VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 V Praze dne Mgr. Ilona Šťastná ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne: za Školskou radu Výroční zpráva je veřejně přístupná na stránkách školy a v kanceláři školy. 2

3 1. zhodnocení školního vzdělávacího programu za školní rok 2013/ stupeň V letošním školním roce jsme se ujistili, že námi vytvořený ŠVP je v celku ve všech předmětech a ročnících vypracován dobře a jsme s ním spokojeni. Současná verze učitelům vyhovuje. Připravujeme se na změny, ke kterým dojde od 1. září Patří k nim úprava vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Vzhledem k požadavkům, které jsou kladeny na žáky 1. Stupně ZŠ v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA, byly základy učiva o zlomcích a desetinných číslech přesunuty z 2.stupně na 1.stupeň ZŠ. Tato úprava byla doporučena také Jednotou českých matematiků a fyziků. Zaměřili jsme se také na začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu na 1. stupni. Cílem je zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout faktickou i etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu. Jde nám především o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním. Dopravní výchova by měla mít kladný dopad na celoživotní učení dětí a vést následně ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním provozu. Ochranu člověka za mimořádných událostí jsme začlenili do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět předměty prvouka a přírodověda. Velikým zpestřením pro žáky a pomocí pro učitele jsou multimediální učebny, kterých přibylo i na 1.stupni. Využíváme počítačové učebny a kinosál školy. Vyučující vnímají kladně flexibilitu ŠVP. A protože je ŠVP flexibilní, učivo můžeme posunout a upravit podle vhodnosti tématu či souvislosti s jinými předměty, což je velkým přínosem pro žáky se SPU či žáky nadané, případně pro cizince. Žáci nemají problém s naplňováním kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních, občanských i pracovních. Soustředili jsme se i na prolínání průřezových témat do výuky. V prvním až pátém ročníku se nám ŠVP osvědčil a byl nám nápomocen při zkoušení nových metod. 2. stupeň Se stávající verzí ŠVP jsme vesměs spokojeni. Učivo bylo probráno téměř ve všech předmětech a ročnících, někde i s předstihem. Pokud se tak nestalo, bude učivo dokončeno v rámci opakování v následujícím ročníku, v novém školním roce. Velkou pomocí pro vyučující jsou stále se zdokonalující multimediální učebny přírodopisu, fyziky, zeměpisu, tři počítačové učebny, kinosál a informační centrum. Podařilo se nám navíc získat multimediální tabuli Smart do učebny zeměpisu. Většina vyučujících velmi pozitivně vnímá flexibilitu ŠVP. To, že lze učivo rozvolnit, přesunout nebo přizpůsobit tempu a schopnostem žáků ve třídě je velmi ohleduplné pro žáky se SPU, cizince, nadané žáky i pro ostatní. 3

4 V letošním školním roce jsme se zaměřili na změny, ke kterým dochází od 1. září 2013 díky úpravě RVP pro základní vzdělávání. Druhého stupně se týká změna v rámci vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. V našem případě se jedná o Německý jazyk a ten se na naší škole vyučuje od 7. ročníku v časové dotaci dvě hodiny týdně, od zavedení ŠVP. Další změna týkající se začlenění finanční gramotnosti, proběhla již v minulém školním roce. Finanční gramotnost se stala součástí předmětu Pracovní činnosti v devátém ročníku. Etickou výchovu, společně obranou vlasti a bojem proti korupci jsme začlenili do vzdělávací oblasti Člověk a společnost (předmět Výchova k občanství). Ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a sexuální a rodinnou výchovu jsme začlenili do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (předmět Výchova ke zdraví). V ostatních předmětech došlo k aktualizaci učebních plánů tak, aby vše vyhovovalo současným požadavkům RVP. 2. jazykové vzdělávání a jeho podpora: učitelé (počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o ped. prac., z celkového počtu učitelů cizích jazyků uvést počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách) a žáci ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace počet (fyz. osoby) k AJ NJ pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace

5 4. věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více počet (fyz.osoby) k další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání Počet Zaměření vzdělávání Délka vzdělávání účastníků 47 Férová škola (tvorba nového IVP) (UK v Praze, 1.lékařská fakulta) Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged (Institut FILIA) Prevence drogových závislostí pro pedagogy MŠ a 1.stupně ZŠ (PPP Praha 9) Seminář pro učitele přípravných tříd, Organizace výuky obsahová náplň přípravných tříd (Národní centrum bezp.internetu, MČ P14) Praha 14 bezpečně online, Program místní prevence kybernetické kriminality a dalších rizikových jevů spojených s užíváním internetu Rizikové jevy a kriminalita spojená s užíváním internetu (Ústav pro studium totalitních režimů) Využití médií ve výuce dějepisu (ZŠ Gen.Janouška, ŠPP Mgr. Komínková) Vzdělávání pedagogů a asistentů pedagoga 1.blok Práce s dokumentací školského 2 dny 2 dny 5

6 poradenského zařízení (Národní centrum bezp.internetu, MČ P14) Praha 14 bezpečně online, Program místní prevence kybernetické kriminality a dalších rizikových jevů spojených s užíváním internetu Kyberšikana a školní šikana Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (DYS Centrum) Schůzka metodiků dopravní výchovy (Litvínovská, P9) (ZŠ Gen.Janouška, ŠPP Mgr. Komínková) Vzdělávání pedagogů a asistentů pedagoga 2. blok Metody nácviku čtení a psaní I.část (Dyscentrum Praha) Konference Dyskorunka 2013 aneb učitelé učí žáky a žáci učí učitele (Národní centrum bezp.internetu, MČ P14) Praha 14 bezpečně online, Program místní prevence kybernetické kriminality a dalších rizikových jevů spojených s užíváním internetu Kyberšikana první pomoc a místní záchranná síť (PPP Praha 9) Setkání učitelů přípravných tříd 1 (Dyscentrum Praha) Školní zralost a zápis do školy (ZŠ Gen.Janouška, ŠPP Mgr. Komínková) Vzdělávání pedagogů a asistentů pedagoga 5.blok Vývojová dysfázie projevy žáků, možnosti práce s těmito žáky (KEV, Mgr. Eva Jiříková, CSc.) Využití ICT v environmentální výchově 3.část 6

7 (PaedDr. Jiří Pilař) Děti a dospívající s rizikovým chováním v prostředí školy a výchovného zařízení I.část (PaedDr. Jiří Pilař) Agresivita dětí a rodičů vůči pedagogům a jak ji zvládat II.část (Dyscentrum) Předškolák s problémovým chováním Školení CO Seminář AJ Primary Konference (ČŠI) Seminář k projektu NIQES (PPP) Seminář Rozvoj Obsahové stránky řeči (24 U, CZ) Tablet ve výuce I (Organizace pro pomoc uprchlíkům) Specifika žáků cizinců z Ukrajiny a Vietnamu (Klinika Adiktologie, 1.lékař.fakulta UK) Seminář k projektu Unplugged, Program primární prevence pro žáky (PPP) Setkání učitelů přípravných tříd Konference o problematice online bezpečnosti Trenérské osvědčení licence C (Erbu) (24 U, CZ) Tablet ve výuce II. 1 Vzdělávací program (10 hodin), KEV (Praha 14 bezpečně online) Specializované vzdělávání: Jak vyučovat bezpečné a etické užívání online technologií (metodické postupy) 1 UK, CŽV v pedag.vědách vychovatelství (9/2012-6/2015) 1 UJAK, Spec.pedagogika vychovatelství (2.roč. Bc., 9/2012-6/2015) 3 dny 7

8 2 Vysoká škola TV a sportu PALESTRA, s.r.o. Vzdělávací program Vychovatel (9/2013-1/2014) 1 KEV, o.s. Specializační studium pro koordinátory EVVO 3/ / počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/15 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/15, zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet hodnocení činnosti školních družin a klubů Činnost školní družiny v roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno 8 oddělení, do kterých docházelo cca 190 žáků ročníku, na žádost zákonných zástupců i několik žáků 5. ročníku. Žáci využívali ranní družinu, kde se nabízejí klidové i pohybové činnosti. Po vyučování v odděleních probíhaly : - činnosti odpočinkové : čtení, poslech pohádek, rozhovory, kreslení, stolní hry a práce se stavebnicemi - činnosti rekreační : pobyt na školním hřišti, na zahradě, v hernách, vycházky - činnosti zájmové : řízená výtvarná, pracovní, hudební a literárně dramatická činnost, didaktické hry. V rámci školní družiny měli žáci možnost navštěvovat kroužky : Výtvarný kroužek, Míčové hry, Softball, Šikovné ručičky, Keramika, Kroužek sportovních aktivit a Dramatický kroužek, který předvedl novou hru nejen všem oddělením školní družiny, ale také dětem z okolních mateřských škol. V rámci exkurzí děti navštívily výstavy na Chvalské tvrzi, Centrum Lvíček nebo filmové představení, zúčastnily se haloweenského a mikulášského karnevalu i vánočního trhu, shlédly bublinkovou show. Ve spolupráci se společností Ornita vyrobily a rozmístily ptačí budky v areálu školy. Oblíbenou činností byly práce ve školní kuchyňce: štrůdlování a vánoční i velikonoční pečení. Tradičně se uskutečnila také celorepubliková akce Noc s Andersenem, jejíž součástí bylo přespání ve školní budově a o kterou je stále větší zájem. V rámci dopravní výchovy se mladší děti zapojily do akce MČ Prahy 14 - Cykloobčánci. 8

9 Činnost školní družiny byla i v tomto roce na velmi dobré úrovni. Činnost školního klubu Činnost školního klubu byla zahájena v září Celkem bylo zapsáno do školního klubu 28 žáků II.st. Žáci měli v tomto školním roce možnost využívat školní knihovnu, počítačovou učebnu. Školní knihovna je otevřena každý den o velké přestávce a od do Žáci mohou číst knihy, časopisy, pracovat na počítači, pracovat s internetem. Počítačová učebna byla pro žáky k dispozici před odpoledním vyučováním od pondělí do čtvrtka a také každé pondělí a čtvrtek od 15:20 do 16:20 hod. Školní klub byl k dispozici do června Žáci mají možnost využívat výukové programy od firmy Terasoft a Didakta a internetové portály plné logických, paměťových testů a testů na volbu povolání např. proskoly.cz 8. poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Na škole působilo školní poradenské pracoviště, které pracovalo v tomto složení: PaedDr. Hana Vohralíková - výchovná poradkyně za I. stupeň Mgr. Zuzana Ptáčková - výchovná a karierní poradkyně II.st. PhDr. Věra Semerádová - školní psycholožka Mgr. Renáta Kašičková - školní speciální pedagožka Mgr. Dagmar Komínková - školní speciální pedagožka Mgr. Zdeňka Moškvanová - metodička prevence za I. stupeň Ing. Marie Kučerová - metodička prevence za II. stupeň Poradenské služby školy Ve škole existuje školní poradenské pracoviště v rozšířené variantě, tj. pracují zde výchovní poradci, školní psycholožka, školní speciální pedagogové a metodici prevence. Všichni tito pracovníci jsou plně kvalifikovaní a mají dlouholetou praxi. To umožňuje rodičům obracet se na dané odborníky rovnou, bez mezistupně, a řešit tak problémy bez zbytečného zdržení. Rodiče si na jednotlivé pracovníky zvykli, jejich služby vyhledávají a považují je již za samozřejmé. Pro žáky to znamená, že potřebnou péči dostanou přímo ve škole a to jak péči dlouhodobou (např. v případě speciálních vzdělávacích potřeb), tak péči nárazovou když se jedná o aktuální problémy či potřebnou péči krátkodobou. 9

10 Učitelé pak mají možnost konzultovat problémy okamžitě, jakmile pocítí potřebu ověřit si své postoje se specialistou, či chtějí znát názor někoho nezaujatého a přitom znalého oboru. Ohromnou výhodou je pravidelná denní přítomnost členů školního poradenského pracoviště přímo ve škole. Ti jsou orientováni v běžném životě instituce a mohou ihned reagovat na problémy, které se vynoří. Tím se zvyšuje efektivita jejich práce a škola pak může dosahovat optimálních výsledků. Poradenské služby jsou již nedílnou součástí systému vzdělávání a výchovy ve škole. Podporují žáky v učení, zlepšování sociálních dovedností a řeší vztahové a komunikační problémy v třídních kolektivech. Cílem je zlepšování klimatu školy, dobrého prožívání školní docházky a prevence problémů v osobnostním vývoji dítěte. Členové špp si vzájemně mezi sebou předávají informace a řeší problémy ve škole v součinnosti. 1. Výchovné poradkyně a péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Na základě vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně U Nové školy ve Vysočanech psycholožkou Mgr. Helenou Machovou bylo na počátku školního roku bylo na I. stupni diagnostikováno 34 žáků se specifickými poruchami učení, na II. stupni 23 žáků, v průběhu školního roku přibylo dalších 9 žáků, převážně z 1. a 2. tříd. Výchovné poradkyně vedou dokumentaci těchto žáků, průběžně ji doplňují o zprávy nově vyšetřených žáků, vyřizují žádosti rodičů o povolení individuálních vzdělávacích plánů (IVP), zajišťují termíny kontrolních vyšetření a přešetření žáků s SPU a souhlasy rodičů s těmito vyšetřeními. Dále seznamovaly TU s materiály o žácích s SPU a konzultovaly s nimi závěry z vyšetření v PPP. Výchovné poradkyně a řešení výchovných problémů Výchovné či vzdělávací problémy žáků byly projednávány při osobních pohovorech s žáky, učiteli i rodiči, závažnější problémy bývají řešeny na výchovných komisích. S výchovnými poradci se jich účastní i příslušní učitelé. Počet pohovorů s rodiči či výchovných komisí: I. stupeň 13 II. stupeň 9 V případě nutnosti konzultují výchovné poradkyně problémy s pracovnicemi oddělení péče o dítě, podáváme pravidelné zprávy o prospěchu a chování žáků a o spolupráci s rodinou (v 19 případech na I. stupni a ve 13 případech na II. stupni). Přijímací řízení na střední školy Na střední školy se hlásilo 55 žáků 9. ročníků, na víceletá gymnázia 3 žáci ze 7. ročníku a 20 žáků z 5. ročníku. Přihlášení žáci 9. ročníků absolvovali na podzim testy profesní orientace v PPP, testy s žáky 8. ročníků předběžně provedla školní psycholožka Dr. Semerádová. 10

11 Výchovné poradkyně žákům zprostředkovávaly informace o učebních a studijních oborech, zásobovaly je letáky, brožurami a atlasy škol. Dále byla zajištěna účast pracovníků několika SŠ, kteří provedli nábor přímo v ZŠ. Žáci 9. i 8. tříd vykonali několik exkurzí v SOU, 9. třídy navštívily výstavu škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha. Převážná část žáků byla přijata v prvním kole přijímacího řízení, druhé kolo využil 1 žák. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia bylo přijato: gymnázia z 5. ročníku ze 7. ročníku zřízená krajem 8 2 soukromá 0 0 b) na SŠ církevní 0 0 církevní SŠ: celkem 8 2 zřizované krajem a gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště c) na soukromé školy: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: z 9. ročníku: 55 ze 7. ročníku: 2 z 8. ročníku 1 žákyně bude pokračovat 10. rokem celkem celkem Další činnost VP Během školního roku pokračovala spolupráce výchovných poradkyň se speciálními pedagožkami, s PPP, s metodičkami primární prevence, s odd. péče o mládež sociálního odboru i s policií. To vše napomáhalo při výchově žáků proti negativním jevům chování. Výchovné poradkyně se pravidelně účastnily dalšího vzdělávání a školení v PPP. Hodnocení a následná opatření Osvědčila se nám preventivní činnost konaná formou individuálních konzultací s rodiči, což vede k včasnému podchycení negativního chování žáků. Nadále považujeme za důležitou spolupráci se zákonnými zástupci žáků při hledání optimálního řešení výukových i kázeňských problémů. V této práci budeme pokračovat i v příštím školním roce. 11

12 2. Činnost školních speciálních pedagožek Jejich činnost spočívala především v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto školním roce bylo průběžně integrováno, na základě Odborných posudků z Pedagogicko psychologické poradny a Speciálních pedagogických center 24 žáků se zdravotním postižením, převážně na základě diagnózy specifických poruch učení, často v těžší formě a v kombinaci s poruchou pozornosti, hyperaktivitou či hypoaktivitou (ADHD, ADD). Čtyři žáci byli integrováni pro lehké mentální postižení, u pěti žáků je diagnostikovaná vývojová dysfázie, nebo její rezidua. U jednoho žáka je diagnostikovaná závažná porucha chování. Další žák je integrovaný z důvodu tělesného postižení a jedna žákyně má těžkou zrakovou vadu. Podle Individuálního vzdělávacího plánu pracovalo 22 žáků. Škola se v tomto roce věnovala 40 žákům se znevýhodněním (specifických poruch učení), 51 žákům hraničním a suspektním a 30 žákům (převážně z přípravných tříd) se sociálním znevýhodněním. Pro mimořádné nadání nebyl v tomto roce integrován žádný žák. Učitelé na I. a II. stupni pracují s těmito žáky s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby a postupují podle doporučení v Odborném posudku žáka. V rámci školní výuky je žákům nabízena péče školních speciálních pedagožek, které s dětmi provádějí tyto činnosti: Vstupní diagnostiku u žáků se školním odkladem v přípravných ročnících U všech 30 žáků se školním odkladem, kteří byli zařazeni do přípravných ročníků, byla provedena diagnostika, která sledovala tyto oblasti: optickou diferenciaci, optické členění, verbálně akustickou diferenciaci, intermodální spojení, paměť pro opticky předkládanou řadu obrázků a tvarů, verbálně akustickou paměť na slova a slabiky, intermodální výkon paměti na obrázky a slova, motoriku mluvidel, visuomotoriku, zaměření optické pozornosti, zaměření akustické pozornosti, pravo-levou orientaci, orientaci na tělesném schématu, zjišťování rozvinutosti fonematického sluchu a vad řeči. Rodiče podepsali souhlas s touto činností a taktéž byli osobně seznámeni s výsledky svého dítěte a byla jim předána písemná zpráva. Rovněž jim byla ukázaná a doporučená práce s dítětem pro domácí cvičení, byli seznámeni s vhodnými pomůckami a literaturou. V případě potřeby jim byl doporučen klinický logoped, který má ambulanci v naší budově. Písemná zpráva dítěte byla též předána třídním učitelkám, které na jejím základě vypracovaly pro dítě plán rozvoje. Vedení asistentky pedagoga Již třetím rokem máme přidělené asistenty pedagoga k žákům s poruchou chování a k žákovi s poruchou koncentrace pozornosti a SPU. Po stránce metodické je veden školní speciální pedagožkou a ta také koordinuje činnost mezi školou a Speciálně pedagogickým centrem a PPP, asistentem a rodiči. Během roku též poskytuje společné konzultace rodičům, asistentovi a žákovi. 12

13 Prevence, pozorování ve třídách, orientační diagnostika V rámci náplně práce bylo prováděno pozorování ve třídách, především v přípravných a prvních ročnících. V ostatních ročnících vždy na žádost třídního učitele. Pozorování bylo zaměřeno na prevenci rozvoje specifických vzdělávacích potřeb u rizikových dětí, na správnou grafomotoriku a rozvoje sluchové a zrakové analýzy a syntézy, apod. Na tomto základě byli rodiče odkázáni, aby kontaktovali příslušnou Pedagogicko psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum, klinického logopeda, neurologa, foniatra a další potřebné odborníky. Reedukační, stimulační, kompenzační a intervenční hodiny Probíhaly po celý školní rok pro žáky od 1. do 9. ročníku jak pravidelně, tak nepravidelně spolu s rodiči, a to jak formou individuální, tak formou skupinovou v době vyučování mimo prostory třídy. Rozsah péče vycházel z doporučení školského pracoviště a z plánu speciálně pedagogické péče stanoveného speciálními pedagožkami školy dle organizačních možností školy. Celkem bylo vytvořeno 16 pravidelných reedukačních skupin, které žáci navštěvovali 1krát týdně. Nepravidelné individuální reedukace probíhaly během celého roku, a byly poskytnuty zhruba 15 žákům za asistence rodičů, a to i v odpoledních hodinách. Do reedukačních skupin byli zařazeni většinou žáci se zdravotním postižením, někteří se zdravotním znevýhodněním. U většiny těchto žáků je vypracován Individuální plán, který je průběžně během roku vyhodnocován a dynamicky upravován. Individuální konzultace Tyto konzultace byly využívány žáky I. a II. stupně k prodiskutování jejich vzdělávacích či výchovných problémů, nejčastěji učebních neúspěchů. Ve většině případů se jednalo o obtíže vyplývající z neefektivního stylu učení, ze způsobu chování žáka samotného a z nevýhodných strategií v domácí přípravě. Především však tyto konzultace byly využívány rodiči žáků, docházejících na reedukační hodiny, ke konzultacím s učiteli o možné práci žáků ve výuce a hodnocení Individuálních vzdělávacích plánů. Konzultace byly také využívány s odbornými pracovníky z PPP či SPC ( Mgr. Machová, PaedDr. Wolfová, Mgr. Sklenářová, Mgr. Kratochvílová, Mgr. Šťastná J., Mgr. Voldřichová, PaedDr. Janíková, PaedDr. Švancarová, PaedDr. Žáčková, PaedDr. Jucovičová, Mgr. Fleischmannová, Mgr. Klíma, PhDr. Kucharská, Ph.D., PhDr. Tomická, Ph. D., Mgr. Král, Mgr. Šťástková, Mgr. Štercliová, Mgr. Líbenková a další ). Všichni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mají v současné době platná vyšetření ze Školského poradenského zařízení. Vzdělávání Z důvodu zvyšování své kompetence a seznámení se s aktuálními trendy v oblasti inkluzivního vzdělávání se školní speciální pedagožky dále vzdělávaly. Účastnily se 13

14 pravidelně tématických setkání s ostatní školními speciálními pedagogy a školními logopedy, která se konají v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 3+9 a pro Prahu 1,2 a 4. Z dalšího vzdělávání jmenujme semináře: Výstupy z WISC III a ADHD PaedDr. et Mgr. Žáčková; Akreditovaný seminář MŠMT a Dyskorunka; PaedDr. Michal Kolář První pomoc při šikanování; Dr. Škaloudová - Rozvoj fonematického sluchu, trénink jazykových schopností (Elkonin), alternativní komunikace; Mgr. Bubeníčková revize programu Maxík; Počítačový program Sym writer nejen pro dysfatiky; Mgr. Michaela Veselá Právo ve škole, dílna; Mgr. Roman Pavlovský Přístupy pedagoga k žákům a mladistvým s rizikovým a závislostním chováním; Mgr. R. Pavlovský Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním II. a III. Část; Mgr. Pavla Jirásková Podpora sociálně znevýhodněných žáků a žáků z ciziny ve škole; Marja Volemanová Kurz neuro-vývojového programu; Tréninková aplikace Tablexia na tablety pro děti s dyslexií; Konference projektu ESF RAMPS VIP III ČVUT, Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6. Spolupracovaly jsme též s OSPODem a s občanským sdružením Barevný svět dětí. V tomto školním roce naše škola pokračovala v zapojení do projektu RAMPS VIP III, který je zde na rozvoj a podporu školních poradenských pracovišť a je financovaný z Evropských fondů, které zajišťuje Národní Ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výstupy z projektu jsou implementovány do současné školské legislativy a metodické podpory škol v ČR a vytvářejí inkluzivní prostředí pro všechny děti. Tento projekt byl ukončen k Od srpna 2014 jsme také zapojeny v projektu OPPA Podpora žáků základních škol Prahy 14 CZ.2.17/3.1.00/ Činnost školní psycholožky Účast na projektech: RAMPS VIP III Podpora integrace cizinců Podpora žáků na Praze 14 Průběžně: - konzultace s učiteli a vedením školy: jednotliví žáci, třída jako celek, vztahové problémy ve třídě - ostatní konzultace např. pediatr, pedopsychiatr, neurolog pozorování ve třídách jako další východisko pro práci s žáky i učiteli spolupráce s PPP Praha 9, dalšími odbornými pracovišti a společnostmi (KPs PedF UK, SPC, PPP, Institut Filia, AKP ČR, OSPOD, PÚ AV ) účast na pedagogických a provozních poradách, schůzkách ŠPP vedení dokumentace o jednotlivých žácích, třídách a skupinách další vzdělávání (schůze a semináře odborných společností, studium odborné literatury..) vedení kompenzačních, motivačních a realizačních skupin (skupina se scházela 1x týdně na 1 hod. ) Psychologické vyšetření: (zahrnuje anamnézu snímanou s rodiči, vlastní vyšetření, informace rodičů o výsledcích vyšetření, dle domluvy s rodiči pak vypracování zprávy a její předání škole nebo jen rámcová informace TU, doporučení dalšího postupu) Psychologické intervence rozhovory s rodiči krizová intervence psychagogika kompenzace 14

15 konzultace rodič + dítě konzultace rodič + TU Jednorázové akce: Zápis Skríning 1.A,1.B,1.C, 2.A, 2.B, 2.C Dotazník klima školy: 7.A,7.B,7.C (žáci + rodiče) Testy profesionální orientace pro vybrané žáky 8. ročníků Práce se třídou 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B., 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B Kurz Etiketa (3 hodiny v každé třídě) 8.A, 8.B Intervenční program: 3.B, 3.C, 4.B, 5.B, 5.C, 6.B, Motivační program (navazující na Intervenční program): 3.C, 4.B, 5.B Další vzdělávání: RAMPS III.) Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, konference AŠP Zlín Konflikty a jejich zvládání (povinný vzdělávací seminář v rámci RAMPS III.) Konflikty a jejich zvládání workshop (povinný vzdělávací seminář v rámci RAMPS III.) 9. spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, Spolupráce s institucemi: Český červený kříž SCIO pilotní testování Florbalový klub Athletics Praha Hasičský záchranný sbor Muzeum policie ČR Střední zdravotnická škola Městská knihovna Nadace škola hrou Člověk v tísni ČŠI Dům Šance Tereza obč. sdružení Klub ekologické výchovy Přírodovědecká fakulta UK Pedagogická fakulta UK Agentura Kroužky Happy Sport MŠ ZOO Praha Triangl 15

16 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se zaměřuje zejména na environmentální výchovu. Ve školním roce 2005/2006 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně (titul je udělován na dva roky) a mezinárodní titul Ekoškola (titul je udělován na dva roky). Vedení školy trvale vytváří podmínky pro práci koordinátorů EVVO, kteří jsou školeni sdružením Tereza, KEV a Přírodovědeckou fakultou. V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu je výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, navázaných kontaktů. Školní Arboretum Cílem projektu je: vybudovat školní arboretum jako součást přírodní učebny ve výukové části školní zahrady Základní školy, Praha 9 Černý Most, Generála Janouška 1006, , kterou budou využívat žáci školy v rámci výuky, ve volném čase, vytvořit zázemí a pro praktickou výuku, pro realizaci školních projektů a zájmových aktivit a pro práci školní družiny Školí zahrada má ve výuce na naší škole nezastupitelné místo. Její součástí je školní pozemek se skleníkem, je zde postaveno 6 výukových panelů školní naučné stezky a altán, ve kterém probíhá výuka i další aktivity spojené s realizací školních projektů i mimoškolních aktivit. Průběžně od roku 2006 probíhá výsadba zeleně a úprava výukové části školní zahrady, kterou provádí žáci I. i II. stupně v rámci předmětu pěstitelské práce a v době po vyučování. Přehled mimoškolních aktivit školy: Škola organizuje tradičně pestrou nabídku využití volného času dětí v podobě zájmových kroužků školy (spolupracujeme s agenturou Kroužky), zájmových kroužků ŠD a školní klub. Snahou školy je zapojit ke spolupráci také rodiče a přátele školy. Spolupracujeme se sportovním florbalováým klubem Athletics Praha, florbal je součástí ŠVP na II.st. Nově vytváříme spolupraci s hokejbalovým klubem Kovo, který zapojí další žáky do oblíbeného sportu a využije venkovní hřiště. Rodiče vítáni - Naše škola získala ocenění a certifikát od společnosti EDUin "Rodiče vítáni" Patříme mezi školy, které se tímto označením mohou pochlubit. Příběhy bezpráví - Naše škola je opět zapojena do Projektu příběhy bezpráví, který zajišťuje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí. Podporujeme výuku moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií. Žáci II.st. viděli v listopadu 2013 nový film a příběh: Postavení mimo hru, host: Augustin Bubník Projekt - Seznamte se bezpečně - Cílem projektu je upozornit na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu a naučit děti řešit situace, do kterých se mohou dostat. Projekt je určen pro žáky II.st. rodičům a pedagogům. V novém školním roce se zaměříme i na 1.st. rodiče a učitele. 16

17 Férová škola - Liga lidských práv prosazuje v českém školství principy inkluzivního vzdělávání. Za jeden z nejsilnějších nástrojů moderního vzdělávání považujeme individuální integraci žáků. Naše škola vytváří spravedlivé prostředí pro všechny děti a snaží se využít potenciálu každého jedince. Zdravé stravování usilujeme o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdravá jídla a vytvářeny základy zdravých stravovacích návyků. Je pro žáky důležité, aby získali představu o tom, odkud potraviny pochází, jak se pěstují a vyrábí a porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny a připraví si chutný, hodnotný pokrm. Pilotně začínáme spolupracovat na novém projektu revoluce ve školním stravování. Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů OVOV Naše škola se zapojila do projektu OVOV. Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Zajímavé akce pořádané školou: Adaptační kurz pro 6.roč. Sportovní dny, pestrá nabídka mimoškolních aktivit tradice školy Zátopkova štafeta, Děti dětem spolupráce 9.roč. a 1.roč., Čí je škola naše! Sportovní výjezdy: lyžařský kurz, snowboardový kurz, vodácký kurz, cyklistický kurz, Vánoční trhy, pěkné exkurze a akce ve školní družině Týden aktivit pro planetu Zemi, Alej žáků školy Ekologické pobyty, Den otevřených dveří na 2.st. Projekty, Ozdravné pobyty 17

18 Akce školy, exkurze na II.st. 6.roč. Adaptační kurz Pilotní testování Scio Program primární prevence SZÚ Vybíjená Vývoj divadla preventivní programu Unplugged 7.roč. ZOO Praha Hudební pořad Rock ve škole BeatBurger Band Čoko muzeum Lyžařský a snowboardový kurz Program primární prevence Policie ČR Kino Atlas Člověk v tísni 8.roč. ZOO Praha Hudební pořad Rock ve škole SCIO pilotní testování MA, ČJ Olympiáda Čj Program primární prevence Policie ČR Kino Atlas Člověk v tísni Exkurze Úřad práce poradenské centrum 9.roč. Hudební pořad Rock ve škole ZOO Praha Profi testy Příběhy bezpráví Exkurze Schola Pragensia 2013 Kino Atlas Člověk v tísni Noc s Andersenem Mezinárodní výzkum založený na životní styl FF UK Besedy SZÚ Exkurze stavebnice Merkur EXIT TOUR Ozdravný pobyt Mladé Buky, OVOV Exkurze Praha barokní Proti ztrátě paměti Příběhy bezpráví Vodácký kurz Sázení stromů s 1.roč. Celoplo Beseda Extremismus EXIT TOUR Hrou proti AIDS společné Zátopkovy štafety Republikové finále OVOV) Školní parlament kulaté stoly Kultura neslyšících Světový den ekoškol Orion FlorbalCup Vánoční turnaj Adopce na dálku Olympiáda z Čj Pythagoriáda- matematická soutěž Zeměpisná Olympiáda Poježdění na Ještědu Beseda se sportovcem OVOV Výstava Kouzelná prkna historie lyžování Stolní tenis OVOV okresní kolo Pohár rozhlasu Den dětí

19 Účast školy ve všech sportovních turnajích pořádaných DDM Praha 9 POPRASK Přehled kroužků 2013/2014 I. st. II. st. orientální tance sportovní hry atletika fotbal florbal doučování M fotbal florbal stolní tenis atletika aerobic pohybová výchova psaní všemi deseti moderní gymnastika keramika míčové hry Psaní všemi deseti Školní parlament a žákovská samospráva závěrečné hodnocení 2013/2014 Na prvním stupni působí Žákovská samospráva, která organizuje celoroční soutěže a hodnotí průběh a aktivitu zapojení jednotlivých tříd do akcí. Na druhém stupni je zřízen Školní parlament, který vytváří prostor pro zapojení všech žáků do života školy, podporuje odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vzájemných vztazích i ve vztazích mezi žáky a učiteli. Žáci se jeho prostřednictvím podílejí na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a parlament tak podporuje dodržování těchto pravidel. Je jedním z prostředků pro přenos informací mezi všemi třídami školy i pro spolupráci napříč ročníky. Prostřednictvím parlamentu žáci navrhují vzdělávací projekty. Následující text přináší informace o organizaci parlamentu ve školním roce 2013/2014. V tomto školním roce byla prohloubena spolupráce s MČ Praha 14 a školním parlamentem. MČ Praha 14 zřídila Žákovský parlament, který se schází jednou měsíčně. Podařilo se propojit školní parlamenty z jiných škol zřízených MČ Praha 14. V současnosti je parlament v ZŠ Gen. Janouška koordinován a podporován vedením školy. Cíle Obecné cíle:

20 vést žáky k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech; připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti; připravovat žáky na uplatňování vlastních práv a na naplňování vlastních povinností v reálných situacích v průběhu jejich vzdělávání, vzájemného soužití ve škole; umožnit žákům, aby skutečně a účinně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají; umožnit žákům, aby převzali spoluodpovědnost za proces a podmínky svého vzdělávání a za rozvoj vlastní osobnosti. Zapojit žáky do realizace enviromentální výchovy a ekologizace provozu školy (spolupráce s ekotýmem). Účast žáků v soutěžích vědomostních sportovních uměleckých Klokan 2013 Zátopkovy štafety 22.ročník (2.-9.roč.) Poetické setkání Pythagoriáda Přespolní běh Výtvarná soutěž Dějepisná olympiáda školní kolo Stolní tenis říjen 2013 Dějepisná olympiáda, obvodní kolo 4. místo Finanční gramotnost školní kolo Ekologický projekt Finanční gramotnost obvodní kolo Zeměpisná olympiáda školní kolo Olympiáda v českém jazyce obvodní kolo Florbal obvodní kolo 1.místo starší žáci 3. místo mladší žáci Florbal krajské kolo Vánoční turnaj pro 6.-9.roč. Vybíjená, florbal, fotbal, přetahování lana, volejbal) OVOV Novoroční turnaj - atletika Stolní tenis obvodní kolo 2.místo Literární soutěž 2.místo (co se mi líbí ve škole) Mediální výchova 1.místo a 3. místo (co je COOL na škole) 10. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce TALIS je zkratka pro mezinárodní výzkum o vyučování a učení (Teaching And Learning International Survey). Jde o výzkum pomocí dotazníků, ve kterém jsou učitelé a ředitelé škol přímo dotazováni na školní prostředí, kde probíhá vyučování, a na podmínky, ve kterých pracují. Příklady dobré praxe naší školy byly koordinátorkou EVVO prezentovány na krajských setkáních koordinátorů EVVO a na seminářích ve Středočeském, 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4. www.zsjizni.cz ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4. www.zsjizni.cz ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4 www.zsjizni.cz č.j. 1269 2013 A7 Ka A 10 V Praze dne 1. října 2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovali: Mgr. et Bc. Daniel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více