o činnosti příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti příspěvkové organizace"

Transkript

1 Na Závodí 70, Sviadnov o činnosti příspěvkové organizace školní rok 2013/2014

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika příspěvkové organizace 3 3. Personální zabezpečení příspěvkové organizace 8 4. Zápis do Základní školy a Mateřské školy Sviadnov 9 5. Projekty, pravidelné akce a soutěže Prevence sociálně patologických jevů Přehled o vzdělávacích a výchovných výsledcích, absence žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávací a společenské akce pro žáky v jednotlivých měsících Zájmové útvary příspěvkové organizace Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti v příspěvkové organizaci Údaje o zapojení příspěvkové organizace do rozvojových a mezinárodních programů Sponzorské dary Základní údaje o hospodaření školy za rok Závěr 27 1

3 1. Identifikační údaje Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo organizace: Na Závodí 70, Sviadnov Název a sídlo odloučeného pracoviště: Mateřská škola Sviadnov, Na Drahách 169 Ředitelka ZŠ a MŠ: Právní forma: Typ školy: Mgr. Renata Kubalová příspěvková organizace státní, základní, neúplná Resortní identifikátor: IČO: IZO: ID datové schránky: c3smh3m Kontaktní údaje: , Zřizovatel: Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119 Starosta obce: Mgr. Bc. David Novák 2

4 2. Charakteristika příspěvkové organizace Počet tříd Počet žáků/dětí* Základní škola 5 85 Mateřská škola 3 69 Školní družina 1 30 Školní jídelna ZŠ x 61 Školní výdejna MŠ x 70 * Počty žáků v ZŠ a MŠ jsou uvedeny ke dni * Počty žáků v ŠD, ŠJ ZŠ a ŠV MŠ jsou uvedeny ke dni Základní škola Základní škola Sviadnov je školou vesnickou. Byla založena a vysvěcena V červenci 1997 byla zahájena její rekonstrukce a přístavba a v září 1998 započala výuka v nově opravené budově. Je organizována jako škola neúplná s ročníkem. Kapacita školy je 120 žáků. Převážná většina je ze Sviadnova, ale školu navštěvují také žáci z nedalekého Frýdku-Místku. Jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním. Ve školním roce 2013/2014 došlo k úpravě školního vzdělávacího programu a byl doplněn o přílohu č. 1, která obsahuje Standardy českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Dva žáci byli vzděláváni podle individuálně vzdělávacího programu, jednomu žákovi byla poskytována reedukační péče v rozsahu 1 hod. / týdně. Technický stav budovy je dobrý. Škola má světlé, moderní, čisté a estetické prostory. V budově je 5 kmenových učeben, 1 odborná učebna výpočetní techniky, v níž mají přístup k internetu nejen žáci, ale i pedagogičtí pracovníci. Všech pět učeben jsou vybaveny interaktivními tabulemi SMART Board 685 s nainstalovaným výukovým softwarem SMART Notebook, datovými projektory EPSON EB-450W a vizualizéry SMART SDC 330. V roce 2013 byla zmodernizována celá počítačová síť včetně počítačové učebny společností TINT, s.r.o., Frýdek-Místek. K modernizaci byly využity finanční prostředky z rezervního fondu příspěvkové organizace, které byly se souhlasem zřizovatele přesunuty do investičního fondu. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány a obměňovány. Žáci se vzdělávají z učebnic nakladatelství DIDAKTIS, ALTER, NOVÁ ŠKOLA, 3

5 SPN a Oxford University Press. Při výuce jsou využívány výukové software: Terasoft, DysCom, Multimedia, Didakta, PON škola, Silcom. V rámci zájmové činnosti je využívaná keramická pec.k pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a travnaté hřiště kolem školy. Škola má vlastní kuchyň s jídelnou. Pitný režim je zajišťován pomocí fontánek na chodbách. Škola není bezbariérová, ale od září 2013 má k dispozici Schodolez pro žáka s tělesným postižením, který byl pořízen z finančního daru společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. Sviadnov. Úskalím školy jsou malé a nevyhovující prostory pro šatny žáků. Zřizovatel se snaží již od roku 2007 získat dotaci na rekonstrukci šaten a školní kuchyně, která by kapacitně pokryla i požadavky mateřské školy. Mateřská škola Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne se stala Mateřská škola Sviadnov součástí nově zřízené příspěvkové organizace. Mateřská škola je umístěna v budově, která vznikla adaptací a přístavbou rodinného domu. Byla zkolaudována v roce V měsíci červnu 2012 byla zahájena celková rekonstrukce a přístavba mateřské školy, jejíž výsledkem bylo zřízení dalších dvou nových oddělení včetně sociálního zařízení, zázemí pro pedagogické pracovníky včetně nové ředitelny. Původní sociální zařízení byla rovněž zmodernizována, tak jako i šatna dětí a vstupní prostory. Ve vstupním prostoru se nachází výtahová plošina určena pro handicapované děti. V současné době má mateřská škola čtyři oddělení vyhovující nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. V jednom patře budovy jsou vždy umístěna dvě oddělení s příslušenstvím, šatnou pro pedagogické a provozní zaměstnance mateřské školy a přípravná kuchyň. Celkové vybavení budovy je na velmi dobré úrovni, zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. V přízemí je umývárna termosů. Ve sklepních prostorách je umístěn plynový kotel, kterým je budova vytápěna. Rekonstrukcí se bohužel zmenšila plocha pro venkovní činnost. Na školní zahradě byl postaven nový zahradní domek a na část pozemku, která byla pořízena odkoupením od majitele sousedního 4

6 domu, se přemístila sestava dětského hřiště. V pískovištích ve školní zahradě byl vyměněn písek v měsíci srpnu 2012 a v době nepřítomnosti dětí jsou z hygienických důvodů pískoviště zakryta. Strava je dovážena z Mateřské školy ve Frýdku-Místku, ulice Anenská. Jídelníček je vyvážený a plnohodnotný, zajištěn je i pitný režim. V mateřské škole se děti vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Jen si děti všimněte, co je krásy na světě s cílem umožnit dětem prožít v atmosféře klidu, radosti, porozumění, zdraví a pohody, v sounáležitosti s rodinnou výchovou aktivní a šťastné dětství, bohaté především na kladné citové prožitky. Snaží se u dětí také vytvořit optimální podmínky pro rozvoj jejich osobnosti, k učení, k získání vlastní identity, sebedůvěry, samostatnosti, vést děti k zdravému životnímu stylu, snaží se o pozitivní tvůrčí atmosféru školy. Rekonstrukce a přístavba mateřské školy byla zahájena od měsíce června Nové prostory mateřské školy začaly být využívány od Ve školním roce 2013/2014 byla otevřena tři oddělení. V jednom oddělení se vzdělávaly děti mladší tři let. Mateřská škola byla zařazena mezi budovy se zvýšeným požárním nebezpečím. Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je plnění úkolů a naplňování cílů vyplývajících ze školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Na žádost zákonných zástupců si mohou žáci vypracovat pod dohledem vychovatelky školní družiny domácí úkoly. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní školní družina i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Prostory školní družiny jsou vybaveny nábytkem, odpočinkovým a relaxačním koutkem, videem, televizí. Školská rada Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady trvá tři roky a školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 5

7 Náplň práce školské rady: v vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování v schvaluje výroční zprávu o činnosti školy v schvaluje školní řád v schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy v projednává inspekční zprávy ČŠI v podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli Školská rada byla zřízena při příspěvkové organizace dne a má 6 členů. Volby do Školské rady se uskutečnily členové jmenováni zřizovatelem zákonní zástupci žáků pedagogičtí pracovníci Ing. Pavel Holub, MBA, předseda Ing. Václav Kotásek, člen Mgr. Jarmila Bělicová, místopředseda Věra Volná, člen Jan Klančík, člen Mgr. Ludmila Sládečková, člen Všichni jmenováni členové velmi úzce, aktivně a pohotově spolupracují s vedením školy a společně nacházejí řešení ke každodenním problémům vyplývajících z činnosti a práce školy. Ve školním roce 2013/2014 se Školská rada sešla v těchto termínech: a Školská rada pověřila ředitelku školy vypracovat Strategický plán Základní školy a Mateřské školy pro rok a připravit systém provádění srovnání úrovně znalostí žáků při přestupu na jinou školu (6. ročník) na srovnatelné bázi. Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) Všichni pracovníci naší školy si uvědomují, že právě rodina je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících úspěch dětí, a proto rozvíjení spolupráce s rodiči je jedním z prvořadých úkolů naší školy. Snažíme se nacházet přijatelné způsoby, jak do školních aktivit zapojit i rodiče. Velmi přínosným nástrojem je SRPŠ, které pracovalo ve složení: 6

8 Členové Alexandra Pflegrová Bc. Lenka Paseková MSc., Bc. Karin Kuřecová Ing. Pavla Vittová Václava Strakošová Pavel Foltýn Gabriela Foltýnová Funkce předseda pokladník člen člen člen člen člen Ve školním roce 2013/2014 se SRPŠ podílelo společně se zřizovatelem příspěvkové organizace na zajištění akcí Vánoční jarmark. Součástí Vánočního jarmarku bylo Rozsvícení vánočního stromu a již tradiční Hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Z výtěžku této akce bylo financováno cirkusové představení HUMBERTO v Ostravě včetně dopravy a Den dětí provázené agenturou LENA. Výše uvedení členové SRPŠ ukončili svou funkci dne Z důvodu pověření Rady obce Sviadnov na své 78. schůzi dne bylo doporučeno ředitelce školy zřídit u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská školy Sviadnov doplňkovou činnost tkzv. hospodářskou činnost a iniciovat možný vznik Spolku rodičů dle zákona č. 89/2012 Sb. Dne došlo k zápisu do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Všem patří za jejich snahu a aktivitu velké poděkování. Stejně tak i všem zákonným zástupcům, kteří pomáhají svým dětem. Žákovský parlament Žákovský parlament ve školním roce 2013/2014 pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Ludmily Sládečkové pracoval v 6 členném složení. Vyjadřoval své požadavky nejenom k vedení školy, ale i k samotným spolužákům. Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti výchovné poradkyně tuto vykonávala ředitelka školy Mgr. Renata Kubalová. 7

9 3. Personální zabezpečení příspěvkové organizace Počet osob Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 6 Asistent pedagoga ZŠ 3 Vychovatelka školní družiny 1 Pedagog nepovinného předmětu 1 Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ 6 Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 6 Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ 2 CELKEM 25 Údaje o zaměstnancích příspěvkové organizace Zaměstnanci ZŠ a MŠ dle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let Jméno Funkce Vzdělání Úvazek Poznámka 1. Backová Ivana pedagog MŠ SPŠ 1,00 2. Bartek Dušan školník Vyučen 0,75 3. Bělicová Jarmila, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 metodik EVVO 4. Damková Renáta asistent pedagoga ZŠ ÚSO 0,75 5. Dohnalová Regina asistent pedagoga ZŠ ÚSO 0,75 6. Fiedlerová Naděžda pedagog MŠ SPŠ 1,00 7. Fluksová Miroslava administrativní a spisová pracovnice ÚSO 0,75 8. Häuslerová Taťána uklízečka ZŠ, pomoc. síla ŠJ Vyučena 1, Janošková Jiřina asistent pedagoga MŠ, uklízečka ÚSO 1, Kocichová Ivana vedoucí pedagog MŠ SPŠ 1, Klesniaková Karin, Bc. účetní VŠ 0, Konůpková Pavla, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 * 13. Kubalová Miroslava vedoucí ŠJ v ZŠ ÚSO 0, Kubalová Renata, Mgr. ředitelka VŠ 1, Martináková Lenka, Bc. pedagog MŠ VŠ 1, Mužná Monika, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1, Navrátilová Vladimíra vychovatelka ŠD SPŠ 0, Pechová Zdeňka pedagog nepovinného předmětu VŠ 1 hodina týdně 19. Piekielnická Alžběta asistent pedagoga ZŠ ÚSO 0, Polášková Marie pedagog MŠ SPŠ 1, Rodková Simona, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1, Ručková Věra pedagog MŠ SPŠ 1, Řeháková Marta ZŠ kuchařka Vyučena 1, Řeháková Marta MŠ uklízečka MŠ, výdejna ŠJ v MŠ Vyučena 1,35 + pradlena (OÚ) 25. Sládečková Ludmila, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 VP, metodik prev. 26. Štychová Hana, Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 koordinátor ŠVP 27. Válková Renáta, Bc. Mgr. pedagog ZŠ VŠ 1,00 metodik ICT * * Ve jmenném seznamu zaměstnanců uvedeni zaměstnanci, kterým byl ukončen pracovní poměr v průběhu školního roku. 8

10 4. Zápis do základní školy a mateřské školy Zápis k základnímu vzdělávání - povinné školní docházce Zápis k zahájení povinné školní docházky se uskutečnil v Základní škole Sviadnov, Na Závodí 70. Počet prvních tříd Počet žáků přijatých Z toho žáků po odkladu Počet odkladů pro školní rok 2014/ Zápis k předškolnímu vzdělávání Zápis k zahájení předškolního vzdělávání se uskutečnil v Mateřské škole Sviadnov, Na Drahách 169. Počet dětí přijatých Počet dětí nepřijatých* 20 2 * Důvod nepřijetí dětí: neodevzdání přihlášky dítěte k zápisu do mateřské školy nízký věk dítěte (k věk dítěte 26 měsíců) Součásti zápisu do mateřské školy je i Den otevřených dveří MŠ. Kapacita mateřské školy je 99 dětí a v přijímacím řízení nebylo nutno přihlížet ke kritériím mateřské školy, z důvodu dostatečné kapacity. 9

11 5. Projekty, pravidelné akce a soutěže Projekty příspěvkové organizace Ve školním roce 2013/2014 byli žáci zapojeni do následujících projektů, pravidelných akcí a soutěží: v ŠKOLA V PŘÍRODĚ Byla zrealizována pro žáky ročníku v CHKO Beskydy. Uskutečnila se v době od v obci Bílá. Zúčastnilo se jí 28 žáků. Žáci strávili 5 dnů mimo lokalitu se zhoršenou kvalitou ovzduší, což mělo pozitivní vliv především na jejich zdravotní stav, ale zároveň si upevnili kladný postoj k životnímu prostředí a příznivé klimatické podmínky využili k aktivnímu sportování. po celou dobu školy v přírodě se žákům věnoval instruktorský tým se společností SUN OUTDOOR, o.s. Bílá a zkušené pedagogické pracovnice. Náplň programu byla přizpůsobená věku žáků, probíhala hlavně venku, např. letní park, lanový park, vodní svět, pašerácká stezka atd. v Projekt Českého olympijského výboru Česko sportuje Jeho ambasadory byli úspěšní olympijští medailisté ze Soči a Londýna Veronika Vítková a Vavřinec Hradilek. Do projektu bylo zapojeno 541 škol a žáků. Naše škola měla do soutěže přihlášeno 70 žáků. Z celkového počtu se zapojilo 50 žáků, tj. 71,43 %. Zapojením do projektu nešlo o překonání rekordů, ale o podporu sportu a zdravého životního stylu. Cílem bylo zapojení co nejvíce žáků školy v průběhu standartních HODIN tv do šesti měřitelných disciplín a splnění každé disciplíny se snahou provést ji co nejlépe. Vícebojem žáci prožili zábavu, nezapomenutelné zážitky a řady z nich dosáhla i skvělých sportovních výkonů. v Projekt Do lesa s lesníkem Pořádaný Nadací dřevo pro život ve spolupráci s Biocel Paskov a.s. a Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Cílem projektu bylo ukázat dětem a jejich učitelům lesnické činnosti v praxi, představit dřevo jako obnovitelnou surovinu a les s jeho hospodářskými i sociálními souvislostmi. Uskutečnil se pro žáky 4. ročníku. Projekt byl rozdělen na šest samostatných stanovišť: 1. semenářství a zalesňování 2. výchova mladých porostů a vyznačování těžeb v probírkových porostech 3. myslivost a péče o zvěř 4. technika měření stromů 5. těžební činnost 6. produkty ze dřeva a práce se dřevem Projekt probíhal za podpory Ministerstva zemědělství a Lesů ČR, s.p. Celý program byl realizován pod vedením odborných lesních pedagogů z ČR a odborníků na zpracování dřeva. v BUĎ O. K. spolupráce se střediskem RENARKON Jedná se o dlouhodobý preventivní program pro děti a mládež. Realizuje se jako celek složený ze tří bloků v délce trvání 95 minut/ 1 blok. Program pro 1. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický nácvik různých modelů chování. Využívá hravých technik s relaxačními prvky. 10

12 2. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj sebepoznání, kladné sebepřijetí, upevňování přátelských vztahů a vazeb a vedení ke vzájemné toleranci. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důraz na roli strachu v životě jednotlivce. Program pro 2. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na podporu sebeuvědomění, schopnosti navazování vztahů a utváření si tolerantních postojů k druhým. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na bio-psycho-sociální model zdraví a základní otázky zdravého životního stylu. Program pro 3. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy a jiných oblastí lidského života. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na základní otázky zdravého životního stylu, rozpoznávání zdraví škodlivých jevů a posilování motivace k osvojování si zdravých návyků. Program pro 4. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování soudružnosti a spolupráce skupiny prostřednictvím hledáním a nalézání charakteristik. Důraz je kladen na zlepšování komunikačních dovedností a schopnosti empatie. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému, schopnost navazování kontaktů s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce a respektu. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj kladného sebepřijetí. Důraz na komplexní pojetí pojmu krása. Program pro 5. třídy 1. blok - Prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě. 2. blok - Prožitkový program zaměřený na podporu a rozvoj soudržnosti a spolupráce ve skupině, vzájemné úcty a tolerance, posilování komunikačních dovedností a schopnosti efektivně řešit konfliktní situace v rámci kolektivu. 3. blok - Prožitkový program zaměřený na posilování pozitivního sebepojetí, nalézání a prezentace vlastních silných stránek schopností a dovedností. U všech bloků byl přítomen třídní učitel, který se stejně jako žáci zapojoval do aktivit. Cena za prožitkový program na žáka činí 40,- Kč, který je hrazen z fondu SRPŠ. v Poradna pro ženy a dívky byly zrealizovány tři přednášky: Táta, máma a já 2. ročník, Jak jsme přišli na svět 3. ročník, Nechej mne, ne to nechci! 4. ročník 11

13 v Spolupráce s Biskupstvím ostravsko-opavským (Katechetické a pedagogické centrum služba škole) Pořádání výukových programů s vánoční a velikonoční tematikou. v OVOCE DO ŠKOL Projekt ovoce do škol... aneb jak zajistit dětem zdravou svačinku. Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do škol, která uzavře smlouvu s některým ze schválených dodavatelů. Výhodou je, že si žáci mohou tyto výrobky vyzvednout zdarma ve své škole, kam jsou dodávány pravidelně po předběžné dohodě se školou, minimálně však 1x měsíčně. v Výchovný program Psí spřežení v Pedagogicko-psychologická poradna Prediktivní baterie čtení Cílem je co nejdříve identifikovat mezi žáky 1. ročníku ty, u kterých by se perspektivně mohly rozvinout vývojové poruchy učení a poskytnout jim včasnou pomoc. V diagnostice jsou používány schválené a ověřené testové metody. v CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM Celostátní mediální kampaň na podporu čtenářství. Cílem je podpořit pravidelné předčítání knih dětem a prostřednictvím společného čtení formovat dobré vzájemné vztahy v rodině, posílit zdravý emoční vývoj dítěte a napomoci vytvářet kladný vztah dítěte ke knihám. Projekt se řídí sloganem Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den! Žáci ze základní školy chodí předčítat dětem v mateřské škole před spaním. v BRZY BUDU ŠKOLÁKEM Projekt spojený se Dnem otevřených dveří v základní školy. Děti nejen z místní mateřské školy se seznamují s prostředím základní školy, ale i s budoucími spolužáky a vyučujícími, kteří si pro ně na celé dopoledne připravují zajímavý program plný zábavy, her, hádanek, pohádek a dalších překvapení. 12

14 v RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT Dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklací odpadů. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů. v ZDRAVÉ ZUBY Projekt ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví, odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Výukový program ZDRAVÉ ZUBY obdržely zdarma poprvé všechny základní školy v celé České republice v roce Je doporučen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro zařazení do běžné výuky na I. stupni základních škol. Jedná se o program, který se realizuje díky podpoře značky Orbit, již sedmým rokem a bude pokračovat i v dalších letech. Autoři programu průběžně připravují další metodické materiály, které opět obdrží všechny základní školy v ČR zdarma. v AKTIVNÍ ŠKOLA - RODIČE VÍTÁNI Naše základní škola a mateřská škola získala za splnění kritérií značky, které označují školy vstřícné zákonným zástupcům rodičům, certifikát a ceduli Rodiče vítáni. v Loučení žáků 5. ročníku Obecní úřad Sviadnov v ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ Žáci 4. a 5. ročníku prodejem 504 ks kytiček získali částku ,- Kč. v Ledová Praha a Letní tábor Pionýrské skupiny Přátelství ve Staříči Akce Ledová Praha a letní tábor má již svou historií a stal se pravidelnou součástí aktivit PS Přátelství. v Sportovní příměstský tábor TJ Sviadnov Již čtvrtým rokem pořádá TJ Sviadnov sportovní tábory v době letních prázdnin pod vedením Evy Kubalové, kterých se účastní děti nejen ze Sviadnova, ale i ze Staříče, Frýdku-Místku, Paskova, Žabně a Bašky. Tábory jsou organizované za podpory nejen TJ Sviadnov, obce Sviadnov, ale i společností Huisman Konstrukce, s.r.o. v Soutěž ve sběru kaštanů, žaludů, papírů Ve školním roce 2013/2014 žáci nasbírali celkem 127 kg kaštanů a žaludů. Spolupracujeme s mysliveckým sdružením Kotař, které připravilo pro žáky naší školy Besedu s myslivcem s drobným dárkem pro každého žáka. Ve školním roce 2013/2014 bylo nasbíráno celkem Kg papíru. 13

15 v Soutěž ve sběru víček z pet-lahví Ve školní m roce 2013/2014 žáci nasbírali 65 kg víček. v Soutěž s panem Popelou Ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem Soutěže s panem Popelou je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách. v KALIBRO Testy KALIBRO jsou určeny vždy do jedné vyučovací hodiny. Jsou zaměřeny na schopnost žáků použít základní znalosti a dovednosti v nových situacích. Jsou určeny pro žáky 3. ročníku ČJ, M, Prv a žáky 5. ročníku ČJ, M, Př, Vl, AJ, ekonomické dovednosti. v Výběrové testování žáků 4. ročníku v oblasti Člověk a jeho svět v Lyžařský kurz Lyžujeme se Sluníčkem Kurz je realizován ve SKI areálu Bílá. Výuka probíhá primárně v dětském lyžařském parku s pojízdným kobercem, lanovým vlekem a kolotočem na sněhu = nový nejmodernější dětský lyžařský park na Moravě (konec stání a mrznutí při skupinové výuce, každé dítě umí vyjet nahoru, zpestření výuky, zábava). Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu pokračuje výuka na veřejných sjezdovkách. v Plavání spolupráce s Aquaparkem Olešná Každoročně se v jarních měsících účastní žáci 2., 3. ročníku10 lekcí výuky plavání. Žáci 4. i 5. ročníku již čtvrtým rokem si svou účastí zpestřují výuku tělesné výchovy a rozvíjejí své plavecké schopnosti a dovednosti. v Olympiáda DSO Olešná Ve školním roce 2013/2014 se žákům základní školy podařilo obhájit 1. místo mezi zúčastněnými školami DSO Olešná a získat opět PUTOVNÍ POHÁR. v Soutěže REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA : Turnaj ve vybíjené ZŠ Šenov Branný závod Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště, umístění 3. místo Šachový turnaj ZŠ a MŠ Žabeň v Soutěž Ukaž, jak vidíš internet Soutěž vyhlásila Linka bezpečí v souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu. Zúčastnily se 2 žákyně 4. ročníku. 14

16 v Výtvarná soutěž Malování na betonovou zeď Soutěž s ekologicko-průmyslovou tematikou vyhlášená společností Dalkia ČR, a.s., která se uskutečnila v areálu Závodu výroby teplárna Frýdek-Místek, Nádražní. Zúčastnily se jí tři školy: ZŠ Horní Suchá s českým vyučujícím jazykem, ZŠ Horní Suchá s polským vyučujícím jazykem a ZŠ Sviadnov. Každou školu reprezentovalo 5 kreslících dvojic. v Zapojení do charitativní sbírky OS Píšťalka a Život dětem Děti a žáci OS Píšťalka přispěli zakoupením předmětů a škola utržila částku ve výši 875,- Kč. Finanční dar byl určen na pomoc handicapovaným dětem a mladým lidem se získaným handicapem. Zapojením do sbírky Život dětem škola získala částku 1 490,- Kč určenou především na částečnou úhradu invalidních vozíků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 6. Prevence sociálně patologických jevů (SPJ) V souladu se Strategií prevence SPJ u dětí a mládeže MŠMT na škole pracuje školní metodik prevence, který je pověřen poskytovat služby zaměřené na primární prevenci SPJ. Program je realizován ve vyučování i mimo něj. ŠMP spolupracuje s třídními učiteli, zákonnými zástupci, oblastním metodikem prevence v Pedagogicko-psychologické poradně ve Frýdku-Místku. Vyhodnocuje schránku důvěry a o výsledcích informuje pedagogické pracovníky. Škola klade důraz na pomoc při výchově žáků, na osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na zlepšení sociálního klimatu nejen ve škole, ale i v rodině apod. Škola se také snaží eliminovat negativní vliv internetu a médií. Pedagogové, žáci i zákonní zástupci získávají informaci o ochraně před SPJ ve školním řádu. 15

17 Pedagogičtí pracovníci za pomocí diagnostických nástrojů (pozorování, rozhovor, dotazník aj.) provádí diagnostiku své třídy, kdy se snaží odhalit skryté konflikty a rizika v kolektivu, odhalit agresory nebo vytipovat ohrožené jedince. Všichni pedagogové se snaží do výuky zavádět různé formy a metody aktivizující preventivní program a využívají různých aktivizujících prožitkových metod. Žákům je nabízeno velké množství volnočasových aktiv, které eliminují vznik SPJ. Škola spolupracuje s externími organizacemi, které nám napomáhají naplňovat preventivní program např. Policie ČR, RENARKON, systém včasné intervence při Magistrátu města Frýdku-Místku, Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR a odborem školství magistrátu města Frýdku-Místku. 7. Přehled o vzdělávacích a výchovných výsledcích, absence žáků Třídy a žáci podle ročníků Ročník Počet žáků Chlapci Dívky 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Vzdělávací výsledky I. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Prospěli s vyznamenáním prospěli Neprospěli Průměr třídy IVP* I ,09 1 II ,15 0 III ,32 1 IV ,50 1 V ,62 0 *Individuální vzdělávací plán 16

18 II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Prospěli s vyznamenáním prospěli Neprospěli Průměr třídy IVP* I ,14 1 II ,08 0 III ,41 1 IV ,37 1 V ,68 0 *Individuální vzdělávací plán Výchovné výsledky I. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I II III IV V II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I II III IV V Přehled o absenci žáků ve školním roce 2013/2014 I. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Omluvená absence Průměr na žáka Neomluvená absence Průměr an žáka I , II , III , IV , V ,

19 II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Omluvená absence Průměr na žáka Neomluvená absence Průměr na žáka I , II , III , IV , V , Metodické sdružení Na základní škole pracuje metodické sdružení, které se zaměřuje na zkvalitňování výuky, na spolupráci se spádovými školami pro přestup žáků do 6. ročníku. Velmi úzce spolupracuje s obvodním Metodickým sdružením ve Frýdku-Místku. Přehled o přestupu žáků z 5. ročníku základní školy Spádové školy Počet žáků Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů Základní škola Frýdek-Místek, ČSA Celkem 5 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se zaměřili ve školním roce 2013/2014 převážně na efektivní využití interaktivní tabule SMART Board 685 a na tvorbu didakticko učebních materiálů, průběžné vzdělávání, což je zejména účast na kurzech a seminářích podporovaných ESF. Pedagogičtí zaměstnanci si vybírali jednak z nabídky vzdělávacích akcí Krajského vzdělávacího a informačního centra ve Frýdku-Místku na základě svých aprobací, aby si rozšířili nové aktuální, teoretické i praktické zkušenosti, jednak podle svých zájmů pro obohacení nových vědomostí souvisejících s rozvojem výchovně vzdělávacího procesu. 18

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více