LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití"

Transkript

1 LiYCY-JZ Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle DIN VDE 0293, zeleno-ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í vrstvû (od 3 Ïil a v e), Ïíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Dûlící fólie - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí pfiibliïnû 85% - Plá È ze speciálního PVC, dle DIN VDE 0281 ãást 1 a HD 21.1, barva edá, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální PVC ohebné kabely, dle DIN VDE 0245, 0281 ãást 13 - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -30 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 3000 V Ïíla/stínûní 1500 V - Izolaãní odpor min. 20 MW km - Minimální polomûr ohybu inf. 10 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Vhodné pouïit jako ovládací kabel v nástrojafiství, strojírenství, signální kabel ve v poãetní technice a elektronice. Obvykl vnitfiní PVC plá È byl v tomto nahrazen stabilizaãní oddûlovací fólií, ãímï se sníïil celkov prûmûr, jeho polomûr ohybu, váha atd. Velká hustota mûdûného stínûní zaruãuje dobré odru ení pfii pfienosu signálu a impulzû. *EMC = Elektromagnetická kompatibilita - doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní ukonãení mûdûného stínûní na obou koncích. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly. Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyïádání OZ 2 0,5 5,3 32, ,5 5,6 39, ,5 6,2 46, ,5 6,7 52, ,5 7,4 66, ,5 7,9 68, ,5 8,5 80, ,5 9,5 81, ,5 9,6 117, ,5 10,0 122, ,5 10,7 123, ,5 11,2 156, ,5 11,9 173, ,5 12,5 189, ,5 12,9 236, ,5 13,5 250, ,5 14,0 297, ,5 14,6 301, ,5 15,3 312, ,5 15,9 320, ,5 16,4 343, ,5 18,1 407, ,5 19,8 415, ,5 21,9 690, ,5 24,3 814, OZ 2 0,75 5,7 39, ,75 6,2 49, ,75 6,7 57, ,75 7,2 69, ,75 8,0 71, ,75 8,6 87, ,75 9,4 86, ,75 10,2 140, ,75 10,4 151, ,75 11,1 144, ,75 11,6 172, ,75 12,4 207, ,75 12,6 214, ,75 12,9 220, ,75 13,8 231, ,75 14,5 250, ,75 14,9 257, ,75 15,3 266, ,75 15,6 297, ,75 16,1 330, ,75 16,9 345, ,75 17,1 370, ,75 17,7 383, ,75 18,3 395, ,75 20,0 480, ,75 21,9 555, ,75 24,3 715, ,75 26,8 910, OZ 2 1 6,0 46, ,5 56, ,1 69, ,6 85, ,5 105, ,1 107, ,9 130, ,8 138, ,2 186,

2 LiYCY-JZ Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* ,8 198, ,3 203, ,2 240, ,5 246, ,8 286, ,5 320, ,2 342, ,1 360, ,7 370, ,1 395, ,0 440, ,8 485, ,4 510, ,4 626, ,4 710, ,0 940, ,8 1180, OZ 2 1,5 7,0 63, ,5 7,6 76, ,5 8,2 96, ,5 9,1 111, ,5 10,8 147, ,5 11,6 172, ,5 12,8 193, ,5 13,1 254, ,5 13,9 272, ,5 14,9 285, ,5 15,7 295, ,5 16,6 331, ,5 16,8 352, ,5 17,4 414, ,5 18,3 448, ,5 18,9 492, ,5 19,1 511, ,5 19,9 525, ,5 19,7 555, ,5 22,4 645, ,5 23,2 693, ,5 23,2 730, ,5 25,5 977, ,5 28,0 1120, ,5 31,0 1360, ,5 34,5 1690, OZ 2 2,5 8,6 96, ,5 9,4 148, ,5 10,2 174, ,5 11,3 200, ,5 13,5 235, ,5 15,4 335, ,5 16,7 440, ,5 18,1 530, OZ ,9 135, ,5 178, ,8 220, ,1 328, ,7 355, OZ ,1 175, ,0 240, ,5 305, ,1 441, ,9 505, OZ ,7 265, ,7 370, ,5 485, ,7 610, ,5 820, ,3 809, ,9 1050, ,0 1165, ,0 1440, ,7 1576, ,7 1930, ,8 2155,

3 YCY-JZ Flexibilní ovládací kabel s Cu stínûním, ãíslované Ïíly, transparentní, EMC* - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle normy DIN VDE Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í vrstvû od 3 Ïil v e - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Vnitfiní plá È z PVC - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí asi 85% - Vnûj í plá È ze speciálního transparentního PVC, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální PVC ovládací kabely, dle DIN VDE 0245, 0281 ãást 13 - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 3000 V Ïíla/stínûní 2000 V - Izolaãní odpor min. 20 MW km - Minimální polomûr ohybu inf. 10 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Vhodné pouïít jako ovládací a signální kabel ve strojích, poãítaãov ch systémech i jako signální kabel v elektronice. Vysoká hustota mûdûného stínûní zaruãuje dobré odru ení pfii pfienosu signálu. Vnitfiní PVC plá È tûchto kabelû zvy uje jejich odolnost vûãi mechanickému tlaku. PouÏit transparentní vnûj í PVC plá È zv razàuje opticky konstrukci s mûdûn m opletením. *EMC = Elektromagnetická kompatibilita - doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly. Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyïádání OZ 2 0,5 7, ,5 7, ,5 7, ,5 8, ,5 9, ,5 9, ,5 10, ,5 11, ,5 11, ,5 11, ,5 12, ,5 13, ,5 13, ,5 14, ,5 15, ,5 15, ,5 16, ,5 16, ,5 17, ,5 18, ,5 20, ,5 22, ,5 25, ,5 27, OZ 2 0,75 7, ,75 8, ,75 8, ,75 9, ,75 9, ,75 10, ,75 11, ,75 12, ,75 12, ,75 13, ,75 13, ,75 14, ,75 15, ,75 15, ,75 16, ,75 17, ,75 17, ,75 18, ,75 18, ,75 19, ,75 20, ,75 23, ,75 25, ,75 28, ,75 30, OZ 2 1 8, , , , , , , , , , ,

4 YCY-JZ Flexibilní ovládací kabel s Cu stínûním, ãíslované Ïíly, transparentní, EMC* , , , , , , , , , , , , OZ , , , , , OZ , , , , , OZ 2 1,5 8, ,5 9, ,5 9, ,5 10, ,5 12, ,5 13, ,5 14, ,5 14, ,5 15, ,5 16, ,5 17, ,5 18, ,5 18, ,5 19, ,5 20, ,5 21, ,5 21, ,5 22, ,5 24, ,5 26, ,5 29, ,5 33, ,5 36, OZ , , , , , , , , , , , , , , , , , OZ 2 2,5 10, ,5 10, ,5 11, ,5 12, ,5 15, ,5 17, ,5 18, , , , ,

5 YCY-JZ 0,6/1 kv BLACK Flexibilní kabel s Cu stínûním, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle normy DIN VDE Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í poloze od 3 Ïil v e - Îíly vinuty v polohách s optimální délkou zkrutu - Vnitfiní plá È z PVC - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí asi 85 % - Vnûj í plá È ze speciální smûsi PVC barvy ãerné, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Ovládací stínûné PVC kabely - PoÏadavky pfiizpûsobeny DIN VDE 0262/12.95 a DIN VDE 0281 ãást 13 s izolaãní tlou kou pro 1 kv - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C, pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Jiskrová zkou ka 6000 V - Stfiídavé zku ební napûtí 4000 V - Izolaãní odpor min. 20 MW km - Minimální polomûr ohybu inf. 10 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) - Odolnost proti UV záfiení Flexibilní stínûn kabel slouïící pro mûfiicí a ovládací úãely v obrábûcí technice, pfiepravní oblasti, v robních linkách, chladicí technice a oceláfiské v robû. Vhodné pro instalaci s flexibilním pouïitím pfii stfiednû tûïkém mechanickém zatíïení s voln m pohybem, av ak bez zv en ch poïadavkû na tah v suchém, vlhkém a mokrém vnitfiním i venkovním prostfiedí (pfii pevné instalaci). Nevhodné pro pfiímé ukládání do zemû a pro pfiímou aplikaci ve vodû. Vodiãe jsou ãíslované tak, aby i pfii odstranûní jen nûkolika centimetrû krycího plá tû bylo moïné rozeznat kaïd vodiã. âíselné oznaãení je podtrïeno, aby nedo lo k zámûnû. Ochranná zemnicí Ïíla je vinuta ve vnûj í vrstvû. Vnûj í ãern plá È je sloïen ze speciálního PVC a je odoln proti ultrafialov m paprskûm. * EMC = Elektromagnetická kompatibilita doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly. Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyïádání OZ 2 0,5 8,3 38, ,5 8,6 45, ,5 9,4 54, ,5 10,1 62, ,5 12,1 76, ,5 14,7 131, ,5 17,3 175, ,5 20,6 223, OZ 2 1,5 10,2 69, ,5 10,9 87, ,5 12,2 102, ,5 13,3 125, ,5 16,0 180, ,5 19,6 281, ,5 23,4 391, ,5 28,2 518, OZ 2 0,75 8,7 46, ,75 9,0 56, ,75 9,9 67, ,75 10,8 78, ,75 13,0 97, ,75 15,8 168, ,75 17,9 229, ,75 22,8 296, OZ 2 2,5 11,5 112, ,5 12,2 123, ,5 13,4 168, ,5 14,9 204, ,5 17,9 265, ,5 21,9 421, ,5 26,1 598, ,5 31,9 848, OZ 2 1 9,4 52, ,8 66, ,8 79, ,1 93, ,5 117, ,4 204, ,7 280, ,8 369, OZ ,3 120, ,7 238, ,6 302, ,0 396, OZ ,0 180, ,7 318, ,7 419, ,0 559,

6 YCY-JZ 0,6/1 kv BLACK Flexibilní kabel s Cu stínûním, ãíslované Ïíly, EMC* OZ ,4 256, ,9 574, ,1 714, ,4 809, ,8 1053, ,5 1165, ,7 1446, ,7 1683, ,0 1975, ,1 2368, ,6 2880, ,3 3261, ,5 4032, ,4 4055, ,7 5264, ,0 5225, ,3 6394,

7 CY-JZ Flexibilní stínûn kabel, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle normy DIN VDE Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í poloze od 3 Ïil v e - Vnitfiní plá È z PVC - Stínûní opletením z pocínovan ch Cu drátkû, krytí pfiibliïnû 85 % - Plá È ze speciální smûsi PVC barvy edé - Zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Ovládací PVC stínûn kabel, poïadavky pfiizpûsobeny DIN VDE 0245, 0281 ãást 13 - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 3000 V Ïíla/stínûní 1500 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Izolaãní odpor min. 20 MW km - Minimální polomûr ohybu 10 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) CY-JZ flexibilní stínûné kabely se pouïívají pfii stfiednû tûïkém mechanickém namáhání bez zv en ch poïadavkû na tah, v such ch, vlhk ch a mokr ch prostfiedích, ale nevhodné pro venkovní instalace. Tyto kabely se pouïívají v mûfiicí a ovládací technice, pfiepravnících, v robních linkách, klimatizaãní technice, strojírenství atd. Vodiãe jsou ãíslované tak, aby i pfii odstranûní ãásti plá tû bylo moïné rozli it jednotlivé Ïíly. Speciální smûs PVC zaruãuje dobrou flexibilitu a zv enou odolnost proti olejûm. *EMC = Elektromagnetická kompatibilita doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. prûfiez jádra OZ 2 0,75 8,0 61, OZ 3 0,75 8,2 69, ,75 8,2 69, ,75 8,8 87, ,75 9,4 95, ,75 9,9 111, ,75 12,5 180, ,75 14,1 243, ,75 16,6 312, ,75 18,5 413, ,75 20,0 445, ,75 21,6 535, ,75 23,8 619, OZ 2 1 8,6 66, ,8 77, ,3 97, ,9 108, ,5 128, ,3 210, ,3 286, ,1 388, ,2 505, ,5 578, ,5 688, ,0 770, OZ 2 1,5 9,2 86, ,5 9,6 102, ,5 10,3 117, ,5 11,0 146, ,5 11,7 196, ,5 15,2 280, ,5 17,6 389, ,5 20,9 535, ,5 23,3 702, ,5 24,6 845, prûfiez jádra ,5 27,1 1006, ,5 28,5 1075, ,5 11,3 146, ,5 12,5 171, ,5 13,4 213, ,5 14,6 288, ,5 18,8 419, ,5 21,9 572, ,7 237, ,9 280, ,7 318, ,0 410, ,2 521, ,9 714, ,5 780, ,6 1050, ,4 1174, ,1 1486, CY-JB ,7 290, ,7 360, ,2 535, ,5 910, ,1 1174, ,6 1610, ,0 2235, ,9 3089, ,7 4060, ,2 5050, ,1 7033, ,1 9023,

8 YSY-JZ Flexibilní kabel s ocelov m opletením, ãíslované Ïily, transparentní 02 - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle normy DIN VDE Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í vrstvû od 3 Ïil v e - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Vnitfiní plá È PVC - Opletení z galvanizovan ch ocelov ch drátkû - Vnûj í plá È ze speciálního transparentního PVC, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální PVC ovládací kabely, dle DIN VDE 0245, 0281, 0293, Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 2000 V Ïíla/stínûní 1500 V - Izolaãní odpor min. 20 MW km - Minimální polomûr ohybu inf. 10 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Tyto kabely jsou pouïívány jako ovládací, mûfiicí a propojovací kabely v obrábûcí technice, v robních linkách, elektrárnách a strojírenství pro stfiední mechanické namáhání. Opletení z ocelov ch drátkû poskytuje nejlep í moïnou ochranu proti mechanickému po kození. Galvanizovaná ochranná vrstva drátkû ocelového opletení zabraàuje nejen korozi, ale poskytuje ãásteãné elektromagnetické stínûní. Transparentní vnûj í plá È dodává dobr vzhled, a zv razàuje opticky konstrukci. Jiné velikosti jsou k dispozici na vyïádání. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly OZ 2 0,5 7,5 9, ,5 8,2 14, ,5 8,6 19, ,5 9,0 24, ,5 10,0 33, ,5 12,8 58, ,5 14,8 86, ,5 17,2 120, OZ 2 0,75 8,0 14, ,75 8,5 21, ,75 8,9 28, ,75 9,7 36, ,75 10,7 50, ,75 13,2 86, ,75 15,1 130, ,75 17,8 180, OZ 2 1 8,4 19, ,7 28, ,5 38, ,9 48, ,9 58, ,7 67, ,6 115, ,6 173, ,7 240, ,5 17,3 259, ,5 20,9 360, OZ 2 2,5 10,7 48, ,5 11,3 72, ,5 12,1 96, ,5 13,8 120, ,5 15,2 168, ,5 18,2 288, ,5 21,5 432, ,5 25,5 600, ,8 154, ,5 192, ,7 269, ,8 230, ,2 288, ,8 403, ,0 384, ,3 480, ,2 672, ,5 614, ,5 768, ,0 1075, OZ 2 1,5 9,2 31, ,5 9,5 43, ,5 9,9 58, ,5 10,8 72, ,5 11,8 87, ,5 12,9 101, ,5 15,5 173, ,2 960, ,5 1200, ,2 1344, ,4 1680,

9 YCY-JB Flexibilní kabel s Cu stínûním, barevné Ïíly, transparentní, EMC* - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - Îíly barevnû kódovány, zeleno-ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í vrstvû od 3 Ïil v e 2-Ïilové: modrá/hnûdá 3-Ïilové: zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá 4-Ïilové: zeleno-ïlutá/hnûdá/ãerná/ edá 5-Ïilové: zeleno-ïlutá/modrá/hnûdá/ãerná/ edá - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Vnitfiní plá È z PVC - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí asi 85% - Vnûj í plá È ze speciálního transparentního PVC, zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Speciální PVC flexibilní kabel, poïadavky pfiizpûsobeny DIN VDE 0245, 0250, Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 3000 V Ïíla/stínûní 2000 V - Izolaãní odpor min. 20 MW km - Minimální polomûr ohybu inf. 10 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Vhodné pouïít jako ovládací kabel ve strojích, poãítaãov ch systémech i jako signální kabel v elektronice. Vysoká hustota mûdûného stínûní zaruãuje dobré odru ení pfii pfienosu signálu. Vnitfiní PVC plá È tûchto kabelû zvy uje jejich odolnost vûãi mechanickému tlaku. Vnûj í transparentní PVC plá È zv razàuje opticky konstrukci s mûdûn m opletením. Tyto kabely jsou vhodné pro flexibilní pouïití pfii stfiednû tûïkém mechanickém zatíïení s voln m pohybem. * EMC = Elektromagnetická kompatibilita - doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. OB = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly. Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyïádání OB 2 0,5 7, ,5 7, ,5 7, ,5 8, OB 2 0,75 7, ,75 8, ,75 8, ,75 9, OB 2 1 8, , , , OB 2 1,5 8, ,5 9, ,5 9, ,5 10, OB , , , , OB , , , , , , , , , , OB 2 2,5 10, ,5 10, ,5 11, ,5 12, OB , , , , , , , , ,

10 YCY-JZ-HF Flexibilní kabel s Cu stínûním, pro uloïení do vleãn ch fietûzû, EMC* 02 - Jemnû lanûné Cu jádro dle DIN VDE 0295 a IEC tfi. 6 - Izolace jádra ze speciálního PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle DIN VDE Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í vrstvû od 3 Ïil v e - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu a ovinuty plastovou textilní páskou - Vnitfiní plá È ze speciálního PVC - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí asi 85% - ed plá È ze speciálního PVC, roz ífiená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Ovládací kabel ze speciálního PVC, vysoce ohebn, stínûn - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Stfiídavé zku ební napûtí 3000 V - Izolaãní odpor min. 20 MW km - Minimální polomûr ohybu inf. 10 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Kabely YCY-JZ-HF jsou ideální pro pouïití ve strojním prûmyslu, náfiadích, montáïi a pouïití robotû, v robních linkách a v ude tam, kde je nezbytná vysoká flexibilita. Tyto kabely jsou vynikající v kombinaci se standardními vleãn mi fietûzy. Jsou vhodné pro flexibilní pouïití pfii stfiednû tûïkém mechanickém zatíïení s voln m pohybem. Husté stínûní zaruãuje neru en pfienos signálû a impulsû. * EMC = Elektromagnetická kompatibilita doporuãen typ Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly. Odpovídá RoHS. Verze s aprobací UL/CSA je na vyïádání. Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyïádání. Neobsahuje silikon OZ 2 0,5 7, ,5 8, ,5 9, ,5 9, ,5 11, ,5 13, ,5 15, ,5 18, ,5 20, ,5 23, OZ 2 0,75 8, ,75 8, ,75 9, ,75 10, ,75 12, ,75 13, ,75 14, ,75 17, ,75 20, ,75 21, ,75 25, OZ 2 1 8, , , , , , , , , OZ 2 1,5 9, ,5 10, ,5 11, ,5 12, ,5 14, ,5 17, ,5 20, ,5 24, ,5 26, ,5 30, ,5 35, ,5 11, ,5 12, ,5 14, ,5 17, ,5 20, , , , , , , , , ,

11 PUR-FLEX-C Vysoce flexibilní stínûn kabel pro uloïení do vleãn ch fietûzû, EMC* - Jemnû lanûné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 6 - Izolace jádra ze speciálního TPE - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle DIN VDE Zeleno-Ïlutá zemnicí Ïíla ve vnûj í vrstvû od 3 Ïil v e - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Îíly ovinuty jemnou textilní páskou - Bezhalogenov vnitfiní plá È - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí inf. 85% - Ovinutí textilní páskou - Speciální polyuretanov plá È barvy edé - Samozhá ecí PUR dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Stínûn, ovládací, bezhalogenov kabel ze speciálního polyuretanu pro vleãné fietûzy, pro vysoké nároky - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -30 C do +80 C pevné uloïení od -50 C do +80 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Jiskrová zkou ka 6000 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Izolaãní odpor min. 20 MW km - Minimální polomûr ohybu inf. 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 100 Mrad) V hody - Vysoká ohebnost, odolnost proti otûru a mechanickému po kození i pfii nízk ch teplotách - Odoln proti olejûm, benzinûm, hydraulick m kapalinám, kyselinám, ozonu, UV záfiení, vodû, mikrobûm - Bezhalogenov PUR-FLEX-C je speciální stínûn kabel s dlouhodobou vysokou flexibilitou a odolností vûãi opotfiebení. Díky sv m velmi dobr m mechanick m vlastnostem a dobré odolnosti proti minerálním olejûm je tento kabel vhodn pro pouïití ve strojírenství, robotizaci, oceláfiském prûmyslu a ve v ech kritick ch oblastech. Je ideální pro pouïití ve vleãn ch fietûzech. Vhodn pro venkovní uloïení, odoln proti UV záfiení, kyslíku, ozonu a vlhkosti. Odoln vûãi mikrobûm, ale není vhodn pro pfiímé uloïení do zemû. *EMC = Elektromagnetická kompatibilita. OZ = verze bez zeleno-ïluté zemnicí Ïíly. Odpovídá RoHS. Verze s aprobací UL/CSA je na vyïádání. Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyïádání. Neobsahuje silikon OZ 2 0,5 7,1 47, ,5 7,4 52, ,5 7,8 55, ,5 8,2 65, ,5 9,5 84, ,5 11,0 117, ,5 12,8 157, ,5 15,0 227, ,5 17,9 273, ,5 19,2 306, OZ 2 0,75 7,5 53, ,75 7,8 62, ,75 8,3 77, ,75 9,0 86, ,75 10,3 106, ,75 12,1 156, ,75 13,8 233, ,75 17,0 313, ,75 19,7 351, ,75 21,2 400, OZ 2 1 8,0 60, ,5 70, ,0 86, ,6 99, ,2 124, ,0 186, ,3 279, ,4 377, ,5 429, ,3 516, ,1 610, ,4 690, ,2 852, OZ 2 1,5 9, ,5 9, ,5 10, ,5 11, ,5 12, ,5 15, ,5 17, ,5 21, ,5 24, ,5 26, ,5 28, ,5 31, ,5 34, OZ 2 2,5 10, ,5 10, ,5 11, ,5 12,

12 PUR-FLEX-C Vysoce flexibilní stínûn kabel pro uloïení do vleãn ch fietûzû, EMC* ,5 14, ,5 17, ,5 20, ,5 29, , , , , , , , , , , , ,

13 TPE-FLEX-C Vysoce flexibilní kabel do vleãn ch fietûzû pro nejnároãnûj í aplikace, stínûn, *EMC TPE-FLEX-C - Jemnû lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 6 - Izolace jádra na bázi TPE - Barevné znaãení Ïil dle do prûfiezu 0,5 mm 2, od prûfiezu 0,75 mm 2 jsou ãerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle DIN VDE 0293, zeleno-ïlutá zemnící Ïíla ve vnûj í poloze - Do poãtu 11 Ïil jsou Ïíly stoãeny v polohách, od 12 Ïil a více jsou stoãeny ve svazcích kolem stfiedového elementu s optimální délkou zkrutu - Vnitfiní plá È z TPE - Stínûní opletením z pocínovan ch Cu drátkû, krytí pfiibliïnû 85 % - Speciální TPE plá È barvy ãerné - Odoln oleji dle DIN EN h pfii +100 C - Vysoce flexibilní bezhalogenov kabel pro nejnároãnûj í aplikace ve vleãn ch fietûzech - Provozní teplota pohyblivé uloïení od -25 C do +100 C pevné uloïení od -40 C do +100 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí V - Minimální polomûr ohybu pevné uloïení 3 prûmûr pohyblivé uloïení 5 prûmûr V hody Odoln otûru, s nepfiilnav m povrchem, dobfie odolává proseknutí, bezhalogenov, UV odoln, poãasí odoln, odoln oleji, neobsahuje silikon. Tento kabel se pouïívá pro nejnároãnûj í aplikace ve vleãn ch fietûzech. Stejnû tak pro strojní a obrábûcí centra, v robní zafiízení, jefiáby, dopravní linky. *EMC = Elektromagnetická kompatibilita doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. Jiné prûfiezy a poãty Ïil jsou na vyïádání ,5 3 0,5 4 0,5 5 0,5 7 0,5 12 0,5 18 0,5 25 0,5 2 0,75 3 0,75 4 0,75 5 0,75 7 0, , , , ,6 6,9 7,5 7,9 9,1 12,1 14,8 16,3 7,0 7,3 7,9 8,5 9,7 14,2 17,6 19,3 7,6 7,7 26,0 32,0 38,0 45,0 59,0 113,0 156,0 198,0 32,0 41,0 51,0 60,0 79,0 146,0 193,0 295,0 39,0 51,0 57,0 64,0 80,0 92,0 125,0 226,0 317,0 395,0 71,0 82,0 104,0 120,0 158,0 280,0 360,0 495,0 81,0 94, ,5 4 1,5 5 1,5 7 1,5 12 1,5 18 1,5 25 1,5 3 2,5 4 2,5 5 2,5 7 2,5 12 2,5 8,4 9,2 10,6 15,1 17,9 19,6 8,4 9,3 10,0 12,0 18,1 22,2 24,3 9,7 11,0 12,2 14,4 23,1 62,0 77,0 100,0 187,0 260,0 364,0 68,0 86,0 103,0 139,0 256,0 360,0 510,0 103,0 132,0 162,0 230,0 413,0 117,0 137,0 184,0 355,0 495,0 601,0 117,0 147,0 177,0 254,0 492,0 650,0 824,0 168,0 219,0 276,0 385,0 705,

14 2YSLCY-J 0,6/1 kv Flexibilní kabel k frekvenãním mûniãûm, s dvojit m stínûním, EMC* 02 - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra z polyethylenu (PE) - Barevné znaãení Ïil: ãerná, hnûdá, edá, zeleno-ïlutá - První stínûní hliníkovou fólií - Druhé stínûní opletením z pocínovan ch Cu drátkû, krytí asi 80% - Speciální PVC plá È, transparentní - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Nízká vzájemná kapacita dle DIN VDE 0472 ãást 504, zku ební metoda B - Speciální ohebné kabely k frekvenãním mûniãûm dle DIN VDE Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 600/1000 V - Provozní napûtí max. u jednofázového a tfiífázového stfiídavého systému U o /U 700/1200 V u stejnosm. systému U o /U 900/1800 V - Stfiídavé zku ební napûtí 4000 V - Izolaãní odpor min. 200 MW km - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) - Minimální polomûr ohybu pevné uloïení pro vnûj í prûmûr aï do 12 mm 5 prûmûr, > 12 aï 20 mm 7,5 prûmûr, > 20 mm 10 prûmûr volné uloïení pro vnûj í prûmûr aï do 12 mm 10 prûmûr, > 12 aï 20 mm 15 prûmûr > 20 mm 20 prûmûr V hody - PE izolace jádra zaji uje nízké dielektrické ztráty, zv enou napûèovou stabilitu, dlouhou Ïivotnost a nízkou úroveà ru ení - MoÏnost instalace v nebezpeãn ch prostfiedích, splàuje EMC poïadavky dle EN Nízká odporová nerovnováha díky vysoké EMC kompatibilitû - Do znaãné míry jsou odolné kyselinám a olejûm Tento silov, motorov pfiívodní kabel k frekvenãním mûniãûm zaji uje elektromagnetickou kompatibilitu v továrních budovách a zafiízeních s provozním vybavením, kde elektromagnetické ru ení mûïe nepfiíznivû pûsobit na okolí. Vhodn jako pfiívodní a propojovací kabel pro stfiednû tûïké mechanické zatíïení v pevném uloïení s obãasn m pohybem v such ch, vlhk ch a mokr ch prostfiedích, ale nevhodn pro venkovní pouïití. PouÏíván v automobilovém prûmyslu, potravináfiství, balicím prûmyslu, pfii v robû náfiadí, manipulaãní techniky, k pfiipojení ãerpadel, ventilátorû, dopravních pásû a klimatizaãních jednotek. *EMC = Elektromagnetická kompatibilita doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. Provozní kapacita Ïíla/Ïíla cca. [nf/km] Ïíla/stínûní cca. [nf/km] Odporová nerovnováha pfii 1 MHz pfii 30 MHz [W/km] [W/km] Proudová zatíïitelnost s 3 zatíïen mi Ïílami [A] pfii 30 C ,5 10, ,5 12, , , , , , , , , , , , ,

15 2YSLCYK-J 0,6/1 kv Flexibilní kabel k frekvenãním mûniãûm, pro venkovní pouïití, s dvojit m stínûním, EMC* - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra z polyetylenu (PE) - Barevné znaãení Ïil: ãerná, hnûdá, edá, zeleno-ïlutá - První stínûní hliníkovou fólií - Druhé stínûní opletením z pocínovan ch Cu drátkû, krytí asi 80% - Speciální PVC plá È, ãerná barva - Samozhá ecí PVC a odolné ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Nízká vzájemná kapacita dle DIN VDE 0472 ãást 504, zku ební metoda B - Speciální ohebné kabely k frekvenãním mûniãûm dle DIN VDE Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -40 C do +70 C - Jmenovité napûtí U o /U 600/1000 V - Provozní napûtí max. u jednofázového a tfiífázového stfiídavého systému U o /U 700/1200 V u stejnosm. systému U o /U 900/1800 V - Stfiídavé zku ební napûtí 4000 V - Izolaãní odpor min. 200 MW km - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) - Minimální polomûr ohybu pevné uloïení pro vnûj í prûmûr aï do 12 mm 5 prûmûr ; 12 aï 20 mm 7,5 prûmûr ; > 20 mm 10 prûmûr volné uloïení pro vnûj í prûmûr aï do 12 mm 10 prûmûr ; 12 aï 20 mm 15 prûmûr ; > 20 mm 20 prûmûr V hody - PE izolace jádra zaji uje nízké dielektrické ztráty, zv enou napûèovou stabilitu a dlouhou Ïivotnost - MoÏnost instalace v nebezpeãn ch prostfiedích, splàuje EMC poïadavky dle EN Nízká odporová nerovnováha díky vysoké EMC kompatibilitû - Odoln UV záfiení - Do znaãné míry jsou odolné kyselinám a olejûm Tento silov, motorov pfiívodní kabel k frekvenãním mûniãûm zaji uje elektromagnetickou kompatibilitu v továrních budovách a zafiízeních s provozním vybavením, kde elektromagnetické ru ení mûïe nepfiíznivû pûsobit na okolí. Vhodn jako pfiívodní a propojovací kabel pro stfiednû tûïké mechanické zatíïení v pevném uloïení s obãasn m pohybem v such ch, vlhk ch a mokr ch prostfiedích, vhodn pro venkovní pouïití. PouÏíván v automobilovém prûmyslu, potravináfiství, balicím prûmyslu, pfii v robû náfiadí, manipulaãní techniky, k pfiipojení ãerpadel, ventilátorû, dopravních pásû a klimatizaãních jednotek. Kabel je nevhodn pro pfiímé ukládání do zemû. *EMC = Elektromagnetická kompatibilita doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. Provozní kapacita Ïíla/Ïíla cca. [nf/km] Ïíla/stínûní cca. [nf/km] ,5 10, ,5 12, , , , , , , , , , , , , , Odporová nerovnováha pfii 1 MHz pfii 30 MHz [W/km] [W/km] Proudová zatíïitelnost s 3 zatíïen mi Ïílami [A] pfii 30 C

16 2YSLCYK-J 0,6/1 kv Flexibilní kabel k frekvenãním mûniãûm, pro venkovní pouïití, s dvojit m stínûním, EMC* prûfiez jádra Provozní kapacita Ïíla/Ïíla cca. nf/km Ïíla/stínûní cca. nf/km Proudová zatíïitelnost s 3 zatíïen mi Ïílami ,5+3G0,25 10, ,5+3G0,5 11, G0,75 13, G1 15, G1,5 19, G2,5 22, G4 27, G6 29, G10 35, G10 40, G16 44, G16 49, G25 55, G35 58, G50 66,

17 LiYCY Flexibilní stínûn kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC* - Lanûné mûdûné jádro pro prûfiezy 0,5 mm 2 dle normy DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - jádra: pro 0,14 mm 2 = 18 0,1 mm, 0,25 mm 2 = 14 0,15 mm, 0,34 mm 2 = 7 0,25 mm - Jádro izolováno speciálním PVC dle DIN VDE 0281 ãást 1 - Îíly stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, ale bez barevného opakování - Stoãené Ïíly ovinuty plastovou fólií - Stínûní opletením z pocínovan ch Cu drátkû, krytí pfiibliïnû 85% - Plá È ze speciálního PVC, dle DIN VDE 0281 ãást 1, barva edá - Zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Tyto stínûné kabely jsou pro flexibilní pouïití s voln m pohybem, av ak bez zv en ch poïadavkû na tah v such ch, vlhk ch a mokr ch místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouïití. Jsou vhodné k pouïití kdekoliv, kde konstrukãní poïadavky vyïadují minimální vnûj í prûmûr. T ká se to pfiedev ím oblastí jako jsou nástrojafiství, strojírenství, oblasti elektroniky, poãítaãû i mûfiicí a ovládací techniky. *EMC = Elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. - Datové PVC stínûné kabely dle DIN VDE 0245, Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -30 C do +80 C - Provozní napûtí 0,14 mm 2 = 350 V 0,25 mm 2 = 500 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 1200 V Ïíla/stínûní 800 V - Izolaãní odpor min. 200 MW km - Provozní kapacita (inf. hodnota) pfii 800 Hz (pf/m) prûfiez jádra (mm 2 ) 0,14 0,25 Ïíla/Ïíla Ïíla/stínûní Vzájemná indukãnost (inf. hodnota) 0,65 mh/km - Impedance (inf. hodnota) 78 W - Minimální polomûr ohybu inf. 10 prûmûr - Odporová nerovnováha max 250 W/km - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) ,14 3,2 6, ,14 3,7 12, ,14 3,8 13, ,14 4,1 14, ,14 4,6 15, ,14 4,9 18, ,14 5,1 19, ,14 5,3 21, ,14 6,0 28, ,14 6,2 30, ,14 6,6 32, ,14 6,9 43, ,14 7,1 51, ,14 7,6 55, ,14 7,6 56, ,14 8,4 59, ,14 8,1 61, ,14 8,6 65, ,14 8,9 69, ,14 9,1 76, ,14 9,7 83, ,14 10,2 88, ,14 10,7 94, ,14 11,0 111, ,14 11,2 115, ,14 11,4 124, ,14 11,8 132, ,14 12,2 146, ,14 19,0 226, ,14 23,0 267, ,25 2,9 7, ,25 4,3 15, ,25 4,5 18, ,25 4,9 22, ,25 5,3 26, ,25 5,8 32, ,25 5,9 35, ,25 6,3 42, ,25 7,0 49, ,25 7,3 58, ,25 7,8 62, ,25 8,2 67, ,25 8,6 78, ,25 8,7 79, ,25 9,1 88, ,25 9,1 91, ,25 10,2 96, ,25 10,3 99, ,25 10,5 122, ,25 10,8 132, ,25 11,0 138, ,25 11,4 146, ,25 11,7 152, ,25 12,1 157, ,25 12,7 160, ,25 13,1 164, ,25 13,3 164,

18 LiYCY Flexibilní stínûn kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC* ,25 14,0 175, ,25 14,4 189, ,25 14,8 204, ,25 25,5 387, ,25 28,0 505, ,34 3,2 13, ,34 4,8 18, ,34 5,1 22, ,34 5,6 32, ,34 6,0 31, ,34 6,5 45, ,34 6,6 51, ,34 7,1 54, ,34 8,0 65, ,34 8,4 70, ,34 8,9 81, ,34 9,4 88, ,34 9,9 103, ,34 10,1 106, ,34 10,8 112, ,34 11,0 116, ,34 11,9 120, ,34 11,6 129, ,34 12,2 138, ,34 12,6 158, ,34 12,9 163, ,34 13,6 178, ,34 13,8 192, ,34 14,4 198, ,34 15,1 205, ,34 15,5 214, ,34 15,8 227, ,34 16,2 242, ,34 16,6 267, ,34 17,1 295, ,34 25,6 524, ,34 28,5 620, ,5 3,4 15, ,5 5,4 29, ,5 5,8 38, ,5 6,4 45, ,5 6,8 51, ,5 7,4 66, ,5 7,6 68, ,5 8,3 80, ,5 9,4 93, ,5 9,7 107, ,5 10,4 122, ,5 11,1 129, ,5 11,6 152, ,5 11,7 156, ,5 12,6 161, ,5 13,7 230, ,5 13,9 250, ,5 14,0 265, ,5 14,6 276, ,5 15,0 291, ,5 15,4 298, ,5 15,7 305, ,5 16,1 317, ,5 16,5 345, ,5 18,4 407, ,5 19,4 580, ,5 23,0 690, ,5 25,9 814, ,75 3,8 19, ,75 6,2 38, ,75 6,4 50, ,75 7,0 57, ,75 7,6 70, ,75 8,3 87, ,75 8,5 96, ,75 9,2 110, ,75 10,5 140, ,75 10,9 148, ,75 11,6 167, ,75 12,3 183, ,75 13,0 205, ,75 13,2 221, ,75 14,0 238, ,75 15,5 270, ,75 15,7 278, ,75 16,2 287, ,75 16,8 315, ,75 17,1 330, ,75 17,5 350, ,75 17,8 370, ,75 18,2 386, ,75 19,0 395, ,75 19,7 408, ,75 20,9 480, ,75 22,9 555, ,75 27,4 715, ,75 31,2 910, ,5 46, ,9 56, ,5 69, ,3 85, ,9 105, ,0 111, ,2 130, ,4 140, ,7 168, ,7 198, ,4 218, ,9 259, ,5 320, ,8 360, ,8 485, ,5 7,5 63, ,5 8,0 76, ,5 8,7 98, ,5 9,6 116, ,5 10,6 140, ,5 10,7 152, ,5 11,7 172, ,5 13,5 193, ,5 14,0 254, ,5 15,0 272, ,5 15,7 285, ,5 17,1 387, ,5 19,5 448, ,5 19,8 506, ,5 23,6 682,

19 PAAR-LiYCY Flexibilní stínûn kabel, barevné znaãení Ïil dle DIN 47100, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 tfi. 5, 0245 a IEC tfi. 5 - jádra: pro 0,14 mm 2 = 18 0,1 mm, 0,25 mm 2 = 14 0,15 mm, 0,34 mm 2 = 7 0,25 mm - Jádro izolováno speciálním PVC, dle DIN VDE 0207 ãást 4 - Barevné znaãení Ïil dle DIN Îíly stoãeny do páru s optimální délkou zkrutu - Páry stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Stoãené páry ovinuty fólií - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí pfiibliïnû 85% - Plá È ze speciálního PVC, dle DIN VDE 0207 ãást 5, barva plá tû edá - Zv ená odolnost proti olejûm - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle DIN VDE 0482 ãást / EN / IEC Datové, párové PVC kabely dle DIN VDE 0812, Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +70 C pevné uloïení od -30 C do +80 C - Provozní napûtí 0,14 mm 2 = 350 V 0,25 mm 2 = 500 V - Stfiídavé zku ební napûtí Ïíla/Ïíla 1200 V Ïíla/stínûní 800 V - Izolaãní odpor min. 200 MW km prûfiez jádra (mm 2 ) 0,14 0,25 0,34 0,50 0,75 - Odpor vodiãe (W/km) Provozní kapacita (inf. hodnota) pfii 800 Hz (pf/m) Ïíla/Ïíla Ïíla/stínûní Vzájemná indukãnost inf. 0,65 mh/km - Impedance inf. 78 W - Minimální polomûr ohybu inf. 10 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Tyto datové ovládací párové kabely se pouïívají pro flexibilní pfiipojení s voln m pohybem, av ak bez zv en ch poïadavkû na tah v such ch, vlhk ch a mokr ch místnostech, ale nevhodné pro venkovní pouïití. Jsou vhodné k pouïití v oblastech s moïností ru ení signálu. Husté stínûní podstatnû sniïuje efekty elektrického ru ení signálu z paralelnû uloïen ch kabelû atd. Stoãené páry úspû nû vyhovují poïadavkûm na cross-talk (pfieslech na vzdáleném konci). *EMC = Elektromagnetická kompatibilita doporuãen typ. Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporuãujeme kvalitní zakonãení mûdûného stínûní na obou koncích. K dispozici také jiné barvy plá tû. Poãet párû ,14 4,0 15, ,14 5,2 18, ,14 5,6 23, ,14 5,8 26, ,14 6,5 30, ,14 7,3 48, ,14 7,5 51, ,14 7,8 53, ,14 8,5 59, ,14 9,3 66, ,14 10,0 74, ,14 10,3 76, ,14 10,7 79, ,14 11,0 83, ,14 11,2 97, ,14 11,6 103, ,14 12,0 111, ,14 12,4 113, ,14 12,8 122, ,14 13,0 125, ,14 13,2 128, ,14 13,6 140,0 270 Poãet párû ,14 14,2 145, ,14 14,6 150, ,14 14,8 156, ,14 15,0 162, ,14 15,4 177, ,14 16,0 181, ,14 16,4 195, ,14 17,8 202, ,14 18,0 206, ,14 18,8 210, ,25 4,8 15, ,25 6,3 28, ,25 6,7 32, ,25 6,8 38, ,25 7,8 55, ,25 8,8 65, ,25 8,9 70, ,25 9,6 75, ,25 10,6 110, ,25 11,6 117, ,25 12,0 122,

LiYCY-JZ. Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití H07VVH6-F Ploch PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Îíly uloïeny paralelnû - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil

Více

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití H07VVH6-F Ploch PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Îíly uloïeny paralelnû - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru -Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 -Izolace jádra z bezhalogenové zesítûné

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 - Izolace jádra z bezhalogenové

Více

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Konstrukce. Technická data. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Konstrukce. Technická data. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ SiF, SiF-GL, SiFZ Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové SiF SiF-GL SiF-GL-Si SiFZ Typ SiF lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiFF

Více

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Technická data. Konstrukce. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Technická data. Konstrukce. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ SiF, SiF-GL, SiFZ Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové SiF SiF-GL SiF-GL-Si SiFZ Typ SiF lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiFF

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů.

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů. S na imi vodiãi k Va emu cíli V robky 2005 Katalog OEM produktů I kabely lze u ít na míru V této části katalogu Vám chceme představit nový výrobní sortiment kabelů a vodičů nazvaný OEM produkty. Co však

Více

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 YSLY Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 Holé laněné měděné vodiče, VDE 0295 třída 5, izolace žil z polyvinylchloridu (PVC), jedna žíla zelenožlutá ve vnější vrstvě (odpadá u provedení OZ

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0163 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0166 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE

Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE stíněný ovládací kabel z PUR pro vnitřní a venkovní použití ohebný za studena,

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození stíněný připojovací a ovládací kabel pro univerzální použití v energetických

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Vícenormový stíněný kabel odolný proti olejům s aprobací AWM ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Info Průřez vodičů až 120 mm² Další

Více

EVM. VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316

EVM. VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316 Vertikální vícestupàová odstfiedivá ãerpadla v rûzn ch verzích: litinová (EVMG), nerezová z AISI 304 (EVM), nerezová z AISI 316 (EVML) a s certifikací WRAS (EVMW). Spolehlivá, tichá a se snadnou údrïbou.

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Pouze pro aplikace s patch kabely (max.

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Pouze pro aplikace s patch kabely (max. Kabel Ethernet kategorie 5e, třída D pro flexibilní použití - zkoušený do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd)

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd) Stíněný kabel zesítěný elektronovým paprskem pro zvýšené provozní požadavky bezhalogenový stíněný ovládací kabel s certifikátem GL, zvláštní vlastnosti při požáru, IEC 60332-3, vhodný pro +125 C Info Zlepšené

Více

Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE

Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE ovládací kabel z PUR pro vnitřní a venkovní použití ohebný za studena, odolný abrazi,

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Stíněný ovládací PVC kabel s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, stíněný, flexibilní a očíslovaný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Vhodné pro patch kabely (max. 60 m)

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Vhodné pro patch kabely (max. 60 m) Kabel pro Ethernet Cat.5e (třída D) pro flexibilní použití - testováno do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info Jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Shodný

Více

Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný

Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný stíněný servokabel pro použití v energetickém řetězu s velkou dynamikou, do náročných podmínek,

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Kabel Ethernet kategorie 5e, třída D pro pevné uložení - zkoušený do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pevné uložení vnější plášť z bezhalogenové směsi nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

8 Obouruãní ovládací pulty

8 Obouruãní ovládací pulty Obsah Obouruãní ovládací pulty b V eobecnû.................................................... strana /2 b Popis......................................................... strana / b Technické údaje................................................

Více

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59 KABELY A VODIČE 2012 Bezhalogenové kabely a vodiče Pryžové kabely a vodiče Ovládací kabely a vodiče Sdělovací kabely a vodiče Silikonové kabely a vodiče Instalační vodiče Solární kabely Obsah BEZHALOGENOVÉ

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

Objemov vodomûr. SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy. V znamné vlastnosti. PouÏití. Volitelná pfiíslu enství

Objemov vodomûr. SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy. V znamné vlastnosti. PouÏití. Volitelná pfiíslu enství Objemov vodomûr SuchobûÏné poãítadlo Metrologická tfiída C pro v echny polohy V znamné vlastnosti PouÏití DN 15 aï 40, PN16, do 40 o C. Vysoká pfiesnost a spolehlivost. Nízké tlakové ztráty. Malá citlivost

Více

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYY. Info Kabel pro mnohostranné použití Další rozměry/barvy na vyžádání

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYY. Info Kabel pro mnohostranné použití Další rozměry/barvy na vyžádání Datový kabel s barevným kódem DIN 47100 : Nízkofrekvenční datový kabel z PVC, kódovaný DIN 47100, flexibilní (0,34 mm² vícežilový Maxi TERMI- POINT ), odolný vůči šíření plamene, řízení přístrojového vybavení

Více

Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek

Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek stíněný ovládací kabel, odolný povětrnosti, bio olejům, saponátům a horké vodě, pro použití v potravinářství

Více

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, odolný vůči oleji, flexibilní a odolný vůči UV pro různé

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s opletem z ocelových drátů s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Stíněný ovládací kabel PVC s malým vnějším průměrem ovládací kabel z PVC, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, tenký a lehký bez vnitřního pláště, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace

Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace : Nízkofrekvenční datový kabel PURUL AWM CMX VW-1, bez halogenů, vysoce flexibilní, energetický řetěz, stíněný

Více

Vysoce flexibilní bezhalogenový ovládací kabel, plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození, certifikovaný pro Severní Ameriku

Vysoce flexibilní bezhalogenový ovládací kabel, plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození, certifikovaný pro Severní Ameriku Vysoce flexibilní bezhalogenový ovládací kabel, plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození, certifikovaný pro Severní Ameriku připojovací a ovládací kabel bez halogenů do energetických řetězů

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C 1.3 Stykaãe fiady C 1.3.1 Tabulka ã. 8 technická data Technická data stykaãû fiady C Hlavní kontakty Jmenovité izolaãní napûtí U i [V] Impulzní v drïné napûtí U imp [kv] Jmenovit tepeln proud I th [A]

Více

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V INFORMACE O VÝROBKU Stíněný bezhalogenový ovládací kabel s vylepšenými protipožárními vlastnostmi ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH Stíněný bezhalogenový ovládací kabel, odolný proti olejům a vysoce flexibilní ovládací kabel bez halogenů, HFFR, odolný vůči oleji, stíněný a odolný vůči chladu pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info

Více

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A B: Shielded, low-capacitance,

Více

Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím

Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím připojovací a ovládací kabel bez halogenů, použití v energetickém řetězu, do náročných

Více

Elektrické rozvádûãe do 630 A

Elektrické rozvádûãe do 630 A Elektrické rozvádûãe do 630 A Funkãní systém Prisma Plus Funkãní systém Prisma Plus je moïné pouïít pro v echny typy nízkonapûèov ch distribuãních rozvádûãû do 630 A instalovan ch v komerãních i v prûmyslov

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Kabely pro Ethernet kategorie 5e, třída D pro pevné uložení - zkoušeny do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pevné uložení vnější plášť z bezhalogenové směsi nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTY 2009 2010 EN ISO 9001 EN ISO 14001 PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Obsah

Více

INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY

INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY INSTALAČNÍ A SBĚRNICOVÉ KABELY OBSAH J-Y(St)Y...Lg... 51 J-Y(St)Y...Lg BMK... 52 JE-Y(St)Y...Bd... 53 E-BUS / E-BUS LS0H... 54 Typové značení instalačních a sběrnicových kabelů Orientační srovnání značení

Více

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu H07RN-F, &lt HAR&gt, připojovací a ovládací kabel, permanentní ponoření do 100 m, odolný

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CLASSIC 110 H

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CLASSIC 110 H Bezhalogenový ovládací kabel, odolný proti olejům a velmi flexibilní - bezhalogenový ovládací kabel, HFFR, olejovzdorný, flexibilní a odolný vůči chladu až do -30 C pro všestranné použití, dle nařízení

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT 2 KABELY A VODIČE / Přehledový prospekt Bezhalogenové kabely N2XH N2XCH s koncentrickým vodičem Bezhalogenový silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

Více

Typy kabelů chainflex

Typy kabelů chainflex Typy kabelů chainflex Servo kabely Kabely chainflex Servo kabely Plášť Stínění Min. poloměr ohybu, energetický řetěz [faktor x d] Teplota, energetický řetěz od/do [ C] Certifikace a normy Exkluzivně! Garantovaná

Více

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a olejům pro vyšší požadavky aplikace ÖLFLEX 400 P PUR ovládací kabel, odolný olejů a abrazi, vysoká vrubová houževnatost, pro průmyslové stroje, spotřebiče,

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Solenoidové ventily. Obecné údaje. Materiály tûleso - kovaná mosaz (OT) nebo nerez ocel

Solenoidové ventily. Obecné údaje. Materiály tûleso - kovaná mosaz (OT) nebo nerez ocel Solenoidové ventily pro automatizaci (voda, vzduch, neteãné plyny, lehké oleje) pro vysoké teploty (pára a horká voda) pro paliva (zemní plyn a topné oleje) Obecné údaje Solenoidové ventily jsou elektromagnetické

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

Komunikace na úrovni snímačů/akčních členů. Bez halogenů (pryž), schválení UL, odolný vůči olejům (TPE). Teplotní rozsah od -40 C do +90 C

Komunikace na úrovni snímačů/akčních členů. Bez halogenů (pryž), schválení UL, odolný vůči olejům (TPE). Teplotní rozsah od -40 C do +90 C Kabely AS-INTERFACE pro síťové systémy Fieldbus Komunikace na úrovni snímačů/akčních členů. Bez halogenů (pryž), schválení UL, odolný vůči olejům. Teplotní rozsah od -40 C do +90 C Info "LD" = Long Distance

Více

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYCY. Výhody Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí Mnohostranné možnosti použití

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYCY. Výhody Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí Mnohostranné možnosti použití Stíněný datový kabel s barevným kódem DIN 47100 : Nízkofrekvenční datový kabel z PVC DIN 47100 s barevným kódem (0,34 mm² vícedrátový Maxi TERMI- POINT ), odolný vůči šíření plamene, stíněný, řízení přístrojového

Více

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky:

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky: Vakuové stykaãe fiady V a VM Vakuové stykaãe z fiad V a VM jsou urãeny pro spínání v silov ch ovodech stfiídavého napûtí do 1000 V, zejména pro kategorie uïití AC-1, AC-2, AC-3 neo AC-4. Jsou velmi vhodné

Více

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99 Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 6 IEC... dle PN 05/ Konstrukce: konstrukce jednotlivých typů kabelů jsou uvedeny v kapitole SPECIFIKACE PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KOAXIÁLNÍCH KABELŮ Jádro: rezistivita

Více

Řadové svorky. se šroubovým připojením

Řadové svorky. se šroubovým připojením Řadové svorky se šroubovým připojením Obsah adové svorky se roubov m pfiipojením - typ WKN 3 adové svorky - typ WK 4-5 adové svorky - typ WK/WKN 6-7 Zemnící svorky - typ WK/WKN...SL/U 8-9 adové instalaãní

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE PN Cat.5 FLEX

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE PN Cat.5 FLEX Flexibilní použití Kabely pro průmyslový Ethernet kat. 5 pro pohyblivé použití, pro PROFINET aplikace typu B, provedení 2x2xAWG22/7 vnější plášť z PVC nebo FRNC, schválení UL Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů OBSAH H05RR-F... 35 H07RN-F... 36 TITANEX H07RN-F... 39 TITANEX PREMIUM... 41 H01N2-D... 43 NSGAFÖU... 44 H05RNH2-F... 45 Typové značení harmonizovaných kabelů Orientační srovnání značení kabelů EST a

Více

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace

Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace Ovládací kabel s pláštěm z PUR, odolný proti oděru a oleji, pro vyšší požadavky aplikace ÖLFLEX 400 P PUR ovládací kabel, odolný olejů a abrazi, vysoká vrubová houževnatost, pro průmyslové stroje, spotřebiče,

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE Teplotní rozsah Max. provozní teplota na vodiči 110 C. Obj.

Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE Teplotní rozsah Max. provozní teplota na vodiči 110 C. Obj. H07G-U H07K-K Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE 0282-501 Pocínovaný nebo holý plný, popř. laněný měděný vodič izolovaný tepelně odolnou pryžovou směsí. Pro vnitřní

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP Vážení zákazníci, je nám potěšením představit Vám nový tuzemský katalog společnosti

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info Bezhalogenová alternativa

Více

ÖLFLEX 05_kap08_konfekce.indd 294 2.1.2008 15:12:51

ÖLFLEX 05_kap08_konfekce.indd 294 2.1.2008 15:12:51 ÖLFLEX 05_kap08_konfekce.indd 294 2.1.2008 15:12:51 Systémy s kabelovou konfekcí Kabely pro technologie elektrických pohonů 296 pro servomotory a techniku pohonů Servokonfekce podle standardu SIEMENS 6FX5002

Více

ÖLFLEX VFD 2XL - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER.

ÖLFLEX VFD 2XL - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER. Flexibilní VFD kabel s více schváleními, s párem vodičů pro brzdu nebo čidlo teploty ÖLFLEX VFD 2XL - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER. Info Připojení pohonu

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

VD4. Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry. Power IT

VD4. Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry. Power IT VD4 Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry Power IT VD4. Ekonomické řešení pro distribuci energie Aplikace: Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelářský průmysl Automobilový průmysl

Více

KOAXIÁLNÍ KABELY.

KOAXIÁLNÍ KABELY. KOAXIÁLNÍ KABELY www.lica.cz Označení typu RG Označení typu kabelů formou RG-# nebo RG-#/U bylo vyvinuto pro vojenské účely během 2. světové války. Během let se toto označení stalo standardním i pro civilní

Více

atové kabely Typy kabelů chainflex Koaxiální kabely Datové kabely slaněné ve vrstvách

atové kabely Typy kabelů chainflex Koaxiální kabely Datové kabely slaněné ve vrstvách atové kabely Koaxiální kabely Typy kabelů chainflex Kabely chainflex Plášť Stínění Min. poloměr ohybu, energetický řetěz [faktor x d] energetický řetěz Datové kabely slaněné ve vrstvách Certifikace a normy

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP MEMBER OF SKB-GROUP 2017 PRAKAB.CZ PRAKAB.CZ PRAKAB KATALOG PRODUKTŮ GPS souřadnice: 50 03.702 N 14 32.472

Více

ÖLFLEX SERVO 719 CY stíněný, nízkokapacitní servokabel pro pevnou instalaci nebo příležitostné pohyblivé použití s certifikací UL/cUL AWM

ÖLFLEX SERVO 719 CY stíněný, nízkokapacitní servokabel pro pevnou instalaci nebo příležitostné pohyblivé použití s certifikací UL/cUL AWM Stíněný servokabel certifikovaný pro Severní Ameriku stíněný, nízkokapacitní servokabel pro pevnou instalaci nebo příležitostné pohyblivé použití s certifikací UL/cUL AWM Info Nahrazuje ÖLFLEX SERVO 700

Více

âerpadla odpadních vod MultiStream

âerpadla odpadních vod MultiStream PouÏití jsou vhodná pro ãerpání odpadních vod v komunálních a prûmyslov ch ãerpacích zafiízení jakoï i pro nádrïe na zadrïování de Èové vody. Men í typy slouïí dobfie napfi. i pfii ochranû pfied katastrofami.

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

Kabel PCF v provedení duplex s PVC nebo PUR pláštěm pro použití PROFINET typu B nebo C

Kabel PCF v provedení duplex s PVC nebo PUR pláštěm pro použití PROFINET typu B nebo C Kabel PCF v provedení duplex s PVC nebo PUR pláštěm pro použití PROFINET typu B nebo C Optické kabely kompatibilní s PROFINET dle typu B a C, s dvojitým kabelem 2K200/230 PCF, barevně kódovaným J-VY(ZN)Y,

Více

ÖLFLEX PUR 400 P spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností, s odolností proti oleji, pro použití ve výrobě strojů a zařízení

ÖLFLEX PUR 400 P spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností, s odolností proti oleji, pro použití ve výrobě strojů a zařízení PUR spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností ÖLFLEX PUR 400 P spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností, s odolností proti oleji, pro použití ve výrobě strojů a zařízení Info Zvýšená odolnost

Více

INFORMACE O VÝROBKU UNITRONIC SPIRAL. Info Bezpečný proti elektrickému rušení Vnější plášť z PUR Novinka: Nyní k dispozici v průřezech 0,25 mm²

INFORMACE O VÝROBKU UNITRONIC SPIRAL. Info Bezpečný proti elektrickému rušení Vnější plášť z PUR Novinka: Nyní k dispozici v průřezech 0,25 mm² Spirální kabel s vnějším pláštěm z PUR a celkovým stíněním pro přesný přenos impulzů stíněný PUR spirální kabel, odolný abrazi, datový a ovládací kabel pro použití při zpracování dat, měření a řídicí technice

Více

Pevná instalace a podmíněné flexibilní použití v suchých či vlhkých interiérech a venkovních prostorech. Teplotní rozsah od -55 C do +250 C

Pevná instalace a podmíněné flexibilní použití v suchých či vlhkých interiérech a venkovních prostorech. Teplotní rozsah od -55 C do +250 C Pevná instalace a podmíněné flexibilní použití v suchých či vlhkých interiérech a venkovních prostorech. Teplotní rozsah od -55 C do +250 C UV odolný Odolnost proti horku Výroba strojů a zařízení Vhodný

Více

Kalová ãerpadla US volná prûchodnost 10 mm

Kalová ãerpadla US volná prûchodnost 10 mm Kalová ãerpadla US -251 volná prûchodnost 10 mm PouÏití Zaplavitelná ãerpadla s ponorn m motorem US -251 mohou b t pouïita v ude tam, kde se vyskytují spla kové vody s pfiímûsemi do velikosti zrna 10 mm,

Více

ÖLFLEX VFD 2XL - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER.

ÖLFLEX VFD 2XL - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER. Flexibilní kabel VFD s více schváleními - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER. Info Připojení pohonu a motoru VFD Široká oblast použití (NFPA 70/NEC) / v souladu

Více

Přehled kabelů a vodičů Vypracoval : oddělení nákupu a správy položek

Přehled kabelů a vodičů Vypracoval : oddělení nákupu a správy položek Přehled kabelů a vodičů 16.3.20177 Vypracoval : oddělení nákupu a správy položek Silové kabely pro pevné uložení CYKY 450/750V, (2-24)x(1,5-16), měděné (-30 až +70 C) PVC,černá CYKYLo 450/750V, (2-3)x(1,5-2,5),

Více