(Poskytnuto k (Čerpáno k ) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12. 31.12.2013) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku"

Transkript

1 TABULKA č.1 Obec: Okres: Poskytovatel: JEDOMĚLlCE Kladno MF ČR Příloha Č. 9 k vyhlášce č.52/2008 Sb. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanísmů Č.j.: Účelový znak (Poskytnuto k (Čerpáno k ) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku finanční výpomoci při použito k rozhodnutí, zaslaná na 2013 zpět na účet finančním vypořádání v kraje roce 2014 smlouvy účet a b c =2-3-4 A.1. Neinvestični dotace celkem Volby prezidenta republiky Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR A.2. Investiční dotace celkem A.3. Návratná finanční výpomoc celkem A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem IA.1. + A.2. + A.3.l KOMENTÁŘ: Vysvětlivky: ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnuti dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená poskytovatelem prostřednictvim příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 sloupec 6 - tento sloupec vyplní pouze obce, které přečerpaly částku dotace a nárokují si ji pf! FV v souladu s příslušným zákonem Pozn: dopad vratky návratné finančni výpomoci při finančním vypořádáni do splátkového kalendáře je řešen v 18 odst. 2 \ Sestavil: Novotná R Kontroloval:Čepička V

2 TABULKA Č. 2 Obec /DSO:JEDOMĚLlCE Kladno Poskytovatel: Ministerstvo dopravy ČR Příloha Č. 17 k vyhlášce č.52/2008 Sb. Finanční vypoládání prostledků poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům, Regionálnim radám a hlavnímu městu Praze na řešení škod způsobených povodněmi v Kč na dvě desetinná místa Ukazatel Poskytnuto celkem Skutečně použito Vratka dotace při Cerpáno celkem za dobu za dobu možnosti k roku, finančním vypoládání možnosti užiti (k 31. užití (k ) v němž možnost (vratka í během roku ) užití končí 2013) a = 2-3 Dotace celkem v tom: UZ Dotace na odstraňování škod způsobených obci povodněmi v roce 2013 O O O O KOMENTÁŘ: Vysvětlivky: ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě o poskytnuti dotace nebo náívratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích, event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu možnosti jejího užítí sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, kteréí byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpány příjemcem z rozpočtového výdajového účtu oskytovatele za celou dobu možnosti užití na stanovený účel. sloupec 3 - uvádí se celkový objem, skutečně použitých prostředků na stanovený účel za celou dobu užití sloupec 4 - uvádí se výše vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 Sestavil: Novotná R ~ Kontroloval:Cepička V { [,

3 TABULKA Č. 3a Obec 10SO: JEDOMtLlCE Okres: Kladno Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR Příloha Č. 9 k vyhlášce č Sb. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotaci poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů dotace MF ČR UZ 97188, 97572, v Kč na dvě desetinná místa (Poskytnuto k (Čerpáno k ) 2013) Vráceno v Skutečně Vratka dotace a návratné Účelový Č.j.: Ukazatel Výše výše dotace průběhu roku použito z finanční výpomoci při znak rozhodnutí, zaslaná na 2013 zpět na účet dotace k finančním VYPOřádání v kraje roce 2014 smlouvy účet a b c A.1. Neinvestiční dotace celkem A.2. Investiční dotace celkem A.3. Návratná finančni výpomoc celkem A.4. Dotace a návratné finančnf výpomoci celkem ta.1. + A.2. + A.3.l KOMENTÁŘ: Vysvětlivky: 1 uvádí se kraj. prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnuti, event v dohodě nebo smlouvě o poskytnuti dotace nebo návratné finančni výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnuti event. dohodě nebo smlouvě o poskytnuti dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy sloupec 4 - uvádi se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k sloupec 5 - uvádi se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančnim vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 sloupec 6 - tento sloupec vyplní pouze obce, které přečerpaly částku dotace a nárokují si ji při FV v souladu s příslušným zákonem Pozn: dopad vratky návratné finančni výpomoci při finančnim vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v 18 odst 2 Sestavil: Novotná R 'c::z./ Kontroloval:Čepička V., L

4 TABULKA Č. 3b Obec 10SO: JEDOMĚLlCE Okres: KJadno Poskytovatel Ministerstvo financi ČR Příloha Č. 9 k vyhlášce č.52/2008 Sb. Finančni vypořádáni dotaci a návratných finančních výpomoci poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obci. přijemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvim kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finančni vypořádáni dotaci a návratných finančních výpomoci poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotaci poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů dotace MF ČR UZ 98008,98035,98071,98074 v Kč na dvě desetinná místa Č.j.: Účelový znak (Poskytnuto k (Čerpáno k ) 2013) Vráceno v Skutečně Vratka dotace a návratné Doplatek dotace Ukazatel Výše Výše dotace průběhu roku použito z finančni výpomoci při nárokovaný při rozhodnutí, zaslaná na 2013 zpět na účet dotace k finančnim vypořádání v finančním kraje roce 2014 vypořádáni smlouvy účet a b c = A.1. Neinvestíčni dotace celkem A.2. Investiční dotace celkem KOMENTÁŘ: A.3. Návratná finanční výpomoc celkem A.4. Dotace a návratné finančni výpomoci Icelk m IA.1 + A.2. + A ~ \ Vysvětlívky: 1 uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu ve sloupci aj se vyplňují údaje jen u dotaci kapítoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí. event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomocí stanovená v rozhodnuti event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomocí převedená poskytovatelem prostředníctvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomocí, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použítých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomocí k sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 mínus sloupec 3 mínus sloupec 4 sloupec 6 - tento sloupec vyplní pouze obce, které přečerpaly částku dotace a nárokují si ji při FV v souladu s při slušným zákonem Pozn: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v 18 odst. 2 I', Sestavil: Novotná R Kontroloval:Čepička V. Datum a podpis

5 TABULKA Č. 4 Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2013 (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů) Obec/OSO :JEOOMĚLlCE Okres :Kladno (POUZE NOVÉ PŮJCKY A ÚVĚRY PŘIJATÉ V ROCE 2013) Účel úvěru Výše úvěru nebo návratné finanční Úro ková Poskytovatel úvěru Termín splatnosti výpomoci sazba v % Způsob (\I ti.:: 1«<\., ručení *) POZNAMKA: V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v CIZI rnene Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis) Novotná Schválil:V.Cepička (příjmení, telefon, podpis) Datum: ~,~, '(.ft L

6 TABULKAč.5 Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení ObecIDSO: JEDOMĚLlCE Okres: Kladno (v tis. Kč) Identifikace smlouvy/předmět smlouvy, Datum Datum Rozpočet v roce 2013 koncesionář, celkový závazek po dobu začátku ukončení trvání smlouvyl smlouvy smlouvy schválený po změnách Skutečnost do Celkem Sloupec 1: vyplní se předmět smlouvy (například provozování vodohospodářské infrastruktury), dále název Koncesionáře a výše celého závazku po dobu trvání smlouvy. Pokud žádný finanční závazek obci nebo městu nevzniká, tak se uvede: "bez závazku". Uvádí se tedy pouze předpokládané výdaje, případné předpokládané příjmy se neuvádí. Sloupec 2 a 3: Sloupec 4 až 6: vyplní se data začátku a ukončení koncesní smlouvy uvedou se údaje o výdajích Vypracoval:NovotnáR. (přijmeni, telefon, podpis) Schválil: ČepičkaV. (příjmeni, telefon, podpis) Datum:

7 TABULKA Č. 6 Obec/OSO: Okres: Komentář k roku 2013: (stručné zhodnocení finančního hospodaření, neplánované výrazné pfíjmy a mimofádné výdaje oproti schválenému rozpočtu, podstatné položky na podrozvahových účtech, zapojení mimorozpočtových zdrojů) Obec Jedomělice neměla v roce 2013 žádné výrazné neplánované příjmy ani výdaje. Vypracoval: Schválil: Čepička V. (příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) =:': Novotná R, Datum:

8 Příjemce: Kraj: Středočeský Obec Jedomělice Příloha Č. 9 k vyhlášce Č. 52/2008 Sb. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomoci poskytnutých obcím. dobrovolným svazkům obcí. příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finančni vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Cj ůčelový Ukazatel Poskytnuto Cerpáno Vráceno Skutečně Vratka dotaci znak k k v průběhu roku použito a návratných na k finančních účet kraje výpomocí při finančním vypořádání a b c A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom podle přílohy č.1: /2013/KUSK Výdaje za ušlý příjem /2013/KUSK Výdaje na poškozenou techniku a věcné prostředky v tom podle přílohy č.2: /2013/KUSK Výdaje za ušlý příjem členů JPO /2013/KUSK Výdaje za zásah mimo obec /2013/KUSK Výdaje na poškozené věcné prostředky v tom podle přílohy č.3: /2013/KUSK Výdaje na vybavení věcnými prostředky neinvestični povahy A.2. Investiční dotace celkem ,00 0,00 0,00 0,00 A.3. Návratná finanční výpomoc celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - iednotlivé titulv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.) Vysvětlivky: 'uvádí se kraj. prostřednictvim kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu ve sloupci a) se vyplňuji údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí. event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k sloupec 3 - vyplňuje se. pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci. případně její části již v průběhu roku. za který se provádí finanční vypořádání. na účet kraje nebo hlavního města Prahy sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k sloupec 5 - uvádi se vratka dotace nebo návratné finančni výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním VYPOřádání do splátkového kalendáře je řešen v 18 odst. 2 Sestavil:Novotná R. město/obec (razítko): adresa:jedomělice 16, ICO: okres: Kladno Kontroloval: V.Cepička ~~q

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 8. října 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 8. října 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 106 Rozeslána dne 8. října 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 339. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 30. prosince 2013

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 30. prosince 2013 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2013 Číslo: 4 V Praze dne 30. prosince 2013 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00577014 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vyšní Lhoty Účetní

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 Duben 2013 Obsah: A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 -

Více

Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv

Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv Věstník NKÚ, kontrolní závěry 87 07/15 Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Sestavená k rozvahovému

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 21. listopadu 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 21. listopadu 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 5 V Praze dne 21. listopadu 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu

Více