ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1"

Transkript

1 ÚP Jasenná - změna č.1 návrh Příloha P1 Ing. arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500, Zlín září

2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN JASENNÁ ZMĚNA Č.1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Jasenná Datum nabytí účinnosti změny č.1 : Pořizovatel: MĚÚ VIZOVICE ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU Jméno a příjmení: Ing. Ivana Valachová Funkce: referent Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) 2

3 OBSAH DOKUMENTACE P1. TEXTOVÁ ČÁST P2. GRAFICKÁ ČÁST : P2-1 Výkres základního členění změny č.1 P2-2 Hlavní výkres změny č.1 P2.-3.VPS/VPO/AO změny č.1 3

4 A. Vymezení zastavěného území V kapitole A) se nahrazuje text : Zastavěné území je vymezeno ke dni textem : Zastavěné území je vymezeno ke dni B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot V kapitole B2) odrážka 5- se nahrazuje text: návrhem ploch drážní dopravy je zajištěna realizace záměru na vybudování dráhy mezi Vizovicemi a Valašskou Polankou textem rezervou ploch drážní dopravy je zajištěna výhledová realizace záměru na vybudování dráhy mezi Vizovicemi a Valašskou Polankou C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně C1. Základní zásady urbanistické koncepce V kapitole C1) odrážka 6- se nahrazuje text: místní dopravní systém obce bude rozšířen o nové komunikace, které budou realizovány v rámci navržených ploch bydlení. V rámci stávajících dopravních ploch a veřejných prostranství budou řešeny chybějící chodníky i parkování. Pro bezkofliktní a plynulý provoz na silnici I/69 jsou navrženy plochy pro realizaci nového stoupacího pruhu. Pro záměr dostavbu železniční trati Vizovice-Val. Polanka jsou vymezeny plochy podél jižní hranice katastru textem: místní dopravní systém obce bude rozšířen o nové komunikace, které budou realizovány v rámci navržených ploch bydlení. V rámci stávajících dopravních ploch a veřejných prostranství budou řešeny chybějící chodníky i parkování. Pro bezkofliktní a plynulý provoz na silnici I/69 jsou navrženy plochy pro realizaci nového stoupacího pruhu. Pro výhledovou dostavbu železniční trati Vizovice-Val. Polanka jsou vymezeny plochy podél jižní hranice katastru textem C2. Navržené plochy zastavitelného území ( přehled navržených zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití - číslování je shodné s grafickou částí - hlavní výkres) C2.1. Plochy pro bydlení Tabulka zastavitelných ploch se nahrazuje tabulkou novou: číslo Výměra označení funkční funkční plochy plochy plochy využití v ha (index) 1 plocha individuálního bydlení 0,4527 BI 2 plocha individuálního bydlení 0,4582 BI 4 plocha individuálního bydlení 1,7389 BI 4

5 5 plocha individuálního bydlení 2,3956 BI 6 plocha bydlení specifických forem 0,4245 BX 7 plocha bydlení specifických forem 0,0771 BX 10 plocha bydlení specifických forem 0,1940 BX 11 plocha bydlení specifických forem 0,4204 BX 12 plocha bydlení specifických forem 0,5019 BX 16 plocha individuálního bydlení 1,5659 BI 19 plocha individuálního bydlení 1,1686 BI 20 plocha individuálního bydlení 0,4109 BI 21 plocha individuálního bydlení 0,4293 BI 23 plocha bydlení specifických forem 0,2221 BX 25 plocha individuálního bydlení 0,6481 BI 26 plocha bydlení specifických forem 0,5280 BX 76 plocha individuálního bydlení 0,4507 BI 77 plocha individuálního bydlení 0,6254 BI 79 plocha individuálního bydlení 0,6089 BI 81 plocha individuálního bydlení - územní rezerva 2,3396 BI 82 plocha individuálního bydlení 0,2434 BI 83 plocha individuálního bydlení 0,7157 BI C2.3. Plochy pro výrobu Tabulka zastavitelných ploch se nahrazuje tabulkou novou: číslo Výměra označení funkční funkční plochy plochy plochy využití v ha (index) 30 plocha výroby a skladování 0,7615 V 94 plocha výroby a skladování 0,8858 V C2.4. Plochy pro dopravu Tabulka zastavitelných ploch se nahrazuje tabulkou novou: číslo funkční plochy funkční využití plochy výměra plochy označení plochy index 36 doprava silniční 0,0128 DS 37 doprava silniční 0,3571 DS 38 doprava silniční 0,1006 DS 5

6 39 doprava silniční 0,2039 DS 40 doprava silniční 0,2210 DS 41 doprava silniční 0,1199 DS 42 doprava silniční 0,4243 DS 43 doprava silniční 0,1887 DS 49 doprava ostatní 0,0211 D C2.6. Plochy smíšené obytné Obsah tabulky (Plochy pro technickou infrastrukturu) C2.6. je zařazen do jiné kapitoly a tato kapitola je nahrazena tabulkou novou: číslo Výměra označení funkční funkční plochy plochy plochy využití v ha (index) 95 plocha smíšená obytná 1,8889 SO C3. Plochy přestavby Vypouští se přestavbová plocha P2 a nově se doplňuje plocha : Přestavbová plocha P5 Změna funkčního využití z plochy drobné výroby na plochu smíšenou obytnou D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Upravují se následující podkapitoly: D1.2. Drážní doprava Vypouští se plochy : DZ 8,32,33,34,35 - pro drážní dopravu Navrhují se plochy :DZ 85,86,87 jako rezerva pro drážní dopravu D2.4. Zásobování elektrickou energií Vypouští se plochy číslo : 60,61 Navrhují se plochy číslo: 88,89,90,91,92,93 pro el. vedení VN 22kV a trafostanici "Za farmou" Nově se doplňuje tabulka: D5. Tabulka ploch technické infrastruktury číslo Výměra označení funkční funkční plochy plochy plochy využití v ha (index) 50 plocha technické infrastruktury 0,0633 T* 6

7 51 plocha technické infrastruktury 0,0965 T* 52 plocha technické infrastruktury 0,2630 T* 53 plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství 0,0407 TV 54 plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství 0,0145 TV 55 plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství 0,0967 TV 57 plocha technické infrastruktury 0,0117 T* 58 plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství 0,2542 TV 59 plocha technické infrastruktury - energetika 0,1860 TE 62 plocha technické infrastruktury - energetika 0,2101 TE 88 plocha technické infrastruktury - energetika 0,7601 TE 89 plocha technické infrastruktury - energetika 0,1267 TE 90 plocha technické infrastruktury - energetika 0,7252 TE 91 plocha technické infrastruktury - energetika 0,0197 TE 92 plocha technické infrastruktury - energetika 0,0210 TE 93 plocha technické infrastruktury - energetika 0,1987 TE Text názvu kapitoly F se mění z : F. Stanovení podmínek funkčního využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního využití Na text názvu kapitoly : F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Doplňuje se odstavec: Použité pojmy: - zeleň mající za úkol eliminovat negativa z okolní činnosti na danou funkci, v nezastavěném území zeleň krajinotvorná, jako jsou aleje, stromořadí, apod. chovatelství a pěstitelství- drobné stavby, popř. soubory drobných staveb slučující se s hlavním, podporující jak pěstební činnost, tak chov drůbeže a domácího zvířectva služby- se rozumí výrobní i nevýrobní živnostenské provozovny, které jsou součástí plochy bydlení a svým objemem nepřevyšující funkci bydlení Vypouští se kapitola F1 : 7

8 Tabulka BI je nahrazena tabulkou PLOCHY INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ (BI) ho území plochy zastavitelné: č.1,2,4,5,16,19,20,21,25,76,77,79,82,83 Hlavní využití bydlení individuální Podmínky prostorového uspořádání Nepřípustné Tabulka BX je nahrazena tabulkou související dopravní a technické infrastruktura veřejná prostranství sídelní zeleň pěstitelství a chovatelství Pro stávající zástavbu a nové plochy : Výšková hladina zástavby v návrhových plochách bude řešena s ohledem na okolní zástavbu- 1 NP + podkroví Zástavba bude realizována v souladu se současným charakterem zástavby obce zástavba ulicová, nízkopodlažní, venkovského charakteru činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným PLOCHY BYDLENÍ SPECIFICKÝCH FOREM BX plochy zastavitelné : č.6,7,10,11,12,23,26, Hlavní využití bydlení v rodinných domech formou rozptýlené pasekářské zástavby zemědělská výroba služby veřejná prostranství související technická a dopravní infrastruktura výšková hladina nesmí přesáhnout 1nadzemní Prostorové uspořádání: podlaží maximální plocha přístaveb k rod. domům a stavbám přímo souvisejících s individuálním bydlením nesmí přesáhnou 40% plochy stávajících staveb při rekonstrukcích, přístavbách stávajících objektů bude zachováno měřítko a ráz původní architektury objektů činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Nepřípustné 8

9 Tabulka BH je nahrazena tabulkou PLOCHY HROMADNÉHO BYDLENÍ (BH) Hlavní využití hromadné bydlení občanská vybavenost související dopravní a technické infrastruktura veřejná prostranství Prostorové uspořádání výšková hladina bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní, nepřesáhne 2 NP a bude respektovat okolní krajinu Doplňuje se nová tabulka SO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) plochy zastavitelné : lokalita č.95 Hlavní využití bydlení a komerční vybavenost drobná výroba a služby veřejná prostranství související technická a dopravní infrastruktura max. výška zástavby je stanovena max. 2 NP Prostorové uspořádání: Nepřípustné Tabulka RI je nahrazena tabulkou činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným PLOCHY RODINNÉ REKREACE (RI) Hlavní využití rodinná rekreace plochy souvisejících veřejných prostranství sídelní zeleň sportoviště, dětská hřiště 9

10 Tabulka RH je nahrazena tabulkou PLOCHY HROMADNÉ REKREACE (RH) hromadná rekreace Hlavní využití veřejná prostranství sportoviště tábořiště, kempy Tabulka OV je nahrazena tabulkou PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ-VEŘEJNÁ VYBAVENOST (OV) Hlavní využití občanské vybavení- veřejná vybavenost veřejná prostranství související bydlení Tabulka OS je nahrazena tabulkou PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT (OS) plochy zastavitelné. č.80 Hlavní využití tělovýchova a sport veřejná prostranství související bydlení a ubytování 10

11 Tabulka OK je nahrazena tabulkou PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ -KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ (OK) Hlavní využití občanské vybavení - komerční zařízení veřejná prostranství související technická a dopravní infrastruktura související bydlení Podmínečně přípustné využití zařízení pro sport a relaxaci související a slučitelné s hlavním Tabulka OH je nahrazena tabulkou PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY (OH) Hlavní využití plochy hřbitovů a souvisejících zařízení veřejná prostranství Tabulka PV je nahrazena tabulkou PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH (PV) plochy zastavitelné: č.44,45,46,47,48,75 Hlavní využití veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch technická infrastruktura občanské vybavení slučitelné s veřejným prostranstvím sídelní zeleň 11

12 Tabulka PZ je nahrazena tabulkou PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU NEZPEVNĚNÝCH PLOCH (PZ) plochy nezastavěné Hlavní využití veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch občanské vybavení slučitelné s veřejným prostranstvím veřejná dopravní a technická infrastruktura pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof zařízení pro ochranu přírody a krajiny zařízení pro zemědělství, lesnictví, vodní Nepřípustné hospodářství, těžbu nerostů oplocení činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmínečně přípustným. Tabulka DS je nahrazena tabulkou PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY (DS) plochy nezastavěné Hlavní využití silniční doprava technická infrastruktura cyklotrasy chodníky izolační zeleň Tabulka D je nahrazena tabulkou PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTUKTURY (D) plochy zastavitelné: č.49 Hlavní využití dopravní infrastruktura technická infrastruktura cyklostezky včetně souvisejících doprovodných prvků drobné architektury 12

13 Tabulka TV je nahrazena tabulkou PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (TV) ho území plochy zastavitelné: č.53,54,55,58 Hlavní využití technická infrastruktura - vodní hospodářství související dopravní infrastruktura Tabulka TE je nahrazena tabulkou PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA (TE) ho území plochy navrhované: č.59,62,88,89,90,91,92,93 Hlavní využití technická infrastruktura- energetika, zásobování plynem Nepřípustné dopravní infrastruktura činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka T*je nahrazena tabulkou PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTUKTURY (T*) plochy zastavitelné :č.50,51,52,57 Hlavní využití Nepřípustné technická infrastruktura protipovodňová opatření dopravní infrastruktura činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným 13

14 Tabulka V je nahrazena tabulkou PLOCHY PRO VÝROBU A SKLADY (V) plochy zastavitelné. č.30,94 Hlavní využití výroba průmyslová a zemědělská podniková administrativa sklady a pomocné provozy dopravní a technická infrastruktura činnosti, které narušují kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží Tabulka VD je nahrazena tabulkou PLOCHY PRO DROBNOU VÝROBU A VÝROBNÍ SLUŽBY (VD) Hlavní využití drobná výroba a služby sklady související bydlení činnosti, které narušují kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží Tabulka VZ je nahrazena tabulkou PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU A LESNICKOU VÝROBU (VZ) Hlavní využití zemědělská a lesnická výroba sklady a pomocné provozy související výroba a služby podniková administrativa zahradnictví Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným 14

15 Tabulka Z* je nahrazena tabulkou PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z*) ho území Hlavní využití sídelní zeleň dopravní a technická infrastruktura oplocení sady a zahrady stavby slučitelné s bydlením sloužící pro chovatelství a pěstitelstvní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Nepřípustné Tabulka WT je nahrazena tabulkou PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (WT) ho a nezastavěného území Hlavní využití vodní a vodohospodářské plochy krajinná zeleň územní systém ekologické stability Tabulka Z je nahrazena tabulkou PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z) plochy nezastavěného území Hlavní využití zemědělské využití protierozní opatření stavby podporující zadržování vody v krajině krajinná zeleň Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným stavby pro rekreaci a cestovní ruch 15

16 Tabulka L je nahrazena tabulkou PLOCHY LESNÍ (L) plochy nezastavěného území plochy navrhované: č.70,71,72,73,74 Hlavní využití pozemky určené k plnění funkce lesa územní systém ekologické stability zařízení pro ochranu přírody a krajiny : pěstební zařízení, odchovná zařízení, zařízení ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, oplocení vyjma lesních školek stavby pro rekreaci a cestovní ruch Tabulka K je nahrazena tabulkou PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ (K) plochy nezastavěného území plochy navrhované : č Hlavní využití krajinná zeleň územní systém ekologické stability vodní plochy zařízení pro ochranu přírody a krajiny : pěstební zařízení, odchovná zařízení, zařízení ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů oplocení stavby pro rekreaci a cestovní ruch 16

17 Tabulka P je nahrazena tabulkou PLOCHY PŘÍRODNÍ (P) plochy nezastavěného území Hlavní využití biocentra vodní plochy Podmínečně přípustné zařízení vodního hospodářství za podmínky umístění zařízení sloužící pro zvýšení biodiverzity v krajině, zadržení vody v krajině, podpoření rozmanitosti územních systémů ekologické stability, hlavní funkcí daného zařízení musí být podpora fauny a flóry. zařízení sloužící k ochraně ploch před poškozováním zvěří: je přípustná individuální ochrana sazenic a dočasné oplocení lesnických výsadeb se zachováním prostupnosti krajiny při dočasném oplocování rozsáhlejších ploch Nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů včetně trvalého oplocení činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Text názvu kapitoly G se mění z : G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Na text názvu kapitoly: G.) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Tabulka ploch VPS, VPO je nahrazena novou : VPS_VPO_označení číslo_plochy vyvlastnění označení VPS, VPO v ZÚR ZK DS1(ZÚR) 36 + PK13 DS1(ZÚR) 37 + PK13 DS1(ZÚR) 38 + PK13 DS1(ZÚR) 39 + PK13 VPS_VPO_označení číslo_plochy vyvlastnění označení VPS, VPO v ZÚR ZK DS1(ZÚR) 40 + PK13 DS1(ZÚR) 41 + PK13 DS1(ZÚR) 42 + PK13 17

18 DS1(ZÚR) 43 + PK13 T* T* T* TE TE TE TE TE TE TE TE TE TV TV TV U U U U U U U Text názvu kapitoly H se mění z : H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo Na text názvu kapitoly: H) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a kapitola se doplňuje novou tabulkou : veřejná prostranství

19 Obsah kapitoly I se mění následovně : I) Stanovení kompenzačních opatření Územní plán nestanovuje.. Text názvu kapitoly I se mění z : I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření na kapitolu J a to následovně : J) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Nová tabulka rezervních ploch : ID funkční využití plochy funkční plochy 81 územní rezerva - individuální výměra plochy v ha označení plochy (index) 2,3396 BI bydlení 85 plocha pro drážní dopravu 0,9269 DZ 86 plocha pro drážní dopravu 1,0059 DZ 87 Plocha pro drážní dopravu 0,2439 DZ Text názvu kapitoly J se mění z : J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování na kapitolu K následovně : K) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Kapitola K se mění z na kapitolu L Kapitola L se mění z na kapitolu M Kapitola M se mění z na kapitolu N 19

ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1

ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1 ÚP Jasenná - změna č.1 návrh Příloha P1 Ing. arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500, Zlín leden 2018 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN JASENNÁ ZMĚNA Č.1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo

Více

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Č Á S T A / I. 1 NÁVRH ZMĚ N Y Č. 2 P ř íloha č. 3 Příloha č. 1 strana 1 z 5 Návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1. Územní

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY I.A NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Duben 2017 Příloha č. 1 2 Objednatel: Obec Březůvky Březůvky 1 763 45 Březůvky IČ: 00283843 www.brezuvky.cz Statut.

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ZMĚNY Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV

ZMĚNY Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV ZMĚNY Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ LEDEN 2018 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Adamov Pořizovatel: Městský úřad Blansko Zhotovitel: Osoba oprávněná

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM I/2018 PARE. textová část. návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona)

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM I/2018 PARE. textová část. návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona) ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona) textová část DATUM I/2018 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Žamberk Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Brumov-Bylnice Textová část návrhu územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Brumov-Bylnice Textová část návrhu územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Brumov-Bylnice Textová část návrhu územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Brumov-Bylnice Třída Tomáše Bati 399 stavební úřad 763 02 Zlín nám.

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: machek@usbrno.cz tel.: +420 545 175 893 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: Ing. arch. Václava Dandová ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Stanislav Zeman listopad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063 návrh změna č. 1 pořizovatel: Magistrát města Liberec úřad územního plánování projektant: Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS 463 11 Liberec 30, Leknínová 1063 odborný garant: Ing. arch. Jiří Plašil, ČKA

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE. textová část PARE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE. textová část PARE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM VIII/2019 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Oddělení územního

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změna č. 1 územního plánu obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydává: Zastupitelstvo obce Svéradice Datum nabytí účinnosti: 17. 3. 2015 Oprávněná úřední osoba

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.

ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 Z P R A C O V A T E L : JaP architects s.r.o. Obeciny 4377, 760 01 Zlín Ing.arch.Jan Přehnal Č.autorizace : ČKA 01222 I. ŘEŠENÍ ÚP LÍPA T E X T O V Á Č Á S

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ČERVEN 2018 2 OBJEDNATEL: MĚSTO BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU I.1. TEXTOVÁ ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LISTOPAD 2017 ÚZEMNĚ

Více

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Čížová Číslo usnesení: Z4g/2018 Ze dne: 21. 6. 2018 Datum nabytí účinnosti 10. 7. 2018 Oprávněná

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU ZMĚNA Č.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.1

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU ZMĚNA Č.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.1 Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.1 ZÁŘÍ 2018 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY. textová část PARE. návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona)

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY. textová část PARE. návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona) ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona) DATUM III/2018 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Turnov Odbor

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

právní stav po vydání změny č.1

právní stav po vydání změny č.1 Příloha P1 právní stav po vydání změny č.1 Ing. arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500, Zlín květen 2016 1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULŮVKA OBJEDNATEL Obec Mikulůvka Mikulůvka č.p. 226 756 24 Bystřička ZPRACOVATEL

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, březen 2018 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Městys Jedovnice Městský úřad Blansko, úřad územního plánování,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98 549 54 Police nad Metují září 2018 Zpracovatel změny č. 1 ÚP Police nad Metují:

Více

ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNĚ

ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNĚ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNĚ P1 Textová část návrhu změny příloha č.1 Zpracovatel : AKTÉ projekt s.r.o Kollárova 629, 767 01 Kroměříž Ing.arch. Milan Krouman Č. autorizace : ČKA 02 630 Zakázkové číslo

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MARKVARTOVICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MARKVARTOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MARKVARTOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Změny č. 2 Územního plánu Markvartovice Obsah A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

změna č.1 Srovnávací znění textové části návrhu

změna č.1 Srovnávací znění textové části návrhu Příloha P3 2 změna č.1 Srovnávací znění textové části návrhu Ing.arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem Zlín květe2017 1 V celé dokumentaci územního plánu se identifikátor ploch ID mění na označení číslo

Více

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne Obec Děčany, Děčany 29, 410 02 Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne 23. 03. 2016 Zastupitelstvo obce Děčany, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR H O R S K Á 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO T R U T N O V

Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR H O R S K Á 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO T R U T N O V O B J E D N A T E L M Ě ŘÍTKO O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 1 4 5 5 4 1 0 1 T R U T N O V PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Číslo usnesení: Zastupitelstvo obce Myštice Ze dne: Datum nabytí účinnosti Oprávněná

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3

Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3 Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 3 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C S T A R É B U K Y - S T A R É B U K Y 5 0 5

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Myštice Číslo usnesení: Ze dne: 5. 4. 2019 Datum nabytí

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Z M Ě N A Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K L E N T N I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K L E N T N I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K L E N T N I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: ciznerova@usbrno.cz tel.: +420

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE

I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN. I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1. Městský úřad Kroměříž,

ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN. I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1. Městský úřad Kroměříž, ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1 Záznam o účinnosti: Vydávající správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: Zastupitelstvo obce Roštín Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce oprávněné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEST. I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1. Kollárova 629, Kroměříž Č. autorizace : ČKA

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEST. I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1. Kollárova 629, Kroměříž Č. autorizace : ČKA ÚZEMNÍ PLÁN BŘEST I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1 Z P R A C O V A T E L : Ing.arch. Milan Krouman Kollárova 629, 767 01 Kroměříž Č. autorizace : ČKA 02 630 Zakázkové číslo K2-15 Měsíc/rok 09/2015 Počet vyhotovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN Změna č. 5 a 6 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Hulín OKRES : Kroměříž KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Hulín, Odbor rozvoje města a životního prostředí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 II. TEXTOVÁ ČÁST - Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Město Kelč Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Ing. arch. Eva Tempírová AURatelier

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK změna č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK únor 2019 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který Změnu č.7 ÚP vydal Zastupitelstvo města Tábora pořizovatel Městský úřad Tábor, odbor rozvoje Oprávněná úřední osoba

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY)

TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TEXTOVÁ ČÁST TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TEXTOVÁ ČÁST Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D. únor 2018 autorizovaný

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Záznam o účinnosti územního plánu Kytín vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Kytín datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: jméno a funkce:

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, únor 2019 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu zahrnující změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení ÚP do

Více

POŘIZOVATEL: OBEC UBLO: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN UBLO - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Vizovice. Odbor stavebního úřadu. Ing.

POŘIZOVATEL: OBEC UBLO: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN UBLO - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Vizovice. Odbor stavebního úřadu. Ing. ÚZEMNÍ PLÁN UBLO - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Ing. Ivana Valachová OBEC UBLO: určený zastupitel Ing. Jaroslav Šimek starosta obce PROJEKTANT: S-projekt

Více

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. 7 vydal : Zastupitelstvo obce Holubice Datum

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KVASICE. I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1. Městský úřad Kroměříž,

ÚZEMNÍ PLÁN KVASICE. I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1. Městský úřad Kroměříž, ÚZEMNÍ PLÁN KVASICE I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1 Záznam o účinnosti: Vydávající správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: Zastupitelstvo obce Kvasice Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY

ÚZEMNÍ PLÁN BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY ÚZEMNÍ PLÁN BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY NÁVRH K K PROJEDNÁNÍ Z P R A C O V A T E L : AKTÉ projekt s.r.o Kollárova 629, 767 01 Kroměříž Ing.arch. Milan Krouman Č. autorizace : ČKA 02 630 Zakázkové číslo 3-12

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce NEUBUZ Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce NEUBUZ Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce NEUBUZ Číslo usnesení: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MĚÚ VIZOVICE, ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU Jméno a příjmení:

Více

S E H R A D I C E Ú Z E M N Í P L Á N

S E H R A D I C E Ú Z E M N Í P L Á N S E H R A D I C E Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail:ciznerova@usbrno.cz tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

A1. Návrh územního plánu

A1. Návrh územního plánu 1 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. leden 2014 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo mě sta Slušovice Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: M ě stský úř ad

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ VES

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ VES ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ VES NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ČERVENEC 2018 A NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Horní Ves Pořizovatel: Městský úřad Pelhřimov Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PODLUŽÍ. POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT:

NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PODLUŽÍ. POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ PODLUŽÍ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: květen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.3 územního plánu Horní Podluží Řešené území: část k.ú.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, říjen 2018 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu zahrnující změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení ÚP do

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYNĚ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nesuchyně PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NESUCHYNĚ 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

A1. Návrh územního plánu

A1. Návrh územního plánu 1 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. srpen 2013 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo mě sta Slušovice Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: M ě stský úř ad

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Z M Ě N A č. 1 / a. č á s t A N á v r h. str. 1

Z M Ě N A č. 1 / a. č á s t A N á v r h. str. 1 Z M Ě N A č. 1 / a Ú Z E M N Í H O P L Á N U R Y B I T V Í č á s t A N á v r h str. 1 Obec Rybitví Školní 180, 533 54 Rybitví Č.usnesení :... v obci Rybitví dne... Zastupitelstvo obce Rybitví, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

BLANSKO ZMĚNA B2015-Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Brno, srpen 2016

BLANSKO ZMĚNA B2015-Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Brno, srpen 2016 BLANSKO ZMĚNA B2015-Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU Brno, srpen 2016 BLANSKO Změna B2015-Z2 územního plánu včetně aktualizace a prověření podnětů skupin Z1, Z2, A1, S1 Objednatel: Pořizovatel: Město Blansko Městský

Více

Územní plán Racková návrh A1 textová část. Příloha č.1

Územní plán Racková návrh A1 textová část. Příloha č.1 Příloha č.1 Ing.arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500, Zlín červenec 2013 1 ÚZEMNÍ PLÁN RACKOVÁ OBJEDNATEL : Obec Racková Racková 45 760 01 Zlín ZPRACOVATEL : ing.arch. Jitka Šimordová Pod vodojemem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LESKOVEC ČÁST I - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LESKOVEC ČÁST I - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LESKOVEC ČÁST I - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Srpen 2015 - 2 - Objednatel: Obec Leskovec 756 11 Leskovec 67 Statut. zástupce: Ing. Jana Šťastná, starostka obce Určený zastupitel: Ing. Jana Šťastná http://www.leskovec.cz/

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST I - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST I - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST I - NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Květen 2015 Územní plán Osíčko Návrh str. 2 STEMIO a.s. Návrh Územní plán Osíčko Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768

Více

Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část

Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část Změna č. 1 územního plánu Zálezly 1. Textová část Úprava textu po společném jednání barevně zvýrazněna 9.12.2017. ing. arch. Ladislav Komrska projektant 1 Základní údaje Stupeň dokumentace: Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKŘÍPOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI A TEXTOVÁ ČÁST. Obecní úřad Skřípov. starosta. Objednatel: Obec Skřípov Pořizovatel: Obecní úřad Skřípov

ÚZEMNÍ PLÁN SKŘÍPOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI A TEXTOVÁ ČÁST. Obecní úřad Skřípov. starosta. Objednatel: Obec Skřípov Pořizovatel: Obecní úřad Skřípov ÚZEMNÍ PLÁN SKŘÍPOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu územního plán vydal: Zastupitelstvo obce Skřípov Datum nabytí účinnosti: 12. 10. 2014 Obecní úřad Skřípov Pořizovatel prostřednictvím kvalifikované

Více