ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1"

Transkript

1 ÚP Jasenná - změna č.1 návrh Příloha P1 Ing. arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500, Zlín leden

2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN JASENNÁ ZMĚNA Č.1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Jasenná Datum nabytí účinnosti změny č.1 : Pořizovatel: MĚÚ VIZOVICE ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU Jméno a příjmení: Ing. Ivana Valachová Funkce: referent Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) 2

3 OBSAH DOKUMENTACE P1. TEXTOVÁ ČÁST P2. GRAFICKÁ ČÁST : P2 2-1 Výkres základního členění změny č.1 P2 2-2 Hlavní výkres změny č.1 P2 2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací změny č.1 3

4 A. Vymezení zastavěného území V kapitole A) se nahrazuje text : Zastavěné území je vymezeno ke dni textem : Zastavěné území je vymezeno ke dni B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot V kapitole B2) odrážka 5- se nahrazuje text: návrhem ploch drážní dopravy je zajištěna realizace záměru na vybudování dráhy mezi Vizovicemi a Valašskou Polankou textem : rezervou ploch drážní dopravy je zajištěna výhledová realizace záměru na vybudování dráhy mezi Vizovicemi a Valašskou Polankou C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně C1. Základní zásady urbanistické koncepce odrážka 6 - se nahrazuje text: místní dopravní systém obce bude rozšířen o nové komunikace, které budou realizovány v rámci navržených ploch bydlení. V rámci stávajících dopravních ploch a veřejných prostranství budou řešeny chybějící chodníky i parkování. Pro bezkonfliktní a plynulý provoz na silnici I/69 jsou navrženy pro realizaci nového stoupacího pruhu. Pro záměr dostavbu železniční trati Vizovice-Val. Polanka jsou vymezeny podél jižní hranice katastru textem: místní dopravní systém obce bude rozšířen o nové komunikace, které budou realizovány v rámci navržených ploch bydlení. V rámci stávajících dopravních ploch a veřejných prostranství budou řešeny chybějící chodníky i parkování. Pro bezkonfliktní a plynulý provoz na silnici I/69 jsou navrženy pro realizaci nového stoupacího pruhu. Pro výhledovou dostavbu železniční trati Vizovice-Val. Polanka jsou vymezeny podél jižní hranice katastru C2. Navržené zastavitelného území ( přehled navržených zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití - číslování je shodné s grafickou částí - hlavní výkres) C2.1. Plochy pro bydlení Tabulka zastavitelných ploch se nahrazuje tabulkou : číslo Výměra označení funkční funkční využití v ha (index) 1 plocha individuálního bydlení 0,4527 BI 2 plocha individuálního bydlení 0,4582 BI 4

5 4 plocha individuálního bydlení 1,7389 BI 5 plocha individuálního bydlení 2,3956 BI 6 plocha bydlení specifických forem 0,4245 BX 7 plocha bydlení specifických forem 0,0771 BX 10 plocha bydlení specifických forem 0,1940 BX 11 plocha bydlení specifických forem 0,4204 BX 12 plocha bydlení specifických forem 0,5019 BX 16 plocha individuálního bydlení 1,5659 BI 19 plocha individuálního bydlení 1,1686 BI 20 plocha individuálního bydlení 0,4109 BI 21 plocha individuálního bydlení 0,4293 BI 23 plocha bydlení specifických forem 0,2221 BX 25 plocha individuálního bydlení 0,6481 BI 26 plocha bydlení specifických forem 0,5280 BX 76 plocha individuálního bydlení 0,4507 BI 77 plocha individuálního bydlení 0,6254 BI 79 plocha individuálního bydlení 0,6089 BI 82 plocha individuálního bydlení 0,2185 BI 83 plocha individuálního bydlení 0,5555 BI BI 81 jako plocha územní rezervy pro individuální bydlení. C2.2. Plochy pro občanské vybavení Tabulka zastavitelných ploch se nahrazuje tabulkou číslo funkční funkční využití výměra v ha označení (index) 80 tělovýchova a sport 0,2210 OS C2.3. Plochy pro výrobu Tabulka zastavitelných ploch se nahrazuje tabulkou: číslo Výměra označení funkční funkční využití v ha (index) 30 plocha výroby a skladování 0,7615 V 94 plocha výroby a skladování 0,8858 V 5

6 C2.4. Plochy pro dopravu Tabulka zastavitelných ploch se nahrazuje tabulkou : číslo funkční funkční využití výměra v ha označení (index) 36 plocha pro silniční dopravu 0,0128 DS 37 plocha pro silniční dopravu 0,3571 DS 38 plocha pro silniční dopravu 0,1006 DS 39 plocha pro silniční dopravu 0,2039 DS 40 plocha pro silniční dopravu 0,2210 DS 41 plocha pro silniční dopravu 0,1199 DS 42 plocha pro silniční dopravu 0,4243 DS 43 plocha pro silniční dopravu 0,1887 DS 49 plocha dopravní infrastruktury 0,0211 D C2.5. Plochy pro veřejná prostranství Tabulka zastavitelných ploch se nahrazuje tabulkou: číslo funkční funkční využití 44 veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch 45 veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch 46 veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch 47 veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch 48 veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch 75 veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch výměra v ha označení (index) 0,0526 PV 0,0780 PV 0,0118 PV 0,2159 PV 0,1062 PV 0,1104 PV C2.6. Plochy pro technickou infrastrukturu Tabulka zastavitelných ploch se nahazuje tabulkou : číslo funkční funkční využití výměra v ha označení (index) 50 plocha technické infrastruktury 0,0633 T* 51 plocha technické infrastruktury 0,0965 T* 52 plocha technické infrastruktury 0,2630 T* 53 plocha technické infrastruktury - vodní 0,0407 TV hospodářství 54 plocha technické infrastruktury - vodní 0,0145 TV hospodářství 55 plocha technické infrastruktury - vodní 0,0967 TV hospodářství 57 plocha technické infrastruktury 0,0117 T* 6

7 58 plocha technické infrastruktury - vodní 0,2542 TV hospodářství 59 plocha technické infrastruktury - 0,1860 TE 62 plocha technické infrastruktury - 0,2101 TE 88 plocha technické infrastruktury - 0,7601 TE 89 plocha technické infrastruktury - 0,1267 TE 90 plocha technické infrastruktury - 0,7252 TE 91 plocha technické infrastruktury - 0,0197 TE 92 plocha technické infrastruktury - 0,0210 TE 93 plocha technické infrastruktury - 0,1987 TE 96 plocha technické infrastruktury 0,2069 T* 97 plocha technické infrastruktury 0,4940 T* Nově se doplňuje tabulka : C2.7. Plochy smíšené obytné vesnické číslo Výměra označení funkční funkční využití v ha (index) 95 plocha smíšená obytná vesnická 1,8889 SO.3 C3. Plochy přestavby Přestavbová plocha P1 Vypouští se text pro specifické bydlení a nahrazuje se textem bydlení specifických forem Vypouští se odstavec Přestavbová plocha P2 Přestavbová plocha P3,P4 Vypouští se text dopravy silniční a nahrazuje se textem pro silniční dopravu (DS42,43) Přestavbová plocha P5 Vkládá se odstavec Využití : změna funkčního využití z pro drobnou výrobu a výrobní služby na plochu smíšenou obytnou vesnickou (SO.3). D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Upravují se následující podkapitoly: D1.1. Silniční doprava 7

8 Odst. 2 se text: 39,40,41,42,43 nahrazuje textem : 36,37,38,39,40,41,42,43 D1.2. Drážní doprava Odstavec 2 se vypouští a nahrazuje se větou DZ 85,86,87 jako plocha územní rezervy pro drážní dopravu Označení kapitoly D1.2. se mění na D1.3. Ostatní doprava V kapitole D2.4. Zásobování elektrickou energií se v odst.2 vypouští : TE61 - pro el. vedení VN 22kV a trafostanici "Za farmou" a doplňuje se TE88,89,90,91,92,93 pro el. vedení VN 22kV a trafostanici "Za farmou" Nově se doplňuje tabulka: D5. Tabulka ploch technické infrastruktury číslo funkční funkční využití výměra v ha označení (index) 50 plocha technické infrastruktury 0,0633 T* 51 plocha technické infrastruktury 0,0965 T* 52 plocha technické infrastruktury 0,2630 T* 53 plocha technické infrastruktury - vodní 0,0407 TV hospodářství 54 plocha technické infrastruktury - vodní 0,0145 TV hospodářství 55 plocha technické infrastruktury - vodní 0,0967 TV hospodářství 57 plocha technické infrastruktury 0,0117 T* 58 plocha technické infrastruktury - vodní 0,2542 TV hospodářství 59 plocha technické infrastruktury - 0,1860 TE 62 plocha technické infrastruktury - 0,2101 TE 88 plocha technické infrastruktury - 0,7601 TE 89 plocha technické infrastruktury - 0,1267 TE 90 plocha technické infrastruktury - 0,7252 TE 91 plocha technické infrastruktury - 0,0197 TE 92 plocha technické infrastruktury - 0,0210 TE 93 plocha technické infrastruktury - 0,1987 TE 96 plocha technické infrastruktury 0,2069 T* 97 plocha technické infrastruktury 0,4940 T* 8

9 E. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů E1. Vymezení a stanovení podmínek pro změnu ve využití ploch V odrážce WT se vypouští text vodních toků a ploch a nahrazuje se textem : vodní a toky V odrážce RI se text rekreace rodinné mění na text rodinné rekreace V odrážce RX se text specifické rekreace mění na text rekreace specifických forem V podkapitole E1.1. se vypouští text vodních toků a vodní a nahrazuje se textem vodní a vodohospodářské E1.5. R - rekreace vypouští se odstavec: Řešení územního plánu stabilizuje stávající s rekreačními objekty sloužící rodinné rekreaci (RI ), rekreaci hromadné RH) a specifické (RX). Rozvoj je přípustný nebo podmínečně přípustný v rámci stávajících ploch rekreace a v plochách bydlení a nahrazuje se odstavcem : Řešení územního plánu stabilizuje stávající s rekreačními objekty sloužící rodinné rekreaci (RI ), hromadné rekreaci (RH) a rekreaci specifických forem (RX). Rozvoj je přípustný nebo podmínečně přípustný v rámci stávajících ploch rekreace a v plochách bydlení. Text názvu kapitoly F se mění z : F. Stanovení podmínek funkčního využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního využití Na text názvu kapitoly : F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Doplňuje se odstavec: Použité pojmy: doprovodná zeleň- zeleň mající za úkol eliminovat negativa z okolní činnosti na danou funkci, v nezastavěném území zeleň krajinotvorná, jako jsou aleje, stromořadí, apod. chovatelství a pěstitelství - drobné stavby, popř. soubory drobných staveb slučující se s hlavním, podporující jak pěstební činnost, tak chov drůbeže a domácího zvířectva služby - se rozumí výrobní i nevýrobní živnostenské provozovny, které jsou součástí bydlení a svým objemem nepřevyšující funkci bydlení 9

10 Vypouští se kapitola F1 : Tabulka BI je nahrazena tabulkou BI PLOCHY INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ návrhové : č.1,2,4,5,16,19,20,21,25,76,77,79,82,83 Hlavní využití bydlení individuální související dopravní a technické infrastruktura rekreace veřejná prostranství související občanské vybavení (obchodní prodej do 1000 m 2 ), stavby a činnosti, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše sídelní zeleň Podmínky prostorového uspořádání Pro stávající zástavbu a nové : Výšková hladina zástavby v návrhových plochách bude řešena s ohledem na okolní zástavbu- 1 NP + podkroví Zástavba bude realizována v souladu se současným charakterem zástavby obce zástavba ulicová, nízkopodlažní, venkovského charakteru činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Nepřípustné Tabulka BX je nahrazena tabulkou BX PLOCHY BYDLENÍ SPECIFICKÝCH FOREM návrhové : č.6,7,10,11,12,23,26 Hlavní využití bydlení v rodinných domech formou rozptýlené pasekářské zástavby činnosti a stavby související s bydlením a jeho provozem pouze přístavby k rodinným domům a stavbám souvisejících, ve stávajících plochách rekreace zemědělská výroba doprovodná zeleň služby veřejná prostranství související technická a dopravní infrastruktura Podmínky výšková hladina nesmí přesáhnout 1nadzemní prostorového podlaží a podkroví uspořádání maximální plocha přístaveb k rod. domům a stavbám přímo souvisejících s individuálním bydlením nesmí přesáhnout 40% stávajících staveb 10

11 Nepřípustné při rekonstrukcích, přístavbách stávajících objektů bude zachováno měřítko a ráz původní architektury objektů činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným nové stavby rodinných domů ve stávajících plochách Tabulka BH je nahrazena tabulkou BH PLOCHY HROMADNÉHO BYDLENÍ Hlavní využití hromadné bydlení v bytových domech občanská vybavenost (obchodní prodej do 1000 m 2 ), stavby a činnosti, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou zastoupeny v menšině vzhledem k plochám bydlení související dopravní a technické infrastruktura veřejná prostranství Podmínky výšková hladina bude vždy přizpůsobena zástavbě prostorového okolní, nepřesáhne 2 NP a bude respektovat okolní uspořádání krajinu Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Doplňuje se nová tabulka SO.3 SO.3 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ návrhové : lokalita č. 95 Hlavní využití bydlení vesnického charakteru drobná zemědělská a řemeslná výroba a služby doprovodná zeleň veřejná prostranství související technická a dopravní infrastruktura Podmínky Prostorového max. výška zástavby je stanovena max. 1 NP a podkroví uspořádání Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka RI je nahrazena tabulkou 11

12 RI PLOCHY RODINNÉ REKREACE Hlavní využití rodinná rekreace související dopravní a technická infrastruktura souvisejících veřejných prostranství sídelní zeleň sportoviště, dětská hřiště Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka RH je nahrazena tabulkou RH PLOCHY HROMADNÉ REKREACE hromadná rekreace Hlavní využití související dopravní a technická infrastruktura veřejná prostranství sportoviště tábořiště, kempy Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka RX je nahrazena tabulkou RX PLOCHY REKREACE SPECIFICKÝCH FOREM specifická rekreace Hlavní využití zájmová činnost související občanská vybavenost související dopravní a technická infrastruktura veřejná prostranství sportoviště Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka OV je nahrazena tabulkou 12

13 OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ VYBAVENOST Hlavní využití občanské vybavení- veřejná vybavenost doprovodná zeleň veřejná prostranství související dopravní a technická infrastruktura související bydlení Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka OS je nahrazena tabulkou OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT návrhové : č.80 Hlavní využití tělovýchova a sport Podmínky prostorového uspořádání doprovodná zeleň veřejná prostranství související dopravní a technická infrastruktura související bydlení a ubytování max 2 nadzemní podlaží a podkroví v návrhové ploše OS 80 max 1 nadzemní podlaží a podkroví Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka OK je nahrazena tabulkou OK PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ Hlavní využití občanské vybavení - komerční zařízení doprovodná zeleň veřejná prostranství související technická a dopravní infrastruktura související bydlení Podmínečně přípustné využití zařízení pro sport a relaxaci související a slučitelné s hlavním Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným 13

14 Tabulka OH je nahrazena tabulkou OH PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Hlavní využití hřbitovů a souvisejících zařízení doprovodná zeleň veřejná prostranství související dopravní a technická infrastruktura Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka PV je nahrazena tabulkou PV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH návrhové : č.44,45,46,47,48,75 Hlavní využití veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch technická infrastruktura občanské vybavení slučitelné s veřejným prostranstvím sídelní zeleň Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka PZ je nahrazena tabulkou PZ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU NEZPEVNĚNÝCH PLOCH Hlavní využití veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch Nepřípustné občanské vybavení slučitelné s veřejným prostranstvím související dopravní a technická infrastruktura veřejná dopravní a technická infrastruktura pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof zařízení pro ochranu přírody a krajiny zařízení pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů oplocení činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmínečně přípustným. 14

15 Tabulka DS je nahrazena tabulkou DS PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU návrhové : 36,37,38,39,40,41,42,43 Hlavní využití silniční doprava technická infrastruktura doprovodná zeleň cyklotrasy chodníky izolační zeleň související stavby Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka D je nahrazena tabulkou D PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY návrhové : č.49 Hlavní využití dopravní infrastruktura technická infrastruktura doprovodná zeleň garáže Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka TV je nahrazena tabulkou TV PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ návrhové : č.53,54,55,58 Hlavní využití technická infrastruktura - vodní hospodářství související dopravní infrastruktura doprovodná zeleň Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným 15

16 Tabulka TE je nahrazena tabulkou TE PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA návrhové : č.59,62,88,89,90,91,92,93 Hlavní využití technická infrastruktura-, zásobování plynem dopravní infrastruktura doprovodná zeleň Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka TK je nahrazena tabulkou TK PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Hlavní využití elektronické komunikace související dopravní infrastruktura doprovodná zeleň Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka T*je nahrazena tabulkou T* PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY návrhové : č.50,51,52,57, 96, 97 Hlavní využití technická infrastruktura protipovodňová opatření dopravní infrastruktura doprovodná zeleň Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka V je nahrazena tabulkou V PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ návrhové : č.30,94 Hlavní využití výroba průmyslová a zemědělská 16

17 podniková administrativa sklady a pomocné provozy doprovodná zeleň dopravní a technická infrastruktura Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným činnosti, které narušují kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží Tabulka VD je nahrazena tabulkou VD PLOCHY PRO DROBNOU VÝROBU A VÝROBNÍ SLUŽBY Hlavní využití drobná výroba a služby sklady doprovodná zeleň související dopravní a technická infrastruktura související bydlení Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným činnosti, které narušují kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží Tabulka VZ je nahrazena tabulkou VZ PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU A LESNICKOU VÝROBU Hlavní využití zemědělská a lesnická výroba sklady a pomocné provozy související výroba a služby doprovodná zeleň související dopravní a technická infrastruktura podniková administrativa zahradnictví Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka Z* je nahrazena tabulkou Z* PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Hlavní využití sídelní zeleň vodní a toky 17

18 dopravní a technická infrastruktura sady a zahrady Nepřípustné činnosti a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka WT je nahrazena tabulkou WT VODNÍ PLOCHY A TOKY Hlavní využití vodní toky, vodní nádrže související dopravní a technická infrastruktura doprovodná zeleň krajinná zeleň územní systém ekologické stability Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka Z je nahrazena tabulkou Z PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ Hlavní využití zemědělské využití činnosti a stavby v souladu s ust. 18 odst. 5 stavebního zákona související dopravní a technická infrastruktura protierozní opatření stavby podporující zadržování vody v krajině krajinná zeleň Nepřípustné činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Tabulka L je nahrazena tabulkou L PLOCHY LESNÍ návrhové : č.70,71,72,73,74 Hlavní využití pozemky určené k plnění funkce lesa související dopravní a technická infrastruktura zařízení lesního hospodářství zařízení pro ochranu přírody a krajiny: pěstební zařízení, odchovná zařízení, zařízení ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu územní systém ekologické stability Nepřípustné činnosti a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní 18

19 hospodářství, těžbu nerostů, oplocení vyjma lesních školek stavby pro rekreaci a cestovní ruch Tabulka K je nahrazena tabulkou K PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ Hlavní využití návrhové : č.63,64,65,66,67,68,69 krajinná zeleň činnosti a stavby v souladu s ust. 18 odst. 5 stavebního zákona související dopravní a technická infrastruktura územní systém ekologické stability vodní zařízení pro ochranu přírody a krajiny: pěstební zařízení, odchovná zařízení, zařízení ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu Nepřípustné činnosti a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů oplocení stavby pro rekreaci a cestovní ruch Tabulka P je nahrazena tabulkou P PLOCHY PŘÍRODNÍ Hlavní využití biocentra vodní Podmínečně přípustné činnosti v souladu s ust. 18 odst. 5 stavebního zákona Nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů včetně trvalého oplocení činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným Podkapitola F.3. Časový horizont Vypouští se odrážka 1 a2 a doplňují se odrážky: 19

20 (stávající ) návrhové ( změn funkčního využití) Text názvu kapitoly G se mění z : G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Na text názvu kapitoly: G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Tabulka ploch VPS, VPO je nahrazena novou: VPS_VPO_označení číslo_ vyvlastnění označení VPS, VPO v ZÚR ZK T* T* T* T* T* TE TE TE TE TE TE TE TE TE TV TV TV U U U U U U U

21 Text názvu kapitoly H se mění z : H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo Na text názvu kapitoly: H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území Vypouští se podkapitola : H.1. Veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch, zřizované ve veřejném zájmu a kapitola se doplňuje novou tabulkou : číslo VPO_označení veřejná prostranství Předkupní právo zřizováno pro: Výčet dotčených pozemků vše k.ú. Jasenná na Moravě 44 Obec Jasenná Obec Jasenná 3139/1 46 Obec Jasenná 3132/1 47 Obec Jasenná 3158/1, 1818/3, 1818/4 48 Obec Jasenná 105/2, 3171/1, 1544, 1537/1, 1537/2, 1537/3, 1537/8, 1537/4, 1538/1 75 Obec Jasenná 2766/2, 3131, 2767, 2766/1, Text kapitoly I se vypouští a nahrazuje se : I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Vymezeny jsou tyto územní rezervy: ID funkční funkční využití výměra v ha označení (index) 81 individuální bydlení 2,3396 BI 85 plocha pro drážní dopravu 0,9269 DZ 86 plocha pro drážní dopravu 1,0059 DZ 87 Plocha pro drážní dopravu 0,2439 DZ Plocha územní rezervy BI 81: Budoucí využití: individuální bydlení Prověřit možnost: Plocha územní rezervy BI 81: Budoucí využití: individuální bydlení Prověřit možnost: 1) zástavby rodinnými domy formou volného zastavění 21

22 2) napojení lokality na komunikační síť odpovídající lokalitě bydlení, zajistit vnitřní dopravní obsluhu 3) dopravního propojení mezi mateřskou školou a ulicí nad hřbitovem Plochy územní rezervy DZ 85, 86, 87: Budoucí využití: železnice Prověřit možnost využití: územní studií prověří Krajský úřad Zlínského kraje v rámci vymezených úkolů vyplývajících ze PUR ČR a ZUR ZK Text kapitoly J se vypouští a nahrazuje se : J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Změnou územního plánu nejsou vymezeny a koridory s podmínkou zpracování územní studie. Text kapitoly K se vypouští a nahrazuje se : K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití Nejsou vymezeny. L. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Nemění se. M. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst.1 stavebního zákona Nemění se N. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Grafická část návrhu změny č. 1 Územního plánu Jasenná má 11 výkresů, textová část návrhu změny č. 1 má 22 listů. 22

ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1

ÚP Jasenná - změna č.1 návrh. Příloha P1 ÚP Jasenná - změna č.1 návrh Příloha P1 Ing. arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500, Zlín září 2016 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN JASENNÁ ZMĚNA Č.1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo

Více

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Č Á S T A / I. 1 NÁVRH ZMĚ N Y Č. 2 P ř íloha č. 3 Příloha č. 1 strana 1 z 5 Návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1. Územní

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY I.A NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Duben 2017 Příloha č. 1 2 Objednatel: Obec Březůvky Březůvky 1 763 45 Březůvky IČ: 00283843 www.brezuvky.cz Statut.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2

I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 Seznam dokumentace (včetně připojené grafické části): I. Textová část: str. A. Vymezení zastavěného území... I/2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... I/2 C. Urbanistická koncepce,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, březen 2018 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Městys Jedovnice Městský úřad Blansko, úřad územního plánování,

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM I/2018 PARE. textová část. návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona)

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM I/2018 PARE. textová část. návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona) ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE návrh pro společné jednání ( 50 stavebního zákona) textová část DATUM I/2018 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Žamberk Odbor

Více

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ

Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Změna č. 2 územního plánu ČÍŽOVÁ Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Čížová Číslo usnesení: Z4g/2018 Ze dne: 21. 6. 2018 Datum nabytí účinnosti 10. 7. 2018 Oprávněná

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: Ing. arch. Václava Dandová ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Stanislav Zeman listopad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: machek@usbrno.cz tel.: +420 545 175 893 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR H O R S K Á 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO T R U T N O V

Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR H O R S K Á 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO T R U T N O V O B J E D N A T E L M Ě ŘÍTKO O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 1 4 5 5 4 1 0 1 T R U T N O V PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Více

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změna č. 1 územního plánu obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydává: Zastupitelstvo obce Svéradice Datum nabytí účinnosti: 17. 3. 2015 Oprávněná úřední osoba

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU I.1. TEXTOVÁ ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LISTOPAD 2017 ÚZEMNĚ

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ČERVEN 2018 2 OBJEDNATEL: MĚSTO BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV

Více

ZMĚNY Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV

ZMĚNY Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV ZMĚNY Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ LEDEN 2018 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Adamov Pořizovatel: Městský úřad Blansko Zhotovitel: Osoba oprávněná

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE. textová část PARE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE. textová část PARE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HELVÍKOVICE DATUM VIII/2019 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Oddělení územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ. změna č. 1. návrh. úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Liberec 30, Leknínová 1063 návrh změna č. 1 pořizovatel: Magistrát města Liberec úřad územního plánování projektant: Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS 463 11 Liberec 30, Leknínová 1063 odborný garant: Ing. arch. Jiří Plašil, ČKA

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Záznam o účinnosti územního plánu Kytín vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Kytín datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: jméno a funkce:

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK změna č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK únor 2019 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který Změnu č.7 ÚP vydal Zastupitelstvo města Tábora pořizovatel Městský úřad Tábor, odbor rozvoje Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.

ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 Z P R A C O V A T E L : JaP architects s.r.o. Obeciny 4377, 760 01 Zlín Ing.arch.Jan Přehnal Č.autorizace : ČKA 01222 I. ŘEŠENÍ ÚP LÍPA T E X T O V Á Č Á S

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN Změna č. 5 a 6 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Hulín OKRES : Kroměříž KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Hulín, Odbor rozvoje města a životního prostředí

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY. textová část PARE. návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona)

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY. textová část PARE. návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona) ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY návrh pro veřejné projednání ( 52 stavebního zákona) DATUM III/2018 PARE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: Městský úřad Turnov Odbor

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, únor 2019 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu zahrnující změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení ÚP do

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY)

TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TEXTOVÁ ČÁST TŘEBICHOVICE ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU (K. Ú. TŘEBICHOVICE, SAKY) TEXTOVÁ ČÁST Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D. únor 2018 autorizovaný

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO O B E C M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C H - M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU ZMĚNA Č.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.1

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU ZMĚNA Č.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.1 Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.1 ZÁŘÍ 2018 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Návrh změny dle ust. 55b Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Číslo usnesení: Zastupitelstvo obce Myštice Ze dne: Datum nabytí účinnosti Oprávněná

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNĚ

ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNĚ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHROPYNĚ P1 Textová část návrhu změny příloha č.1 Zpracovatel : AKTÉ projekt s.r.o Kollárova 629, 767 01 Kroměříž Ing.arch. Milan Krouman Č. autorizace : ČKA 02 630 Zakázkové číslo

Více

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ

JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ JEDOVNICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ Brno, říjen 2018 JEDOVNICE Změna č. 2 územního plánu zahrnující změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení ÚP do

Více

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c

Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Změna č. 1 územního plánu MYŠTICE Finální podoba pro vydání dle ust. 55c Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal Zastupitelstvo obce Myštice Číslo usnesení: Ze dne: 5. 4. 2019 Datum nabytí

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN. I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1. Městský úřad Kroměříž,

ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN. I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1. Městský úřad Kroměříž, ÚZEMNÍ PLÁN ROŠTÍN I. TEXTOVÁ ČÁST příloha č.1 Záznam o účinnosti: Vydávající správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: Zastupitelstvo obce Roštín Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce oprávněné

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

Z M Ě N A Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K L E N T N I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K L E N T N I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K L E N T N I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: ciznerova@usbrno.cz tel.: +420

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Brumov-Bylnice Textová část návrhu územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Brumov-Bylnice Textová část návrhu územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Brumov-Bylnice Textová část návrhu územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Brumov-Bylnice Třída Tomáše Bati 399 stavební úřad 763 02 Zlín nám.

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

POŘIZOVATEL: OBEC UBLO: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN UBLO - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Vizovice. Odbor stavebního úřadu. Ing.

POŘIZOVATEL: OBEC UBLO: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN UBLO - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Vizovice. Odbor stavebního úřadu. Ing. ÚZEMNÍ PLÁN UBLO - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Ing. Ivana Valachová OBEC UBLO: určený zastupitel Ing. Jaroslav Šimek starosta obce PROJEKTANT: S-projekt

Více

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne

Obec Děčany, Děčany 29, Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne Obec Děčany, Děčany 29, 410 02 Děčany Č.j.: 14/16 V Děčanech dne 23. 03. 2016 Zastupitelstvo obce Děčany, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE

I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE I. ŘEŠENÍ ÚP LITENČICE T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN KELČ Změna č. 1 II. TEXTOVÁ ČÁST - Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Město Kelč Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Ing. arch. Eva Tempírová AURatelier

Více

Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt MĚSTYS POZOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN

Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt MĚSTYS POZOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN Ing arch Ivo Kabeláč autorizovaný architekt MĚSTYS POZOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN BRNO únor 2009 Úvod - stránka č. 2 ING. ARCH. IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt ČKA 00618, Anenská 12, 602 00 BRNO STUDIE, PLÁNY

Více

právní stav po vydání změny č.1

právní stav po vydání změny č.1 Příloha P1 právní stav po vydání změny č.1 Ing. arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500, Zlín květen 2016 1 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULŮVKA OBJEDNATEL Obec Mikulůvka Mikulůvka č.p. 226 756 24 Bystřička ZPRACOVATEL

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MARKVARTOVICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MARKVARTOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MARKVARTOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Změny č. 2 Územního plánu Markvartovice Obsah A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3

Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3 Ú Z E M N Í P L Á N S T A R É B U K Y Z M Ě N A Č. 3 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 3 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C S T A R É B U K Y - S T A R É B U K Y 5 0 5

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce NEUBUZ Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce NEUBUZ Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce NEUBUZ Číslo usnesení: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MĚÚ VIZOVICE, ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU Jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN POLICE NAD METUJÍ změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98 549 54 Police nad Metují září 2018 Zpracovatel změny č. 1 ÚP Police nad Metují:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 PŘÍLOHA Č. 1. Změna č. 3 Územního plánu Veselí nad Moravou Návrh datum 03/2019. Příloha č. 1 str. 1/8

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 PŘÍLOHA Č. 1. Změna č. 3 Územního plánu Veselí nad Moravou Návrh datum 03/2019. Příloha č. 1 str. 1/8 NÁVRH ZMĚNY Č. 3 PŘÍLOHA Č. 1 Příloha č. 1 str. 1/8 Změna č. 3 I.1 Vymezení zastavěného území 1. V kap. I.1 se ve větě první ruší na konci datum 25.8.2016 a nahrazuje se textem 1.9.2018. 2. Vypouští se

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY Změna č.3 A. ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH A.I TEXTOVÁ ČÁST A.II GRAFICKÁ ČÁST SRPEN 2011 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY - ZMĚNA Č. 3 A. NÁVRH. OBJEDNATEL (OBEC) POŘIZOVATEL

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEST. I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1. Kollárova 629, Kroměříž Č. autorizace : ČKA

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEST. I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1. Kollárova 629, Kroměříž Č. autorizace : ČKA ÚZEMNÍ PLÁN BŘEST I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1 Z P R A C O V A T E L : Ing.arch. Milan Krouman Kollárova 629, 767 01 Kroměříž Č. autorizace : ČKA 02 630 Zakázkové číslo K2-15 Měsíc/rok 09/2015 Počet vyhotovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KVASICE. I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1. Městský úřad Kroměříž,

ÚZEMNÍ PLÁN KVASICE. I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1. Městský úřad Kroměříž, ÚZEMNÍ PLÁN KVASICE I. TEXTOVÁ ČÁST - příloha č.1 Záznam o účinnosti: Vydávající správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: Zastupitelstvo obce Kvasice Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY

ÚZEMNÍ PLÁN BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY ÚZEMNÍ PLÁN BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY NÁVRH K K PROJEDNÁNÍ Z P R A C O V A T E L : AKTÉ projekt s.r.o Kollárova 629, 767 01 Kroměříž Ing.arch. Milan Krouman Č. autorizace : ČKA 02 630 Zakázkové číslo 3-12

Více

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan

Změna č.1. Územní plán Stružinec. POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan Změna č.1 Územní plán Stružinec POŘIZOVATEL : Vladimír Mařan 1 VEDOUCÍ PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANT: w Září 2016 W V ZAZNAM 0 ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Oprávněná úřední osoba

Více

Jaromír Repík. Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Ing. arch. J. Ludík. Třída Tomáše Bati Zlín

Jaromír Repík. Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Ing. arch. J. Ludík. Třída Tomáše Bati Zlín Pořizovatel návrhu Změny č. 6B: Určený zastupitel: Městský úřad Kyjov Odbor životního prostředí a územního plánování Masarykovo nám. 1 697 01 Kyjov Jaromír Repík Projektant návrhu Změny č. 6b: Urbanistický

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

A1. Návrh územního plánu

A1. Návrh územního plánu 1 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. leden 2014 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo mě sta Slušovice Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: M ě stský úř ad

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

BLANSKO ZMĚNA B2015-Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Brno, srpen 2016

BLANSKO ZMĚNA B2015-Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Brno, srpen 2016 BLANSKO ZMĚNA B2015-Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU Brno, srpen 2016 BLANSKO Změna B2015-Z2 územního plánu včetně aktualizace a prověření podnětů skupin Z1, Z2, A1, S1 Objednatel: Pořizovatel: Město Blansko Městský

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ TĚCHANOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ TĚCHANOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ TĚCHANOVICE Navrhovaná změna spočívá pouze v opravě a doplnění textové části ÚP, kapitoly F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN PODKOPNÁ LHOTA

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN PODKOPNÁ LHOTA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN PODKOPNÁ LHOTA Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce PODKOPNÁ LHOTA Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MĚÚ VIZOVICE,

Více

O B E C J E N I Š O V I C E. Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č

O B E C J E N I Š O V I C E. Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č O B E C J E N I Š O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č. 3 2 0 0 8 Územní plán sídelního útvaru Jenišovice 1 Seznam příloh Grafické přílohy jsou z důvodu přehlednosti

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

Změna č. 1 územního plánu KUBOVA HUŤ

Změna č. 1 územního plánu KUBOVA HUŤ Změna č. 1 územního plánu KUBOVA HUŤ VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ dle ust. 52 ve vazbě na ust. 55b stavebního zákona změny oproti původní dokumentaci jsou vyznačeny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více