Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly"

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly pro další dny našeho života! vedení města JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP členové zastupitelstva města a redakční rada AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO číslo 2 březen - duben 2013 ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 forinformace radniceinfo informaceradniceinform Do závěrečné fáze směřuje III. etapa rekonstrukce kulturního domu, předání stavby je určeno na 30. dubna Na ul. Hřbitovní byla zahájena rekonstrukce chodníků. V souvislosti s touto úpravou se připravuje i rozšíření veřejného osvětlení k parkovišti u hřbitova. Bylo započato s úpravou pomníku T. G. Masaryka na náměstí naproti radnice. Koncem února byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení ve zdravotním středisku. Bylo provedeno dláždění a úprava prostranství u nově opraveného litinového kříze na Svárově. 2

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform SCHVÁLENÝ ROZPOČET r. 2013SCHVÁLENÝROZPOČETR.2 PŘÍJMY Pol. Název Rozp. v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkčních požitků 6 000, Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti 2 000, Daň z příjmů FO z kapitáových výnosů 700, Daň z příjmů právnických osob 6 500, Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000, DPH ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a likvidaci komunálních odpadů 1 800, Poplatek ze psů 60, Poplatek za užívání veřejného prostranství 200, Poplatek z ubytovací kapacity 70, Odvod loterií 100, Odvod z výherních hracích přístrojů 750, Správní poplatky 150, Daň z nemovitostí 5 200, Nein. přij. transfery ze VPS - dotace na volby 82, Nein. přij. transfery ze stát. rozpočtu - na výkon státní správy 2 074, Ost. neinv. přij. transfery ze SR - dotace na DPS 704, Převody z rozpočtových účtů 270,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY CELKEM , Zemědělské pozemky - pronájmy 210, Průzkum a úhrady za vydobývaný prostor 600, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 43, Ostatní služby - reklamní plochy 75, Chodníky, parkoviště 14, Čistírna odpadních vod a kanalizace 9, Základní škola 215, Základní umělecká škola 26, Činnosti knihovnické 35, Činnosti muzeí a galerií 15, Místní rohlas - hlášení 25, Zpravodaj 35, Kulturní dům 662, Kulturní akce a sbor pro občanské záležitosti 125, Sportovní zařízení - sportovní areál 60, Využití volného času dětí - vstupné akce 50, Zdravotní středisko 314, Bytové hospodářství 1 173, Nebytové hospodářství 545, Pohřebnictví 10, Komunální služby - místní hospodářství 2 237, Sběr a svoz ostatních odpadů 555, Veřejná zeleň 56, Domov pro seniory 3 200, Městská policie 15, Městský úřad, stavební úřad 21, Úroky z bankovních účtů 150,00 PŘÍJMY CELKEM /dle ODPA/ ,30 PŘÍJMY CELKEM /včetně transferů/ ,20 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Rozp. v tis. Kč 8115 Použití prostředků na bankovních účtech 7 568, Úhrada splátek bankovních úvěrů ,20 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS ,30 VÝDAJE Pol. Název Roz. v tis. Kč 1012 Zemědělské pozemky - výkupy, daně 54, Platba útulku pro zvířata 35, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 330, Ostat.služby - reklamní plochy 32, Silnice 1 061, Chodníky, parkoviště 1 831, Provoz veřejné silniční dopravy - IDS 194, Pitná voda - hydranty 95, Čistírna odpadních vod a kanalizace 5 339, Mateřská škola 1 100, Základní škola 3 218, Školní jídelna 1 074, Základní umělecká škola 351, Činnosti knihovnické 664, Činnosti muzeí a galerií 218, Vedení kroniky 6, Obnova památek - sochy, kříže 100, Místní rohlas 102, Zpravodaj 120, Kulturní dům 5 603, Kulturní akce a sbor pro občanské záležitosti 557, Sportovní zařízení - sportovní areál 221, Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním oddílům 427, Využití volného času dětí a mládeže 692, Slovácký krúžek Hrozen a Bílovčánek 85, Zdravotní středisko 536, Bytové hospodářství 332, Nebytové hospodářství 352, Ostatní rozvoj bydlení - Morávky II 2 992, Veřejné osvětlení 1 655, Pohřebnictví 289, Výstavba inženýrských sítí 70, Územní plánování 900, Komunální služby - místní hospodářství 2 611, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 102, Sběr a svoz ostatních odpadů 642, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 15, Ostatní nakládání s odpady 80, Veřejná zeleň 2 552, Příspěvky sociálním organizacím 37, Domov pro seniory 5 809, Ochrana obyvatelstva - rezerva 1, Městská policie 639, Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů 761, Zastupitelstvo obce 1 560, Volba prezidenta republiky 82, Městský úřad, stavební úřad 6 567, Bankovní poplatky 45, Převody vlastním fondům - soc.fond 270, Ost.finanční operace - DPH, daň za obec 2 250, Finanční vypořádání min.let - vratka dotace na volby 20,70 VÝDAJE CELKEM V TIS ,50 Deficit rozpočtu bude kryt z přebytků hospodaření minulých let, tj. z finačních prostředků na bankovních účtech města. Zpracoval: ing. Radim Spěvák, dne:

4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform USNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESE Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE,Z6.ZASEDÁNÍZASTUPITELSTV konaného dne 8. února 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicíchkonanéhodne8.února2013vzasedacímístnostiMěstskéhoúřaduveV Usnesení č. 13/1: ZM schvaluje doplněný program 13. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 13/2: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Art. Michala Tetura a p. Jiřího Zachovalého. Usnesení č. 13/3: ZM určuje členy návrhové komise Mgr. Radku Čechovou, Ing. Lenku Grofovou, a p. Karla Rybeckého. Usnesení č. 13/4: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. V/2012. Usnesení č. 13/5: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Velké Bílovice na rok Usnesení č. 13/6: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled města na roky Usnesení č. 13/7: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu základní školy z původního názvu Základní škola Velké Bílovice, okres Břeclav na nový Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace, schvaluje změnu zřizovací listiny v článku b) Název: Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace a ukládá radě města zajistit podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v obchodním rejstříku pro základní školu. Usnesení č. 13/8: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej stavby garáže na pozemku parc. č. st. 1400/7 a pozemku parc. č. st. 1400/7 o výměře 25 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice XXXXX za kupní cenu Kč ,-- se splatností při podpisu kupní smlouvy a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 13/9: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej stavby garáže na pozemku parc. č. st. 1400/8 a pozemku parc. č. st. 1400/8 o výměře 24 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice XXXXX za kupní cenu Kč ,-- se splatností při podpisu kupní smlouvy a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 13/10: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje dvou staveb garáží na pozemcích parc. č. st. 1400/4 a 1400/5 a pozemků parc. č. st. 1400/4 o výměře 19 m 2 a st. 1400/5 o výměře 18 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 13/11: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 3223/208 o výměře cca 10 m 2 za část pozemku města parc. č. 3223/162 o výměře cca 100 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Velké Bílovice dne 11. února 2013 Marie Vlková, starostka ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTAZPRÁVAOČINNOSTIRAD ZA OBDOBÍ LEDEN - ÚNOR 2013ZAOBDOBÍLEDEN-ÚNOR2013ZAOBDOBÍ Rada města schválila: uzavření smlouvy se společností Viadesigne s.r.o., Břeclav na zhotovení projektové dokumentace pasportu dopravního značení, komunikací a chodníků snížení pronájmu za prostory rekonstruované části KD při svatbách a oslavách o 50 % Rada města vzala na vědomí: informace o přípravě investiční akce Revitalizace veřejných prostranství Rada města uložila: připravit potřebné podklady k auditu v Domově pro seniory Velké Bílovice vypracovat návrh využívání tělocvičen místními občany předložit stávající soupis komunální techniky pro posouzení potřeby obnovy strojového parku Marie Vlková, Karel Rybecký, Svatava Balgová, Karel Osička, Michal Tetur, členové rady města 4

5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform INVESTICE roku 2013 Název investice Rozpočet v tis. Kč Kanalizace Čejkovská - pokračování investice z r KD II. část - dokončení 3.etapy Morávky II. - výkup pozemků - 1. polovina splátky ČOV, kanalizace - projekt 900 Územní plán 900 Chodníky - park, parkoviště Fabian, Široká pokračování 750 Veřejné osvětlení - pokračování Široká, u smuteční obřadní síně 450 Morávky II. - projektová dokumentace 410 Dětská hřiště - spolufinancování dotace* 400 ŠJ - vytápění - plynový kotel 305 Retardéry - ulice Podivínská 250 Územní studie - Morávky II 192 Rozšíření hřbitova - projektová dokumentace 165 Kanalizace Čejkovská, Ve Dvoře... - projektová dokumentace 150 Městský úřad - osobní automobil 150 Rozšíření kamerového systému 100 MŠ - investiční příspěvek - myčka 80 Dokončení rekonstrukce městského úřadu - kancelář V-AQUARIUS-B 75 Rozmetadlo za traktor - zimní údržba 70 Chodník Svárov - poplatky 5 Investice celkem STALO SESTALOSESTALOSESTALOSES VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHVEVELKÝCH byla dokončena oprava WC pro pacienty a personál v budově zdravotního střediska proběhlo zpevnění svahu dřevěnými palisádami na Hradišťku hospodaření města za rok 2012 skončilo přebytkem skončila plesová sezóna posledním desátým plesem byl ples Zahradnické fakulty MZLU Velkobílovičtí Drozdi, oddíl basketbalu se udržel v soutěži OP II muži, kde sehrál zápasy proti soupeřům: Černá Pole Brno, Lokomotiva Břeclav, Vyškov, Brno Černovice, Uherský Brod, Tišnov, Šlapanice, Podolí a Mikulov od začátku roku neznámí pachatelé loupili v několika objektech v městě, mimo jiné i v objektu zdravotního střediska v rámci akce Traktory 2013 byl vytvořen nový rekord, kterého se zúčastnilo celkem 231 traktorů a byla vytvořena kolona v délce 851,45 m Královna vín 2013 je z Velkých Bílovic, stala se jí slečna Věroslava Osičková 10. března opět jako každý rok byla vyvěšena před radnicí vlajka Tibetu * tyto investiční akce budou realizovány za předpokladu získání dotace. Finanční prostředky zde uvedené jsou naše zdroje jako spoluúčast financování. Místní majitelé koní ve spolupráci s městem Velké Bílovice a JSDH Velké Bílovice Vás srdečně zvou na SLAVNOST KONÍ která se koná v neděli 19. května 2013 od 13:00 hod. Program: 13:00 žehnání koní před městskou radnicí 13:30 průvod městem - ulicí Svárov, Široká, Mírová, Žerotínovo náměstí, 1. Máje, Čejkovská, Záhumní a Fabian, kde bude program pokračovat ukázkou: westernové jízdy vozatajské jízdy parkuru V průběhu slavnostního odpoledne bude možnost jízdy na koních i na vozech a prohlídky stoleté hasičské stříkačky. V 17:00 hod. budou koňské povozy připraveny pro zájemce k odvozu na Hradištěk, kde se bude konat pobožnost u příležitosti 11. výročí vysvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a sv. Urbana. Bude zajištěn i odvoz do města po ukončení obřadu. K dobré pohodě bude hrát dechová hudba Bílovčanka a dechová hudba ZUŠ Velké Bílovice Občerstvení pro návštěvníky zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu 5

6 forinformace radniceinfo informaceradniceinform 100. VÝROČÍ OSÍDLENÍ100.VÝROČÍOSÍDLENÍ100.VÝROČÍOSÍDLE ARGENTINSKÉHO CHACA ČESKÝMI KRAJANYARGENTINSKÉHOC V argentinském Chacu žije nejpočetnější krajanská komunita mimo Evropu, jde o několik set rodin s českým původem. Česká komunita je proto v této oblasti významnou součástí hospodářského, kulturního i politického života. Naši krajané se hrdě hlásí k českým kořenům a dodnes se sdružují v krajanských spolcích. Jejich činnost vychází a navazuje na původní české a zejména moravské lidové tradice, neboť v krajanské komunitě mají prioritní zastoupení ti, jejichž původním domovem byla Jižní Morava. V letošním roce uplyne právě 100 let od chvíle, kdy oblast argentinského Chaca osídlili naši první krajané. Jedním ze zakladatelů významného města provincie Chaco, Presidencia Roque Saenz Peňa, byl občan Velkých Bílovic, Petr Šašvata a právě letos 16. dubna tomu bude sto let, kdy přijel do argentinského Chaca. Zde se z něj stal první pěstitel bavlny v této oblasti a po příjezdu dalších českých krajanů i zakladatel první české kolonie. Naše družební město Presidencia Roque Saenz Peňa připravuje velké oficiální oslavy pod záštitou místních úřadů ke 100 letům výročí prvního osídlení českými rodinami. Jde o mimořádné výročí, kterému argentinská strana věnuje velkou pozornost a má rovněž významnou podporu samotného starosty města pana Gerarda Cipoliniho. Ve spolupráci s vedením tohoto města jsou oslavy směrovány na druhou polovinu dubna a místní krajanské sdružení na ně pozvalo starostku města Velké Bílovice, předsedkyni občanského sdružení Chaco-Checo, velkobílovické muzikanty a tanečníky slováckého krůžku Hrozen (viz pozvánka). U příležitosti tohoto významného výročí proběhnou oslavy i v dalších krajanských městech této oblasti (Resistencia, Oberá, Santa Fe, Rosario) a naše výprava se jich rovněž zúčastní. Město Velké Bílovice ve spolupráci s občanským sdružením Chaco-Checo již čtvrtým rokem pomáhá krajanům v Argentině a vyvíjí řadu aktivit směřujících k uchování kulturního dědictví v této vzdálené oblasti. V roce 2009, kdy Velké Bílovice navštívil starosta města Presidencia Roque Sáenz Peňa pan Gerardo Cipolini, byla mezi oběma městy navázána přímá spolupráce podepsáním deklarace o přátelství a spolupráci v oblasti kultury, školství, ekonomické spolupráci a vzájemné propagaci obou měst s cílem udržení československých tradic a rozvoje krajanského života v Latinské Americe, především v argentinské provincii Chaco. Tato deklarace se stala rámcem pro řadu již úspěšných projektů, zrealizovaných ve spolupráci s občanským sdružením Chaco-Checo, jehož je město Velké Bílovice také členem. Za zmínku stojí například zásilka třinácti tradičních velkobílovických krojů krajanům, jejichž jednotlivé součásti darovali občané Velkých Bílovic. Krajané je oblékají téměř při všech slavnostních příležitostech, kdy se schází krajanská komunita, nevyjímaje každoroční výročí vzniku československého státu. Další vítanou pomocí bylo vyslání již dvou učitelek lidových tanců z Velkých Bílovic do Chaca, (rok 2010 Veronika Mádlová,v roce 2012 Jana Oslzlá) a učitelek hudby a lidového zpěvu (již v roce 2008 a 2009), které působily v krajanském tanečním a pěveckém souboru. Tyto počiny se setkaly s obrovským nadšením a ohlasem ze strany našich krajanů a jsou důkazem toho, s jakou vděčností je tato pomoc přijímána. Dáváme tím našim krajanům možnost přímého kontaktu s původní kulturou rodné vlasti jejich předků. Proto je víc než logické, že chceme v této činnosti pokračovat a v rámci připravovaného, pro naše krajany velmi významného výročí, chystané oslavy podpořit vystoupením slováckého krůžku HROZEN s představením moravských lidových tanců a s doprovodem živé cimbálové muziky, která neodmyslitelně k životu jižní Moravy patří. Navíc to bude historicky první folklorní soubor z České republiky, který do této oblasti zavítá. Díky pochopení zastupitelstva města Velké Bílovice a finanční podpory města a několika dalších podnikatelů z Velkých Bílovic a blízkého okolí i dobrovolné pomoci členů o.s. Chaco-Checo bude ve dnech dubna t.r. realizována cesta k našim krajanům do vzdáleného družebního města, kde osmnáctičlenná skupina z Velkých Bílovic složená z tanečníků, muzikantů a doprovodu bude oficiálním poslem České republiky a moravské kultury. Celý projekt je realizován pod záštitou ministra zahraničí p. Karla Schwarzenberga. Vedle připravovaných tanečních a hudebních vystoupení je naše účast plánována i při oficiálních programech, které se budou konat za přítomnosti konzulů pro Českou a Slovenskou republiku, gubernátora z Resistencie, hlavního města provincie Chaco, starosty města pana G. Chipolini a členů zastupitelstva města Presidencia Roque Sáenz Peňa. Podle jejich zvyklostí se jistě nevyhneme vystoupení v rozhlase a televizi, ani oficiálním rozhovorům a besedám s krajany a pro místní tisk. 6

7 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor Za všechny ty, kteří se tohoto významného výročí osobně zúčastní sděluji, že budeme v Argentině čestně reprezentoval město Velké Bílovice i celou Českou Republiku. Marie Vlková starostka města ROZHOVOR S ROZHOVORS ROZHOVORS ROZHOVO Vážení čtenáři, na tomto místě měl být, jako v každém čísle, rozhovor se zajímavou osobností z Velkých Bílovic. Bohužel však byl na poslední chvíli z osobních důvodů dotazovaného zrušen. Děkujeme Vám za pochopení a slibujeme, že v příštím čísle již o rozhovor nebudete ochuzeni. VYHODNOCENÍ ANKETYVYHODNOCENÍANKETYVYHODN Jak už to tak bývá, jedno období skončí, aby mohlo začít druhé. Ještě před pár týdny někteří z nás tančili na plese Mendelovy univerzity a dnes už zdobí své příbytky jarními květinami, pečou koláče, malují vajíčka a připravují se na období Velikonoc. A jelikož ne každý je bujarým plesovým flamendrem, a ne každý slaví Velikonoce, zeptali jsme se tentokrát na anketní otázky dvě: 1) Jak se Vám líbí móda poslední doby pořádat ples v určitém stylu? 2) Dodržujete o Velikonocích nějaké zvyky? Podle několika dotazovaných, většinou pamětníků, plesy upadají v tom smyslu, že na ně chodí stále méně lidí. Za prvé je takový ples dost drahá finanční záležitost a za druhé, jako skoro všude, začíná nabídka převyšovat poptávku. Nevím, dřív toho moc nebylo, tak se lidi těšili. Dřív tam býval bufet členové Orla chodili vybírat po lidech mouku, cukr, vajíčka a napekli z toho cukroví. To se pak prodávalo na plese, takže děti, co zůstaly doma, se těšily na cukroví. Mít větší výplatu, chodím na každý. Většina dotazovaných se však shodla, že dát plesu určitý směr a téma je jeho velkým oživením. Je to jistě změna k lepšímu. Pro mnoho z Vás je také důležité vymyslet dobré téma celého plesu. Každý styl se nehodí a zvláště ples Městského úřadu by podle Vás měl mít určitou grácii. Navrhovanými tématy jsou např. ABBA, 70. Léta, Rio de Janeiro, středověk, antika, ale klidně by mohla tempo udávat i ozkoušená 20. léta (zavrženy byly styly rokoka a baroka). Zároveň je pro mnohé z Vás více než uspokojující ponechání možnosti vybrat si mezi plesovým šatem a kostýmem. Co se týče Velikonoc, došli jsme díky anketě k zajímavému zjištění. Mnoho žen Velikonoce nesnáší, a to většinou už od dětství. Velikonoční pondělí berou jako prodloužený víkend, vhodný např. pro lenošení, tradiční přechod Pálavy nebo jiný výlet. Tady jsou některé z uváděných důvodů: Většinou jen někdo přijde, zbije mě a je to. Kamarádku vždycky taťka hodil do ledové vany v pět ráno, ještě že jsou naši rozumní. No není se čemu divit, dostat na prdel a ještě hostit tlupu ožralů není nic příjemného. Velikonoce nemám ráda, v kostele se zpívají smutné písničky, radši jezdíme na výlet. I tak ale velikonoční zvyky nemizí, i když většinou se udržují jen kvůli dětem. I dnes se barví vajíčka v cibulové slupce, jí se posvěcený pokrm, pečou se koláče (více než mazanec) a beránek, nechává se klíčit osení, ve vázách jsou kočičky nebo zlatý déšť. Redakční rada 7

8 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor HASIČSKÁ STŘÍKAČKA SLAVÍ 100 LETHASIČSKÁSTŘÍKAČK V dávných dobách, kdy byla naše země řídce osídlena a člověk tolik nelpěl na majetku, začalo-li hořet stavení, jeho majitel jej nechal shořet a poté si postavil nové. Později, když hustota obydlí, již vybavených nábytkem, rostla, dbalo se zejména o uhašení vedlejší budovy, aby se oheň nerozšířil. K tomu se užívaly pouze pomůcky denní potřeby, tj. sekery, trhací háky, žebříky a samozřejmě různé nádoby, především vědra, s vodou. Také se zřizovaly malé nádržky na vodu, často i uvnitř obce. Konkrétně u nás byly tyto moltny v místech u bývalých lázní, pod hřbitovem, na náměstí, u bývalého kina, na konci Svárova, na Tabačově u dnešního pomníku sv. Vendelína a samozřejmě rybník Fabián. Někdy se tyto nádržky prohlubovaly a občan, který zajistil odvoz, mohl bahno z ní použít na hnojení svého pole. sbor doborovolníků roku 1924 rozdělit požární pohotovost mezi čtyři muže. Stříkačka byla tažena koňmi, takže v okamžiku zjištění požáru ten hasič, co měl zrovna službu, nejspíš sednul na koně a uháněl k hasičské zbrojnici, kde ostatní hasiči již chystali stříkačku. Ta se zapřáhla, nasedlo na ni až sedm mužů a vydali se směrem k požáru. Na bocích stříkačky byl jeden vývod pro savice a jeden pro stříkací proud, do kterých byla voda pumpována pístovým čerpadlem, které obsluhovali čtyři muži. Velice podobnou stříkačku použil režisér Menzel ve filmu Postřižiny. Tato stříkačka místnímu sboru sloužila nejspíš do roku 1941, kdy ji nahradila přívěsná stříkačka motorová. Nyní je historická stříkačka uložena v depozitáři hasičské zbrojnice a vystavuje se při slavnostních příležitostech, jako bylo naposledy svěcení renovovaného hasičského auta. V Pamětech z roku 1928, vydaných na oslavu 40. jubilea činnosti sboru, je první zmínka o jakési stříkačce už z roku 1897, a to usnesení o její opravě. O nové stříkačce se poprvé dovídáme až roku 1909, kdy byl založen fond k jejímu zakoupení. Zakoupena byla nakonec až roku 1913 v Ústřední prodejně hasičského, tělocvičného a automobilového průmyslu, společnosti s ručením omezeným v Praze Smíchov. Pp. předseda F. Kachyňa a velitel J. Kachyňa zaplatili 300 K (krejcarů) hotově, zbytek do celkové částky K ve splátkách po pěti měsících. Nová stříkačka byla posvěcena 15. června důstojným pánem Klementem Gottwaldem (její kmotřenkou byla paní starostová). Jednalo se o ruční čtyřkolovou zápřahovou dvoupístovou stříkačku s 8 metry savých a 100 metry tlakových hadic. Obsluhovalo ji minimálně šest hasičů, tzv. stříkačníků. Kvůli častým problémům s přípřeží se po dohodě s občany Velkých Bílovic rozhodl 8

9 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ZAJÍMAVÉ BUDOVY VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHZAJÍMAVÉBUDOVYV CIHELNACIHELNACIHELNACIHELNACIHELNACIHELNACIHELNACIHE O tom, že Velké Bílovice měly ve své době opravdu velký význam, svědčí i to, že měly svou cihelnu. Dokonce dvě cihelny. O té první se zmiňuje Otakar Lebloch ve své kronice jako o cihelně nad Předníma. Zde se v malém vyráběly nepálené cihly, tzv. vepřovice, které se sušily jen tak na slunci. Nejspíše pro svou prodělečnost byla tato cihelna zrušena. Tu známější, cihelnu u silnice vedoucí do Čejkovic, nejspíše nechal vybudovat kníže Jan Lichtenštejn. Ve kterém roce to bylo, se bohužel už asi nedozvíme, stavební plány se ztratily při znárodňování továrny pana Slavíka v Hrochově Týnci, kam je odvezla jeho žena a dcera pozdějšího majitele cihelny, pana Mikeše. Ještě před rokem 1866 si tuto cihelnu od knížete pronajímá bílovský pudmistr (starosta, pozn. red.) Václav Lebloch. Nejenom jeho osobní známost s Janem Lichtenštejnem později vedla k odkoupení cihelny. To se událo brzy po zrušení roboty (rok 1848, pozn. red.) a svobodné postavení rolnictva vedlo mimo jiné i k opravám a stavění nových obydlí, k čemuž jim cihelna jistě hodně přispěla. Prvním správcem v cihelně byl p. Feutl, po něm pak p. Rudolf Jaborník, který byl nejprve sklepmistrem v cihelně (dělníci v cihelně dostávali víno zdarma z vinic pánů Leblochů). Po nějaké době se ale osamostatnil jako hostinský a postavil si hostinec na ulici Čejkovská. Byl posledním bagounářem (bagoun plemeno prasat, chovaných na sádlo, pozn. red.) v našem kraji. Jeho syn Ludvík byl strojníkem u mlátičky, později obsluhoval parní stroj v cihelně, stal se jejím správcem, ale poté odešel na zděděný hostinec. Na rozsáhlém pozemku cihelny bylo dostatek hlíny a slínovice pro výrobu cihel a krytiny, proto byla cihelna neustále rozšiřována a modernizována novými stroji. Pod vedením Václava Leblocha byla roku 1875 polní pec nahrazena kruhovou pecí, vůbec první na Moravě, s komínem vysokým 33 metrů. Roku 1888 byla zahájena parostrojní výroba. Páru pak roku 1928 nahradil elektromotor. Lisovna, která byla roku 1926 zdokonalena, produkovala díky šnekovému lisu cihel (jednoduchých i rýhovaných francouzského tvaru) a 800 tašek za hodinu. Vyráběly se i drenážní a odpadové roury. Původně byli najímáni dělníci z Itálie (okolí města Udine), bydleli v cihelně, kde měli společné ubytování a kuchyň. Tam si sami vařili na velkém kotli italská jídla. Ementálský sýr se pro ně kupoval přímo v Itálii. Na pozemcích cihelny si zařizovali také malé zahrádky, pěstovali zejména saláty. Ty dělali také ze slaku, natrhaného jen tak na poli. Na podzim odjížděli do Itálie a na jaře se vraceli. Za poslední léta Václava Leblocha ml. byli vystřídáni Bílovčáky. Václav Lebloch ml. později cihelnu předal své dceři Anně, provdané za Františka Mikeše. Roku 1922 získaly cihelnu jejich čtyři děti, do své smrti roku 1932 ji však stále vedl František Mikeš. Poté převzal vedení cihelny na základě živnostenského listu cihlářství, Ing. Václav Mikeš. Z roku 1942 máme zprávu z Berní správy v Hodoníně, že chod cihelny byl zastaven ministerstvem hospodářství a práce kvůli nadměrným přírůstkům na majetku. V letech byl nájemcem cihelny pan František Churý ze Zlína (cihelna nebyla takřka nikdy znárodněna, neboť vzdálenost od nádraží, nedostatek hlíny a velké investice neodpovídaly požadavkům pro znárodnění). Od roku 1948 až do roku 1950 byl nájemcem cihelny Ing. Antonín Grossmann z Olomouce. Cihelna byla provozována neustále na živnostenský list Václava Mikeše. Ten však roku 1949 zemřel, tudíž cihelna pozbyla úředního oprávnění k provozu, čímž začal počátek jejího zániku. Stroje z cihelny putovaly do cihelny v Blučině a v Miroslavi. JZD poté část objektů použila na stavbu drůbežárny a část použili soukromníci. Cihelna byla postupně rozprodávána i rozkrádána. Roku 1954 byl zbourán komín a kruhová pec, obytné budovy atd. Lisovnu, strojovnu a další budovy si roku 1955 pronajaly dnešní Vinařské závody. Do jejich socialistického vlastnictví pak některé budovy přešly rozhodnutím ONV v Břeclavi roku K navrácení pozemků původním majitelům došlo až roku Po smrti Františka Mikeše byly pozemky cihelny rozděleny mezi čtyři soukromé vlastníky. Areál i sklep pod budovami má nyní pronajatý vinařská firma Bohemia Sekt. ID 9

10 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor STANOVISKO K ČLÁNKU VZPOMÍNKA NA P. FELIXE ČELOUDA Ve Zpravodaji č. 6/2012 nechal vedoucí Vlastivědného kroužku p. Osička vytisknout článek o p. Felixi Čeloudovi. Jelikož je v článku uvedeno moje jméno, jsem nucen reagovat na nesprávné údaje zejména ve druhém odstavci, kde je uvedeno: V roce 1916 byl přeložen jako kaplan (Felix Čeloud) k nemocnému zdejšímu faráři p. Klementu Gottwaldovi, a to dekretem z Zajímavostí je, že páter Gottwald přišel do Velkých Bílovic z Moravské Nové Vsi. Bohužel po příjezdu nemocný p. K. Gottwald umírá zaopatřen před skonáním p. Čeloudem, který pak působil ve Velkých Bílovicích přes 40 let. K Těmto údajům mám následující výhrady: 1. P. Klement Gottwald nikdy nesloužil v Moravské Nové Vsi, ale v Křenovicích. Od nastoupil jako farář do Velkých Bílovic. Zemřel , to také znamená, že páter Gottwald sloužil v Bílovicích 40,5 roku, a ne zmiňovaný páter Čeloud. 2.Kaplan, který sloužil v Moravské Nové Vsi a pak nastoupil do Velkých Bílovic (?), byl jeho bratr Dominik, který byl přeložen do Lanžhota. Dominik a Klement byli tedy bratři. V Bílovicích se s Dominikem Gottwaldem setkáme dvakrát. Po prvé v roce 1890, kdy vysvětil hlavní kříž na hřbitově. Tento kříž byl vyroben v Opavě ze slezského kamene za cenu 400 zlatých. 200 zlatých uhradili farníci a zbytek doplatila obec. V této době byl Dominik farářem a současně i děkanem. Druhá jeho návštěva je datována do roku 1879, kdy byl přítomen svěcení kříže na věži i svěcení samotné věže kostela. 3.Farář Felix Čeloud sloužil v Bílovicích od do Spolu s 16 lety v Moravské Nové Vsi a 21 lety v Bílovicích sloužil v jižní diecézi celkem 37 let. Je potřeba zdůraznit, že to byl velmi pracovitý a moudrý člověk. Za jeho práci velký dík. Jan Maděřič st. KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIEKOSTELNAROZENÍPANNYMAR SKRÝVÁ POZŮSTATKY RENESANČNÍ KAPLE ČESKÝCH BRATRŮSKR Ve Zpravodaji číslo 2/2009 jsem zveřejnil informace o stavbě bratrské kaple ve Velkých Bílovicích, kde jsem na základě dlouhodobého bádání uvedl, že nejprve byla na vršku Velkých Bílovic vystavěna v roce 1582 Žerotínská hrobka a podle závěti Jana Mladšího i bratrská kaple, jejíž stavba byla roku 1591 dokončena. Kaple sloužila Českým bratrům až do roku 1620, kdy byli ze země vypovězeni. Tato stavba byla opuštěna od roku 1620 až do roku 1764 nebo 1765, jak je uvedeno v knize Dějiny Jihomoravské obce Velké Bílovice z roku Autoři, umělečtí historici, Dagmar Černoušková a Karel Mráz, zde dospěli k závěru, že farní kostel Narození Panny Marie vznikl jako novostavba, a to pravděpodobně právě v letech , nikoli tedy jako přestavba staršího kostela renesančního. S tímto názorem se ztotožnila i PhDr. Jitka Matuzsková, pracovnice památkového ústavu v Brně, v časopise Malovaný kraj, v čísle 4/1995, kde se přiklání k názoru, že původní modlitebna byla postavena již v roce 1564 a nynější kostel vznikl na jejím místě jako novostavba. Jelikož se sakrálními stavbami zabývám poměrně často a bádám ve Státním archivu v Mikulově (asi 15 let) a díky pochopení pana faráře Libora Salčáka bádám (od roku 2009) i ve farní kronice, založené páterem Procházkou v roce 1788, došel jsem k odlišnému poznání. Farní kronika je v letech psána v latině, čímž vzniká problém s překladem, poněvadž kvalitních znalců latiny je již v dnešní době značný nedostatek. V tomto směru jsem měl velké štěstí, neboť takový odborný znalec pracuje dokonce přímo ve Velkých Bílovicích ve firmě TEMI a je to pan PhDR. Šmatlák, který mi některé vybrané části překládá již od roku Tak tomu bylo i v únoru 2013, kdy jsem ho požádal o překlad té části farní kroniky, která pojednává o stavbě filiálního (tzn. pobočného, kostel patřil pod faru Podivín) kostela v Bílovicích. Překlad kapitoly XII. farní kroniky o stavbě filiálního kostela v Bílovicích: Filiální kostel v obci Bílovice byl obnoven roku 1767 nejjasnějším knížetem Josefem Václavem z Lichtenštejna. Boční zdi a klenbu z dobrých materiálů má z původní stavby. V průčelí má věž, která je spolu s kostelem kryta taškami a na věži se nachází čtyři zvony (z jiného zdroje informací o kapli uvádím, že věž měla tvar jehlanu). První zvon vážil 10 centnýřů nebo také centnéřů, což byla stará váhová jednotka, kdy jeden centnéř odpovídá dnešním 61,64 kg, to znamená, že váha tohoto zvonu byla 616,40 kg, nikoliv 1000 kg, jak uvádí kronika Vlastivědného kroužku. Na zvonu bylo vyobrazení Nejsvětější Trojce s nápisem Za času Jana Janovského pudmistra a konšelů Simona Nauhasera a Jana Dobszicka roku Na druhém zvonu o 6 centnýřích, tedy 370 kg, byla vyobrazena sv. Anna s nápisem Za času pudmistra Matousse Oslzliho, Jana Dobssika a Josepha Dobssika konšelů roku Třetí zvon vážil 1 centnéř, tj. 61,64 kg a čtvrtý 40 liber (1 libra je 514 g), tj. 20,60 kg. Sakristie je ze strany evangelijní dosti velká a suchá, ze strany epištolní se nachází depozitář (místnost pro uložení kostelního inventáře). Kazatelna je ze strany evangelijní přístupná z kostela. Křtitelnice je z mramoru, opatřena víkem se sv. Janem Křtitelem. Tento kostel byl zbudován ke cti narození blahoslavené Panny Marie, posvěcen byl 9. srpna 1767 s dovolením nejdůstojnějšího a venkovského děkana. Narození Panny Marie je zasvěcen i hlavní oltář. Postranní oltář na evangelijní straně je zasvěcen k poctě sv. Anny. Hudební chór je postaven zděný a opatřen pozitivem (tj. malé, pevně umístěné varhany, průčelí varhan). Podlaha kostela je kamenná. Závěrem lze říci, že uvedené informace, získané z farní kroniky, se tedy výrazně liší od dosud publikovaných údajů, zmíněných v úvodu. Kostel Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích tedy nebyl postaven jako novostavba, ale byl zbudován na původních zdech a jeho klenby z dobrých materiálů jsou z původní stavby z roku Jan Maděřič st. 10

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na VB-zpravodaj 04-2012.qxp 14.8.2012 19:51 Stránka 1 ODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTAM LKÉVELKÉVELKÉ VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na TRADIČNÍ HODY

Více

Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. č í s l o 5 z á ř í - ř í j e n 2 0 1 2

Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. č í s l o 5 z á ř í - ř í j e n 2 0 1 2 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015 Štítecký list Číslo 1 Datum vydání: Štíty 19. 2. 2015 LEDEN - ÚNOR 2015 Být zastupitelem není výsada, je to služba veřejnosti, spoluodpovědnost za správu města, za majetek v mnohamiliónové hodnotě. Znamená

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více