojov a komunikaãní kabel Konstrukce PART1, TYPE2 - Mûdûné lanûné jádro do prûfiezu 0,75 mm 2 dle tfi. 5, od prûfiezu 1,5 mm 2 dle tfi. 2 - Izolace jádra z PE - Îíly stoãeny do páru - Barevné znaãení Ïil dle BS 5308 PART1 nebo PART2 - Celkové stínûní Al-PET folií s pfiíloïn m drátem - Vnitfiní plá È z PE - Armování z ocelov ch pokoven ch drátû (SWA) - Venkovní plá È ãerné nebo modré barvy, samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC - ífiení plamene dle BS4066 PT1 a IEC 332 PT1 ( ífiení plamene u kabelû ve svazku dle BS4066 PT3 a IEC 332 PT3) - Barva plá tû je ãerná (BK) nebo modrá (BL) Konstrukce PART2, TYPE2 Konstrukce stejná jako u PART1, TYPE2, pouze izolace jádra je z PVC Konstrukce PART1, TYPE2 LSOH Konstrukce stejná jako u PART1, TYPE2, pouze vnitfiní a venkovní plá È je bezhalogenov Stínûn, armovan komunikaãní kabel dle BS Provozní teplota od -20 C do +70 C - Teplota pfii pokládce od 0 C do +70 C - Minimální polomûr ohybu 6 prûmûr Barevné znaãení Ïil dle BS5308 PART1 a BS5308 PART2 Tyto kabely jsou urãené pro venkovní instalace, pro pokládku do zemû, vody, v kabelovodech. PouÏívají se v elektrárnách, v petrochemii a v ude tam kde je oãekáváno mechanické po kození kabelû. V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny rozmûry speciálních prûchodek pro armované kabely, vhodn ch do vnitfiního i vnûj ího prûmyslového prostfiedí vãetnû prostfiedí s nebezpeãím v buchu. PART 1 PART 2 PrÛfiez jádra Lanûní vodiãe [mm] Velikost prûchodky [mm] KC7118 KC7318 0,5 16/0, , /16 KC7119 KC7319 0,5 16/0, , /16 KC7120 KC7320 0,5 16/0, , KC7121 KC7321 0,5 16/0, , KC7122 KC7322 0,5 16/0, , KC7123 KC7323 0,5 16/0, , KC7124 KC7324 0,5 16/0, , S KC7125 KC7325 0,5 16/0,20 1 trojka 11, /16 KC7155 KC7355 0,75 24/0, , /16 KC7156 KC7356 0,75 24/0, , /16 KC7157 KC7357 0,75 24/0, , KC7158 KC7358 0,75 24/0, , KC7159 KC7359 0,75 24/0, , KC7160 KC7360 0,75 24/0, , KC7161 KC7361 0,75 24/0, , KC7162 KC7362 0,75 24/0,20 1 trojka 11, /16 KC7189 KC7389 1,5 7/0, , /16 KC7190 KC7390 1,5 7/0, , S KC7191 KC7391 1,5 7/0, , KC7192 KC7392 1,5 7/0, , KC7193 KC7393 1,5 7/0, , KC7194 KC7394 1,5 7/0, , S KC7195 KC7395 1,5 7/0, , S KC7196 KC7396 1,5 7/0,53 1 trojka 12, /16 KC7208 KC7408 2,5 7/0, , S KC7209 KC7409 2,5 7/0, , KC7210 KC7410 2,5 7/0, , KC7211 KC7411 2,5 7/0, , KC7212 KC7412 2,5 7/0, , KC7213 KC7413 2,5 7/0,67 1 trojka 13, S

12 Armované kabely dle BS5308 Barevné znaãení Ïil dle BS 5308 PART 1, BS 5308 PART 2 BS 5308 PART 1 BS 5308 PART 2 Pár ã. A Ïíla B Ïíla pár ã. A Ïíla B Ïíla Pár ã. A Ïíla B Ïíla pár ã. A Ïíla B Ïíla 1 ãerná modrá 26 bílá Ïlutá 2 ãerná zelená 27 ãervená Ïlutá 3 modrá zelená 28 oranïová Ïlutá 4 ãerná hnûdá 29 ãerná edá 5 modrá hnûdá 30 modrá edá 6 zelená hnûdá 31 zelená edá 7 ãerná bílá 32 hnûdá edá 8 modrá bílá 33 bílá edá 9 zelená bílá 34 ãervená edá 10 hnûdá bílá 35 oranïová edá 11 ãerná ãervená 36 Ïlutá edá 12 modrá ãervená 37 ãerná fialová 13 zelená ãervená 38 modrá fialová 14 hnûdá ãervená 39 zelená fialová 15 bílá ãervená 40 hnûdá fialová 16 ãerná oranïová 41 bílá fialová 17 modrá oranïová 42 ãervená fialová 18 zelená oranïová 43 oranïová fialová 19 hnûdá oranïová 44 Ïlutá fialová 20 bílá oranïová 45 edá fialová 21 ãervená oranïová 46 ãerná tyrkysová 22 ãerná Ïlutá 47 modrá tyrkysová 23 modrá Ïlutá 48 zelená tyrkysová 24 zelená Ïlutá 49 hnûdá tyrkysová 25 hnûdá Ïlutá 50 bílá tyrkysová U kabelû s individuálnû stínûn mi páry jsou jednotlivé Ïíly v párech ãerná/modrá, páry jsou ãíslované a formované do ãtyfiek s opakujícím se barevn m znaãením ãtyfiek ãerná, modrá, zelená, hnûdá. U kabelû Trojka (Triple) je barevné znaãení Ïil ãerná, modrá, tyrkysová. Jiné typy kabelû dle BS (British Standard) na vyïádání 1 bílá modrá 26 ãerv.modrá modrá 2 bílá oranïová 27 ãerv.modrá oranïová 3 bílá zelená 28 ãerv.modrá zelená 4 bílá hnûdá 29 ãerv.modrá bílá 5 bílá edá 30 ãerv.modrá hnûdá 6 ãervená modrá 31 modr.ãer. modrá 7 ãervená oranïová 32 modr.ãer. oranïová 8 ãervená zelená 33 modr.ãer. zelená 9 ãervená hnûdá 34 modr.ãer. hnûdá 10 ãervená edá 35 modr.ãer. edá 11 ãerná modrá 36 Ïl.modrá modrá 12 ãerná oranïová 37 Ïl.modrá oranïová 13 ãerná zelená 38 Ïl.modrá zelená 14 ãerná hnûdá 39 Ïl.modrá hnûdá 15 ãerná edá 40 Ïl.modrá edá 16 Ïlutá modrá 41 bílooranï. modrá 17 Ïlutá oranïová 42 bílooranï. oranïová 18 Ïlutá zelená 43 bílooranï. zelená 19 Ïlutá hnûdá 44 bílooranï. hnûdá 20 Ïlutá edá 45 bílooranï. edá 21 bílomodrá modrá 46 oranï.ãerv. modrá 22 bílomodrá oranïová 47 oranï.ãerv. oranïová 23 bílomodrá zelená 48 oranï.ãerv. zelená 24 bílomodrá hnûdá 49 oranï.ãerv. hnûdá 25 bílomodrá edá 50 oranï.ãerv. edá U kabelû s individuálnû stínûn mi páry jsou jednotlivé Ïíly v párech bílá/modrá, páry jsou ãíslované a formované do ãtyfiek s opakujícím se barevn m znaãením ãtyfiek modrá, zelená, oranïová, hnûdá. U kabelû Trojka (Triple) je barevné znaãení Ïil modrá, bílá, zelená

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 YSLY Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 Holé laněné měděné vodiče, VDE 0295 třída 5, izolace žil z polyvinylchloridu (PVC), jedna žíla zelenožlutá ve vnější vrstvě (odpadá u provedení OZ

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTY 2009 2010 EN ISO 9001 EN ISO 14001 PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Obsah

Více

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59 KABELY A VODIČE 2012 Bezhalogenové kabely a vodiče Pryžové kabely a vodiče Ovládací kabely a vodiče Sdělovací kabely a vodiče Silikonové kabely a vodiče Instalační vodiče Solární kabely Obsah BEZHALOGENOVÉ

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných

značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných 1. písmeno jmenovité napětí 1-0,6/1 kv 2. písmeno - materiál a provedení jádra C5 lanované kulaté Cu jádro třídy 5 C2 lanované kulaté

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP Vážení zákazníci, je nám potěšením představit Vám nový tuzemský katalog společnosti

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99 Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 6 IEC... dle PN 05/ Konstrukce: konstrukce jednotlivých typů kabelů jsou uvedeny v kapitole SPECIFIKACE PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KOAXIÁLNÍCH KABELŮ Jádro: rezistivita

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY U K F Y. č. TP 341 - KD - 001/93. Kabely pro místní sdělovací sítě typu. Děčín, květen 1993. Platí od: 1. 6.

TECHNICKÉ PODMÍNKY U K F Y. č. TP 341 - KD - 001/93. Kabely pro místní sdělovací sítě typu. Děčín, květen 1993. Platí od: 1. 6. TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 341 - KD - 001/93 Kabely pro místní sdělovací sítě typu U K F Y Děčín, květen 1993 Platí od: 1. 6. 1993 8. upravené a vydání z ledna 2011 Poznámka: V tomto 8. vydání byla provedena

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997

č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 Poslední aktualizace: leden 2011 O B S A H strana ÚVOD... 1 1. Všeobecně...

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

KABELY A VODIČE. Přehledový katalog

KABELY A VODIČE. Přehledový katalog KABELY A VODIČE Přehledový katalog Právo na technické změny vyhrazeno. Prodej zboží se řídí obchodními podmínkami společnosti, které jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci KE STAŽENÍ. Katalog

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT 2 KABELY A VODIČE / Přehledový prospekt Bezhalogenové kabely N2XH N2XCH s koncentrickým vodičem Bezhalogenový silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY Giotto - "Poslední soud" Scrovegnská kaple (Padova) DOMOVNÍ Koncepce a exkluzivní technologie vyvíjené firmou Elvox pfiispûly k realizaci nov ch a lep ích v robkû. VIDEOMOVING umoïàuje pohybovat kamerou,

Více

Foto: HELUKABEL. Kompenzační vedení L 1

Foto: HELUKABEL. Kompenzační vedení L 1 Foto: HELUKABEL Kompenzační vedení L 1 Technická data Speciální izolace podle požadavku z PVC, silikonu, teflonu nebo skelného hedvábí Odpor jádra podle Fe: 0,080 Ohm/m CuNi: 0,327 Ohm/m NiCr: 0,07 Ohm/m

Více

obecné číslo objednávkové číslo 23 05 058 400 balení 100-/600 typ RG58/U obecné číslo objednávkové číslo 23 05 174 403 balení 200/-/1200 typ RG174/U

obecné číslo objednávkové číslo 23 05 058 400 balení 100-/600 typ RG58/U obecné číslo objednávkové číslo 23 05 174 403 balení 200/-/1200 typ RG174/U Koaxiální kabely Ucelená řada velmi kvalitních koaxiálních kabelů určených jak do venkovních, tak i vnitřních prostor. Vzhledem k použitým materiálům se koaxiální kabely řady CB řadí na přední místa v

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56

UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56 UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56 ely pro sběrnicové systémy ely pro INTERBUS, charakteristická impedance UNITRONIC BUS IBS 388 UNITRONIC BUS FD P IBS + FD P COMBI IBS 389

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

Příslušenství snímačů teploty - KC0125-2014/05

Příslušenství snímačů teploty - KC0125-2014/05 Příslušenství snímačů teploty - KC0125-2014/05 Prodlužovací, kompenzační, termočlánková a spojovací vedení Prodlužovací vedení - slouží k prodloužení (nastavení) termočlánku. Jeho větve jsou vyráběny z

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ 10 GB/S STÍNĚNÉ / TŘÍDA E A. w CAT.6 A. w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ. w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ. w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ 10 GB/S STÍNĚNÉ / TŘÍDA E A. w CAT.6 A. w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ. w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ. w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ Kompetence zavazuje. MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ w CAT.6 A / TŘÍDA E A 10 GB/S STÍNĚNÉ w CAT.6 / TŘÍDA E STÍNĚNÉ w CAT.6 / TŘÍDA E NESTÍNĚNÉ w CAT.5 / TŘÍDA D STÍNĚNÉ w CAT.5 / TŘÍDA D NESTÍNĚNÉ w PROVEDENÍ IP 44

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Teplotní a procesní indikátor

Teplotní a procesní indikátor Teplotní a procesní indikátor Návod k pouïití NEWPORT Electronics, Inc. http://www.newport.cz NEWPORT Electronics, Inc. âítaãe Mûfiiãe frekvence PID regulátory Hodiny/ãasovaãe Tiskárny Procesní indikátory

Více

OBSAH. HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 59 BYFY M 60 TCEPKPFLE 61 TCEPKPFLEZE 63

OBSAH. HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 59 BYFY M 60 TCEPKPFLE 61 TCEPKPFLEZE 63 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA OBSAH HOLÉ VODIČE Cu lana 2 Cu pletiva 7 1 7 2 3 4 5 6 INSTALAČNÍ VODIČE A KABELY bez pláště H05V U, H05V K 8 H07V U, H07V R 9 H07V K 10 s pláštěm CYKY 11 AYKY 13 CYKYLo 14 CYKYDY

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP DORMA SVP 2 Samozaji Èovací antipanikov zámek Samoãinné zaji tûní dvefií okamïitû po uzavfiení tím, Ïe se západka automaticky posune vpfied to je rozhodující

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace V bûrov katalog Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí

Více

Obsah. 11 pro signalizaci a pro elektroniku SHTFH R 127 SSTFH V180 129 SHKFH R 131 SSKFH V180 132 TCEKH R 134 TCEKFLHZH R 136

Obsah. 11 pro signalizaci a pro elektroniku SHTFH R 127 SSTFH V180 129 SHKFH R 131 SSKFH V180 132 TCEKH R 134 TCEKFLHZH R 136 Obsah 11 Holé Cu lana 2 Cu pletiva 5 22 Instalační a kabely H05V K, H07V K 6 H05V U, H07V U/R 7 H07V A R 9 H03VV F 10 H05VV F 11 CYKYLo 12 NYM 13 AYKY 15 CYKY 16 CYKYDY 18 CYKCY 20 33 Kabely pro ovládání

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí P U P O 13 DOTÁÎ A OTÁÎ SPCIÁLÍCH âástí STRAA 13.5 Stator Protector STP- 2A - ochrann pfiístroj proti bûhu na sucho Obsah Strana 1 Funkãní princip.................................................... 13.6

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 KD 01/97. Plastové sdělovací a ovládací kabely párové plněné s jádry o průměru 1,0 mm

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 KD 01/97. Plastové sdělovací a ovládací kabely párové plněné s jádry o průměru 1,0 mm TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 KD 01/97 Plastové sdělovací a ovládací kabely párové plněné s jádry o průměru 1,0 mm Platí od: 6. 1. 1998 Poslední aktualizace: leden 2011 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m Uživatelská příručka Monitor AL1512m Obsah Bezpeãnostní pravidla............................ 2 Elektrická bezpeãnost............................ 2 Bezpeãnost pfii instalaci........................... 2

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KD - 001/94. Sdělovací a ovládací kabely čtyřkové plastové s vrstvenými plášti.

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KD - 001/94. Sdělovací a ovládací kabely čtyřkové plastové s vrstvenými plášti. TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 001/94 Sdělovací a ovládací kabely čtyřkové plastové s vrstvenými plášti s jádry o průměru 0,4 mm - 0,6 mm - 0,8 mm Specifikace vlastností výrobků odpovídá požadavkům

Více

P ÍRUâKA PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁÎE A REVIZE V ROBKÒ DEHN+SÖHNE

P ÍRUâKA PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁÎE A REVIZE V ROBKÒ DEHN+SÖHNE P ÍRUâKA PRO PROJEKTOVÁÍ, MOTÁÎE A REVIZE V ROBKÒ DEH+SÖHE OBSAH 1 Úvod 2 Ochrana pfied bleskem a pfiepûtím v legislativních pfiedpisech 3 Technické normy související s ochranou pfied pfiepûtím 3.1 âeské

Více

Základov zemniã. DEHN + SÖHNE ochrana pfied bleskem ochrana pfied pfiepûtím ochrana pfii práci

Základov zemniã. DEHN + SÖHNE ochrana pfied bleskem ochrana pfied pfiepûtím ochrana pfii práci Základov zemniã DEHN + SÖHNE ochrana pfied bleskem ochrana pfied pfiepûtím ochrana pfii práci DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. Hans-Dehn-Straße 1 Postfach 1640 92306 Neumarkt Germany tel.: +49 9181 906-0 fax:

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel Stavba Objekt Část Stupeň : Vítkovice Aréna, a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

Propojovací jednožílové vodiče plné (dráty) s PVC izolací, pro vnitřní pevné uložení. Vícežílové ohebné. oválné kabely (šňůry)

Propojovací jednožílové vodiče plné (dráty) s PVC izolací, pro vnitřní pevné uložení. Vícežílové ohebné. oválné kabely (šňůry) Strana Strana Propojovací jednožílové vodiče plné (dráty) s PVC izolací, pro vnitřní pevné uložení 414 Vícežílové ohebné oválné kabely (šňůry) s PVC izolací, pro vnitřní vedení 419 H05V-U, H07V-U (CY)

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O.

DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. âeská REPUBLIKA DATOVÉ PRODUKTY STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ Vítáme Vás Certifikát ISO 9001 potvrzuje to,

Více

LETNÍ LAPP MENU NA GRIL. Teplotně odolné kabely ÖLFLEX HEAT

LETNÍ LAPP MENU NA GRIL. Teplotně odolné kabely ÖLFLEX HEAT LETNÍ LAPP MENU NA GRIL Teplotně odolné kabely HEAT VÝBĚR KABELU JE ZÁLEŽITOSTÍ PRO GURMÁNY... VÝZNAMNÉ FAKTORY PŘI VÝBĚRU KABELU Uložení: pevné, flexibilní, trvale pohyblivé použití Odolnost proti plameni:

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

Kompenzační vedení. str. 11/14. Normovaná složení a barevná značení kompenzačních a termočlánkových vedení

Kompenzační vedení. str. 11/14. Normovaná složení a barevná značení kompenzačních a termočlánkových vedení str. 11/14 Normovaná složení a barevná značení kompenzačních a termočlánkových vedení str. 12/14 Tolerance a teplotní rozsahy podle DIN 43 722 Tolerance vnějších rozměrů Testovací napětí Všechna kompenzační

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie Katalóg SPIT PROFESIONÁLNÍ (kg) V estranné plynové hfiebíkovaãky síla úderu (J) energie pro elektrikáfie plynová náplà 3,6 82 (bez CFC) PULSA 700E pro sádrokartonáfie plynová náplà 3,6 100 (bez CFC) PULSA

Více

Nyní máte úplnou volnost

Nyní máte úplnou volnost Nyní máte úplnou volnost Výkon přizpůsoben vaší volnosti Objevte úplně novou řadu! Řada XL 3 představuje systém rozvodu nízkého napětí. Tato řada byla vyvinuta Legrandem pro zjednodušení výběru toho pravého

Více

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti ZPRAVODAJ#99-9 OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti p H m e t r y m û fi e n í v o d i v o s t i r e g u l á t o r y a d á v k o v a ã e p H s o n d y p fi e v o d n í k y k s o n d á m INTERNET: SUPER

Více

Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2

Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2 -rozvaděč Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2 BLACK BOX se čtyřmi rozhraními -rozváděč Pro chráněnou venkovní instalaci Krytí IP 65 Variabilní systém rozváděčových skříní, možnost rozšíření ve všech

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

ÖLFLEX 01_kap08_flex kabely.indd 58 2.1.2008 15:42:56

ÖLFLEX 01_kap08_flex kabely.indd 58 2.1.2008 15:42:56 ÖLFLEX 01_kap08_flex kabely.indd 58 2.1.2008 15:42:56 ibilní kabely ibilní připojovací a ovládací kabely 60 Yellow 62 CY 63 SY BK Power 0,6/1 kv 66 ely s pláštěm z PVC s číslovanými žílami ÖLFLEX CLASSIC

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

atové kabely Typy kabelů chainflex Koaxiální kabely Datové kabely slaněné ve vrstvách

atové kabely Typy kabelů chainflex Koaxiální kabely Datové kabely slaněné ve vrstvách atové kabely Koaxiální kabely Typy kabelů chainflex Kabely chainflex Plášť Stínění Min. poloměr ohybu, energetický řetěz [faktor x d] energetický řetěz Datové kabely slaněné ve vrstvách Certifikace a normy

Více

OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody

OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody OBO - ochrana pfied pfiepûtím pro silové i slaboproudé rozvody Svodiãe pro síè 230 V~ OBO Lightning Controller ada zcela uzavfien ch jednopólov ch jiskfii È bez jakéhokoliv v fuku pfii ãinnosti k instalaci

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

Měřicí a kontrolní systémy

Měřicí a kontrolní systémy Mûfiicími a kontrolními systémy OBO lze snadno kontrolovat prahové napûtí varistorov ch svodiãû i izolaãní odpor jiskfii È, svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením lze provádût

Více

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Poãítadla Zelio Count b Úvod.................................................. strany a b Poãítadla provozních hodin a

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

RAUTHERMEX TECHNICKÉ INFORMACE 817.600. Automotive PrÛmysl

RAUTHERMEX TECHNICKÉ INFORMACE 817.600. Automotive PrÛmysl RAUTHERMEX TECHNICKÉ INFORMACE 817600 wwwrehaucz Stavebnictví Automotive PrÛmysl Obsah strana 1 Úvod 3 11 V hody systému 3 12 Rozsah platnosti 3 13 Oblasti pouïití 3 2 Hlavní komponenty 4 21 Trubka RAUTHERMEX

Více

ÖLFLEX 05_kap08_konfekce.indd 294 2.1.2008 15:12:51

ÖLFLEX 05_kap08_konfekce.indd 294 2.1.2008 15:12:51 ÖLFLEX 05_kap08_konfekce.indd 294 2.1.2008 15:12:51 Systémy s kabelovou konfekcí Kabely pro technologie elektrických pohonů 296 pro servomotory a techniku pohonů Servokonfekce podle standardu SIEMENS 6FX5002

Více