Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality"

Transkript

1 Operační program Podnikání a inovace

2 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy

3 Druhy výzev Jednorázová časově omezená výzva - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Kontinuální příjem žádostí - výstupem je rozhodnutí o schválení či zamítnutí projektu

4 Charakteristika -- navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) hlavní programový dokument realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu -- významný nástroj realizace Koncepce rozvoje MSP na období celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy

5 OP Podnikání a inovace Globální cíl ( ) Do konce roku 2013 zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. "

6 Priority OPPI 1. Vznik firem 2. Rozvoj firem 3. Efektivní energie 4. Inovace 5. Prostředí pro podnikání a inovace 6. Služby pro rozvoj podnikání

7 Prioritní osa Oblast podpory Program Alokace 1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům 1.2 Využití nových finančních nástrojů START Jeremie 2,6 % 2. Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií ROZVOJ 21,8 % a ICT v podnicích ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje EKO-ENERGIE 8,0 % 4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V INOVACE POTENCIÁL 22,4 % 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů SPOLUPRÁCE PROSPERITA ŠKOLICÍ STŘEDISKA 35,4 % 5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb 6.2 Podpora marketingových služeb PORADENSTVÍ MARKETING 6,9 %

8 Veřejná podpora co je to? základní pravidla druhy veřejné podpory jaký to má vliv na podnikatelskou činnost míra veřejné podpory v ČR důsledky nedodržení

9 Maximální míra veřejné podpory (velké/střední/malé podniky)

10 Implementační agentury CzechInvest OPPI Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)

11 Program START Implementační agenturou ČMZRB Příjemci podpory: začínající podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci (FO i PO) Forma podpory: bezúročný úvěr nebo cenově zvýhodněná záruka za úvěr Výše podpory: až 1,5 mil. Kč Cíl programu: Podpořit podnikatelské projekty právnických nebo fyzických osob poprvé vstupujících do podnikání

12 Program START Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek. DPH je uznatelným nákladem. Typový projekt: vybavení provozovny začínajícím podnikatelem

13 Program PROGRES Implementační agentura: ČMZRB Příjemci podpory: MSP Forma podpory: podřízený úvěr s možností příspěvku Výše podpory: až 25 mil. Kč Cíl programu: Podpořit rozvojové projekty MSP s nedostatečnou kapitálovou vybaveností a zvýšit regionální zaměstnanost.

14 Program PROGRES Způsobilé výdaje:pořízení hmotného a nehmotného majetku, koupě podniku v konkursu Typový projekt: Podnikateli je bankou poskytnut komerční úvěr na část pořizované výrobní technologie. Od ČMZRB dostane zvýhodněný podřízený úvěr na krytí zbývající části nákladů s až 6letým odkladem splátek. Pokud podnikatel zaměstná nejméně 3 nové pracovníky, může obdržet příspěvek ve výši až 10 % podřízeného úvěru.

15 Program ZÁRUKA Implementační agentura: ČMZRB Příjemci podpory: MSP Forma podpory: cenově zvýhodněná záruka za úvěr Výše podpory: - Zvýhodněná záruka do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru. - Zvýhodněná záruka ve výši až 80 % k úvěrům do výše 5 mil. Kč s dobou splatnosti delší než 3 roky s finančním příspěvkem 10 % z výše zaručovaného úvěru (pro projekty na území regionů se soustředěnou podporu státu).

16 Program ZÁRUKA Cíl programu: pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice, a to zejména malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu. Způsobilé výdaje: hmotný a nehmotný majetek vč. stavebních prací, zásoby

17 Program ZÁRUKA Typové projekty: Nákup strojů a zařízení do pronajatých prostor či vlastních prostor Rekonstrukce, nákup či výstavba budov a doplnění strojů a zařízení. Zvýšení zásob k pokrytí nových zakázek, pro rozšíření sortimentu prodávaného zboží a k rychlejšímu a kompletnějšímu pokrytí potřeb odběratelů.

18 Program ROZVOJ Implementační agentura: CzechInvest Příjemci podpory: MSP v regionech se soustředěnou podporou státu Forma podpory: dotace Výše podpory: až 20 mil. Kč Cíl programu: Podpořit rozvojové technologicky orientované projekty MSP v regionech postižených vysokou mírou nezaměstnanosti a strukturálními problémy.

19 Program ROZVOJ Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek (stavební náklady nejvýše 20 % celkových uznatelných nákladů projektu), dlouhodobý nehmotný majetek (licence, patenty) Typový projekt: Rozšíření výroby pořízením nového strojního vybavení s lepšími technickými, ekonomickými a ekologickými parametry. V r proběhla 1. Výzva

20 Program ICT a strategické služby Implementační agentura: CzechInvest Příjemci podpory: podnikatelské subjekty Forma podpory: dotace Výše podpory: až 100 mil. Kč Cíl programu: podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice, podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb.

21 Program ICT a strategické služby Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek (zejména stavební náklady; hardware a sítě; stroje a zařízení apod.),dlouhodobý nehmotný majetek (zejména licence, know-how, software), vybrané provozní náklady (zejména vybrané osobní náklady, služby a studie; přístup k informacím a databázím). Typové projekty: tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, centra pro návrh a implementaci IS/ICT, centra sdílených služeb, centra zákaznické podpory, 1. Výzva

22 Program ICT v podnicích Implementační agentura: CzechInvest Příjemci podpory: MSP Forma podpory: dotace Výše podpory: až 20 mil. Kč Cíl programu: Podpořit využívání informačních systémů MSP.

23 Program ICT v podnicích Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek (zejména hardware a sítě), dlouhodobý nehmotný majetek (zejména software, licence a know-how), vybrané provozní náklady (zejména školení, semináře, tvorba webových stránek aj.) Typový projekt: Podpora implementace informačního systému řízení podnikových zdrojů (logistika, finance, výroba, prodej), implementace informačních systémů pro řešení vztahů se zákazníky apod. 2. Výzva programu

24 Program EKO-ENERGIE Implementační agentura: ČEA Příjemci podpory: podnikatelské subjekty Forma podpory: dotace, zvýhodněný úvěr Výše podpory: až 100 mil. Kč Cíl programu: podpořit rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie. Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vč. stavebních prací

25 Program EKO-ENERGIE Typové projekty: výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných a druhotných zdrojů energie, výroba briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů energie, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů. V r proběhla 1. Výzva

26 Program INOVACE Implementační agentura: CzechInvest Příjemci podpory: podnikatelské subjekty Forma podpory: dotace Výše podpory: až 75 mil. Kč Cíl programu: podpořit komercionalizaci výsledků výzkumu a vývoje podporou jejich zavádění do výroby

27 Program INOVACE Způsobilé výdaje: pořízení investičního majetku (stavební náklady pouze formou adaptace stávajících prostor pro instalaci strojního vybavení), MSP povoleny i provozní náklady de minimis Typový projekt: Podnikatel vyvinul nový výrobek a má k dispozici prototyp. Program podpoří náklady pořízení strojů na zahájení výroby a u MSP např. i náklady TPV. 2. Výzva

28 Program POTENCIÁL Implementační agentura: CzechInvest Příjemci podpory: podnikatelské subjekty Forma podpory: dotace Výše podpory: až 75 mil. Kč Cíl programu: zvýšit počet podnikatelských subjektů provádějících průmyslový výzkum a vývoj a zvýšit jeho kvalitu

29 Program POTENCIÁL Způsobilé výdaje: pořízení investičního majetku (stavební práce nejvýše do 40 % celkových UN), pro MSP i provozní náklady formou podpory de minimis Typový projekt: vybudování podnikového výzkumného a vývojového střediska formou rekonstrukce budovy a jejího vybavení potřebnými přístroji a softwarem. U MSP možno i hradit mzdy pracovníků, náklady spolupráce v oblasti VaV apod. 2. Výzva

30 Program SPOLUPRÁCE Implementační agentura: CzechInvest Příjemci podpory: právnické osoby nebo sdružení osob založené za účelem provozování uskupení. Forma podpory: dotace Výše podpory: bude specifikována v jednotlivých výzvách. Cíl programu: podpora vzniku a rozvoje kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni prostřednictvím odvětvových seskupení klastrů, polů excelence a technologických platforem.

31 Program SPOLUPRÁCE Typové projekty: Klastry - územně koncentrovaná odvětvová nebo oborová seskupení podnikatelských subjektů, vědeckovýzkumných, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí Póly excelence - seskupení výzkumných, podnikatelských a dalších subjektů zaměřených na výzkum v oblasti špičkových technologií;

32 Program SPOLUPRÁCE Technologické platformy - propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti VaV ve strategicky významných technologických oblastech; podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních technologických platforem 1. Výzva na technologické platformy Výzva na klastry

33 Program PROSPERITA Implementační agentura: CzechInvest Příjemci podpory: právnické osoby (kraje, obce, univerzity, podnikatelské subjekty apod.) Forma podpory: dotace až do 100 % uznatelných nákladů (nemělo by jít o veřejnou podporu) Výše podpory: až do 300 mil. Kč Cíl programu: podpořit zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků

34 Program PROSPERITA Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (pozemky, budovy, stavby, stroje a zařízení, software), provozní náklady formou de minimis (např. mzdy, konference, mezinárodní spolupráce apod.) Typový projekt: Obec ve spolupráci s univerzitou rekonstruuje a vybaví nevyužívaný objekt, ve kterém poskytuje plochy a služby začínajícím podnikatelům. 1. Výzva

35 Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Implementační agentura: CzechInvest Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty Sdružení podnikatelů (právnické osoby), podnikatelská seskupení (např. podnikatelské, oborové, odvětvové a profesní komory, zaměstnavatelské a další svazy sdružující podnikatelské subjekty) Územní samosprávné celky a jejich svazky. Nestátní neziskové organizace Vzdělávací instituce vzdělávající mimo systém formálního vzdělávání ve vybraných oborech

36 Program ŠKOLÍCÍ Forma podpory: dotace STŘEDISKA Výše podpory: do 150 mil. Kč Cíl programu: podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů. Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek (zejména stavební náklady, školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání), dlouhodobý nehmotný majetek (zejména školicí programy, software a data).

37 Typové projekty: Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA výstavba nebo pořízení školicího střediska; rekonstrukce stávajícího školicího střediska; modernizace prostor pro vzdělávání; vybavení školicích prostor včetně pořízení školicích pomůcek a vzdělávacích programů 1. Výzva , pozastavena

38 Program NEMOVITOSTI Implementační agentura: CzechInvest Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty, obce, kraje Forma podpory: dotace Výše podpory: bude dále specifikována v jednotlivých výzvách. Cíl programu: podpořit vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti.

39 Program NEMOVITOSTI Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek (zejména nákup nemovitosti a stavební náklady), dlouhodobý nehmotný majetek, vybrané provozní náklady (zejména služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace) Typové projekty: a)projekt přípravy zóny - projekt, jehož realizací dojde k zainvestování nové podnikatelské zóny nebo ke zvýšení kvality a k rozvoji stávající podnikatelské zóny. b)projekt regenerace zóny - projekt, jehož realizací dojde k přeměně brownfieldu na podnikatelskou zónu.

40 Program NEMOVITOSTI c)projekt výstavby nájemního objektu - projekt, jehož realizací vznikne nový podnikatelský objekt určený k pronájmu. d)projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k přeměně objektu, který odpovídá definici brownfieldu na podnikatelský objekt. e)projekt vyhotovení projektové dokumentace - projekt, jehož realizací dojde k vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce či regenerace podnikatelské nemovitosti.

41 Program NEMOVITOSTI 1. Výzva

42 Program PORADENSTVÍ Implementační agentura: CzechInvest Příjemci podpory: MSP Forma podpory: dotace do 50 % způsobilých výdajů Výše podpory: bude stanovena v jednotlivých výzvách Cíl programu: zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro malé a střední podniky

43 Program PORADENSTVÍ Způsobilé výdaje: Služby zejména externích poradců NRP Typový projekt: poradenské služby poskytované zejména poradci NRP v oblastech specializace NRP, zejména zaměřené na analýzu stavu podniků, poznání jejich slabých a silných stránek v oblasti řízení a výkonnosti, definování možných nápravných opatření, podporu při jejich realizaci a zavádění nových řídících metod apod. 1. Výzva se očekává

44 Program MARKETING Implementační agentura: CzechTrade Příjemci podpory: MSP Forma podpory: dotace Výše podpory: do 2 mil. Kč Cíl programu: posílení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách.

45 Program MARKETING Způsobilé výdaje: vybrané provozní náklady - zejména získávání a tvorba marketingových informací a propagačních materiálů, cizojazyčných internetových stránek v oblasti mezinárodního obchodu a zahraničních trhů, pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí. Typové projekty: Získání marketingových informací. Propagační materiály a internetové stránky. Účast na výstavách a veletrzích v zahraničí, pronájem plochy, provoz a výstavba stánku

46 Všeobecné podmínky pro čerpání finančních prostředků z OPPI Dotace a úvěry lze čerpat pro projekty, jejichž místem realizace je celá ČR kromě regionu Praha. V projektech musí být jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy související s projektem. Podpora z OPPI není určeny pro projekty, jejichž záměr spadá do oblastí rybolovu, akvakultury, zemědělské a potravinářské výroby uvedené v příloze I Smlouvy o založení ES, průmyslu stavby lodí, syntetických vláken, ocelářství a těžby uhlí. Žadatel je povinen předložit oprávnění k podnikání na území ČR (netýká se vysokých škol, krajů, obcí a neziskových organizací). Každý projekt musí splnit tzv. kritéria přijatelnosti.

47 Podmínky pro žadatele o dotaci či úvěr Musí mít sídlo na území ČR (právnické osoby), nebo být občanem ČR s trvalým pobytem na území České republiky (fyzické osoby). Musí být zaregistrován v ČR, tzn. musí být zapsán v obchodním rejstříku, evidován živnostenským úřadem Musí být registrován jako plátce daně z příjmu. Musí mít vypořádány všechny závazky, tzv. bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního prostředí.

48 Podmínky pro žadatele o dotaci či úvěr Na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo mu nebylo povoleno vyrovnání nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není v úpadku nebo v likvidaci. Každý žadatel musí projít hodnocením finančního zdraví. Nebyl mu uložen zákaz činnosti.

49 IMPLEMENTACE Systém pro poskytování prostředků ze SF EU konečným uživatelům Žádost o podporu Hodnocení žádosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace Realizace projektu Žádost o platbu Monitoring Kontroly

50 Podání žádosti Finanční hodnocení Monitoring Hodnocení projektů Žádost o platbu a kontrola na místě

51 PŘÍLOHY ŽÁDOSTI PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY Daňová přiznání Účetní závěrky Aktuální výsledky hospodaření Přehled závazků a pohledávek Prokázání spolufinancování projektu Výpis z obchodního rejstříku Podnikatelský plán nebo studie proveditelnosti Další přílohy definované podmínkami programu

52 KONTROLA REALIZACE PROJEKTU Při řešení projektu 3 druhy kontrol: Před realizací V průběhu realizace Po realizaci

53 eaccount - jeho výhody Úvodní obecná stránka Úvodní stránka (projektu) Registrační žádost Plná žádost Podmínky poskytnutí dotace, přílohy, metodiky Žádost o platbu, přílohy Monitoring projektu eaccount: komplexní prostředek k elektronizaci předkládání dokumentů žadatelem úbytek papírování, výrazné zrychlení procesů žadatel bude mít k dispozici všechny formuláře a informace, které v souvislosti s podáním a realizací projektu potřebuje součástí budou odkazy na důležité dokumenty (metodiky, apod.) včetně informace, proč by si je měl žadatel přečíst a co obsahují možnost žadatele sledovat aktuální stav projektu, lhůty pro předkládání dokumentů, nápovědy/návody, co je v danou chvíli třeba učinit, kontextové nápovědy

54 eaccount - náhled

55 Děkuji za pozornost Petr Porák Odbor implementace strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Tel.:

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více