MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště Radnice Zpracovala: Mgr. Jana Šplíchalová Realizátor: ZŠ a MŠ Radnice, ředitelka školy Mgr. Věra Valentová Termín realizace programu: školní rok , plán je zpracován jako pokračující Materiál připomínkovali a schvalovali: vedení školy, učitelé občanské a rodinné výchovy, TU. Pedagogická rada projednala a schválila MPP dne 29. srpna 2012

2 1. Úvod V současné době lze konstatovat, ţe problematika rizikového chování u dětí se stala problémem, který prostupuje napříč věkovými skupinami. Zneuţívání drog, stejně jako ostatní negativní sociálně patologické jevy (šikana, krádeţe, vandalismus, alkohol, kouření, nelegální drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, xenofobie, sexuální zneuţití, rizikové sexuální chování, týrání, záškoláctví, kázeňské problémy-skupina, kázeňské problémy-jednotlivec, sebepoškozování apod.) se dotýkají i dětí navštěvujících naši základní školu. Taktéţ se objevují nové rizikové jevy, jakými je třeba kyberšikana a gamblerství. Z našeho pohledu, pohledu pedagogů základní školy je důleţité, aby se preventivní aktivity zaměřily na celou populaci (vyuţití masových médií ve vzdělávání široké veřejnosti) a na komunitně orientované iniciativy nebo programy právě ve školách a školských zařízeních. Primární prevence se můţe zaměřovat také na ohroţenou populaci, jako jsou například děti ulice, záškoláci, mladiství vyloučení ze školy, mladiství delikventi nebo děti uţivatelů drog. Naše škola připravila a realizuje komplexní, dlouhodobý program prevence sociálně patologických jevů a zahrnula do něj co nejvíce spolupracujících sloţek, včetně rodičů. Program je zaměřen na všechny věkové kategorie ţáků naší školy. Pro vypracování Minimálního preventivního programu byly využity následující závazné materiály: Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT č.j / Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních. 2. Cíle preventivního programu V podstatě primární prevence naší školy zahrnuje tyto sloţky: 1) Vytváření povědomí a informovanosti o drogách a nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených s jejich uţíváním. 2) Podpora protidrogových postojů a norem. 3) Posilování prosociálního chování v protikladu se zneuţíváním drog. 4) Posilování jednotlivců i skupin v osvojování osobních a sociálních dovedností. 5) Podporování zdravějších alternativ, tvořivého a naplňujícího chování a ţivotního stylu, čímţ by mělo docházet k eliminaci negativních jevů [drogová závislost, alkoholismus a tabakismus, onemocnění HIV (AIDS), virtuální drogy (počítače, televize, video, internet), šikanování a ubliţování, kyberšikana, vandalismus a další formy násilného chování, záškoláctví, krádeţe, útěky, rasismus, xenofobie, kriminalita a delikvence, závislost na politickém a náboţenském extremismu, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gamblerství) ]. 6) Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

3 týrání a zneuţívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneuţívání; ohroţování mravní výchovy mládeţe; poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie); domácího násilí. Dalšími cíli jsou: dobrá informovanost všech ţáků školy v oblasti rizikového chování; systematická výuka a výchova ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu; vytvoření dostatečného zázemí k mimoškolním aktivitám; podpora vlastních aktivit ţáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností; nabídka programů a projektů zaměřených na sociálně patologickou prevenci; začleňování méně průbojných ţáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi ţáky; zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. Součástí prevence jsou i metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a ţáka, intenzivní komunikace s rodiči ţáků a dalšími subjekty podporujícími prevenci. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. 3. Personální zajištění prevence Na realizaci minimálního preventivního programu školy participují: výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé, školská poradenská zařízení (PPP, SPC, SVP). Ředitelka školy Mgr. Věra Valentová zodpovídá za realizaci preventivního programu; je součástí preventivního týmu; jedná s rodiči ţáků. Školní metodička prevence + výchovná poradkyně + speciální pedagog (etoped) Mgr. Jana Šplíchalová koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci MPP školy; realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu; vede metodicky pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů; zajišťuje a předává odborné informace o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence; prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti; vyhledává a orientačně šetří ţáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování; připravuje podmínky pro integraci ţáků se speciálními poruchami chování ve škole;

4 spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, je mezičlánkem mezi ţákem a dalšími poradenskými institucemi- PPP, SPC, SVP, ÚP, Policií ČR, MÚ sociální správa, lékaři (pediatr, psychiatr), okresní metodička, psycholog a další organizace a odborníci; poskytuje důleţité informace o činnosti a moţnostech vyuţití mimoškolních poradenských institucí; monitoruje ţáky s výchovnými a vzdělávacími problémy, napomáhá při jejich řešení; zajišťuje vstupní, průběţnou a intervenční činnost pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami; připravuje podklady pro konzultační a poradenskou činnost s rodiči, ţáky, učiteli; pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Třídní učitel ţáka zprostředkovává dětem komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči ţáků konkrétní třídy; spolupracuje s VP při poskytování poradenských sluţeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze ţáků třídy; spolupracuje se školním metodikem prevence na depistáţi varovných signálů; spolupracuje při aktivitách zaměřených na prevenci školního neprospěchu, při vytváření podmínek pro integraci ţáků se SPU; kooperuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch ţáka. Preventivní tým pro řešení patologických jevů ve škole: Mgr. Věra Valentová, ředitelka školy Mgr. Jana Šplíchalová, výchovná poradkyně + metodik prevence + speciální pedagog Třídní učitel ţáka Preventivní tým šetří sociálně patologické jevy ţáků, dodrţuje postupy platné pro naši školu; řeší situaci s třídním kolektivem; jedná s rodiči ţáků; jedná s Policií ČR, PPP, odborem sociální péče o dítě, psychologem, pediatrem. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence ve školním roce semináře PPP s okresní metodičkou; semináře na preventivní témata;

5 pro výchovnou poradkyni semináře PPP. 4. Analýza současného stavu Analýza problematiky rizikového chování ţáků ve škole je důleţitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin negativních jevů a vytyčení cílů prevence. Ke zjištění současného stavu sociálně patologických jevů ve škole byly vyuţity dotazníky třídních učitelů, byly vyuţity připomínky dětí, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru rodinná a občanská výchova. Vycházíme i z hodnocení úspěšnosti všech preventivních akcí. Oblasti našeho působení 1) Primární specifická prevence: práce s tématem drogy, jejímţ cílem je odradit od prvního uţití drogy nebo aspoň co nejdéle odloţit první kontakt s drogou: ţáci mají moţnost vidět důsledky působení drog na videokazetách, DVD a dokumentárních filmech, coţ je motivuje k zamyšlení a pozitivním reakcím; převáţná většina ţáků drogy odsuzuje a nemá s nimi ţádné zkušenosti; škola poskytuje ţákům dostatek volnočasových aktivit; dodrţujeme tradice školy při organizování zábavných, kulturních a sportovních akcí; máme dobré fungující vztahy s mimoškolními institucemi, které řeší patologické jevy. 2) Primární nespecifická prevence: zde se snaţíme pracovat na principu nabídky jiných (neţ drogových) zajímavých podnětů dětem mezi nejúspěšnější formy primární prevence patří tzv. peer programy (programy vrstevníků), které škola zabezpečuje ve spolupráci s PPP Rokycany návrhy programů na tento školní rok 2012/2013: hod A, B sociometrie hod A Třída plná pohody hod A Šikana, kyberšikana A hod. 9. A, B Šikana, kyberšikana Plán na druhé pololetí školního roku 2012/2013: Leden A, B Čím budu, kam půjdu 6. A peer program 7. A, B Komunikace, řešení konfliktů

6 8. A Čím budu, kam půjdu Hodnotový systém + realizace záţitkových programů během školních výletů. Velmi důleţité je to, ţe se cílová populace s nositeli preventivního programu, kteří jsou jí blízcí, ztotoţní-díky tomu nabyté dovednosti a postoje snadněji uplatní v běţném ţivotě. 3) Sekundární prevence: nabídka odpovídající a dostupné profesionální pomoci rodinám a jedincům, kteří jiţ do styku s drogami přišli a řeší problémy spojené s jejich uţíváním (linky důvěry, nízkoprahová kontaktní centra ). Přes nabídku výše zmiňovaných aktivit jsme v loňském školním roce řešili následující patologické jevy: ubliţování starších spoluţáků mladším kamarádům; někteří ţáci pravidelně kouří-mimo areál školy před nebo po vyučování, v době polední přestávky; časté absence a pozdní příchody do školy některých ţáků; špatná komunikace s některými rodiči problémových ţáků. Podle stupně závaţnosti jednotlivé případy řešili třídní učitelé ve spolupráci s rodiči, výchovným poradcem a vedením školy, školním metodikem prevence a s dalšími odborníky (PPP Rokycany, Policie ČR, OSPOD, Středisko výchovné péče Plzeň). Z analýzy pro nás vyplývají tři nejdůležitější úkoly: 1) pokračovat ve všech aktivitách, které se nám osvědčily; 2) kvalitněji a účelněji vyuţívat metod osobnostní a sociální výchovy; 3) prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči ţáků - hlavně na druhém stupni. 5. Konkrétní aktivity podporující primární prevenci výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování; akce zaměřené na zvýšení právního vědomí spolupráce s Policií ČR; zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneuţívání apod.; na základě průzkumu věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření v třídnických hodinách, hodinách rodinné a občanské výchovy; dovednost volby správné ţivotosprávy poruchy příjmu potravy mentální anorexie, bulimie blok v rámci rodinné výchovy; akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie;

7 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, lyţařského výcviku, projektových dnů, dodrţováním tradic školy; široká nabídka volnočasových aktivit; účast v literárních, výtvarných, sportovních soutěţích a vědomostních olympiádách. 6. Aktivity pro žáky A. Ve výuce B. Jednorázové tematické aktivity, tradice školy Důleţitým výchovným prvkem jsou tradice naší školy, v nichţ chceme vychovávat a vzdělávat ţáky. Tradice naší školy: dny otevřených dveří při různých příleţitostech; Mikulášská besídka pro mladší spoluţáky; slavnostní zápis dětí do prvních tříd, podílejí se ţáci vyšších ročníků; vánoční besídka pro děti a jejich rodiče; vánoční zpívání u stromku; karnevalové odpoledne pro ţáky a učitele; sportovní odpoledne ke Dni dětí ve spolupráci s MÚ Radnice; školní vlastivědné výlety; slavnostní rozloučení s ţáky devátých tříd; velikonoční projekty pro ţáky a rodiče; projektové dny; výtvarné soutěţe a výstavy na dané téma; zájmové akce společné pro děti a rodiče; sportovní akce pro děti a rodiče; tematické zájezdy do Francie či Anglie. Neméně důleţitým prvkem je školní prostředí, ve kterém ţáci tráví hodně času. Ţáci se podílejí na tvorbě prostředí, na jeho výzdobě, udrţování pořádku. Jsou vedeni ke spoluzodpovědnosti, dostávají prostor k vlastní realizaci svých nápadů při výzdobě školy, třídy. Ţáci si sami stanovili pravidla chování mezi sebou a pokusí se je dodrţovat. Témata zařazovaná do vyučovacích hodin (závazná pro všechny vyučující): 1. až 3. ročník Návykové látky cigarety, alkohol, léky, drogy základní pojmy poškozování zdraví

8 odmítání drogy, nácvik říkat NE! NECHCI! Zdravý ţivotní styl-zdravé jídlo, pohyb, odpočinek. Zdravé vztahy-vrstevnické vztahy, osobní bezpečnost, sebedůvěra. 4. až 5. ročník Návykové látky cigarety, alkohol, léky,drogy - rizika jejich zneuţívání zdravotní a sociální nácvik odmítání drog; zdravý ţivotní styl-výhody zdravého člověka, činnosti vedoucí ke zdraví, prosazování zdravého ţivotního stylu ve škole zdravé vztahy - ve škole, v rodině, ve společnosti (odmítání ubliţování, šikany, osobní bezpečí vědět, kde lze hledat a najít pomoc učitelé, rodiče, linky důvěry, schránky důvěry, sebereflexe, sebedůvěra posilování praktickým nácvikem, koordinovat vztahy ve třídě sociometrie, odmítat poškozování věcí, vandalismus) výchova k rodičovství (ohleduplnost k ţenám a dívkám, ochrana vlastního zdraví před zneuţitím, funkce rodiny) 6. až 9. ročník návykové látky v celé šíři a všechny ostatní závislosti (sociální i zdravotní rizika zneuţívání, odmítání všech závislostí, hledání lepších řešení, nabízet ţivot bez berliček ) zdravý ţivotní styl (zdravá výţiva, poruchy příjmu potravy, smysluplné vyuţívání volného času, obrana proti stresu, motivace ke sportu a pohybu) osobní bezpečí (odmítání všech forem omezování osobní svobody, odmítání všech forem šikany, odmítání rasismu, přijetí pravidel skupinového chování, účinná obrana proti kyberšikaně) sebepoznání a sebedůvěra (všemi způsoby posilovat sebedůvěru, naučit asertivnímu chování, řešení problémů kaţdý problém má řešení, spolupráce ve skupinách, komunikace, umět říci a prosadit svůj názor) sexuální výchova (ochrana osobního zdraví, rodičovská role, ochrana před nemocemi, AIDS apod., hodnoty při výběru partnera, odpovědnost za svoje chování, náhradní rodičovská péče) záškoláctví (plnění povinností ve škole, vyhledání pomoci) vandalismus (prosazovat vliv prostředí na kvalitu ţivota, odmítat skupiny lidí zaměřené proti společnosti, ochrana osobního a společného majetku) Znalostní kompetence žáků: 1. aţ 3. ročník ţáci dokáţou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, uţíváním drog a léků;

9 znají jednotlivé způsoby odmítání návykových látek; znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu; mají vědomosti jak udrţovat zdraví a o zdravém ţivotním stylu; mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů; odmítají všechny formy násilí, ví, kde hledat pomoc. 4. aţ 5. ročník ţáci mají povědomí o zdraví jako o základní lidské hodnotě; znají vhodné činnosti denního reţimu, osvojují si zdravý ţivotní styl; podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek; znají zákony omezující kouření, poţívání alkoholu, uţívání a šíření drog; umí komunikovat se sluţbami poskytující poradenskou pomoc; umí pojmenovat mezilidské vztahy; umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti; ví na koho se obrátit v případě, ţe jsou porušována jeho práva; mají povědomost o tom, ţe jednání ohroţující druhé je protiprávní; znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky. 6. aţ 9. ročník ţáci znají význam mezilidských vztahů pro zdravý ţivotní styl a zdraví; respektují odlišné názory, chování, myšlení zájmy lidí, jsou tolerantní k menšinám; znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spoluţáky, neřeší je násilím; znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých ţivotních situacích; umí spolupracovat ve skupině a přijímat zodpovědnost za společné úkoly; znají významné dokumenty upravující lidská práva a ochranu dětí; znají činnost důleţitých orgánů právní ochrany občanů; uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za ně; umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, fyzické, duševní a sociální; umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky; umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví; ví, co je podstatou zdravého ţivotního stylu a snaţí se o jeho realizaci; znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny; ví, ţe zneuţívání dítěte a sexuální zneuţívání je trestné; umí diskutovat o rizicích zneuţívání drog, orientují se v právní problematice drog; ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou vyuţít; bezpečně zvládají účelové modely chování v krizových situacích a správně se rozhodují; dokáţou komunikovat se specializovanými sluţbami (linka důvěry, krizová centra); odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médií a umí o nich diskutovat; uvědomují si plnou zodpovědnost za svůj sexuální ţivot z hlediska zdraví a etiky. 7. Metody práce

10 V rámci výuky budou kromě tradičních metod vyuţívány také další metody, které se osvědčily. Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu se bude prolínat mezipředmětově. Příklady používaných metod: aktivní sociální učení; výklad (informace); samostatné práce (výtvarné práce, koláţe, slohové práce na dané téma, referáty, informace z tisku, projekty ); přednášky, besedy s učitelem, pozvanými odborníky; diskuze, umět vyjádřit a obhájit vlastní názor; dramatická výchova v hodině českého jazyka; hry zaměřené na sebereflexi; situační hry, hraní rolí, sociální hry; trénování odmítání nabídky drog; párová a skupinová práce ve třídě; nácvik verbální a neverbální komunikace; komunitní kruhy; výtvarné soutěţe na téma: zdravá výţiva, práva dítěte, boj proti AIDS ; vytvoření vlastních pravidel ţáků pro souţití ve třídě; vytvoření důvěry mezi ţáky a mezi ţáky a učiteli; pěstovat právní vědomí; umoţňovat ţákům zaţívat úspěch, radost, vítězství; skupinová práce ve třídě i napříč třídami; projekty na preventivní téma. 8. Jednorázové, příležitostné akce ukázky fungování zásahových vozidel 1. pomoci; besedy s poţárníky, policisty,..; exkurze; kulturní akce. DROGY TROCHU JINAK interaktivní výukový program Poněvadţ se především školní metodici prevence, ale i učitelé předmětů výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis apod. potýkají s nedostatkem interaktivních výukových programů zaměřených na problémy dospívajících a drogovou problematiku, byl pro ně připraven interaktivní výukový program Drogy trochu jinak, jehoţ hlavní cíle jsou:

11 nabídnout učitelům ověřený kvalitní interaktivní výukový program, který mohou vyuţívat při výuce (zejména při práci s interaktivními tabulemi), aniţ by museli studovat sloţité a rozsáhlé metodické materiály či zpracovávat materiály pro interaktivní výuku; nabídnout ţákům zábavnější a velmi efektivní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení; zapojit do procesu učení samotné ţáky, kteří jiţ nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání; Výhodou této webové aplikace pro učitele i ţáky je i to, ţe si mohou program spustit z kteréhokoliv počítače doma nebo ve škole (vyţaduje pouze připojení k internetu), aniţ by museli cokoliv instalovat. Interaktivní výukový program DROGY TROCHU JINAK je rozdělen na dva dílčí projekty: 1. Interaktivní dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti Cílem dotazníku je identifikace problémových oblastí ţivota dospívajícího a posouzení závaţnosti těchto problémů. Na identifikaci problémů je zaměřeno 10 oblastí (Volný čas - Chování - Zdravotní stav - Duševní zdraví - Sociální zdatnost - Rodinný systém - Škola - Pracovní adaptace - Vztahy s vrstevníky - Návykové látky). 2. Hrou proti drogám Cílem tohoto projektu, který jiţ obsahuje 71 dotazníků, testů, her, kvízů, křížovek atd. je seznámit děti a dospívající zábavným a velmi efektivním způsobem s problematikou drog a ostatními sociálně patologickými jevy. V dotaznících a testech se dozví něco o sobě. Hry, kvízy, křížovky a osmisměrky dětem a dospívajícím zase prozradí, jak jsou na tom se znalostí drog, jejich účinků, rozdělení, slangových výrazů atd. 9. Další aktivity školy Učitelé, rodiče a ţáci byli seznámeni s Minimálním preventivním programem a postupem řešení vyskytujících se sociálně patologických jevů ve škole. Ţáci, rodiče a ostatní veřejnost můţou svoje připomínky řešit i přes webové stránky s ředitelkou školy. Pravidelně je vyhodnoceno vyuţívání této nabídky a podle výsledku jsou připravena další opatření, nabídky, moţnosti. Ve škole jsou stanoveny konzultační hodiny s metodikem prevence i výchovným poradcem. Ţáci jsou ale spíše zvyklí řešit své problémy s metodikem prevence i výchovným poradcem kdykoliv dle potřeby. K dispozici je i příruční knihovnička s propagačními materiály, odbornou literaturou, beletrií. Videotéka je k dispozici učitelům i ţákům.

12 O veškerém dění ve škole informují školní webové stránky. 10. Rodiče Škola nabízí a pořádá pro rodiče: moţnost půjčování odborné literatury o návykových látkách, prevenci; konzultace s výchovným poradcem, metodikem prevence; výstavky prací dětí; pravidelný styk třídního učitele s rodiči; besídky pro rodiče: Vánoce, Den matek, výročí obce i školy; dny otevřených dveří; slavnostní zápis dětí do první třídy; spolupráce s místními organizacemi; zájmové akce společné pro děti a rodiče; na začátku školního roku jsou rodiče písemně informováni o moţnosti seznámení se školním řádem, Minimálním preventivním programem, s řešením sociálně patologických jevů ve škole. 11. Volnočasové aktivity ve škole, nabízené školou Škola realizuje jednorázové či pravidelné volnočasové aktivity zaměřené na smysluplné vyuţívání volného času, včetně cílené prevence. Škola nabízí: přístup na internet; sportovní krouţky; umělecké krouţky; naukové krouţky; školní exkurze; školní výlety (pobyty v přírodě, poznávací zájezdy ); sportovní soutěţe; tradiční besídky (Mikulášská besídka, vánoční besídka, zpívání u vánočního stromku ); zájezdy učitelů s dětmi do divadla v Plzni; sportovní dny: Den dětí; kulturní pořady: dětský karneval, vystoupení umělců ; ţáci se podílejí na akcích školy: dny otevřených dveří ; ţáci připravují vystoupení pro různé příleţitosti: oslavy v obci, ve škole ; 12. Řešení přestupků

13 Školní řád zakazuje ţákům školy pouţívání návykových látek ve škole i mimo školu. Školní řád vymezuje dále i pravidla chování ve škole i zacházení se školním zařízením. Na tvorbě školního řádu se ţáci sami podíleli. Ţáci jsou se školním řádem seznámeni vţdy 1. září a dále i v průběhu školního roku dle potřeby. Rodiče ţáků jsou písemnou i ústní formou seznámeni o opatřeních školy vůči ničení školního zařízení apod. V případě, ţe se ve škole vyskytnou ţáci, kteří jsou podezřelí ze zneuţívání návykových látek, nebo jiných neţádoucích jevů, přistupuje se k následujícím opatřením: individuální pohovor se ţákem- podle zjištěných informací následuje spolupráce - s rodinou, popř. doporučení kontaktu s odborníky; šetření přestupku preventivním týmem, zvolení trestu; v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě, navázání kontaktu se SVP Plzeň; v případě dealerství a jiných závaţných přestupků oznámeni věci policii, sociálnímu odboru; následná péče o provinilé ţáky, případně jejich oběti. 13. Spolupráce s dalšími organizacemi Škola pravidelně nebo příleţitostně spolupracuje s následujícími subjekty: PPP Rokycany- Mgr. Věra Čiková, Mgr. Jana Jeţková; se školní lékařkou MUDr. Zuzanou Jirků; spolupráce s oddělením péče o dítě při řešení situací, které spadají do kompetence tohoto odboru; s Policií ČR; se SVP v Plzni. 14. Hodnocení aktivit a sledování jejich efektivity Jednotlivé části programu kontroluje realizátor programu, pravidelně je vyhodnocuje a podle výsledků program modifikuje. Vedeme přehled o úspěšnosti akcí. S výsledky seznamuje učitele i rodiče a výsledky zveřejňuje, publikujeme. Školní metodička prevence kaţdoročně zpracovává závěrečnou zprávu o realizaci MPP, kterou předkládá vedení školy, a která je součástí výroční zprávy školy. Pro zjišťování efektivity programu pouţíváme metody kvantitativní, např. necháme ţáky ohodnotit danou akci v bodech, v procentech nebo oznámkovat. Pro kvalitativní hodnocení necháme děti napsat, co zaţily, jak byly spokojené. Ptáme se na hodnocení rodičů, ostatních

14 vyučujících. Vše, co se ve škole děje, prezentujeme na webových stránkách školy. Ţáci sami hodnotí akce ve slohových pracích a na nástěnkách k daným tématům. 15. Závěr Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání ţáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho učitelé, ţáci, rodiče, odborníci. V oblasti prevence zajišťované naší školou se prolínají prvky obecné i speciální prevence. Jde především o: posilování ţádoucích osobnostních charakteristik důvěry, vůle, vytrvalosti, schopnosti komunikovat, spolupracovat, vytvářet vztahy; učení se psychosociálním dovednostem včetně dovednosti odmítat; učení se dostatečné míry sebevědomí v kontaktu s ohroţujícím tématem; pomoc při vytváření hodnotových preferencí na základě informace o rizicích a důsledcích; získání vědomí vlastní odpovědnosti k sobě i druhým; nabídku hodnotových a dostupných volnočasových aktivit. Naší snahou a přáním je co nejvíce ţáků vybavit rozumovými schopnostmi a kompetencemi ubránit se bezohledným negativním psychologickým vlivům a nátlakům nejrůznějších part, sekt i jednotlivců, všem návykovým látkám a patologickému chování v celé šíři, a tak ochránit společnost před sociálními, zdravotními, právními a ekonomickými důsledky plynoucími z rizikového a ohroţujícího chování problémových jedinců. Schváleno pedagogickou radou dne

15

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/10/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ OBOR VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE 65-41-L/01 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Historie a současnost... 4 2.2 Materiální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více