LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL"

Transkript

1 LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno speciálním PVC dle DIN VDE 0207 ãást 4 - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle DIN VDE 0293 bez zemnící Ïíly - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Barva modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ) - Samozhá ecí a odoln ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Konstrukce LiYCY-BL - Konstrukce stejná jako u LiYY + stínûní - Stoãené Ïíly ovinuty plastovou fólií - Stínûní opletením cínovan mi mûdûn mi drátky, krytí inf. 85% Konstrukce PAAR-LiYCY-BL - Konstrukce stejná jako u LiYCY-BL - Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu - Barevné znaãení Ïil dle DIN Plá È ze speciálního PVC modré barvy Ovládací kabel se speciálním PVC modr m plá tûm do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ) Pro zabezpeãení proti poruchám zafiízení, znaãen dle DIN VDE 0165 ãást 1, EN a IEC oblast Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Izolaãní odpor min. 20MΩ km - Provozní kapacita nestínûn : Ïíla/ Ïíla inf. 120 nf/km stínûn : Ïíla/ Ïíla inf. 140 nf/km Ïíla /stínûní inf. 187 nf/km - Izolaãní odpor min. 20 MΩ km - Indukãnost inf. 0,68 mh/km - Odporová nerovnováha pro CY typ max. 250 Ω/km - Minimální polomûr ohybu LiYY 7,5 prûmûr LiYCY 10 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Pro nebezpeãné prostfiedí mají kabely speciální modr plá È (nebezpeãí typu -i-). PouÏívány jako flexibilní ovládací a mûfiicí kabely, které splàují poïadavky pro instalaci elektrick ch zafiízení. Tyto instalace nejsou zemnûny a vyïadují oddûlené napájecí obvody. Tyto kabely nejsou vhodné pro uloïení do zemû. Stínûní z mûdûn ch cínovan ch drátû zaji uje dobré pfienosové vlastnosti datov ch signálû bez ru ení. * EMC = Elektromagnetická kompatibilita - doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. V robek je urãen pro pouïití v napûtí <50 V AC, resp. <75 V DC a proto nespadá do oblasti platnosti smûrnice 2006/95/EC (nízkonapûèová smûrnice). Jiné velikosti moïné dodat na pfiání. Poãet Ïil LiYY - BL ,75 5,2 14, ,75 5,5 21, ,75 6, ,75 6, ,75 8, ,75 8, ,75 9, ,75 11, ,75 14, ,75 15, ,75 16, ,75 17, , , Poãet Ïil , , , , , , ,5 6, ,5 6, ,5 7, ,5 8, ,5 9, ,5 12, ,5 14, ,5 17, ,5 20,

2 LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Poãet Ïil LiYCY - BL ,75 5, ,75 6, ,75 6, ,75 7, ,75 8, ,75 9, ,75 10, ,75 10, ,75 12, ,75 12, ,75 15, ,75 15, ,75 16, ,75 18, , , Poãet Ïil , , , , , , , ,5 6, ,5 7, ,5 8, ,5 8, ,5 10, ,5 12, ,5 15, ,5 18, ,5 19, ,5 20, PAAR-LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC* Poãet Ïil PAAR-LiYCY-BL ,5 8, ,5 8, ,5 9, ,5 10, ,5 13, ,5 14, ,5 14, ,5 17, ,5 19, ,5 20, ,5 20, Poãet Ïil ,75 8, ,75 9, ,75 10, ,75 11, ,75 14, ,75 16, ,75 16, ,75 20, ,75 21, ,75 24, ,75 24,

3 JE-LiYCY Bd Si Kabel pro prûmyslovou elektroniku, vhodn pro rychlé pfiipojení Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,3 mm) - Jádro izolováno smûsí PVC dle DIN VDE 0207 ãást 4 - Barevné znaãení vodiãû dle DIN VDE Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu, 4 páry stoãeny do svazku, svazky stoãeny v polohách - Ovinuto plastovou fólií - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí pfiibliïnû 85% - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Barva edá nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ) - Samozhá ecí a odoln ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální izolace jádra dle normy DIN VDE Odpor smyãky max. 73,2 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +70 C - Jmenovité napûtí 225 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 500 V, Ïíla/stínûní 2000 V - Izolaãní odpor min. 100 MΩ km - Provozní kapacita max. 100 pf/m (tato hodnota mûïe b t pfiekroãena o 20 % u kabelû do 4 párû) - Kapacitní nerovnováha max. 200 pf/100 m - Indukãnost inf. 0,70 mh/km - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) - Minimální polomûr ohybu pevné uloïení 7,5 prûmûr - Vhodn pro rychlé pfiipojení Tyto propojovací kabely se pouïívají k pfienosu dat a signálû v mûfiicí a regulaãní technice v fiídících elektronick ch obvodech a pro pfienos dat ve v poãetní technice. Vhodn pro pevnou instalaci v suchém a vlhkém prostfiedí i pro venkovní pouïití. Verze s modr m vnûj ím plá tûm pro uloïení do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ). Tyto kabely nabízejí v echny v hody rychlého a ekonomického pfiipojení. Tato nepájená pfiipojovací technika je zaloïena na pfiítlaãném zakonãení, které pouïívá pruïinu pro pfiipojení vodiãe k záfiezové technice bez jeho odizolování. Pro tuto techniku je nutné mít lanûné jádro ze 7 drátkû a polotuhé PVC. K dispozici také bezhalogenová verze. plá È ed ,5 7, ,5 10, ,5 13, ,5 15, ,5 17, plá È ed ,5 19, ,5 20, ,5 23, ,5 25,

4 JE-Y(St)Y Bd Si Instalaãní kabel pro prûmyslovou elektroniku 03 Konstrukce - Plné mûdûné jádro o prûmûru 0,8 mm - Jádro izolováno smûsí PVC dle DIN VDE 0207 ãást 4 - Barevné znaãení vodiãû dle DIN VDE Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu, 4 páry stoãeny do svazku, svazky stoãeny v polohách - Ovinuto plastovou fólií, stínûní ovinutím plastovou pokovenou (Al PET) fólií - Mûdûn pfiíloïn drátek - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Barva edá nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ) - Samozhá ecí a odoln ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální izolace jádra dle normy DIN VDE 0815/DIN Odpor smyãky max. 73,2 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +70 C - Jmenovité napûtí 225 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 500 V, Ïíla /stínûní 2000 V - Izolaãní odpor min. 100 MΩ km - Provozní kapacita max. 100 pf/m (tato hodnota mûïe b t pfiekroãena o 20 % u kabelû do 4 párû) - Kapacitní nerovnováha max. 200 pf/100 m - Indukãnost inf. 0,70 mh/km - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) - Minimální polomûr ohybu pevné uloïení 7,5 prûmûr Tento typ se pouïívá v hradnû k pfienosu signálu a mûfiení v oblasti elektroniky, pro pfienos dat ve v poãetní technice. Vhodn pro pevnou instalaci v suchém a vlhkém prostfiedí i pro venkovní pouïití. Verze s modr m vnûj ím plá tûm pro uloïení do prostfiedí s nebezpeãím v buchu. K dispozici také bezhalogenová verze viz skupina "Bezhalogenové kabely" odd. 05. plá È ed prûmûr jádra [mm] ,8 4, ,8 6, ,8 8, ,8 11, ,8 13, plá È ed prûmûr jádra [mm] ,8 14, ,8 16, ,8 20, ,8 22, ,8 30,

5 RD-Y(St)Y Sdûlovací kabel, vhodn pro rychlé pfiipojení Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,3 mm) - PVC izolace jádra - Îíly barevnû znaãeny Pár-ãíslo a-ïíla b-ïíla 1 modrá ãervená 2 edá Ïlutá 3 zelená hnûdá 4 bílá ãerná (4 páry = 1 svazek) - Îíly stoãeny do párû pfiibliïnû 20 zkrutû/m - 4 páry stoãeny do svazku - Svazky stoãeny do koncentrick ch poloh - Elektrostatické stínûní plastovou pokovenou Al-PET fólií s pfiíloïn m CuSn lankem 0,5 mm 2 (7 0,3 mm) - Barva edá (RAL 7032) nebo modrá (RAL 5015) - Samozhá ecí a odoln ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální PVC pro datov kabel dle DIN VDE Odpor smyãky (loop) max. 73,6 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +70 C - Provozní napûtí ( piãková hodnota) max. 600V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 2000 V Ïíla /stínûní 1000 V - Izolaãní odpor Ïíla/Ïíla min. 100 MΩ km Ïíla /stínûní min. 100 MΩ km - Provozní kapacita pfii 800 Hz max. 100 nf/km (mûïe b t pfiekroãena o 20 % u kabelû do 4 párû) - Vlnová impedance pfii 1 khz inf. 370 Ω pfii 10 khz inf. 130 Ω - Kapacitní nerovnováha pfii 800 Hz max. 200 pf/100m (20% hodnot, ale u jedné hodnoty aï do 400 pf) - Útlum vedení pfii 1 khz inf. 1,2 db/km pfii 10 khz inf. 3,0 db/km - Cross-talk (pfieslech na vzdáleném konci) pfii 10 khz a délce 500 m min. 60 db - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr Pfiístrojové kabely RD-Y(St)Y jsou pouïívány v mûfiicí a ovládací technologii, napfiíklad v ovládacích centrech prûmyslov ch linek a elektráren. Statické stínûní chrání obvody pfienosû proti vnûj ímu elektrickému ru ení. Páry jsou stoãeny krátk mi zkruty s odli n mi délkami které vedou k dobr m cross-talk tlumícím hodnotám ve svazku. Kabely slouïí k pfienosu analogov ch a digitálních signálû aï do frekvencí pfiibliïnû 10 khz. Tyto kabely nabízejí v echny v hody rychlého a ekonomického pfiipojení. Tato nepájená pfiipojovací technika je zaloïena na pfiítlaãném zakonãení, které pouïívá pruïinu pro pfiipojení vodiãe k záfiezové technice bez jeho odizolování. Pro tuto techniku je nutné mít lanûné jádro ze 7 drátkû a polotuhé PVC. Vhodné pro pevnou instalaci jen uvnitfi budov. Verze s modr m vnûj ím plá tûm pro uloïení do prostfiedí s nebezpeãím v buchu. Na poïádání také k dispozici bezhalogenov typ RD-H(St)H viz odd. 05. plá È ed Ïíly Poãet svazkû ,5 1,5-7, ,5 1,5 1 9, ,5 1, ,5 1,5 3 15, ,5 1,5 4 17, ,5 1,5 6 20, ,5 1,5 8 23, ,5 1, , ,5 1, ,

6 RE-2X(St)Yv Sdûlovací kabel, stínûn, dle EN Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,31 mm), 0,75 mm 2 (7 0,37 mm) - Izolace jádra ze zesítûného polyetylénu XLPE - Barevné Ïíly s ãíslováním, pár: a-ïíla ãerná, b-ïíla bílá, - Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu - Páry stoãeny v polohách s 1 komunikaãním vodiãem 0,5 mm 2 s XLPE izolací, oranïov, (komunikaãní vodiã pro víceïilové verze) - Stoãené páry ovinuty fólií - Elektrostatické stínûní (St) plastovou pokov. Al-PET folií s pfiíloïn m CuSn lankem 0,5 mm 2 (7 0,3 mm) - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5, zesílen - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle IEC , barva ãerná nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ), vhodné pro zabezpeãené systémy v zónû 1+2, skupina II, podle IEC Odpor jádra 0,5 mm 2 max. 36,8 Ω/km 0,75 mm 2 max. 24,6 Ω/km 1,3 mm 2 max. 14,2 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +90 C - Jmenovité napûtí max. 300 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla V Ïíla/stínûní V - Izolaãní odpor min. 5 GΩ/km - Provozní kapacita pfii 800 Hz Ïíla/Ïíla 0,5 mm 2 50 nf/km, Ïíla/Ïíla 0,75 mm 2 60 nf/km - Indukãnost max. 0,70 mh/km - Útlum pfieslechu pfii 60 khz min. 0,88 db/km - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr Tyto sdûlovací kabely jsou pouïívány pfii pfienosu dat a v fiídících a kontrolních obvodech. Elektrostatické stínûní ochraàuje stínûné páry proti vnûj ímu elektrostatickému ru ení. Nízk útlum linky a nízké vzájemné kapacity umoïàují pfienos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdûlovací kabely jsou vhodné pro pevné instalace v such ch a vlhk ch prostfiedích, pro venkovní uloïení a pro uloïení do zemû. Plá È je odoln proti kyselinám, louhûm a olejûm. Verze s ãern m plá tûm je odolná UV záfiení. Verze s modr m vnûj ím plá tûm pro uloïení do prostfiedí s nebezpeãím v buchu. Technické zmûny vyhrazeny. Na vyïádání verze RE-2Y(St)Yv arctic od -50 C ,5 7,5 15, ,5 10,2 30, ,5 11,0 50, ,5 13,8 90, ,5 14,6 110, ,5 15,7 130, ,5 17,5 170, ,5 18,5 210, ,5 20,2 250, ,5 24,0 370, ,5 27,4 490, ,75 7,9 20, ,75 10,6 35, ,75 11,7 65, ,75 14,6 125, ,75 15,8 154, ,75 17,0 185, ,75 19,0 245, ,75 21,5 298, ,75 23,2 365, ,75 28,2 532, ,75 32,0 708, PrÛfiez jádra 1,3 mm 2 na vyïádání 03-6

7 RE-2X(St)Yv PiMF Sdûlovací kabel, páry stínûny, dle EN Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,31 mm), 0,75 mm 2 (7 0,37 mm), 1,3 mm 2 (7 0,49 mm) - Izolace jádra ze zesítûného polyethylénu - Barevné Ïíly s ãíslováním, pár: a-ïíla ãerná, b-ïíla bílá - Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu - PiMF konstrukce ovinutí páru plastovou páskou, ovinutí plastovou pokovenou Al-PET folií s pfiíloïn m CuSn drátkem 0,6 mm, ovinutí plastovou páskou - Stínûné páry stoãeny v polohách s 1 komunikaãním vodiãem 0,5 mm 2 s PE izolací, oranïov, (komunikaãní vodiã pro víceïilové verze), stoãené páry ovinuty fólií - Elektrostatické stínûní (St) plastovou pokov. Al-PET folií s pfiíloïn m CuSn lankem 0,5 mm 2 (7 0,3 mm) - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5, zesílen - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle IEC , barva ãerná nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ), vhodné pro zabezpeãené systémy v zónû 1+2, skupina II, podle IEC Odpor jádra 0,5 mm 2 max. 36,8 Ω/km 0,75 mm 2 max. 24,6 Ω/km 1,3 mm 2 max. 14,2 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +90 C - Jmenovité napûtí max. 300 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 2000 V Ïíla/stínûní 1000 V - Izolaãní odpor min. 5 GΩ/km - Provozní kapacita pfii 800 Hz Ïíla/Ïíla 0,5 mm 2 = 70 nf/km 0,75 mm 2 = 80 nf/km 1,3 mm nf/km - Indukãnost max. 0,70 mh/km - Útlum pfieslechu pfii 60 khz min. 1,02 db/km - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr Tyto sdûlovací kabely jsou pouïívány pfii pfienosu dat a v fiídících a kontrolních obvodech. Elektrostatické stínûní ochraàuje stínûné páry proti vnûj ímu elektrostatickému ru ení. Nízk útlum linky a nízké vzájemné kapacity umoïàují pfienos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdûlovací kabely jsou vhodné pro pevné instalace v such ch a vlhk ch prostfiedích, pro venkovní uloïení a pro uloïení do zemû. Plá È je odoln proti kyselinám, louhûm a olejûm. Verze s ãern m plá tûm je odolná UV záfiení. Verze s modr m vnûj ím plá tûm pro uloïení do prostfiedí s nebezpeãím v buchu. Technické zmûny vyhrazeny. Na vyïádání verze RE-Y(St)Yv PiMF arctic od -50 C ,5 8, ,5 10, ,5 11, ,5 13, ,5 14, ,5 15, ,5 18, ,5 19, ,5 21, ,5 26, ,5 32, ,75 9, ,75 11, ,75 14, ,75 17, ,75 20, ,75 24, ,3 12, ,3 15, ,3 18, ,3 21, ,3 24, ,3 29, ,3 18,

8 RE-2X(St)2YSWAY Sdûlovací kabel, stínûn, armovan, dle EN RE-2X(St)2YSWAY 03 Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,31 mm), 0,75 mm 2 (7 0,37 mm) - Izolace jádra ze zesítûného polyetylénu XLPE - Bílá a ãerná Ïíla s ãíslováním, pár: a-ïíla ãerná, b-ïíla bílá - Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu, páry stoãeny v polohách +1 komunikaãní vodiã 0,5 mm 2 s XLPE izolací, oranïov pro víceïilové verze - Stoãené páry ovinuty polyesterovou fólií - Elektrostatické stínûní (St) plastovou pokov. Al-PET fólií s pfiíloïn m CuSn lankem, 0,5 mm 2 (7 0,31 mm) - Ovinutí polyesterovou fólií + vnitfiní polyetylénov plá È - Armování z ploch ch nebo kulat ch pokoven ch drátû s protibûïnou ocelovou páskou. - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle IEC , barva ãerná nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ), vhodné pro zabezpeãené systémy v zónû 1+2, skupina II, podle IEC Odpor jádra 0,5 mm 2 max. 36,8 Ω/km 0,75 mm 2 max. 24,6 Ω/km 1,3 mm 2 max. 14,2 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +90 C - Jmenovité napûtí max. 300 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 2000 V Ïíla /stínûní 1000 V - Izolaãní odpor min. 5 GΩ km - Indukãnost max. 0,70 mh/km - Útlum pfieslechu pfii 60 khz min. 0,88 db/km - Minimální polomûr ohybu pfii pevném uloïení do prûmûru 20 mm 7,5 prûmûr prûmûr 20 mm 10 prûmûr Sdûlovací armované kabely se pouïívají k pfienosu dat do 200 kbit/s v fiídících a kontrolních obvodech, kde jsou kladeny vysoké poïadavky na mechanickou odolnost. Elektrostatické stínûní ochraàuje stínûné páry proti vnûj ímu elektrostatickému ru ení. Nízk útlum linky a nízké vzájemné kapacity umoïàují pfienos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdûlovací kabely jsou vhodné pro pevné instalace v such ch a vlhk ch prostfiedích, pro venkovní uloïení a pro uloïení do zemû. Plá È je odoln proti kyselinám, louhûm a olejûm. Verze s ãern m plá tûm je odolná UV záfiení. Technické zmûny vyhrazeny ,5 11,0 15, ,5 13,0 30, ,5 15,0 50, ,5 18,0 90, ,5 20,5 130, ,5 22,5 170, ,5 24,5 210, ,75 11,0 20, ,75 13,5 35, ,75 15,5 65, ,75 19,0 125, ,75 21,5 185, ,75 23,5 245,0 857 Verze PiMF a prûfiez jádra 1,3 mm 2 na vyïádání 03-8

9 RE-2X(St)YSWBY, RE-2Y(St)YSWBY (PiMF, TiMF) Sdûlovací a datov kabel, stínûn, armovan, dle EN Konstrukce - Mûdûné lanûné jádro 0,5 mm 2 (7 0,31 mm), 0,75 mm 2 (7 0,37 mm), 1 mm 2 (7 0,43), 1,3 mm 2 (7 0,49), 1,5 mm 2 (7 0,52) - Izolace jádra: zesítûn polyetylén 2X polyetylén 2Y - Bílá a ãerná Ïíla s ãíslováním, pár: a-ïíla ãerná, b-ïíla bílá, s ãíseln m potiskem 1/1, 2/2, atd. V pfiípadû verze triple jsou Ïíly barvy ãerné, bílé, ãervené s ãíslováním - Îíly stoãeny do párû s optimální délkou zkrutu, páry stoãeny v polohách + 1 komunikaãní vodiã 0,5 mm 2 s XLPE (PE) izolací, oranïov pro víceïilové verze - PiMF (TiMF) konstrukce ovinutí páru (trojiãky) plastovou páskou, ovinutí pokovenou Al-PET folií s pfiíloïn m CuSn drátkem 0,6 mm, ovinutí plastovou páskou - Elektrostatické stínûní (St) pokovenou Al-PET fólií s pfiíloïn m CuSn lankem, 0,5 mm 2 (7 0,31 mm) - Ovinutí polyesterovou fólií - Vnitfiní plá È z PVC altern. PE - Armování opletením z galvanizovan ch ocelov ch drátkû - Plá È ze speciální smûsi PVC dle DIN VDE 0207 ãást 5 - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle IEC a VDE DIN , barva ãerná nebo modrá do prostfiedí s nebezpeãím v buchu se zapálením -i- (= jiskrnû bezpeãn ), vhodné pro zabezpeãené systémy v zónû 1+2, skupina II, podle IEC Odpor jádra 0,5 mm 2 max. 39,2 Ω/km 0,75 mm 2 max. 24,6 Ω/km 1,0 mm 2 max 18,4 Ω/km 1,3 mm 2 max. 14,2 Ω/km 1,5 mm 2 max. 12,3 Ω/km pevné uloïení od -30 C do +70 C (pro 2Y) od -30 C do +90 C (pro 2X) - Jmenovité napûtí max. 300 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 2000 V Ïíla/stínûní 1000 V - Izolaãní odpor min. 5 GΩ/km - Indukãnost max. 0,70 mh/km - Útlum pfieslechu pfii 60 khz min. 0,88 db/km (1,02 db/km pro PiMF) - Minimální polomûr ohybu pevné uloïení 10 prûmûr - Minimální polomûr ohybu pohyblivé uloïení 15 prûmûr Sdûlovací armované kabely se pouïívají k pfienosu dat do 200 kbit/s v fiídících a kontrolních obvodech, kde jsou kladeny vysoké poïadavky na mechanickou odolnost. Elektrostatické stínûní ochraàuje stínûné páry proti vnûj ímu elektrostatickému ru ení. Nízk útlum linky a nízké vzájemné kapacity umoïàují pfienos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdûlovací kabely jsou vhodné pro pevné instalace ve vlhk ch prostfiedích, pro pouïití venkovní a pro uloïení do zemû. Na vyïádání verze RE-Y(St)YSWBY arctic od -50 C. Technické zmûny vyhrazeny. RE-2X(St)YSWBY (RE-2Y(St)YSWBY) prûfiez jádra [kg] ,5 9, ,5 11, ,5 13, ,5 15, ,5 16, ,5 19, ,5 19, ,75 9, ,75 13, ,75 15, ,75 17, ,75 18, prûfiez jádra [kg] ,75 19, ,75 21, , , , , , , , ,3 10, ,3 14, ,3 17,

10 RE-2X(St)YSWBY, RE-2Y(St)YSWBY (PiMF, TiMF) Sdûlovací kabel, stínûn, armovan, dle EN prûfiez jádra [kg] ,3 20, ,3 21, ,3 24, ,3 25, ,3 11, ,3 23, ,5 30, RE-2X(St)YSWBY PiMF, TiMF (RE-2Y(St)YSWBY PiMF, TiMF) ,5 12,0 33, ,5 14,0 62, ,5 16,0 90, ,5 18,0 119, ,5 23,3 147, ,5 24,0 176, ,75 14, ,75 15, ,75 17, ,75 19, prûfiez jádra [kg] ,75 19, ,75 22, , , , , , , , , ,3 14, ,3 17, ,3 20, ,3 22, ,3 24, ,3 26,

11 Armované kabely dle BS5308 Armovan, fiídicí, pfiístrojov a komunikaãní kabel Konstrukce PART1, TYPE2 - Mûdûné lanûné jádro do prûfiezu 0,75 mm 2 dle tfi. 5, od prûfiezu 1,5 mm 2 dle tfi. 2 - Izolace jádra z PE - Îíly stoãeny do páru - Barevné znaãení Ïil dle BS 5308 PART1 nebo PART2 - Celkové stínûní Al-PET folií s pfiíloïn m drátem - Vnitfiní plá È z PE - Armování z ocelov ch pokoven ch drátû (SWA) - Venkovní plá È ãerné nebo modré barvy, samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC - ífiení plamene dle BS4066 PT1 a IEC 332 PT1 ( ífiení plamene u kabelû ve svazku dle BS4066 PT3 a IEC 332 PT3) - Barva plá tû je ãerná (BK) nebo modrá (BL) Konstrukce PART2, TYPE2 Konstrukce stejná jako u PART1, TYPE2, pouze izolace jádra je z PVC Konstrukce PART1, TYPE2 LSOH Konstrukce stejná jako u PART1, TYPE2, pouze vnitfiní a venkovní plá È je bezhalogenov Stínûn, armovan komunikaãní kabel dle BS Provozní teplota od -20 C do +70 C - Teplota pfii pokládce od 0 C do +70 C - Minimální polomûr ohybu 6 prûmûr Barevné znaãení Ïil dle BS5308 PART1 a BS5308 PART2 Tyto kabely jsou urãené pro venkovní instalace, pro pokládku do zemû, vody, v kabelovodech. PouÏívají se v elektrárnách, v petrochemii a v ude tam kde je oãekáváno mechanické po kození kabelû. V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny rozmûry speciálních prûchodek pro armované kabely, vhodn ch do vnitfiního i vnûj ího prûmyslového prostfiedí vãetnû prostfiedí s nebezpeãím v buchu. PART 1 PART 2 PrÛfiez jádra Lanûní vodiãe [mm] Velikost prûchodky [mm] KC7118 KC7318 0,5 16/0, , /16 KC7119 KC7319 0,5 16/0, , /16 KC7120 KC7320 0,5 16/0, , KC7121 KC7321 0,5 16/0, , KC7122 KC7322 0,5 16/0, , KC7123 KC7323 0,5 16/0, , KC7124 KC7324 0,5 16/0, , S KC7125 KC7325 0,5 16/0,20 1 trojka 11, /16 KC7155 KC7355 0,75 24/0, , /16 KC7156 KC7356 0,75 24/0, , /16 KC7157 KC7357 0,75 24/0, , KC7158 KC7358 0,75 24/0, , KC7159 KC7359 0,75 24/0, , KC7160 KC7360 0,75 24/0, , KC7161 KC7361 0,75 24/0, , KC7162 KC7362 0,75 24/0,20 1 trojka 11, /16 KC7189 KC7389 1,5 7/0, , /16 KC7190 KC7390 1,5 7/0, , S KC7191 KC7391 1,5 7/0, , KC7192 KC7392 1,5 7/0, , KC7193 KC7393 1,5 7/0, , KC7194 KC7394 1,5 7/0, , S KC7195 KC7395 1,5 7/0, , S KC7196 KC7396 1,5 7/0,53 1 trojka 12, /16 KC7208 KC7408 2,5 7/0, , S KC7209 KC7409 2,5 7/0, , KC7210 KC7410 2,5 7/0, , KC7211 KC7411 2,5 7/0, , KC7212 KC7412 2,5 7/0, , KC7213 KC7413 2,5 7/0,67 1 trojka 13, S

12 Armované kabely dle BS5308 Barevné znaãení Ïil dle BS 5308 PART 1, BS 5308 PART 2 BS 5308 PART 1 BS 5308 PART 2 Pár ã. A Ïíla B Ïíla pár ã. A Ïíla B Ïíla Pár ã. A Ïíla B Ïíla pár ã. A Ïíla B Ïíla 1 ãerná modrá 26 bílá Ïlutá 2 ãerná zelená 27 ãervená Ïlutá 3 modrá zelená 28 oranïová Ïlutá 4 ãerná hnûdá 29 ãerná edá 5 modrá hnûdá 30 modrá edá 6 zelená hnûdá 31 zelená edá 7 ãerná bílá 32 hnûdá edá 8 modrá bílá 33 bílá edá 9 zelená bílá 34 ãervená edá 10 hnûdá bílá 35 oranïová edá 11 ãerná ãervená 36 Ïlutá edá 12 modrá ãervená 37 ãerná fialová 13 zelená ãervená 38 modrá fialová 14 hnûdá ãervená 39 zelená fialová 15 bílá ãervená 40 hnûdá fialová 16 ãerná oranïová 41 bílá fialová 17 modrá oranïová 42 ãervená fialová 18 zelená oranïová 43 oranïová fialová 19 hnûdá oranïová 44 Ïlutá fialová 20 bílá oranïová 45 edá fialová 21 ãervená oranïová 46 ãerná tyrkysová 22 ãerná Ïlutá 47 modrá tyrkysová 23 modrá Ïlutá 48 zelená tyrkysová 24 zelená Ïlutá 49 hnûdá tyrkysová 25 hnûdá Ïlutá 50 bílá tyrkysová U kabelû s individuálnû stínûn mi páry jsou jednotlivé Ïíly v párech ãerná/modrá, páry jsou ãíslované a formované do ãtyfiek s opakujícím se barevn m znaãením ãtyfiek ãerná, modrá, zelená, hnûdá. U kabelû Trojka (Triple) je barevné znaãení Ïil ãerná, modrá, tyrkysová. Jiné typy kabelû dle BS (British Standard) na vyïádání 1 bílá modrá 26 ãerv.modrá modrá 2 bílá oranïová 27 ãerv.modrá oranïová 3 bílá zelená 28 ãerv.modrá zelená 4 bílá hnûdá 29 ãerv.modrá bílá 5 bílá edá 30 ãerv.modrá hnûdá 6 ãervená modrá 31 modr.ãer. modrá 7 ãervená oranïová 32 modr.ãer. oranïová 8 ãervená zelená 33 modr.ãer. zelená 9 ãervená hnûdá 34 modr.ãer. hnûdá 10 ãervená edá 35 modr.ãer. edá 11 ãerná modrá 36 Ïl.modrá modrá 12 ãerná oranïová 37 Ïl.modrá oranïová 13 ãerná zelená 38 Ïl.modrá zelená 14 ãerná hnûdá 39 Ïl.modrá hnûdá 15 ãerná edá 40 Ïl.modrá edá 16 Ïlutá modrá 41 bílooranï. modrá 17 Ïlutá oranïová 42 bílooranï. oranïová 18 Ïlutá zelená 43 bílooranï. zelená 19 Ïlutá hnûdá 44 bílooranï. hnûdá 20 Ïlutá edá 45 bílooranï. edá 21 bílomodrá modrá 46 oranï.ãerv. modrá 22 bílomodrá oranïová 47 oranï.ãerv. oranïová 23 bílomodrá zelená 48 oranï.ãerv. zelená 24 bílomodrá hnûdá 49 oranï.ãerv. hnûdá 25 bílomodrá edá 50 oranï.ãerv. edá U kabelû s individuálnû stínûn mi páry jsou jednotlivé Ïíly v párech bílá/modrá, páry jsou ãíslované a formované do ãtyfiek s opakujícím se barevn m znaãením ãtyfiek modrá, zelená, oranïová, hnûdá. U kabelû Trojka (Triple) je barevné znaãení Ïil modrá, bílá, zelená

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT 2 KABELY A VODIČE / Přehledový prospekt Bezhalogenové kabely N2XH N2XCH s koncentrickým vodičem Bezhalogenový silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56

UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56 UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56 ely pro sběrnicové systémy ely pro INTERBUS, charakteristická impedance UNITRONIC BUS IBS 388 UNITRONIC BUS FD P IBS + FD P COMBI IBS 389

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O.

DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. âeská REPUBLIKA DATOVÉ PRODUKTY STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ Vítáme Vás Certifikát ISO 9001 potvrzuje to,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ-789 64 Bohdíkov

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

ÖLFLEX 4.1 04_kap08_pro pevne uloz.indd Odd1:260 2.1.2008 14:57:58

ÖLFLEX 4.1 04_kap08_pro pevne uloz.indd Odd1:260 2.1.2008 14:57:58 ÖLFLEX 4.1 Ka Je LiY, H05V-K, X05V-K, H07V-K, X07V-K 262 LiY 263 LiY s barevnou spirálou 263 H05V-K 263 X05V-K s barevnou spirálou 263 H07V-K 264 X07V-K s barevnou spirálou 264 X07V-K číslované 264 S07V-K

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení) Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu......................................................... 2 Po zapnutí..............................................................

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 cementotřískových desek CETRIS Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému výboji vysokého

Více

Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy Pomocí mûfiicích a kontrolních systémû firmy OBO lze snadno zkontrolovat prahová napûtí varistorov ch svodiãû a izolaãní odpor jiskfii È svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 SKB-GROUP 20.08.2015 Seite 2 Zastoupení v rámci Evropy PRAKAB je součástí uskupení firem pod vedením SKB, která sídlí v rakouském Schwechatu 20.08.2015

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Pro přístroje řady Synco 700 / RXB

Pro přístroje řady Synco 700 / RXB 7 7Z0 Synco Konnex bus Pro přístroje řady Synco 700 / RXB KNX Sběrnice Konnex bus (zkratka KNX) sdružuje tři existující technologie sběrnic EIB (European Installation Bus tzv. Instabus), BatiBUS a EHS

Více

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana 11-24 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana 25-30 TOPNÁ

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem UV Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) str. /7 Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB...

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... REPROSTUDIO CENÍK SLUŽEB Platnost od: březen / 2011!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... - BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK - SAZBA LETÁKŮ, PROSPEKTŮ, POZVÁNEK, HLAVIČKOVÝCH

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY

NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY ÚLOŽNÉ SYSTÉMY PRO ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI KABELOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POŽÁRU DLE DIN 4102-12:1998-11, ZP 27/2008, STN 92 0205 wwwtopservisbrnocz OBSAH NOSNÉ

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více