ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Upravený v září 2013 WHAT IS IT THE WORLD? ŠVP zpracovaly: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy Stanislava Henclová, učitelka MŠ Jolana Cohornová, učitelka MŠ - 1 -

2 Co je to svět? - školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se vydává na základě úprav Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod číslem jednacím č. j. 12/12 - MŠ Platnost dokumentu: od Za zpracování tohoto dokumentu odpovídá Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou dne: Schváleno radou školy dne: Rodiče byli seznámeni dne:

3 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Co je to svět? školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název školy:: Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod Sídlo: Nahořany č. p. 63, PSČ Identifikační číslo: Identifikátor školy: Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky a výchovy a vzdělání dětí v předškolním věku včetně zajištění jejich stravování Statutární orgán : ředitelka školy Mgr. Magda Michalová Statutární zástupce: Stanislava Henclová Kontakt: tel: mobil: www. Zřizovatel Obec Nahořany, Nahořany 76 Kontakt tel./fax Školská rada: Jolana Cohornová, předseda zástupce školy Gabriela Šichanová - zástupce Obce Michal Cihlář zástupce rodičů - 3 -

4 CO JE TO SVĚT? Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Obsah: 1.a/ Charakteristika školy b./ Charakteristika třídy 2.Tradice školy 3. Charakteristika programu 4.Vzdělávací obsah ŠVP CO JE TO SVĚT? 5. Podmínky vzdělávání 5.1 Přijímání dětí do MŠ 5.2 Materiální podmínky 5.3 Personální podmínky a pedagogické zajištění 5.4 Životospráva dětí v MŠ 5.5 Psychosociální podmínky dětí v MŠ 5.6 Řízení mateřské školy 5.7 Spoluúčast rodičů 5.8 Spolupráce s ostatními organizacemi 6.Autoevaluace 7. Přílohy 7.1 Vyšetření řeči 7.2 Záznam o dítěti 7.3 Předpokládané kompetence 7.4 Angličtina tematický plán 7.5 Třídní vzdělávací program - 4 -

5 1.a/ Charakteristika školy Naše mateřská škola byla nově přistavěna k budově základní školy v letech Ve školním roce byla otevřena jako samostatné zařízení Mateřská škola Nahořany. V roce 1994 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ pod jedno ředitelství a tím vzniklo společné zařízení Základní škola a Mateřská škola Nahořany. Od jsme příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Nahořany. Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 20 dětí ve věku od 3 do 7 let. Dříve k nám dojížděly děti i z okolních obcí. Dnes ale kapacitu plně obsadí místní děti a z důvodu naplnění kapacity nemůžeme vyhovět všem žádostem o přijetí. Školka se nachází ve 2. patře školní budovy. Dětem jsou k dispozici 2 velké herny a malá místnost školní družiny. Třídy jsou vybaveny dostatkem moderních hraček, věcmi a materiály pro tvořivou práci dětí. Hračky jsou dětem lehce přístupné a jsou uspořádány v hracích koutcích. Zde si mohou děti vybrat z nabízených činností podle svých spontánních potřeb. Společně naplňujeme cíle našeho školního vzdělávacího programu, CO JE TO SVĚT. Celodenní stravu zajišťuje školní kuchyně, která se i s jídelnou nachází v přízemí budovy. Každý den procházíme základní školou, a tak mají děti možnost seznamovat se s jejím prostředím. Pro seznamování dětí s prací na počítači využíváme i počítačovou učebnu ZŠ a interaktivní tabule ve školních třídách. Naše škola spolupracovala s firmou Kimberly-Clark Jaroměř. Podle potřeby firmy navštěvovaly naši školu děti z Anglie. I když jejich docházka nebyla pravidelná, byl to pro nás dobrý důvod zařadit základy anglického jazyka do školního vzdělávacího programu již v mateřské škole. I když došlo k přerušení této spolupráce, ve výuce angličtiny pokračujeme. Paní učitelka má 1 hodinu týdně angličtiny pro předškoláky a některé pokyny v angličtině používá pro všechny děti. Na angličtinu v MŠ navazuje výuka v 1. ročníku ZŠ. Protože jsme škola vesnická, máme mnoho možností přímo pozorovat změny v přírodě a snažit se jim porozumět, uvědomovat si, že jsme její součástí a proto si ji musíme chránit. Naše škola je obklopena modernizovanou školní zahradou s dřevěnými průlezkami, hřištěm a pískovištěm. Také v ní máme květinové záhony, nově vysázené stromky a keře a společně s dětmi ze základní školy budujeme malé jezírko. Za příznivého počasí zde děti mohou zvyšovat svoji pohybovou zdatnost, pomáhat s péčí o rostliny nebo si hrát s hračkami dle jejich přání. Při vycházkách se děti seznamují s nejbližším okolím svého domova. Při pohybových aktivitách využíváme i obecní hřiště s hracími prvky. 1.b/ Charakteristika třídy V letošním školním roce navštěvuje naši MŠ 20 dětí ve věku od 3 do 7 let. Pět dětí bylo přijato k 2.září ostatní děti MŠ navštěvovaly již v loňském školním roce

6 Z uvedeného počtu je jedno dítě s odkladem školní docházky z důvodu celkové nezralosti a narušeným vývojem řeči, devět dětí předškolního věku, osm dětí 4-5letých, dvě děti 3-4leté. Většina dětí má narušený vývoj řeči, proto se ve větší míře zaměříme na jazykovou výchovu a logopedickou prevenci. 2. Tradice školy Ve třídě: Vánoční zpívání, Jarní probouzení, Maminka má svátek (jedno vystoupení ve školním roce k potěšení rodičů) Den s Významný den vztahující se k tématům školního vzdělávacího programu např. Den zvířat, Den Země, Den stromů apod.) Půjdeme do školy Návštěva školy před zápisem do 1. ročníku. Zajímáme se o úspěchy prvňáčků. Karneval ve školce Školní výlety Slavnostní rozloučení s předškoláky zahradní slavnost Přespání ve školce. Akce společné se ZŠ: Přijelo k nám divadlo Jednou až dvakrát ročně zveme do školy profesionální umělce. Halloween Seznamujeme se se svátky jiných zemí, procvičujeme angličtinu. Vánoční a velikonoční výstavy Nasáváme sváteční atmosféru, objevujeme šikovnost lidí a se svými výrobky podílíme se na výstavách a tím reprezentujeme naši školu. Škola otevřená Každoročně pořádáme jednu výstavu pro veřejnost, kde ukazujeme práci dětí a učitelek naší školy. Podle situace střídáme výstavy velikonoční, vánoční, výtvarné, apod. Vánoční zpívání v kostele Koncert pro rodiče i veřejnost. Den dětí Školní výlet Společně s rodiči a žáky ZŠ vyjíždíme na zajímavá místa naší republiky

7 Plavání předškoláků Víkendové a prázdninové akce 3. Charakteristika programu Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře. Snažíme se dětem v průběhu roku nabídnout širokou škálu podnětů a činností tak, aby všechny měly možnost vybrat si z nabídky témata jim blízká a pocítit radost a uspokojení a tím si budovat zdravé sebevědomí. Blízkou spoluprací a každodenním kontaktem s dětmi ze základní školy je připravujeme na plynulý a bezproblémový vstup do základní školy. Rámcové cíle předškolního vzdělávání všeobecně: Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí. Konkrétně na škole preferujeme praktické činnosti, které: seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat na poznatky a znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na poli a zahradách, a které využívají přírodního prostředí k rozvoji poznání; umožňují vnímat okolní svět všemi smysly (prožitky dětí - vánoční a velikonoční vesnické tradice, maškarní karneval, návštěvy divadla, exkurze do zemědělského družstva i dalších firem, které v obci sídlí; zaměřují se na oblast ekologie aktivně chránit přírodu, tj. provádět ve svém okolí jarní úklid, vést děti k práci na školní zahradě včetně péče o květiny; vedou ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb, otužování), ke spolupráci s rodinou při vytváření a upevňování zdravých výživových a stravovacích návyků, k respektování potřeb každého dítěte, k péči o klidné a kulturní prostředí při stolování a upevňují správné návyky při stolování; podporují vytváření kladných vzájemných vztahů - vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi, tzn. vlastnosti, které by si dítě mělo osvojit, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa; věnují maximální pozornost dětské tvořivosti a umožňují dětem seberealizaci ve všech podobách (samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací, vymýšlení příběhů apod.); ponechávají dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivity, která převažuje nad aktivitou učitelky (učitelka činnost řídí, příliš nezasahuje, neomezuje jejich vlastní projev) - 7 -

8 využívají dramatizace (vyjadřování činností, jevů a věcí pomocí pohybu těla, gesty, mimikou obličeje, zvuky apod.); věnují zvýšenou pozornost celkovému řečovému projevu dítěte (denní zařazovaní jazykových cvičení - říkadla, vyprávění, rytmizační, sluchová a jiná cvičení a hry zaměřené na artikulaci, hlasitost, plynulost, tempo řeči a správnou výslovnost všech hlásek) napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností dítěte, k posilování jeho mravních vlastností a k upevňování jeho zdraví, včetně relaxačních cvičení; posilují sebeobslužné dovednosti a návyky a vedou děti k samostatnosti. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme: tvořivost dětí ve všech oblastech aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga zaměření na prožitkové poznávání vedení dětí k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem tematické plánování, včetně zpracování situačních momentů, reakce na zájmy, potřeby, vědomosti dětí, včetně stanovení dominantních oblastí rozvoje osobnosti Formy vzdělávání: Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ tj. při všech činnostech. Děti mohou využívat nabídky činností připravených učitelkou v hracích koutcích. Nabízené činnosti se snaží pokrýt co nejvíce oblastí vzdělávání. Výtvarný koutek využíváme k pracovním, výtvarným, ale i experimentálním činnostem, kuchyňský k námětovým hrám, i jako místo odpočinkové, ložnici k hrám rušnějším a pro sportovní aktivity, školní družinu k činnostem konstruktivním nebo sledování televize. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle plníme průběžně již od ranních hodin. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces. Značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi. Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídního plánu, který je zpracován v návaznosti na ŠVP. Péče o děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a děti integrované Zahrnuje zejména zvýšenou individuální péči, v některých případech i bližší spolupráci s dětskou lékařkou, s logopedkou, se Speciálně pedagogickým centrem, s Pedagogicko psychologickou poradnou a jinými odbornými pracovníky

9 Dílčí projekty: jsou zařazovány do tematických okruhů podle možností, které se v daném období nabízí. 4. Obsah vzdělávání: Jsme společné zařízení ZŠ a MŠ, sídlíme v jedné budově, proto máme nejlepší podmínky pro výbornou spolupráci. Snažíme se o maximální propojení činnosti ZŠ a MŠ, s ohledem na vzdělávací potřeby jednotlivých věkových skupin. Náš školní vzdělávací program byl vytvářen společně s učitelkami ze základní školy. Tak jako jdou po sobě dny v kalendáři, střídají se roční období, objevují se významné dny, i náš program dětem předkládá témata, která respektují běh života okolo nás. Takto můžeme také dobře využívat nabídku akcí okolí, které náš program obohacují (den stromů v České Skalici, akce muzea v Novém Městě, dopoledne pro MŠ v DDM Stonožka a mnohá další). TÉMATA ŠVP CO JE TO SVĚT 1. JÁ A ŠKOLA 2. JÁ A MOJE RODINA 3. MÁME RÁDI ZVÍŘATA 4. ŽIVOT STROMŮ, PODZIM 5. HALLOWE EN 6. MY JSME MALÍ ŘEMESNÍCI 7. V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH 8. UŽ JE TU ZAS VÁNOČNÍ ČAS 9. PŘIŠLA ZIMA 10. PRÁCE A ZÁBAVA 11. DBÁM O SVOJI BEZPEČNOST 12. JARO UŽ JE TU 13. POMLÁZKA SE ČEPÝŘÍ 14. ŽIJEME NA PLANETĚ ZEMI 15. KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD 16. DVA JSOU VÍC NEŽ JEDEN 17. KŘÍŽEM KRÁŽEM, LETEM SVĚTEM 18. HURÁ LÉTO 19. HURÁ PRÁZDNINY - 9 -

10 Třídní vzdělávací program pro MŠ využívá tato témata a nabízí dětem širokou nabídku činností a příležitostí k osvojování základů klíčových kompetencí. Tímto také dbáme, aby osvojené kompetence byly dále plynule rozvíjeny a děti se tak vyvarovaly problémů v základní škole. Aby byla témata TVP pro děti přitažlivá a motivující, vybíráme náměty jim blízké. Angličtina v naší mateřské škole Záměrem je seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků (např. aby se jednou mohly domluvit i za hranicemi naší země). Očekávané výstupy: Děti se záměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, pracují s obrazovým materiálem. Vnímají a dovídají se nové věci a přemýšlí o nich. Děti se naučí nová slova a porovnávají je s jiným jazykem, učí se je používat. Věková skupina: 5-6 let Děti si uvědomí rozdíly mezi mateřským a anglickým jazykem, porovnávají názvy věcí v češtině a v angličtině. Mnohdy najdou v obou jazycích podobnost. Nejde nám o výuku, ani o perfektní zvládnutí jazyka mluvenou formou. Snažíme se děti pouze seznámit s cizím jazykem. Na tyto základy pak navazuje výuka v ZŠ. Nespornou výhodou je, že se děti seznámí s angličtinou skrze svou učitelku, tj. osobu, která není pro ně cizí, velmi dobře je zná, před kterou nemají zábrany. Tato učitelka potom navazuje na získané dovednosti dále v 1. A 5. Ročníku povinné výuky angličtiny v ZŠ Organizace výuky: Angličtinu jsme zařadili jako součást výchovného programu u předškolních dětí. Lekce o délce minut probíhají 1x týdně v době od 8 hodin. Děti jsou do výuky zařazovány bez logopedických vad nebo po dohodě s logopedem. Výuka podporuje sebevědomí dětí, jejich soustředění, paměť, vůli, celkový přehled a myšlení, vztahy k druhým (nezesměšňování omylů ), optimismus. Usnadňuje tak dítěti nejen vstup do života, ale také rozvíjí i další kladné stránky osobnosti důležité pro budoucí život školáka. Proto má výuka kladnou odezvu u dětí i u rodičů. K výuce používáme Happy House na kterou navazuje další řada učebnic pro základní školu. Slovní zásoba jednotlivých lekcí koresponduje s právě probíranými tématy TVP. Schopnost po celou dobu zaujmout děti a získat je k aktivní a radostné spolupráci je ovlivněna pestrou škálou činností s oporou o obrazový materiál, reprodukovanou hudbu, propojenost s pohybem a zpěvem, smyslové, racionální i prostorové vnímáním. Seznamování dětí s IT Děti z MŠ mají možnost využít novou počítačovou učebnu ZŠ, či interaktivní tabule ve třídách ZŠ. Pro žáky MŠ máme kvalitní programy, které rozvíjejí jejich rozumové schopnosti

11 Plavecký výcvik Do plaveckého výcviku jsou zařazovány děti předškolního věku. Výuku plavání zajišťuje Plavecká škola Náchod. Zdravý harmonický růst a rozvoj člověka podmiňuje zážitková pedagogika naplňováním a dynamickou interakcí biologických, sociálních, emocionálních, kognitivních a duchovních potřeb v průběhu zážitkově pedagogických projektů Toho nelze dosáhnout prostým rozvíjením logického myšlení a jazykových dovedností, proto se zážitkově pedagogické působení snaží postihnout co nejrozsáhlejší inteligenční spektrum. Náš ŠVP vychází z teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera Každá je do jisté míry svébytná, nezávislá a pracuje ve vyhraněných situacích jako oddělený systém, na druhou stranu je těsně spojena s ostatními inteligencemi v mozku a pracuje s nimi v těsném propojení. V jeho modelu mnohostranné inteligence jsou: 1. Jazyková inteligence srozumitelné vyjadřování, schopnost vysvětlovat a vyprávět souvislé příběhy. 2. Hudební inteligence schopnost vnímat tón a rytmus, zapamatovat si melodii, aktivní provozování hudby. 3. Matematicko - logická inteligence výroková logika, práce s čísly, kombinační schopnosti. 4. Prostorová inteligence schopnost představivosti originálních, nových objektů, obrazů a tvarů. 5. Pohybová inteligence tance, zvládnutí technik různých sportů, pohyblivost, manuální zručnost a šikovnost při zacházení s předměty. 6. Intrapersonální inteligence vyznat se sám v sobě, být v kontaktu se svými pocity a emocemi a s iracionálními psychickými obsahy, rozlišovat mezi nimi a používat informace o nich k usměrňování vlastních akcí. 7. Interpersonální inteligence schopnost všimnout si a porozumět potřebám a záměrům jiných jedinců, sledovat jejich náladu a temperament jako způsob přisuzování jejich chování v nových situacích, schopnost vcítění se. 8. Přírodní schopnost vnímat změny v přírodě, vnímat přírodní jevy a učit se z nich

12 Přehled Gardnerovy teorie rozmanitých inteligencí a činností jich rozvíjejících Typ inteligence Charakteristika Potřeby a záliby VERBÁLNÍ Schopnost ovládnou a obsáhnout všechny stránky jazyka čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory LOGICKO Schopnost uvažovat logicky, manipulace s předměty, bádání MATEMATICKÁ systematicky, vědecky pokusy, skládanky, hlavolamy, PROSTOROVÁ HUDEBNÍ TĚLESNĚ POHYBOVÁ INTERPERSONÁLNÍ INTRAPERSONÁLNÍ PŘÍRODNÍ v souvislostech Schopnost přesně postřehnout, pochopit, uložit do paměti, vybavit si tvary, uspořádání předmětů v prostoru, orientace v prostoru Schopnost porozumět rytmickým a intonačním modelům hudby, kvalitám tónů a zvuků, schopnost pamatovat si informace ve zvukové podobě Schopnost obratně používat své tělo jak pro sebevyjádření, tak pro činnosti zaměřené k určitému cíli (sport, herectví) schopnost dovedně zacházet s předměty Schopnost všímat si chování a pocitů jiných lidí, rozpoznat a chápat rozdíly v jejich náladách, schopnostech, pohnutkách a temperamentu Schopnost rozvíjet a ovládat vlastní pocity a prožitky porozumění svému vlastnímu JÁ Schopnost vnímat změny v přírodě, zvýšená citlivost k vnímání přírodních jevů a schopnost učit se z nich hádanky, technické zájmy modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarné umění zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj Tanec, běhání, skákání, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činností dotykové zkušenosti sportovní hry Vedení shromažďování organizování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce přátelské rozhovory Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů Pobyt v přírodě, chov zvířat a pěstování rostlin, sledování literatury a filmů s přírodovědnou tematikou Témata ŠVP jsou řazena podle významných dnů a událostí v kalendáři. Jejich sled i názvy se v třídních programech na příslušný školní rok mohou měnit. Nemění se však obsah a cíl vzdělávací oblasti

13 CO JE TO SVĚT? Téma: JÁ A ŠKOLA Popis tématu: Tématický blok pro adaptační období, ve kterém se nové děti seznamují s prostředím MŠ, hledají si nové kamarády. Společně vytvoříme pravidla chování v MŠ. Cíle - Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými dětmi - Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat - Připravovat se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti - Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) - Dbát na správné držení těla Co se děti učí v oblastech Gardnerovy inteligence: VERBÁLNÍ uvědomovat si, co je nebezpečné znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) spolupracovat s dospělým respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky) obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání LOGICKO MATEMATICKÁ určovat polohu věcí (je není, patří nepatří) všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé tvory apod. rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení) PROSTOROVÁ ukládat věci na své místo seznamovat se s prostředím MŠ hravě zacházet s výtvarným materiálem

14 seznámení s barvou červenou HUDEBNÍ Odlišovat zvuk a ticho, šum a tón zpívat a poslouchat zpěv učitelky, zpívat ve skupině TĚLESNĚ - POHYBOVÁ postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí INTERPERSONÁLNÍ znát se navzájem, oslovovat se jménem respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému) chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat INTRAPERSONÁLNÍ přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) najít si své místo v novém prostředí PŘÍRODNÍ pozorovat přírodu a vnímat její krásu přinášet přírodniny a vnímat jejich vliv na prostředí pečujeme o okolí Projektový den UKLIĎME SVĚT

15 Broučkův kalendář Začínáme Společně s dětmi v MŠ umístíme kalendář přírody a počasí. Přečteme si, jak se narodil Brouček. Popovídáme si o našich narozeninách, vyrobíme si kartičky se jmény a daty narození, které budeme umísťovat na kalendář. Poslechneme si vyprávění, jak Brouček přišel do školky. Typ inteligence VERBÁLNÍ LOGICKO MATEMATICKÁ PROSTOROVÁ HUDEBNÍ Navrhované činnosti Četba z knihy J. Karafiát Broučci, reprodukce děje. DH Děti pozor! magnetky na tabuli s nebezpečnými činnostmi NH Na domácnost, společné vytváření pravidel chování v MŠ, 1. seznamovací lekce angličtiny. Básnička: Šel náš Brouček do školky. DH Na učitele děti učí Broučka ukládat věci na správné místo Seznamování dětí se svou značkou a svým místem, obrázkové čtení. Brouček jde do školky. Pracovní list: Cesta do školky. Broučkova soutěž: Už vím, kam patří. Procházka po budově, seznamování dětí s prostory MŠ a ZŠ. BROUCI: kresba tuší, kolorování křídami Výroba brouků ze šišek. Poslech CD zvuky zvířat. Opakování známých lidových písní. Nácvik nové písně: V dobrém jsme se sešli. Kytka masožravá. TĚLESNĚ POHYBOVÁ Rozcvička č. 1, pochod chůze. PH: Na vlak, Zajíček v své jamce, Na kozla a zahradníka. Seznamování dětí s pravidly chování na školní zahradě, dětském hřišti, nácvik chůze ve dvojicích. INTERPERSONÁLNÍ NH: Na pošťáka znát značky a jména dětí. Průběžně opakování pravidel chování a důležitosti domluvit se s dospělými a kamarády. Odbourávání nevhodných fyzických kontaktů. INTRAPERSONÁLNÍ Postupné zapojování nových dětí do činností a her. PŘÍRODNÍ Vycházky do přírody Klopotov, les, okolí Nahořan, sbírání šišek pro vyrábění. PROJEKTOVÝ DEN Ukliďme svět

16 CO JE TO SVĚT Téma: JÁ MOJE RODINA Popis tématu: V tomto tematickém bloku se děti seznamují s funkcí rodiny. Povídáme si, kde jsem se tu vzal,kde bydlím,jak se správně chovat, aby rodina dobře fungovala. Zdůrazníme si význam seniorů v rodině, vyrobíme dárky ke dni seniorů. Cíle - Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - Správně vyslovovat - Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit - Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - Spolupracovat s ostatními - Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy Co se děti učí v oblastech Gardnerovy inteligence: VERBÁLNÍ vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu cvičit správné dýchání při řeči rozhovory, vyprávění o rodině, společné rodinné zážitky mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách LOGICKO MATEMATICKÁ rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat orientovat se v prostoru podle slovních pokynů rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu poznávat a pojmenovávat geometrické tvary KRUH pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném dopravním prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd. PROSTOROVÁ kreslit na základě citů pracovat se stavebnicemi seznamuje se s barvou modrou orientovat se v prostoru podle slovních pokynů

17 HUDEBNÍ rozlišovat hudební žánry (pochod, tanec, ukolébavka) zazpívat jednoduchou píseň pro druhé vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii TĚLESNĚ POHYBOVÁ rozvíjet drobné svalstvo ruky mačkáním papíru doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech) přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů INTERPERSONÁLNÍ přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení cítit sounáležitost s ostatními pochopit funkci rodiny a jejich členů ctít oslavy narozenin, svátků, slavností INTRAPERSONÁLNÍ udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky PŘÍRODNÍ poznávat zvuky v přírodě jak jsem přišel na svět

18 Broučkův kalendář Brouček není sám Do školky přichází Ferda Mravenec a přináší dětem knížku O.Sekora, Knížka Ferdy Mravence. Společně si poslechneme Jak se hlemýžď zlobil a Jak vyroste červíček. Ferda seznámí děti se životem brouků, a jak si staví domečky. Typ inteligence VERBÁLNÍ LOGICKO MATEMATICKÁ PROSTOROVÁ HUDEBNÍ TĚLESNĚ POHYBOVÁ Navrhované činnosti Při rekapitulaci děje z četby zjišťujeme výslovnost dětí. Denně provádíme jazykovou rozcvičku včetně dechových cvičení. Vyprávíme Ferdovi, jak to vypadá u nás doma.přineseme do školky foky rodiny. Báseň: Babička, Říkadlo pro prsty DH: Jak se staví dům-společně s Ferdou sestavíme na tabuli dům z obrázků /hodiny jsou nad skříní/ Každý den obnovujeme informace na našem kalendáři DH: Ferda cvičí mraveniště/tělocvičné nářadí/ geometrické tvary-barvy Společně si objasníme piktogramy -ticho- neběhej. Nakreslíme si velkého barevného šneka, vystřihneme a vystavíme v šatně. Postavíme domečky a nábytek ze stavebnic. Zahrajeme si pohybovou hru Na letadla v mlze jdi poslepu podle navigace/vpravo, tři kroky dopředu apod./ Poslechneme si CD Tancovala žížala -u lidových písní určujeme, co asi Ferda dělal, jak se cítil Naučíme se písničku Mravenčí ukolébavka a zazpíváme ji babičce ke dni seniorů Pohybem vyjádříme charakter hudby ukolébavka, pochod, valčík Složíme si domeček z papíru, dokreslíme detaily Rozcvička č.2, PH: Ferda cvičí mraveniště, PH: Na šáteček, Delší procházka k lesu pozorování hlemýžďů Pracovní list: spirála - šnek INTERPERSONÁLNÍ Ferda čte dětem z Knihy Ferdova abeceda.povídá si s nimi jak se chovají školáci ve škole a my to dokážeme také NH: Na domácnost, NH: Na obchod INTRAPERSONÁLNÍ Ferdova soutěž v oblékání. PŘÍRODNÍ Četba: Knížka Ferdy mravence- jak se narodil červíček, vyprávíme Ferdovi jak jsme přišli na svět my

19 CO JE TO SVĚT? Téma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA Popis tématu: V tomto tématickém bloku se děti seznamují se životem zvířat okolo nich. Poznávají jejich životní podmínky, užitek, který lidem přinášejí. Jsou vedeny k lásce k přírodě a povědomí, že příroda je živá a je potřeba ji chránit. Cíle - Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla - Ovládat tempo i intonaci řeči - Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci - Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat - Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je Co se děti učí v oblastech Gardnerovy inteligence: VERBÁLNÍ dramatizovat pohádku o zvířatech pojmenovávat zvířata a jejich mláďata předat vzkaz respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky) obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. LOGICKO MATEMATICKÁ třídit do skupin podle předem dané vlastnosti (potrava, barva, místo, kde žije) porovnávat pomocí protikladů odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso) PROSTOROVÁ orientovat se v prostoru, kde zvířata žijí zachycovat výtvarně charakteristické znaky zvířat seznamuje se s barvou zelenou rozlišovat vpravo vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět HUDEBNÍ rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus poznat slyšené /zvuky hudebních nástrojů, zvuky a ruchy z nahrávek / napodobovat zvuky zvířat

20 TĚLESNĚ POHYBOVÁ procvičovat drobné svalstvo ruky při překládání papíru zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení napodobovat pohyb zvířat INTERPERSONÁLNÍ uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.) cítit se plnohodnotným členem skupiny všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) INTRAPERSONÁLNÍ být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu PŘÍRODNÍ chránit zvířata pozorovat zvířata na vesnici (popř. v ZOO a jinde) chápat užitečnost zvířat pečovat o zvířata v koutku přírody Projektový den: OSLAVA DNE ZVÍŘAT

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠVP PV): AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA ŠVP PV vypracovali:

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu:

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Rok s Krtkem Příloha: Školní řád školy Provozní řád školy Zpracovala: Martina Stiborová,

Více