Laboratorní příručka OKH, FN Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka OKH, FN Brno"

Transkript

1 Laboratorní příručka OKH, FN Brno Obsah 0 Obsah 1 Úvod 2 Údaje o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře 2.2 Informace o laboratoři 2.3 Programy řízení kvality 2.4 Organizace oddělení 2.5 Nabízené služby 3 Příprava pacienta před odběrem 3.1 Žilní krev 3.2 Faktory ovlivňující laboratorní výsledky Fyzická zátěž Dieta Dehydratace Vliv léků Fyziologické stavy 4 Primární vzorky 4.1 Základní informace Seznam vyšetření 4.2 Požadavky na vyšetření Identifikace primárního vzorku Požadavkový list (žádanka) Telefonický požadavek Urgentní požadavek 1

2 4.3 Manipulace se vzorky Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Doprava vzorků 5 Přijímání vzorků 5.1 Přijímání vzorků 5.2 Nepřijetí vzorků a žádanek Vzorek není určen k vyšetření na OKH Nesprávně dodaný biologický materiál Správně dodaný biologický materiál bez žádanky nebo s nespránou (i potřísněnou) žádankou Dodaná pouze žádanka bez biologického materiálu K biologickému materiálu chybí žádanka, ale biologický materiál má označení VITÁLNÍ INDIKACE nebo STATIM Zásadní rozpor v identifikaci žádanky a biologického materiálu Rozlití biologického materiálu při transportu potrubní poštou v PMDV 6 Vydávání výsledků 6.1 Způsoby vydávání výsledků 6.2 Telefonické hlášení výsledků 6.3 Opakovaná a dodatečná vyšetření 6.4 Změny výsledků a nálezů Neshoda zjištěná na OKH Neshoda zjištěná odesilatelem 6.5 Konzultační činnost laboratoře 6.6 Řešení stížností 7 Seznam vyšetřovaných parametrů 8 Klinické interpretace laboratorních výsledků 9 Zkratky 2

3 1. Úvod Oddělení klinické hematologie je součástí FN Brno a sestává se ze dvou pracovišť z pracoviště medicíny dospělého věku v Bohunicích, které bylo založeno v roce 1977 a z pracoviště dětské medicíny v Černých polích, které bylo založeno v roce V roce 2000 došlo ke spojení obou pracovišť v rámci vytvoření Fakultní nemocnice Brno. Záměrem našeho oddělení je poskytování co nejkvalitnějších služeb, tzn. v požadovaných termínech, v co nejlepší kvalitě a v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a trendy v oboru hematologie. K tomuto nám napomáhá zavedený systém managementu kvality dle ČSN ISO 9001:2001. Laboratorní příručka má podat široké zdravotnické veřejnosti ucelený přehled činností, které jsou na našem oddělení prováděny nebo zajišťovány. Orientace v nabízených službách má potom přispět ke zvýšení spolupráce zdravotnického zařízení a laboratoře na všech souvisejících úrovních (indikace vyšetření, příprava pacienta, odběr BM, správná dokumentací, transport BM, příjem a příprava BM na laboratoři, vlastní analýza,hodnocení a vydávání výsledků), které ovlivňují kvalitu výsledku vyšetření. 3

4 2. Údaje o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře Název organizace Fakultní nemocnice Brno Název laboratoře Oddělení klinické hematologie Pracoviště Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) Pracoviště dětské medicíny (PDM) Adresa Jihlavská 20, Brno Černopolní 9, Brno Primář oddělení Prof. MUDr. Miroslav Penka, Csc. IČO DIČ CZ IČP laboratoř morfologie, koagulace, LEHABI: laboratoř molekulární biologie: Telefon sekretariát OKH Telefon na laboratoře pohotovost, pohotovost statim rutinní morfologie rutinní morfologie rutinní morfologie koagulace koagulace speciální morfologie speciální morfologie molekulární biologie LEHABI Fax Internetová adresa Příjem biologického pavilon CH, 4. nadzemní pavilon A, 1. nadzemní 4

5 materiálu podlaží podlaží Speciální odběry ambulance, DTC 5. nadzemní podlaží odběrová místnost, pavilon G, 1. nadzemní podlaží Provozní doba PMDV Provozní doba PDM denně 24 hodin 2.2 Informace o laboratoři Oddělení klinické hematologie (OKH) je součástí FN Brno. Sestává ze dvou pracovišť z Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) v Bohunicích a z Pracoviště dětské medicíny (PDM) v Černých polích. OKH je organizačně ve FN zařazeno do celku společných vyšetřovacích a léčebných složek SVLS. OKH poskytuje diagnostické, preventivní, terapeutické, depistážní a dispenzární zabezpečení nemocným s chorobami krve a krvetvorných orgánů, ve své klinické části je zaměřeno na neonkologickou oblast těchto stavů. Vedle léčebně preventivní činnosti se zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko-výzkumnými aktivitami. Provádí také expertní činnost v celostátním systému externí kontroly kvality. Činnost OKH se zaměřuje na provádění laboratorních diagnostických metod v hematologii včetně interpretace jejich výsledků pro klinickou praxi poskytování klinické léčebně-preventivní péče zabezpečované ambulancí OKH pregraduální a postgraduální výuková činnost pro různé kategorie pracovníků v oboru hematologie experimentální vědecko-výzkumná činnost 2.3 Programy řízení kvality OKH FN Brno má zaveden program pro řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2000, se strategickými záměry FN Brno, s koncepcí oboru hematologie a s legislativními požadavky. OKH FN Brno má certifikován Systém managemantu jakosti dle normy ISO 9001:2000 od 30. dubna 2003 firmou Det Norske Veritas. S certifikací pracoviště souvisí i pravidelné provádění kontrolních a recertifikačních auditů. OKH FN Brno je zařazeno od do Registru klinických laboratoří v rámci Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR číslo osvědčení: HEM/

6 OKH FN Brno má již dlouhodobě zaveden vlastní široký program řízení interních kontrol kvality pro jednotlivá vyšetření a pravidelně se účastní systému externího hodnocení kvality jak na národní (firma SEKK), tak mezinárodní úrovni. Certifikáty, které jsou vydávány na základě správnosti provedených analýz, jsou potom dokladem k oprávnění provádění příslušných vyšetření. 2.4 Organizace oddělení OKH FN Brno tvoří 8 úseků vedení, úsek morfologie, koagulace, úsek speciální morfologie, úsek hematologie PDM, úsek molekulární biologie a genetiky, úsek LEHABI a úsek ambulance. Řídící úsek OKH je situováno na Pracovišti medicíny dospělého věku. Organizace úseků: Vedení oddělení: primář, zástupce primáře, vedoucí laborant, THP Úsek morfologie: vedoucí VŠ, lékaři, úsekový laborant, SZP Úsek koagulace: vedoucí VŠ, lékaři, úsekový laborant, SZP Úsek speciální morfologie: vedoucí lékař, lékaři, VŠ, úsekový laborant, SZP, PZP Úsek hematologie PDM: vedoucí lékař, lékaři, VŠ, úsekový laborant, SZP, PZP Úsek molekulární biologie a genetiky: vedoucí VŠ, SZP, PZP Úsek LEHABI: vedoucí lékař, lékaři, VŠ, SZP, THP Úsek ambulance: vedoucí lékař, lékaři, SZP, PZP 2.5 Nabízené služby Vzhledem k provozu, organizaci a náplni práce na OKH jsou prováděna vyšetření: rutinní, speciální, statimová a na pohotovostní službě. Podrobné informace o jednotlivých vyšetřeních jsou uvedeny v následujícím textu (primární vzorky, preanalytický proces, vydávání výsledků, kompletní seznam vyšetřovaných parametrů). OKH PMDV i PDM také zajišťuje ambulantní a konziliární činnost. 6

7 3. Příprava pacienta před odběrem žilní krve 3.1 Žilní krev Odběr žilní (venózní) krve se většinou provádí ráno nalačno s ohledem na lékové interference a s ohledem na to, že obsah řady analytů během dne v krvi kolísá. Žilní krev se většinou odebírá z horních končetin kubitální jamky, případně ze žil na dorzální straně rukou. Ráno před odběrem pacient může konzumovat jen vodu nebo neslazený čaj. U dětí do 6 let lze tolerovat piškoty nebo suchý rohlík alespoň 2 hod před odběrem. U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hod. před odběrem. 3.2 Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi Fyzická zátěž Cca 24-48hod před odběrem žilní krve není vhodné provádět nárazovou vysokou fyzickou aktivitu ve smyslu silové či vytrvalostní zátěže. Vhodné je zachovat zavedenou každodenní fyzickou aktivitu Dieta Potrava může způsobit změnu koncentrací jednotlivých laboratorních analytů. Aby se zabránilo chybám v interpretaci, doporučuje se lačnění v délce 10-12hod., lačnění delší než 12 hod. je nevhodné, kratší je nedostatečné (netýká se tekutin!! Viz dále). U kojenců a dětí do 6 let viz výše Dehydratace Dehydratace může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr, navíc výsledky laboratorních odběrů můžou být výrazně zkresleny. Je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval dostatečný pitný režim. Není však vhodné podávat slazené tekutiny. U kojenců viz výše Vliv léků Vliv léků má mimořádný podíl na výsledky laboratorních odběrů. Nutno přesně specifikovat typ odběru a dle toho eventuelně vyloučit na určitou dobu lék, který konkrétní laboratorní nález může výrazně ovlivnit. kyselina acetylsalicylová - vysadit cca 7-10 dnů před odběrem (při odběrech PFA 100, agregace trombocytů) 7

8 ostatní antiagregancia (ticlopidin, clopidogrel, dipyridamol ) a nesteroidní antirevmatiká vhodné vysadit minimálně hodin před odběrem (při odběrech PFA 100, agregace trombocytů). Pokud to ve vyjímečných případech není možné, je nutné uvést tuto skutečnost na žádance. kumariny s výjimkou sledování léčby se doporučuje provést odběry 6 8 týdnů po vysazení léčby (odběry ProCGlobal, Protein S, Protein C, lupus antikoagulans, všechny K dependentní faktory FII, FV, FVII, FX). Pokud je potřeba odběr výše uvedeného i při kumarinech, je tento možný pouze po konzultaci hematologa. hormonální antikoncepce, hormonální léčba - doporučuje se provést odběry 6-8 týdnů po vysazení léčby (zejména odběry ProCGlobal, Protein S, Protein C, lupus antikoagulans, FVIII, vwf) LMWH (nízkomolekulární hepariny), UFH (nefrakcionované hepariny) doporučuje se poslední aplikace minimálně 12 hodin před odběry (zejména při odběru lupus antikoagulans). Při odběrech za účelem monitorace léčby LMWH (antixa aktivita) se odběr provádí 3-4 hodiny od poslední aplikace (netýká se kontinuálního podávání LMWH). Aplikace heparinů zkresluje např. i stanovení hladiny antitrombinu. Na žádanku je nutné vždy léčbu uvádět Fyziologické stavy Gravidita, šestinedělí Během gravidity a šestinedělí dochází ke změnám hemokoagulačních poměrů, proto můžou být některé laboratorní odběry ovlivněny (zejména test ProCGlobal, Protein S, vwf, FVIII, euglobulinová lýza) Menstruační cyklus Testy na von Willebrandovu chorobu se doporučují provádět den cyklu, kdy je jeho aktivita nejnižší. Vzhledem k aktivaci fibrinolýzy je vhodné provádět vyšetření na euglobulinovou lýzu až po ukončení menstruace. 4. Primární vzorky 4.1 Základní informace Pro intravenózní odběry krve je potřebné dodržovat určité pořadí odběrů, na kterém se shodly laboratorní sekce oboru klinické hematologie a klinické biochemie. Při více odběrech je nutné první zkumavku (4 5 ml) krve odebrat na jakákoliv vyšetření (např. biochemie, serologie), a potom následuje přesné pořadí odběrů: krevní obraz, agregace, koagulace, sedimentace a další vyšetření v libovolném pořadí. Odebrané vzorky do zkumavek s přísadami je nutné bezprostředně po odběru promíchat cca pětinásobným šetrným převrácením. Primární vzorky musí být správně odebrány a identifikovány s řádně vyplněnou žádankou. Ztížené odběry vzorků je vhodné uvádět na žádance, poněvadž tímto může být vyšetření také ovlivněno. 8

9 V následující kapitole jsou uvedeny základní informace pro odběry a jednotlivá vyšetření s poznámkami, které uvádí případná odlišení evt. specifikace pro pracoviště PMDV nebo PDM Seznam vyšetření Morfologie a hemolýzy platí jen pro pracoviště : [X] - PMDV, [ ] - PDM * písemně následující pracovní den + dle počtu požadavků na vyšetření # nelze posílat potrubní poštou [t]: není-li uvedeno jinak, rozumí se stabilita při laboratorní teplotě typ vyšetření typ služby: (R)utinní, (S)tatimové, (Spec)iální, (Ord)inace hematologa primární materiál množství obsah odběrové nádobky stabilita vzorku od odběru do vyšetření [t] doba obratu Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů R, S nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] statim rutina EDTA 5 hodin 2 hodiny tentýž den Krevní obraz s imunologickým vyšetření absolutního počtu trombocytů [X] Diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin tentýž den EDTA 5 hodin následující pracovní den Trombocyty z citrátu R, S nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] Trombocyty mikroskopicky R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] citrát 1:10 5 hodin 2 hodiny tentýž den EDTA 5 hodin následující pracovní den Schistocyty R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin následující pracovní den Retikulocyty R, S nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin 2 hodiny tentýž den 9

10 Nátěr na eozinofily R punktáty, sekrety přímo nátěr na sklo 5 hodin následující pracovní den Osmotická rezistence R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] Hemoglobin F R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] heparin 48 hodin [ ] písemně do týdne EDTA ihned odeslat písemně do týdne [X]; do 3 pracovních dnů [ ] Autohemolýza Spec.: Pondělí až středa defibrinovaná krev [X]; nesrážlivá krev [ ] 15 ml [X] 6 ml [ ] Hartmanův test R nesrážlivá krev 5 ml od pacienta a normální kontrolní vzorek skleněná baňka, skleněné kuličky, vydává laboratoř [X]; citrát 1:10 [ ] ihned odeslat písemně do týdne citrát 1:10 ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Heinzova tělíska R nesrážlivá krev 3 ml EDTA ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Hemosiderin v moči R moč 10 ml ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Pink test R nesrážlivá krev 3 ml EDTA ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Hemoglobin A2 [X] R nesrážlivá krev 1 ml EDTA 24 hod. při [t], týden při 2-8 C písemně do týdne 10

11 Hemoglobin - elektroforéza [ ] Morfologie speciální R nesrážlivá krev 1 ml EDTA / heparin Sternální punkce Spec. kostní dřeň nátěry na sklo, dle množství odebraného materiálu Trepanobiopsie Spec. kostní dřeň nátěry na sklo, dle množství odebraného materiálu ihned odeslat 2 měsíce 24 hodin 3 pracovní dny [X]; týden [ ] 24 hodin 3 běžné pracovní dny [X]; týden [ ] Paraziti - mikroskopické vyšetření Spec. nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin 3 pracovní dny [X]; týden [ ] Železo Spec. kostní dřeň 1 nátěr na sklo 24 hodin týden Alkalická fosfatáza Spec. nesrážlivá krev 3 ml [X] EDTA 24 hodin týden 1 ml [ ] Myeloperoxidáza Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden PAS Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Alfa-naftylacetát esteráza a inhibice NaF Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 2 nátěry na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Alfa-naftylbutyrát esteráza a inhibice NaF [ ] Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 2 nátěry na sklo; 1 ml EDTA 24 hodin týden Naftol AS-D chloracetát estaráza Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Kyselá fosfatáza a inhibice kyselinou vinnou Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 2 nátěry na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Lipidy [ ] Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 1 ml EDTA 24 hodin týden Kyselá nespecifická esteráza [ ] Spec. kostní dřeň 1 nátěr na sklo 24 hodin týden 11

12 Punktát, likvor [ ] Spec. Punktát, likvor 200 µl ihned odeslat týden Kultivace krvetvorných buněk Spec. kostní dřeň, 10 ml heparin ihned odeslat 15 pracovních dnů CFU-GM [X] nesrážlivá krev Kultivace krvetvorných buněk BFU-E [X] Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 10 ml heparin ihned odeslat 15 pracovních dnů Koagulace Protrombinový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] fibrinogen R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den Aktivovaný parciální tromboplastinový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Trombinový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] D-dimery R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Antitrombin R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Reptilázový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Heparin anti Xa - LMWH R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát nebo spec. CTAD Euglobulinová lýza Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den ihned odeslat 2 hodiny * tentýž den * citrát 30 minut 4 hodiny tentýž den Etanolová gelifikace R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 30 minut 2 hodiny tentýž den Konzumpce protrombinu Ord srážlivá krev 3x2 ml spec.skl.zkum. OKH ihned odeslat tentýž den Retrakce koagula Ord nesrážlivá krev 5 ml citrát ihned odeslat tentýž den APTT citlivé k LA Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den APTT necitlivé k LA Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den Kroužící antikoagulans PT Ord,S nesrážlivá krev 5 ml citrát 2 hodiny 4 hodiny * tentýž den * 12

13 Kroužící antikoagulans APTT Ord,S nesrážlivá krev 5 ml citrát 2 hodiny 4 hodiny * tentýž den * Korekční test PT Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny * tentýž den * Korekční test APTT Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny * tentýž den * Koagulace speciální Agregace ADP Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace kolagen Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace ristocetin Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace epinefrin Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace kys. arachidonová Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace trombin Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace kationický propylgalát Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace samovolná Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregační vyšetření HIT [X] Ord nesrážlivá krev, současně stejnoskup. normál # 10 ml spec. zkumavka citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* Protilátky x Heparin/PF4 Ord srážlivá krev 5 ml 1 hodinu tentýž den* PFA Ord nesrážlivá krev # 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* Vyšetření LA Ord nesrážlivá krev 2x 5 ml citrát ihned odeslat 3 týdny Doba krvácení-ivy Ord tentýž den Faktor II Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů Faktor V Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů Faktor VII Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů 13

14 Faktor X Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů Faktor VIII Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 2 týdny Faktor IX Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc Faktor XI Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc Faktor XII Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc Inhibitor faktorů Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 2 měsíce Faktor XIII Ord nesrážlivá krev 5 ml [X] 3 ml [ ] citrát 1 hodinu 2 měsíce ProC Global Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 14 dnů APC-rezistence Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 2 měsíce Protein C Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 týdnů Protein S Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 týdnů Plazminogen Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 měsíců alfa-2-antiplazmin Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 měsíců PAI-1 Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát ihned odeslat tentýž den* 2 měsíce + VWF:RCo Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc LIA vwf:ag Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 týdnů LIA protein S- volný Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců + ELISA protein S - celkový Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců + EID fibrinogenu Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců EID antitrombinu Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců 14

15 Solubilní transferinový receptor Molekulární genetika [X] Ord srážlivá krev 5 ml 2 hodiny 3 měsíce + Izolace DNA Spec nesrážlivá krev >1 ml EDTA Stanovení polymorfismu FVL G1691A Stanovení polymorfismu Prothr. G20210A Stanovení polymorfismu MTHFR C677T Stanovení polymorfismů HFE: C282Y, H63D, S65C Stanovení polymorfismu PAI- 1 (4G/5G) Stanovení polymorfismu FXIII Val34Leu LEHABI [X] 48 hodin (lab. teplota) / měsíc (2-8 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů T lymfocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá B lymfocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá NK buňky R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Monocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Myeloidní buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Leukocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Dendritické buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Trombocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Kmenové buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Apoptotické buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Exprese TCR receptorů R kostní dřeň, krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny 2,7 ml citrát 2 hodiny 4 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 15

16 Exprese kostimulačních molekul Exprese povrchových a intracelulárních lehkých řetězců Spec Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá kostní dřeň, krev - nesrážlivá Aktivace T lymfocytů R kostní dřeň, krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 3 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny Absolutní počet buněk R krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny základní imunofenotypizace R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Imunofenotypizace u mnohočetného myelomu Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 24 hodin 3 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 3 dny Imunomonitoring Spec krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 2 hodiny 3 dny DNA analýza Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Rozmražování lymfocytů Spec zamražené lymfocyty izolace T,B dynabeads Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá izolace MNC pro kultivace Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá izolace MNC pro typizace Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá výroba protinádorových pediatrických vakcín 2,7 ml EDTA 24 hodin měsíc ml IMDM ihned odeslat 2 měsíce medium 5 ml heparin ihned odeslat 2 měsíce 5 ml heparin ihned odeslat 2 měsíce Spec krev - nesrážlivá heparin ihned odeslat Experimentální expanze Spec tumor infiltrujících lymfocytů Stanovení mikropartikulí Spec krev - nesrážlivá 2,7 ml citrát ihned odeslat 4 dny Nespecifická stimulace lymfocytů výroba protinádorových vakcín pro pacienty s mnohočetným myelomem Spec krev - nesrážlivá 1 ml heparin sodný Spec krev - nesrážlivá heparin ihned odeslat ihned odeslat týden 4.2 Požadavky na vyšetření Identifikace primárního vzorku Identifikační údaje uvedené na vzorku se musí shodovat s údaji na žádance. Vzorek musí být jednoznačně identifikován nejméně následujícími údaji: 16

17 jméno a příjmení číslo pojištěnce (rodné číslo) datum, případně časový údaj o odběru (je-li např. odesíláno více vzorků odebraných s časovým odstupem) odesílající oddělení Požadavkový list (žádanka) Na žádance musí být uvedeny následující údaje: číslo pojištěnce (rodné číslo) příjmení a jméno pacienta požadavek na vyšetření požadavek na typ zpracování: běžné, statimové, vitální indikace viz. dále kód zdravotní pojišťovny, kde je pacient pojištěn v době odběru odesílající pracoviště a jeho číselný kód kontakt na odesílající pracoviště (telefon, adresa) IČP odesílajícího lékaře razítko a podpis lékaře základní, případně související diagnózy dle MKN-10 případné podstatné klinické informace související s požadovaným vyšetřením datum a případně čas odběru vzorku Údaje na žádance jsou nezbytným podkladem pro zadávání dat o pacientovi do LIS. Biologický materiál s pozitivitou HIV nebo HBSAg je vhodné viditelně na žádance označit Telefonický požadavek V případě potřeby doplnění některého vyšetření z již dodaného vzorku je možné uplatnit ústní (telefonický) požadavek na dodatečné vyšetření. Možnost doplnění vyšetření je ale závislá na dostatečném množství vzorku pro provedení dodatečné analýzy a dále na časovém odstupu od odběru materiálu (viz. kapitola 3.1). Pokud lze vyšetření dodatečně provést, je o telefonickém požadavku na doplnění vyšetření proveden záznam na prvotním požadavkovém listu s poznámkou doordinováno Urgentní požadavek Požadavek na statimové vyšetření je nutné na žádanku výrazně napsat nebo použít pro tyto účely předtištěný formulář. 17

18 Požadavek na vyšetření z vitální indikace je nutné na žádance výrazně označit a současně tuto skutečnost oznámit telefonicky na laboratoř. 4.3 Manipulace se vzorky Veškeré manipulace se vzorky před předáním na OKH musí být bezpečné a zajišťovat stabilitu biologického materiálu do vyšetření na laboratoři Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Základní Informace o bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000Sb. Vyhláška obsahuje obecné zásady o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění ve zdravotnických zařízeních. Vždy je nutné mít na paměti: každý vzorek může být potenciálně infekční odběrová nádobka, ani žádanka nesmí být kontaminovány biologickým materiálem Doprava vzorků Stabilita biologického materiálu pro jednotlivá vyšetření je uvedena v kapitole 3.1. Těmito zásadami je nutné se řídit při transportu vzorků na OKH a podle toho zajistit potřebnou tepelnou stabilitu (např. transport v polystyrénových boxech). Vzorky nesmí být vystaveny vyšším teplotám (např. přímému slunečnímu svitu, uložení na topení), příliš nízkým teplotám (především plná krev) nebo mechanickému poškození (prudké třepáni vzorků). Vzorky musí být dopravovány uzavřené, aby se nemohly vylít nebo, aby nemohlo dojít k jejich jinému znehodnocení. Doprava vzorků na OKH: zdravotničtí pracovní (zaměstnanci FN Brno, pracovníci svozu z okolních zdravotnických zařízení) potrubní pošta (pouze PMDV) Pokud jsou vzorky dodávány na OKH zdravotnickými pracovníky, musí být vzorky předány osobně do rukou pracovníkům na příjmu biologického materiálu. 18

19 5. Příjímání vzorků 5.1 Příjem vzorků a žádanek Na oddělení je přijat pouze vzorek určený ke zpracování na OKH, musí být správně odebraný, viditelně nepoškozený, nepotřísněný a správně identifikovaný v souladu se správně vyplněnou a nepotřísněnou dodanou žádankou. 5.2 Nepřijetí vzorků a žádanek Pokud nastane nesrovnalost se vzorkem nebo dokumentací a situaci nelze bezprostředně napravit, je o nevyšetřeném vzorku proveden záznam do sešitu neshod. Za určující se vždy považují údaje uvedené na odběrové zkumavce. Nesprávně dodaný BM je určený k likvidaci a nesprávné žádanky se archivují Vzorek není určen k vyšetření na OKH BM není přijat a je vrácen i se žádanko spět odesílateli Nesprávně dodaný BM Se správnou žádankou Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr. Nový vzorek má být dodán co nejdříve po upozornění. S nesprávnou žádankou Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr i s novou žádankou. Bez žádanky a bez udání odesilatele BM je určen k likvidaci. Bez žádanky s údajem o odesilateli na BM Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr i s novou žádankou. BM je potřísněný Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr. 19

20 5.2.3 Správně dodaný BM bez žádanky nebo s nesprávnou (i potřísněnou) žádankou Odesilatel není známý BM je určen k likvidaci. Odesilatel je známý Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá si k BM novou žádanku. Pokud je žádanka dodána včas, je BM přijat standardním způsobem. Pokud žádanka nedojde nebo nedojde včas (viz. stabilita BM, kapitola 3.1), je BM určen k likvidaci Dodaná pouze žádanka bez BM Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá si BM. BM dodán: potom je přijat standardním způsobem BM nedodán: žádanka je archivována K BM chybí žádanka, ale BM má označení VITÁLNÍ INDIKACE nebo STATIM BM je neprodleně přijat a předán k analýze, zaměstnanec OKH žádanku následně telefonicky vyžádá Zásadní rozpor v identifikaci žádanky a BM (nesouhlas jména, příjmení, RČ nebo rok narození pacienta) nebo BM nelze identifikovat BM není přijat, zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesílatele a vrátí vzorek BM i se žádankou zpět Rozlití BM při transportu potrubní poštou v PMDV Zaměstnanec OKH zásilku s BM nerozbaluje a ihned informuje telefonicky odesílající oddělení o vzniklé situaci a technika potrubní pošty, který se postará o desinfekci a vyčištění potrubní pošty. Zaměstnanec OKH si od odesilatele vyžádá nový odběr BM i s patřičnou dokumentací. Odesílající oddělení je také povinno si znehodnocený BM osobně vyzvednout na OKH. 6. Vydávání výsledků 6.1 Způsoby vydávání výsledků vytištěné záznamy jsou rozesílány potrubní poštou na zadávající pracoviště (neplatí pro PDM). elektronické záznamy jsou převáděny do systému Lotus Notes nebo Amis 20

21 pokud potrubní pošta nefunguje nebo zadávající pracoviště není napojeno a v PDM, určená ZL rozděluje záznamy s výsledky do přihrádek dle jednotlivých oddělení (v PDM společné s OKB), odkud je vyzvedává pověřený zdravotnický pracovník pokud je zadavatel mimo FN Brno a záznamy výsledků si sám nevyzvedává jsou rozesílány poštou ve výjimečných/urgentních případech ZL, VŠ nelékař nebo lékař výsledky sděluje telefonicky V každém případě jsou ale vždy výsledky vyšetření vydávány písemně ve formě, kterou umožňuje LIS Infolab. Výsledky vyšetření se nevydávají do rukou přímo pacientům, ani se jim nesmí sdělovat. 6.2 Telefonické hlášení výsledků Telefonicky se výsledky sdělují pouze ošetřujícímu lékaři nebo lékaři příslušného oddělení nebo SZP příslušného oddělení a to v případě, že nevzniká pochybnost o totožnosti osoby, která výsledky přebírá. Výsledky, které určují svým charakterem diagnózu zhoubných onemocnění a závažných přenosných onemocnění, nelze telefonicky sdělovat. Pověření pracovníci laboratoře sami hlásí výsledky v následujících situacích: výsledky z vitální indikace výsledky vyžadující neodkladné oznámení výsledky statimových vyšetření během pohotovostní služby na základě vyžádání oddělení zásadní komentář k výsledkům laboratorních vyšetření (v neodkladných případech) Pověření pracovníci laboratoře odpovídají na telefonickou žádost o výsledek vyšetření: mimo výše uvedený výčet případů jsou telefonické dotazy zcela výjimečné a musí být žadatelem řádně odůvodněné žadatel o telefonický výsledek vyšetření musí uvést pracoviště odkud volá a své jméno pokud je pracovník laboratoře odpovídající na dotaz v pochybnostech o identifikaci volaného a jedná se o závažný laboratorní údaj, vyžádá si telefonní číslo oddělení, odkud je vznášen požadavek, spojí se s uvedeným žadatelem opětovně a oznámí požadované údaje. V případě jakýchkoliv nejasností může požadovat k telefonu jinou kompetentní osobu. 21

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44 532 03 Pardubice Název dokumentu LP-TOX Laboratorní příručka strana : 1z 39 LP-TOX Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka Toxikologické laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Ústav hematologie a krevní transfuze

Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav hematologie a krevní transfuze Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 128 20 Praha 2 Telefon: 221 977 111

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více