VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014

2 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Název školy: EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Školní 143, Rybitví Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Ing. Lenka Rolečková 1. Charakteristika školy Typ školy: Forma studia: Studijní obory: střední odborná škola denní studium, dálkové studium M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Informační technologie Dálkový přístup: Škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR pod č.j /92-242, pod č.j / , pod č.j /97 60, pod č.j / 98 21, pod č.j / a pod č.j / Od škola vyučuje od 1. ročníku denního i dálkového studia podle vlastních ŠVP koncipovaných na základě platných RVP vydaných MŠMT ČR. Výuka denního i dálkového studia probíhá v sídle školy v obci Rybitví, ul. Školní 143. Škola má v této budově prostory, stavebně určené pro činnost školy, k dispozici 8 kmenových tříd, jedna multimediální laboratoř, 2 jazykové učebny, kancelář ředitelky školy, sekretariát, kabinet zástupkyň ředitelky školy, kabinety učitelů, kabinet výchovného poradce, šatny a skladové prostory. Žákům jsou k dispozici nápojové automaty na teplé a studené nápoje, automat na svačiny. Multimediální laboratoř jako učebna výpočetní techniky je přístupná žákům i mimo výuku. Je vybavena 27 počítači, u jednoho počítače pracuje jeden žák. Počítače jsou spojeny do sítě pod systémem LINUX. Celá škola je přes optický kabel připojena k síti Internet. 1

3 Kmenové třídy mají v průměru 26 míst u samostatných žákovských stolků. Jedna jazyková učebna má 18 míst druhá 12 míst. Škola je vybavena dvěma kopírovacími zařízeními RICOH, které jsou k dispozici učitelům i žákům. Vybavení tříd, odborných učeben a kabinetů je částečně zhotovené na zakázku podle potřeb školy a částečně vybaveno standartně. Pro potřeby výuky je v každé třídě napevno připojen dataprojektor, k dispozici je videorekordér, DVD přehrávač, jeden barevný televizor, digitální fotoaparát a případně zpětné projektory. Vedení školy, správce počítačové sítě a všichni pedagogové mají k dispozici notebooky. Každý učitel jazyků využívá ve svých hodinách školní audiopřehrávač. Učebnice si žáci kupují individuálně podle stanovení vyučujícího. Učitelům jsou k dispozici odborná a cizojazyčná periodika. Všem žákům prvních ročníků je zprostředkován na začátku školního roku výhodný nákup značkových notebooků od renomované firmy Dell. Tyto notebooky žáci využívají pro výuku, ale mohou ho používat i doma pro soukromé účely a hlavně na přípravu do výuky. Od 1. ledna 1997 je škola samostatnou právnickou osobou ve formě společnosti s ručením omezeným. Dne škola získala Certifikát kvality soukromé školy. Na škole pracuje Školská rada EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o, zřízená dne , v počtu 3 členů. V průběhu školního roku 2013/14 proběhla dvě zasedání školské rady. Škola si klade za cíl dosáhnout otevřené, klidné a sdílné atmosféry, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti. Ve vyučování se zaměřujeme na tvořivé myšlení žáků, jejich účinnou motivaci a povzbuzení zájmu o školní práci. Našim cílem je neustálé zkvalitňování výuky cizích jazyků, zaměření na přípravu žáků k jazykovým zkouškám různých stupňů a navázání partnerství se školou v zahraničí. Usilujeme se o prohlubování součinnosti školy a rodiny, o soulad výchovného působení a snahy předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků. Podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby mohli využívat získané poznatky pro celkové zlepšení práce školy. Škola se snaží o propojení teorie s praxí tak, aby byli žáci co nejlépe připraveni na zapojení do pracovního procesu. Posláním naší školy je pomáhat budovat osobnost tvůrčích pracovníků pro oblast ekonomiky, obchodu a informatiky, se znalostmi na úrovni obecně platné u těchto profesí v EU. Škola v rámci plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje s mnoha podnikatelskými subjekty v kraji. Konají se přednášky z praktického života ve firmách a žáci navštěvují firmy v rámci výkonu své povinné praxe. Ve školní roce 2013/2014 škola získala projekt EU Peníze středním školám v rámci nějž realizovala především sociometrické šetření na půdě školy, učitelé tvořili do svých předmětů DUMY, dále pak bylo posíleno jazykové vzdělávání. Charakteristika oboru Ekonomika a podnikání: Účelem studia je připravit žáky pro činnost v řídící sféře především v oblasti obchodu a služeb, marketingových činností, finančního a manažerského účetnictví a pro podnikatelskou sféru. Teoretická příprava, doplněná odbornou praxí, poskytuje všeobecné vzdělání, znalost dvou cizích jazyků a odborné vzdělání s důrazem na praktické znalosti a dovednosti a jejich účelné využití v řídících a podnikatelských aktivitách. Studium je zaměřeno na účelné zvládnutí základů podnikatelských a řídících činností 2

4 a vede žáky k pragmatickému náhledu s maximální možnou mírou etiky manažera a podnikatele. Absolvent je připravován pro výkon řídících a manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení ve středních firmách, pro vyšší a střední stupeň řízení v malých firmách, zabývajících se především obchodem a službami, marketingovými, účetními a ekonomickými činnostmi. Výsledné znalosti umožňují absolventovi také samostatné podnikání v oboru obchodu a služeb. Při tvorbě dvou ŠVP oboru Ekonomika a podnikání škola vycházela z platných RVP a dále pak z potřeb regionu. Vzdělávací programy vychází z potřeb podnikatelské sféry v regionu, byly empiricky zjištěny a takto koncipovány. Charakteristika oboru Informační technologie: Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích. Při studiu žáci získají především technické znalosti a dovednosti v odborných předmětech, z nichž nosný předmět představuje programové vybavení, od kterého se odvíjejí další odborné předměty s mezipředmětovými vztahy, jako je technické vybavení, elektrotechnika, ekonomika a praktická cvičení. Využívají znalostí o informačních technologiích, aplikaci osobních počítačů, počítačové komunikace a výměny a ochrany dat a ekonomických agend. Tyto základní odborné předměty zobecňují hardwarovou, softwarovou a programovací problematiku. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalost žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělání žáků. S ohledem na uplatnění žáků je kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností a dovedností hlavně v předmětech český jazyk a literatura a v tréninkových programech. Žáci si osvojují povinný anglický jazyk, který má v současné době v informačních technologiích a počítačové terminologii dominantní pozici. Při volbě přírodovědného předmětu se vychází z fyziky, jako podpory odborným předmětům. Blok výběrových předmětů vytváří prostor pro odbornou orientaci v duchu profilu absolventa naší školy. Profilace žáků vychází z možností uplatnění žáků na trhu práce, z možností a podmínek naší školy a ze zájmu žáků. Konkrétně na naší škole jsou to předměty jako operační systémy, architektura sítí, a především počítačová grafika. Absolvent studijního oboru Informační technologie má potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti. Je připravován na jednání s obchodními partnery, spolupracovníky i podřízenými. Je také veden k uplatňování pravidel společenského chování a týmové spolupráce. Je vybaven znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorby podnikové identity, má základní znalosti managementu a obchodu. Dále má dostačující přehled o hardware, aby dokázal vyměnit části osobního počítače z důvodu opravy a modernizace. Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent po příslušné praxi dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úkoly, spojené s provozem informačních technologií a počítačových sítí podniku nebo firmy. Absolventi oboru se mohou uplatňovat ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, a to např. jako správci sítě v různých soukromých i státních institucí, ve studiích DTP aj. jako správci lokální počítačové sítě nebo mohou pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách příbuzných oborů. 3

5 2. Přehled RVP čtyřleté studium oboru Ekonomika a podnikání M/01 dle RVP vydaného MŠMT ČR pod č.j / ŠVP: Zahraniční obchod a logistika forma denní a dálková ŠVP: Sportovní management forma denní čtyřleté studium oboru Informační technologie M/01 dle RVP vydaného MŠMT ČR pod č.j. 6907/ ŠVP: Informační technologie a design forma denní a dálková ŠVP: Počítačová grafika a design forma denní a dálková ŠVP: Audiovizuální technologie forma denní 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti Ve školním roce 2013/14 měl pedagogický sbor naší školy celkem dvacet členů. Z toho bylo sedmnáct interních učitelů, z nich dvě učitelky se během roku vystřídali na pozici učitele odborných ekonomických předmětů, tři externí učitelé a jedna asistentka pedagoga, která byla současně interním učitelem. Jedna učitelka byla na rodičovské dovolené. Učitelka přírodovědných předmětů, matematika, fyzika, elektrotechnika, během roku odešla na mateřskou dovolenou a na její místo nejprve nastoupil externí učitel a později učitelka interní. Ve vedení školy stála zřizovatelka a ředitelka školy a jednatelka společnosti v jedné osobě, dále dvě zástupkyně ředitelky školy. Nepedagogičtí pracovníci školy byli ve školním roce 2013/14 tři, z toho jedna ekonomka a účetní, jedna asistentka ředitelky, personalistka a koordinátora kurzů a jedna paní uklízečka. Seznam interních vyučujících: Ing. Lenka Rolečková, 1975, zřizovatelka školy, ředitelka školy, jednatelka společnosti Absolventka Univerzity Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, studijní obor Dopravní marketing, management a logistika. Nyní studium doktorského programu. Praxe 19 let, z toho 13 let ve školství. výuka ekonomických předmětů DPS na Univerzitě Pardubice Pracovní poměr od trvá. Mgr. Radomíra Urbanová, 1958, zástupkyně ředitelky školy Absolventka Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika biologie. Praxe 31 let ve školství. výuka matematiky, biologie 4

6 matematika, cvičení z matematiky výuka na denním i dálkovém studiu Pracovní poměr od trvá. Ing. Jitka Sýkorová, 1979, učitelka, zástupkyně ŘŠ pro provoz školy Absolventka Univerzity Pardubice, Fakulta ekonomicko- správní, obor Veřejná ekonomika a správa. 7 let praxe ve školství. výuka ekonomických předmětů DPS na Univerzitě Pardubice ekonomika, zahraniční obchod, administrativa, aplikovaná ekonomie, účetnictví a daně výuka na denním i dálkovém studiu Pracovní poměr od trvá. Mgr. Eliška Bartoňová, 1988, učitelka Absolventka Univerzity Hradec Králové, Fakulta pedagogická, učitelství pro střední školy, obor český jazyk a ruský jazyk. Bez praxe. výuka českého jazyka, ruského jazyka český jazyk, ruský jazyk, tréninkové programy, obchodní korespondence v ruském jazyce Pracovní poměr od trvá Mgr. Jitka Bořilová, 1971, asistentka pedagoga Absolventka Univerzity Hradec Králové. Pedagogická fakulta, obor Český jazyk, učitelství pro ZŠ. Praxe 18 let ve školství. český jazyk český jazyk, dějepis Pracovní poměr od trvá. Ing. Jiří Flek, 1984, učitel Absolvent Univerzity Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, obor Systémové inženýrství a informatika. 3 roky praxe. výuka výpočetní techniky bez pedagogické způsobilosti architektura sítí, operační systémy, informační technologie, hardwarové vybavení, kancelářský software Pracovní poměr od trvá. 5

7 Ing. Veronika Hlavová, 1989, učitelka Absolventka Univerzity Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, obor Ekonomika a management podniku. Bez praxe výuka ekonomických předmětů bez pedagogické způsobilosti ekonomika, účetnictví a daně, logistika, tréninkové programy, administrativa, zahraniční obchod, aplikovaná ekonomie výuka na denním i dálkovém studiu Pracovní poměr od Ing. Jan Jedlička, 1981, učitel Absolvent Univerzity Hradec Králové, fakulty informatiky a managementu program systémové inženýrství a informatika. 9 let praxe ve školství. výuka výpočetní techniky pedagogika v rámci DVPP v CCV Pard. kraje správce počítačové sítě algoritmy a programování, informační technologie, programování webových aplikací výuka na denním studiu a dálkovém studiu Pracovní poměr od trvá. Mgr. Jiří Kumstát, 1979, učitel Absolvent Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Teorie a filosofie komunikace. 8 let praxe ve školství. výuka anglického jazyka studium pedagogiky v rámci DVPP v CCV Pard. kraje anglický jazyk, obchodní korespondence v anglickém jazyce, tělesná výchova, administrativa, hospodářský zeměpis, tréninkové programy Pracovní poměr od trvá. Mgr. Tomáš Novotný, 1982, učitel Absolvent Pedagogické fakulty Univerzita Hradec Králové, obor Učitelství pro střední školy - informatika a matematika. 5 let praxe ve školství. výuka informatiky a matematiky matematika, počítačová grafika, dějiny umění, kancelářský software, informační technologie, programování webových aplikací Pracovní poměr od trvá. 6

8 Mgr. Lucie Písařová,1982, učitelka Absolventka pedagogické fakulty Univerzita Hradec Králové, obor Matematika a fyzika. 7 let praxe ve školství. výuka matematiky a fyziky matematika, fyzika, informační technologie, elektrotechnika Mateřská dovolená od Mgr. Markéta Procházková, 1974, učitelka Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, obory Učitelství pro ZŠ, Učitelství anglického jazyka. Praxe 22 let, z toho 7 let ve školství. výuka anglického jazyka anglický jazyk, biologie a ekologie, základy práva, seminář z anglického jazyka Pracovní poměr od trvá. Mgr. Lucie Randáková, 1983, učitelka Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro základní školy, 2. stupeň ZŠ německý jazyk a občanská nauka, dále absolventka Fakulty filosofické Univerzity Pardubice obor Německý jazyk pro hospodářskou praxi. 4 roky praxe ve školství. výuka německého jazyka a občanské nauky německý jazyk, společenské vědy, marketing, management, mezinárodní marketing, informační technologie, tělesná výchova Pracovní poměr od trvá. Mgr. Lucie Sotonová, 1986, učitelka Absolventka pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro střední školy chemie, matematika. 3 roky praxe. výuka matematiky a fyziky matematika, fyzika, elektrotechnika Pracovní poměr od Ing. Petra Sotonová, 1986, učitelka Absolventka Univerzity Hradec Králové, Fakulta manažersko ekonomická. 3 roky praxe. 7

9 výuka ekonomických předmětů studium pedagogiky v rámci DVPP v CCV Pard. kraje administrativa, tréninkové programy, účetnictví, aplikovaná ekonomie, marketing, ekonomika, výuka na denním i dálkovém studiu Rodičovská dovolená od Ing. Hana Švecová Důbravová, 1982, učitelka Absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, obor inženýrská informatika. 5 let praxe. výuka ekonomických předmětů bez pedagogického vzdělání ekonomika, účetnictví a daně, logistika, tréninkové programy, zahraniční obchod, aplikovaná ekonomie výuka na denním i dálkovém studiu Pracovní poměr od Mgr. Iva Urbanová, 1984, učitelka Absolventka Univerzity Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor Česká filologie. 3 roky praxe. výuka českého jazyka český jazyk, společenské vědy, dějepis, chemie Pracovní poměr od Všichni stálí pracovníci měli ve školním roce 2013/14 hlavní pracovní poměr u EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o., Školní 143, Rybitví. Seznam externích vyučujících Ing. Jan Piroutek, 1982, učitel Absolvent ČVUT Praha, Fakulta strojní. Bez praxe ve školství. matematiky, fyzika bez pedagogického vzdělání matematika, fyzika, elektrotechnika Pracovní poměr od do

10 Michal Tydrych, 1990, učitel Student Univerzity Hradec Králové, Fakulta přírodovědecká, obor Informatika se zaměřením na vzdělávání a obor Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzdělávání. Bez praxe ve školství. výuka výpočetní techniky bez pedagogického vzdělání programování webových aplikací, informační technologie výuka na denním studiu Pracovní poměr od do Bc. Radka Voltrová, 1989, učitelka Studentka UP Olomouc, Filosofická fakulta, obor Ruský jazyk se zaměřením na hospodářskou praxi. Bez praxe ve školství. ruský jazyk bez pedagogického vzdělání ruský jazyk, výuka na dálkovém studiu Pracovní poměr od do Nepedagogičtí pracovníci: Ing. Adriana Staňková, 1968 Absolventka VŠ dopravních spojů, Žilina. V rámci kurzů doplněno ekonomické vzdělání. Pracovní zařazení: ekonomka, účetní Pracovní poměr od trvá. Bc. Ivana Ondráčková, 1964 Absolventka University Jana Amose Komenského, obor Výchova a vzdělávání dospělých. Pracovní zařazení: asistentka ředitelky, personální oddělení, koordinátorka kurzů Pracovní poměr od trvá. Lucie Slatinská, 1975 Pracovní zařazení: uklízečka Pracovní poměr od

11 4. Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2013/14 se konalo přijímací řízení do prvních ročníků na obor M/01 Ekonomika a podnikání v denním a dálkovém čtyřletém maturitním studiu a do prvních ročníků obor M/01 Informační technologie v denním a dálkovém čtyřletém maturitním studiu. Na obou oborech jsou žáci od 1. září 2013 vzděláváni dle ŠVP platného od a) denní studium Přihlášeno v 1. kole Z toho dívek Z 9. ročníku ZŠ Přihlášeno celkem Obor Ekonomika a podnikání Obor Informační technologie Celkem Přijato v 1. kole Z toho dívek Z 9. ročníku ZŠ Přijato celkem Obor Ekonomika a podnikání Obor Informační technologie Celkem Součástí přijímacího řízení nebyly ve školním roce 2013/14 přijímací zkoušky. Ve školním roce 2013/14 pokračoval systém zápisových lístků. Celkem bylo v přijímacím řízení převzato školou 33 zápisových lístků, dva zápisové lístky se vracely. K studuje v prvních ročnících denního studia 31 žáků, z toho je 17 žáků na oboru Ekonomika a podnikání a 14 žáků na oboru Informační technologie. b) dálkové studium Přihlášeno v 1. kole Z toho dívek Přihlášeno celkem Obor Ekonomika a podnikání Obor Informační technologie Celkem Přijato Z toho dívek Přijato celkem v 1. kole Obor Ekonomika a podnikání Obor Informační technologie Celkem

12 Přijímací zkoušky nekonal žádný žák. Byly konány pouze ústní pohovory. 1. ročník oboru Ekonomika a podnikání opakuje jedna žákyně, oboru Informační technologie dva žáci a jeden žák se vrátil po přerušení studia. K studuje v prvním ročníku dálkového studia celkem 13 žáků, z toho 6 žáků na oboru Ekonomika a podnikání a 7 žáků na oboru Informační technologie. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a) Počty žáků K K Odešlo během roku Přišlo během roku Počet žáků denního studia Počet žáků dálkového studia Celkem b) Výsledky výchovy a vzdělávání žáků k Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno s vyznamenáním 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Počet žáků denního studia Počet žáků dálkového studia Celkem c) Poskytnutá stipendia I.pol. II.pol. maturitní celkem Počet poskytnutých stipendií Vyplaceno v Kč Konkrétní údaje o výsledcích tříd v jednotlivých předmětech dle pololetí jsou uvedeny v tabulkách, které jsou přílohou č. 7 této výroční zprávy. V druhém pololetí neprospívající a neklasifikovaní žáci vykonali komisionální zkoušky v měsících srpnu a září V prvním pololetí školního roku 2013/14 mělo povoleno odklad klasifikace pět žáků denního studia. V druhém pololetí byl povolen odklad devíti žákům z toho čtyřem žákům dálkového studia. Čtyřem žákům denního a pěti žákům dálkového studia bylo na jejich žádost povoleno opakování úspěšně neukončeného ročníku školního roku 2013/14. 11

13 Do zdravotně postižených žáků denního studia školního roku 2013/14 bylo zařazeno celkem 5 žáků, z toho dva měli individuální vzdělávací plán. Přerušení studia mělo ve školním roce 2013/14 povoleno celkem 20 žáků, z toho 17 žáků dálkového studia. Kromě prospěchových stipendií, kterých bylo v I. pol. šk. r. 2013/14 čtyři a v II. pol. šk. r. 2013/14 pět, byly vyplaceny ještě dvě tzv. maturitní stipendia za maturitní prospěch s vyznamenáním. Celkem bylo vyplaceno 18350Kč. d) Výsledky maturitních zkoušek v jarním termínu Počet žáků ve třídě V jarním termínu maturovalo Přihlášeno k podzimnímu termínu V podzimním termínu maturovalo Denní studium 4.A Denní studium 4.B Dálkové studium C Dálkové studium D Z předchozích ročníků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním Denní studium 4.A Denní studium 4.B Dálkové studium 4.C Dálkové studium 4.D Z předchozích ročníků Ve školním roce 2013/14 se konala státní maturitní zkouška složená ze společné části MZ připravované CERMATEM a profilové části, kterou si připravovala škola. Studenti na každém oboru skládají tři profilové zkoušky. Na oboru Ekonomika a podnikání jsou to zkoušky ekonomika a účetnictví, zahraniční obchod a logistika a maturitní práce s obhajobou. Na oboru Informační technologie jsou to zkoušky informační technologie, operační systémy a bezpečnost dat a také maturitní práce s obhajobou. Maturitní zkoušky se zúčastnily na naší škole čtyři třídy. Na oboru Ekonomika a podnikání to byla jedna třída denního a jedna třída dálkového studia a na oboru Informační technologie to byla také jedna třída denního jedna třída dálkového studia. Třídy denního studia měly celkem 33 žáků, 6 žáků neukončilo na jaře úspěšně poslední ročník a nebyli tedy připuštěni k maturitní zkoušce v jarním řádném termínu. Třídy dálkového studia měly celkem 24 žáků, 9 žáků neukončilo úspěšně ročník a nebyli tedy také připuštěni k maturitní zkoušce v jarním termínu. V jarním řádném termínu konalo maturitní zkoušky tedy celkem 52 žáků, z toho 10 žáků opakovalo maturitní zkoušku z loňského školního roku. K podzimnímu termínu se přihlásilo celkem 30 žáků, z toho jeden z loňského ročníku, maturovalo však pouze 26 žáků, protože 4 neukončili úspěšně čtvrtý ročník ani po komisionálních zkouškách. 12

14 Celkově 38 žáků odmaturovalo úspěšně, z toho 2 žáci prospěli s vyznamenáním, 34 prospělo, z toho 4 z předchozího školního roku, 17 žáků neprospělo, z toho 6 žáků z předchozího školního roku, 3 žákyně se bez omluvy nedostavily. e) Aprobovanost výuky Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost 95% 70% Nižší procento pedagogické způsobilosti je způsobeno tím, že odborné předměty na naší škole vyučují vysokoškolsky vzdělaní odborníci z nepedagogických fakult. V průběhu učitelské praxe si doplňují. Odborná způsobilost je na naší škole vysoká. f) Stav koncepce Počet tříd/ nejvyšší počet žáků Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele Denní studium 8/ Dálkové studium 8/ g) Umístění absolventů v dalším studiu VŠ Počet/ % - z počtu odmaturovaných Denní studium 4.A 8/57% Denní studium 4.B 5/50% Dálkové studium 4.C 0/0% Dálkové studium 4.D 1/12,5% h) Zájem o absolventy na trhu práce Na trhu práce je o naše absolventy poměrně zájem, i když i oni se musí potýkat s problémy umísťování absolventů škol ekonomického a technického zaměření. Výhodou je, že značná část našich žáků se vzdělává pro potřeby rodinných firem, ve kterých také nalézá později uplatnění. ch) Předpoklady a trend dalšího zaměření EDUCAnet - Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oboru Ekonomika a podnikání a oboru Informační technologie. V oboru Ekonomika a podnikání se žáci směřují k profilu zahraniční obchod a dalším profilům dle ŠVP, které škola tvoří s souladu s poptávkou na trhu. Obor Informační technologie připravuje žáky pro činnosti vyžadující rozsáhlé systémové znalosti, zejména výpočetní techniky, počítačových sítí a principů počítačové grafiky. Vzhledem k tomu, že odborníků znalých specifik uvedených oblastí je nedostatek, předpokládáme, že tyto obory výrazně zvýší uplatnění našich absolventů na trhu práce. 13

15 V dalším rozvoji organizace studia a náplně odborných předmětů (hlavně ekonomické předměty, právní nauka, účetnictví) je třeba se zaměřit na jejich aktualizaci a doplnění témat v souvislosti s EU. Odborný rozvoj školy v souvislosti se specializací ekonomika a podnikání i informační technologie se zaměřuje na tyto směry: propojení ekonomických předmětů s praxí, které přispěje k rozvoji podnikatelských schopností, znalostí a předpokladů pro samostatné podnikání budoucích absolventů rozšířená výuka jazyků - angličtina, němčina, ruština s důrazem na konverzaci a obchodní korespondenci, výuka nepovinných odborných předmětů v cizím jazyce výuka výpočetní techniky se zaměřením na kancelářský a ekonomický software a využití sítě Internet, jako významného informačního zdroje a nástroje marketingu problematika informačních systémů, ochrany dat, autorských práv k softwaru schopnost realizovat spojení počítačů do malé lokální sítě včetně zabezpečení optimální hardwarové a softwarové konfigurace dovednost navrhovat informační systémy 6. Údaje o aktivitách školy, prezentace na veřejnosti Škola organizovala řadu akcí pro žáky i řadu akcí pro veřejnost (viz přílohy č. 5 a č.6). Dále se škola účastnila několika projektů financovaných EU. Projekt: EU peníze středním školám - Zvýšení efektivity výuky Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Projekt: Grundtvig Stárnutí s radostí: Neváhejte a buďte aktivní! Projekt partnerství Grundtvig v rámci Programu celoživotního učení je projekt Evropské unie spojující 7 partnerských organizací ze 7 zemí (ČR, Polska, Řecka, Francie, Litvy, Bulharska, a Rumunska), jehož hlavním cílem bylo zapojit seniory a starší občany do aktivnějšího života pomocí jejich koníčků, zabránit tak v jejich společenské izolaci a podnítit je k větší aktivitě, představit jim současný život a kulturu partnerských zemí, podpořit jejich dosavadní znalosti a dovednosti, naučit je komunikovat prostřednictvím moderních technologií (internet, sociální sítě). V rámci projektu probíhala pravidelná setkání seniorů ve dvou kurzech: informační technologie a rukodělné práce. Výstupy z těchto kurzů prezentovali senioři při výjezdových setkáních v zahraničí (prezentace svých koníčků, ochrany přírody v ČR, kulturním bohatství našeho města). Projekt: Comenius Sociální média a škola Projekt Evropské unie spojující 6 partnerských škol ze 6 zemí (ČR, Itálie, Německa, Velké Británie, Francie, Turecka), jehož hlavním cílem je představit dnešním teenagerům alternativní způsoby trávení volného času, než jsou sociální sítě a svět internetu, motivovat je k dokončení studií a připravit na budoucí vzdělávání, snížit jejich závislost na sociálních médiích, představit jim kulturní různorodost, toleranci a porozumění mezi odlišnými kulturami, představit jim zdravý životní styl a zlepšit jejich znalost anglického jazyka jako dorozumívacího jazyka tohoto projektu. 14

16 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má ustaveného výchovného poradce. Ve školním roce 2013/14 funkci výchovného poradce zastávala Mgr. Markéta Procházková. Ve své činnosti se zaměřila zejména na problémy spojené s přechodem žáků ZŠ na střední školu, dále na integrované žáky tzn. se specifickými poruchami učení a to i v souvislosti se státní maturitní zkouškou a také na žáky se zdravotním postižením, kteří k nám na školu přicházejí a někteří mají individuální vzdělávací plán. V neposlední řadě je to i poradenství při výběru VŠ. Výchovná poradkyně zajišťovala protidrogovou prevenci žáků, proběhla beseda na téma alkohol a jiné psychotropní a omamné látky. V rámci prevence sociálně patologických jevů byla s žáky probírána témata např. závislosti na sociálních sítích a internetu, nebezpečí virtuálního světa, pohlavní choroby, šikana a domácí násilí, trestné činy páchané na mladistvých. Byly organizovány individuální konzultace pro žáky a rodiče prospěchově problémových žáků a pro žáky s vývojovými poruchami učení. 8. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/14 se pedagogičtí pracovníci naší školy zúčastnili různých školení, vzdělávacích programů a seminářů zaměřených převážně na nové poznatky a formy výuky v jednotlivých předmětech, čímž si prohlubovali odbornou i pedagogickou způsobilost. Jeden učitel si doplňoval studiem pedagogiky a didaktiky a základů psychologie pro pedagogy v CCV. Dvě učitelky se školily v souvislosti se státní maturitou na zadavatele a hodnotitele písemné a ústní zkoušky státní MZ. Učitelka tělesné výchovy absolvovala kurz zdravotní tělesné výchovy. Několik pedagogů se e-learningovým kurzem Copywriting zdokonalovali v psaní článků. Výchovná poradkyně absolvovala seminář o individuálním výchovném programu. Všichni vyučující se v rámci projektu EU peníze středním školám zúčastnili kurzů pro zlepšení sociálního klimatu ve škole a mentoringu. 9. Údaje o hospodaření školy (Viz. přílohy č.8 a č.9) 10. Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2013/14 kontrola činnosti školy ČŠI neproběhla. 15

17 I. Projednání výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti školy zpracovaná dle zákona ČNR č. 564/1990 Sb. ze dne o státní správě a samosprávě ve školství, 17 e/2,3/,g byla projednána na poradě pedagogických pracovníků dne Schválení školskou radou proběhlo také (Viz. přílohy č.10,11 ) Výroční zpráva obsahuje: Stran: 17 Příloh: 11 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2012/2013 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 11. října 2013 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/2013

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více