ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Upravený v září 2013 WHAT IS IT THE WORLD? ŠVP zpracovaly: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy Stanislava Henclová, učitelka MŠ Jolana Cohornová, učitelka MŠ - 1 -

2 Co je to svět? - školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se vydává na základě úprav Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod číslem jednacím č. j. 12/12 - MŠ Platnost dokumentu: od Za zpracování tohoto dokumentu odpovídá Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou dne: Schváleno radou školy dne: Rodiče byli seznámeni dne:

3 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Co je to svět? školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název školy:: Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod Sídlo: Nahořany č. p. 63, PSČ Identifikační číslo: Identifikátor školy: Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky a výchovy a vzdělání dětí v předškolním věku včetně zajištění jejich stravování Statutární orgán : ředitelka školy Mgr. Magda Michalová Statutární zástupce: Stanislava Henclová Kontakt: tel: mobil: www. Zřizovatel Obec Nahořany, Nahořany 76 Kontakt tel./fax Školská rada: Jolana Cohornová, předseda zástupce školy Gabriela Šichanová - zástupce Obce Michal Cihlář zástupce rodičů - 3 -

4 CO JE TO SVĚT? Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Obsah: 1.a/ Charakteristika školy b./ Charakteristika třídy 2.Tradice školy 3. Charakteristika programu 4.Vzdělávací obsah ŠVP CO JE TO SVĚT? 5. Podmínky vzdělávání 5.1 Přijímání dětí do MŠ 5.2 Materiální podmínky 5.3 Personální podmínky a pedagogické zajištění 5.4 Životospráva dětí v MŠ 5.5 Psychosociální podmínky dětí v MŠ 5.6 Řízení mateřské školy 5.7 Spoluúčast rodičů 5.8 Spolupráce s ostatními organizacemi 6.Autoevaluace 7. Přílohy 7.1 Vyšetření řeči 7.2 Záznam o dítěti 7.3 Předpokládané kompetence 7.4 Angličtina tematický plán 7.5 Třídní vzdělávací program - 4 -

5 1.a/ Charakteristika školy Naše mateřská škola byla nově přistavěna k budově základní školy v letech Ve školním roce byla otevřena jako samostatné zařízení Mateřská škola Nahořany. V roce 1994 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ pod jedno ředitelství a tím vzniklo společné zařízení Základní škola a Mateřská škola Nahořany. Od jsme příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Nahořany. Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 20 dětí ve věku od 3 do 7 let. Dříve k nám dojížděly děti i z okolních obcí. Dnes ale kapacitu plně obsadí místní děti a z důvodu naplnění kapacity nemůžeme vyhovět všem žádostem o přijetí. Školka se nachází ve 2. patře školní budovy. Dětem jsou k dispozici 2 velké herny a malá místnost školní družiny. Třídy jsou vybaveny dostatkem moderních hraček, věcmi a materiály pro tvořivou práci dětí. Hračky jsou dětem lehce přístupné a jsou uspořádány v hracích koutcích. Zde si mohou děti vybrat z nabízených činností podle svých spontánních potřeb. Společně naplňujeme cíle našeho školního vzdělávacího programu, CO JE TO SVĚT. Celodenní stravu zajišťuje školní kuchyně, která se i s jídelnou nachází v přízemí budovy. Každý den procházíme základní školou, a tak mají děti možnost seznamovat se s jejím prostředím. Pro seznamování dětí s prací na počítači využíváme i počítačovou učebnu ZŠ a interaktivní tabule ve školních třídách. Naše škola spolupracovala s firmou Kimberly-Clark Jaroměř. Podle potřeby firmy navštěvovaly naši školu děti z Anglie. I když jejich docházka nebyla pravidelná, byl to pro nás dobrý důvod zařadit základy anglického jazyka do školního vzdělávacího programu již v mateřské škole. I když došlo k přerušení této spolupráce, ve výuce angličtiny pokračujeme. Paní učitelka má 1 hodinu týdně angličtiny pro předškoláky a některé pokyny v angličtině používá pro všechny děti. Na angličtinu v MŠ navazuje výuka v 1. ročníku ZŠ. Protože jsme škola vesnická, máme mnoho možností přímo pozorovat změny v přírodě a snažit se jim porozumět, uvědomovat si, že jsme její součástí a proto si ji musíme chránit. Naše škola je obklopena modernizovanou školní zahradou s dřevěnými průlezkami, hřištěm a pískovištěm. Také v ní máme květinové záhony, nově vysázené stromky a keře a společně s dětmi ze základní školy budujeme malé jezírko. Za příznivého počasí zde děti mohou zvyšovat svoji pohybovou zdatnost, pomáhat s péčí o rostliny nebo si hrát s hračkami dle jejich přání. Při vycházkách se děti seznamují s nejbližším okolím svého domova. Při pohybových aktivitách využíváme i obecní hřiště s hracími prvky. 1.b/ Charakteristika třídy V letošním školním roce navštěvuje naši MŠ 20 dětí ve věku od 3 do 7 let. Pět dětí bylo přijato k 2.září ostatní děti MŠ navštěvovaly již v loňském školním roce

6 Z uvedeného počtu je jedno dítě s odkladem školní docházky z důvodu celkové nezralosti a narušeným vývojem řeči, devět dětí předškolního věku, osm dětí 4-5letých, dvě děti 3-4leté. Většina dětí má narušený vývoj řeči, proto se ve větší míře zaměříme na jazykovou výchovu a logopedickou prevenci. 2. Tradice školy Ve třídě: Vánoční zpívání, Jarní probouzení, Maminka má svátek (jedno vystoupení ve školním roce k potěšení rodičů) Den s Významný den vztahující se k tématům školního vzdělávacího programu např. Den zvířat, Den Země, Den stromů apod.) Půjdeme do školy Návštěva školy před zápisem do 1. ročníku. Zajímáme se o úspěchy prvňáčků. Karneval ve školce Školní výlety Slavnostní rozloučení s předškoláky zahradní slavnost Přespání ve školce. Akce společné se ZŠ: Přijelo k nám divadlo Jednou až dvakrát ročně zveme do školy profesionální umělce. Halloween Seznamujeme se se svátky jiných zemí, procvičujeme angličtinu. Vánoční a velikonoční výstavy Nasáváme sváteční atmosféru, objevujeme šikovnost lidí a se svými výrobky podílíme se na výstavách a tím reprezentujeme naši školu. Škola otevřená Každoročně pořádáme jednu výstavu pro veřejnost, kde ukazujeme práci dětí a učitelek naší školy. Podle situace střídáme výstavy velikonoční, vánoční, výtvarné, apod. Vánoční zpívání v kostele Koncert pro rodiče i veřejnost. Den dětí Školní výlet Společně s rodiči a žáky ZŠ vyjíždíme na zajímavá místa naší republiky

7 Plavání předškoláků Víkendové a prázdninové akce 3. Charakteristika programu Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře. Snažíme se dětem v průběhu roku nabídnout širokou škálu podnětů a činností tak, aby všechny měly možnost vybrat si z nabídky témata jim blízká a pocítit radost a uspokojení a tím si budovat zdravé sebevědomí. Blízkou spoluprací a každodenním kontaktem s dětmi ze základní školy je připravujeme na plynulý a bezproblémový vstup do základní školy. Rámcové cíle předškolního vzdělávání všeobecně: Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí. Konkrétně na škole preferujeme praktické činnosti, které: seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat na poznatky a znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na poli a zahradách, a které využívají přírodního prostředí k rozvoji poznání; umožňují vnímat okolní svět všemi smysly (prožitky dětí - vánoční a velikonoční vesnické tradice, maškarní karneval, návštěvy divadla, exkurze do zemědělského družstva i dalších firem, které v obci sídlí; zaměřují se na oblast ekologie aktivně chránit přírodu, tj. provádět ve svém okolí jarní úklid, vést děti k práci na školní zahradě včetně péče o květiny; vedou ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb, otužování), ke spolupráci s rodinou při vytváření a upevňování zdravých výživových a stravovacích návyků, k respektování potřeb každého dítěte, k péči o klidné a kulturní prostředí při stolování a upevňují správné návyky při stolování; podporují vytváření kladných vzájemných vztahů - vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi, tzn. vlastnosti, které by si dítě mělo osvojit, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa; věnují maximální pozornost dětské tvořivosti a umožňují dětem seberealizaci ve všech podobách (samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací, vymýšlení příběhů apod.); ponechávají dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivity, která převažuje nad aktivitou učitelky (učitelka činnost řídí, příliš nezasahuje, neomezuje jejich vlastní projev) - 7 -

8 využívají dramatizace (vyjadřování činností, jevů a věcí pomocí pohybu těla, gesty, mimikou obličeje, zvuky apod.); věnují zvýšenou pozornost celkovému řečovému projevu dítěte (denní zařazovaní jazykových cvičení - říkadla, vyprávění, rytmizační, sluchová a jiná cvičení a hry zaměřené na artikulaci, hlasitost, plynulost, tempo řeči a správnou výslovnost všech hlásek) napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností dítěte, k posilování jeho mravních vlastností a k upevňování jeho zdraví, včetně relaxačních cvičení; posilují sebeobslužné dovednosti a návyky a vedou děti k samostatnosti. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme: tvořivost dětí ve všech oblastech aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga zaměření na prožitkové poznávání vedení dětí k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem tematické plánování, včetně zpracování situačních momentů, reakce na zájmy, potřeby, vědomosti dětí, včetně stanovení dominantních oblastí rozvoje osobnosti Formy vzdělávání: Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ tj. při všech činnostech. Děti mohou využívat nabídky činností připravených učitelkou v hracích koutcích. Nabízené činnosti se snaží pokrýt co nejvíce oblastí vzdělávání. Výtvarný koutek využíváme k pracovním, výtvarným, ale i experimentálním činnostem, kuchyňský k námětovým hrám, i jako místo odpočinkové, ložnici k hrám rušnějším a pro sportovní aktivity, školní družinu k činnostem konstruktivním nebo sledování televize. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle plníme průběžně již od ranních hodin. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces. Značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi. Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídního plánu, který je zpracován v návaznosti na ŠVP. Péče o děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a děti integrované Zahrnuje zejména zvýšenou individuální péči, v některých případech i bližší spolupráci s dětskou lékařkou, s logopedkou, se Speciálně pedagogickým centrem, s Pedagogicko psychologickou poradnou a jinými odbornými pracovníky

9 Dílčí projekty: jsou zařazovány do tematických okruhů podle možností, které se v daném období nabízí. 4. Obsah vzdělávání: Jsme společné zařízení ZŠ a MŠ, sídlíme v jedné budově, proto máme nejlepší podmínky pro výbornou spolupráci. Snažíme se o maximální propojení činnosti ZŠ a MŠ, s ohledem na vzdělávací potřeby jednotlivých věkových skupin. Náš školní vzdělávací program byl vytvářen společně s učitelkami ze základní školy. Tak jako jdou po sobě dny v kalendáři, střídají se roční období, objevují se významné dny, i náš program dětem předkládá témata, která respektují běh života okolo nás. Takto můžeme také dobře využívat nabídku akcí okolí, které náš program obohacují (den stromů v České Skalici, akce muzea v Novém Městě, dopoledne pro MŠ v DDM Stonožka a mnohá další). TÉMATA ŠVP CO JE TO SVĚT 1. JÁ A ŠKOLA 2. JÁ A MOJE RODINA 3. MÁME RÁDI ZVÍŘATA 4. ŽIVOT STROMŮ, PODZIM 5. HALLOWE EN 6. MY JSME MALÍ ŘEMESNÍCI 7. V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH 8. UŽ JE TU ZAS VÁNOČNÍ ČAS 9. PŘIŠLA ZIMA 10. PRÁCE A ZÁBAVA 11. DBÁM O SVOJI BEZPEČNOST 12. JARO UŽ JE TU 13. POMLÁZKA SE ČEPÝŘÍ 14. ŽIJEME NA PLANETĚ ZEMI 15. KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD 16. DVA JSOU VÍC NEŽ JEDEN 17. KŘÍŽEM KRÁŽEM, LETEM SVĚTEM 18. HURÁ LÉTO 19. HURÁ PRÁZDNINY - 9 -

10 Třídní vzdělávací program pro MŠ využívá tato témata a nabízí dětem širokou nabídku činností a příležitostí k osvojování základů klíčových kompetencí. Tímto také dbáme, aby osvojené kompetence byly dále plynule rozvíjeny a děti se tak vyvarovaly problémů v základní škole. Aby byla témata TVP pro děti přitažlivá a motivující, vybíráme náměty jim blízké. Angličtina v naší mateřské škole Záměrem je seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků (např. aby se jednou mohly domluvit i za hranicemi naší země). Očekávané výstupy: Děti se záměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, pracují s obrazovým materiálem. Vnímají a dovídají se nové věci a přemýšlí o nich. Děti se naučí nová slova a porovnávají je s jiným jazykem, učí se je používat. Věková skupina: 5-6 let Děti si uvědomí rozdíly mezi mateřským a anglickým jazykem, porovnávají názvy věcí v češtině a v angličtině. Mnohdy najdou v obou jazycích podobnost. Nejde nám o výuku, ani o perfektní zvládnutí jazyka mluvenou formou. Snažíme se děti pouze seznámit s cizím jazykem. Na tyto základy pak navazuje výuka v ZŠ. Nespornou výhodou je, že se děti seznámí s angličtinou skrze svou učitelku, tj. osobu, která není pro ně cizí, velmi dobře je zná, před kterou nemají zábrany. Tato učitelka potom navazuje na získané dovednosti dále v 1. A 5. Ročníku povinné výuky angličtiny v ZŠ Organizace výuky: Angličtinu jsme zařadili jako součást výchovného programu u předškolních dětí. Lekce o délce minut probíhají 1x týdně v době od 8 hodin. Děti jsou do výuky zařazovány bez logopedických vad nebo po dohodě s logopedem. Výuka podporuje sebevědomí dětí, jejich soustředění, paměť, vůli, celkový přehled a myšlení, vztahy k druhým (nezesměšňování omylů ), optimismus. Usnadňuje tak dítěti nejen vstup do života, ale také rozvíjí i další kladné stránky osobnosti důležité pro budoucí život školáka. Proto má výuka kladnou odezvu u dětí i u rodičů. K výuce používáme Happy House na kterou navazuje další řada učebnic pro základní školu. Slovní zásoba jednotlivých lekcí koresponduje s právě probíranými tématy TVP. Schopnost po celou dobu zaujmout děti a získat je k aktivní a radostné spolupráci je ovlivněna pestrou škálou činností s oporou o obrazový materiál, reprodukovanou hudbu, propojenost s pohybem a zpěvem, smyslové, racionální i prostorové vnímáním. Seznamování dětí s IT Děti z MŠ mají možnost využít novou počítačovou učebnu ZŠ, či interaktivní tabule ve třídách ZŠ. Pro žáky MŠ máme kvalitní programy, které rozvíjejí jejich rozumové schopnosti

11 Plavecký výcvik Do plaveckého výcviku jsou zařazovány děti předškolního věku. Výuku plavání zajišťuje Plavecká škola Náchod. Zdravý harmonický růst a rozvoj člověka podmiňuje zážitková pedagogika naplňováním a dynamickou interakcí biologických, sociálních, emocionálních, kognitivních a duchovních potřeb v průběhu zážitkově pedagogických projektů Toho nelze dosáhnout prostým rozvíjením logického myšlení a jazykových dovedností, proto se zážitkově pedagogické působení snaží postihnout co nejrozsáhlejší inteligenční spektrum. Náš ŠVP vychází z teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera Každá je do jisté míry svébytná, nezávislá a pracuje ve vyhraněných situacích jako oddělený systém, na druhou stranu je těsně spojena s ostatními inteligencemi v mozku a pracuje s nimi v těsném propojení. V jeho modelu mnohostranné inteligence jsou: 1. Jazyková inteligence srozumitelné vyjadřování, schopnost vysvětlovat a vyprávět souvislé příběhy. 2. Hudební inteligence schopnost vnímat tón a rytmus, zapamatovat si melodii, aktivní provozování hudby. 3. Matematicko - logická inteligence výroková logika, práce s čísly, kombinační schopnosti. 4. Prostorová inteligence schopnost představivosti originálních, nových objektů, obrazů a tvarů. 5. Pohybová inteligence tance, zvládnutí technik různých sportů, pohyblivost, manuální zručnost a šikovnost při zacházení s předměty. 6. Intrapersonální inteligence vyznat se sám v sobě, být v kontaktu se svými pocity a emocemi a s iracionálními psychickými obsahy, rozlišovat mezi nimi a používat informace o nich k usměrňování vlastních akcí. 7. Interpersonální inteligence schopnost všimnout si a porozumět potřebám a záměrům jiných jedinců, sledovat jejich náladu a temperament jako způsob přisuzování jejich chování v nových situacích, schopnost vcítění se. 8. Přírodní schopnost vnímat změny v přírodě, vnímat přírodní jevy a učit se z nich

12 Přehled Gardnerovy teorie rozmanitých inteligencí a činností jich rozvíjejících Typ inteligence Charakteristika Potřeby a záliby VERBÁLNÍ Schopnost ovládnou a obsáhnout všechny stránky jazyka čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory LOGICKO Schopnost uvažovat logicky, manipulace s předměty, bádání MATEMATICKÁ systematicky, vědecky pokusy, skládanky, hlavolamy, PROSTOROVÁ HUDEBNÍ TĚLESNĚ POHYBOVÁ INTERPERSONÁLNÍ INTRAPERSONÁLNÍ PŘÍRODNÍ v souvislostech Schopnost přesně postřehnout, pochopit, uložit do paměti, vybavit si tvary, uspořádání předmětů v prostoru, orientace v prostoru Schopnost porozumět rytmickým a intonačním modelům hudby, kvalitám tónů a zvuků, schopnost pamatovat si informace ve zvukové podobě Schopnost obratně používat své tělo jak pro sebevyjádření, tak pro činnosti zaměřené k určitému cíli (sport, herectví) schopnost dovedně zacházet s předměty Schopnost všímat si chování a pocitů jiných lidí, rozpoznat a chápat rozdíly v jejich náladách, schopnostech, pohnutkách a temperamentu Schopnost rozvíjet a ovládat vlastní pocity a prožitky porozumění svému vlastnímu JÁ Schopnost vnímat změny v přírodě, zvýšená citlivost k vnímání přírodních jevů a schopnost učit se z nich hádanky, technické zájmy modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarné umění zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj Tanec, běhání, skákání, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činností dotykové zkušenosti sportovní hry Vedení shromažďování organizování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce přátelské rozhovory Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů Pobyt v přírodě, chov zvířat a pěstování rostlin, sledování literatury a filmů s přírodovědnou tematikou Témata ŠVP jsou řazena podle významných dnů a událostí v kalendáři. Jejich sled i názvy se v třídních programech na příslušný školní rok mohou měnit. Nemění se však obsah a cíl vzdělávací oblasti

13 CO JE TO SVĚT? Téma: JÁ A ŠKOLA Popis tématu: Tématický blok pro adaptační období, ve kterém se nové děti seznamují s prostředím MŠ, hledají si nové kamarády. Společně vytvoříme pravidla chování v MŠ. Cíle - Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými dětmi - Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat - Připravovat se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti - Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) - Dbát na správné držení těla Co se děti učí v oblastech Gardnerovy inteligence: VERBÁLNÍ uvědomovat si, co je nebezpečné znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) spolupracovat s dospělým respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky) obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání LOGICKO MATEMATICKÁ určovat polohu věcí (je není, patří nepatří) všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé tvory apod. rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení) PROSTOROVÁ ukládat věci na své místo seznamovat se s prostředím MŠ hravě zacházet s výtvarným materiálem

14 seznámení s barvou červenou HUDEBNÍ Odlišovat zvuk a ticho, šum a tón zpívat a poslouchat zpěv učitelky, zpívat ve skupině TĚLESNĚ - POHYBOVÁ postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí INTERPERSONÁLNÍ znát se navzájem, oslovovat se jménem respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému) chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat INTRAPERSONÁLNÍ přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) najít si své místo v novém prostředí PŘÍRODNÍ pozorovat přírodu a vnímat její krásu přinášet přírodniny a vnímat jejich vliv na prostředí pečujeme o okolí Projektový den UKLIĎME SVĚT

15 Broučkův kalendář Začínáme Společně s dětmi v MŠ umístíme kalendář přírody a počasí. Přečteme si, jak se narodil Brouček. Popovídáme si o našich narozeninách, vyrobíme si kartičky se jmény a daty narození, které budeme umísťovat na kalendář. Poslechneme si vyprávění, jak Brouček přišel do školky. Typ inteligence VERBÁLNÍ LOGICKO MATEMATICKÁ PROSTOROVÁ HUDEBNÍ Navrhované činnosti Četba z knihy J. Karafiát Broučci, reprodukce děje. DH Děti pozor! magnetky na tabuli s nebezpečnými činnostmi NH Na domácnost, společné vytváření pravidel chování v MŠ, 1. seznamovací lekce angličtiny. Básnička: Šel náš Brouček do školky. DH Na učitele děti učí Broučka ukládat věci na správné místo Seznamování dětí se svou značkou a svým místem, obrázkové čtení. Brouček jde do školky. Pracovní list: Cesta do školky. Broučkova soutěž: Už vím, kam patří. Procházka po budově, seznamování dětí s prostory MŠ a ZŠ. BROUCI: kresba tuší, kolorování křídami Výroba brouků ze šišek. Poslech CD zvuky zvířat. Opakování známých lidových písní. Nácvik nové písně: V dobrém jsme se sešli. Kytka masožravá. TĚLESNĚ POHYBOVÁ Rozcvička č. 1, pochod chůze. PH: Na vlak, Zajíček v své jamce, Na kozla a zahradníka. Seznamování dětí s pravidly chování na školní zahradě, dětském hřišti, nácvik chůze ve dvojicích. INTERPERSONÁLNÍ NH: Na pošťáka znát značky a jména dětí. Průběžně opakování pravidel chování a důležitosti domluvit se s dospělými a kamarády. Odbourávání nevhodných fyzických kontaktů. INTRAPERSONÁLNÍ Postupné zapojování nových dětí do činností a her. PŘÍRODNÍ Vycházky do přírody Klopotov, les, okolí Nahořan, sbírání šišek pro vyrábění. PROJEKTOVÝ DEN Ukliďme svět

16 CO JE TO SVĚT Téma: JÁ MOJE RODINA Popis tématu: V tomto tematickém bloku se děti seznamují s funkcí rodiny. Povídáme si, kde jsem se tu vzal,kde bydlím,jak se správně chovat, aby rodina dobře fungovala. Zdůrazníme si význam seniorů v rodině, vyrobíme dárky ke dni seniorů. Cíle - Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - Správně vyslovovat - Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit - Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - Spolupracovat s ostatními - Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy Co se děti učí v oblastech Gardnerovy inteligence: VERBÁLNÍ vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu cvičit správné dýchání při řeči rozhovory, vyprávění o rodině, společné rodinné zážitky mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách LOGICKO MATEMATICKÁ rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat orientovat se v prostoru podle slovních pokynů rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu poznávat a pojmenovávat geometrické tvary KRUH pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném dopravním prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd. PROSTOROVÁ kreslit na základě citů pracovat se stavebnicemi seznamuje se s barvou modrou orientovat se v prostoru podle slovních pokynů

17 HUDEBNÍ rozlišovat hudební žánry (pochod, tanec, ukolébavka) zazpívat jednoduchou píseň pro druhé vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii TĚLESNĚ POHYBOVÁ rozvíjet drobné svalstvo ruky mačkáním papíru doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech) přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů INTERPERSONÁLNÍ přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení cítit sounáležitost s ostatními pochopit funkci rodiny a jejich členů ctít oslavy narozenin, svátků, slavností INTRAPERSONÁLNÍ udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky PŘÍRODNÍ poznávat zvuky v přírodě jak jsem přišel na svět

18 Broučkův kalendář Brouček není sám Do školky přichází Ferda Mravenec a přináší dětem knížku O.Sekora, Knížka Ferdy Mravence. Společně si poslechneme Jak se hlemýžď zlobil a Jak vyroste červíček. Ferda seznámí děti se životem brouků, a jak si staví domečky. Typ inteligence VERBÁLNÍ LOGICKO MATEMATICKÁ PROSTOROVÁ HUDEBNÍ TĚLESNĚ POHYBOVÁ Navrhované činnosti Při rekapitulaci děje z četby zjišťujeme výslovnost dětí. Denně provádíme jazykovou rozcvičku včetně dechových cvičení. Vyprávíme Ferdovi, jak to vypadá u nás doma.přineseme do školky foky rodiny. Báseň: Babička, Říkadlo pro prsty DH: Jak se staví dům-společně s Ferdou sestavíme na tabuli dům z obrázků /hodiny jsou nad skříní/ Každý den obnovujeme informace na našem kalendáři DH: Ferda cvičí mraveniště/tělocvičné nářadí/ geometrické tvary-barvy Společně si objasníme piktogramy -ticho- neběhej. Nakreslíme si velkého barevného šneka, vystřihneme a vystavíme v šatně. Postavíme domečky a nábytek ze stavebnic. Zahrajeme si pohybovou hru Na letadla v mlze jdi poslepu podle navigace/vpravo, tři kroky dopředu apod./ Poslechneme si CD Tancovala žížala -u lidových písní určujeme, co asi Ferda dělal, jak se cítil Naučíme se písničku Mravenčí ukolébavka a zazpíváme ji babičce ke dni seniorů Pohybem vyjádříme charakter hudby ukolébavka, pochod, valčík Složíme si domeček z papíru, dokreslíme detaily Rozcvička č.2, PH: Ferda cvičí mraveniště, PH: Na šáteček, Delší procházka k lesu pozorování hlemýžďů Pracovní list: spirála - šnek INTERPERSONÁLNÍ Ferda čte dětem z Knihy Ferdova abeceda.povídá si s nimi jak se chovají školáci ve škole a my to dokážeme také NH: Na domácnost, NH: Na obchod INTRAPERSONÁLNÍ Ferdova soutěž v oblékání. PŘÍRODNÍ Četba: Knížka Ferdy mravence- jak se narodil červíček, vyprávíme Ferdovi jak jsme přišli na svět my

19 CO JE TO SVĚT? Téma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA Popis tématu: V tomto tématickém bloku se děti seznamují se životem zvířat okolo nich. Poznávají jejich životní podmínky, užitek, který lidem přinášejí. Jsou vedeny k lásce k přírodě a povědomí, že příroda je živá a je potřeba ji chránit. Cíle - Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla - Ovládat tempo i intonaci řeči - Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci - Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat - Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je Co se děti učí v oblastech Gardnerovy inteligence: VERBÁLNÍ dramatizovat pohádku o zvířatech pojmenovávat zvířata a jejich mláďata předat vzkaz respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky) obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. LOGICKO MATEMATICKÁ třídit do skupin podle předem dané vlastnosti (potrava, barva, místo, kde žije) porovnávat pomocí protikladů odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso) PROSTOROVÁ orientovat se v prostoru, kde zvířata žijí zachycovat výtvarně charakteristické znaky zvířat seznamuje se s barvou zelenou rozlišovat vpravo vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět HUDEBNÍ rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus poznat slyšené /zvuky hudebních nástrojů, zvuky a ruchy z nahrávek / napodobovat zvuky zvířat

20 TĚLESNĚ POHYBOVÁ procvičovat drobné svalstvo ruky při překládání papíru zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení napodobovat pohyb zvířat INTERPERSONÁLNÍ uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.) cítit se plnohodnotným členem skupiny všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) INTRAPERSONÁLNÍ být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu PŘÍRODNÍ chránit zvířata pozorovat zvířata na vesnici (popř. v ZOO a jinde) chápat užitečnost zvířat pečovat o zvířata v koutku přírody Projektový den: OSLAVA DNE ZVÍŘAT

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Minimální preventivní program. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8.

Minimální preventivní program. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8. Minimální preventivní program Mateřská škola Lidice, okres Kladno Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8. 2015 Zpracovala: Mgr. Soňa Macháčková 24.8.2015 OBSAH 1.ÚVOD... 3 2. charakteristika

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Příloha školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek (Zpracované

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. IV. BLOK Zima Obsah: Poznáváme, jak počasí mění tvář země, vnímáme změny v zimní přírodě Uvědomujeme si, že svět zvířat má svůj řád, vytváříme vztah k živé přírodě Všímáme si, že svět přírody má svůj řád,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více