Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016"

Transkript

1 Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE... 4 CHARAKTER REGIONU... 5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ... 7 POPIS LOKALIT... 8 ROLE AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ POPIS PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZAMĚSTNANOST, DLUHY A BYDLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, RODINA A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE SEZNAM ZKRATEK

3 ÚVODNÍ SLOVO Strategický plán Lokálního partnerství Poběžovice vytyčuje hlavní směr sociálního začleňování v Poběžovicích do poloviny roku Byl zpracován Lokálním partnerstvím Poběžovice a je výsledkem práce všech členů jednotlivých pracovních skupin. Stanovené priority, cíle a návrhy opatření jsou výsledkem racionálních úvah směřujících k nalezení co nejoptimálnějších prostředků a postupů směřujících k předcházení a zmírňování dopadů sociálního vyloučení ve městě Poběžovice. Strategický plán je sestaven tak, aby při realizaci jeho opatření byly čerpány pouze nezbytně nutné finanční prostředky, z evropských a národních dotačních programů, u některých opatření s podílem města. Dokument je živým materiálem, který reaguje na aktuální změny a potřeby jednotlivých aktérů a bude průběžně revidován. Strategický plán začal plnit svůj účel již před svým dokončením, některá opatření jsou již v současné době realizována ve spolupráci se zapojenými partnery. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se aktivně na tvorbě strategie podíleli, zejména bych ocenil aktivní přístup vedení města, jednotlivých zapojených partnerů i samotných občanů, kteří se vyjadřovali k připravovaným záměrům. Michal Kandler, lokální konzultant Agentura pro sociální začleňování 3

4 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE Město Poběžovice leží v západním pohraničí Čech v okrese Domažlice (Plzeňský kraj). Jedná se o malé město, které i s okolními místními částmi (vzdálenými až 6 km, v případě Sezemína a Šibanova se dokonce jedná o exklávy) má dle posledního sčítání lidu v roce 2011 celkem 1637 obyvatel. Poloha na západě Čech v blízkosti hranice výrazně ovlivnila vývoj ve městě a jeho okolí v druhé polovině 20. století. Vlivem odsunu českých Němců došlo k výrazné obměně obyvatelstva, navíc poválečné dosídlení po odsunutých Němcích a zaniklé židovské komunitě nebylo dostatečné (počet obyvatel v roce , v roce ). Rozvoj oblasti tlumila také existence železné opony a hraničního pásma. Nedošlo k rozvoji průmyslu, který byl při centrálním plánování alokován dále od západních hranic a region byl zaměřen na zemědělskou prvovýrobu. Poběžovice tak představují malé subregionální středisko v periferním prostoru západního pohraničí. Poběžovice jsou obcí s pověřeným obecním úřadem, zdejší úřad vykonává na základě přenesené působnosti vybrané úkony státní správy. Do správního obvodu Poběžovic patří celkem 13 obcí. 4

5 CHARAKTER REGIONU Region Poběžovicka 1 je zemědělsko-průmyslovou oblastí s vysokou mírou nezaměstnanosti a řídkým osídlením. V regionu je minimum průmyslu, většina obyvatel je zaměstnána v zemědělství nebo dojíždí za prací mimo region. Region se rozkládá při západní hranici v kopcovité oblasti s nedostatečnou dopravní obslužností. Celková populace regionu je velice malá (2740 osob), což se projevuje ve velice nízké hustotě osídlení (pouhých 22,4 obyvatel na km2). V celém regionu Poběžovicka bydlí cca 300 obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (osmdesát rodin / domácností). Problémem je i vyšší míra zadluženosti a probíhající exekuce. Počet přestupků proti občanskému soužití v porovnání v letech 2012 a 2013 se zvýšil cca 2,5 krát, u drobných majetkových deliktů, alkoholismu a toxikománie došlo k nepatrnému snížení. Ze skupiny sociálně vyloučených osob tvoří asi 40 % Romové, zbytek jsou příslušníci majority. Romská populace v regionu není homogenní, proto není vhodné používat pro její označení slovo komunita. Migrace v rámci sledovaného regionu probíhá zejména z rodinných důvodů. Síť sociálních služeb je na Poběžovicku omezená, existuje zde Dům s pečovatelskou službou s 9 byty pro seniory. Terénní pečovatelskou službu zajišťuje město Poběžovice v rámci svého správního území. Terénní sociální práci zde omezeně vykonává i Člověk v tísni, o.p.s. Vzdělání sociálně vyloučených obyvatel je většinou základní, nezaměstnanost v regionu je cca 13 %. Chudobu a ohrožení sociálním vyloučením nalezneme v různé míře téměř ve všech obcích v regionu Poběžovicka. Na území se nenacházejí vyloženě sociálně vyloučené lokality ani komunity, občané ohrožení sociálním vyloučením žijí rozptýleně ve všech obcích. Na některých místech se jedná o lokality obývané pouze jednou rodinou, na jiných místech zase o různé domácnosti, které mají pouze stejnou adresu bydliště, netvoří však společnou komunitu ve smyslu vzájemných interakcí či společného uplatňování zájmů. V regionu můžeme identifikovat lokalitu, kde je zjevná vyšší míra sociálního vyloučení jednotlivců i jejich větší koncentrace (bytovky Drahotín), přes lokality se zjevnou mírou sociálního vyloučení jednotlivců, ale s jejich menší početní koncentrací (vždy se jedná o jednu rodinu dům v Zámělíči, dům v ul. Žižkova) až po lokality s menší mírou koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (bytovky v Mnichově a Rybníku). V regionu je typické, že lidé ohrožení sociálním vyloučením žijí vedle lidí, které bychom takto neoznačili z hlediska mikropolohy nejsou prostorově separováni. Za problematickou ale můžeme 1 Pro účely Strategického plánu sociálního začleňování Poběžovice se termínem region Poběžovicko myslí správní obvod obce s pověřenou působností Poběžovice, tzn. vč. obcí: Bělá nad Radbuzou, Drahotín, Hora Svatého Václava, Hostouň, Hvožďany, Mnichov, Mutěnín, Nový Kramolín, Otov, Pařezov, Poběžovice, Rybník, Vlkanov. 5

6 považovat polohu některých sídel v rámci sledovaného regionu, který je navíc sám periferní. Obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením však nežijí pouze ve zmiňovaných obcích a místních částech, ale i na jiných místech sledovaného regionu. 6

7 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ Agentura pro sociální začleňování definuje sociální vyloučení jako proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti. 2 Mezi projevy sociálního vyloučení mohou být podle Gabala 3 např.: prostorové vyloučení v izolovaných lokalitách s nízkou úrovní bydlení a nedostatečnou občanskou vybaveností nízká míra vzdělanosti a ztížená možnost tuto nevýhodu překonat ztížený přístup k legálním formám výdělečné činnosti, závislost na sociálních dávkách a s tím spojená materiální chudoba zadlužování rozvoj sociálně patologických jevů (např. alkoholismu, narkomanie či gamblerství) a kriminality (zvýšené riziko stát se pachatelem, ale i obětí trestné činnosti) Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Základní charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd.). Sociálně vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich komplexem, přičemž mnohý z nich by i jednotlivě ohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. 4 Dle zpracovatelů situační analýzy (viz příloha, str. 13) nelze na Poběžovicku hovořit o typických sociálně vyloučených lokalitách, jak jsou známy z jiných částí ČR, navíc by mohlo obyvatele lokalit toto označení zbytečně stigmatizovat. 2 Zdroj: 3 GAC (2006): Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, str. 9. Ke stažení na: 4 Zdroj: Švec, J. (ed.): Příručka pro sociální integraci, Úřad vlády ČR, odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách,

8 POPIS LOKALIT Popis jednotlivých lokalit ohrožených sociálním vyloučením vychází z Poběžovicko - Situační analýza zpracované v r M'AM'ALOCA, o.s. Nejrozsáhlejší označená lokalita v samotných Poběžovicích (z hlediska velikosti populace) se nachází v ulici Masarykova, v těsném sousedství budovy ZŠ. Oba domy mají stejné majitele a na oba je vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. V lokalitě bydlí dle informací samotných obyvatel celkem 16 osob, všechny romského původu. Další označenou lokalitou v Poběžovicích je lokalita v ulici Slovanská. Jedná se o dva starší činžovní domy na křižovatce s ulicí Žižkova, na břehu potoka Pivoňka. V celé lokalitě Slovanská tedy žije 15 osob. Třetí poběžovická lokalita se nachází v ulici Mariánská, v tzv. Obecním domě či Obecňáku. Jedná se o dům ve vlastnictví města Poběžovice s nájemními byty. V domě bydlí celkem 17 lidí. Jedna z domácností dluží městu na nájemném. Poslední lokalita identifikovaná v samotných Poběžovicích se nachází v ulici Žižkova. Jedná se o malý rodinný domek. Jednopatrový dům v soukromém vlastnictví je v zástavě. Dům je obýván šesti osobami (jedna z nich je majitelkou domu). Poběžovice nejsou plošně rozsáhlé, žádná z lokalit nacházejících se ve městě tak není vzhledem k centru výrazně excentricky položena. Dosah všech ve městě dostupných služeb se tedy počítá maximálně ve stovkách metrů a lokality z prostorového hlediska nejsou oproti ostatním nevyloučeným částem města svou polohou znevýhodněny. Další označené lokality se nacházejí mimo Poběžovice. V případě Zámělíče se jedná o starý dvoupodlažní venkovský dům v těsné blízkosti silnice. Dle zjištění žije v domě celkem sedm obyvatel. Zámělíč leží na silnici II. třídy, centrum Poběžovic se všemi službami je vzdáleno 2,3 km. Do Poběžovic je možné dojet autobusem ze zastávky ve vsi a z vlakové zastávky na okraji vsi. Lokalita v Drahotíně: zde se jedná o panelové domy ve východní části obce. Celkově v lokalitě bydlí cca 50 osob ohrožených sociálním vyloučením ve 13 domácnostech. Většinu (přibližně 90 %) z tohoto počtu tvoří Romové. Drahotín leží 4 kilometry od Poběžovic, kde jsou k dispozici všechny základní služby. V Rybníku byla také identifikována jako problematická lokalita bytovek. V celé lokalitě žije odhadem 90 lidí. Celou tuto skupinu ale nelze označit jako sociálně vyloučenou. Předpokládáme, že problém sociálního vyloučení se týká třetiny osob. Z hlediska etnicity v Rybníku jednoznačně převažuje majoritní populace. Rybník je nejodlehlejší obcí celého Poběžovicka, Poběžovice jsou vzdáleny 12 km. 8

9 V Otově se jedná o 3 bytové domy. U jednotlivých rodin se nekumulují atributy sociálního vyloučení, ale najdeme zde např. zadlužené domácnosti. V celém Otově tedy odhadujeme počet osob ohrožených sociálním vyloučením na 20 (přibližně šest rodin). V Novém Kramolíně se jedná o dva domy. Ve 22 bytech žije celkem přibližně 50 lidí, z nichž ale všechny nelze považovat za sociálně vyloučené. Romové tvoří přibližně desetinu obyvatel bytovek. Odhad počtu osob ohrožených sociálním vyloučením v Novém Kramolíně je přibližně 20 osob v pěti domácnostech. Ve Vlkanově se jedná o dům ve vlastnictví POZEP s.r.o. V lokalitě žijí dvě větší romské rodiny, celkový počet obyvatel lokality odhadujeme na cca 25. Jako ohrožené sociálním vyloučením bychom mohli označit tři domácnosti o celkovém počtu 15 osob. Zbývající část osob ohrožených sociálním vyloučením žije rozptýlena po většině obcí a místních částí v území. Některé domácnosti jsou dlouhodobě odpojené od elektrického proudu, např. v Poběžovicích, Šitboři, Vranově, Ohnišťovicích nebo v Mnichově. V první fázi strategického plánování se činnost lokálního partnerství soustředila zejména na řešení problémů přímo v Poběžovicích. V další fázi plánování od r se bude činnost lokálního partnerství zaměřovat na řešení problematiky v dalších uvedených obcích v rámci regionu Poběžovicka. 9

10 ROLE AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Na základě přihlášky ke spolupráci města Poběžovice a definování tzv. předem definovaných aktivit započala v červenci 2013 spolupráce na procesech týkajících se sociálního začleňování a řešení situací v různých oblastech. Posláním ASZ je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Obec a ASZ ve spolupráci s partnery sestavují místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním na území obce dochází: - k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, - k rozvoji sociálních a návazných služeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel obce, - k zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí, - k prevenci dalšího sociálního vyloučení a s tím spojených sociálně patologických jevů. ASZ podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce/města a všech jejich občanů. Cílová skupina ASZ: - přímo: obce (obecní úřady), instituce působící na území obce (ostatní úřady, školy, policie, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé), veřejnost - nepřímo: obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením. Prostředky ASZ: - mapování - aktivizace/síťování - lokální partnerství - koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování - aktivizace místních kapacit, podpora místních organizací, maximální využití dostupných místních zdrojů (finančních, personálních, organizačních atd.) - poskytování know-how ve všech klíčových oblastech, jež mají vliv na sociální začleňování, zprostředkovat nejlepší praxe z dalších obcí - podpora realizace cílů a aktivit obsažených ve strategickém plánu, asistence partnerům při přípravě jednotlivých projektových záměrů 10

11 - monitorování naplňování strategického plánu, jeho aktualizace a revize - evaluace dopadů integračních opatření - poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů 11

12 POPIS PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ Strategický plán je klíčovým dokumentem pro Poběžovice, který má za cíl aktivizaci místních kapacit, podporu místních organizací, maximální využití dostupných místních zdrojů (finančních, personálních, organizačních atd.). Na přípravě plánu se podílejí všichni aktéři uvedení v cílové skupině Agentury a členové Lokálního partnerství. Role ASZ je v podobě koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování a podpory partnerům v procesu jeho přijetí radou a zastupitelstvem obce jako závazného rozvojového dokumentu. Strategické plánování je proces, který odpovídá na tři základní otázky: - Kde jsme? tudíž probíhá tzv. analýza současného stavu Podstatná část popisování současného stavu se odehrává při vstupu ASZ do lokality, během prvních setkání s členy LP. Úkolem lokálního partnerství je shromáždit dostatek informací o situaci v oblasti sociálního vyloučení, identifikovat potenciál dalšího rozvoje, současné problémy a ohrožení, která hrozí v případě, že neproběhne žádná intervence. - Kam se chceme dostat? probíhá tedy formulace vize, priorit, cílů a opatření Představa o budoucnosti obce, hlavní oblasti zájmu a návrh dlouhodobých cílů a vhodných opatření, prostřednictvím kterých hodlají partneři rozvíjet potenciál a řešit problémy sociálního vyloučení v obci. - Jak se tam dostaneme? - nastane proces implementace Implementační plán popisující aktivity, harmonogram, role a zodpovědnosti partnerů. Funkce lokálního partnerství: Jedná se o platformu, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně (případně v tematických pracovních skupinách) a společně připravují strategické plány a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. Lokální partnerství je základním nástrojem činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách. 5 Popis postupu práce v jednotlivých tematicky členěných pracovních skupinách: 1) Analýza současného stavu: a) očekávání, b) kde jsme teď, c) co aktuálně nejvíce ovlivňuje situaci, d) kam se chceme dostat 5 Zdroj: 12

13 2) Zpracování SWOT analýzy (slouží jako podklad pro úvahy o volbě celkové strategie, identifikaci priorit) 3) Stanovení vize (stručný, veřejně deklarovaný popis cílového stavu v dlouhodobém horizontu) 4) Formulace dlouhodobých SMART cílů 5) Sepsání implementačního plánu (viz tabulka níže): krátkodobé cíle, aktivity, zdroje (lidské, finanční, materiální) Po dokončení tvorby strategie na dohodnuté období vytvořili členové pracovních skupin implementační plán (viz tabulka níže), který zahrnuje dlouhodobé cíle na období 2 let (do 2016) a krátkodobé cíle na rok, aktivity rozdělené do časového plánu a zodpovědnost za realizaci. PRIORITA 1. dlouhodobý cíl 1.1 krátkodobý cíl Po schválení strategického plánu zastupitelstvem Města Poběžovice se budou členové Lokálního partnerství Poběžovice vzájemně informovat ve čtvrtletních intervalech o plnění plánu, tato informace bude předkládána také radě. Po roce realizace proběhne revize plánu (do května 2015), kterou bude opět schvalovat ZM. Schválený strategický plán bude zveřejněn na webových stránkách města Poběžovice (www.pobezovice.cz) a Agentury pro sociální začleňování (www.socialni-zaclenovani.cz), o plánu i realizaci jednotlivých aktivit bude průběžně informována veřejnost prostřednictvím místního Poběžovického zpravodaje, Domažlického deníku, přes místní partnery a v dalším roce realizace schváleného plánu se budou aktivně zjišťovat potřeby obyvatel a připomínky k uvedené strategii na veřejných setkáních. 13

14 LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ Lokální partnerství je základním nástrojem činnosti Agentury pro sociální začleňování ve všech lokalitách, kde působí. Lokální partnerství je platformou pro pravidelné setkávání zástupců obce a dalších institucí, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování. Vedení města pravidelně na jednání rady města a zastupitelstva informuje své členy o činnosti Lokálního partnerství Poběžovice. Lokální partnerství se snaží být maximálně přístupné veřejnosti a o své činnosti pravidelně informuje v místním zpravodaji. Členové Lokálního partnerství Poběžovice: - město Poběžovice (starosta, zastupitel, pracovnice - soc. odbor) - LB MINERALS s.r.o. (ředitel) - MAS Český les, o.s. (manažerka) - Policie ČR (velitel OO Poběžovice) - ZŠ (ředitel, zástupkyně, výchovná poradkyně, učitelka, asistentka pedagoga) - MŠ (ředitelka) - PPP Domažlice (ředitelka) - ZŠ a OŠ Horšovský Týn (ředitelka, učitelka) - Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (pracovník NZDM) - OSSZ Domažlice (ředitel) - Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Domažlice (ředitel pobočky) - Člověk v tísni, o.p.s. pobočka Plzeň (ředitel, terénní pracovníci) - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí (pracovnice - oddělení organizačně správní). Lokální partnerství mělo své první jednání v Poběžovicích v září 2013, kdy začal proces tvorby strategického plánu. Na jednání Lokálního partnerství se členové rozdělili do tří pracovních skupin podle toho, ke které oblasti svého působení mají profesně i osobně nejblíže. Někteří členové pracovali i ve více skupinách. Z důvodu prolínání společných témat a nedostatku aktivních účastníků byl počet pracovních skupin zredukován na dvě. 14

15 PRACOVNÍ SKUPINY Vznikly po domluvě vedení města s ASZ s ohledem na potřebnost řešení jednotlivých témat týkajících se sociálního vyloučení ve městě Poběžovice a jeho místních částech. Tyto skupiny se scházely jednou dle potřeby a probíhala individuální jednání s partnery, kde se např. projednávaly podrobnosti či návrhy na postupy v daném cíli. Členové pracovních skupin dostali vždy možnost vyjádřit svůj názor, obavy, ale i nápady na řešení a jakékoliv své připomínky. Pracovní skupiny pracovaly systematicky pod vedením lokálního konzultanta ASZ. Do pracovních skupin se rozdělilo celkem 22 různých osob, které pravidelně na jednání skupin docházely. Složení pracovních skupin je uvedeno u jednotlivých tematicky členěných kapitol. Původně vznikly 3 pracovní skupiny: PS 1 Vzdělávání a rodina, PS 2 Zaměstnanost a bydlení, PS 3 Bezpečnost, dluhy a sociálně patologické jevy. Od února 2014 došlo k oddělení sekce bezpečnost, kterou bude řešit komise prevence kriminality při MěÚ Poběžovice. Dále došlo k rozdělení zbývajících sekcí PS 3 do PS 1 a PS 2. Nyní pracují dvě pracovní skupiny. Složení pracovních skupin 1) VZDĚLÁVÁNÍ, RODINA A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ: Bc. Lenka Pekárová, Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Alena Zítková, Mgr. Jana Tomášková, Mgr. Miroslava Šebestová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Diana Valečková, Mgr. Jakub Jansa, RNDr. Karel Špaček, npor. Josef Bozděch, Mgr. Tereza Králová, Barbora Kohoutová, Mgr. Hana Teplá, Eliška Ferková, Hana Lebišová 2) ZAMĚSTNANOST, DLUHY A BYDLENÍ: Mgr. Hynek Říha, Iveta Burdová, DiS., Ing. Jindřich Kohout, Helena Smolíková, Mgr. Eva Kollerová, Mgr. Aleš Kavalír, Ing. Zdeněk Písařík, Ing. Kamil Hrubý, Hana Lebišová 15

16 ZAMĚSTNANOST, DLUHY A BYDLENÍ 6 Region Poběžovicka je úřadem práce vnímán z hlediska zaměstnanosti jako problémový. Možnost sehnat zde práci je vzhledem k nižšímu vzdělání zájemců velice malá. Nabízí se pouze místa v zemědělství, a to ještě v omezeném počtu. Průmyslová výroba je v regionu málo rozvinutá, za prací v průmyslu se musí dojíždět (nejblíže Klenčí pod Čerchovem, Horšovský Týn, Domažlice). Právě dojížďka za prací ale představuje problém ať už z hlediska vzdálenosti či neexistence vhodného spojení, tak z hlediska nákladů. Část respondentů situační analýzy si stěžuje na diskriminaci na pracovním trhu, ať už na základě rodinného stavu (matky s malými dětmi), věku (starší lidé) nebo etnicity (Romové). Přes výše uvedené ale platí, že v označených lokalitách nepanuje absolutní či nadpoloviční nezaměstnanost, jak známe z jiných sociálně vyloučených lokalit v rámci České republiky, často je alespoň jeden člen domácnosti zaměstnán. Pokud bychom brali statistiky doslovně i v nejmenších označených lokalitách, s nezaměstnaností se dokonce někde ani nesetkáme (poběžovická lokalita v Žižkově ulici). Zadlužení je velkým problémem domácností v celém regionu, část domácností je předlužena a není schopna dostát svým závazkům. Problémy se splácením půjček mají ale i lidé, kteří nedluží částky ve stotisícových úhrnech. Dluhy vůči pronajímatelům bydlení (obce, soukromí vlastníci) existují, ale z celkového pohledu tvoří jen malou část toho, co lidé dluží bankovním či nebankovním společnostem. Lidé si půjčují hlavně na spotřebitelské úvěry s vyšším úrokem, do problémů s placením se dostávají kvůli svým nízkým příjmům. V regionu se nevyskytuje lichva a gamblerství představuje problém na úrovni jednotlivých osob. Lokality, kde žijí lidé ohrožení sociálním vyloučením, jsou tvořeny různými typy domů. Jedná se jak o rodinné domy v osobním vlastnictví (po celém regionu), tak o starší bytové (činžovní) domy v Poběžovicích. Největší část sociálně vyloučené populace je ale soustředěna ve vesnických panelových domech (bytovkách), které byly vystavěny v druhé polovině 20. století. Domácnosti zde žijí v nájemních bytech v pronájmu. Pronajímateli těchto bytů nejsou většinou obce (s výjimkou části bytů v Rybníku a Poběžovicích), ale soukromí vlastníci, nejčastěji nástupnické organizace po Státním statku Domažlice. Část domů ovšem patří i vlastníkům, kteří domy od zemědělských firem odkoupili. Nájemné není v regionu vysoké (kromě bytovek v Mnichově) a domácnosti většinou nemají problémy s jeho úhradou. Jako problém lze vnímat velice špatný technický stav některých budov. Z Poběžovic je na ÚP registrováno celkem 82 uchazečů o zaměstnání (cca 10% ekonomicky aktivních obyvatel). Při hledání zaměstnání se potýkají s nízkou kvalifikací, problémy 6 Zdroje: Situační analýza - zpracovalo o.s. M'AM'ALOCA, Struktura nezaměstnanosti na Poběžovicku Mazza, Kandler,

17 s dojížděním (vzdálenost, chybějící dopravní spojení), nepříznivou rodinnou situací (svobodné matky s dětmi), diskriminací kvůli věku nebo etnicitě. Přímo v Poběžovicích chybí pracovní příležitosti, potřebují zajištění dopravní obslužnosti na směnný provoz, zkrácené úvazky, vyšší kvalifikaci. K řešení problematiky by jim mohlo být ku prospěchu jednání o spolupráci mezi zaměstnavateli, okolními obcemi, OHK, MAS, s využitím dotačních prostředků. VIZE: V Poběžovicích a okolí se díky spolupráci obce se zaměstnavateli a neziskovými organizacemi a s využitím dotačních prostředků zvýší prostupnost zaměstnávání, v řádech desítek se zvýší počet pracovních příležitostí v lokalitě. Zvýší se dostupnost pracovních příležitostí v širším regionu, případně vázaných na Německo. V Poběžovicích dochází ke stabilizaci obyvatelstva v místě, vrací se sem mladí lidé, nedochází k masivnímu odstěhování rodin i jednotlivců z lokality, podporují se vztahy obyvatel k obci. Dochází k přenastavení struktury bytů (vybudování malometrážních bytů ve spolupráci s podnikateli) a tím ke snížení nákladů na bydlení, jsou dostupné sociální a krizové byty pro nejohroženější skupiny obyvatel. Budou k dispozici stavební parcely pro individuální výstavbu. Priority a cíle pro oblast zaměstnanost, dluhy a bydlení Priorita 1: Zvýšení zaměstnanosti. Priorita 2: Stabilizace obyvatelstva v místě. Priorita 3: Předcházení a snižování zadlužení obyvatel. PRIORITA č. 1 Zvýšení zaměstnanosti 1. dlouhodobý cíl: do roku 2016 se podaří zaměstnat 20 lidí z Poběžovicka vedených na ÚP 1.1 krátkodobý cíl: do roku 2015 se podaří vytvořit 5 pracovních míst u obce s využitím nástrojů úřadu práce pro občany s nízkou kvalifikací a dluhy Hledání uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané z Poběžovic na VPP pod městem, základní školou, mateřskou školou, infocentrem, technickými službami a dalšími organizacemi v Poběžovicích. 17

18 Organizace s uvedenými institucemi setkání květen 2014 Mazza, LK Administrativní podpora pro zařízení VPP, příprava náplně práce průběžně Mazza Výběr kandidátů vhodných průběžně Mazza, Kopecká Š. (ÚP) 1.2 krátkodobý cíl: do roku 2015 se podaří zaměstnat 10 nezaměstnaných z Poběžovic u stávajících místních zaměstnavatelů; do roku 2016 se podaří rekvalifikovat 30 nezaměstnaných a obnovit jejich pracovní návyky Příprava projektu D6 viz MPSV (realizátor ZŠ): - podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci CS (motivační a komunikační kurzy, kurz soc. dovedností) - podpůrné služby (zejména poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky) - profesní vzdělávání (rekvalifikace a další odborné kurzy) - podpora uplatnění na trhu práce (tvorba pracovních míst pro CS, vč. pracovních míst na zkoušku, podpora zahájení podnikatelské činnosti, odborné praxe) - podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti - podpora udržitelnosti pracovních míst. Kontaktovat zaměstnavatele a zjistit potřeby ke kvalifikaci a rekvalifikaci, zařídit kvalifikaci a rekvalifikaci nezaměstnaným z Poběžovic dle potřeb zaměstnavatelů. V rámci projektu D6 viz MPSV (realizátor ZŠ). Dotace z MAS Český les, náhradní realizátor ČVT. 18

19 Organizační schůzka a plán přípravy projektu LK, Mazza, starosta, tajemník, Foist, Jírovec, Kohout, Písařík, Kavalír (ČVT) splněno Podání projektu do ZŠ Realizace projektu do ZŠ 1.3 krátkodobý cíl: do roku 2016 se podaří zaměstnat 5 nezaměstnaných u nových menších různorodých zaměstnavatelů s využitím volných ploch a prostor města (OSVČ, sociální firma najít podnikatelský záměr, chráněná dílna) Nabídka kompletně zasíťované průmyslové zóny a dalších objektů města pro nové podnikatele, rekonstrukce městského objektu na soc. bydlení, rozpracovat několik podnikatelských záměrů (třídění a recyklace elektroodpadu, soc. služby v návaznosti na soc. bydlení) za účelem soc. podnikání. Propagace průmyslové zóny přes OHK 2014 LK, starosta, Jírovec Změna plánu územního starosta Příprava a realizace projektu MMR/MAS na rekonstrukci objektu města na soc. bydlení Příprava záměrů soc. podnikání a studie proveditelnosti (třídění a recyklace elektroodpadu, soc. služby v návaznosti na soc. bydlení) 2016 Kohout 2,5 mil LK, Kohout z prostředků ASZ (do 50 tis.) 19

20 PRIORITA č. 2 Stabilizace obyvatelstva v místě 1. dlouhodobý cíl: do roku 2016 se sníží náklady na bydlení pro nízkopříjmové rodiny nabídkou malometrážních bytů, bude celkem dostupných 10 nových soc. a krizových bytů 1.1 krátkodobý cíl: zpracování studie bydlení z prostředků ASZ ASZ nechá zpracovat z vlastních prostředků studii bydlení, která vytipuje vhodné objekty k rekonstrukci na startovací malometrážní byty a zmapuje dotační prostředky. Příprava podkladů ke studii, najít vhodného dodavatele červen 2014 LK, starosta, vedení ASZ Realizace studie prosinec 2014 vybraný subjekt Představení výstupů leden 2014 LK 2. dlouhodobý cíl: do roku 2016 se zvýší dopravní dostupnost pracovních příležitostí min. pro 30 osob a škol v širším regionu min. pro 30 osob 2.1 krátkodobý cíl: do roku 2015 se v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů, zaměstnanců a školáků přizpůsobí počet dopravních spojů do center, zejm. na noční směny a víkendy Chybí a omezují se dopravní spoje na noční směny a o víkendu do Domažlic a Horšovského Týna. Jednání se zástupci dopravců a kraje o zajištění dopravy dle požadavků zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců. Jednání s dopravci/krajem 2014 starosta 20

21 2.2 krátkodobý cíl: do roku 2016 se zajistí dopravní obslužnost min. pro 30 zaměstnanců do firem a min. 30 žáků do škol Jednání se zástupci firem a jejich zaměstnanci o zajištění dopravy na směny. Projekt na minibus města pro zaměstnance do firem a žáky do škol (na objednávku): pořízení minibusu, provozní náklady, řidič (z projektu MPSV vč. rekvalifikace). Jednání s OHK květen 2014 starosta, LK Projekt na minibus 2014 město 800 tis. (MAS) tis. provozní náklady ročně Řidič 2014 město, ZŠ 0,5 HPP = 180 tis. ročně (MPSV, MAS) 21

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Inkluze přirozený přístup ke vzdělávání Inkluzivní vzdělávání lze chápat jako přístup, který předpokládá zařazení všech

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Město Kadaň. Sociální začleňování

Město Kadaň. Sociální začleňování Město Kadaň Sociální začleňování Sociální začleňování Kadaň Ústecký kraj, okres Chomutov, 17 500 obyvatel město si již v minulosti uvědomovalo potřebu řešení problematiky spojené se sociálním začleňováním

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více