VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION

2

3 Obsah / Contents Úvodní slovo prezidenta 4 Makroekonomický vývoj v roce 2006 a v prvním pololetí Vývoj bankovního sektoru 8 ORGANIZACE A STRUKTURA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE Složení orgánů ČBA 12 Organizační schéma 15 ČINNOST ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE Úvodní slovo výkonného ředitele 16 Přehled činnosti pracovních a poradních orgánů ČBA 18 Evropská unie a mezinárodní aktivity ČBA 30 Hlavní úkoly na období Zpráva dozorčího výboru 36 Implementace Směrnice ES o trzích fi nančních nástrojů (MiFID) v České republice 38 SEPA Jednotná oblast pro platby v eurech 42 ČLENOVÉ ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE Seznam členů 46 Přehled členů 48 President s Introduction 5 Macroeconomic Development in 2006 and in the First Half of Development of the Banking Sector 9 ORGANISATION AND STRUCTURE OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION Bodies of the CBA 12 Organisational Chart 15 ACTIVITIES OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION Managing Director s Foreword 17 Review of Activities of the CBA Working and Advisory Bodies 19 European Union and CBA International Activities 31 Main Tasks for Statement ot the Supervisory Board 37 Implementation of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in the Czech Republic 39 SEPA Single Euro Payments Area 43 MEMBERS OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION List of Members 46 Survey of Members 48 3

4 Úvodní slovo prezidenta Ekonomika České republiky roste na zdravých základech uspokojivým tempem. Podaří-li se dosáhnout konsensu o naprosto nezbytné reformě veřejných fi nancí a dotáhnout ji k reálným výsledkům, budeme moci hovořit o udržitelném růstu bez skrytých nebezpečí. Nesmíme však zapomenout na kvalitní legislativní prostředí pro podnikání. Česká bankovní asociace upozornila v únoru 2007 na opakující se zpoždění v zavádění nových právních norem a problémy s respektováním principu o lepší regulaci a vyhodnocování dopadů navrhované legislativy (v Evropě prosazený princip tzv. better regulation and impact assesment). Nižší kvalita právní normy než je evropský standard, případně její zavedení s výrazným časovým posunem, by měla negativní dopad nejen na kvalitu podnikatelského prostředí, ale přímo i na výsledky hospodaření jednotlivých subjektů: nejenom bank, ale všech fi rem a podnikajících osob. Snažíme se proto přispívat v rámci širokého dialogu a trvalých pracovních styků se všemi legislativními místy ke společnému úsilí dosáhnout trvalého standardního právního prostředí. Věnujeme mimořádnou pozornost novému insolvenčnímu zákonodárství, implementaci Směrnice o trzích fi nančních nástrojů (MiFID), daňové reformě a všem dalším ekonomickým právním normám. Významná je i naše účast v rekodifi kaci občanského i obchodního zákoníku. Změny, které jsou realizovány ve věcném a institucionálním uspořádání regulace dohledu nad fi nančním trhem, jsou zaměřeny správným směrem a prokazatelně vedou k jeho lepší kvalitě. Samozřejmě, že by bankovní sektor, který je integrální součástí struktur evropských fi nančních skupin, uvítal výrazně rychlejší odstraňování ještě stále existujících překážek jednotného trhu fi nančních služeb a národních diskrecí při výkonu dohledu. Jsme si však vědomi reálných možností, které v této oblasti existují. Výslovně bych se chtěl zmínit o přímé účasti České bankovní asociace a členských bank při budování Jednotné oblasti pro platby v eurech. Tzv. SEPA naplní jeden z postulátů jednotného fi nančního trhu spotřebitelé v EU budou moci provádět eurové platby za stejných podmínek, ať již půjde o platbu vnitrostátní nebo přeshraniční. Toto sjednocení platebního styku je velmi náročným úkolem, na který banky vynakládají nemalé prostředky a kapacity. Jedná se o zářný příklad samoregulace bankovního sektoru na evropské úrovni, který mnohem více odpovídá tržním principům a bude více prospěšný jak celému podnikatelskému sektoru, tak všem občanům EU než případné snahy o administrativní a byrokratickou regulaci. V polovině roku 2008 bude Česká bankovní asociace hodnotit svou činnost za uplynulé tři roky a bude volit své nové výkonné orgány. Jsem přesvědčen, společně se všemi kolegy a spolupracovníky, že se budeme moci ohlédnout s hrdostí na vykonanou práci a že budeme připraveni defi novat pokračující a nové priority, stojící před bankovní industrií. Jiří Kunert prezident České bankovní asociace President of the Czech Banking Association 4

5 President s introduction Czech economy is growing on the sound essentials at a satisfying rate. If a consensus on an inevitable reform of public fi nance and its results in practice are achieved, we could speak of a sustainable growth without hidden risks. Cultivated legislative environment for entrepreneurial activities should not be forgotten. The Czech Banking Association drew attention in February 2007 at the repeated delays in the implementation of the new legal provisions and at the problems in observing the principle of better regulation and in the evaluation of the impacts of the proposed legislation (a so called better regulation and impact assessment principle, introduced in Europe). A lower quality of the legal provision, not reaching the European standard, and its substantially delayed entry into force would adversely affect not only the entrepreneurial environment, but also directly the economic results of companies. This refers both to banks and to all companies and undertakers. We are therefore striving to contribute through a wide dialogue and standing working contacts with all legislative places to a common effort to establish a stable and standard legal environment. A special attention we pay to the insolvency law, to the implementation of the Directive on Markets in Financial Instruments (MiFID), to the tax reform and to all further laws affecting the economy. Important is also our participation in the re-codifi cation of the Civil and Commercial Code. The changes, that are implemented in the material and institutional format of the regulation and supervision of the fi nancial market pursue a correct direction and lead to a better quality. The banking sector, which is an integral part of the European fi nancial structures, would obviously welcome a faster removal of the still existing obstacles to the single market of fi nancial services and national discretions in performing the supervision. We are, however, aware of the possibilities existing in this sphere. I would like to mention the direct participation of the CBA and of the member banks in the creation of the single euro payments area. The so called SEPA is going to materialise one of the postulates of the single fi nancial market the consumers will be able to make euro payments under the same conditions, irrespective whether in the domestic or in the border-transgressing transfer. The unifi cation of payments is a demanding task, on which the banks outlay considerable means and capacities. It is a shining example of the self-regulation in the banking sector on the European level, which is better corresponding to the market principles and more benefi cial both for the business sector and for all EU citizens, than eventual efforts leading to an administrative and bureaucratic regulation. In the mid-year 2008 the Czech Banking Association is going to evaluate its activities in the past three years and to elect its new executive bodies. I share a conviction, together with all my colleagues and collaborators, that we shall have the right to look back with pride of the work done and be prepared to defi ne the continuing and the new priorities, facing the banking industry. 5

6 Makroekonomický vývoj v roce 2006 a v prvním pololetí 2007 V roce 2006 pokračoval v České republice rekordní hospodářský růst. Reálný HDP vzrostl o 6,4% a udržel si velmi vysoké tempo růstu z předchozího roku, kdy vzrostl o 6,5%. Příznivý ekonomický vývoj pokračoval i v 1. čtvrtletí roku 2007, kdy meziroční tempo růstu podle prvotního odhadu ČSÚ činilo 6,1%. Z hlediska agregátní poptávky byl růst v roce 2006 vyvážený a nejvýrazněji se na něm podílela hrubá tvorba kapitálu (příspěvek třemi procentními body) a spotřeba domácností (příspěvek více než dvěmi procentními body). Naopak se snížil příspěvek zahraničního obchodu (příspěvek kolem jednoho procentního bodu). Údaje za první čtvrtletí roku 2007 ukazují, že hlavním motorem české ekonomiky se stává optimismus domácností, které táhnou růst svojí spotřebou. Na nabídkové straně ekonomiky je již několikátý rok hlavní příčinou růstu dynamický vývoj zpracovatelského průmyslu. Česká republika se v roce 2006 těšila i nadále z nízkoinfl ačního prostředí s jedněmi z nejnižších úrokových měr v EU. Míra infl ace se v průběhu roku 2006 pohybovala převážně pod 3%ním infl ačním cílem ČNB. V posledním čtvrtletí 2006 a v prvním čtvrtletí 2007 dokonce pod 2%ní dolní hranicí tolerančního pásma ČNB. V červenci a v září 2006 ČNB přikročila k dvojímu zvýšení základní 2T repo sazby, která se tak zvýšila z 2 na 2,5% na konci roku. V první polovině roku 2007 pokračoval pozvolný trend zvyšování sazeb, kdy ČNB od června zvedla repo sazbu o dalších 25 bazických bodů na 2,75%. Česká koruna vůči euru v roce 2006 navázala na apreciaci z předchozích let. V první polovině roku 2007 se však tento trend prozatím zastavil a koruna mírně oslabila. Toto oslabení může souviset s carry trades s českou korunou, neboť úrokový diferenciál základních sazeb mezi eurozónou a ČR postupně vzrostl až na 1,25 procentních bodů. Při současném růstu zaměstnanosti i nadále pokračovalo poměrně výrazné snižování počtu lidí bez práce. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti (podle metodiky Mezinárodní organizace práce ILO) tak klesla ze 7,6% v 1. čtvrtletí 2006 na 6,3% v 1. čtvrtletí 2007, což je o jeden procentní bod pod celkovou mírou nezaměstnanosti v EU. Podle metodiky ESA95 se v roce 2006 zvýšil defi cit veřejných fi nancí na 2,9% HDP. Nepříznivý vývoj v oblasti veřejných fi nancí dále sílí v roce 2007, a to z důvodů štědrosti politiků před volbami do Poslanecké sněmovny v roce Vládní dluh se podle stejné metodiky již několikátý rok v řadě pohybuje mírně nad úrovní 30% HDP. Růst HDP (meziroční růst v procentech) GDP Growth (annual percentage changes) % Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 Vývoj inflace a úrokových sazeb (v procentech) Inflation and Interest Rates (per cent) spotřebitelská infl ace (meziroční změna), CPI infl ation (y-y) repo sazba, repo rate 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 IX.06 X.06 XI.06 XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 6

7 Macroeconomic Development in 2006 and in the First Half of 2007 A very dynamic economic growth of the Czech Republic continued in Real GDP increased by 6.4 per cent and maintained a high growth rate from the preceding year, when it had increased by 6.5 per cent. Favourable economic development continued in the fi rst quarter of the year 2007, when year-to-year growth rate has been estimated by the Czech Statistical Offi ce at 6.1 per cent. From the view of the aggregate demand the growth in 2006 has been balanced, with highest shares of the gross fi xed capital formation (contributed by 3 percentage points) and of the household consumption (contributed by more than 2 percentage points). Share of the foreign trade declined (contributed by approximately 1 percentage point). As the data for the fi rst quarter of 2007 indicate, the main engine of the Czech economy has emerged from optimism of the households, which have been hauling the growth by their consumption. On the supply side of the economy the main growth factor for several consecutive years has been a dynamic development of the manufacturing industry. Czech Republic in 2006 enjoyed a continuing low-infl ation environment with ones of the lowest interest rates in the EU. Infl ation rate has been fl uctuating mostly below 3 per cent infl ation target of the Czech National Bank (CNB) in the course of the year In the last quarter of 2006 and in the fi rst quarter of 2007 it declined even under 2 per cent minimum level of the CNB tolerance band. CNB increased basic 2T repo rate in two steps in July and September 2006, increasing thus the rate from 2 to 2.5 per cent as at the end of the year. This gradual trend of increasing prime rate continued in the fi rst half of 2007, when CNB increased the repo rate by further 25 basic points to 2.75 per cent. Czech koruna (CZK) exchange rate to euro pursued in 2006 a trend of appreciation from the preceding years. In the fi rst half of 2007, however, this trend slowed down and CZK has shown a weakening. This might be attributed to CZK carry trades, as the interest differential of prime rates between the Eurozone and the Czech Republic gradually increased up to 1.25 percentage points. A relatively signifi cant decrease in the number of unemployed together with an increase in the number of employed persons continued. Seasonally adjusted unemployment rate (ILO methodology) declined from 7.6 percent in the fi rst quarter of 2006 to 6.3 per cent in the fi rst quarter of 2007, which is one percentage point below the total EU unemployment rate. Public fi nance defi cit increased in 2006 to 2.9 per cent of the GDP (by the ESA95 methodology). Unfavourable development in the public fi nance sphere has been further amplifying in 2007, thanks to open-handedness of politicians before the 2006 election to the House of Deputies of the Parliament. Government debt calculated by the same methodology is oscillating for several consecutive years slightly above 30 per cent of the GDP. 28,7 28,5 28,3 28,1 27,9 27,7 I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 IX.06 X.06 XI.06 XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 Kurz koruny vůči euru a úrokový diferenciál mezi Eurozónou a ČR / EURCZK Exchange Rate and Interest Rate Differential between Euroarea and Czech Republic EURCZK (levá osa, LHS) klíčová sazba ECB minus klíčová sazba ČNB, key ECB rate minus key CNB rate (pravá osa, RHS) 7

8 Vývoj bankovního sektoru Bankovní sektor jako celek je stabilizovaný. Velmi dynamicky se v posledních několika letech rozvíjí zejména segmenty fi nancování domácností, ať už se jedná o poskytování spotřebitelských úvěrů nebo o úvěry na nákup obytných nemovitostí. To souvisí jak s rychle se rozvíjející a neustále inovovanou nabídkou produktů a služeb, tak i s postupným prohlubováním trhu, navazujícím na stále dynamický růst hospodářství. Konkurenční prostředí příznivě ovlivňuje i prohlubující se restrukturalizace a konsolidace v rámci existujících, bankami vedených, fi nančních skupin. V rámci těchto skupin banky prostřednictvím dceřiných společností získávají podíl i v dalších segmentech fi nančního trhu. Princip jednotné (evropské) bankovní licence usnadnil řadě subjektů vstup na český trh, což přispělo k nárůstu konkurence. Finanční trh je v České republice výrazně dominován bankami, které představují tři čtvrtiny jeho celkových aktiv, přičemž žádný z dalších typů fi nančních institucí nepřekračuje desetiprocentní hranici. Bankovní sektor v ČR je výrazně internacionalizovaný, prakticky nejvíce v celé EU, protože majitelé významného počtu a všech velkých bank mají sídlo v zahraničí, zejména v jiných zemích EU. Navzdory vyšší míře koncentrace je trh vysoce konkurenční. Klientům jsou neustále nabízeny inovované produkty a poskytování řady bankovních služeb a produktů se odehrává ve velmi ostrém konkurenčním prostředí. Míru soutěživosti na bankovním trhu pak dokládá i neustálé posilování úlohy středně velkých bank, doprovázené dopadem M&A aktivit podníceným fúzí mateřských společností v zahraničí nebo přímo na domácím trhu. Český bankovní sektor byl ke konci prvního čtvrtletí 2007 zaměstnavatelem pro lidí, což představuje relativně velký nárůst o 1535 lidí oproti konci roku 2006: v posledních měsících se zastavil několikaletý proces snižování počtu pracovníků a došlo k obratu. Bilanční suma na jednoho zaměstnance však nadále roste: z 82,4 mil. CZK ke konci roku 2006 se zvýšila na 84,3 mil. CZK za 1. čtvrtletí Obdobně jako růst počtu zaměstnanců, svědčí o rozvoji aktivit v rámci sektoru ukazatel zisku po zdanění ke kapitálu (Tier I), který již po několik let stále překračuje hranici 20%. Ke konci roku 2006 byl tento ukazatel na úrovni 22,46% s tendencí mírného růstu (za 1. čtvrtletí 2007 dosáhl 23,34%). Podíly na aktivech finačního sektoru k Share on the financial sector assests as of 31 DEC 2006 družstevní záložny credit unions 0,2% pojišťovny insurance companies 7,7% penzijní fondy pension funds 3,4% investiční společnosti, investiční a podílové fondy investment companies, investment and mutual funds 3,7% leasingové společnosti leasing companies 5,5% ostatní nebankovní fi nanční společnosti other non-bank fi nancial corporations 6,1% banky banks 73,3% 8

9 Development of the Banking Sector Banking sector is stabilised. Very dynamic growth has been recorded in several recent years particularly in the segments of household fi nance be it in consumer credits or in home building credits. This is linked both to rapid expansion and permanent innovation in the supply of goods and services and to gradual growth of the market, accompanying continued dynamic development of the economy. Competitive environment is favourably affected also by an amplifying re-structuring and consolidation of existing bank-led fi nancial groups. Banks are acquiring through their daughter companies operating within these groups shares also in other segments of the fi nancial market. An entry of a number of subjects on the Czech market, made possible by an application of the principle of Single (European) banking licence, contributed to a growth of competition. Financial market in the Czech Republic is clearly dominated by banks, who represent three quarters of its total assets, while no other category of fi nancial institutions exceeds a ten per-cent share. Banking sector in the Czech Republic is highly internationalised, practically to the highest degree within the EU, and the owners controlling the signifi cant majority of banks and all big banks have their domiciles abroad, mostly in other EU countries. Despite a higher degree of concentration the market is very competitive. Clients are offered continually innovated products and the banking services and products are facing a sharp competitive environment. The competitive nature of the banking market is documented also by strengthening of the role of medium-sized banks, accompanied by an impact of M&A activities initiated both by mergers of mother companies abroad or directly on the domestic market. Czech banking sector has been employing persons as to the end of the fi rst quarter 2007, which demonstrates a relatively high increment of 1535 persons since the year-end A process of decrease in numbers of employees in banking, which lasted several years, came thus to its end. Indicator of total assets/liabilities per employee continues, however, to rise. From 82.4 million CZK by the end of 2006 it increased to 84.3 million CZK by the end of the fi rst quarter A similar indication of expanding activities of the sector offers also the net ROE indicator (return after taxation in relation to Tier I capital), which for several consecutive years exceeds a level of 20 per cent. At the end of 2006 this indicator was per cent with a tendency of moderate growth: it reached per cent at the end of the fi rst quarter ,4 63, , , , , , Bankovní úvěry domácnostem (mld. CZK) Bank credit to households (CZK billions) Bankovní úvěry na bydlení a nebytové nemovitosti / Bank loans for housing purposes and non-residential real estate Bankovní úvěry spotřebitelské a ostatní (včetně debetních zůstatků) / Consumer and other bank credit (including overdrafts) Bankovní úvěry domácnostem celkem / Total bank credit to households % ,7 17,8 29,5 39,9 20,6 33,5 CAGR bankovních úvěrů domácnostem / CAGR of bank credit to households Bankovní úvěry na bydlení a nebytové nemovitosti / Bank loans for housing purposes and non-residential real estate Bankovní úvěry spotřebitelské a ostatní (včetně debetních zůstatků) / Consumer and other bank credit (including overdrafts) Bankovní úvěry domácnostem celkem / Total bank credit to households 9

10 Výrazně stabilní situace bankovního sektoru se projevuje v obezřetnostním ukazateli kapitálové přiměřenosti, který od roku 2005 osciluje v pásmu 11,4% - 12%, tedy na pohodlné úrovni, vysoko nad regulátorem předepsanými 8%. Tato bezpečná úroveň zakládá i klidný postoj ČNB, jakožto regulátora, vůči případnému efektivnějšímu využití tohoto kapitálu bankami, které se v dlouhodobějším pohledu projevuje v mírném poklesu sledovaného indikátoru, vždy však na hladině dokládající vysokou míru obezřetnosti bankovního podnikání. Ke konci roku 2006 měl ukazatel kapitálové přiměřenosti hodnotu 11,41% a za 1. čtvrtletí 2007 vzrostl na vysoce opatrných 11,81%. V současnosti velká část bank akcentuje své priority v poskytování služeb retailové klientele - domácnostem, což se projevuje zejména v relativně prudkém růstu objemu poskytnutých úvěrů na bydlení a spotřebitelských úvěrů. Každý rok je v této oblasti překonána úroveň roku předcházejícího. Prudký růst tohoto segmentu je zachycen i na grafech přibližujících situaci jak z hlediska dosahovaných objemů, tak dynamiky vývoje nahlížené za pomoci složené roční míry růstu (CAGR), která představuje lineární teoretickou hodnotu každoročního růstu. Hodnoty přesahující 20% i 30% ročního růstu jsou působivé o to více, když uvážíme, že Zpráva ČNB o fi nanční stabilitě 2006 uvádí, že objem bankovních úvěrů poskytnutých domácnostem dosáhl ke konci roku 2006 hodnoty půl bilionu korun a celkové úvěry poskytnuté domácnostem překročily hranici 600 miliard CZK. Míra zadlužení domácností v ČR není ve srovnání se zeměmi západní Evropy nikterak vysoká a ani z makroekonomického pohledu nebo z hlediska stability fi nančního systému ji nelze považovat za významný problém a domácnosti jako celek za předlužené. Existuje zde však dílčí riziko nepřiměřeného zadlužení především ze strany skupin obyvatel s velmi nízkými příjmy (převážně nebankovní úvěry), které mohou mít následně potíže se splácením svých závazků, resp. i pokud jde o domácnosti s mírně podprůměrným příjmem, které se zadlužily z důvodu bytové potřeby. Nový fenomén poskytování úvěrových produktů obyvatelstvu a obecně poskytování bankovních služeb a produktů je předmětem pozornosti státní správy, regulátora bankovního sektoru i spotřebitelských organizací. Konsensus panuje o velkém významu problematiky fi nančního vzdělávání a jeho komplexního pojetí. Zdravé základy v tomto segmentu bankovního podnikání jsou založeny především na poučenosti lidí ve fi nančních záležitostech. Osvěta může předcházet nereálným očekáváním klientů a naopak podporovat porozumění poučených klientů principům, jak bankovní a fi nanční produkty fungují. 10

11 Stabilised situation of the banking sector is refl ected also in the capital adequacy indicator, which is fl uctuating between 11.4 and 12 per cent, i.e. on a comfortable level, high beyond a regulatory standard of 8 per cent. This stands also behind an untroubled attitude of the Czech National Bank as a regulator vis-a-vis an eventually more effective use of this capital by banks. In a long-range view this has been projected into a slight decline of the indicator, but always on a level proving a high prudential quality of banking. Capital adequacy ratio was per cent at the end of 2006 and during the fi rst quarter of 2007 it increased to highly prudent per cent. At present most banks accentuate retail services for households, which is refl ected in a relatively steep growth of consumer credits and credits for housing. Every year exceeds the fi gures of the preceding one. These developments are shown also on charts describing the situation both in volumes achieved and in the indicators of compound annual growth rate (CAGR), which express linear theoretical values of annual growth. Values exceeding 20 and even 30 per cent of annual growth are still more impressive, with regard to a statement in the CNB Financial Stability Report, that the volume of bank credits for households reached 500 billion CZK at the end of 2006 and that the total credits for households exceeded 600 billion CZK. Household debt rate in the Czech Republic is not extreme in comparison to the countries of West Europe and from a macroeconomic view. From the view of fi nancial stability it might not be considered as a serious problem and the households as over-indebted. Yet a partial risk of over-indebtedness exists particularly in the groups of population with very low income (which mostly affects non-bank credits) and also in the households with income only slightly below average having credit for housing, which may result into diffi culties with repayment. New phenomenon of rapid expansion of retail lending and providing the bank services and products in general are in the focus of the governmental administration, of the regulator and of the consumer organisations. Generally acknowledged is the importance of fi nancial education in its comprehensive form. Necessary prerequisites for sound behaviour of the consumers of banking services and products consist in a wide fi nancial literacy. Financial education of the public might protect the clients from unrealistic expectations and support an understanding how bank and fi nancial products function. 11

12 ORGANIZACE A STRUKTURA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE Složení orgánů ČBA Prezidium / Executive Board Prezident / President Jiří Kunert předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board & CEO Živnostenská banka, a.s. Viceprezident / Vice-President Laurent Goutard předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board & CEO Komerční banka, a.s. Členové / Members Pieter van Groos předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board & CEO GE Money Bank, a.s. David Grund předseda představenstva Chairman of the Board, HVB Bank Czech Republic, a.s. Helmut Kasík člen představenstva Member of the Board BAWAG Bank CZ a.s. Pavel Kavánek předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board & CEO Československá obchodní banka, a.s. Gernot Mittendorfer (since June 2007) předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board & CEO Česká spořitelna, a.s. (John James Stack till May 2007) Vladimír Staňura předseda představenstva Chairman of the Board Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Josef Tauber předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board & CEO Česká exportní banka, a.s. 12

13 ORGANISATION AND STRUCTURE OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION Bodies of the ČBA Dozorčí výbor / Supervisory Board Předseda Chairman Ladislav Macka předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board, General Manager Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Místopředseda Vice-Chairman František Máslo Citibank a.s. Člen Member Jiří Plíšek předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board, General Manager Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Člen Member Jan Sadil předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors & CEO Hypoteční banka, a.s. Člen Member Jiří Šperl člen představenstva a náměstek ředitele společnosti Member of the Board Deputy Director Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Sekretariát / Secretariat Výkonný ředitel Managing Director Petr Špaček 13

14 ORGANIZACE A STRUKTURA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE Komise Předseda Odborný gestor ČBA Commissions Chairperson CBA Staff Support Komise daňová Michal Kozdera Jarmila Šímová Commission for Taxes Československá obchodní banka, a.s. Komise právní Jarmila Fialová Helena Kolmanová Legal Commission Raiffeisenbank a.s. Komise pro bankovní regulaci Monika Laušmanová Alena Vácová Banking Regulation Commission Česká spořitelna, a.s. Komise pro finanční a bankovní bezpečnost Petr Barák Ladislav Pauker Commission for Banking and Financial Security GE Money Bank, a.s. Expertní skupina pro fyzickou bezpečnost Petr Barák Expert Group for Physical Security GE Money Bank, a.s. Expertní skupina pro bankovní platební karty Karel Kadlčák Expert Group for Bank Cards Česká spořitelna, a.s. Komise pro hypoteční obchody Pavel Kühn Věra Svobodová Commission for Mortgage Banking Česká spořitelna, a.s. Komise pro kapitálový trh a cenné papíry Pavel Řezníček Jaroslav Kroiher Commission for Capital Market and Securities Commerzbank AG, pobočka Praha Komise pro platební styk Jitka Pantůčková Jitka Lukášová Payment Systems Commission Komerční banka, a.s. Pracovní skupina pro aktuální otázky platebního styku Jitka Pantůčková Working Group for Operational Payment Issues Komerční banka, a.s. Komise pro spotřebitelské otázky Petr Karel Věra Svobodová Commission for Consumer Affairs GE Money Bank, a.s. Komise pro účetnictví a reporting Hana Jandlová Jarmila Šímová Commission for Accounting and Reporting GE Money Bank, a.s. Expertní skupina pro výkaznictví Petr Jagoš Expert Group for Reporting Československá obchodní banka, a.s. Komise pro vnitřní audit Josef Tyll Jan Mráz Commission for Internal Audit HVB Bank Czech Republic a.s. Pracovní skupiny Working Groups Pracovní skupina pro ekonomické a měnové otázky Kamil Janáček Jan Mráz Working Group for Monetary Issues Komerční banka, a.s. Pracovní skupina pro exportní financování Jana Kytlicová Jan Mráz Working Group for Export Finance HVB Bank Czech Republic a.s. Pracovní skupina pro oceňování majetku Petr Němeček Working Group for Property Appraisal Hypoteční banka, a.s. Vědecké grémium Scientifi c Council František Pavelka Jan Mráz 14

15 ORGANISATION AND STRUCTURE OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION Organizační schéma / Organisational Chart Shromáždění členů plní přidružení Assembly of Members full associated Dozorčí výbor Prezidium Supervisory Board Executive Board Sekretariát Secretariat Vědecké grémium Komise daňová Komise právní Scientifi c Council Commission for Taxes Legal Commission Komise pro bankovní regulaci Banking Regulation Commission Komise pro finanční a bankovní bezpečnost Commission for Banking and Financial Security Komise pro hypoteční obchody Commission for Mortgage Banking Komise pro kapitálový trh a cenné papíry Commission for Capital Market and Securities Komise pro platební styk Payment Systems Commission Komise pro účetnictví a reporting Commission for Accounting and Reporting Komise pro vnitřní audit Commission for Internal Audit Komise pro spotřebitelské otázky Commission for Consumer Affairs Pracovní skupina pro exportní financování Working Group for Export Finance Pracovní skupina pro oceňování majetku Working Group for Property Appraisal Pracovní skupina pro ekonomické a měnové otázky Working Group for Monetary Issues 15

16 ČINNOST ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE Úvodní slovo výkonného ředitele Osu činnosti ČBA tvoří její angažovanost v průběhu přípravy zákonných a podzákonných norem ve fi nanční legislativě, týkající se zejména bankovní regulace a dohledu, platebního styku, kapitálového trhu a cenných papírů, hypotečního bankovnictví, účetnictví a daňové problematiky, vnitřního auditu a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Působení v legislativní sféře je kombinováno s řadou dalších aktivit. Od pořádání odborných seminářů přes rozvoj pracovních vztahů s regulačními orgány a ostatními subjekty fi nančního trhu (včetně jejich profesních sdružení), vydávání doporučujících standardů bankovních aktivit, které jsou členy na základě dobrovolnosti implementovány, až po stále silnější mezinárodní spolupráci v rámci evropských bankovních a fi nančních struktur. Tyto aktivity jsou zajišťovány expertními orgány (mimo třinácti hlavních komisí a stálých pracovních skupin působí v rámci asociace další pracovní týmy a skupiny) či odborným aparátem asociace. Zaměření odborných orgánů odpovídá hlavním úkolům asociace jak v národní rovině, tak v evropském průřezu. Pracovní vazby na evropské struktury v rámci Evropské bankovní federace (EBF), Evropské rady pro platební styk a dalších úžeji profesně zaměřených evropských bankovních sdružení jsou ostatně každým rokem významnější. V uplynulém období se velmi prohloubila spolupráce s partnerskými fi nančními asociacemi: připomenout lze například vytvoření společného etického kodexu fi nančního trhu a přípravu společné internetové stránky zaměřené na zvyšování úrovně fi nanční vzdělanosti spotřebitelů. Strategické a hlavní úkoly asociace jsou projednávány prezidiem. V polovině jeho tříletého funkčního období se na základě dohody z června 2005 o rychlejší rotaci stal od ledna 2007 prezidentem ČBA dosavadní viceprezident Jiří Kunert, který nahradil Pavla Kavánka, jenž stál v čele asociace posledních šest let. V souvislosti s ukončením svého profesního působení v České republice rezignovali na své funkce v prezidiu postupně Alexis Juan, Gerard Ryan a Jack Stack. Místo nich byli do prezidia kooptováni Laurent Goutard, nyní viceprezident ČBA, Pieter van Groos a Gernot Mittendorfer. Petr Špaček výkonný ředitel České bankovní asociace CBA Managing Director 16

17 ACTIVITIES OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION Managing Director s Foreword Mainstream of the CBA engagement is with the preparation of laws and other legal provisions, which affect the banking regulation and supervision, payment systems, capital market and securities, mortgage banking, accounting and tax issues, internal audit, measures against legalisation of proceeds from criminal activities. Involvment in the legislative sphere is combined with other activities, like organising of the professional seminars, developing of working liaisons with the regulatory authorities and with other players on the fi nancial market and their associations, issuing standards of banking activities, which are applied voluntarily by member banks, and an ever expanding co-operation with the European banking and fi nancial structures. These activities are carried out by expert bodies (apart of fourteen main commissions and standing working groups there are further working teams and groups acting in the CBA framework). The structure and the agenda of the professional bodies are adapted to CBA main tasks both on national and European level. Working links to the European structures in the framework of the European Banking Federation, European Payment Council and of other more narrowly specialised banking associations are of growing importance every year. Co-operation with partner fi nancial associations deepened signifi cantly in the past period. Let me mention just as an example the creation of a common Code of Conduct on the Financial Market and a preparation of a shared web-site, specialised on improvement of the fi nancial education of clients. Strategic and key tasks of the association are discussed and determined by the CBA Managing Board. Under an agreement on faster rotation on the top CBA position, adopted in June 2005, Jiří Kunert, CBA vice-president has been promoted to presidency in January 2007, replacing Pavel Kavánek, who has been heading the association as president in the past six years. In connection with the termination of their professional missions in the Czech Republic resigned from their positions in the CBA Managing Board successively Alexis Juan, Gerard Ryan and Jack Stack. Co-opted to the Managing Board on the vacant positions were Laurent Goutard, at present CBA vice-president, Pieter van Groos and Gernot Mittendorfer. 17

18 ČINNOST ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE Přehled činnosti pracovních a poradních orgánů ČBA LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ OBLAST V průběhu minulého roku se negativně projevoval nestandardní stav v politické a následně legislativní oblasti, vyplývající z dlouhého procesu sestavování nové vlády ČR. Důsledkem toho bohužel došlo i ke zpoždění legislativních prací a implementace některých důležitých norem souvisejících s činností bank a celého fi nančního sektoru. Teprve od podzimu 2006 nastalo postupné obnovení činnosti všech příslušných legislativních míst. Důležitými tématy Právní komise ČBA v oblasti české legislativy byly: novela zákona o bankách (a příslušné implementující vyhlášky ČNB) stanovující nová pravidla pro kapitálové požadavky na banky, včetně dalších potřebných změn navrhovaných bankovní komunitou; technická novela insolvenčního zákona včetně posunu jeho účinnosti na a nový návrh doprovodného (změnového) zákona k insolvenčnímu zákonu; projednávání kontroverzního návrhu novely zákona o bankách upravující správní trestání; ČBA k němu měla zásadní výhrady týkající se nevhodnosti zavádění koncepce správního trestání do bankovního sektoru, jakož i nedostatků ve způsobu a rozsahu implementace (předložení návrhu novely do legislativního procesu bylo zatím zrušeno); návrhy zákonů související s činností bank, posuzované v připomínkových řízeních v rámci spolupráce s příslušnými ministerstvy (návrh věcného záměru zákona o veřejných dražbách, návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů, novela trestního zákoníku a další); posouzení právní stránky návrhů některých nutných zákonných úprav pro potřeby ostatních odborných orgánů ČBA (změna vymezení skutkové podstaty trestného činu padělání či zneužití platební karty v trestním zákoníku, defi nice hypotečního úvěru). Zastoupení ČBA v odborných výborech Evropské bankovní federace vedlo i k většímu zapojení Právní komise do přípravy stanovisek na evropské úrovni, mj. k důležitým tématům: návrhu směrnice na ochranu práv akcionářů kótovaných společností, který sjednocuje pravidla pro svolávání řádných a mimořádných valných hromad, pravidla pro hlasování a zastupování akcionářů na valných hromadách; zelené knize k problematice zlepšení postavení věřitele sjednocením pravidel pro evropský systém výkonu rozhodnutí blokací bankovního účtu dlužníka. Dlouhodobým problematickým tématem v České republice jsou garanční systémy používané na fi nančním trhu. Zcela nestandardní otázkou, jaká nebyla nikdy nastolena v jiných zemích EU, jsou návrhy a diskuse o nadstandardním odškodňování klientů zkrachovalých bank (tj. navýšení náhrady nad rámce stanovené platným zákonem). V Poslanecké sněmovně Parlamentu byla po několika zamítnutích schválena v předvolebním období velmi problematická novela zákona o bankách (resp. přechodných ustanovení zákona č. 319/2001 Sb., o bankách, která se stala součástí zákona o bankách na základě nesouvisejícího zákona o Fondu národního majetku) nařizující dodatečné odškodnění klientů tří dříve zkrachovalých bank. Součástí novely se stalo dokonce ustanovení, netýkající se vkladatelů-klientů bank, ale jedné právnické osoby akcionáře zkrachovalé banky. ČBA stejně jako regulátor a další orgány od počátku upozorňovala na nepřípustnost takovéto retroaktivní úpravy a na zjevný omyl, týkající se výplaty tzv. náhrady akcionáři zkrachovalé banky. ČBA podala podněty k prošetření souladu schváleného zákona s právem ES příslušným direktoriátům Evropské komise. Ty byly zaregistrovány a příslušná místa zahájila šetření, které bylo následně zastaveno, protože v mezidobí zrušil v únoru 2007 Ústavní soud České republiky na základě návrhu 17 senátorů tuto novelu zákona o bankách z procesních důvodů. BANKOVNÍ REGULACE Nepředvídané procedurální problémy, které vedly ke zpoždění zákonodárného procesu, způsobily, že nová pravidla kapitálové přiměřenosti Basel II jsou v České republice účinná až od 1. července Půlroční zpoždění v transpozici obou směrnic ES do české národní legislativy však v praxi nezpůsobilo větší problémy. Využití pokročilých metod pro řízení kreditního a operačního rizika připadá v úvahu v každém případě až od roku 2008 a banky, které na tyto pokročilé metody neaspirovaly, vesměs také počítaly s využitím možnosti ročního odkladu a s přechodem na Basel II až od r Po ukončení společného projektu ČBA, ČNB a Komory auditorů Basel II, k němuž došlo v návaznosti na defi nitivní dokončení přípravy první a druhé úrovně regulačních norem, přešly veškeré práce plně zpět na standardní struktury ČBA, především na Komisi pro bankovní regulaci. 18

19 ACTIVITIES OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION Review of Activities of the Cba Working and Advisory Bodies LEGISLATION Legislative sphere was adversely affected by a complicated political situation, which emerged from pre-election political dogfi ghts and resulted into a lengthy and non-smooth process of appointment of the new government. In consequence the legislative process recorded a delay and the implementation of some laws, important for the banking and fi nancial sector, has been delayed accordingly. Activities of all legislative places have been gradually renewed in Autumn Major topics of the CBA Legal Commission involved amendment to the Law on Banks (including the CNB Decree implementing the Law), which introduce new rules for capital requirements and further related modifi cations demanded by the banking community; the amendment is in force from 1 July 2007; technical amendment to the Insolvency Law including a postponement of its entry into force to 1 January 2008 and a new draft of the accompanying act (amending related laws); controversial draft amendment to the Law on Banks, introducing administrative penalisation; CBA had fundamental reservations to the idea of administrative penalisation in the banking sector and criticised also a number of shortcomings in the way and scope of its implementation; the submission of the draft has been abandoned for the time being; draft bill on public auctions, draft bill on electronic form of some procedural actions, amendment to the Penal Code comments to the parts, relating to the banking sector; assessment of some modifi cations in the legal defi nitions on the request of other professional CBA bodies (penal offence of forgery or misuse of payment card in the Penal Code, defi nition of mortgage credit). CBA involvement in the professional committees of the European Banking Federation (EBF) resulted into a wider engagement of the Legal Commission in a preparation of the opinions on the European level - inter alia - to the following issues: draft directive on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies; European Commission s Green Paper on the arrestment of bank accounts. Problematic issue, surviving for a long time in the Czech Republic, are the guarantee schemes used on the fi nancial market. An absolutely non-standard issue, which never has been raised in other EU countries, have been the proposals and the discussions on out of standard compensations for clients of the bankrupted banks (i.e. raising of compensations beyond the levels determined by law). A controversial amendment to the Act on Banks was adopted by the House of Deputies of the Parliament in pre-election period (submitted as a part of a non-related Act on National Property Fund), introducing an additional compensation for clients of three banks, who went bankrupt earlier. A provision, providing for a compensation not only for clients of the banks, but also for a legal person, who was a shareholder of one of the bankrupted banks was a part of the amendment. CBA, the regulator and other authorities as well have drawn attention on inadmissibility of such retroactive provision and on an obvious error, relating to payment of so called compensation for a shareholder of the bankrupted bank. CBA addressed the respective directorates of the European Commission with this matter. The investigation has been opened, but interrupted immediately after opening, as the Constitutional Court of the Czech Republic, acting on an initiative of 17 senators, annulled the respective part of the amendment on procedural grounds. BANKING REGULATION Unexpected procedural hindrances, resulting into a delay in legislature, caused a postponement in implementing Basel II capital adequacy rules in the Czech Republic. The rules are in force from 1 July Half-year delay in the transposition of both EC rules into the Czech legislation did not, however, translate into major diffi culties. Utilisation of advanced methods of credit- and operational risk management comes anyway into question since the year 2008 and those banks, who did not aspire on these advanced methods mostly calculated with a possibility of one-year postponement and with a switchover to Basel II from the year After termination of a Basel II joint project by CBA, CNB and the Chamber of Auditors, which followed after fi nalisation of the preparation of the 1st and the 2nd level of regulatory standards all activities were transferred back to the CBA standard structures, particularly on the Banking Regulation Commission. 19

20 ČINNOST ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE Komise pro bankovní regulaci se tedy v uplynulém období opět soustředila převážně na aktivity, které souvisejí s novým konceptem kapitálové přiměřenosti: převzala gesci nad zajištěním spolupráce na tvorbě celé třetí úrovně regulačních pravidel, která formou úředních sdělení ČNB s doporučujícím charakterem dále konkretizují závazná pravidla Basel II transponovaná do zákonů a vyhlášek; zvláštní pozornost věnovala pokračujícímu dialogu s ČNB o implementaci Pilíře 2 a především o obsahu a rozsahu procesu zavedení účinného systému vnitřně stanoveného kapitálu a jeho následného schvalování; ve spolupráci s regulátorem a přizvanými bankovními experty připravila rozsáhlý průzkum aktuálního stavu a očekávaného vývoje ve využívání stresového testování v procesu řízení tržních rizik, rizika likvidity, kreditního a operačního rizika v jednotlivých bankách; výsledky průzkumu mají vysokou informační hodnotu pro banky samotné a regulátor počítá s využitím pro metodická usměrnění; v návaznosti na svoje dřívější aktivity, jejichž výsledkem byla neformální dohoda s ČNB sloužící ke zlepšení vzájemné komunikace při dohlídkách na místě a zvýšení efektivnosti a přínosu dohlídek pro banky, provedla průzkum a vyhodnocení dohodnutých pravidel, a to s pozitivními výsledky. BANKOVNÍ BEZPEČNOST A BOJ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ V oblasti reglementace boje proti praní špinavých peněz a fi nancování terorismu připravilo ministerstvo fi nancí (MF) návrh transpozice tzv. 3.AML směrnice ES a navazující evropské legislativy do českého právního řádu. Návrh nového zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu, který by měl nejpozději 15. prosince 2007 nahradit dosud platnou právní úpravu, sleduje zejména další zvýšení účinnosti preventivních opatření a obrany proti trestné činnosti na tomto úseku. Díky spolupráci s Finančně analytickým útvarem MF (FAÚ) byly banky průběžně informovány o stavu příprav nové právní úpravy a měly možnost průběžných pracovních konzultací. Komise pro bankovní a finanční bezpečnost se zvýšenou měrou věnovala problematice bezpečnosti přímého bankovnictví (v rámci komise vznikla pracovní skupina za účelem operativní a efektivní výměny zkušeností a poznatků, byl zorganizován seminář pro novináře specializované na tuto problematiku). Z další činnosti: ve spolupráci s Policejním prezidiem PČR se uskutečnil 10. ročník pracovního semináře Prevence fi nanční kriminality věnovaný problematice boje proti praní špinavých peněz a fi nancování terorismu, za účasti zástupců FAÚ, ČNB, Nejvyššího soudu a Policie ČR; Expertní pracovní skupina pro fyzickou bezpečnost začala připravovat metodiku pro vyhodnocování bezpečnosti obchodních míst; byla posouzena možnost mezibankovní výměny poznatků a zkušeností na úseku úvěrových podvodů; pokračovala dobrá spolupráce s FAÚ, ČNB a Policií ČR (kde po zrušení Finanční policie bylo nutné spolupráci revitalizovat). DAŇOVÁ PROBLEMATIKA Činnost ČBA v daňové oblasti je ovlivňována soustavnou novelizací daňových zákonů. Nad rámec obvyklých novelizací předložilo MF ve sledovaném období dvě zásadní normy: návrh nového daňového řádu k náhradě stávajícího zákona (č.337/1992 Sb.) o správě daní a poplatků novelu daňových zákonů (tzv. daňová reforma) k realizaci usnesení vlády z dubna t.r. k materiálu Reformní kroky realizované v letech k dosažení stanovených defi citů veřejných rozpočtů Stěžejními aktivitami Daňové komise byly: refl exe současné daňové legislativy ve spolupráci s KPMG sjednocení přístupu k některým fi nančním činnostem (obchodování s devizami, cennými papíry, fi nančními deriváty, poskytování úvěrů a peněžních půjček, směnárenské činnosti) osvobozeným od daně z přidané hodnoty z hlediska výpočtu koefi cientu pro krácení nároku na odpočet DPH; aplikace pokynu MF ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR; 20

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2007 2008 OBSAH / CONTENTS Úvodní slovo prezidenta 4 Makroekonomický vývoj v roce 2007 a výhled 6 Vývoj bankovního

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy tržní ekonomiky (ZTE) Číslo předmětu: 545-0203 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček,

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Vládní dluh & Peněžní kreace

Vládní dluh & Peněžní kreace Vládní dluh & Peněžní kreace Ing. Petr Pavelek, Ph.D. (MF ČR, VŠE a VŠFS) e-mail: pavelek@vse.cz, tel: 724 211 110 11. únor 2010 Agenda Vymezení veřejného dluhu Státní dluh vznik a struktura Dluh, peníze

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015 BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA Pavel Juřík 29. 4. 2015 Historie lichtenštejnského bankovnictví Financial Market Authority 2005 Financial Intelligence Unit 2001 Vstup Lichtenštejnska do EEA a WTO

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku Mgr. Ing. Václav Novotný Advanced Risk Management, s.r.o. Konference "Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Praha,

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky.

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky. Právní a organizační formy pro investice formou PE/VC v zemích bývalé Visegrádské čtyřky Ing. Monika Grebíková Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno,

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement 10/06/2014 Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement Jonáš Rais Contents How to measure performance of members of the Chamber of Deputies of the Parliament? Attendance

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Konzultační materiál

Konzultační materiál Konzultační materiál Klíčové body obsažené v připravovaném makroobezřetnostním doporučení ČNB k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi Účel konzultace

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů

Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů Josef Novotný 1 Abstrakt Příspěvek je věnován popisu stanovení spravedlivé ceny úvěrů. Nejdříve jsou ve stručnosti popsány jednotlivé faktory, které vstupují

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

VLIV EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

VLIV EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU VLIV EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Režňáková Mária ABSTRAKT Přípravě finančních rozhodnutí v podniku musí předcházet analýza okolí podniku včetně analýzy ekonomického okolí. Předložený

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP)

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) Eva Fialová V minulém čísle časopisu jste si mohli přečíst informace o schváleném Integrovaném

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011 2012

Výroční zpráva Annual Report 2011 2012 Výroční zpráva Annual Report 2011 2012 Obsah Contents Předmluva 6 Úvodní slovo prezidenta 8 Makroekonomický vývoj v ČR v letech 2011/2012 a výhled do roku 2013 12 Bankovní sektor v období 2011 2012 Introduction

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více