Operační program Podnikání a Inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Podnikání a Inovace"

Transkript

1 Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie... 5 Prioritní osa 4: Inovace... 6 Prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace... 7 Prioritní osa 6. Služby pro rozvoj podnikání...10 Prioritní osa 7: Technická pomoc...11

2 OP Podnikání a inovace Cílem tohoto programu je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky a jejich regionů pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích vědy a výzkumu a jejich komercializace, podpora podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech. Částka určená pro program činí 3 041,3 mil EUR. Prioritní osa 1: Vznik firem Oblast intervence 1.1 Oblast intervence 1.2 začínajícím podnikatelům Využití nových finančních nástrojů Start má umožnit financování podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo po delším časovém odstupu, to poskytnutím podpory ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem. - drobní podnikatelé - bezúročný úvěr až do 90% způsobilých výdajů s dobou splatnosti na 7 let ve výši 0,75 mil. Kč pro fyzickou osobu nebo právnickou osobu s jedním společníkem a 1,5 mil. Kč pro právnickou osobu s více společníky - zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k úvěrům od bank se kterými má ČMZRB podepsanou smlouvu, záruka je poskytována až do výše 80% jistiny úvěru, zaručovány mohou být úvěry do výše 1,5 mil. Kč s dobou splatnosti delší než 3 roky; příjemce hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p.a.z výše záruky; s poskytnutím záruky je možno získat finanční příspěvek 3% z výše záruky k úhradě zbývající ceny záruky; spolu se zárukou je poskytován finanční příspěvek ve výši 15% vyčerpaného zaručeného úvěru - Českomoravská záruční a rozvojová banka Prioritní osa 2: Rozvoj firem Oblast intervence 2.1 Oblast intervence 2.2 strategických služeb Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků nových výrobních technologií, ICT a vybraných

3 Progres cílem je podpora ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele a umožnit tak realizaci rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů. - malí a střední podnikatelé (MSP) - podřízený úvěr ve výši až 25 mil. Kč s úrokovou sazbou 3% a dobou splatnosti 11 let; výše úvěru nesmí přesáhnout 75% přepokládaných způsobilých výdajů - podřízený úvěr s finančním příspěvkem s podmínkami viz výše; finanční příspěvek ve výši 10% vyčerpaného úvěru bude příjemci přiznán pokud prokáže zvýšení zaměstnanosti minimálně o 3 pracovní místa - předpokládá se použití dalšího externího zdroje financování - Českomoravská záruční a rozvojová banka Záruka má pomocí zvýhodněných bankovních záruk usnadňovat realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. - malí a střední podnikatelé (MSP) - zvýhodněná záruka do výše 80% jistiny; podnikatel hradí pouze část záruky ve výši 0,1 0,3% z výše záruky; současně je mu poskytnut finanční příspěvek ve výši až 4% z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky; výše úvěru nesmí překročit 75% způsobilých výdajů; - zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem má stejné podmínky jako zvýhodněná záruka; příjemce obdrží finanční příspěvek ve výši 10% vyčerpaného úvěru - Českomoravská záruční a rozvojová banka Rozvoj je určen k podpoře pořizování nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry v malých a středních podnicích.

4 - malí a střední podnikatelé (MSP), kteří mají uzavřena alespoň 3 po sobě jdoucí období; jehož aktivity se projevují ve zpracovatelském průmyslu nebo obchodě a projekt je realizován ve vybraném regionu. Regiony budou specifikovány v jednotlivých výzvách. - v rámci programu lze získat 1-20 mil. Kč na pořízení strojů a zařízení u nichž je žadatel prvním uživatelem, na stavební náklady (max. 20% z celkových nákladů), na pořízení patentů, licencí, know-how a na publicitu spojenou s projektem. - % výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období projekt musí být realizován na vyjmenovaných územích Rozvoj strategických a ICT služeb má pomocí dotací podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v ČR, přispět k rozvoji informační, znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT. - žadatelem o podporu může být jakýkoliv podnik bez omezení velikosti, splňující vyjmenované obory činností. (Obory budou specifikovány v jednotlivých výzvách) - na projekt lze získat dotaci 1 až 100 mil. Kč (% ze způsobilých výdajů). na pořízení specifikovaného dlouhodobého majetku (hardware, software,sítě, licence, know-how) nebo na mzdy zaměstnanců a povinné odbody zaměstnavatele. - % výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období Využití ICT v podnicích cílem je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (IS).

5 - dotace je určena pro malé a střední podniky, které mají uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období a jejichž aktivity se projevují ve zpracovatelském průmyslu. - výše dotace může dosáhnout až 20 mil. Kč. Musí být použitá na zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity podniků, při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií, pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů, na rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a základního programového vybavení, zavádění a rozšiřování outsorcingu informačních systémů. - % výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období Prioritní osa 3: Efektivní energie Oblast intervence 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Eko-energie - je určen ke stimulaci aktivit podniků prostřednictvím dotací nebo zvýhodněných úvěrů s finančním příspěvkem v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů, vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. - všechny podnikatelské subjekty - podřízený úvěr s finančním příspěvkem je poskytován pouze MSP; jde o úvěr až 50 mil. Kč s úrokovou saznou 1% a s dobou splatnosti max. 15 let; výše úvěru nesmí přesáhnout 75% přepokládaných způsobilých výdajů; finanční příspěvek ve výši 30% z vyčerpaného úvěru - dotace ve výši 0,5 mil. Kč 100 mil. Kč; výše dotace je omezena regionální mapou veřejné podpory - žadatel musí prokázat vlastnická práva k nemovitostem, kde bude projekt realizován - Česká energetická agentura (ČEA)

6 Prioritní osa 4: Inovace Oblast intervence 4.1 Oblast intervence 4.2 Zvyšování inovační výkonnosti podniků Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj Inovace cílem je podpora aktivit směřujících k realizaci inovačního projektu v podnicích. Zvláštní pozornost věnuje program podpoře ekologicky efektivních inovací (eko-inovací). - žadatelem o tuto podporu může být malý a stření podnik působící zejména ve zpracovatelském průmyslu, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy - lze získat dotaci ve výši 1-75 mil. Kč na inovaci produktu nebo inovaci procesu (inovace = zvýšení technické a užitné hodnoty, zvýšení efektivnosti procesů) - nebo dotaci ve výši do 2 mil. Kč na organizační a marketingové inovace; tato dotace je určena pouze pro malé a střední podniky pokud současně realizují inovaci produktu nebo procesu; dotaci lze použít na nákup dlouhodobého majetku, u MSP také na provozní náklady. - % výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období Inovace - Patent - posiluje aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví v ČR i v zahraničí. - žadatelem o tuto podporu může být malý a stření podnik, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy - lze získat dotaci ve výši tis. Kč na získání patentů a užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných zámek - 45% pro MSP a fyzické osoby; 55% pro MSP spolupracujícími s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi; 75% pro vysoké školy a veřejné výzkumné instituce

7 Potenciál zaměřuje se na podporu zvyšování kapacit společností pro realizaci vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní vývoj a inovaci. Program si klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst. - žadatelem mohou být všechny podniky bez ohledu na velikost s výjimkou nadnárodních společností (první výzva je určena pouze pro malé a střední podniky) - lze získat dotaci 1 až 75 mil. Kč na vznik a rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě - % výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období dotace 50 % z nákladů na přípravné studie a poradenské služby související s realizací projektu (platí pouze pro malé a střední podniky) Prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace Oblast intervence 5.1 Oblast intervence 5.2 Oblast intervence 5.3 Platformy spolupráce Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Infrastruktura pro podnikání Spolupráce zaměřuje se na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení klastrů, pólů excelence, technologických platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni. klastry - rozvoj kooperačních seskupení sdružujících firmy daného odvětví, krajské samosprávy, VŠ, výzkumné a další instituce v regionu póly excelence - rozvoj specifických typů seskupení zaměřených na high-tech obory zpracovatelského průmyslu a průřezová odvětví (biotechnologie, nanotechnologie aj.)

8 technologické platformy - rozvoj oborových seskupení sdružujících klíčové hráče" odvětví na národní úrovni, která se zaměřují na vědeckovýzkumné projekty - žadatelem může být právnická osoba (firma, vysoká škola, kraj, klastr) - lze získat dotaci, její výše bude specifikována v jednotlivých výzvách programu Prosperita prostřednictvím dotací podporuje zakládání, činnost a další rozvoj vědeckých subjektů a infrastruktury průmyslového výzkumu, technologický vývoj a inovace zaměřené na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků i služeb, dále i na ochranu duševního vlastnictví, na podporu sítí business angels vědeckotechnické parky - jsou subjekty, které poskytují potřebné prostory a služby firmám s delší historií podnikání. Přítomnost vyspělých firem uvnitř takového parku podporuje vtažení těch méně zkušených" do světa podnikání. podnikatelské inkubátory - vytvářejí zázemí pro zasídlení začínajících firem s dobrým nápadem. Tito nováčci" mohou získat od provozovatele inkubátoru dotaci na nájem kancelářských, laboratorních a dalších prostor a dále dotaci na konzultantské služby, školení nebo rekvalifikaci. Další výhodou zasídlení v inkubátoru je společné sdílení prostor, laboratoří, což zlepšuje vzájemnou spolupráci a komunikaci s ostatními firmami. centra pro transfer technologií - ve spolupráci s výzkumnými institucemi a s vysokými školami napomáhají přenosu nových a dosud nevyužitých technologií do firem. Dále také poskytují odborné poradenství a poradenství v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. sítě business angels - jsou nástrojem pro poskytnutí kapitálu podnikatelům v počáteční fázi podnikání, která je spojena s vyšší mírou rizika a tím rozšířit možnosti financování jejich podnikatelských nápadů. Základní činností je tedy propojení investorů (= business angels) a podniků se zajímavými podnikatelskými plány. - v případě vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií: podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, stávající provozovatelé vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií - v případě sítě business angels - podnikatelské subjekty

9 - lze získat dotaci až do výše 200 mil. Kč Školicí střediska prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání si klade za cíl podpořit personální činnosti a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Dále podporuje udržování, prohlubování a zvyšování odborných znalostí zaměstnanců, dále pak manažerských, technických, jazykových a dalších dovedností. - žadatelem o podporu mohou být podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky, nestátní neziskové organizace či vzdělávací instituce zaměřené na zpracovatelský průmysl, energetiku, stavebnictví, informační a komunikační technologie, biotechnologie a nanotechnologie. - v rámci tohoto programu lze získat dotaci 0, mil. Kč na nákup či úpravu nemovitosti, výstavbu či rekonstrukci objektu, technickou a dopravní infrastrukturu, projektovou dokumentaci, školící pomůcky a školící programy Nemovitosti program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti a to včetně podnikatelských zón a brownfields. podnikatelské zóny (min. 2 ha): příprava zóny - realizace nové zainvestované plochy včetně související technické a dopravní infrastruktury nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny; regenerace zóny - přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu objekty (min. 500 m 2 podlahové plochy): výstavba nájemního objektu - stavba nového objektu určeného k pronájmu; rekonstrukce

10 objektu - přeměna objektu z brownfieldu na objekt sloužící k podnikání projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace - samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské nemovitosti relokace firmy: přemístění malého nebo středního podniku z intravilánu obce pokud je provoz firmy ve střetu s funkčním využitím území nebo výrazně znehodnocuje životní prostředí - žadatelem o podporu mohou být územní samosprávné celky a podnikatelské subjekty - v rámci tohoto programu lze získat dotaci ve výši 50% způsobilých výdajů Prioritní osa 6. Služby pro rozvoj podnikání Oblast intervence 6.1 Oblast intervence 6.2 poradenských služeb marketingových služeb Poradenství - je určen k zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro malé a střední podniky (MSP). - žadatelem o podporu mohou být malé a stření podniky - bezplatný přístup do databáze prověřených a školených poradců - Národního registru poradců; poradce a jejich služby je možno řadit podle regionu působnosti a specializací. - program Konkurenceschopnost, který při současném výběru poradce z Národního registru poradců, umožní uhradit vám polovinu nákladů na objednané poradenské služby do maximální výše Kč na jeden den. - Český benchmarkingový index je diagnostický nástroj, který umožní srovnání vaší společnosti s odpovídajícími údaji firem z celého světa.. - program Rozvoj dodavatelů podporuje ty aktivity, které přímo směřují k většímu zviditelnění a zvýšení úrovně českých dodavatelů; záměrem této podpory je jejich propagace ve vztahu k investorům na místním trhu i investorům, kteří u nás partnery teprve hledají.

11 - pomocí Regionální informační a poradenské infrastruktury bude zajištěn zájemcům bezplatný informační servis a cenově zvýhodněné poradenské služby. Centra informačních služeb vzniknou minimálně v každém okrese. Budou informovat podnikatele malých a středních podniků o možných podporách, vzdělávání a produktech různých fondů. Poradenské služby budou poskytovány nejen již existujícím malým a středním podnikům, ale i začínajícím podnikatelům či zájemcům o podnikání. - program Trendy. Má za cíl napomáhat odstraňování překážek bránících transferu informací významných pro podnikání. Trendy usnadní přístup ministerstvům, implementačním agenturám, vysokým školám a výzkumným pracovištím k informacím potřebným pro kvalifikované předvídání budoucího rozvoje a pro rozhodování v oblasti inovačních aktivit. Vypsání programu pro podnikovou úroveň se předpokládá v druhé polovině roku Marketing má posílit mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím podpory individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Program povede ke zvýšení marketingové přípravy MSP a k rozvoji jejich aktivit i seskupování MSP do tzv. aliancí. - žadatelem o podporu mohou být malé a stření podniky i velké podniky, kromě nadnárodních společností - dotace ve výši 0,1 2 mil. Kč na individuální projekty - v případě účasti na specializovaných veletrzích dotace ve výši maximálně 100 tis. Kč; u velkých podniků max. 50% výdajů podle pravidla de minimis - CzechTrade Prioritní osa 7: Technická pomoc Řídícím orgánem operačního programu bude Ministerstvo průmyslu a obchodu za pomoci zprostředkovatelských agentur CzechInvest, České energetické agentury, CzechTrade a Českomoravské záruční a rozvojové banky.

12 Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období region NUTS II Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod malý podnik střední podnik 60 % 50 % 40 % *Jihozápad ( ) 56 % 46 % 36% *Jihozápad ( ) 50 % 40 % 30% velký podnik 2007, GRANT ADVISOR, spol. s r.o. Gorkého 17, Brno CZ Tel , Fax URL: Informační produkty: SUBVENCE :: Databáze dotací pro podnikatele a neziskovky :: J4bPoradce :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro ČR :: J4bAdvisor :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro SR :: GUIDE :: Mezinárodní databáze dotací s vyhledáváním v angličtině :: Klient Grantový poradce :: platforma pro tvorbu klientských portálů:: Grantový poradce :: online dvouměsíčník ::

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU Česká i Slovenská republika se snaží motivovat tuzemské i zahraniční investory k investicím do nových i expandujících podniků formou veřejné podpory v podobě

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více