VYHLÁŠKA. ze dne 16. prosince 2015,

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠKA. ze dne 16. prosince 2015,"

Transkript

1 367 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2015, o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.: 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje zásady a lhůty pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem pro organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemce dotací a návratných finančních výpomocí. 2 Pojmy (1) Finančním vypořádáním příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci se rozumí předání přehledu o čerpání a použití peněžních prostředků (dále jen prostředek ) včetně komentáře a vrácení nepoužitých prostředků v průběhu rozpočtového roku (dále jen rok ) nebo nejpozději ve lhůtách stanovených touto vyhláškou. (2) Přehledem o čerpání a použití prostředků se rozumí vyplněné tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky. (3) Poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci je organizační složka státu stanovená v 14 odst. 2 rozpočtových pravidel a Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo ), které poskytuje dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa podle 10 odst. 3, ze státních finančních aktiv podle 10 odst. 5 a z Národního fondu podle 37 rozpočtových pravidel. (4) Příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci se rozumí osoba, které je na základě žádosti nebo ze zákona a následně rozhodnutím poskytovatele nebo dohody uzavřené mezi poskytovatelem a žadatelem poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu. (5) Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.

2 Obecné zásady finančního vypořádání, výjimky z obecných zásad, zásady pro vyplnění tabulek a zpracování komentáře 3 (1) Součástí údajů uvedených v tabulkách podle vzorů, které jsou přílohami této vyhlášky, jsou prostředky podle 13 a 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel (dále jen programové financování ), které jsou poskytnuty formou dotace nebo návratné finanční výpomoci. (2) Lhůty pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků jsou stanoveny v 8 až 23. Lhůta je dodržena, jestliže je částka, kterou má příjemce příspěvku na provoz, příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci povinnost vrátit (dále jen vratka ), odepsána nejpozději ve stanovený den z jeho bankovního účtu a poukázána zřizovateli, poskytovateli nebo kraji, jehož prostřednictvím dotaci obdržel (dále jen kraj ). Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. (3) Příjemce příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu provádí finanční vypořádání se svým zřizovatelem, s poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo s krajem. Příjemce poskytne na výzvu součinnost svému zřizovateli, poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo kraji k odstranění nedostatků v předložených podkladech ve lhůtách určených uvedenými subjekty tak, aby tyto dodržely lhůty určené vyhláškou. (4) Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede, pokud není stanoveno jinak, a) za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku s výjimkou finančního vypořádání upraveného v písmenu b), b) v případě akce v rámci programového financování, projektu výzkumu, vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování rozhoduje poskytovatel. (5) Pokud byla dotace nebo její část poskytnuta na paušální výdaje podle 14 odst. 7 rozpočtových pravidel, zahrnuje celkový objem použitých prostředků také výši paušálních výdajů v rozsahu, v němž byly příjemci splněny podmínky jejich použití stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. (6) Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede pouze za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém byla návratná finanční výpomoc poskytnuta. Příjemce návratné finanční výpomoci o výši případné vratky sníží poslední splátku. Pokud hodnota vratky přesahuje poslední splátku, jsou sníženy poslední splátky uvedené ve splátkovém kalendáři až do výše odvedené vratky. (7) V případě, že správce kapitoly státního rozpočtu (dále jen správce kapitoly ), předá ministerstvu tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky a komentář v listinné podobě, předá je zároveň v elektronické podobě. 4

3 (1) Finanční vypořádání dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté regionální radě regionu soudržnosti (dále jen regionální rada ), včetně dotace na financování programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se v případě dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté regionální radě v roli a) řídícího orgánu operačního programu podle jiného právního předpisu 1) provede za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku, b) příjemce v rámci operačního programu provede podle 3 odst. 4 písm. b). (2) V případě dotace na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie, u něhož došlo k ukončení financování z rozpočtu Evropské unie a jeho další financování je realizováno pouze ze zdrojů České republiky (dále jen režim přezávazkování ), a u projektu, u něhož došlo k celkovému nebo částečnému vyjmutí z financování z rozpočtu Evropské unie (dále jen režim vyjmutí ), se finanční vypořádání prostředků a) spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie provede za období od začátku projektu podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém bylo přistoupeno k režimu přezávazkování nebo k režimu vyjmutí a ukončeno financování projektu z prostředků Evropské unie, b) financovaných pouze ze zdrojů České republiky u projektů, které jsou v režimu přezávazkování nebo v režimu vyjmutí, provede za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku. (3) Finanční vypořádání dotace na řešení povodňových škod, která není spolufinancována z rozpočtu Evropské unie ani z prostředků finančních mechanismů, se provede podle stavu k 31. prosinci roku, v němž byla vyčerpána nebo v němž byla ukončena možnost jejího použití na stanovený účel. (4) Finanční vypořádání zůstatku prostředků, které byly do rezervního fondu organizační složky státu převedeny podle 48 odst. 6 rozpočtových pravidel, se provede podle stavu k 31. prosinci roku, v němž byl program nebo projekt ukončen. (5) Dotace, která byla příjemci poskytnuta následně ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, se považuje za finančně vypořádanou. Jestliže se jedná o dotaci částečně poskytnutou předem a částečně poskytnutou následně, vypořádá se celá dotace včetně části dotace poskytnuté následně. (1) Pro přílohy č. 1 až 8 k této vyhlášce platí, že vzory v přílohách 5 a) s lichým číslem jsou určeny pro státní příspěvkovou organizaci a příjemce, kterým byly příspěvky na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuty z kapitoly státního rozpočtu, b) se sudým číslem jsou určeny pro zřizovatele státní příspěvkové organizace, poskytovatele, který není současně správcem kapitoly, a poskytovatele, který je současně správcem kapitoly, kterými byly příspěvky na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuty z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, a kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta z kapitoly státního rozpočtu, 1) 16 odst. 3 a 6 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

4 c) označených písmenem A obsahují příspěvky na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci poskytované z prostředků České republiky vyjma dotací na programové financování a dotací na výzkum, vývoj a inovace a vzory v přílohách označených písmenem B obsahují dotace na programové financování, na výzkum, vývoj a inovace z prostředků České republiky a dále dotace poskytované z prostředků České republiky na spolufinancování a dotace ze státního rozpočtu na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů. (2) Souhrn předkládaný správcem kapitoly nebo poskytovatelem, který není současně správcem kapitoly, nebo krajem, se člení do skupin podle příjemců, které vycházejí z rozpočtové skladby. Skupinami příjemců jsou: a) státní příspěvkové organizace, b) podnikatelské subjekty, c) neziskové a podobné organizace, d) veřejné rozpočty ústřední úrovně, e) veřejné rozpočty územní úrovně, f) příspěvkové a podobné organizace, g) nepodnikající fyzické osoby, h) ostatní příjemci, i) regionální rady v roli řídícího orgánu. (3) V rámci jednotlivých skupin podle odstavce 2 je uveden součet za celou skupinu. (4) Souhrn obsahuje také informaci o dotaci nebo návratné finanční výpomoci, jejíž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně. (5) Správce kapitoly vypracuje souhrnný přehled o čerpání a použití prostředků, údaje o čerpání porovná s jím vykázanými údaji v rozpočtovém systému definovaném v rozpočtových pravidlech a případné odchylky řádně okomentuje v komentáři podle 2 odst (1) Tabulky se vyplňují v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa podle stavu k 31. prosinci roku, za který se finanční vypořádání předkládá. (2) V případě potřeby si poskytovatel vyžádá tabulky v členění, které odpovídá tomu, zda jsou vypořádávány prostředky poskytnuté jako provozní nebo kapitálové. (3) Na příjemce a poskytovatele příspěvku na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci a na kraj se nevztahuje povinnost předkládat při finančním vypořádání veškeré tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky. Uvedené subjekty předkládají pouze tabulky, které se jich týkají. (4) Příloha č. 14 této vyhlášky obsahuje pokyny ke zpracování finančního vypořádání podle vzorů uvedených v přílohách č. 1 až 13 této vyhlášky. (5) Příloha č. 15 této vyhlášky obsahuje informace o platných účtech ministerstva pro odvod vratek příspěvků na provoz, dotací, návratných finančních výpomocí a zůstatků rezervních fondů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. (6) Příloha č. 16 této vyhlášky obsahuje tabulku, ve které jsou uvedeny lhůty pro jednotlivé subjekty finančního vypořádání uvedené v 8 až 23. 7

5 (1) Komentář podle 2 odst. 1 obsahuje skutečnosti, které souvisejí s odvody vratek při finančním vypořádání. (2) Komentář předkládá příjemce, poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, nebo kraj pouze v případě rozdílu mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. V komentáři zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně. (3) Komentář zpracovaný správcem kapitoly obsahuje skutečnosti podle odstavce 2 a dále zdůvodnění případných rozdílů mezi údaji ve vypracovaných tabulkách a údaji vykázanými v rozpočtovém systému podle rozpočtových pravidel. (4) Správce kapitoly vypracuje rekapitulaci vratek, která je součástí komentáře a ve které uvede předepsanou výši vratek členěnou podle skupin příjemců uvedených v 5 odst. 2, kterou správce kapitoly doplní o rezervní fond organizačních složek státu podle 4 odst. 4 a o příjemce dotací na povodňové škody podle 4 odst. 3, a částku, která byla skutečně odvedena na příslušné účty pro odvod vratek dotací a návratných finančních výpomocí, a vyčíslí případný rozdíl mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. Dále zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně. Vzor rekapitulace je uveden v příloze č. 12 této vyhlášky. (5) Správce kapitoly vypracuje rekapitulaci dotací poskytnutých následně z prostředků České republiky, ve které uvede výši těchto dotací členěnou podle skupin příjemců uvedených v 5 odst. 2. Součástí této rekapitulace nejsou dotace poskytnuté následně jen částečně; takové dotace se podle 4 odst. 5 vypořádávají jako celek a jsou již zahrnuty v příslušných tabulkách. Vzor rekapitulace je uveden v příloze č. 13 této vyhlášky. (6) Součástí komentáře je vyčíslení a popis vratky, která byla odvedena společně s vratkou v souvislosti s finančním vypořádáním na příjmový účet státního rozpočtu podle přílohy č. 15 (dále jen příjmový účet ) nad rámec finančního vypořádání roku, za nějž se finanční vypořádání provádí. 8 Postup a lhůty pro finanční vypořádání vztahů státní příspěvkové organizace ke zřizovateli (1) Státní příspěvková organizace předloží do 15. února roku následujícího po roce, za nějž se provádí finanční vypořádání (dále jen následující rok"), svému zřizovateli a) přehled o příspěvcích na provoz, dotacích a návratných finančních výpomocích od zřizovatele týkající se roku, za nějž se provádí finanční vypořádání (dále jen předchozí rok ), podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, c) komentář.

6 (2) Státní příspěvková organizace do 15. února následujícího roku převede na účet cizích prostředků zřizovatele případnou vratku. (3) Zřizovatel státní příspěvkové organizace do 31. března následujícího roku b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny státní příspěvkové organizace podle vzoru, který je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky, (4) Zřizovatel státní příspěvkové organizace do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem 2) a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými státními příspěvkovými organizacemi. Postup a lhůty pro finanční vypořádání s jednotlivými kapitolami státního rozpočtu 9 (1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc přímo z jednotlivých kapitol státního rozpočtu vyjma kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, předloží do 15. února následujícího roku poskytovateli a) přehled o dotacích a návratných finančních výpomocích týkající se předchozího roku podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky, b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky, c) komentář. (2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 15. února následujícího roku převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku. (3) Příjemce, který je státní příspěvkovou organizací a kterému byla poskytnuta dotace na základě zvláštního zákona jiným poskytovatelem než je její zřizovatel, předloží do 15. února následujícího roku také kopii přehledu o dotacích uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) k informaci svému zřizovateli. 10 (1) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 31. března následujícího roku b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 6 této vyhlášky, (2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci. 11 2) 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

7 (1) Poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, po obdržení podkladů do 5. března následujícího roku uveden v příloze č. 4 a 6 této vyhlášky, (2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 5. března následujícího roku předloží příslušnému správci kapitoly souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na účet cizích prostředků správce kapitoly celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci. (3) Správce kapitoly do 31. března následujícího roku a) provede kontrolu předložených podkladů od poskytovatele, který není současně správcem kapitoly, a v případě zjištění nedostatků zajistí b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, které jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 6 této vyhlášky, (4) Správce kapitoly podle odstavce 3 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci. Postup a lhůty pro finanční vypořádání s jednotlivými kapitolami státního rozpočtu prostřednictvím kraje 12 (1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace z kapitoly státního rozpočtu vyjma kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv prostřednictvím kraje, předloží do 5. února následujícího roku tomuto kraji a) přehled o dotacích týkající se předchozího roku podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky, b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky, c) komentář. (2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 5. února následujícího roku převede na účet kraje případnou vratku. (1) Kraj do 25. února následujícího roku 13 uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,

8 (2) Kraj podle odstavce 1 zároveň do 25. února následujícího roku předloží poskytovateli souhrn a komentář a převede ze svého účtu na účet cizích prostředků poskytovatele celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci. 14 (1) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 31. března následujícího roku uveden v příloze č. 8 této vyhlášky, (2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci. 15 (1) Poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, po obdržení podkladů do 5. března uveden v příloze č. 8 této vyhlášky, (2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 5. března následujícího roku předloží příslušnému správci kapitoly souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na účet cizích prostředků správce kapitoly celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci. (3) Správce kapitoly do 31. března následujícího roku a) provede kontrolu předložených podkladů od poskytovatele, který není současně správcem kapitoly, a v případě zjištění nedostatků zajistí uveden v příloze č. 8 této vyhlášky, (4) Správce kapitoly podle odstavce 3 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci. 16 Postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa a státními finančními aktivy (1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc přímo z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv, předloží do 31. března následujícího roku ministerstvu

9 a) přehled o dotacích a návratných finančních výpomocích týkající se předchozího roku podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky, b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky, c) komentář. (2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku převede případnou vratku na příjmový účet v případě vratky dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo na příslušný účet státních finančních aktiv. 17 Postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa a státními finančními aktivy prostřednictvím kraje (1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv prostřednictvím kraje, předloží do 15. února následujícího roku tomuto kraji a) přehled o dotacích týkající se předchozího roku podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky, b) přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky, c) komentář. (2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 15. února následujícího roku převede na účet kraje případnou vratku. (3) Kraj do 31. března následujícího roku uveden v příloze č. 8 této vyhlášky, (4) Kraj podle odstavce 3 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář a převede ze svého účtu celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci na příjmový účet v případě vratek dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo na příslušný účet státních finančních aktiv. 18 Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací z Národního fondu (1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace přímo z Národního fondu, předloží do 31. března následujícího roku ministerstvu a) přehled o dotacích poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky, b) komentář. (2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku převede případnou vratku na účet Národního fondu.

10 Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod 19 (1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace na řešení povodňových škod podle 4 odst. 3 prostřednictvím kraje, předloží do 5. února následujícího roku po vyčerpání dotace nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel tomuto kraji a) přehled o dotacích podle vzoru, který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky, b) komentář. (2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 5. února následujícího roku po vyčerpání dotace nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel převede na účet kraje případnou vratku. 20 (1) Kraj do 15. února následujícího roku po vyčerpání dotací nebo po ukončení možnosti užití těchto dotací na stanovený účel uveden v příloze č. 10 této vyhlášky, a k souhrnu připojí podklady finančního vypořádání prostředků, které obdržel přímo kraj jako příjemce dotace na řešení povodňových škod, (2) Kraj podle odstavce 1 zároveň do 15. února následujícího roku po vyčerpání dotací na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti užití těchto dotací na stanovený účel předloží poskytovateli souhrn a komentář a převede ze svého účtu na účet cizích prostředků poskytovatele celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci a případnou vlastní vratku. 21 (1) Hlavní město Praha jako příjemce dotace na řešení povodňových škod předloží do 15. února po vyčerpání dotace nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel poskytovateli a) přehled o dotacích podle vzoru, který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky, b) komentář. (2) Hlavní město Praha do 15. února následujícího roku po vyčerpání dotace na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku. 22 (1) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 31. března následujícího roku uveden v příloze č. 10 této vyhlášky, (2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu nebo

11 pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci. 23 Postup a lhůty pro finanční vypořádání rezervního fondu organizační složky státu (1) Organizační složka státu předloží do 15. února následujícího roku svému zřizovateli nebo správci kapitoly a) přehled prostředků rezervního fondu, které má organizační složka státu povinnost vrátit nejpozději ve lhůtách finančního vypořádání podle 48 odst. 6 rozpočtových pravidel, podle vzoru, který je uveden v příloze č. 11 této vyhlášky, b) komentář. (2) Organizační složka státu do 15. února následujícího roku převede na účet cizích prostředků zřizovatele nebo správce kapitoly případnou vratku. (3) Zřizovatel organizační složky státu nebo správce kapitoly do 31. března následujícího roku a) provede kontrolu finančního vypořádání organizačních složek státu a v případě zjištění nedostatků zajistí b) vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny podřízené organizační složky státu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 11 této vyhlášky, a doplní tento souhrn o přehled prostředků vlastního rezervního fondu, které má organizační složka státu povinnost vrátit nejpozději ve lhůtách finančního vypořádání podle 48 odst. 6 rozpočtových pravidel, (4) Zřizovatel organizační složky státu nebo správce kapitoly do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou podřízenými organizačními složkami státu a převede na příjmový účet případnou vratku vlastního rezervního fondu. 24 Ministerstvo jako poskytovatel dotací a návratných finančních výpomocí Ministerstvo jako poskytovatel dotací a návratných finančních výpomocí z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ze státních finančních aktiv a z Národního fondu podle 16 až 19 do 15 dnů od obdržení podkladů b) vypracuje z předložených přehledů souhrny za všechny příjemce podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 4, 6, 8, 9 a 10 této vyhlášky, a připojí komentář, c) porovná částky případných vratek dotací nebo návratných finančních výpomocí od příjemců uvedených v souhrnech s jejich stavem na příjmovém účtu, na příslušném účtu státních finančních aktiv a na účtu Národního fondu. 25 Ministerstvo jako správce státního rozpočtu

12 (1) Ministerstvo jako správce státního rozpočtu po obdržení podkladů b) porovná částky vratek příspěvků na provoz, vratek dotací, návratných finančních výpomocí a vratek zůstatků rezervního fondu od organizačních složek státu uvedených v souhrnech s jejich stavem na příjmovém účtu, na příslušném účtu státních finančních aktiv a účtu Národního fondu. (2) Ministerstvo vypracuje celkový souhrn za všechny příjemce podle odstavce 1 a 24 písm. b). 26 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, se zrušuje. 27 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Ministr:

ASPI JU247 Strana :01:33

ASPI JU247 Strana :01:33 367/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2015 o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) Ministerstvo

Více

Strana 1 / /2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 11. února 2008,

Strana 1 / /2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 11. února 2008, 52/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Ministerstvo financí stanoví

Více

Předmět úpravy. Termíny pro finanční vypořádání

Předmět úpravy. Termíny pro finanční vypořádání Vyhláška č. 52 ze dne 1. března 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (s účinností od 1.března 2008)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 157 Rozeslána dne 23. prosince 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 157 Rozeslána dne 23. prosince 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 157 Rozeslána dne 23. prosince 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 367. Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními

Více

Nová vyhláška o finančním vypořádání. Ing. Taťana Lichterová Ing. Lucie Strnadová

Nová vyhláška o finančním vypořádání. Ing. Taťana Lichterová Ing. Lucie Strnadová Nová vyhláška o finančním vypořádání Ing. Taťana Lichterová Ing. Lucie Strnadová vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE. Odbor ekonomický. Metodický list č. 2/2017

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE. Odbor ekonomický. Metodický list č. 2/2017 KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor ekonomický Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem a rozpočtem Olomouckého kraje Metodický list číslo: 2/2017 Vydán dne: 13. 1. 2017 Zpracoval: Schválil: Ing.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 25. února 2008 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 25. února 2008 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 25. února 2008 Cena Kč 53, O B S A H : 52. Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

Podle uvedené vyhlášky platí tyto obecné zásady:

Podle uvedené vyhlášky platí tyto obecné zásady: 1. Metodický pokyn pro obce, města a DSO k provedení finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2016 a předložení podkladů k sestavení státního závěrečného účtu za rok 2016 Obce, města a

Více

ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III

ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění k 1.10.2016 ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 Příloha č. 1 k metodice MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

d) přehled rozpočtových opatření, včetně komentáře..

d) přehled rozpočtových opatření, včetně komentáře.. Strana 58 Sbírka zákonů č. 10 / 2013 10 VYHLÁŠKA ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,

Více

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12. 31.12.2013) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12. 31.12.2013) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku TABULKA č.1 Obec: Okres: Poskytovatel: JEDOMĚLlCE Kladno MF ČR Příloha Č. 9 k vyhlášce č.52/2008 Sb. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obcí,

Více

Finanční vypořádání 2015

Finanční vypořádání 2015 Finanční vypořádání 2015 Ing. Kateřina Špačková Obsah 1 Úvod... 3 2 Finanční vypořádání... 3 2.1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa... 3 2.1.1 Vypořádací tabulka...

Více

N Á V R H. ZÁKON ze dne 2012, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N Á V R H. ZÁKON ze dne 2012, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: N Á V R H III. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2012

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2012 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Finanční vypořádání 2016

Finanční vypořádání 2016 Finanční vypořádání 2016 Ing. Kateřina Špačková Obsah 1 Úvod... 3 2 Finanční vypořádání... 3 2.1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa... 3 2.1.1 Vypořádací tabulka...

Více

dotace MF ČR UZ 97188, 97572, 98007, 98008, 98035, 98074, 98193, v Kč na dvě desetinná místa

dotace MF ČR UZ 97188, 97572, 98007, 98008, 98035, 98074, 98193, v Kč na dvě desetinná místa Tabulka č. 1 Příloha č. 9 k vyhlášce č.52/2008 Sb. Obec /DSO: Okres: Dvory Nymburk Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání.

Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Čerpání prostředků státního rozpočtu Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání.

Více

Finanční vypořádání 2017

Finanční vypořádání 2017 Finanční vypořádání 2017 Ing. Kateřina Špačková Obsah Úvod... 3 1 Finanční vypořádání... 3 1.1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa... 3 1.1.1 Vypořádací tabulka...

Více

Podle uvedené vyhlášky platí tyto obecné zásady:

Podle uvedené vyhlášky platí tyto obecné zásady: 1. Metodický pokyn pro obce, města a DSO k provedení finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2015 a předloţení podkladů k sestavení státního závěrečného účtu za rok 2015 Obce, města a

Více

Věc: Oznámení o schválení Vámi předložené závěrečné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu

Věc: Oznámení o schválení Vámi předložené závěrečné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu Další část dotace Vyúčtování Číslo výzvy: 63 Název globálního grantu: Název oblasti podpory: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu Posílení aktivních politik zaměstnanosti Vyhlašovatel:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, PRAHA 4

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, PRAHA 4 *MVCRX03SPH5D* MVCRX03SPH5D MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 4 Č.j. MV-7609-1/PO-IZS-2018 Praha 18. ledna 2018 Počet

Více

3. V příloze č. 6 bod 5 zní: 5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů

3. V příloze č. 6 bod 5 zní: 5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů Strana 4642 Sbírka zákonů č. 347 / 2015 347 VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,

Více

Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu. A. Základní formuláře

Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu. A. Základní formuláře Příloha č. 1 k vyhlášce č. 165/2008 Sb. Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu A. Základní formuláře (1) Základní formuláře č.1/1 a č. 1/2 a) Na základě vládou schváleného návrhu příjmů

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Příloha: XX Příloha č. 1, bod 48-26/2014

Příloha: XX Příloha č. 1, bod 48-26/2014 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 48-26/2014 Závěrečný účet a rozbor hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2013 ~ 1 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 OBSAH:

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obec/~: Okres: LIPEC. Hospodaření obce Lipec skončilo v roce 2012 s vyrovnaným rozpočtem.

Obec/~: Okres: LIPEC. Hospodaření obce Lipec skončilo v roce 2012 s vyrovnaným rozpočtem. Obec/~: Komentář k roku 2012: (stručné zhodnocení finančního hospodaření, neplánované výrazné příjmy a mimořádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné položky na podrozvahových účtech, zapojení

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4563/2018 Smluvní strany: Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 2. února 2016 Částka 2 4. VYHLÁŠKA č. 347/2015 Sb. ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu,

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

III. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

III. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských,

Více

Obec PIskoVá Lhota 17,ZgZOlpoděbmdy I(~ 00239M5

Obec PIskoVá Lhota 17,ZgZOlpoděbmdy I(~ 00239M5 TABULKA Č. 1 Příloha č. 7k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Přĺjemce: Písková Lhota Kraj4: Středočeský Poskytovatel3: Kapitola1: Ministerstvo pnjmyslu a obchodu Finančni vypořádani dotací a návratných finančních

Více

2 Údaj Pro účely této vyhlášky se údajem předkládaným pro hodnocení plnění rozpočtu rozumí vstupní údaje v rozpočtovém systému 1 ) a finanční výkazy.

2 Údaj Pro účely této vyhlášky se údajem předkládaným pro hodnocení plnění rozpočtu rozumí vstupní údaje v rozpočtovém systému 1 ) a finanční výkazy. Strana 26 Sbírka zákonů č. 5 / 2014 Částka 3 5 VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2014 o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů

Více

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4718/2018 Smluvní strany: Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu METODIKA

Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu METODIKA Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu 1. Úvodní ustanovení Ministerstvo

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy V Praze dne 22. října 2018 Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Pokyny ke zpracování finančního vypořádání vztahů obcí k SR pro rok 2013 PROSTŘEDKY Z MPSV ČR ÚZ

Pokyny ke zpracování finančního vypořádání vztahů obcí k SR pro rok 2013 PROSTŘEDKY Z MPSV ČR ÚZ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Příjemcům dotace na sociální služby na území Královéhradeckého kraje Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 1760/2014/KHK 08.01.2014

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2016,

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2016, N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE STATUT FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE STATUT FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE STATUT FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 s účinností ode dne 1. 5. 2016 OBSAH Čl. 1 Základní ustanovení...

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Statut Fondu stavebního řádu (FSŘ) ČÍSLO: SM/117/ZK ZMĚNA Č.: 1 PLATNOST OD: 19. 5. 2016 ÚČINNOST OD: 19. 5. 2016 ROZSAH PŮSOBNOSTI: obce Jihočeského kraje se sídlem obecného

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Příloha č. 6 Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

1952/2, , DIČ: CZ ,

1952/2, , DIČ: CZ , Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů schváleného Monitorovacím výborem programu Evropská územní spolupráce Rakousko

Více

S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb

S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb NÁVRH SMLOUVY Příloha č. 1 Programu S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Vzor formuláře č.9/1

Vzor formuláře č.9/1 Vzor formuláře č.9/1 Příloha č. 9 k vyhlášce č. /2008 Sb. strana 1 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20 175/2009-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Z důvodu aktualizace

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi (cíl, dílčí cíl a opatření Programu rozvoje

Více

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne...2011 kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Více

STATUT FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STATUT FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE STATUT FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Úplné znění k 1. 1. 2019 Schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 s účinností ode dne 1. 5. 2016 OBSAH

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací takto: Běžný

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 1 PLATNOST OD: 12. září 2016 ÚČINNOST OD: 23. září 2016 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI Obec Dubicko sídlo: Velká Strana 56, 789 72 Dubicko IČ: 00302538 zastoupené: Václav Hampl číslo bankovního účtu: xxx (dále jen: poskytovatel

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Pravidla hospodaření VŠE. Článek 1 Úvodní ustanovení

Pravidla hospodaření VŠE. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 Statutu VŠE Pravidla hospodaření VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Hospodaření VŠE se řídí zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a podmínkami stanovenými v rozhodnutích o poskytování

Více

KUJCP00C29KR. Obecná ustanovení

KUJCP00C29KR. Obecná ustanovení Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na koílnancování projektu Střední škola České Velenice - snížení energetické náročnosti na domově mládeže a škole" schváleného Ministerstvem životního prostředí

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací takto: Běžný

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

Příloha č. 2. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba. 1 Obecná ustanovení

Příloha č. 2. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba. 1 Obecná ustanovení Příloha č. 2 Výzvy MAS POLIČSKO z.s. k předkládání žádostí o podporu z opatření O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování v rámci Operačního programu Zaměstnanost Podpora sociálních služeb na území

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

LIBERECKÝ KRAJ. Příloha č. 1 k rozpočtu kraje 2017

LIBERECKÝ KRAJ. Příloha č. 1 k rozpočtu kraje 2017 LIBERECKÝ KRAJ Příloha č. 1 k rozpočtu kraje 2017 Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2017 P R A V I D L A hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 2000 261 USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000 k vládnímu návrhu zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života Zastupitelstvo města Žlutice (dále jen zastupitelstvo města) se usneslo na těchto Pravidlech pro

Více

1952/2, DIČ: CZ

1952/2, DIČ: CZ Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu Badatelsky orientovaná výuka" schváleného Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad pro financování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol (Č. j.: MSMT-31069/2018-4)

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce I.

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce I. Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu 1 (dále jen Pokyn

Více

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 624/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Příloha č. 7 výzvy Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1. Obecná ustanovení 1) Sociální služby uvedené ve výzvě, které jsou poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba. Obecná ustanovení

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba. Obecná ustanovení Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obecná ustanovení (1) Sociální služby uvedené ve výzvě, které jsou poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Údaje o zpracovateli

Údaje o zpracovateli Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace: Adresa sídla zpracovatele: Mateřská škola, základní í škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, 370 01 České Budějovice Adresa

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í neinvestiční účelové dotace č. HFO/VP/2/2019/Sl

S m l o u v a o p o s k y t n u t í neinvestiční účelové dotace č. HFO/VP/2/2019/Sl S m l o u v a o p o s k y t n u t í neinvestiční účelové dotace č. HFO/VP/2/2019/Sl HFO/VP/2/2019/Sl schválená Zastupitelstvem města Chrastava dne 15. dubna 2019 usnesením č. 2019/02/XVI Smluvní strany:

Více

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení 16 odst. 3 a podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č.218/2000

Více

PŘÍLOHA VÝZVY č. 4. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

PŘÍLOHA VÝZVY č. 4. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba PŘÍLOHA VÝZVY č. 4 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení 1. Sociální služby uvedené ve výzvě, které jsou poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Obálka musí být označena slovy Vyúčtování 2017_Program_ číslo programu

Obálka musí být označena slovy Vyúčtování 2017_Program_ číslo programu MANUÁL PRO VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ STÁTNÍ PODPOPRY SPORTU ZA ROK 2017 1 1 Náležitosti vyúčtování Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování,

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více