Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených"

Transkript

1 Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003 Podpora Záruky Úvěry Příspěvky Programy ZÁRUKA KREDIT, START TRH, REGION, VESNICE, REGENERACE Počet projektů Počet projektů podpořených hodnocených Ukazatele v% F1 intenzita veřejné podpory 1 579, , ,6 F2 efektivnost veřejné podpory 597,6 779,9 995,6 CP1 přírůstek zaměstnanosti 8,7 9,5 38,2 CP2x přírůstek EBIT 12,0 43,2 51,1 CP2y přírůstek rozdílu příjmů a výdajů 44,4 12,5-6,9 CP3 zvýšení výkonnosti 30,2 64,6 51,2 U1 podíl úspěšných projektů 42,7 6,5 13,1 U2 podíl neúspěšných projektů 3,1 19,6 6,2 U3 podíl projektů v realizaci 52,4 71,7 79,0 Pramen: údaje ČMZRB 1

2 A/ Skutečné přínosy z podpor poskytnutých v roce 2003 Použitá metoda číselného vyjádření přínosů vychází z porovnání hodnot vybraných ekonomických ukazatelů dosažených podpořenými podniky ke konci třetího roku po poskytnutí programové podpory (r. 2006) s hodnotami ukazatelů dosažených ve startovním roce, tj. v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory (v našem případě r. 2002). Při hodnocení bylo využito vybraných ekonomických ukazatelů za celý podpořený podnik. Podle podmínek podpůrných programů nejsou totiž podpořené podniky povinny vést samostatnou evidenci přínosů pouze ve vztahu k realizovanému (podpořenému) projektu. Na celkových ekonomických výsledcích se tak podílí i další faktory ekonomického prostředí. Proto nelze poznatky z hodnocení vlivu realizace podpořeného projektu na celkovou ekonomiku podniku posuzovat absolutně. Při hodnocení získaných číselných údajů se však lze opřít o předpoklad, že u malých a středních podniků obvykle realizací projektu zásadním způsobem dochází k ovlivnění vývoje ekonomických ukazatelů celého podniku. V roce 2003 bylo k podpoře podnikatelských projektů poskytnuto: 510 bankovních záruk, z toho 483 v programu ZÁRUKA; 1344 programových úvěrů, z toho 766, respektive 578 v programech KREDIT, respektive START; 291 příspěvků na úhradu úroků, z toho 199 v programu TRH, 74 v programu VESNICE a 18 v programu REGENERACE. Výsledné číselné údaje jednotlivých hodnocených ukazatelů v členění dle jednotlivých programů i v členění dle tří základních forem podpory (bankovní záruka, programový úvěr a příspěvek na úhradu úroků) jsou obsaženy v přiložených tabulkách. I. Rozsah hodnocených projektů Hodnocena mohla být jen ta část projektů, u nichž má banka k dispozici všechny potřebné ekonomické údaje za roky Podíl hodnocených podpor na celkovém počtu všech poskytnutých viz následující přehled (hodnoty jsou v%): Záruky 71,4 Programové úvěry 64,1 Příspěvky na úroky 82,1 Příčinou nižšího podílu hodnocených programových úvěrů na celkovém počtu poskytnutých programových úvěrů je úvěrový program START a jeho zaměření - program je určen pro vysoce rizikovou skupinu začínajících podnikatelů, kde je výrazně náročnější získat potřebné podklady k posouzení (START 51,7% hodnocených projektů z celkového počtu poskytnutých, KREDIT 73,4%). 2

3 II. Komentář k ukazatelům úspěšnosti podpořených projektů Úspěšnost podpořených projektů podle aktuálního stavu (tj. projekty v realizaci, projekty ukončené úspěšně či neúspěšně) ke konci roku 2005, tj. v průměru okolo 3,5 roku po poskytnutí podpory, je charakterizována ukazateli U1, U2 a U3 (viz níže). Doba poskytnuté podpory v souladu s podmínkami jednotlivých programů je obvykle delší než 3 roky, a tudíž převážná část projektů (52% záruk, 72% programových úvěrů a 79% příspěvků na úroky) není v souladu se stanovenou metodikou tohoto hodnocení chápána jako ukončený projekt. Tyto případy dlouhodobých záruk, víceletých výplat příspěvků na úroky a střednědobých programových úvěrů jsou v přiložených tabulkách označeny symbolem U3 podíl projektů v realizaci. Skutečnou konečnou úspěšnost či neúspěšnost projektů lze tedy vyhodnotit zatím jen u projektů s již ukončenou podporou. Podíl úspěšných projektů U1, charakterizovaný u záruk jako ukončení záruky bez závazku klienta (bez plnění ze záruky), u úvěrů jako plné splacení jistiny úvěru a u příspěvků jako plné vyplacení smluvní částky příspěvku, zahrnuje krátkodobější záruky (42,7% z poskytnutých záruk), řádně nebo předčasně splacené programové úvěry (6,5% z poskytnutých) a finanční příspěvky k investičním úvěrům, kratším než 3 roky (13,1%). Podíl neúspěšných projektů U2, v případě záruk a zvýhodněných úvěrů jde v této kategorii o případy výzev k plnění ze záruky nebo o výzvy k předčasné splatnosti zvýhodněných úvěrů z iniciativy záruční banky pro opakované neplnění smluvních povinností za strany příjemce podpory. Relativně nízký podíl neúspěšných projektů u záruk za bankovní úvěry a příspěvků na úhradu úroků lze považovat jak za výsledek pečlivého výběru žadatelů, tak i za vyjádření rostoucí kvality podnikatelského sektoru. Vyšší podíl neúspěšných projektů zaznamenaných u programových úvěrů, konkrétně u programu START, jde na vrub zaměření programu podpory vysoce rizikové skupiny začínajících podnikatelů. Co se týče příspěvků na úroky, nejčastějším důvodem předčasného ukončení výplaty příspěvku (tedy zařazení mezi neúspěšné projekty) je neplnění smluvních povinností podnikatele. Uvedený údaj (6,2%) tak zřejmě ve většině případů signalizuje pouze určité problémy po náběhu projektu (např. nedodržení splátkového kalendáře úroků). Ve většině případů tedy nemusí jít o skutečnou neúspěšnost projektů. III. Komentář k jednotlivým ukazatelům efektivnosti Podkladem hodnocení ukazatelů byl soubor agregovaných údajů za jednotlivé programy. U specifických ukazatelů (např. zaměstnanost) bylo při hodnocení také nezbytné zohlednit platné podmínky jednotlivých programů. Ukazatel F1 - Intenzita veřejné podpory je dána vztahem následujících veličin: 3

4 výše nákladů projektů x 100% výše veřejné podpory projektů Stanovení výše veřejné podpory u jednotlivých forem podpor vychází z metodiky používané pro daný rok Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud se týče výše veřejné podpory u zvýhodněných úvěrů, je stanovena ve srovnání k referenční tržní úrokové sazbě bankovního trhu v roce %. Referenční sazba byla Úřadem odvozena od údajů statistiky České národní banky. Ze získaných údajů je patrno, že s pomocí jedné Kč veřejné podpory byla v průměru realizována cca: u záruk více jak 15-ti násobná hodnota projektu měřená jeho celkovými náklady; u zvýhodněných úvěrů přibližně 16-ti násobek; u příspěvků na úroky více jak 16-ti násobek. V případě poskytnutých úvěrů je zřetelná výrazná diference hodnot intenzit veřejné podpory. U programu START jedna koruna veřejné podpory vygenerovala osmi násobnou hodnotu realizovaného projektu. Důvodem této relativně nízké hodnoty je výrazně vyšší podíl úvěrových zdrojů na celkových nákladech projektu a dále vlastní charakter podpory (jedná se o bezúročný úvěr). Naproti tomu v programu KREDIT je pákový efekt veřejných zdrojů výrazně vyšší. Dosahuje přibližně 18 násobku. U příspěvků na úroky dosahují programy VESNICE a TRH přibližně stejných hodnot (14, resp. 16 násobek), což je ve srovnání s programem REGENERACE prakticky poloviční hodnota. Odlišnosti v konstrukci podpor u těchto programů však nedávají možnost objektivního porovnání. Ukazatel F2 efektivnost veřejné podpory celková výše přírůstků přidané hodnoty za první až třetí kalendářního rok poskytování podpory x 100% Výše veřejné podpory Výsledek lze interpretovat jako násobek skutečně vytvořených přírůstků přidané hodnoty k jednotce poskytnuté veřejné podpory. Výsledné údaje za jednotlivé formy podpory ve sledovaném období dosahují 6 10 násobného přírůstku generovaného 1 Kč vydané veřejné podpory (rozčlenění dle jednotlivých forem podpory viz níže). Uvedené hodnoty považujeme za uspokojivé. Souhrnné propočty ukazují, že s pomocí jedné koruny veřejné podpory byl dosažen následující přírůstek přidané hodnoty: u záruk ve výši 5,97 Kč (v programu REKONSTRUKCE 3,5 Kč); u programových úvěrů ve výši 7,80 Kč (v programu REKONSTRUKCE 4,17 Kč); u příspěvků na úroky ve výši 9,95 Kč (v programu REKONSTRUKCE -0,72 Kč); Záporná hodnota u programu REKONSTRUKCE souvisí se zaměřením programu financování odstranění povodňových škod. 4

5 Ukazatel CP1 přírůstek zaměstnanosti Vychází z následujících vstupních údajů: počet zaměstnanců ke konci započatého třetího kalendářního roku poskytování podpory minus počet zaměstnanců k datu podání žádosti x 100% počet zaměstnanců ke dni podání žádosti Vyšší relativní přírůstek zaměstnanosti podpořených podniků je typický pro regionálně orientované programy podpory, u nichž je v souladu s programovými podmínkami stanovena přímá vazba mezi výší podpory a závazkem tvorby nových pracovních míst. Všechny příspěvky k úhradě úroků v programech VESNICE a REGENERACE ukládaly vytvořit nejméně 1 nové pracovní místo na každé započaté 2 mil. Kč úvěru. Výsledné hodnoty přírůstků zaměstnanosti (VESNICE 71%, REGENERACE 93%) tak prokazují naplnění hlavního cíle programové podpory, tj. podporou podnikatelských aktivit zvýšit míru zaměstnanosti zejména v regionech s nadprůměrně vysokou mírou nezaměstnanosti. V případě celoplošných programů jsou dosahované hodnoty přírůstku zaměstnanosti oproti regionálně zaměřeným programům nižší (v programu ZÁRUKA je to 9%, v programu KREDIT 6%, v programu TRH 36%) a to z důvodu jiného zaměření těchto programů, jejichž primárním cílem je zvyšovat celkovou efektivitu hospodaření podniku. Výjimkou je úvěrový program START (s hodnotou přírůstku 248%) zaměřený na podnikatele vstupující poprvé do podnikání. Ukazatel CP 2x přírůstek EBIT Ukazatel EBIT (hospodářský výsledek před zdaněním + nákladové úroky) je relevantní u podniků, které vedly do konce roku 2005 účetnictví. Ukazatel je konstruován následovně: výše EBIT ve třetím kalendářního roce poskytování podpory minus výše EBIT v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory x 100% výše EBIT v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory Hodnoty ukazatele u úvěrů a příspěvků dosahují takřka stejných hodnot (cca 50%), u záruk jde o hodnotu nižší (12%). Všechny uvedené hodnoty lze s přihlédnutím ke specifikaci těchto programů považovat za akceptovatelné. Nulová hodnota u programu START souvisí s nulovým jmenovatelem ukazatele, respektive s nulovým historickým EBITem podpořených začínajících podnikatelů. Ukazatel CP 2y přírůstek rozdílu příjmu a výdajů Ukazatel je relevantní u podniků vedoucích do konce roku 2005 daňovou evidenci. Jeho výpočet je následující: výše rozdílu příjmů a výdajů ve třetím kalendářním roce poskytování podpory minus výše příjmu a výdajů v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory x 100% výše rozdílu příjmů a výdajů v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory 5

6 Program ZÁRUKA vykázal dobrou hodnotu ve výši 44%, zatímco záporné hodnoty ukazatele u programů REGENERACE a TRH souvisí s počtem neúspěšných projektů, z nichž většina připadá právě na subjekty vedoucí daňovou evidenci. Příčina nulové hodnoty u programu START je komentována výše v části Ukazatel CP 2x. Ukazatel CP3 zvýšení výkonnosti Je výslednicí údajů dosazených do následujícího vzorce: výše přidané hodnoty ve třetím kalendářním roce poskytování podpory minus výše přidané hodnoty ke konci roku předcházející roku poskytnutí podpory x 100% výše přidané hodnoty ke konci roku předcházející roku poskytnutí podpory Dosažené hodnoty v rámci jednotlivých typů podpory v rozmezí 30 70% lze označit za uspokojivé. Příčina nulové hodnoty u programu START komentována výše v části Ukazatel CP 2x. Základní tendence vývoje Údaje získané v rámci hodnocení podpor poskytnutých v roce 2003 jsou díky shodnosti použité metodiky srovnatelné s údaji u podpor poskytnutých v letech 1998 až Proto mohl být uvedený soubor použit pro cílové srovnání. Za hlavní projevy celkově pozitivního vývoje ukazatelů efektivnosti veřejné podpory poskytované v letech lze považovat dobré hodnoty ukazatelů intenzity a efektivnosti, pozitivní vývoj a vysoké hodnoty ukazatele přírůstku zaměstnanosti u programů VESNICE a REGENERACE (které tak naplnily svoje programové cíle), dále vývoj a uspokojivé hodnoty ukazatelů výkonnosti u programů KREDIT a u příspěvkových programů a u všech programů udržování podílu neúspěšných projektů na úrovni, která dává předpoklad dlouhodobému pozitivnímu působení podpořených projektů na výkonnost ekonomiky a trh práce. Vývoj jednotlivých ukazatelů Intenzita veřejné podpory. Při pohledu na historický vývoj výše intenzity veřejné podpory za posledních šest hodnocených let (podpory poskytnuté v letech ) je možné říci, že situace u všech forem podpory je relativně stabilní s jednou výjimkou a tou je v případě poskytnutých úvěrů pokles hodnoty ukazatele z 25 násobku na 16 násobek způsobený poklesem u programu KREDIT. Efektivnost veřejné podpory dosahuje efektu v rozmezí 6 až 10 Kč přírůstku přidané hodnoty na 1 Kč veřejné podpory. Od roku 2000 dosahuje ukazatel relativně stabilních stále uspokojivých hodnot a to i přes mírný meziroční pokles u záruk a úvěrů poskytnutých v roce Přírůstek zaměstnanosti, stabilně nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele prokazují příspěvkové programy VESNICE a REGENERACE, u kterých závazek zvýšení zaměstnanosti představoval programovou podmínku poskytnutí podpory. Specifikum představuje celoplošný program START s trojcifernými hodnotami přírůstku, kde tato extrémně vysoká hodnota je dána zaměřením vlastního programu (podpory 6

7 začínajících podnikatelů mající historicky nulový počet zaměstnanců). Negativem je cca 50% meziroční pokles ukazatele u záruk poskytnutých v roce 2003 a postupný pokles z cca 44% (1998) na cca 6% (2003) v programu TRH. Naopak jednotlivé příspěvkové programy dosáhly u podpor poskytnutých v roce 2003 svého maxima. Hodnoty ukazatelů přírůstek EBIT a přírůstek rozdílu příjmů a výdajů jsou významně meziročně kolísavé. Komentář k záporným hodnotám u programů REGENERACE a TRH viz výše v části věnované těmto ukazatelům. V případě ukazatele výkonnosti podpořených podniků dochází od r u programu ZÁRUKA k průběžnému poklesu ze 48% na stále přijatelných 30%. U programu KREDIT jsme zaznamenali významně pozitivní trend, kdy hodnota ukazatele vzrostla z 27% u programů poskytnutých v roce 1998 na 64% (r. 2003). Co se týče příspěvkových programů, tyto od roku 2000 dosahovaly buď stabilních nebo významně meziročně rostoucích hodnot. Podíl neúspěšných projektů v programu ZÁRUKA dosahoval za sledované období dobrých hodnot pohybujících se v intervalu cca 3 6% s tím, že u podpor poskytnutých v roce 2003 došlo k meziročnímu snížení. Cca 10% podíl neúspěšných projektů v programu KREDIT sice dosáhl za sledované období svého maxima, uvedenou hodnotu však stále považujeme za uspokojivou. V programu START souvisí relativně vysoký 33% podíl s charakterem programu podporou začínajících podnikatelů. U příspěvků byly hodnoty za poslední tři sledované roky relativně stabilní s uspokojivým maximem ve výši cca 11%. 7

8 B/ Ukazatele očekávaných efektů podpor malého a středního podnikání, poskytnutých v roce 2006 v programech MSP a OPPP Očekávané efekty podpor z roku 2006 Produkt Záruky Úvěry Národní programy ZÁRUKA PROGRES, TRH Počet podpořených projektů F1 - intenzita veřejné podpory (%) 1 503, ,2 PZ - zvýšení zaměstnanosti (osob) ZSZ - zvýšený stav zaměstnanců (osob) Pramen: údaje ČMZRB Produkt Úvěry OPPP OPPP Úvěry celkem KREDIT START INOVACE Počet podpořených projektů F1 - intenzita veřejné podpory (%) , , , ,4 PZ - zvýšení zaměstnanosti (osob) ZSZ - zvýšený stav zaměstnanců (osob) V roce 2006 bylo poskytnuto: 459 záruk za úvěry v programu ZÁRUKA; 84 programových úvěrů v programech PROGRES a TRH v MSP; 653 programových úvěrů v programech KREDIT, START a INOVACE v OPPP. Interpretace ukazatele intenzity veřejné podpory (F1) je shodná jako v předchozí části. Z přiložených údajů je patrno, že s pomocí 1 Kč veřejné podpory se předpokládá v průměru x násobná hodnota realizace projektu měřenou jeho celkovými náklady: u záruk cca 15 ti násobnou; u programových úvěrů MSP cca 145 ti násobnou; u programových úvěrů OPPP cca 114 ti násobnou. 8

9 Výpočet výše veřejné podpory u programových úvěrů vychází z úrovně stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pro rok 2005 referenční úroková sazba 3,72% p.a. od 1.1. do a 4,34% od Oproti očekávaným hodnotám z předchozího roku došlo k mírnému poklesu hodnoty ukazatele u záruk, řádovému navýšení u úvěrů v programu MSP (příčinou je, že na rozdíl od předchozího roku došlo v hodnoceném období u významného množství podpořených projektů k nulovému nebo zápornému rozdílu referenční úrokové sazby a úrokové sazby poskytnutého úvěru - v takových případech vcházely do jmenovatele nulové hodnoty), řádovému navýšení ukazatele u úvěru KREDIT v programu OPPP (stejná příčina jako u úvěrů v programu MSP viz výše). Ukazatele týkající se vývoje zaměstnanosti podpořených podniků (zvýšení zaměstnanosti, zvýšený stav zaměstnanců) vycházejí z představ podnikatelů o průběhu realizace zamýšleného projektu. V záručním programu se předpokládá v průměru zvýšení zaměstnanosti cca o 3,1 osob na jeden podpořený projekt. U programových úvěrů v MSP je předpoklad tvorby cca 2,9 pracovních pozic. U programových úvěrů v OPPP se počítá s tvorbou cca 1,4 pracovního místa na každý podpořený projekt. Při srovnání s očekáváními předchozího roku lze konstatovat, že uvedené hodnoty jsou buď téměř stejné (úvěrové programy) nebo vyšší (u záruk nárůst z 2,13 na 2,9). Co se týče ukazatele ZSZ (zvýšený stav zaměstnanců), lze s jeho pomocí stanovit průměrnou velikost podpořených podnikatelských subjektů (podle průměrného počtu zaměstnanců) v rozlišení podle formy podpory: podnikatelské subjekty s poskytnutou zárukou za bankovní úvěr průměrně 45,2 zaměstnanců; podnikatelské subjekty s programovým úvěrem v MSP průměrně 54,4 zaměstnanců; podnikatelské subjekty s programovým úvěrem v OPPP průměrně 5,6 zaměstnanců. Všechny programy zaznamenaly ve srovnání s očekáváními předchozího roku nárůst hodnot (maximální rozdíl se týkal úvěrů MSP a činil cca 17%). 9

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008 Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008 1 Záruky a úvěry v OPPI- výchozí stav ZÁRUKA: zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem PROGRES: podřízené úvěry a podřízené

Více

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 15. 11. 2000

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES Identifikace výzvy Prioritní osa 2: Rozvoj firem Program: PROGRES Výzva: Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007 Operační program Podnikání a inovace Program podpory začínajících podnikatelů START (ve znění platném od.. 2007 Tento program realizuje prioritu 1 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR Ing. Jiří Jirásek, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 17. 9. 2015 1 úprava Program záruka 2015-2023

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007. Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013.

EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007. Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007 (verze 14.8.2006) Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je poskytnout

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Červnový konjunkturální průzkum ČSÚ vykázal v meziměsíčním vývoji snížení s tím, že saldo souhrnného indikátoru důvěry (ekonomického sentimentu) se proti květnu snížilo

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

III. Náklady státního dluhu

III. Náklady státního dluhu III. Náklady státního dluhu 1. Základní tendence ve vývoji nákladů státního dluhu v letech 2006 až 2011 Relativně silný růst výdajů na státní dluh v letech 2006 až 2008 byl způsoben skutečností současného

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 OBSAH PRINCIP FUNGOVÁNÍ PROGRAMŮ ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY PRO PODNIKATELE - EuroPremium - EuroInovace VYUŽITÍ IFI

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Nové a inovované programy podpory bydlení

Nové a inovované programy podpory bydlení Nové a inovované programy podpory bydlení NV 284/2011 Sb. NV 299/2001 Sb. NV 370/2004 Sb. Ing. František Hadáček ředitel sekce podpor SFRB AKTUÁLNÍ STAV Programy výstavby a rekonstrukcí Úvěry na výstavbu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace

Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace 1 Znění platné k 1. 8. 2007 Vážení podnikatelé, Operační program Podnikání a inovace si stanovil jako svůj

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více