VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014

2 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Název školy: EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Školní 143, Rybitví Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Ing. Lenka Rolečková 1. Charakteristika školy Typ školy: Forma studia: Studijní obory: střední odborná škola denní studium, dálkové studium M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Informační technologie Dálkový přístup: Škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR pod č.j /92-242, pod č.j / , pod č.j /97 60, pod č.j / 98 21, pod č.j / a pod č.j / Od škola vyučuje od 1. ročníku denního i dálkového studia podle vlastních ŠVP koncipovaných na základě platných RVP vydaných MŠMT ČR. Výuka denního i dálkového studia probíhá v sídle školy v obci Rybitví, ul. Školní 143. Škola má v této budově prostory, stavebně určené pro činnost školy, k dispozici 8 kmenových tříd, jedna multimediální laboratoř, 2 jazykové učebny, kancelář ředitelky školy, sekretariát, kabinet zástupkyň ředitelky školy, kabinety učitelů, kabinet výchovného poradce, šatny a skladové prostory. Žákům jsou k dispozici nápojové automaty na teplé a studené nápoje, automat na svačiny. Multimediální laboratoř jako učebna výpočetní techniky je přístupná žákům i mimo výuku. Je vybavena 27 počítači, u jednoho počítače pracuje jeden žák. Počítače jsou spojeny do sítě pod systémem LINUX. Celá škola je přes optický kabel připojena k síti Internet. 1

3 Kmenové třídy mají v průměru 26 míst u samostatných žákovských stolků. Jedna jazyková učebna má 18 míst druhá 12 míst. Škola je vybavena dvěma kopírovacími zařízeními RICOH, které jsou k dispozici učitelům i žákům. Vybavení tříd, odborných učeben a kabinetů je částečně zhotovené na zakázku podle potřeb školy a částečně vybaveno standartně. Pro potřeby výuky je v každé třídě napevno připojen dataprojektor, k dispozici je videorekordér, DVD přehrávač, jeden barevný televizor, digitální fotoaparát a případně zpětné projektory. Vedení školy, správce počítačové sítě a všichni pedagogové mají k dispozici notebooky. Každý učitel jazyků využívá ve svých hodinách školní audiopřehrávač. Učebnice si žáci kupují individuálně podle stanovení vyučujícího. Učitelům jsou k dispozici odborná a cizojazyčná periodika. Všem žákům prvních ročníků je zprostředkován na začátku školního roku výhodný nákup značkových notebooků od renomované firmy Dell. Tyto notebooky žáci využívají pro výuku, ale mohou ho používat i doma pro soukromé účely a hlavně na přípravu do výuky. Od 1. ledna 1997 je škola samostatnou právnickou osobou ve formě společnosti s ručením omezeným. Dne škola získala Certifikát kvality soukromé školy. Na škole pracuje Školská rada EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o, zřízená dne , v počtu 3 členů. V průběhu školního roku 2013/14 proběhla dvě zasedání školské rady. Škola si klade za cíl dosáhnout otevřené, klidné a sdílné atmosféry, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti. Ve vyučování se zaměřujeme na tvořivé myšlení žáků, jejich účinnou motivaci a povzbuzení zájmu o školní práci. Našim cílem je neustálé zkvalitňování výuky cizích jazyků, zaměření na přípravu žáků k jazykovým zkouškám různých stupňů a navázání partnerství se školou v zahraničí. Usilujeme se o prohlubování součinnosti školy a rodiny, o soulad výchovného působení a snahy předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků. Podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby mohli využívat získané poznatky pro celkové zlepšení práce školy. Škola se snaží o propojení teorie s praxí tak, aby byli žáci co nejlépe připraveni na zapojení do pracovního procesu. Posláním naší školy je pomáhat budovat osobnost tvůrčích pracovníků pro oblast ekonomiky, obchodu a informatiky, se znalostmi na úrovni obecně platné u těchto profesí v EU. Škola v rámci plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje s mnoha podnikatelskými subjekty v kraji. Konají se přednášky z praktického života ve firmách a žáci navštěvují firmy v rámci výkonu své povinné praxe. Ve školní roce 2013/2014 škola získala projekt EU Peníze středním školám v rámci nějž realizovala především sociometrické šetření na půdě školy, učitelé tvořili do svých předmětů DUMY, dále pak bylo posíleno jazykové vzdělávání. Charakteristika oboru Ekonomika a podnikání: Účelem studia je připravit žáky pro činnost v řídící sféře především v oblasti obchodu a služeb, marketingových činností, finančního a manažerského účetnictví a pro podnikatelskou sféru. Teoretická příprava, doplněná odbornou praxí, poskytuje všeobecné vzdělání, znalost dvou cizích jazyků a odborné vzdělání s důrazem na praktické znalosti a dovednosti a jejich účelné využití v řídících a podnikatelských aktivitách. Studium je zaměřeno na účelné zvládnutí základů podnikatelských a řídících činností 2

4 a vede žáky k pragmatickému náhledu s maximální možnou mírou etiky manažera a podnikatele. Absolvent je připravován pro výkon řídících a manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení ve středních firmách, pro vyšší a střední stupeň řízení v malých firmách, zabývajících se především obchodem a službami, marketingovými, účetními a ekonomickými činnostmi. Výsledné znalosti umožňují absolventovi také samostatné podnikání v oboru obchodu a služeb. Při tvorbě dvou ŠVP oboru Ekonomika a podnikání škola vycházela z platných RVP a dále pak z potřeb regionu. Vzdělávací programy vychází z potřeb podnikatelské sféry v regionu, byly empiricky zjištěny a takto koncipovány. Charakteristika oboru Informační technologie: Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích. Při studiu žáci získají především technické znalosti a dovednosti v odborných předmětech, z nichž nosný předmět představuje programové vybavení, od kterého se odvíjejí další odborné předměty s mezipředmětovými vztahy, jako je technické vybavení, elektrotechnika, ekonomika a praktická cvičení. Využívají znalostí o informačních technologiích, aplikaci osobních počítačů, počítačové komunikace a výměny a ochrany dat a ekonomických agend. Tyto základní odborné předměty zobecňují hardwarovou, softwarovou a programovací problematiku. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalost žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělání žáků. S ohledem na uplatnění žáků je kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností a dovedností hlavně v předmětech český jazyk a literatura a v tréninkových programech. Žáci si osvojují povinný anglický jazyk, který má v současné době v informačních technologiích a počítačové terminologii dominantní pozici. Při volbě přírodovědného předmětu se vychází z fyziky, jako podpory odborným předmětům. Blok výběrových předmětů vytváří prostor pro odbornou orientaci v duchu profilu absolventa naší školy. Profilace žáků vychází z možností uplatnění žáků na trhu práce, z možností a podmínek naší školy a ze zájmu žáků. Konkrétně na naší škole jsou to předměty jako operační systémy, architektura sítí, a především počítačová grafika. Absolvent studijního oboru Informační technologie má potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti. Je připravován na jednání s obchodními partnery, spolupracovníky i podřízenými. Je také veden k uplatňování pravidel společenského chování a týmové spolupráce. Je vybaven znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorby podnikové identity, má základní znalosti managementu a obchodu. Dále má dostačující přehled o hardware, aby dokázal vyměnit části osobního počítače z důvodu opravy a modernizace. Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent po příslušné praxi dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úkoly, spojené s provozem informačních technologií a počítačových sítí podniku nebo firmy. Absolventi oboru se mohou uplatňovat ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, a to např. jako správci sítě v různých soukromých i státních institucí, ve studiích DTP aj. jako správci lokální počítačové sítě nebo mohou pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách příbuzných oborů. 3

5 2. Přehled RVP čtyřleté studium oboru Ekonomika a podnikání M/01 dle RVP vydaného MŠMT ČR pod č.j / ŠVP: Zahraniční obchod a logistika forma denní a dálková ŠVP: Sportovní management forma denní čtyřleté studium oboru Informační technologie M/01 dle RVP vydaného MŠMT ČR pod č.j. 6907/ ŠVP: Informační technologie a design forma denní a dálková ŠVP: Počítačová grafika a design forma denní a dálková ŠVP: Audiovizuální technologie forma denní 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti Ve školním roce 2013/14 měl pedagogický sbor naší školy celkem dvacet členů. Z toho bylo sedmnáct interních učitelů, z nich dvě učitelky se během roku vystřídali na pozici učitele odborných ekonomických předmětů, tři externí učitelé a jedna asistentka pedagoga, která byla současně interním učitelem. Jedna učitelka byla na rodičovské dovolené. Učitelka přírodovědných předmětů, matematika, fyzika, elektrotechnika, během roku odešla na mateřskou dovolenou a na její místo nejprve nastoupil externí učitel a později učitelka interní. Ve vedení školy stála zřizovatelka a ředitelka školy a jednatelka společnosti v jedné osobě, dále dvě zástupkyně ředitelky školy. Nepedagogičtí pracovníci školy byli ve školním roce 2013/14 tři, z toho jedna ekonomka a účetní, jedna asistentka ředitelky, personalistka a koordinátora kurzů a jedna paní uklízečka. Seznam interních vyučujících: Ing. Lenka Rolečková, 1975, zřizovatelka školy, ředitelka školy, jednatelka společnosti Absolventka Univerzity Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, studijní obor Dopravní marketing, management a logistika. Nyní studium doktorského programu. Praxe 19 let, z toho 13 let ve školství. výuka ekonomických předmětů DPS na Univerzitě Pardubice Pracovní poměr od trvá. Mgr. Radomíra Urbanová, 1958, zástupkyně ředitelky školy Absolventka Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika biologie. Praxe 31 let ve školství. výuka matematiky, biologie 4

6 matematika, cvičení z matematiky výuka na denním i dálkovém studiu Pracovní poměr od trvá. Ing. Jitka Sýkorová, 1979, učitelka, zástupkyně ŘŠ pro provoz školy Absolventka Univerzity Pardubice, Fakulta ekonomicko- správní, obor Veřejná ekonomika a správa. 7 let praxe ve školství. výuka ekonomických předmětů DPS na Univerzitě Pardubice ekonomika, zahraniční obchod, administrativa, aplikovaná ekonomie, účetnictví a daně výuka na denním i dálkovém studiu Pracovní poměr od trvá. Mgr. Eliška Bartoňová, 1988, učitelka Absolventka Univerzity Hradec Králové, Fakulta pedagogická, učitelství pro střední školy, obor český jazyk a ruský jazyk. Bez praxe. výuka českého jazyka, ruského jazyka český jazyk, ruský jazyk, tréninkové programy, obchodní korespondence v ruském jazyce Pracovní poměr od trvá Mgr. Jitka Bořilová, 1971, asistentka pedagoga Absolventka Univerzity Hradec Králové. Pedagogická fakulta, obor Český jazyk, učitelství pro ZŠ. Praxe 18 let ve školství. český jazyk český jazyk, dějepis Pracovní poměr od trvá. Ing. Jiří Flek, 1984, učitel Absolvent Univerzity Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, obor Systémové inženýrství a informatika. 3 roky praxe. výuka výpočetní techniky bez pedagogické způsobilosti architektura sítí, operační systémy, informační technologie, hardwarové vybavení, kancelářský software Pracovní poměr od trvá. 5

7 Ing. Veronika Hlavová, 1989, učitelka Absolventka Univerzity Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, obor Ekonomika a management podniku. Bez praxe výuka ekonomických předmětů bez pedagogické způsobilosti ekonomika, účetnictví a daně, logistika, tréninkové programy, administrativa, zahraniční obchod, aplikovaná ekonomie výuka na denním i dálkovém studiu Pracovní poměr od Ing. Jan Jedlička, 1981, učitel Absolvent Univerzity Hradec Králové, fakulty informatiky a managementu program systémové inženýrství a informatika. 9 let praxe ve školství. výuka výpočetní techniky pedagogika v rámci DVPP v CCV Pard. kraje správce počítačové sítě algoritmy a programování, informační technologie, programování webových aplikací výuka na denním studiu a dálkovém studiu Pracovní poměr od trvá. Mgr. Jiří Kumstát, 1979, učitel Absolvent Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Teorie a filosofie komunikace. 8 let praxe ve školství. výuka anglického jazyka studium pedagogiky v rámci DVPP v CCV Pard. kraje anglický jazyk, obchodní korespondence v anglickém jazyce, tělesná výchova, administrativa, hospodářský zeměpis, tréninkové programy Pracovní poměr od trvá. Mgr. Tomáš Novotný, 1982, učitel Absolvent Pedagogické fakulty Univerzita Hradec Králové, obor Učitelství pro střední školy - informatika a matematika. 5 let praxe ve školství. výuka informatiky a matematiky matematika, počítačová grafika, dějiny umění, kancelářský software, informační technologie, programování webových aplikací Pracovní poměr od trvá. 6

8 Mgr. Lucie Písařová,1982, učitelka Absolventka pedagogické fakulty Univerzita Hradec Králové, obor Matematika a fyzika. 7 let praxe ve školství. výuka matematiky a fyziky matematika, fyzika, informační technologie, elektrotechnika Mateřská dovolená od Mgr. Markéta Procházková, 1974, učitelka Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, obory Učitelství pro ZŠ, Učitelství anglického jazyka. Praxe 22 let, z toho 7 let ve školství. výuka anglického jazyka anglický jazyk, biologie a ekologie, základy práva, seminář z anglického jazyka Pracovní poměr od trvá. Mgr. Lucie Randáková, 1983, učitelka Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro základní školy, 2. stupeň ZŠ německý jazyk a občanská nauka, dále absolventka Fakulty filosofické Univerzity Pardubice obor Německý jazyk pro hospodářskou praxi. 4 roky praxe ve školství. výuka německého jazyka a občanské nauky německý jazyk, společenské vědy, marketing, management, mezinárodní marketing, informační technologie, tělesná výchova Pracovní poměr od trvá. Mgr. Lucie Sotonová, 1986, učitelka Absolventka pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro střední školy chemie, matematika. 3 roky praxe. výuka matematiky a fyziky matematika, fyzika, elektrotechnika Pracovní poměr od Ing. Petra Sotonová, 1986, učitelka Absolventka Univerzity Hradec Králové, Fakulta manažersko ekonomická. 3 roky praxe. 7

9 výuka ekonomických předmětů studium pedagogiky v rámci DVPP v CCV Pard. kraje administrativa, tréninkové programy, účetnictví, aplikovaná ekonomie, marketing, ekonomika, výuka na denním i dálkovém studiu Rodičovská dovolená od Ing. Hana Švecová Důbravová, 1982, učitelka Absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, obor inženýrská informatika. 5 let praxe. výuka ekonomických předmětů bez pedagogického vzdělání ekonomika, účetnictví a daně, logistika, tréninkové programy, zahraniční obchod, aplikovaná ekonomie výuka na denním i dálkovém studiu Pracovní poměr od Mgr. Iva Urbanová, 1984, učitelka Absolventka Univerzity Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor Česká filologie. 3 roky praxe. výuka českého jazyka český jazyk, společenské vědy, dějepis, chemie Pracovní poměr od Všichni stálí pracovníci měli ve školním roce 2013/14 hlavní pracovní poměr u EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o., Školní 143, Rybitví. Seznam externích vyučujících Ing. Jan Piroutek, 1982, učitel Absolvent ČVUT Praha, Fakulta strojní. Bez praxe ve školství. matematiky, fyzika bez pedagogického vzdělání matematika, fyzika, elektrotechnika Pracovní poměr od do

10 Michal Tydrych, 1990, učitel Student Univerzity Hradec Králové, Fakulta přírodovědecká, obor Informatika se zaměřením na vzdělávání a obor Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzdělávání. Bez praxe ve školství. výuka výpočetní techniky bez pedagogického vzdělání programování webových aplikací, informační technologie výuka na denním studiu Pracovní poměr od do Bc. Radka Voltrová, 1989, učitelka Studentka UP Olomouc, Filosofická fakulta, obor Ruský jazyk se zaměřením na hospodářskou praxi. Bez praxe ve školství. ruský jazyk bez pedagogického vzdělání ruský jazyk, výuka na dálkovém studiu Pracovní poměr od do Nepedagogičtí pracovníci: Ing. Adriana Staňková, 1968 Absolventka VŠ dopravních spojů, Žilina. V rámci kurzů doplněno ekonomické vzdělání. Pracovní zařazení: ekonomka, účetní Pracovní poměr od trvá. Bc. Ivana Ondráčková, 1964 Absolventka University Jana Amose Komenského, obor Výchova a vzdělávání dospělých. Pracovní zařazení: asistentka ředitelky, personální oddělení, koordinátorka kurzů Pracovní poměr od trvá. Lucie Slatinská, 1975 Pracovní zařazení: uklízečka Pracovní poměr od

11 4. Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2013/14 se konalo přijímací řízení do prvních ročníků na obor M/01 Ekonomika a podnikání v denním a dálkovém čtyřletém maturitním studiu a do prvních ročníků obor M/01 Informační technologie v denním a dálkovém čtyřletém maturitním studiu. Na obou oborech jsou žáci od 1. září 2013 vzděláváni dle ŠVP platného od a) denní studium Přihlášeno v 1. kole Z toho dívek Z 9. ročníku ZŠ Přihlášeno celkem Obor Ekonomika a podnikání Obor Informační technologie Celkem Přijato v 1. kole Z toho dívek Z 9. ročníku ZŠ Přijato celkem Obor Ekonomika a podnikání Obor Informační technologie Celkem Součástí přijímacího řízení nebyly ve školním roce 2013/14 přijímací zkoušky. Ve školním roce 2013/14 pokračoval systém zápisových lístků. Celkem bylo v přijímacím řízení převzato školou 33 zápisových lístků, dva zápisové lístky se vracely. K studuje v prvních ročnících denního studia 31 žáků, z toho je 17 žáků na oboru Ekonomika a podnikání a 14 žáků na oboru Informační technologie. b) dálkové studium Přihlášeno v 1. kole Z toho dívek Přihlášeno celkem Obor Ekonomika a podnikání Obor Informační technologie Celkem Přijato Z toho dívek Přijato celkem v 1. kole Obor Ekonomika a podnikání Obor Informační technologie Celkem

12 Přijímací zkoušky nekonal žádný žák. Byly konány pouze ústní pohovory. 1. ročník oboru Ekonomika a podnikání opakuje jedna žákyně, oboru Informační technologie dva žáci a jeden žák se vrátil po přerušení studia. K studuje v prvním ročníku dálkového studia celkem 13 žáků, z toho 6 žáků na oboru Ekonomika a podnikání a 7 žáků na oboru Informační technologie. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a) Počty žáků K K Odešlo během roku Přišlo během roku Počet žáků denního studia Počet žáků dálkového studia Celkem b) Výsledky výchovy a vzdělávání žáků k Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno s vyznamenáním 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Počet žáků denního studia Počet žáků dálkového studia Celkem c) Poskytnutá stipendia I.pol. II.pol. maturitní celkem Počet poskytnutých stipendií Vyplaceno v Kč Konkrétní údaje o výsledcích tříd v jednotlivých předmětech dle pololetí jsou uvedeny v tabulkách, které jsou přílohou č. 7 této výroční zprávy. V druhém pololetí neprospívající a neklasifikovaní žáci vykonali komisionální zkoušky v měsících srpnu a září V prvním pololetí školního roku 2013/14 mělo povoleno odklad klasifikace pět žáků denního studia. V druhém pololetí byl povolen odklad devíti žákům z toho čtyřem žákům dálkového studia. Čtyřem žákům denního a pěti žákům dálkového studia bylo na jejich žádost povoleno opakování úspěšně neukončeného ročníku školního roku 2013/14. 11

13 Do zdravotně postižených žáků denního studia školního roku 2013/14 bylo zařazeno celkem 5 žáků, z toho dva měli individuální vzdělávací plán. Přerušení studia mělo ve školním roce 2013/14 povoleno celkem 20 žáků, z toho 17 žáků dálkového studia. Kromě prospěchových stipendií, kterých bylo v I. pol. šk. r. 2013/14 čtyři a v II. pol. šk. r. 2013/14 pět, byly vyplaceny ještě dvě tzv. maturitní stipendia za maturitní prospěch s vyznamenáním. Celkem bylo vyplaceno 18350Kč. d) Výsledky maturitních zkoušek v jarním termínu Počet žáků ve třídě V jarním termínu maturovalo Přihlášeno k podzimnímu termínu V podzimním termínu maturovalo Denní studium 4.A Denní studium 4.B Dálkové studium C Dálkové studium D Z předchozích ročníků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním Denní studium 4.A Denní studium 4.B Dálkové studium 4.C Dálkové studium 4.D Z předchozích ročníků Ve školním roce 2013/14 se konala státní maturitní zkouška složená ze společné části MZ připravované CERMATEM a profilové části, kterou si připravovala škola. Studenti na každém oboru skládají tři profilové zkoušky. Na oboru Ekonomika a podnikání jsou to zkoušky ekonomika a účetnictví, zahraniční obchod a logistika a maturitní práce s obhajobou. Na oboru Informační technologie jsou to zkoušky informační technologie, operační systémy a bezpečnost dat a také maturitní práce s obhajobou. Maturitní zkoušky se zúčastnily na naší škole čtyři třídy. Na oboru Ekonomika a podnikání to byla jedna třída denního a jedna třída dálkového studia a na oboru Informační technologie to byla také jedna třída denního jedna třída dálkového studia. Třídy denního studia měly celkem 33 žáků, 6 žáků neukončilo na jaře úspěšně poslední ročník a nebyli tedy připuštěni k maturitní zkoušce v jarním řádném termínu. Třídy dálkového studia měly celkem 24 žáků, 9 žáků neukončilo úspěšně ročník a nebyli tedy také připuštěni k maturitní zkoušce v jarním termínu. V jarním řádném termínu konalo maturitní zkoušky tedy celkem 52 žáků, z toho 10 žáků opakovalo maturitní zkoušku z loňského školního roku. K podzimnímu termínu se přihlásilo celkem 30 žáků, z toho jeden z loňského ročníku, maturovalo však pouze 26 žáků, protože 4 neukončili úspěšně čtvrtý ročník ani po komisionálních zkouškách. 12

14 Celkově 38 žáků odmaturovalo úspěšně, z toho 2 žáci prospěli s vyznamenáním, 34 prospělo, z toho 4 z předchozího školního roku, 17 žáků neprospělo, z toho 6 žáků z předchozího školního roku, 3 žákyně se bez omluvy nedostavily. e) Aprobovanost výuky Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost 95% 70% Nižší procento pedagogické způsobilosti je způsobeno tím, že odborné předměty na naší škole vyučují vysokoškolsky vzdělaní odborníci z nepedagogických fakult. V průběhu učitelské praxe si doplňují. Odborná způsobilost je na naší škole vysoká. f) Stav koncepce Počet tříd/ nejvyšší počet žáků Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele Denní studium 8/ Dálkové studium 8/ g) Umístění absolventů v dalším studiu VŠ Počet/ % - z počtu odmaturovaných Denní studium 4.A 8/57% Denní studium 4.B 5/50% Dálkové studium 4.C 0/0% Dálkové studium 4.D 1/12,5% h) Zájem o absolventy na trhu práce Na trhu práce je o naše absolventy poměrně zájem, i když i oni se musí potýkat s problémy umísťování absolventů škol ekonomického a technického zaměření. Výhodou je, že značná část našich žáků se vzdělává pro potřeby rodinných firem, ve kterých také nalézá později uplatnění. ch) Předpoklady a trend dalšího zaměření EDUCAnet - Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oboru Ekonomika a podnikání a oboru Informační technologie. V oboru Ekonomika a podnikání se žáci směřují k profilu zahraniční obchod a dalším profilům dle ŠVP, které škola tvoří s souladu s poptávkou na trhu. Obor Informační technologie připravuje žáky pro činnosti vyžadující rozsáhlé systémové znalosti, zejména výpočetní techniky, počítačových sítí a principů počítačové grafiky. Vzhledem k tomu, že odborníků znalých specifik uvedených oblastí je nedostatek, předpokládáme, že tyto obory výrazně zvýší uplatnění našich absolventů na trhu práce. 13

15 V dalším rozvoji organizace studia a náplně odborných předmětů (hlavně ekonomické předměty, právní nauka, účetnictví) je třeba se zaměřit na jejich aktualizaci a doplnění témat v souvislosti s EU. Odborný rozvoj školy v souvislosti se specializací ekonomika a podnikání i informační technologie se zaměřuje na tyto směry: propojení ekonomických předmětů s praxí, které přispěje k rozvoji podnikatelských schopností, znalostí a předpokladů pro samostatné podnikání budoucích absolventů rozšířená výuka jazyků - angličtina, němčina, ruština s důrazem na konverzaci a obchodní korespondenci, výuka nepovinných odborných předmětů v cizím jazyce výuka výpočetní techniky se zaměřením na kancelářský a ekonomický software a využití sítě Internet, jako významného informačního zdroje a nástroje marketingu problematika informačních systémů, ochrany dat, autorských práv k softwaru schopnost realizovat spojení počítačů do malé lokální sítě včetně zabezpečení optimální hardwarové a softwarové konfigurace dovednost navrhovat informační systémy 6. Údaje o aktivitách školy, prezentace na veřejnosti Škola organizovala řadu akcí pro žáky i řadu akcí pro veřejnost (viz přílohy č. 5 a č.6). Dále se škola účastnila několika projektů financovaných EU. Projekt: EU peníze středním školám - Zvýšení efektivity výuky Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Projekt: Grundtvig Stárnutí s radostí: Neváhejte a buďte aktivní! Projekt partnerství Grundtvig v rámci Programu celoživotního učení je projekt Evropské unie spojující 7 partnerských organizací ze 7 zemí (ČR, Polska, Řecka, Francie, Litvy, Bulharska, a Rumunska), jehož hlavním cílem bylo zapojit seniory a starší občany do aktivnějšího života pomocí jejich koníčků, zabránit tak v jejich společenské izolaci a podnítit je k větší aktivitě, představit jim současný život a kulturu partnerských zemí, podpořit jejich dosavadní znalosti a dovednosti, naučit je komunikovat prostřednictvím moderních technologií (internet, sociální sítě). V rámci projektu probíhala pravidelná setkání seniorů ve dvou kurzech: informační technologie a rukodělné práce. Výstupy z těchto kurzů prezentovali senioři při výjezdových setkáních v zahraničí (prezentace svých koníčků, ochrany přírody v ČR, kulturním bohatství našeho města). Projekt: Comenius Sociální média a škola Projekt Evropské unie spojující 6 partnerských škol ze 6 zemí (ČR, Itálie, Německa, Velké Británie, Francie, Turecka), jehož hlavním cílem je představit dnešním teenagerům alternativní způsoby trávení volného času, než jsou sociální sítě a svět internetu, motivovat je k dokončení studií a připravit na budoucí vzdělávání, snížit jejich závislost na sociálních médiích, představit jim kulturní různorodost, toleranci a porozumění mezi odlišnými kulturami, představit jim zdravý životní styl a zlepšit jejich znalost anglického jazyka jako dorozumívacího jazyka tohoto projektu. 14

16 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má ustaveného výchovného poradce. Ve školním roce 2013/14 funkci výchovného poradce zastávala Mgr. Markéta Procházková. Ve své činnosti se zaměřila zejména na problémy spojené s přechodem žáků ZŠ na střední školu, dále na integrované žáky tzn. se specifickými poruchami učení a to i v souvislosti se státní maturitní zkouškou a také na žáky se zdravotním postižením, kteří k nám na školu přicházejí a někteří mají individuální vzdělávací plán. V neposlední řadě je to i poradenství při výběru VŠ. Výchovná poradkyně zajišťovala protidrogovou prevenci žáků, proběhla beseda na téma alkohol a jiné psychotropní a omamné látky. V rámci prevence sociálně patologických jevů byla s žáky probírána témata např. závislosti na sociálních sítích a internetu, nebezpečí virtuálního světa, pohlavní choroby, šikana a domácí násilí, trestné činy páchané na mladistvých. Byly organizovány individuální konzultace pro žáky a rodiče prospěchově problémových žáků a pro žáky s vývojovými poruchami učení. 8. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/14 se pedagogičtí pracovníci naší školy zúčastnili různých školení, vzdělávacích programů a seminářů zaměřených převážně na nové poznatky a formy výuky v jednotlivých předmětech, čímž si prohlubovali odbornou i pedagogickou způsobilost. Jeden učitel si doplňoval studiem pedagogiky a didaktiky a základů psychologie pro pedagogy v CCV. Dvě učitelky se školily v souvislosti se státní maturitou na zadavatele a hodnotitele písemné a ústní zkoušky státní MZ. Učitelka tělesné výchovy absolvovala kurz zdravotní tělesné výchovy. Několik pedagogů se e-learningovým kurzem Copywriting zdokonalovali v psaní článků. Výchovná poradkyně absolvovala seminář o individuálním výchovném programu. Všichni vyučující se v rámci projektu EU peníze středním školám zúčastnili kurzů pro zlepšení sociálního klimatu ve škole a mentoringu. 9. Údaje o hospodaření školy (Viz. přílohy č.8 a č.9) 10. Údaje o výsledcích inspekce Ve školním roce 2013/14 kontrola činnosti školy ČŠI neproběhla. 15

17 I. Projednání výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti školy zpracovaná dle zákona ČNR č. 564/1990 Sb. ze dne o státní správě a samosprávě ve školství, 17 e/2,3/,g byla projednána na poradě pedagogických pracovníků dne Schválení školskou radou proběhlo také (Viz. přílohy č.10,11 ) Výroční zpráva obsahuje: Stran: 17 Příloh: 11 16

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více