Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly"

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly pro další dny našeho života! vedení města JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP členové zastupitelstva města a redakční rada AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO číslo 2 březen - duben 2013 ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 forinformace radniceinfo informaceradniceinform Do závěrečné fáze směřuje III. etapa rekonstrukce kulturního domu, předání stavby je určeno na 30. dubna Na ul. Hřbitovní byla zahájena rekonstrukce chodníků. V souvislosti s touto úpravou se připravuje i rozšíření veřejného osvětlení k parkovišti u hřbitova. Bylo započato s úpravou pomníku T. G. Masaryka na náměstí naproti radnice. Koncem února byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení ve zdravotním středisku. Bylo provedeno dláždění a úprava prostranství u nově opraveného litinového kříze na Svárově. 2

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform SCHVÁLENÝ ROZPOČET r. 2013SCHVÁLENÝROZPOČETR.2 PŘÍJMY Pol. Název Rozp. v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkčních požitků 6 000, Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti 2 000, Daň z příjmů FO z kapitáových výnosů 700, Daň z příjmů právnických osob 6 500, Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000, DPH ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a likvidaci komunálních odpadů 1 800, Poplatek ze psů 60, Poplatek za užívání veřejného prostranství 200, Poplatek z ubytovací kapacity 70, Odvod loterií 100, Odvod z výherních hracích přístrojů 750, Správní poplatky 150, Daň z nemovitostí 5 200, Nein. přij. transfery ze VPS - dotace na volby 82, Nein. přij. transfery ze stát. rozpočtu - na výkon státní správy 2 074, Ost. neinv. přij. transfery ze SR - dotace na DPS 704, Převody z rozpočtových účtů 270,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY CELKEM , Zemědělské pozemky - pronájmy 210, Průzkum a úhrady za vydobývaný prostor 600, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 43, Ostatní služby - reklamní plochy 75, Chodníky, parkoviště 14, Čistírna odpadních vod a kanalizace 9, Základní škola 215, Základní umělecká škola 26, Činnosti knihovnické 35, Činnosti muzeí a galerií 15, Místní rohlas - hlášení 25, Zpravodaj 35, Kulturní dům 662, Kulturní akce a sbor pro občanské záležitosti 125, Sportovní zařízení - sportovní areál 60, Využití volného času dětí - vstupné akce 50, Zdravotní středisko 314, Bytové hospodářství 1 173, Nebytové hospodářství 545, Pohřebnictví 10, Komunální služby - místní hospodářství 2 237, Sběr a svoz ostatních odpadů 555, Veřejná zeleň 56, Domov pro seniory 3 200, Městská policie 15, Městský úřad, stavební úřad 21, Úroky z bankovních účtů 150,00 PŘÍJMY CELKEM /dle ODPA/ ,30 PŘÍJMY CELKEM /včetně transferů/ ,20 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Rozp. v tis. Kč 8115 Použití prostředků na bankovních účtech 7 568, Úhrada splátek bankovních úvěrů ,20 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS ,30 VÝDAJE Pol. Název Roz. v tis. Kč 1012 Zemědělské pozemky - výkupy, daně 54, Platba útulku pro zvířata 35, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 330, Ostat.služby - reklamní plochy 32, Silnice 1 061, Chodníky, parkoviště 1 831, Provoz veřejné silniční dopravy - IDS 194, Pitná voda - hydranty 95, Čistírna odpadních vod a kanalizace 5 339, Mateřská škola 1 100, Základní škola 3 218, Školní jídelna 1 074, Základní umělecká škola 351, Činnosti knihovnické 664, Činnosti muzeí a galerií 218, Vedení kroniky 6, Obnova památek - sochy, kříže 100, Místní rohlas 102, Zpravodaj 120, Kulturní dům 5 603, Kulturní akce a sbor pro občanské záležitosti 557, Sportovní zařízení - sportovní areál 221, Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním oddílům 427, Využití volného času dětí a mládeže 692, Slovácký krúžek Hrozen a Bílovčánek 85, Zdravotní středisko 536, Bytové hospodářství 332, Nebytové hospodářství 352, Ostatní rozvoj bydlení - Morávky II 2 992, Veřejné osvětlení 1 655, Pohřebnictví 289, Výstavba inženýrských sítí 70, Územní plánování 900, Komunální služby - místní hospodářství 2 611, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 102, Sběr a svoz ostatních odpadů 642, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 15, Ostatní nakládání s odpady 80, Veřejná zeleň 2 552, Příspěvky sociálním organizacím 37, Domov pro seniory 5 809, Ochrana obyvatelstva - rezerva 1, Městská policie 639, Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů 761, Zastupitelstvo obce 1 560, Volba prezidenta republiky 82, Městský úřad, stavební úřad 6 567, Bankovní poplatky 45, Převody vlastním fondům - soc.fond 270, Ost.finanční operace - DPH, daň za obec 2 250, Finanční vypořádání min.let - vratka dotace na volby 20,70 VÝDAJE CELKEM V TIS ,50 Deficit rozpočtu bude kryt z přebytků hospodaření minulých let, tj. z finačních prostředků na bankovních účtech města. Zpracoval: ing. Radim Spěvák, dne:

4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform USNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESE Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE,Z6.ZASEDÁNÍZASTUPITELSTV konaného dne 8. února 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicíchkonanéhodne8.února2013vzasedacímístnostiMěstskéhoúřaduveV Usnesení č. 13/1: ZM schvaluje doplněný program 13. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 13/2: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Art. Michala Tetura a p. Jiřího Zachovalého. Usnesení č. 13/3: ZM určuje členy návrhové komise Mgr. Radku Čechovou, Ing. Lenku Grofovou, a p. Karla Rybeckého. Usnesení č. 13/4: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. V/2012. Usnesení č. 13/5: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Velké Bílovice na rok Usnesení č. 13/6: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled města na roky Usnesení č. 13/7: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu základní školy z původního názvu Základní škola Velké Bílovice, okres Břeclav na nový Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace, schvaluje změnu zřizovací listiny v článku b) Název: Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace a ukládá radě města zajistit podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v obchodním rejstříku pro základní školu. Usnesení č. 13/8: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej stavby garáže na pozemku parc. č. st. 1400/7 a pozemku parc. č. st. 1400/7 o výměře 25 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice XXXXX za kupní cenu Kč ,-- se splatností při podpisu kupní smlouvy a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 13/9: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej stavby garáže na pozemku parc. č. st. 1400/8 a pozemku parc. č. st. 1400/8 o výměře 24 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice XXXXX za kupní cenu Kč ,-- se splatností při podpisu kupní smlouvy a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 13/10: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje dvou staveb garáží na pozemcích parc. č. st. 1400/4 a 1400/5 a pozemků parc. č. st. 1400/4 o výměře 19 m 2 a st. 1400/5 o výměře 18 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 13/11: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 3223/208 o výměře cca 10 m 2 za část pozemku města parc. č. 3223/162 o výměře cca 100 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Velké Bílovice dne 11. února 2013 Marie Vlková, starostka ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTAZPRÁVAOČINNOSTIRAD ZA OBDOBÍ LEDEN - ÚNOR 2013ZAOBDOBÍLEDEN-ÚNOR2013ZAOBDOBÍ Rada města schválila: uzavření smlouvy se společností Viadesigne s.r.o., Břeclav na zhotovení projektové dokumentace pasportu dopravního značení, komunikací a chodníků snížení pronájmu za prostory rekonstruované části KD při svatbách a oslavách o 50 % Rada města vzala na vědomí: informace o přípravě investiční akce Revitalizace veřejných prostranství Rada města uložila: připravit potřebné podklady k auditu v Domově pro seniory Velké Bílovice vypracovat návrh využívání tělocvičen místními občany předložit stávající soupis komunální techniky pro posouzení potřeby obnovy strojového parku Marie Vlková, Karel Rybecký, Svatava Balgová, Karel Osička, Michal Tetur, členové rady města 4

5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform INVESTICE roku 2013 Název investice Rozpočet v tis. Kč Kanalizace Čejkovská - pokračování investice z r KD II. část - dokončení 3.etapy Morávky II. - výkup pozemků - 1. polovina splátky ČOV, kanalizace - projekt 900 Územní plán 900 Chodníky - park, parkoviště Fabian, Široká pokračování 750 Veřejné osvětlení - pokračování Široká, u smuteční obřadní síně 450 Morávky II. - projektová dokumentace 410 Dětská hřiště - spolufinancování dotace* 400 ŠJ - vytápění - plynový kotel 305 Retardéry - ulice Podivínská 250 Územní studie - Morávky II 192 Rozšíření hřbitova - projektová dokumentace 165 Kanalizace Čejkovská, Ve Dvoře... - projektová dokumentace 150 Městský úřad - osobní automobil 150 Rozšíření kamerového systému 100 MŠ - investiční příspěvek - myčka 80 Dokončení rekonstrukce městského úřadu - kancelář V-AQUARIUS-B 75 Rozmetadlo za traktor - zimní údržba 70 Chodník Svárov - poplatky 5 Investice celkem STALO SESTALOSESTALOSESTALOSES VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHVEVELKÝCH byla dokončena oprava WC pro pacienty a personál v budově zdravotního střediska proběhlo zpevnění svahu dřevěnými palisádami na Hradišťku hospodaření města za rok 2012 skončilo přebytkem skončila plesová sezóna posledním desátým plesem byl ples Zahradnické fakulty MZLU Velkobílovičtí Drozdi, oddíl basketbalu se udržel v soutěži OP II muži, kde sehrál zápasy proti soupeřům: Černá Pole Brno, Lokomotiva Břeclav, Vyškov, Brno Černovice, Uherský Brod, Tišnov, Šlapanice, Podolí a Mikulov od začátku roku neznámí pachatelé loupili v několika objektech v městě, mimo jiné i v objektu zdravotního střediska v rámci akce Traktory 2013 byl vytvořen nový rekord, kterého se zúčastnilo celkem 231 traktorů a byla vytvořena kolona v délce 851,45 m Královna vín 2013 je z Velkých Bílovic, stala se jí slečna Věroslava Osičková 10. března opět jako každý rok byla vyvěšena před radnicí vlajka Tibetu * tyto investiční akce budou realizovány za předpokladu získání dotace. Finanční prostředky zde uvedené jsou naše zdroje jako spoluúčast financování. Místní majitelé koní ve spolupráci s městem Velké Bílovice a JSDH Velké Bílovice Vás srdečně zvou na SLAVNOST KONÍ která se koná v neděli 19. května 2013 od 13:00 hod. Program: 13:00 žehnání koní před městskou radnicí 13:30 průvod městem - ulicí Svárov, Široká, Mírová, Žerotínovo náměstí, 1. Máje, Čejkovská, Záhumní a Fabian, kde bude program pokračovat ukázkou: westernové jízdy vozatajské jízdy parkuru V průběhu slavnostního odpoledne bude možnost jízdy na koních i na vozech a prohlídky stoleté hasičské stříkačky. V 17:00 hod. budou koňské povozy připraveny pro zájemce k odvozu na Hradištěk, kde se bude konat pobožnost u příležitosti 11. výročí vysvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a sv. Urbana. Bude zajištěn i odvoz do města po ukončení obřadu. K dobré pohodě bude hrát dechová hudba Bílovčanka a dechová hudba ZUŠ Velké Bílovice Občerstvení pro návštěvníky zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu 5

6 forinformace radniceinfo informaceradniceinform 100. VÝROČÍ OSÍDLENÍ100.VÝROČÍOSÍDLENÍ100.VÝROČÍOSÍDLE ARGENTINSKÉHO CHACA ČESKÝMI KRAJANYARGENTINSKÉHOC V argentinském Chacu žije nejpočetnější krajanská komunita mimo Evropu, jde o několik set rodin s českým původem. Česká komunita je proto v této oblasti významnou součástí hospodářského, kulturního i politického života. Naši krajané se hrdě hlásí k českým kořenům a dodnes se sdružují v krajanských spolcích. Jejich činnost vychází a navazuje na původní české a zejména moravské lidové tradice, neboť v krajanské komunitě mají prioritní zastoupení ti, jejichž původním domovem byla Jižní Morava. V letošním roce uplyne právě 100 let od chvíle, kdy oblast argentinského Chaca osídlili naši první krajané. Jedním ze zakladatelů významného města provincie Chaco, Presidencia Roque Saenz Peňa, byl občan Velkých Bílovic, Petr Šašvata a právě letos 16. dubna tomu bude sto let, kdy přijel do argentinského Chaca. Zde se z něj stal první pěstitel bavlny v této oblasti a po příjezdu dalších českých krajanů i zakladatel první české kolonie. Naše družební město Presidencia Roque Saenz Peňa připravuje velké oficiální oslavy pod záštitou místních úřadů ke 100 letům výročí prvního osídlení českými rodinami. Jde o mimořádné výročí, kterému argentinská strana věnuje velkou pozornost a má rovněž významnou podporu samotného starosty města pana Gerarda Cipoliniho. Ve spolupráci s vedením tohoto města jsou oslavy směrovány na druhou polovinu dubna a místní krajanské sdružení na ně pozvalo starostku města Velké Bílovice, předsedkyni občanského sdružení Chaco-Checo, velkobílovické muzikanty a tanečníky slováckého krůžku Hrozen (viz pozvánka). U příležitosti tohoto významného výročí proběhnou oslavy i v dalších krajanských městech této oblasti (Resistencia, Oberá, Santa Fe, Rosario) a naše výprava se jich rovněž zúčastní. Město Velké Bílovice ve spolupráci s občanským sdružením Chaco-Checo již čtvrtým rokem pomáhá krajanům v Argentině a vyvíjí řadu aktivit směřujících k uchování kulturního dědictví v této vzdálené oblasti. V roce 2009, kdy Velké Bílovice navštívil starosta města Presidencia Roque Sáenz Peňa pan Gerardo Cipolini, byla mezi oběma městy navázána přímá spolupráce podepsáním deklarace o přátelství a spolupráci v oblasti kultury, školství, ekonomické spolupráci a vzájemné propagaci obou měst s cílem udržení československých tradic a rozvoje krajanského života v Latinské Americe, především v argentinské provincii Chaco. Tato deklarace se stala rámcem pro řadu již úspěšných projektů, zrealizovaných ve spolupráci s občanským sdružením Chaco-Checo, jehož je město Velké Bílovice také členem. Za zmínku stojí například zásilka třinácti tradičních velkobílovických krojů krajanům, jejichž jednotlivé součásti darovali občané Velkých Bílovic. Krajané je oblékají téměř při všech slavnostních příležitostech, kdy se schází krajanská komunita, nevyjímaje každoroční výročí vzniku československého státu. Další vítanou pomocí bylo vyslání již dvou učitelek lidových tanců z Velkých Bílovic do Chaca, (rok 2010 Veronika Mádlová,v roce 2012 Jana Oslzlá) a učitelek hudby a lidového zpěvu (již v roce 2008 a 2009), které působily v krajanském tanečním a pěveckém souboru. Tyto počiny se setkaly s obrovským nadšením a ohlasem ze strany našich krajanů a jsou důkazem toho, s jakou vděčností je tato pomoc přijímána. Dáváme tím našim krajanům možnost přímého kontaktu s původní kulturou rodné vlasti jejich předků. Proto je víc než logické, že chceme v této činnosti pokračovat a v rámci připravovaného, pro naše krajany velmi významného výročí, chystané oslavy podpořit vystoupením slováckého krůžku HROZEN s představením moravských lidových tanců a s doprovodem živé cimbálové muziky, která neodmyslitelně k životu jižní Moravy patří. Navíc to bude historicky první folklorní soubor z České republiky, který do této oblasti zavítá. Díky pochopení zastupitelstva města Velké Bílovice a finanční podpory města a několika dalších podnikatelů z Velkých Bílovic a blízkého okolí i dobrovolné pomoci členů o.s. Chaco-Checo bude ve dnech dubna t.r. realizována cesta k našim krajanům do vzdáleného družebního města, kde osmnáctičlenná skupina z Velkých Bílovic složená z tanečníků, muzikantů a doprovodu bude oficiálním poslem České republiky a moravské kultury. Celý projekt je realizován pod záštitou ministra zahraničí p. Karla Schwarzenberga. Vedle připravovaných tanečních a hudebních vystoupení je naše účast plánována i při oficiálních programech, které se budou konat za přítomnosti konzulů pro Českou a Slovenskou republiku, gubernátora z Resistencie, hlavního města provincie Chaco, starosty města pana G. Chipolini a členů zastupitelstva města Presidencia Roque Sáenz Peňa. Podle jejich zvyklostí se jistě nevyhneme vystoupení v rozhlase a televizi, ani oficiálním rozhovorům a besedám s krajany a pro místní tisk. 6

7 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor Za všechny ty, kteří se tohoto významného výročí osobně zúčastní sděluji, že budeme v Argentině čestně reprezentoval město Velké Bílovice i celou Českou Republiku. Marie Vlková starostka města ROZHOVOR S ROZHOVORS ROZHOVORS ROZHOVO Vážení čtenáři, na tomto místě měl být, jako v každém čísle, rozhovor se zajímavou osobností z Velkých Bílovic. Bohužel však byl na poslední chvíli z osobních důvodů dotazovaného zrušen. Děkujeme Vám za pochopení a slibujeme, že v příštím čísle již o rozhovor nebudete ochuzeni. VYHODNOCENÍ ANKETYVYHODNOCENÍANKETYVYHODN Jak už to tak bývá, jedno období skončí, aby mohlo začít druhé. Ještě před pár týdny někteří z nás tančili na plese Mendelovy univerzity a dnes už zdobí své příbytky jarními květinami, pečou koláče, malují vajíčka a připravují se na období Velikonoc. A jelikož ne každý je bujarým plesovým flamendrem, a ne každý slaví Velikonoce, zeptali jsme se tentokrát na anketní otázky dvě: 1) Jak se Vám líbí móda poslední doby pořádat ples v určitém stylu? 2) Dodržujete o Velikonocích nějaké zvyky? Podle několika dotazovaných, většinou pamětníků, plesy upadají v tom smyslu, že na ně chodí stále méně lidí. Za prvé je takový ples dost drahá finanční záležitost a za druhé, jako skoro všude, začíná nabídka převyšovat poptávku. Nevím, dřív toho moc nebylo, tak se lidi těšili. Dřív tam býval bufet členové Orla chodili vybírat po lidech mouku, cukr, vajíčka a napekli z toho cukroví. To se pak prodávalo na plese, takže děti, co zůstaly doma, se těšily na cukroví. Mít větší výplatu, chodím na každý. Většina dotazovaných se však shodla, že dát plesu určitý směr a téma je jeho velkým oživením. Je to jistě změna k lepšímu. Pro mnoho z Vás je také důležité vymyslet dobré téma celého plesu. Každý styl se nehodí a zvláště ples Městského úřadu by podle Vás měl mít určitou grácii. Navrhovanými tématy jsou např. ABBA, 70. Léta, Rio de Janeiro, středověk, antika, ale klidně by mohla tempo udávat i ozkoušená 20. léta (zavrženy byly styly rokoka a baroka). Zároveň je pro mnohé z Vás více než uspokojující ponechání možnosti vybrat si mezi plesovým šatem a kostýmem. Co se týče Velikonoc, došli jsme díky anketě k zajímavému zjištění. Mnoho žen Velikonoce nesnáší, a to většinou už od dětství. Velikonoční pondělí berou jako prodloužený víkend, vhodný např. pro lenošení, tradiční přechod Pálavy nebo jiný výlet. Tady jsou některé z uváděných důvodů: Většinou jen někdo přijde, zbije mě a je to. Kamarádku vždycky taťka hodil do ledové vany v pět ráno, ještě že jsou naši rozumní. No není se čemu divit, dostat na prdel a ještě hostit tlupu ožralů není nic příjemného. Velikonoce nemám ráda, v kostele se zpívají smutné písničky, radši jezdíme na výlet. I tak ale velikonoční zvyky nemizí, i když většinou se udržují jen kvůli dětem. I dnes se barví vajíčka v cibulové slupce, jí se posvěcený pokrm, pečou se koláče (více než mazanec) a beránek, nechává se klíčit osení, ve vázách jsou kočičky nebo zlatý déšť. Redakční rada 7

8 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor HASIČSKÁ STŘÍKAČKA SLAVÍ 100 LETHASIČSKÁSTŘÍKAČK V dávných dobách, kdy byla naše země řídce osídlena a člověk tolik nelpěl na majetku, začalo-li hořet stavení, jeho majitel jej nechal shořet a poté si postavil nové. Později, když hustota obydlí, již vybavených nábytkem, rostla, dbalo se zejména o uhašení vedlejší budovy, aby se oheň nerozšířil. K tomu se užívaly pouze pomůcky denní potřeby, tj. sekery, trhací háky, žebříky a samozřejmě různé nádoby, především vědra, s vodou. Také se zřizovaly malé nádržky na vodu, často i uvnitř obce. Konkrétně u nás byly tyto moltny v místech u bývalých lázní, pod hřbitovem, na náměstí, u bývalého kina, na konci Svárova, na Tabačově u dnešního pomníku sv. Vendelína a samozřejmě rybník Fabián. Někdy se tyto nádržky prohlubovaly a občan, který zajistil odvoz, mohl bahno z ní použít na hnojení svého pole. sbor doborovolníků roku 1924 rozdělit požární pohotovost mezi čtyři muže. Stříkačka byla tažena koňmi, takže v okamžiku zjištění požáru ten hasič, co měl zrovna službu, nejspíš sednul na koně a uháněl k hasičské zbrojnici, kde ostatní hasiči již chystali stříkačku. Ta se zapřáhla, nasedlo na ni až sedm mužů a vydali se směrem k požáru. Na bocích stříkačky byl jeden vývod pro savice a jeden pro stříkací proud, do kterých byla voda pumpována pístovým čerpadlem, které obsluhovali čtyři muži. Velice podobnou stříkačku použil režisér Menzel ve filmu Postřižiny. Tato stříkačka místnímu sboru sloužila nejspíš do roku 1941, kdy ji nahradila přívěsná stříkačka motorová. Nyní je historická stříkačka uložena v depozitáři hasičské zbrojnice a vystavuje se při slavnostních příležitostech, jako bylo naposledy svěcení renovovaného hasičského auta. V Pamětech z roku 1928, vydaných na oslavu 40. jubilea činnosti sboru, je první zmínka o jakési stříkačce už z roku 1897, a to usnesení o její opravě. O nové stříkačce se poprvé dovídáme až roku 1909, kdy byl založen fond k jejímu zakoupení. Zakoupena byla nakonec až roku 1913 v Ústřední prodejně hasičského, tělocvičného a automobilového průmyslu, společnosti s ručením omezeným v Praze Smíchov. Pp. předseda F. Kachyňa a velitel J. Kachyňa zaplatili 300 K (krejcarů) hotově, zbytek do celkové částky K ve splátkách po pěti měsících. Nová stříkačka byla posvěcena 15. června důstojným pánem Klementem Gottwaldem (její kmotřenkou byla paní starostová). Jednalo se o ruční čtyřkolovou zápřahovou dvoupístovou stříkačku s 8 metry savých a 100 metry tlakových hadic. Obsluhovalo ji minimálně šest hasičů, tzv. stříkačníků. Kvůli častým problémům s přípřeží se po dohodě s občany Velkých Bílovic rozhodl 8

9 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ZAJÍMAVÉ BUDOVY VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHZAJÍMAVÉBUDOVYV CIHELNACIHELNACIHELNACIHELNACIHELNACIHELNACIHELNACIHE O tom, že Velké Bílovice měly ve své době opravdu velký význam, svědčí i to, že měly svou cihelnu. Dokonce dvě cihelny. O té první se zmiňuje Otakar Lebloch ve své kronice jako o cihelně nad Předníma. Zde se v malém vyráběly nepálené cihly, tzv. vepřovice, které se sušily jen tak na slunci. Nejspíše pro svou prodělečnost byla tato cihelna zrušena. Tu známější, cihelnu u silnice vedoucí do Čejkovic, nejspíše nechal vybudovat kníže Jan Lichtenštejn. Ve kterém roce to bylo, se bohužel už asi nedozvíme, stavební plány se ztratily při znárodňování továrny pana Slavíka v Hrochově Týnci, kam je odvezla jeho žena a dcera pozdějšího majitele cihelny, pana Mikeše. Ještě před rokem 1866 si tuto cihelnu od knížete pronajímá bílovský pudmistr (starosta, pozn. red.) Václav Lebloch. Nejenom jeho osobní známost s Janem Lichtenštejnem později vedla k odkoupení cihelny. To se událo brzy po zrušení roboty (rok 1848, pozn. red.) a svobodné postavení rolnictva vedlo mimo jiné i k opravám a stavění nových obydlí, k čemuž jim cihelna jistě hodně přispěla. Prvním správcem v cihelně byl p. Feutl, po něm pak p. Rudolf Jaborník, který byl nejprve sklepmistrem v cihelně (dělníci v cihelně dostávali víno zdarma z vinic pánů Leblochů). Po nějaké době se ale osamostatnil jako hostinský a postavil si hostinec na ulici Čejkovská. Byl posledním bagounářem (bagoun plemeno prasat, chovaných na sádlo, pozn. red.) v našem kraji. Jeho syn Ludvík byl strojníkem u mlátičky, později obsluhoval parní stroj v cihelně, stal se jejím správcem, ale poté odešel na zděděný hostinec. Na rozsáhlém pozemku cihelny bylo dostatek hlíny a slínovice pro výrobu cihel a krytiny, proto byla cihelna neustále rozšiřována a modernizována novými stroji. Pod vedením Václava Leblocha byla roku 1875 polní pec nahrazena kruhovou pecí, vůbec první na Moravě, s komínem vysokým 33 metrů. Roku 1888 byla zahájena parostrojní výroba. Páru pak roku 1928 nahradil elektromotor. Lisovna, která byla roku 1926 zdokonalena, produkovala díky šnekovému lisu cihel (jednoduchých i rýhovaných francouzského tvaru) a 800 tašek za hodinu. Vyráběly se i drenážní a odpadové roury. Původně byli najímáni dělníci z Itálie (okolí města Udine), bydleli v cihelně, kde měli společné ubytování a kuchyň. Tam si sami vařili na velkém kotli italská jídla. Ementálský sýr se pro ně kupoval přímo v Itálii. Na pozemcích cihelny si zařizovali také malé zahrádky, pěstovali zejména saláty. Ty dělali také ze slaku, natrhaného jen tak na poli. Na podzim odjížděli do Itálie a na jaře se vraceli. Za poslední léta Václava Leblocha ml. byli vystřídáni Bílovčáky. Václav Lebloch ml. později cihelnu předal své dceři Anně, provdané za Františka Mikeše. Roku 1922 získaly cihelnu jejich čtyři děti, do své smrti roku 1932 ji však stále vedl František Mikeš. Poté převzal vedení cihelny na základě živnostenského listu cihlářství, Ing. Václav Mikeš. Z roku 1942 máme zprávu z Berní správy v Hodoníně, že chod cihelny byl zastaven ministerstvem hospodářství a práce kvůli nadměrným přírůstkům na majetku. V letech byl nájemcem cihelny pan František Churý ze Zlína (cihelna nebyla takřka nikdy znárodněna, neboť vzdálenost od nádraží, nedostatek hlíny a velké investice neodpovídaly požadavkům pro znárodnění). Od roku 1948 až do roku 1950 byl nájemcem cihelny Ing. Antonín Grossmann z Olomouce. Cihelna byla provozována neustále na živnostenský list Václava Mikeše. Ten však roku 1949 zemřel, tudíž cihelna pozbyla úředního oprávnění k provozu, čímž začal počátek jejího zániku. Stroje z cihelny putovaly do cihelny v Blučině a v Miroslavi. JZD poté část objektů použila na stavbu drůbežárny a část použili soukromníci. Cihelna byla postupně rozprodávána i rozkrádána. Roku 1954 byl zbourán komín a kruhová pec, obytné budovy atd. Lisovnu, strojovnu a další budovy si roku 1955 pronajaly dnešní Vinařské závody. Do jejich socialistického vlastnictví pak některé budovy přešly rozhodnutím ONV v Břeclavi roku K navrácení pozemků původním majitelům došlo až roku Po smrti Františka Mikeše byly pozemky cihelny rozděleny mezi čtyři soukromé vlastníky. Areál i sklep pod budovami má nyní pronajatý vinařská firma Bohemia Sekt. ID 9

10 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor STANOVISKO K ČLÁNKU VZPOMÍNKA NA P. FELIXE ČELOUDA Ve Zpravodaji č. 6/2012 nechal vedoucí Vlastivědného kroužku p. Osička vytisknout článek o p. Felixi Čeloudovi. Jelikož je v článku uvedeno moje jméno, jsem nucen reagovat na nesprávné údaje zejména ve druhém odstavci, kde je uvedeno: V roce 1916 byl přeložen jako kaplan (Felix Čeloud) k nemocnému zdejšímu faráři p. Klementu Gottwaldovi, a to dekretem z Zajímavostí je, že páter Gottwald přišel do Velkých Bílovic z Moravské Nové Vsi. Bohužel po příjezdu nemocný p. K. Gottwald umírá zaopatřen před skonáním p. Čeloudem, který pak působil ve Velkých Bílovicích přes 40 let. K Těmto údajům mám následující výhrady: 1. P. Klement Gottwald nikdy nesloužil v Moravské Nové Vsi, ale v Křenovicích. Od nastoupil jako farář do Velkých Bílovic. Zemřel , to také znamená, že páter Gottwald sloužil v Bílovicích 40,5 roku, a ne zmiňovaný páter Čeloud. 2.Kaplan, který sloužil v Moravské Nové Vsi a pak nastoupil do Velkých Bílovic (?), byl jeho bratr Dominik, který byl přeložen do Lanžhota. Dominik a Klement byli tedy bratři. V Bílovicích se s Dominikem Gottwaldem setkáme dvakrát. Po prvé v roce 1890, kdy vysvětil hlavní kříž na hřbitově. Tento kříž byl vyroben v Opavě ze slezského kamene za cenu 400 zlatých. 200 zlatých uhradili farníci a zbytek doplatila obec. V této době byl Dominik farářem a současně i děkanem. Druhá jeho návštěva je datována do roku 1879, kdy byl přítomen svěcení kříže na věži i svěcení samotné věže kostela. 3.Farář Felix Čeloud sloužil v Bílovicích od do Spolu s 16 lety v Moravské Nové Vsi a 21 lety v Bílovicích sloužil v jižní diecézi celkem 37 let. Je potřeba zdůraznit, že to byl velmi pracovitý a moudrý člověk. Za jeho práci velký dík. Jan Maděřič st. KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIEKOSTELNAROZENÍPANNYMAR SKRÝVÁ POZŮSTATKY RENESANČNÍ KAPLE ČESKÝCH BRATRŮSKR Ve Zpravodaji číslo 2/2009 jsem zveřejnil informace o stavbě bratrské kaple ve Velkých Bílovicích, kde jsem na základě dlouhodobého bádání uvedl, že nejprve byla na vršku Velkých Bílovic vystavěna v roce 1582 Žerotínská hrobka a podle závěti Jana Mladšího i bratrská kaple, jejíž stavba byla roku 1591 dokončena. Kaple sloužila Českým bratrům až do roku 1620, kdy byli ze země vypovězeni. Tato stavba byla opuštěna od roku 1620 až do roku 1764 nebo 1765, jak je uvedeno v knize Dějiny Jihomoravské obce Velké Bílovice z roku Autoři, umělečtí historici, Dagmar Černoušková a Karel Mráz, zde dospěli k závěru, že farní kostel Narození Panny Marie vznikl jako novostavba, a to pravděpodobně právě v letech , nikoli tedy jako přestavba staršího kostela renesančního. S tímto názorem se ztotožnila i PhDr. Jitka Matuzsková, pracovnice památkového ústavu v Brně, v časopise Malovaný kraj, v čísle 4/1995, kde se přiklání k názoru, že původní modlitebna byla postavena již v roce 1564 a nynější kostel vznikl na jejím místě jako novostavba. Jelikož se sakrálními stavbami zabývám poměrně často a bádám ve Státním archivu v Mikulově (asi 15 let) a díky pochopení pana faráře Libora Salčáka bádám (od roku 2009) i ve farní kronice, založené páterem Procházkou v roce 1788, došel jsem k odlišnému poznání. Farní kronika je v letech psána v latině, čímž vzniká problém s překladem, poněvadž kvalitních znalců latiny je již v dnešní době značný nedostatek. V tomto směru jsem měl velké štěstí, neboť takový odborný znalec pracuje dokonce přímo ve Velkých Bílovicích ve firmě TEMI a je to pan PhDR. Šmatlák, který mi některé vybrané části překládá již od roku Tak tomu bylo i v únoru 2013, kdy jsem ho požádal o překlad té části farní kroniky, která pojednává o stavbě filiálního (tzn. pobočného, kostel patřil pod faru Podivín) kostela v Bílovicích. Překlad kapitoly XII. farní kroniky o stavbě filiálního kostela v Bílovicích: Filiální kostel v obci Bílovice byl obnoven roku 1767 nejjasnějším knížetem Josefem Václavem z Lichtenštejna. Boční zdi a klenbu z dobrých materiálů má z původní stavby. V průčelí má věž, která je spolu s kostelem kryta taškami a na věži se nachází čtyři zvony (z jiného zdroje informací o kapli uvádím, že věž měla tvar jehlanu). První zvon vážil 10 centnýřů nebo také centnéřů, což byla stará váhová jednotka, kdy jeden centnéř odpovídá dnešním 61,64 kg, to znamená, že váha tohoto zvonu byla 616,40 kg, nikoliv 1000 kg, jak uvádí kronika Vlastivědného kroužku. Na zvonu bylo vyobrazení Nejsvětější Trojce s nápisem Za času Jana Janovského pudmistra a konšelů Simona Nauhasera a Jana Dobszicka roku Na druhém zvonu o 6 centnýřích, tedy 370 kg, byla vyobrazena sv. Anna s nápisem Za času pudmistra Matousse Oslzliho, Jana Dobssika a Josepha Dobssika konšelů roku Třetí zvon vážil 1 centnéř, tj. 61,64 kg a čtvrtý 40 liber (1 libra je 514 g), tj. 20,60 kg. Sakristie je ze strany evangelijní dosti velká a suchá, ze strany epištolní se nachází depozitář (místnost pro uložení kostelního inventáře). Kazatelna je ze strany evangelijní přístupná z kostela. Křtitelnice je z mramoru, opatřena víkem se sv. Janem Křtitelem. Tento kostel byl zbudován ke cti narození blahoslavené Panny Marie, posvěcen byl 9. srpna 1767 s dovolením nejdůstojnějšího a venkovského děkana. Narození Panny Marie je zasvěcen i hlavní oltář. Postranní oltář na evangelijní straně je zasvěcen k poctě sv. Anny. Hudební chór je postaven zděný a opatřen pozitivem (tj. malé, pevně umístěné varhany, průčelí varhan). Podlaha kostela je kamenná. Závěrem lze říci, že uvedené informace, získané z farní kroniky, se tedy výrazně liší od dosud publikovaných údajů, zmíněných v úvodu. Kostel Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích tedy nebyl postaven jako novostavba, ale byl zbudován na původních zdech a jeho klenby z dobrých materiálů jsou z původní stavby z roku Jan Maděřič st. 10

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Obec ÚTUŠICE IČ:

Obec ÚTUŠICE IČ: Rozpočet na rok 2016 Obec ÚTUŠICE třída 1 Daňové příjmy 7 722 100 třída 2 Nedaňové příjmy 1 958 200 třída 4 Přijaté transfery 119 200 PŘÍJMY CELKEM 9 799 500 třída 5 Běžné výdaje 5 545 300 třída 6 Kapitálové

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok 2017 Rozpočet na fiskální rok 2017 je plán finančního hospodaření městyse, zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce městyse a obsahuje odhad příjmů

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2010

Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2010 Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2010 Rozpočtové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických sobo ze samost.výděl.činnosti 1 735,0 90,0 1113 Daň z příjmů

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkText návrh 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 64 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více