Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti"

Transkript

1 2009-TC-SD-Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. -verze A,B-13 Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti 2. Sluţby poskytované TyfloCentrem Pardubice,o.p.s. 3. Pracovníci TyfloCentra Pardubice,o.p.s. 4. Definice pracovních míst a rámcová náplň jejich činnosti 5. Rozsah úvazků, způsob smluvního plnění 6. Pracovní doba a způsob jejího dodrţování 7. Základní práva povinnosti zaměstnance 1. Organizační členění TyfloCentra Pardubice,o.p.s. pracoviště Pardubice nábř. Závodu míru 1961, Pardubice úřední hodiny pondělí 8 12 a hodin úterý 8 12 a hodin středa 8 12 a hodin čtvrtek 8 12 pracoviště Chrudim Městský park 274, Chrudim úřední hodiny středa 8 12 a 12:30 15 hodin čtvrtek 8 12 hodin pracoviště Vysoké Mýto - Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto úřední hodiny kaţdý čtvrtek os 8:30 13 hodin - provoz na všech pracovištích řídí ředitel/ka společnosti - na výše zmiňovaných pracovištích jsou poskytovány totoţné sluţby (viz níţe v bodu 2) pracoviště Litomyšl - J. E. Purkyně 918, Litomyšl úřední hodiny kaţdé třetí pondělí v měsíci 8:30-12:30 po telefonické domluvě aţ do 15:00 poskytované sluţby - sociální poradenství sociální rehabilitace průvodcovské a předčitatelské sluţby po domluvě s ředitelkou TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 2. Sluţby poskytované TyfloCentrem Pardubice, o.p.s. a) průvodcovské a předčitatelské sluţby b) sociální poradenství c) sociální rehabilitace d) sociálně aktivizační sluţby Doplňkové sluţby: - podpora pracovního uplatnění 1

2 - osvěta účast na veřejných aktivitách a prezentace TyfloCentra Pardubice, o.p.s. směrem k potencionálním zájemcům o sluţbu, laické a odborné veřejnosti aj. - poradenství při odstraňování architektonických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postiţením - časopis Kukátko - půjčování kompenzačních pomůcek (součást odborného poradenství) 3. Zaměstnanci TyfloCentra Pardubice,o.p.s. a) ředitel/ka b) sociální pracovník/ce c) pracovník/ce v sociálních sluţbách d) lektor/ka výpočetní techniky e) administrativní pracovník/ce f) ostatní pracovníci: např. technická podpora, úklid, administrativa 4. Definice pracovních míst a obecná náplň činností a) ředitel/ka řídí veškerou činnost obecně prospěšné společnosti a plní ustanovení správní rady a veškeré úkony, ke kterým je správní radou zplnomocněn: přijímá a propouští zaměstnance, stanovuje jejich mzdu a odměny za vykonanou práci vede evidenci docházky schvaluje veškeré hospodářsko-správní úkony, které přísluší nejvyššímu výkonnému zodpovědnému vedoucímu organizace, včetně povolování finančních výdajů zajišťuje kaţdodenní chod obecně prospěšné společnosti připravuje podklady pro ekonomický úsek vyřizuje nebo zadává k vyřízení došlou korespondenci koordinuje a řídí provoz na všech třech pracovištích připravuje projekty a je odpovědný za jejich včasné a správné podání vystupuje a jedná za společnost zabývá se fundraisingem TyfloCentra Pardubice, o.p.s. koordinuje a řídí osvětovou činnost poskytuje poradenství uţivatelům sluţeb (základní, odborné, sociálně právní a pracovně právní) podílí se na tvorbě časopisu KUKÁTKO koordinuje, připravuje a aktivně se účastní na vzdělávání zaměstnanců TyfloCentra Pardubice, o.p.s. i uţivatelů sluţeb schvaluje cestovní příkazy (v případě nepřítomnosti ředitele/ky je zastupována osobou, kterou zastupováním pověří) b) sociální pracovník/ce poskytuje poradenství uţivatelům sluţeb (základní, odborné) provádí depistáţ poskytuje, realizuje, koordinuje základní sociální sluţby sociální rehabilitace, poradenství, sociálně aktivizační sluţby i průvodcovské a předčitatelské sluţby podílí se na osvětě a propagaci aktivit TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 2

3 podílí se na tvorbě a distribuci časopisu KUKÁTKO zajišťuje správu prostor navštěvuje osoby těţce zrakově postiţené a provádí jednotlivé sluţby sociální péče a intervence v domácím prostředí provádí průvodcovskou a předčitatelskou sluţbu zabývá se fundraisingem TyfloCentra Pardubice, o.p.s. je konzultantem v oblasti odbourávání architektonických a informačních bariér zajišťuje nábor dobrovolníků pro průvodcovské a předčitatelské sluţby, jejich proškolení a začlenění, sepisuje smlouvy s dobrovolníky a s uţivateli sluţeb, zajišťuje supervizi těchto sluţeb sociální pracovník zastává funkci tzv. klíčového pracovníka - zodpovídá za vedení dokumentace přiděleného uţivatele sluţeb a přednostně se stará o jeho potřeby c) pracovník/ce v sociálních sluţbách pomáhá při zajištění a organizaci sociálně aktivizačních sluţeb provádí průvodcovské a předčitatelské sluţby podílí se na tvorbě interního časopisu KUKÁTKO koordinuje záţitkové semináře pomáhá při zajištění sluţby sociálního poradenství např. v oblasti půjčování kompenzačních pomůcek a nácviku jejich obsluhy, nebo zaučení s pomůckou d) lektor/ka výpočetní techniky pro uţivatele se specifickými potřebami zajišťuje výuku v základních, nadstavbových kurzech provádí konzultace s uţivateli sluţeb je zodpovědný za tvorbu interního časopisu KUKÁTKO zajišťuje sluţbu sociální rehabilitace PC krouţek, vzdělávací aktivity v technické oblasti e) administrativní pracovník/ce vede evidenci došlé a odeslané pošty zpracovává statistické údaje TyfloCentra Pardubice, o.p.s. vede pokladní knihu TyfloCentra Pardubice, o.p.s. koordinuje plán průvodcovských a předčitatelských sluţeb uţivatelům vede inventarizaci majetku je zodpovědný za zapsání harmonogramu dovolených, sluţeb v kanceláři materiálně zajišťuje sociálně aktivizační sluţby organizuje jednorázové akce 5. Rozsah úvazků pracovních míst Výše úvazku je uvedena v pracovních smlouvách jednotlivých zaměstnanců. 6. Pracovní doba Pracovní doba činí 40 hodin týdně, u některých zaměstnanců méně - dle výše úvazku (viz příloha). Do tohoto počtu hodin se nezapočítávají přestávky na jídlo a oddech, které se musí zaměstnanci poskytnout nejdéle po šesti hodinách nepřetrţité 3

4 práce v trvání nejméně 30 minut. Přestávky na jídlo a oddech nelze poskytovat na začátku a na konci směny. a) Pracovní doba zaměstnanců je pro jednotlivé zaměstnance stanovena individuálně s ohledem na umoţnění kontaktu s uţivateli sluţeb (viz příloha). V případě potřeby můţe být pracovní doba pro jednotlivé pracovníky změněna, avšak vţdy po písemném schválení ředitele/ky. b) Přestávka na jídlo a oddech je stanovena denně na dobu 30 minut v rozmezí 12:00 12:30 hodin (opět stanovena individuálně pro jednotlivé zaměstnance, s ohledem na zajištění poskytování sluţeb). c) Vzhledem k nutnosti maximálně se přizpůsobit potřebám uţivatelů sluţeb, můţe ředitel/ka společnosti rozvrhnout v jednotlivých dnech pracovní dobu odlišně, ale vţdy tak, aby byla dodrţena ustanovení zákoníku práce. O tomto odlišném rozvrţení informuje ředitel/ka písemně všechny pracovníky, kterých se úprava týká. d) Evidenci docházky vede ředitel/ka společnosti na základě stanovené pracovní doby (viz výše). V případě, ţe pracovník potřebuje mimořádně stanovenou pracovní dobu upravit, můţe tak učinit pouze s předchozím souhlasem ředitele/ky, která toto vyznačí do evidence docházky. e) Náhradní volno: 1) Náhradní volno uděluje ředitel/ka. Náhradní volno lze udělit za případné plánované víkendové aktivity, či za hodiny, které jsou ředitelem/kou uznány za přesčasové. Přesčasové hodiny = celé hodiny odpracované pracovníkem nad rámec stanovené pracovní doby na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. 2) Čerpání náhradního volna musí být předem konzultováno a schváleno nadřízeným. 3) Náhradní volno lze vybírat pouze za skutečně odpracované hodiny nad rámec pracovní doby. f) Čerpání dovolené a výběr náhradního volna schvaluje ředitel/ka na základě písemné ţádosti zaměstnance. Zaměstnanec musí o dovolenou či náhradní volno poţádat neodkladně poté, co potřeba nastane, nejpozději však 7 dní předem a s ohledem na plánované aktivity. Vedoucí v závaţných důvodech nemusí dovolenou či náhradní volno schválit a nebo v závaţných důvodech můţe dovolenou či výběr náhradního volna nařídit v souladu se zákoníkem práce. g) V červenci a srpnu je stanoven zvláštní reţim pro čerpání dovolených a realizaci prázdninových aktivit pro uţivatele sluţeb. Poskytování běţných sluţeb je v době prázdnin buď přerušeno nebo omezeno. h) Čerpání dovolených probíhá podle plánu, a to především v době hlavních a zimních prázdnin s ohledem na plánované prázdninové aktivity. 7. Další pravidla provozu stanovená zaměstnavatelem Pravidla zacházení s majetkem společnosti a) Zaměstnanec je povinen zacházet s majetkem společnosti šetrně a chránit jej před poškozením či zcizením. b) Bez vědomí ředitele/ky není moţné movitý majetek odnášet z budovy, pokud to nesouvisí s výkonem zaměstnání. c) Zaměstnanec je povinen hlásit řediteli/ce kaţdou závadu, kterou zjistí nebo způsobí. 4

5 d) Úmyslné poškození majetku společnosti je chápáno jako hrubé porušení pracovní kázně a na zaměstnanci můţe být vymáhána náhrada způsobené škody. Zabezpečení objektu při odchodu ze zaměstnání a) Zaměstnanec je povinen se před odchodem ze zaměstnání přesvědčit, zda jím pouţívané spotřebiče jsou vypnuty nebo zabezpečeny pro provoz bez dozoru, zda všechny vypůjčené předměty jsou na místě pro jejich uloţení určené. b) Zaměstnanec, který z daného úseku pracoviště odchází jako poslední, je zodpovědný za řádné zabezpečení prostor, čímţ se rozumí zhasnutí světel, zabezpečení spotřebičů, vypnutí počítačů, zajištění oken včetně ţaluzií, provedení bezpečnostního kódování. Pokud se ve vymezených prostorách nachází osoba, která nemá moţnost zabezpečení prostor provést, je zaměstnanec povinen se s ním dohodnout o způsobu zabezpečení prostor. Zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečení poţární ochrany a) Pracovníci jsou povinni dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající ze Zákoníku práce. b) Pracovníci byli poučení a vědí, kde jsou umístěny hasící přístroje a jak postupovat v případě poţáru. c) Pracovníci mohou opustit pracoviště pouze se souhlasem nadřízeného. V Pardubicích Podpisy pracovníků: Simona Kupcová Markéta Tamchynová Mgr. Milena Prskavcová Petr Hromádko Miroslava Ţďárská Radek Šmaha

6 Zuzana Vodehnalová Mgr. Lenka Rendošová Mgr. Věra Hrstková

7 Jméno: Lenka Rendošová Pozice: Sociální pracovník Úvazek: 0,9 Týdenní hodinový fond: 36 po: 8:00 15:00 út: 8:00 17:30 st: 7:00 15:00 čt: 8:00 15:00 pá: 8:00 15:00 7

8 Jméno: Radek Šmaha Pozice: Pracovník v sociálních sluţbách Úvazek: 1 (plný úvazek) Týdenní hodinový fond: 40 po: 7:30 16:30 út: 7:30 16:30 st: 7:30 16:30 čt: 7:30 16:30 pá: 7:30 14:30 8

9 Jméno: Petr Hromádko Pozice: Pracovník v sociálních sluţbách Úvazek: 0,75 Týdenní hodinový fond: 30 po: 7:30-16:00 út: 7:30-16:00 st: 7:30-12:00 čt: 7:30-16:00 pá: 7:30-12:00 9

10 Jméno: Simona Kupcová Pozice: Pracovník v sociálních sluţbách Úvazek: 0,75 Týdenní hodinový fond: 30 po: 7:30-14:00 út: 7:30-14:00 st: 7:30-14:00 čt: 7:30-14:00 pá: 7:30-14:00 10

11 Jméno: Markéta Tamchynová Pozice: Sociální pracovník Úvazek: 0,8 Týdenní hodinový fond: 32 po: 8:00-15:00 út: 8:00-15:00 st: 8:00-15:00 čt: 8:00-15:00 pá: 8:00-15:00 11

12 Jméno: Miroslava Ţďárská Pozice: Sociální pracovník Úvazek: 0,9 (plný úvazek) Týdenní hodinový fond: 36 po: 8:30-16:30 út: 8:30-16:30 st: 8:30-16:30 čt: 8:30-17:30 pá: 8:30-14:30 12

13 Jméno: Věra Hrstková Pozice: Pracovní asistent v projektu Integrace ZP v Pardubickém kraji (OPLZZ) Úvazek: 0,6 Týdenní hodinový fond: 24 po: 8:00-13:30 út: 8:00-13:30 st: 7:30-16:00 čt: 7:30-14:00 pá: 13

14 Jméno: Dana Stoklasová Pozice: ředitelka Úvazek: 1 (plný úvazek) Týdenní hodinový fond: 40 po: 7:30-16:00 út: 7:30-16:00 st: 7:30-16:00 čt: 7:30-16:00 pá: 7:30-16:00 Dana Stoklasová, DiS. 14

15 Jméno: Zuzana Vodehnalová Pozice: Sociální pracovník Úvazek: 1 (plný úvazek) Týdenní hodinový fond: 40 po: 7:30-15:00 út: 7:30-17:00 st: 7:30-17:00 čt: 7:30-17:00 pá: 7:30-14:00 15

16 Jméno: Mgr. Milena Prskavcová Pozice: Sociální pracovník Úvazek: 1 (plný úvazek) Týdenní hodinový fond: 40 po: 7:30-17:00 út: 7:30-16:00 st: 7:30-16:00 čt: 7:30-16:00 pá: 7:30-15:00 16

17 Jméno: Mgr. Lenka Vaněčková Pozice: Sociální pracovník Úvazek: 1 (plný úvazek) Týdenní hodinový fond: Mateřská dovolená od po: út: st: čt: pá: 17

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Š K O L N Í Ř Á D 1 Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost UBYTOVACÍ SLUŽBY AKTUALIZACE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu

Závěrečná práce posluchače kurzu Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005 / 2006 Název práce : Vnitřní předpisy občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Jméno a příjmení autora : Zdeněk Jelínek Rok :

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E ŘEDITELE ISŠ CHEB č. 4/2010 O AUTOPROVOZU Zpracovatel: Bc. Věra Burdová Rozsah působnosti: Integrovaná střední škola Cheb Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Základní umělecká škola Bučovice se sídlem Vyškovská 486, 685 01 Bučovice příspěvková organizace IČ: 67006761 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Bc. Dagmar Klementová Bc. Dagmar Klementová

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Sezimovo Ústí vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více