Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016"

Transkript

1 Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE... 4 CHARAKTER REGIONU... 5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ... 7 POPIS LOKALIT... 8 ROLE AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ POPIS PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZAMĚSTNANOST, DLUHY A BYDLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, RODINA A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE SEZNAM ZKRATEK

3 ÚVODNÍ SLOVO Strategický plán Lokálního partnerství Poběžovice vytyčuje hlavní směr sociálního začleňování v Poběžovicích do poloviny roku Byl zpracován Lokálním partnerstvím Poběžovice a je výsledkem práce všech členů jednotlivých pracovních skupin. Stanovené priority, cíle a návrhy opatření jsou výsledkem racionálních úvah směřujících k nalezení co nejoptimálnějších prostředků a postupů směřujících k předcházení a zmírňování dopadů sociálního vyloučení ve městě Poběžovice. Strategický plán je sestaven tak, aby při realizaci jeho opatření byly čerpány pouze nezbytně nutné finanční prostředky, z evropských a národních dotačních programů, u některých opatření s podílem města. Dokument je živým materiálem, který reaguje na aktuální změny a potřeby jednotlivých aktérů a bude průběžně revidován. Strategický plán začal plnit svůj účel již před svým dokončením, některá opatření jsou již v současné době realizována ve spolupráci se zapojenými partnery. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se aktivně na tvorbě strategie podíleli, zejména bych ocenil aktivní přístup vedení města, jednotlivých zapojených partnerů i samotných občanů, kteří se vyjadřovali k připravovaným záměrům. Michal Kandler, lokální konzultant Agentura pro sociální začleňování 3

4 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE Město Poběžovice leží v západním pohraničí Čech v okrese Domažlice (Plzeňský kraj). Jedná se o malé město, které i s okolními místními částmi (vzdálenými až 6 km, v případě Sezemína a Šibanova se dokonce jedná o exklávy) má dle posledního sčítání lidu v roce 2011 celkem 1637 obyvatel. Poloha na západě Čech v blízkosti hranice výrazně ovlivnila vývoj ve městě a jeho okolí v druhé polovině 20. století. Vlivem odsunu českých Němců došlo k výrazné obměně obyvatelstva, navíc poválečné dosídlení po odsunutých Němcích a zaniklé židovské komunitě nebylo dostatečné (počet obyvatel v roce , v roce ). Rozvoj oblasti tlumila také existence železné opony a hraničního pásma. Nedošlo k rozvoji průmyslu, který byl při centrálním plánování alokován dále od západních hranic a region byl zaměřen na zemědělskou prvovýrobu. Poběžovice tak představují malé subregionální středisko v periferním prostoru západního pohraničí. Poběžovice jsou obcí s pověřeným obecním úřadem, zdejší úřad vykonává na základě přenesené působnosti vybrané úkony státní správy. Do správního obvodu Poběžovic patří celkem 13 obcí. 4

5 CHARAKTER REGIONU Region Poběžovicka 1 je zemědělsko-průmyslovou oblastí s vysokou mírou nezaměstnanosti a řídkým osídlením. V regionu je minimum průmyslu, většina obyvatel je zaměstnána v zemědělství nebo dojíždí za prací mimo region. Region se rozkládá při západní hranici v kopcovité oblasti s nedostatečnou dopravní obslužností. Celková populace regionu je velice malá (2740 osob), což se projevuje ve velice nízké hustotě osídlení (pouhých 22,4 obyvatel na km2). V celém regionu Poběžovicka bydlí cca 300 obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (osmdesát rodin / domácností). Problémem je i vyšší míra zadluženosti a probíhající exekuce. Počet přestupků proti občanskému soužití v porovnání v letech 2012 a 2013 se zvýšil cca 2,5 krát, u drobných majetkových deliktů, alkoholismu a toxikománie došlo k nepatrnému snížení. Ze skupiny sociálně vyloučených osob tvoří asi 40 % Romové, zbytek jsou příslušníci majority. Romská populace v regionu není homogenní, proto není vhodné používat pro její označení slovo komunita. Migrace v rámci sledovaného regionu probíhá zejména z rodinných důvodů. Síť sociálních služeb je na Poběžovicku omezená, existuje zde Dům s pečovatelskou službou s 9 byty pro seniory. Terénní pečovatelskou službu zajišťuje město Poběžovice v rámci svého správního území. Terénní sociální práci zde omezeně vykonává i Člověk v tísni, o.p.s. Vzdělání sociálně vyloučených obyvatel je většinou základní, nezaměstnanost v regionu je cca 13 %. Chudobu a ohrožení sociálním vyloučením nalezneme v různé míře téměř ve všech obcích v regionu Poběžovicka. Na území se nenacházejí vyloženě sociálně vyloučené lokality ani komunity, občané ohrožení sociálním vyloučením žijí rozptýleně ve všech obcích. Na některých místech se jedná o lokality obývané pouze jednou rodinou, na jiných místech zase o různé domácnosti, které mají pouze stejnou adresu bydliště, netvoří však společnou komunitu ve smyslu vzájemných interakcí či společného uplatňování zájmů. V regionu můžeme identifikovat lokalitu, kde je zjevná vyšší míra sociálního vyloučení jednotlivců i jejich větší koncentrace (bytovky Drahotín), přes lokality se zjevnou mírou sociálního vyloučení jednotlivců, ale s jejich menší početní koncentrací (vždy se jedná o jednu rodinu dům v Zámělíči, dům v ul. Žižkova) až po lokality s menší mírou koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (bytovky v Mnichově a Rybníku). V regionu je typické, že lidé ohrožení sociálním vyloučením žijí vedle lidí, které bychom takto neoznačili z hlediska mikropolohy nejsou prostorově separováni. Za problematickou ale můžeme 1 Pro účely Strategického plánu sociálního začleňování Poběžovice se termínem region Poběžovicko myslí správní obvod obce s pověřenou působností Poběžovice, tzn. vč. obcí: Bělá nad Radbuzou, Drahotín, Hora Svatého Václava, Hostouň, Hvožďany, Mnichov, Mutěnín, Nový Kramolín, Otov, Pařezov, Poběžovice, Rybník, Vlkanov. 5

6 považovat polohu některých sídel v rámci sledovaného regionu, který je navíc sám periferní. Obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením však nežijí pouze ve zmiňovaných obcích a místních částech, ale i na jiných místech sledovaného regionu. 6

7 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ Agentura pro sociální začleňování definuje sociální vyloučení jako proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti. 2 Mezi projevy sociálního vyloučení mohou být podle Gabala 3 např.: prostorové vyloučení v izolovaných lokalitách s nízkou úrovní bydlení a nedostatečnou občanskou vybaveností nízká míra vzdělanosti a ztížená možnost tuto nevýhodu překonat ztížený přístup k legálním formám výdělečné činnosti, závislost na sociálních dávkách a s tím spojená materiální chudoba zadlužování rozvoj sociálně patologických jevů (např. alkoholismu, narkomanie či gamblerství) a kriminality (zvýšené riziko stát se pachatelem, ale i obětí trestné činnosti) Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Základní charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd.). Sociálně vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich komplexem, přičemž mnohý z nich by i jednotlivě ohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. 4 Dle zpracovatelů situační analýzy (viz příloha, str. 13) nelze na Poběžovicku hovořit o typických sociálně vyloučených lokalitách, jak jsou známy z jiných částí ČR, navíc by mohlo obyvatele lokalit toto označení zbytečně stigmatizovat. 2 Zdroj: 3 GAC (2006): Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, str. 9. Ke stažení na: 4 Zdroj: Švec, J. (ed.): Příručka pro sociální integraci, Úřad vlády ČR, odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách,

8 POPIS LOKALIT Popis jednotlivých lokalit ohrožených sociálním vyloučením vychází z Poběžovicko - Situační analýza zpracované v r M'AM'ALOCA, o.s. Nejrozsáhlejší označená lokalita v samotných Poběžovicích (z hlediska velikosti populace) se nachází v ulici Masarykova, v těsném sousedství budovy ZŠ. Oba domy mají stejné majitele a na oba je vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. V lokalitě bydlí dle informací samotných obyvatel celkem 16 osob, všechny romského původu. Další označenou lokalitou v Poběžovicích je lokalita v ulici Slovanská. Jedná se o dva starší činžovní domy na křižovatce s ulicí Žižkova, na břehu potoka Pivoňka. V celé lokalitě Slovanská tedy žije 15 osob. Třetí poběžovická lokalita se nachází v ulici Mariánská, v tzv. Obecním domě či Obecňáku. Jedná se o dům ve vlastnictví města Poběžovice s nájemními byty. V domě bydlí celkem 17 lidí. Jedna z domácností dluží městu na nájemném. Poslední lokalita identifikovaná v samotných Poběžovicích se nachází v ulici Žižkova. Jedná se o malý rodinný domek. Jednopatrový dům v soukromém vlastnictví je v zástavě. Dům je obýván šesti osobami (jedna z nich je majitelkou domu). Poběžovice nejsou plošně rozsáhlé, žádná z lokalit nacházejících se ve městě tak není vzhledem k centru výrazně excentricky položena. Dosah všech ve městě dostupných služeb se tedy počítá maximálně ve stovkách metrů a lokality z prostorového hlediska nejsou oproti ostatním nevyloučeným částem města svou polohou znevýhodněny. Další označené lokality se nacházejí mimo Poběžovice. V případě Zámělíče se jedná o starý dvoupodlažní venkovský dům v těsné blízkosti silnice. Dle zjištění žije v domě celkem sedm obyvatel. Zámělíč leží na silnici II. třídy, centrum Poběžovic se všemi službami je vzdáleno 2,3 km. Do Poběžovic je možné dojet autobusem ze zastávky ve vsi a z vlakové zastávky na okraji vsi. Lokalita v Drahotíně: zde se jedná o panelové domy ve východní části obce. Celkově v lokalitě bydlí cca 50 osob ohrožených sociálním vyloučením ve 13 domácnostech. Většinu (přibližně 90 %) z tohoto počtu tvoří Romové. Drahotín leží 4 kilometry od Poběžovic, kde jsou k dispozici všechny základní služby. V Rybníku byla také identifikována jako problematická lokalita bytovek. V celé lokalitě žije odhadem 90 lidí. Celou tuto skupinu ale nelze označit jako sociálně vyloučenou. Předpokládáme, že problém sociálního vyloučení se týká třetiny osob. Z hlediska etnicity v Rybníku jednoznačně převažuje majoritní populace. Rybník je nejodlehlejší obcí celého Poběžovicka, Poběžovice jsou vzdáleny 12 km. 8

9 V Otově se jedná o 3 bytové domy. U jednotlivých rodin se nekumulují atributy sociálního vyloučení, ale najdeme zde např. zadlužené domácnosti. V celém Otově tedy odhadujeme počet osob ohrožených sociálním vyloučením na 20 (přibližně šest rodin). V Novém Kramolíně se jedná o dva domy. Ve 22 bytech žije celkem přibližně 50 lidí, z nichž ale všechny nelze považovat za sociálně vyloučené. Romové tvoří přibližně desetinu obyvatel bytovek. Odhad počtu osob ohrožených sociálním vyloučením v Novém Kramolíně je přibližně 20 osob v pěti domácnostech. Ve Vlkanově se jedná o dům ve vlastnictví POZEP s.r.o. V lokalitě žijí dvě větší romské rodiny, celkový počet obyvatel lokality odhadujeme na cca 25. Jako ohrožené sociálním vyloučením bychom mohli označit tři domácnosti o celkovém počtu 15 osob. Zbývající část osob ohrožených sociálním vyloučením žije rozptýlena po většině obcí a místních částí v území. Některé domácnosti jsou dlouhodobě odpojené od elektrického proudu, např. v Poběžovicích, Šitboři, Vranově, Ohnišťovicích nebo v Mnichově. V první fázi strategického plánování se činnost lokálního partnerství soustředila zejména na řešení problémů přímo v Poběžovicích. V další fázi plánování od r se bude činnost lokálního partnerství zaměřovat na řešení problematiky v dalších uvedených obcích v rámci regionu Poběžovicka. 9

10 ROLE AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Na základě přihlášky ke spolupráci města Poběžovice a definování tzv. předem definovaných aktivit započala v červenci 2013 spolupráce na procesech týkajících se sociálního začleňování a řešení situací v různých oblastech. Posláním ASZ je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Obec a ASZ ve spolupráci s partnery sestavují místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním na území obce dochází: - k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, - k rozvoji sociálních a návazných služeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel obce, - k zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí, - k prevenci dalšího sociálního vyloučení a s tím spojených sociálně patologických jevů. ASZ podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce/města a všech jejich občanů. Cílová skupina ASZ: - přímo: obce (obecní úřady), instituce působící na území obce (ostatní úřady, školy, policie, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé), veřejnost - nepřímo: obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením. Prostředky ASZ: - mapování - aktivizace/síťování - lokální partnerství - koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování - aktivizace místních kapacit, podpora místních organizací, maximální využití dostupných místních zdrojů (finančních, personálních, organizačních atd.) - poskytování know-how ve všech klíčových oblastech, jež mají vliv na sociální začleňování, zprostředkovat nejlepší praxe z dalších obcí - podpora realizace cílů a aktivit obsažených ve strategickém plánu, asistence partnerům při přípravě jednotlivých projektových záměrů 10

11 - monitorování naplňování strategického plánu, jeho aktualizace a revize - evaluace dopadů integračních opatření - poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů 11

12 POPIS PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ Strategický plán je klíčovým dokumentem pro Poběžovice, který má za cíl aktivizaci místních kapacit, podporu místních organizací, maximální využití dostupných místních zdrojů (finančních, personálních, organizačních atd.). Na přípravě plánu se podílejí všichni aktéři uvedení v cílové skupině Agentury a členové Lokálního partnerství. Role ASZ je v podobě koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování a podpory partnerům v procesu jeho přijetí radou a zastupitelstvem obce jako závazného rozvojového dokumentu. Strategické plánování je proces, který odpovídá na tři základní otázky: - Kde jsme? tudíž probíhá tzv. analýza současného stavu Podstatná část popisování současného stavu se odehrává při vstupu ASZ do lokality, během prvních setkání s členy LP. Úkolem lokálního partnerství je shromáždit dostatek informací o situaci v oblasti sociálního vyloučení, identifikovat potenciál dalšího rozvoje, současné problémy a ohrožení, která hrozí v případě, že neproběhne žádná intervence. - Kam se chceme dostat? probíhá tedy formulace vize, priorit, cílů a opatření Představa o budoucnosti obce, hlavní oblasti zájmu a návrh dlouhodobých cílů a vhodných opatření, prostřednictvím kterých hodlají partneři rozvíjet potenciál a řešit problémy sociálního vyloučení v obci. - Jak se tam dostaneme? - nastane proces implementace Implementační plán popisující aktivity, harmonogram, role a zodpovědnosti partnerů. Funkce lokálního partnerství: Jedná se o platformu, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně (případně v tematických pracovních skupinách) a společně připravují strategické plány a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. Lokální partnerství je základním nástrojem činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách. 5 Popis postupu práce v jednotlivých tematicky členěných pracovních skupinách: 1) Analýza současného stavu: a) očekávání, b) kde jsme teď, c) co aktuálně nejvíce ovlivňuje situaci, d) kam se chceme dostat 5 Zdroj: 12

13 2) Zpracování SWOT analýzy (slouží jako podklad pro úvahy o volbě celkové strategie, identifikaci priorit) 3) Stanovení vize (stručný, veřejně deklarovaný popis cílového stavu v dlouhodobém horizontu) 4) Formulace dlouhodobých SMART cílů 5) Sepsání implementačního plánu (viz tabulka níže): krátkodobé cíle, aktivity, zdroje (lidské, finanční, materiální) Po dokončení tvorby strategie na dohodnuté období vytvořili členové pracovních skupin implementační plán (viz tabulka níže), který zahrnuje dlouhodobé cíle na období 2 let (do 2016) a krátkodobé cíle na rok, aktivity rozdělené do časového plánu a zodpovědnost za realizaci. PRIORITA 1. dlouhodobý cíl 1.1 krátkodobý cíl Po schválení strategického plánu zastupitelstvem Města Poběžovice se budou členové Lokálního partnerství Poběžovice vzájemně informovat ve čtvrtletních intervalech o plnění plánu, tato informace bude předkládána také radě. Po roce realizace proběhne revize plánu (do května 2015), kterou bude opět schvalovat ZM. Schválený strategický plán bude zveřejněn na webových stránkách města Poběžovice (www.pobezovice.cz) a Agentury pro sociální začleňování (www.socialni-zaclenovani.cz), o plánu i realizaci jednotlivých aktivit bude průběžně informována veřejnost prostřednictvím místního Poběžovického zpravodaje, Domažlického deníku, přes místní partnery a v dalším roce realizace schváleného plánu se budou aktivně zjišťovat potřeby obyvatel a připomínky k uvedené strategii na veřejných setkáních. 13

14 LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ Lokální partnerství je základním nástrojem činnosti Agentury pro sociální začleňování ve všech lokalitách, kde působí. Lokální partnerství je platformou pro pravidelné setkávání zástupců obce a dalších institucí, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování. Vedení města pravidelně na jednání rady města a zastupitelstva informuje své členy o činnosti Lokálního partnerství Poběžovice. Lokální partnerství se snaží být maximálně přístupné veřejnosti a o své činnosti pravidelně informuje v místním zpravodaji. Členové Lokálního partnerství Poběžovice: - město Poběžovice (starosta, zastupitel, pracovnice - soc. odbor) - LB MINERALS s.r.o. (ředitel) - MAS Český les, o.s. (manažerka) - Policie ČR (velitel OO Poběžovice) - ZŠ (ředitel, zástupkyně, výchovná poradkyně, učitelka, asistentka pedagoga) - MŠ (ředitelka) - PPP Domažlice (ředitelka) - ZŠ a OŠ Horšovský Týn (ředitelka, učitelka) - Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (pracovník NZDM) - OSSZ Domažlice (ředitel) - Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Domažlice (ředitel pobočky) - Člověk v tísni, o.p.s. pobočka Plzeň (ředitel, terénní pracovníci) - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí (pracovnice - oddělení organizačně správní). Lokální partnerství mělo své první jednání v Poběžovicích v září 2013, kdy začal proces tvorby strategického plánu. Na jednání Lokálního partnerství se členové rozdělili do tří pracovních skupin podle toho, ke které oblasti svého působení mají profesně i osobně nejblíže. Někteří členové pracovali i ve více skupinách. Z důvodu prolínání společných témat a nedostatku aktivních účastníků byl počet pracovních skupin zredukován na dvě. 14

15 PRACOVNÍ SKUPINY Vznikly po domluvě vedení města s ASZ s ohledem na potřebnost řešení jednotlivých témat týkajících se sociálního vyloučení ve městě Poběžovice a jeho místních částech. Tyto skupiny se scházely jednou dle potřeby a probíhala individuální jednání s partnery, kde se např. projednávaly podrobnosti či návrhy na postupy v daném cíli. Členové pracovních skupin dostali vždy možnost vyjádřit svůj názor, obavy, ale i nápady na řešení a jakékoliv své připomínky. Pracovní skupiny pracovaly systematicky pod vedením lokálního konzultanta ASZ. Do pracovních skupin se rozdělilo celkem 22 různých osob, které pravidelně na jednání skupin docházely. Složení pracovních skupin je uvedeno u jednotlivých tematicky členěných kapitol. Původně vznikly 3 pracovní skupiny: PS 1 Vzdělávání a rodina, PS 2 Zaměstnanost a bydlení, PS 3 Bezpečnost, dluhy a sociálně patologické jevy. Od února 2014 došlo k oddělení sekce bezpečnost, kterou bude řešit komise prevence kriminality při MěÚ Poběžovice. Dále došlo k rozdělení zbývajících sekcí PS 3 do PS 1 a PS 2. Nyní pracují dvě pracovní skupiny. Složení pracovních skupin 1) VZDĚLÁVÁNÍ, RODINA A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: Bc. Lenka Pekárová, Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Alena Zítková, Mgr. Jana Tomášková, Mgr. Miroslava Šebestová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Diana Valečková, Mgr. Jakub Jansa, RNDr. Karel Špaček, npor. Josef Bozděch, Mgr. Tereza Králová, Barbora Kohoutová, Mgr. Hana Teplá, Eliška Ferková, Hana Lebišová 2) ZAMĚSTNANOST, DLUHY A BYDLENÍ: Mgr. Hynek Říha, Iveta Burdová, DiS., Ing. Jindřich Kohout, Helena Smolíková, Mgr. Eva Kollerová, Mgr. Aleš Kavalír, Ing. Zdeněk Písařík, Ing. Kamil Hrubý, Hana Lebišová 15

16 ZAMĚSTNANOST, DLUHY A BYDLENÍ 6 Region Poběžovicka je úřadem práce vnímán z hlediska zaměstnanosti jako problémový. Možnost sehnat zde práci je vzhledem k nižšímu vzdělání zájemců velice malá. Nabízí se pouze místa v zemědělství, a to ještě v omezeném počtu. Průmyslová výroba je v regionu málo rozvinutá, za prací v průmyslu se musí dojíždět (nejblíže Klenčí pod Čerchovem, Horšovský Týn, Domažlice). Právě dojížďka za prací ale představuje problém ať už z hlediska vzdálenosti či neexistence vhodného spojení, tak z hlediska nákladů. Část respondentů situační analýzy si stěžuje na diskriminaci na pracovním trhu, ať už na základě rodinného stavu (matky s malými dětmi), věku (starší lidé) nebo etnicity (Romové). Přes výše uvedené ale platí, že v označených lokalitách nepanuje absolutní či nadpoloviční nezaměstnanost, jak známe z jiných sociálně vyloučených lokalit v rámci České republiky, často je alespoň jeden člen domácnosti zaměstnán. Pokud bychom brali statistiky doslovně i v nejmenších označených lokalitách, s nezaměstnaností se dokonce někde ani nesetkáme (poběžovická lokalita v Žižkově ulici). Zadlužení je velkým problémem domácností v celém regionu, část domácností je předlužena a není schopna dostát svým závazkům. Problémy se splácením půjček mají ale i lidé, kteří nedluží částky ve stotisícových úhrnech. Dluhy vůči pronajímatelům bydlení (obce, soukromí vlastníci) existují, ale z celkového pohledu tvoří jen malou část toho, co lidé dluží bankovním či nebankovním společnostem. Lidé si půjčují hlavně na spotřebitelské úvěry s vyšším úrokem, do problémů s placením se dostávají kvůli svým nízkým příjmům. V regionu se nevyskytuje lichva a gamblerství představuje problém na úrovni jednotlivých osob. Lokality, kde žijí lidé ohrožení sociálním vyloučením, jsou tvořeny různými typy domů. Jedná se jak o rodinné domy v osobním vlastnictví (po celém regionu), tak o starší bytové (činžovní) domy v Poběžovicích. Největší část sociálně vyloučené populace je ale soustředěna ve vesnických panelových domech (bytovkách), které byly vystavěny v druhé polovině 20. století. Domácnosti zde žijí v nájemních bytech v pronájmu. Pronajímateli těchto bytů nejsou většinou obce (s výjimkou části bytů v Rybníku a Poběžovicích), ale soukromí vlastníci, nejčastěji nástupnické organizace po Státním statku Domažlice. Část domů ovšem patří i vlastníkům, kteří domy od zemědělských firem odkoupili. Nájemné není v regionu vysoké (kromě bytovek v Mnichově) a domácnosti většinou nemají problémy s jeho úhradou. Jako problém lze vnímat velice špatný technický stav některých budov. Z Poběžovic je na ÚP registrováno celkem 82 uchazečů o zaměstnání (cca 10% ekonomicky aktivních obyvatel). Při hledání zaměstnání se potýkají s nízkou kvalifikací, problémy 6 Zdroje: Situační analýza - zpracovalo o.s. M'AM'ALOCA, Struktura nezaměstnanosti na Poběžovicku Mazza, Kandler,

17 s dojížděním (vzdálenost, chybějící dopravní spojení), nepříznivou rodinnou situací (svobodné matky s dětmi), diskriminací kvůli věku nebo etnicitě. Přímo v Poběžovicích chybí pracovní příležitosti, potřebují zajištění dopravní obslužnosti na směnný provoz, zkrácené úvazky, vyšší kvalifikaci. K řešení problematiky by jim mohlo být ku prospěchu jednání o spolupráci mezi zaměstnavateli, okolními obcemi, OHK, MAS, s využitím dotačních prostředků. VIZE: V Poběžovicích a okolí se díky spolupráci obce se zaměstnavateli a neziskovými organizacemi a s využitím dotačních prostředků zvýší prostupnost zaměstnávání, v řádech desítek se zvýší počet pracovních příležitostí v lokalitě. Zvýší se dostupnost pracovních příležitostí v širším regionu, případně vázaných na Německo. V Poběžovicích dochází ke stabilizaci obyvatelstva v místě, vrací se sem mladí lidé, nedochází k masivnímu odstěhování rodin i jednotlivců z lokality, podporují se vztahy obyvatel k obci. Dochází k přenastavení struktury bytů (vybudování malometrážních bytů ve spolupráci s podnikateli) a tím ke snížení nákladů na bydlení, jsou dostupné sociální a krizové byty pro nejohroženější skupiny obyvatel. Budou k dispozici stavební parcely pro individuální výstavbu. Priority a cíle pro oblast zaměstnanost, dluhy a bydlení Priorita 1: Zvýšení zaměstnanosti. Priorita 2: Stabilizace obyvatelstva v místě. Priorita 3: Předcházení a snižování zadlužení obyvatel. PRIORITA č. 1 Zvýšení zaměstnanosti 1. dlouhodobý cíl: do roku 2016 se podaří zaměstnat 20 lidí z Poběžovicka vedených na ÚP 1.1 krátkodobý cíl: do roku 2015 se podaří vytvořit 5 pracovních míst u obce s využitím nástrojů úřadu práce pro občany s nízkou kvalifikací a dluhy Hledání uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané z Poběžovic na VPP pod městem, základní školou, mateřskou školou, infocentrem, technickými službami a dalšími organizacemi v Poběžovicích. 17

18 Organizace s uvedenými institucemi setkání květen 2014 Mazza, LK Administrativní podpora pro zařízení VPP, příprava náplně práce průběžně Mazza Výběr kandidátů vhodných průběžně Mazza, Kopecká Š. (ÚP) 1.2 krátkodobý cíl: do roku 2015 se podaří zaměstnat 10 nezaměstnaných z Poběžovic u stávajících místních zaměstnavatelů; do roku 2016 se podaří rekvalifikovat 30 nezaměstnaných a obnovit jejich pracovní návyky Příprava projektu D6 viz MPSV (realizátor ZŠ): - podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci CS (motivační a komunikační kurzy, kurz soc. dovedností) - podpůrné služby (zejména poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky) - profesní vzdělávání (rekvalifikace a další odborné kurzy) - podpora uplatnění na trhu práce (tvorba pracovních míst pro CS, vč. pracovních míst na zkoušku, podpora zahájení podnikatelské činnosti, odborné praxe) - podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti - podpora udržitelnosti pracovních míst. Kontaktovat zaměstnavatele a zjistit potřeby ke kvalifikaci a rekvalifikaci, zařídit kvalifikaci a rekvalifikaci nezaměstnaným z Poběžovic dle potřeb zaměstnavatelů. V rámci projektu D6 viz MPSV (realizátor ZŠ). Dotace z MAS Český les, náhradní realizátor ČVT. 18

19 Organizační schůzka a plán přípravy projektu LK, Mazza, starosta, tajemník, Foist, Jírovec, Kohout, Písařík, Kavalír (ČVT) splněno Podání projektu do ZŠ Realizace projektu do ZŠ 1.3 krátkodobý cíl: do roku 2016 se podaří zaměstnat 5 nezaměstnaných u nových menších různorodých zaměstnavatelů s využitím volných ploch a prostor města (OSVČ, sociální firma najít podnikatelský záměr, chráněná dílna) Nabídka kompletně zasíťované průmyslové zóny a dalších objektů města pro nové podnikatele, rekonstrukce městského objektu na soc. bydlení, rozpracovat několik podnikatelských záměrů (třídění a recyklace elektroodpadu, soc. služby v návaznosti na soc. bydlení) za účelem soc. podnikání. Propagace průmyslové zóny přes OHK 2014 LK, starosta, Jírovec Změna plánu územního starosta Příprava a realizace projektu MMR/MAS na rekonstrukci objektu města na soc. bydlení Příprava záměrů soc. podnikání a studie proveditelnosti (třídění a recyklace elektroodpadu, soc. služby v návaznosti na soc. bydlení) 2016 Kohout 2,5 mil LK, Kohout z prostředků ASZ (do 50 tis.) 19

20 PRIORITA č. 2 Stabilizace obyvatelstva v místě 1. dlouhodobý cíl: do roku 2016 se sníží náklady na bydlení pro nízkopříjmové rodiny nabídkou malometrážních bytů, bude celkem dostupných 10 nových soc. a krizových bytů 1.1 krátkodobý cíl: zpracování studie bydlení z prostředků ASZ ASZ nechá zpracovat z vlastních prostředků studii bydlení, která vytipuje vhodné objekty k rekonstrukci na startovací malometrážní byty a zmapuje dotační prostředky. Příprava podkladů ke studii, najít vhodného dodavatele červen 2014 LK, starosta, vedení ASZ Realizace studie prosinec 2014 vybraný subjekt Představení výstupů leden 2014 LK 2. dlouhodobý cíl: do roku 2016 se zvýší dopravní dostupnost pracovních příležitostí min. pro 30 osob a škol v širším regionu min. pro 30 osob 2.1 krátkodobý cíl: do roku 2015 se v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů, zaměstnanců a školáků přizpůsobí počet dopravních spojů do center, zejm. na noční směny a víkendy Chybí a omezují se dopravní spoje na noční směny a o víkendu do Domažlic a Horšovského Týna. Jednání se zástupci dopravců a kraje o zajištění dopravy dle požadavků zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců. Jednání s dopravci/krajem 2014 starosta 20

21 2.2 krátkodobý cíl: do roku 2016 se zajistí dopravní obslužnost min. pro 30 zaměstnanců do firem a min. 30 žáků do škol Jednání se zástupci firem a jejich zaměstnanci o zajištění dopravy na směny. Projekt na minibus města pro zaměstnance do firem a žáky do škol (na objednávku): pořízení minibusu, provozní náklady, řidič (z projektu MPSV vč. rekvalifikace). Jednání s OHK květen 2014 starosta, LK Projekt na minibus 2014 město 800 tis. (MAS) tis. provozní náklady ročně Řidič 2014 město, ZŠ 0,5 HPP = 180 tis. ročně (MPSV, MAS) 21

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Strategický plán Lokálního partnerství Havířov

Strategický plán Lokálního partnerství Havířov Strategický plán Lokálního partnerství Havířov Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření Lokálního partnerství Havířov 1. Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření v oblasti Bydlení Priorita

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura )

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi a Teplé - 2013 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS SITUACE...

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na sociální statut obyvatel Gabriela Nekolová, DiS. náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí předsedkyně HSR-ÚK zástupkyně

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí 1. 3. 2016 Miroslav Andrt Město Štětí Město Štětí Ústecký kraj 9 tis. obyvatel 9 místních částí 5 390 ha cca 3 000 bytů pověřený obecní úřad ORP Litoměřice

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Tvorba MAP Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Podklad pro webinář Lektor Dana Diváková Komunitní plán Umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00 SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ základních a mateřských škol ORP Tišnova 30.8.2016 od 9.00 do 15.00 PROGRAM Zahájení, úvodní slovo Město Tišnov informace o školství 9.05-9.25 Představení realizačního

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Analýza cílových skupin v ORP Chomutov

Analýza cílových skupin v ORP Chomutov 1.1.1. Analýza cílových skupin v ORP Chomutov Analýza cílových skupin byla tvořena realizačním týmem a odborníky z oblasti ství. Jsou zde specifikovány cílové skupiny, jejich očekávání a možná rizika spojená

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014

Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014 Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Radou města byla schválena pracovní skupina,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více