Proudy, Zpracovсnэ XML. Radek Koэ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proudy, Zpracovсnэ XML. Radek Koэ"

Transkript

1 Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML Radek Koэ Fakulta informanэch technologiэ VUT Bezen 2008 Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 1/ 38

2 Obsah Vstup/Vstup koncepce proud soubory, adresсe binсrnэ proudy (tэdy InputStream, OutputStream) znakovщ proudy (tэdy Reader, Writer) filtrovanщ proudy standardnэ vstup a vstup Komprimace Serializace Zpracovсnэ XML dokument Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 2/ 38

3 Koncepce i/o operacэ Balэky java.io zсkladnэ knihovna pro prсci s proudy java.nio alternativnэ knihovna od verze 1.4+ (new IO) I/O operace zaloeny na i/o proudech transparentnэ platformov nezсvislщ Datov proud libovoln datov zdroj i cэl schopn zpэstupnit/pijmout libovolnщ datovщ bloky reprezentovсn objektem ukrvсnэ detail (skutenщ akce se skutenm i/o zaэzenэm) Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 3/ 38

4 Koncepce i/o operacэ Proudy jako stavebnice kadс tэda reprezentuje jeden typ proudu (definuje jeho vlastnosti operace) novщ vlastnosti se dajэ zэskat vklсdсnэm objekt (proud) do sebe... is = new InputStream(...); bis = new BufferedInputStream(is);... Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 4/ 38

5 Prсce se soubory Tэda java.io.file obaluje fyzickщ soubory (adresсe, linky) na disku speciality systщm soubor (transparentnэ odli enэ) char File.separatorChar ( / nebo \ ) String File.separator char File.pathSeparatorChar ( : nebo ; ) String File.pathSeparator System.getProperty("user.dir") adresс uivatele s jeho UID byl spu tn proces JVM soubor (adresс) je reprezentovсn v objektu abstraktnэm pathname pi pэstupu k zaэzenэ se konvertuje na systщmov zavislщ jmщno vytvoenэm instance tэdy File se k zaэzenэ nepistupuje! Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 5/ 38

6 Tэda File Kostruktory File(String pathname) vytvoэ instanci File konvertovсnэm etzce pathname na abstraktnэ pathname File(String parent, String child) vytvoэ instanci File z etzce parent a etzce child File(File parent, String child) vytvoэ instanci File z abstraktnэho pathname objektu parent pathname a etzce child File(URI uri) vytvoэ instanci File konvertovсnэm danщho file:uri na abstraktnэ pathname Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 6/ 38

7 Tэda File Testovacэ operace boolean exists() boolean isfile() boolean isdirectory() boolean canread() boolean canwrite()... Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 7/ 38

8 Tэda File Vytvoenэ souboru (adresсe) boolean createnewfile() vytvoэ nov prсzdn soubor podle abstraktnэho pathname; vracэ true, pokud se oprace zdaэ boolean mkdir() vytvoэ adresс... boolean mkdirs() jako boolean mkdir(), vytvсэ i adresсovou strukturu, pokud je poteba... Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 8/ 38

9 Tэda File Vytvoenэ doasnщho (temporary) souboru static File createtempfile(string prefix, String suffix) vytvoэ doasn soubor ve standardnэm adresсi static File createtempfile(string prefix, String suffix, File directory) vytvoэ doasn soubor v uvedenщm adresсi Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 9/ 38

10 Tэda File Dal э vlastnosti boolean delete() boolean renameto(file dest) long length() long lastmodified() String getname() String getpath() String getabsolutepath() String getparent()... V echny vlastnosti a operace viz API documentation Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 10/ 38

11 Ukсzka prсce s adresсi File String[] list() vracэ pole etzc reprezentujэcэch jmщna soubor a adresс v adresсi danщm abstraktnэm pathname String[] list(filenamefilter filter) vracэ pole etzc reprezentujэcэch jmщna soubor a adresс v adresсi danщm abstraktnэm pathname, kterщ odpovэdajэ filtru Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 11/ 38

12 Ukсzka prсce s adresсi File File[] listfiles() vracэ pole abstraktnэch pathname reprezentujэcэch soubory a adresсe v adresсi danщm abstraktnэm pathname File[] listfiles(filefilter filter) vracэ pole abstraktnэch pathname reprezentujэcэch soubory a adresсe v adresсi danщm abstraktnэm pathname, kterщ odpovэdajэ filtru File[] listfiles(filenamefilter filter) vracэ pole abstraktnэch pathname reprezentujэcэch soubory a adresсe v adresсi danщm abstraktnэm pathname, kterщ odpovэdajэ filtru Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 12/ 38

13 Ukсzka prсce s adresсi Rozhranэ FilenameFilter definuje jednu metodu boolean accept(file dir, String name) test, zda uveden soubor by ml bt obsaen v seznamu Rozhranэ FileFilter definuje jednu metodu boolean accept(file pathname) test, zda uveden abstraktnэ pathname by ml bt obsaen v seznamu Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 13/ 38

14 Ukсzka prсce s adresсi File cesta = new File("."); String[] seznam; seznam = cesta.list(new FilenameFilter() { public boolean accept(file adr, String cesta) { String soubor = new File(cesta).getName(); return soubor.indexof("x")!= -1; } }); } for(string name : seznam) { System.out.println(name); } Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 14/ 38

15 Binсrnэ proudy Vstupnэ (odvozeny od abstraktnэ tэdy InputStream) pole byt soubor String roura... Vstupnэ (odvozeny od abstraktnэ tэdy OutputStream) pole byt soubor... Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 15/ 38

16 Vstupnэ binсrnэ proudy Operace void close() uzave proud, uvolnэ zdroje abstract int read() te byte, pokud nelze, vracэ -1 int read(byte[] b) te b.length byt int read(byte[] b, int off, int len) te len byt z proudu od pozice off long skip(long n) peskoэ n byt void mark(int readlimit) poznaэ aktuсlnэ pozici (readlimit je poet byt, kterщ lze peэst, ne se znaka stane nevalidnэ) void reset() obnovenэ pozice uchovanщ pi volсnэ mark() boolean marksupported() Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 16/ 38

17 Vstupnэ binсrnэ proudy Odvozenщ od FilterInputStream InputStream java.io.bufferedinputstream proud s vyrovnсvacэ pamtэ java.util.zip.checkedinputstream proud s kontrolnэm soutem javax.crypto.cipherinputstream proud de ifrujэcэ data java.io.datainputstream proud s metodami pro tenэ hodnot primitivnэch datovch typ... Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 17/ 38

18 Vstupnэ binсrnэ proudy analogicky k vstupnэm InputStream OutputStream... Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 18/ 38

19 Ukсzka public static void main(string[] args) { try { FileOutputStream fos = new FileOutputStream("t.tmp"); ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos); oos.writeint(12345); oos.writeobject("today"); oos.writeobject(new Date()); oos.close();... Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 19/ 38

20 Ukсzka FileInputStream fis = new FileInputStream("t.tmp"); ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis); int i = ois.readint(); String today = (String) ois.readobject(); Date date = (Date) ois.readobject(); ois.close(); System.out.println(i + today + date); } } catch (Exception ex) { ex.printstacktrace(); } Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 20/ 38

21 Znakovщ proudy Vstupnэ (odvozeny od abstraktnэ tэdy Reader) BufferedReader PipedReader InputStreamReader FileReader InputStreamReader... Vstupnэ (odvozeny od abstraktnэ tэdy Writer) BufferedReader PipedWriter InputStreamWriter FileWriter InputStreamWriter... Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 21/ 38

22 Konverze mezi proudy Z binсrnэho proudu (vstupnэ/vstupnэ) lze vytvoit proud znakov (vstupnэ/vstupnэ) // vytvoэme binсrnэ vstupnэ proud InputStream is =... // z is vytvoэme znakov proud (pro // dekѓdovсnэ se pouzije std. znakovс sada) Reader isr = new InputStreamReader(is); // znakovщ sady jsou v balэku java.nio Charset chrs = java.nio.charset.forname("iso "); // z is vytvoэme znakov proud (pro // dekѓdovсnэ se pouzije jinс znakovс sada) Reader isr2 = new InputStreamReader(is, chrs); Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 22/ 38

23 Standardnэ vstup a vstup Ve tэd java.lang.system static InputStream in static PrintStream out static PrintStream err Zmna standardnэch proud setin(inputstream in) setout(printstream out) seterr(printstream err) Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 23/ 38

24 Pэklad tenэ ze std. vstupu public class ReadIn { public static void main(string[] args) { try { BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); } } String line; while((line = in.readline()).length()!= 0) { System.out.println(line); } } catch(ioexception ioe) { ioe.printstacktrace(system.err); } Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 24/ 38

25 Komprimace Package java.util.zip BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader(args[0])); BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream(new GZIPOutputStream( new FileOutputStream(args[1]))); int b; while((b = in.read())!= -1) out.write(b); in.close(); out.close(); Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 25/ 38

26 Serializace objekt Serializace perzistence objekt zэskсnэ reprezentace objektu jako sekvence byt uloenэ reprezentace do souboru Deserializace rekonstrukce serializovanщho objektu Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 26/ 38

27 Serializace objekt Serializovan objekt musэ implementovat rozhranэ java.io.serializable nemс сdnщ metody, slouэ pouze pro identifikaci serializovatelnщho objektu v echny podэdy tэdy, kterс implementuje toto rozhranэ, jsou takщ serializovatelnщ promnnщ objektu, kterщ nemajэ bt serializovсny, musэ bt oznaeny modifikсtorem transient pokud je pi (de)serializace nutnщ speciсlnэ chovсnэ, musэ objekt definovat tyto metody private void readobject(objectinputstream is) private void writeobject(objectoutputstream os) viz API pro java.io.serializable Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 27/ 38

28 Serializace objekt pэklad class Clovek implements Serializable { String jmeno; protected Clovek() { } public Clovek(String jmeno) { this.jmeno = jmeno; } public String info() { return jmeno; } } Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 28/ 38

29 Serializace objekt pэklad private static final String soubor = "clovek.dat"; public static void serializuj(clovek p) throws Exception { FileOutputStream fos = new FileOutputStream(soubor); ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos); oos.writeobject(p); fos.close(); } Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 29/ 38

30 Serializace objekt pэklad public static Clovek deserializuj() throws Exception { FileInputStream fis = new FileInputStream(soubor); ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis); Clovek p = (Clovek)ois.readObject(); fis.close(); return p; } Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 30/ 38

31 Prсce s XML XML je standard konsorcia W3C jak vytvсet znakovacэ jazyky ideov vychсzэ ze zhruba o deset let mlad эho standardu SGML (Structure Generalized Markup Language). XML nenэ jeden konkrщtnэ znakovacэ jazyk je to specifikace urujэcэ, jak majэ vypadat znakovacэ jazyky je to metajazyk konceptuсln jde o zjednodu enэ SGML standardu, aby se usnadnila prсce tvrcm parser (analyzсtor) a aplikacэ se zсkladnэm standardem њzce souvisejэ dal э, nap. XML Namespaces, XInclude, XML Base. spolen s dal эmi standardy (XSLT, XSL-FO, XHTML, CSS...) tvoэ rodinu standard XML. Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 31/ 38

32 Struktura XML dokumentu Logickс Fyzickс dokument se lenэ na elementy (jedna z nich je koenovс), atributy element, textovщ uzly v elementech, intrukce pro zpracovсnэ, notace, komentсe dokument je reprezentovсn stromem element jeden logick dokument me bt uloen ve vэce fyzickch jednotkсch (entitсch); vdy alespo v jednщ document entity. <!ENTITY kap1 SYSTEM "kapitola1.xml"> <!ENTITY swn "Softwarovщ noviny"> Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 32/ 38

33 Zpracovсnэ XML dokumentu Hlavnэ typy rozhranэ pro zpracovсnэ XML dat: Stromov orientovanс rozhranэ (Tree-based API) Rozhranэ zaloenс na udсlostech (Event-based API) Rozhranэ zaloenс na vytahovсnэ udсlostэ/prvk z dokumentu (Pull API) Implementace pro Javu parsery souсst JAXP (Java API for XML Processing) nezсvislщ nap. Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 33/ 38

34 Tree-based API Mapujэ XML dokument na stromovou strukturu v pamti dovolujэ libovoln prochсzet vznikl strom; nejznсmj э je Document Object Model (DOM) konsorcia W3C, viz Modely specifickщ pro konkrщtnэ prostedэ pro Javu: JDOM pro Javu: dom4j pro Python: 4Suite Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 34/ 38

35 Event-based API Pi analze dokumentu generujэ udсlosti (podle toho, kde se nachсzejэ) zpracovсvajэcэ aplikace implementuje obsluhu tchto udсlostэ (pomocэ metod callback) udсlostmi эzenс rozhranэ jsou ni э њrovn ne stromovс (pro aplikaci zstсvс vэce prсce ) jsou њspornj э na pam (i as), samotnс analza nevytvсэ trvalщ objekty Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 35/ 38

36 Event-based API Udсlost je... zaсtek a konec dokumentu (start document, end document) komentс (comment) odkaz na entitu (entity reference)... Nejznсmj эm rozhranэm je SAX (http://www.saxproject.org) Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 36/ 38

37 Event-based API Ukazka <?xml version="1.0"?> <doc> <para>hello, world!</para> </doc> Sled udalosti: start document start element: doc {seznam atributu: prazdny} start element: para {seznam atributu: prazdny} characters: Hello, world! end element: para end element: doc end document Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 37/ 38

38 Zdroje informacэ World Wide Web Consortium (W3C) XML Startkabel (EN/NL): aktuality, odkazy Soubor tutoriсl a on-line referencэ v mnoha jazycэch O Reilly XML.COM: lсnky, tutoriсly atd. na vysokщ technickщ њrovni Free XML Software (L. M. Garshol): kolekce odkaz na nekomernэ XML software Kolekce odkaz na obecn XML software (i komernэ) J. Kosek: Radek Koэ Seminс Java Proudy, Zpracovсnэ XML 38/ 38

Práce se soubory v Javě

Práce se soubory v Javě Práce se soubory v Javě Cílem kapitoly je naučit pracovat se soubory a adresáři v Javě. Na jednoduchých příkladech ukázat procházení adresáře, čtení z textového souboru a zápis do textového souboru. Klíčové

Více

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např.

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. objekt rysy javy - zavedení jasného pořádku a etikety - přísné

Více

Replikace v PostgreSQL

Replikace v PostgreSQL Replikace v PostgreSQL CSPUG, Praha Tomс Vondra (tv@fuzzy.cz) Czech and Slovak PostgreSQL Users Group 19.4.2011 Agenda кely replikace Varianty replikace Historie replikace v PostgreSQL Zabudovanс replikace

Více

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTML PIA 2011/2012 Téma 2 Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Algoritmy a programovaní IV Studijní opory

Algoritmy a programovaní IV Studijní opory Algoritmy a programovaní IV Studijní opory 2010 Mgr. Miroslav Langer Anotace předmětu: Síť Internet - historie, struktura, služby. Prohlížeče Internetu, editory Internetových stránek. Jazyk Html - syntaxe

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Obsah Web 2.0 obecně Standardy a technologie AJAX a asynchronní komunikace Sémantický web a jeho standardy Principy a architektura webových

Více

Zabezpečení webových služeb

Zabezpečení webových služeb Zabezpečení webových služeb Martin Lasoň martin.lason.fei@vsb.cz Abstrakt Webové služby jsou v současné době rychle se rozvíjející technologií. Existuje několik standardů jejichž implementace bude důležitá

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Rozšíření ExtBrain Communicatoru o další komunikační protokoly Yun Ruan Vedoucí práce: Ing. Tomáš Novotný

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy Firmware Je zcela základní programové vybavení, které bývá integrální

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Úvod Jazyk Knihovny C++11 Úvod Úvod Jazyk Knihovny C++11 Literatura Seminář C++ Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266

Více

Syntaxe vyjímek. #include #include using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private:

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private: Vyjímky. Pod pojmem výjimka se rozumí nějaká výjimečná situace, která nastane v dané funkci. V jazyce C i C++ se často používá návratových hodnot funkcí, které vracejí úspěšnost provádění nějaké operace

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. WEBGRAPHS Generátor grafů matematických funkcí jako server control v asp.net. 2007 Michal Horák

DIPLOMOVÁ PRÁCE. WEBGRAPHS Generátor grafů matematických funkcí jako server control v asp.net. 2007 Michal Horák PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE WEBGRAPHS Generátor grafů matematických funkcí jako server control v asp.net 2007 Michal Horák Místopřísežně prohlašuji,

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Základy HTML (2. přednáška)

Základy HTML (2. přednáška) Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke

Více

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS GENEROVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO

Více