MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště Radnice Zpracovala: Mgr. Jana Šplíchalová Realizátor: ZŠ a MŠ Radnice, ředitelka školy Mgr. Věra Valentová Termín realizace programu: školní rok , plán je zpracován jako pokračující Materiál připomínkovali a schvalovali: vedení školy, učitelé občanské a rodinné výchovy, TU. Pedagogická rada projednala a schválila MPP dne 29. srpna 2012

2 1. Úvod V současné době lze konstatovat, ţe problematika rizikového chování u dětí se stala problémem, který prostupuje napříč věkovými skupinami. Zneuţívání drog, stejně jako ostatní negativní sociálně patologické jevy (šikana, krádeţe, vandalismus, alkohol, kouření, nelegální drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, xenofobie, sexuální zneuţití, rizikové sexuální chování, týrání, záškoláctví, kázeňské problémy-skupina, kázeňské problémy-jednotlivec, sebepoškozování apod.) se dotýkají i dětí navštěvujících naši základní školu. Taktéţ se objevují nové rizikové jevy, jakými je třeba kyberšikana a gamblerství. Z našeho pohledu, pohledu pedagogů základní školy je důleţité, aby se preventivní aktivity zaměřily na celou populaci (vyuţití masových médií ve vzdělávání široké veřejnosti) a na komunitně orientované iniciativy nebo programy právě ve školách a školských zařízeních. Primární prevence se můţe zaměřovat také na ohroţenou populaci, jako jsou například děti ulice, záškoláci, mladiství vyloučení ze školy, mladiství delikventi nebo děti uţivatelů drog. Naše škola připravila a realizuje komplexní, dlouhodobý program prevence sociálně patologických jevů a zahrnula do něj co nejvíce spolupracujících sloţek, včetně rodičů. Program je zaměřen na všechny věkové kategorie ţáků naší školy. Pro vypracování Minimálního preventivního programu byly využity následující závazné materiály: Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT č.j / Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních. 2. Cíle preventivního programu V podstatě primární prevence naší školy zahrnuje tyto sloţky: 1) Vytváření povědomí a informovanosti o drogách a nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených s jejich uţíváním. 2) Podpora protidrogových postojů a norem. 3) Posilování prosociálního chování v protikladu se zneuţíváním drog. 4) Posilování jednotlivců i skupin v osvojování osobních a sociálních dovedností. 5) Podporování zdravějších alternativ, tvořivého a naplňujícího chování a ţivotního stylu, čímţ by mělo docházet k eliminaci negativních jevů [drogová závislost, alkoholismus a tabakismus, onemocnění HIV (AIDS), virtuální drogy (počítače, televize, video, internet), šikanování a ubliţování, kyberšikana, vandalismus a další formy násilného chování, záškoláctví, krádeţe, útěky, rasismus, xenofobie, kriminalita a delikvence, závislost na politickém a náboţenském extremismu, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gamblerství) ]. 6) Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

3 týrání a zneuţívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneuţívání; ohroţování mravní výchovy mládeţe; poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie); domácího násilí. Dalšími cíli jsou: dobrá informovanost všech ţáků školy v oblasti rizikového chování; systematická výuka a výchova ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu; vytvoření dostatečného zázemí k mimoškolním aktivitám; podpora vlastních aktivit ţáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností; nabídka programů a projektů zaměřených na sociálně patologickou prevenci; začleňování méně průbojných ţáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi ţáky; zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. Součástí prevence jsou i metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a ţáka, intenzivní komunikace s rodiči ţáků a dalšími subjekty podporujícími prevenci. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. 3. Personální zajištění prevence Na realizaci minimálního preventivního programu školy participují: výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé, školská poradenská zařízení (PPP, SPC, SVP). Ředitelka školy Mgr. Věra Valentová zodpovídá za realizaci preventivního programu; je součástí preventivního týmu; jedná s rodiči ţáků. Školní metodička prevence + výchovná poradkyně + speciální pedagog (etoped) Mgr. Jana Šplíchalová koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci MPP školy; realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu; vede metodicky pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů; zajišťuje a předává odborné informace o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence; prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti; vyhledává a orientačně šetří ţáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování; připravuje podmínky pro integraci ţáků se speciálními poruchami chování ve škole;

4 spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, je mezičlánkem mezi ţákem a dalšími poradenskými institucemi- PPP, SPC, SVP, ÚP, Policií ČR, MÚ sociální správa, lékaři (pediatr, psychiatr), okresní metodička, psycholog a další organizace a odborníci; poskytuje důleţité informace o činnosti a moţnostech vyuţití mimoškolních poradenských institucí; monitoruje ţáky s výchovnými a vzdělávacími problémy, napomáhá při jejich řešení; zajišťuje vstupní, průběţnou a intervenční činnost pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami; připravuje podklady pro konzultační a poradenskou činnost s rodiči, ţáky, učiteli; pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Třídní učitel ţáka zprostředkovává dětem komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči ţáků konkrétní třídy; spolupracuje s VP při poskytování poradenských sluţeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze ţáků třídy; spolupracuje se školním metodikem prevence na depistáţi varovných signálů; spolupracuje při aktivitách zaměřených na prevenci školního neprospěchu, při vytváření podmínek pro integraci ţáků se SPU; kooperuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch ţáka. Preventivní tým pro řešení patologických jevů ve škole: Mgr. Věra Valentová, ředitelka školy Mgr. Jana Šplíchalová, výchovná poradkyně + metodik prevence + speciální pedagog Třídní učitel ţáka Preventivní tým šetří sociálně patologické jevy ţáků, dodrţuje postupy platné pro naši školu; řeší situaci s třídním kolektivem; jedná s rodiči ţáků; jedná s Policií ČR, PPP, odborem sociální péče o dítě, psychologem, pediatrem. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence ve školním roce semináře PPP s okresní metodičkou; semináře na preventivní témata;

5 pro výchovnou poradkyni semináře PPP. 4. Analýza současného stavu Analýza problematiky rizikového chování ţáků ve škole je důleţitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin negativních jevů a vytyčení cílů prevence. Ke zjištění současného stavu sociálně patologických jevů ve škole byly vyuţity dotazníky třídních učitelů, byly vyuţity připomínky dětí, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru rodinná a občanská výchova. Vycházíme i z hodnocení úspěšnosti všech preventivních akcí. Oblasti našeho působení 1) Primární specifická prevence: práce s tématem drogy, jejímţ cílem je odradit od prvního uţití drogy nebo aspoň co nejdéle odloţit první kontakt s drogou: ţáci mají moţnost vidět důsledky působení drog na videokazetách, DVD a dokumentárních filmech, coţ je motivuje k zamyšlení a pozitivním reakcím; převáţná většina ţáků drogy odsuzuje a nemá s nimi ţádné zkušenosti; škola poskytuje ţákům dostatek volnočasových aktivit; dodrţujeme tradice školy při organizování zábavných, kulturních a sportovních akcí; máme dobré fungující vztahy s mimoškolními institucemi, které řeší patologické jevy. 2) Primární nespecifická prevence: zde se snaţíme pracovat na principu nabídky jiných (neţ drogových) zajímavých podnětů dětem mezi nejúspěšnější formy primární prevence patří tzv. peer programy (programy vrstevníků), které škola zabezpečuje ve spolupráci s PPP Rokycany návrhy programů na tento školní rok 2012/2013: hod A, B sociometrie hod A Třída plná pohody hod A Šikana, kyberšikana A hod. 9. A, B Šikana, kyberšikana Plán na druhé pololetí školního roku 2012/2013: Leden A, B Čím budu, kam půjdu 6. A peer program 7. A, B Komunikace, řešení konfliktů

6 8. A Čím budu, kam půjdu Hodnotový systém + realizace záţitkových programů během školních výletů. Velmi důleţité je to, ţe se cílová populace s nositeli preventivního programu, kteří jsou jí blízcí, ztotoţní-díky tomu nabyté dovednosti a postoje snadněji uplatní v běţném ţivotě. 3) Sekundární prevence: nabídka odpovídající a dostupné profesionální pomoci rodinám a jedincům, kteří jiţ do styku s drogami přišli a řeší problémy spojené s jejich uţíváním (linky důvěry, nízkoprahová kontaktní centra ). Přes nabídku výše zmiňovaných aktivit jsme v loňském školním roce řešili následující patologické jevy: ubliţování starších spoluţáků mladším kamarádům; někteří ţáci pravidelně kouří-mimo areál školy před nebo po vyučování, v době polední přestávky; časté absence a pozdní příchody do školy některých ţáků; špatná komunikace s některými rodiči problémových ţáků. Podle stupně závaţnosti jednotlivé případy řešili třídní učitelé ve spolupráci s rodiči, výchovným poradcem a vedením školy, školním metodikem prevence a s dalšími odborníky (PPP Rokycany, Policie ČR, OSPOD, Středisko výchovné péče Plzeň). Z analýzy pro nás vyplývají tři nejdůležitější úkoly: 1) pokračovat ve všech aktivitách, které se nám osvědčily; 2) kvalitněji a účelněji vyuţívat metod osobnostní a sociální výchovy; 3) prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči ţáků - hlavně na druhém stupni. 5. Konkrétní aktivity podporující primární prevenci výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování; akce zaměřené na zvýšení právního vědomí spolupráce s Policií ČR; zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneuţívání apod.; na základě průzkumu věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření v třídnických hodinách, hodinách rodinné a občanské výchovy; dovednost volby správné ţivotosprávy poruchy příjmu potravy mentální anorexie, bulimie blok v rámci rodinné výchovy; akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie;

7 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, lyţařského výcviku, projektových dnů, dodrţováním tradic školy; široká nabídka volnočasových aktivit; účast v literárních, výtvarných, sportovních soutěţích a vědomostních olympiádách. 6. Aktivity pro žáky A. Ve výuce B. Jednorázové tematické aktivity, tradice školy Důleţitým výchovným prvkem jsou tradice naší školy, v nichţ chceme vychovávat a vzdělávat ţáky. Tradice naší školy: dny otevřených dveří při různých příleţitostech; Mikulášská besídka pro mladší spoluţáky; slavnostní zápis dětí do prvních tříd, podílejí se ţáci vyšších ročníků; vánoční besídka pro děti a jejich rodiče; vánoční zpívání u stromku; karnevalové odpoledne pro ţáky a učitele; sportovní odpoledne ke Dni dětí ve spolupráci s MÚ Radnice; školní vlastivědné výlety; slavnostní rozloučení s ţáky devátých tříd; velikonoční projekty pro ţáky a rodiče; projektové dny; výtvarné soutěţe a výstavy na dané téma; zájmové akce společné pro děti a rodiče; sportovní akce pro děti a rodiče; tematické zájezdy do Francie či Anglie. Neméně důleţitým prvkem je školní prostředí, ve kterém ţáci tráví hodně času. Ţáci se podílejí na tvorbě prostředí, na jeho výzdobě, udrţování pořádku. Jsou vedeni ke spoluzodpovědnosti, dostávají prostor k vlastní realizaci svých nápadů při výzdobě školy, třídy. Ţáci si sami stanovili pravidla chování mezi sebou a pokusí se je dodrţovat. Témata zařazovaná do vyučovacích hodin (závazná pro všechny vyučující): 1. až 3. ročník Návykové látky cigarety, alkohol, léky, drogy základní pojmy poškozování zdraví

8 odmítání drogy, nácvik říkat NE! NECHCI! Zdravý ţivotní styl-zdravé jídlo, pohyb, odpočinek. Zdravé vztahy-vrstevnické vztahy, osobní bezpečnost, sebedůvěra. 4. až 5. ročník Návykové látky cigarety, alkohol, léky,drogy - rizika jejich zneuţívání zdravotní a sociální nácvik odmítání drog; zdravý ţivotní styl-výhody zdravého člověka, činnosti vedoucí ke zdraví, prosazování zdravého ţivotního stylu ve škole zdravé vztahy - ve škole, v rodině, ve společnosti (odmítání ubliţování, šikany, osobní bezpečí vědět, kde lze hledat a najít pomoc učitelé, rodiče, linky důvěry, schránky důvěry, sebereflexe, sebedůvěra posilování praktickým nácvikem, koordinovat vztahy ve třídě sociometrie, odmítat poškozování věcí, vandalismus) výchova k rodičovství (ohleduplnost k ţenám a dívkám, ochrana vlastního zdraví před zneuţitím, funkce rodiny) 6. až 9. ročník návykové látky v celé šíři a všechny ostatní závislosti (sociální i zdravotní rizika zneuţívání, odmítání všech závislostí, hledání lepších řešení, nabízet ţivot bez berliček ) zdravý ţivotní styl (zdravá výţiva, poruchy příjmu potravy, smysluplné vyuţívání volného času, obrana proti stresu, motivace ke sportu a pohybu) osobní bezpečí (odmítání všech forem omezování osobní svobody, odmítání všech forem šikany, odmítání rasismu, přijetí pravidel skupinového chování, účinná obrana proti kyberšikaně) sebepoznání a sebedůvěra (všemi způsoby posilovat sebedůvěru, naučit asertivnímu chování, řešení problémů kaţdý problém má řešení, spolupráce ve skupinách, komunikace, umět říci a prosadit svůj názor) sexuální výchova (ochrana osobního zdraví, rodičovská role, ochrana před nemocemi, AIDS apod., hodnoty při výběru partnera, odpovědnost za svoje chování, náhradní rodičovská péče) záškoláctví (plnění povinností ve škole, vyhledání pomoci) vandalismus (prosazovat vliv prostředí na kvalitu ţivota, odmítat skupiny lidí zaměřené proti společnosti, ochrana osobního a společného majetku) Znalostní kompetence žáků: 1. aţ 3. ročník ţáci dokáţou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, uţíváním drog a léků;

9 znají jednotlivé způsoby odmítání návykových látek; znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu; mají vědomosti jak udrţovat zdraví a o zdravém ţivotním stylu; mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů; odmítají všechny formy násilí, ví, kde hledat pomoc. 4. aţ 5. ročník ţáci mají povědomí o zdraví jako o základní lidské hodnotě; znají vhodné činnosti denního reţimu, osvojují si zdravý ţivotní styl; podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek; znají zákony omezující kouření, poţívání alkoholu, uţívání a šíření drog; umí komunikovat se sluţbami poskytující poradenskou pomoc; umí pojmenovat mezilidské vztahy; umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti; ví na koho se obrátit v případě, ţe jsou porušována jeho práva; mají povědomost o tom, ţe jednání ohroţující druhé je protiprávní; znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky. 6. aţ 9. ročník ţáci znají význam mezilidských vztahů pro zdravý ţivotní styl a zdraví; respektují odlišné názory, chování, myšlení zájmy lidí, jsou tolerantní k menšinám; znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spoluţáky, neřeší je násilím; znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích; umí spolupracovat ve skupině a přijímat zodpovědnost za společné úkoly; znají významné dokumenty upravující lidská práva a ochranu dětí; znají činnost důleţitých orgánů právní ochrany občanů; uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za ně; umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, fyzické, duševní a sociální; umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky; umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví; ví, co je podstatou zdravého ţivotního stylu a snaţí se o jeho realizaci; znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny; ví, ţe zneuţívání dítěte a sexuální zneuţívání je trestné; umí diskutovat o rizicích zneuţívání drog, orientují se v právní problematice drog; ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou vyuţít; bezpečně zvládají účelové modely chování v krizových situacích a správně se rozhodují; dokáţou komunikovat se specializovanými sluţbami (linka důvěry, krizová centra); odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médií a umí o nich diskutovat; uvědomují si plnou zodpovědnost za svůj sexuální ţivot z hlediska zdraví a etiky. 7. Metody práce

10 V rámci výuky budou kromě tradičních metod vyuţívány také další metody, které se osvědčily. Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu se bude prolínat mezipředmětově. Příklady používaných metod: aktivní sociální učení; výklad (informace); samostatné práce (výtvarné práce, koláţe, slohové práce na dané téma, referáty, informace z tisku, projekty ); přednášky, besedy s učitelem, pozvanými odborníky; diskuze, umět vyjádřit a obhájit vlastní názor; dramatická výchova v hodině českého jazyka; hry zaměřené na sebereflexi; situační hry, hraní rolí, sociální hry; trénování odmítání nabídky drog; párová a skupinová práce ve třídě; nácvik verbální a neverbální komunikace; komunitní kruhy; výtvarné soutěţe na téma: zdravá výţiva, práva dítěte, boj proti AIDS ; vytvoření vlastních pravidel ţáků pro souţití ve třídě; vytvoření důvěry mezi ţáky a mezi ţáky a učiteli; pěstovat právní vědomí; umoţňovat ţákům zaţívat úspěch, radost, vítězství; skupinová práce ve třídě i napříč třídami; projekty na preventivní téma. 8. Jednorázové, příležitostné akce ukázky fungování zásahových vozidel 1. pomoci; besedy s poţárníky, policisty,..; exkurze; kulturní akce. DROGY TROCHU JINAK interaktivní výukový program Poněvadţ se především školní metodici prevence, ale i učitelé předmětů výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis apod. potýkají s nedostatkem interaktivních výukových programů zaměřených na problémy dospívajících a drogovou problematiku, byl pro ně připraven interaktivní výukový program Drogy trochu jinak, jehoţ hlavní cíle jsou:

11 nabídnout učitelům ověřený kvalitní interaktivní výukový program, který mohou vyuţívat při výuce (zejména při práci s interaktivními tabulemi), aniţ by museli studovat sloţité a rozsáhlé metodické materiály či zpracovávat materiály pro interaktivní výuku; nabídnout ţákům zábavnější a velmi efektivní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení; zapojit do procesu učení samotné ţáky, kteří jiţ nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání; Výhodou této webové aplikace pro učitele i ţáky je i to, ţe si mohou program spustit z kteréhokoliv počítače doma nebo ve škole (vyţaduje pouze připojení k internetu), aniţ by museli cokoliv instalovat. Interaktivní výukový program DROGY TROCHU JINAK je rozdělen na dva dílčí projekty: 1. Interaktivní dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti Cílem dotazníku je identifikace problémových oblastí ţivota dospívajícího a posouzení závaţnosti těchto problémů. Na identifikaci problémů je zaměřeno 10 oblastí (Volný čas - Chování - Zdravotní stav - Duševní zdraví - Sociální zdatnost - Rodinný systém - Škola - Pracovní adaptace - Vztahy s vrstevníky - Návykové látky). 2. Hrou proti drogám Cílem tohoto projektu, který jiţ obsahuje 71 dotazníků, testů, her, kvízů, křížovek atd. je seznámit děti a dospívající zábavným a velmi efektivním způsobem s problematikou drog a ostatními sociálně patologickými jevy. V dotaznících a testech se dozví něco o sobě. Hry, kvízy, křížovky a osmisměrky dětem a dospívajícím zase prozradí, jak jsou na tom se znalostí drog, jejich účinků, rozdělení, slangových výrazů atd. 9. Další aktivity školy Učitelé, rodiče a ţáci byli seznámeni s Minimálním preventivním programem a postupem řešení vyskytujících se sociálně patologických jevů ve škole. Ţáci, rodiče a ostatní veřejnost můţou svoje připomínky řešit i přes webové stránky s ředitelkou školy. Pravidelně je vyhodnoceno vyuţívání této nabídky a podle výsledku jsou připravena další opatření, nabídky, moţnosti. Ve škole jsou stanoveny konzultační hodiny s metodikem prevence i výchovným poradcem. Ţáci jsou ale spíše zvyklí řešit své problémy s metodikem prevence i výchovným poradcem kdykoliv dle potřeby. K dispozici je i příruční knihovnička s propagačními materiály, odbornou literaturou, beletrií. Videotéka je k dispozici učitelům i ţákům.

12 O veškerém dění ve škole informují školní webové stránky. 10. Rodiče Škola nabízí a pořádá pro rodiče: moţnost půjčování odborné literatury o návykových látkách, prevenci; konzultace s výchovným poradcem, metodikem prevence; výstavky prací dětí; pravidelný styk třídního učitele s rodiči; besídky pro rodiče: Vánoce, Den matek, výročí obce i školy; dny otevřených dveří; slavnostní zápis dětí do první třídy; spolupráce s místními organizacemi; zájmové akce společné pro děti a rodiče; na začátku školního roku jsou rodiče písemně informováni o moţnosti seznámení se školním řádem, Minimálním preventivním programem, s řešením sociálně patologických jevů ve škole. 11. Volnočasové aktivity ve škole, nabízené školou Škola realizuje jednorázové či pravidelné volnočasové aktivity zaměřené na smysluplné vyuţívání volného času, včetně cílené prevence. Škola nabízí: přístup na internet; sportovní krouţky; umělecké krouţky; naukové krouţky; školní exkurze; školní výlety (pobyty v přírodě, poznávací zájezdy ); sportovní soutěţe; tradiční besídky (Mikulášská besídka, vánoční besídka, zpívání u vánočního stromku ); zájezdy učitelů s dětmi do divadla v Plzni; sportovní dny: Den dětí; kulturní pořady: dětský karneval, vystoupení umělců ; ţáci se podílejí na akcích školy: dny otevřených dveří ; ţáci připravují vystoupení pro různé příleţitosti: oslavy v obci, ve škole ; 12. Řešení přestupků

13 Školní řád zakazuje ţákům školy pouţívání návykových látek ve škole i mimo školu. Školní řád vymezuje dále i pravidla chování ve škole i zacházení se školním zařízením. Na tvorbě školního řádu se ţáci sami podíleli. Ţáci jsou se školním řádem seznámeni vţdy 1. září a dále i v průběhu školního roku dle potřeby. Rodiče ţáků jsou písemnou i ústní formou seznámeni o opatřeních školy vůči ničení školního zařízení apod. V případě, ţe se ve škole vyskytnou ţáci, kteří jsou podezřelí ze zneuţívání návykových látek, nebo jiných neţádoucích jevů, přistupuje se k následujícím opatřením: individuální pohovor se ţákem- podle zjištěných informací následuje spolupráce - s rodinou, popř. doporučení kontaktu s odborníky; šetření přestupku preventivním týmem, zvolení trestu; v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě, navázání kontaktu se SVP Plzeň; v případě dealerství a jiných závaţných přestupků oznámeni věci policii, sociálnímu odboru; následná péče o provinilé ţáky, případně jejich oběti. 13. Spolupráce s dalšími organizacemi Škola pravidelně nebo příleţitostně spolupracuje s následujícími subjekty: PPP Rokycany- Mgr. Věra Čiková, Mgr. Jana Jeţková; se školní lékařkou MUDr. Zuzanou Jirků; spolupráce s oddělením péče o dítě při řešení situací, které spadají do kompetence tohoto odboru; s Policií ČR; se SVP v Plzni. 14. Hodnocení aktivit a sledování jejich efektivity Jednotlivé části programu kontroluje realizátor programu, pravidelně je vyhodnocuje a podle výsledků program modifikuje. Vedeme přehled o úspěšnosti akcí. S výsledky seznamuje učitele i rodiče a výsledky zveřejňuje, publikujeme. Školní metodička prevence kaţdoročně zpracovává závěrečnou zprávu o realizaci MPP, kterou předkládá vedení školy, a která je součástí výroční zprávy školy. Pro zjišťování efektivity programu pouţíváme metody kvantitativní, např. necháme ţáky ohodnotit danou akci v bodech, v procentech nebo oznámkovat. Pro kvalitativní hodnocení necháme děti napsat, co zaţily, jak byly spokojené. Ptáme se na hodnocení rodičů, ostatních

14 vyučujících. Vše, co se ve škole děje, prezentujeme na webových stránkách školy. Ţáci sami hodnotí akce ve slohových pracích a na nástěnkách k daným tématům. 15. Závěr Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání ţáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho učitelé, ţáci, rodiče, odborníci. V oblasti prevence zajišťované naší školou se prolínají prvky obecné i speciální prevence. Jde především o: posilování ţádoucích osobnostních charakteristik důvěry, vůle, vytrvalosti, schopnosti komunikovat, spolupracovat, vytvářet vztahy; učení se psychosociálním dovednostem včetně dovednosti odmítat; učení se dostatečné míry sebevědomí v kontaktu s ohroţujícím tématem; pomoc při vytváření hodnotových preferencí na základě informace o rizicích a důsledcích; získání vědomí vlastní odpovědnosti k sobě i druhým; nabídku hodnotových a dostupných volnočasových aktivit. Naší snahou a přáním je co nejvíce ţáků vybavit rozumovými schopnostmi a kompetencemi ubránit se bezohledným negativním psychologickým vlivům a nátlakům nejrůznějších part, sekt i jednotlivců, všem návykovým látkám a patologickému chování v celé šíři, a tak ochránit společnost před sociálními, zdravotními, právními a ekonomickými důsledky plynoucími z rizikového a ohroţujícího chování problémových jedinců. Schváleno pedagogickou radou dne

15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola Měřín Zpracovatel: Mgr. Květoslava Švejdová Realizátor: ZŠ v Měříně, ředitelka školy Mgr. Věra Matějíčková

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program Základní školy Prachovice

Minimální preventivní program Základní školy Prachovice Minimální preventivní program Základní školy Prachovice Realizátor: Základní škola Prachovice, Chrudimská 57, 538 04 Prachovice Metodik prevence: Garant: Mgr. Olga Havlíková Ing. Jitka Holasová, ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Odpovědný garant programu je Mgr. Stanislav Oplt, DiS., koordinátor prevence rizikových projevů chování. 1. Realizace MPP vychází z těchto dokumentů:

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro oblast sociálně patologických jevů školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace Zpracovatel: Mgr. Martina Hubková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMTV ČR č.j. 2006/2007-51 k primární prevenci sociálně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Projednáno na pedagogické radě 25.8.2014 Zaměření: Vytváření atmosféry vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole.

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava Hrabová Školní preventivní strategie 2015-2020 Kamila Hladišová metodik prevence Základním cílem primární prevence rizikového chování u

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

7. Znalostní kompetence žáků

7. Znalostní kompetence žáků 7. Znalostní kompetence žáků ročník žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek znají

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více