Práce se soubory v Javě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce se soubory v Javě"

Transkript

1 Práce se soubory v Javě Cílem kapitoly je naučit pracovat se soubory a adresáři v Javě. Na jednoduchých příkladech ukázat procházení adresáře, čtení z textového souboru a zápis do textového souboru. Klíčové pojmy: Adresář, soubor, třída File, výpis adresáře, selektivní výpis adresáře. Třída File, její vlastnosti a metody Pro práci se soubory i adresáři používáme třídu File Nachází se v balíčku java.io K souboru i adresáři přistupujeme vpodstatě stejně Třída File přímo nazajišťuje fyzické čtení nebo zápis, jen nám pomáhá s adresáři a soubory pracovat Pro zjištění aktuálního adresáře můžeme použít volání metody: String System.getProperty("user.dir") Konstruktor třídy File Pro vytvoření instance můžeme použít konstruktory: File(absolutniCesta, jmenosouboru) File(relativniCestaDoTMP/oddelovacAdresaru/jmenoSouboru) File(jmenoSouboru) Můžeme vytvořit instanci třídy File i pro soubor, který fyzicky neexistuje Oddělovače Oddělovač adresářů i cest se liší pro systémy UNIX a MS Windows Třída File má tyto statické proměnné nastavující oddělovače: char separatorchar String separator char pathseparatorchar String pathseparator Metody třídy File boolean exists()... zjistí, zda soubor nebo adresář na disku opravdu existuje boolen isfile()... zjistí, jestli je existující soubor nebo adresář souborem boolen isdirectory()... zjistí, jestli je existující soubor nebo adresář adresářem createnewfile()... vytvoří nový soubor mkdir()... vytvoří nový adresář mkdirs()... vytvoří více nových adresářů Práce se soubory v Javě 1/10

2 length()... zjistí délku souboru lastmodified()... vrací datum poslední modifikace v unixovém čase (před vypsáním předat konstruktoru třídy Date) renameto()... soubor i adresář můžeme přejmenovat delete()... soubor nebo prázdný adresář můžeme smazat String[] list()... vrací pole názvů souborů a podadresářů daného adr. File[] listfiles()... vrací pole typu File souborů a podadresářů Příklad 1: Výpis obsahu adresáře import java.io.*; public class Soubory { System.out.println("Aktuální adresář: "+System.getProperty("user.dir")); File adresar = new File("C://java"); if (adresar.exists()) { System.out.println("adresář " + adresar.getname() + " existuje"); File[] soubory = adresar.listfiles(); for (File s: soubory) { System.out.println("* " + s.getname()); else { System.out.println("adresář " + adresar.getname() + " neexistuje"); adresar.mkdir(); Příklad 2: Zjištění druhu souboru import java.io.*; public class Soubory { System.out.println("Aktuální adresář: "+System.getProperty("user.dir")); File adresar = new File("C://java"); if (adresar.exists()) { System.out.println("adresář " + adresar.getname() + " existuje"); File[] soubory = adresar.listfiles(); for (File s: soubory) { String popis = (s.isdirectory()?"adresář":"soubor"); System.out.println(popis+" " + s.getname()+" velikost: "+s.length()); else { System.out.println("adresář " + adresar.getname() + " neexistuje"); adresar.mkdir(); Práce se soubory v Javě 2/10

3 Příklad 3: Rekurzivní výpis adresáře výpis obsahu adresáře umístíme do metody, které jako parametr zadáme název adresáře public static void vypisadresare(string jmeno) { File adresar = new File(jmeno); File[] soubory = adresar.listfiles(); for (File s: soubory) { String popis = (s.isdirectory()?"adresář":"soubor"); System.out.println(popis+" " + s.getname()+" velikost: "+s.length()); pak metoda main() bude vypadat třeba takto: String adresar; Scanner vstup = new Scanner(System.in); System.out.println("Zadej jméno adresáře: "); adresar = vstup.next(); vypisadresare(adresar); pak budeme volat tuto metodu rekurzivně public static void vypisadresare(string jmeno) { File adresar = new File(jmeno); File[] soubory = adresar.listfiles(); for (File s: soubory) { if (s.isdirectory()) { System.out.println("*** "+s.getname()); String novyadresar = jmeno+"/"+s.getname(); vypisadresare(novyadresar); else { System.out.println("file: " + s.getname()+" velikost: "+s.length()); Práce se soubory v Javě 3/10

4 Čtení ze vstupů a zápis na výstupy Pro jakýkoliv přenos informace je nutné otevřít proud Proud = stream kanál, kterým proudí informace je otevírán programem, kterýpožaduje komunikaci po skončení komunikace je zapotřebí proud zavřít V balíčku java.io se nachází přes 50 tříd pro práci s proudy Rozlišujeme proudy podle směru toku dat: vstupní... z nich čteme výstupní... do nich zapisujeme Podle obsahu dat: textové... proudy znaků = 16 bitů binární... proudy bajtů = 8 bitů Abstraktní metody a třídy pro práci s proudy Vstupní proudy Výstupní proudy Znakově orientované proudy třída Reader třída Writer int read() int read(char[] pole) void write(int i) void write(char[] pole) void write(string retezec) Bajtově orientované proudy třída InputStream třída OutputStream int read() int read(byte[] pole) void write(int i) void write(byte[] pole) Metoda read() vrací při dosažení konce proudu -1 Všechny metody jsou přetížené Z dalších metod je důležitá metoda close() Každá z těchto abstraktních tříd má kolem 10 potomků Třídy provádějící fyzický přesun dat Zařízení Přesun znaků Přesun bajtů paměť soubor roura chararrayreader chararraywriter StringReader StringWriter FileReader FileWriter PipeReader PipeWriter ByteArrayInputStream ByteArrayOutputStream StringBufferInputStream FileInputStream FileOutputStream PipeInputStream PipeOutputStream Práce se soubory v Javě 4/10

5 Práce se soubory, neformátované čtení a zápis Třídy pro vstup a výstup znaků: FileReader a FileWriter bajtů: FileInputStream, FileInputStream Instanci těchto tříd vytvoříme pomocí třídy File Testujeme nejdříve, jestli soubor existuje Kdyby neexistoval, vyvolal by konstruktor výjimku FileNotFoundException POZOR NA NASTAVENÍ SKRÝT PŘÍPONU ZNÁMÝCH SOUBORŮ!!!! Příklad 4: Čtení znaků ze souboru import java.io.*; class CteniZapisZnaku { File vstupnisoubor = new File("vstup.txt"); File vystupnisoubor = new File("vystup.txt"); FileReader fr = new FileReader(vstupniSoubor); FileWriter fw = new FileWriter(vystupniSoubor); int c; while ((c=fr.read())!= -1) { System.out.println(c); fw.write(c); fr.close(); fw.close(); System.out.println("Soubor " + vstupnisoubor + "nelze otevřít"); Příklad 5: Čtení bajtů ze souboru class CteniZapisBajtu { File vstupnisoubor = new File("vstup.txt"); File vystupnisoubor = new File("vystup.txt"); FileInputStream fr = new FileInputStream(vstupniSoubor); FileOutputStream fw = new FileOutputStream(vystupniSoubor); int c; Práce se soubory v Javě 5/10

6 while ((c=fr.read())!= -1) { System.out.println(c); fw.write(c); fr.close(); fw.close(); System.out.println("Soubor " + vstupnisoubor + "nelze otevřít"); Metody tříd FileReader a FileWriter Třídy vlastností jsou to pomocné třídy, filtry nestarají se o fyzický přenos dat slouží pro úpravu dat načtených před zápisem pracují s proudem bajtů znaků příklady: bufferování = využití vyrovnávací paměti formátovaný výstup... PrintWriter, PrintStream konverze mezi znaky a bajty... InputStreamReader, OutputStreamWriter filtrování... FilterWriter, FilterInputStream vlastnost dodáme proudu tak, že jej použijeme jako parametr konstruktoru třídy dané vlastnosti: FileReader fr = new FileReader(cesta); BufferedReader in = new BufferedReader(fr); pak můžeme použít metody předka: read(), write() Bufferování použití vyrovnávací paměti urychlí vstup a výstup zapisuji do bufferu, pak s tím něco udělám lze použít pro proudy znaků: BufferedReader, BufferedWriter bajtů: BufferedInputStream, BufferedOutputStream čtení po řádcích výběrové čtení Práce se soubory v Javě 6/10

7 Příklad 6: Čtení ze souboru class CteniSouboru { Scanner vstup = new Scanner(System.in); String nazevsouboru; String celytext = ""; System.out.print("Zadej jméno souboru: "); nazevsouboru = vstup.next(); FileReader fr = new FileReader(nazevSouboru); BufferedReader in = new BufferedReader(fr); String radek; int i=0; while ((radek = in.readline())!= null) { System.out.println(++i + ". řádek: " + radek); celytext = new String(celyText + radek + "\n"); System.out.print("\n*** Výpis celého textu ***\n"+celytext); fr.close(); in.close(); System.out.println("Soubor " + nazevsouboru + "nelze otevřít"); Příklad 7: Zápis do souboru import java.io.*; import java.util.scanner; class CteniZapisSouboru { Scanner vstup = new Scanner(System.in); String nazevsouboru, vystup="zapis.txt"; String celytext = ""; System.out.print("Zadej jméno souboru: "); nazevsouboru = vstup.next(); FileReader fr = new FileReader(nazevSouboru); BufferedReader in = new BufferedReader(fr); FileWriter fw = new FileWriter(vystup); BufferedWriter out = new BufferedWriter(fw); String radekin, radekout; int i=0; Práce se soubory v Javě 7/10

8 while ((radekin = in.readline())!= null) { radekout = new String(++i + ". řádek: " + radekin); celytext = new String(celyText + radekin + "\n"); out.write(radekout); out.newline(); System.out.print("\n*** Výpis celého textu ***\n"+celytext); out.close(); fw.close(); fr.close(); in.close(); System.out.println("Soubor " + nazevsouboru + "nelze otevřít"); Příklad 8: GUI Editor import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.io.*; public class Editor extends JFrame { private JScrollPane sp = null; private JTextArea ta = null; private JMenuBar mb = null; private JMenu menu[] = new JMenu[2]; private JMenuItem mi[] = new JMenuItem[3]; private Container obsah; private String text; public Editor() { inicializaceeditoru(); //obsahokna(); zviditelneniokna(); public void inicializaceeditoru() { this.setsize(300, 200); this.settitle("textový editor"); this.setlocation(100,100); this.setlayout(new FlowLayout()); menu(); obsah = this.getcontentpane(); ta = new JTextArea(); obsah.add(ta); Font f = Font.decode("Monospaced"); if (f!= null) ta.setfont(f); sp = new JScrollPane(ta, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED); Práce se soubory v Javě 8/10

9 setcontentpane(sp); public void menu() { mb = new JMenuBar(); this.setjmenubar(mb); menu[0]= new JMenu("Soubor"); mb.add(menu[0]); mi[0] = new JMenuItem("Nový"); mi[1] = new JMenuItem("Otevřít"); mi[2] = new JMenuItem("Uložit"); int i; for (i=0; i<3; i++) { menu[0].add(mi[i]); mi[i].addactionlistener(new VyberMenu(i)); menu[1]= new JMenu("Nápověda"); mb.add(menu[1]); class VyberMenu implements ActionListener { int akce; public VyberMenu(int akce) { this.akce = akce; public void actionperformed(actionevent e) { String s = ""; switch(akce) { case 0: clear(); break; case 1: otevrit(); break; case 2: ulozit(); break; public void novy() { ta.settext("novy"); public void otevrit() { String nazev = "H:/java/_GUI/soubory/vstup.txt"; File in = new File(nazev); if (in.exists()) nactenisouboru(nazev); else ta.settext("soubor neexistuje"); public void ulozit() { String nazev = "H:/java/_GUI/soubory/vystup.txt"; zapisdosouboru(nazev); Práce se soubory v Javě 9/10

10 public void zapisdosouboru(string nazev) { String celytext = ta.gettext(); FileWriter fw = new FileWriter(nazev); BufferedWriter out = new BufferedWriter(fw); out.write(celytext); out.close(); JOptionPane.showMessageDialog(this, "Soubor nelze uložit.", "Chyba", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); public void clear() { ta.settext(""); public void nactenisouboru(string nazev) { String celytext = ""; FileReader fr = new FileReader(nazev); BufferedReader in = new BufferedReader(fr); String radka; while ((radka = in.readline())!= null) { celytext = new String(celyText + radka + "\n"); ta.settext(celytext); fr.close(); in.close(); JOptionPane.showMessageDialog(this, "Soubor nelze otevřít.", "Chyba", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); public void zviditelneniokna() { this.setdefaultcloseoperation(jframe.exit_on_close); this.setvisible(true); Literatura: Pavel Herout: Učebnice jazyka Java, Koop České Budějovice Práce se soubory v Javě 10/10

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např.

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. objekt rysy javy - zavedení jasného pořádku a etikety - přísné

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Úvod Jazyk Knihovny C++11 Úvod Úvod Jazyk Knihovny C++11 Literatura Seminář C++ Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky. Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti

Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky. Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti Praha, 2010 Autor: Dan Martinec Prohlášení

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Normalizace dat pro neuronovou síť GAME

Normalizace dat pro neuronovou síť GAME České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Normalizace dat pro neuronovou síť GAME Dezider Meško Vedoucí práce: Ing. Mirek Čepek Studijní program:

Více

It s Free Crunch Time http://www.g95.org

It s Free Crunch Time http://www.g95.org It s Free Crunch Time http://www.g95.org Klíčové rysy G95 Volně šiřitelný překladač jazyka Fortran 95. Současná (September 2006) verze g95 je 0.91. GNU Open Source, GPL licence. Běh přeložených programů

Více

OpenOffice.org 1.0.1 CZ

OpenOffice.org 1.0.1 CZ OpenOffice.org 1.0.1 CZ Průvodce instalací Prosinec 2002, Revize E Obsah 1. Průvodce systémem OpenOffice.org CZ 7 Ikony v dokumentaci 7 2. Instalace OpenOffice.org CZ 9 Typy instalace 9 Obecné rady při

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Kde se rozšíření nacházejí. extensions, a to ještě před deklaraci rodů či proměnných. extensions [sound speech] Průvodce rozšířeními 1

Kde se rozšíření nacházejí. extensions, a to ještě před deklaraci rodů či proměnných. extensions [sound speech] Průvodce rozšířeními 1 Průvodce rozšířeními NetLogo umožňuje uživatelům napsat si nové příkazy a reportéry v Javě a pak je použít ve svých modelech. Této funkcionalitě je věnována následující kapitola. První část se zaměřuje

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více