Laboratorní příručka OKH, FN Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka OKH, FN Brno"

Transkript

1 Laboratorní příručka OKH, FN Brno Obsah 0 Obsah 1 Úvod 2 Údaje o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře 2.2 Informace o laboratoři 2.3 Programy řízení kvality 2.4 Organizace oddělení 2.5 Nabízené služby 3 Příprava pacienta před odběrem 3.1 Žilní krev 3.2 Faktory ovlivňující laboratorní výsledky Fyzická zátěž Dieta Dehydratace Vliv léků Fyziologické stavy 4 Primární vzorky 4.1 Základní informace Seznam vyšetření 4.2 Požadavky na vyšetření Identifikace primárního vzorku Požadavkový list (žádanka) Telefonický požadavek Urgentní požadavek 1

2 4.3 Manipulace se vzorky Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Doprava vzorků 5 Přijímání vzorků 5.1 Přijímání vzorků 5.2 Nepřijetí vzorků a žádanek Vzorek není určen k vyšetření na OKH Nesprávně dodaný biologický materiál Správně dodaný biologický materiál bez žádanky nebo s nespránou (i potřísněnou) žádankou Dodaná pouze žádanka bez biologického materiálu K biologickému materiálu chybí žádanka, ale biologický materiál má označení VITÁLNÍ INDIKACE nebo STATIM Zásadní rozpor v identifikaci žádanky a biologického materiálu Rozlití biologického materiálu při transportu potrubní poštou v PMDV 6 Vydávání výsledků 6.1 Způsoby vydávání výsledků 6.2 Telefonické hlášení výsledků 6.3 Opakovaná a dodatečná vyšetření 6.4 Změny výsledků a nálezů Neshoda zjištěná na OKH Neshoda zjištěná odesilatelem 6.5 Konzultační činnost laboratoře 6.6 Řešení stížností 7 Seznam vyšetřovaných parametrů 8 Klinické interpretace laboratorních výsledků 9 Zkratky 2

3 1. Úvod Oddělení klinické hematologie je součástí FN Brno a sestává se ze dvou pracovišť z pracoviště medicíny dospělého věku v Bohunicích, které bylo založeno v roce 1977 a z pracoviště dětské medicíny v Černých polích, které bylo založeno v roce V roce 2000 došlo ke spojení obou pracovišť v rámci vytvoření Fakultní nemocnice Brno. Záměrem našeho oddělení je poskytování co nejkvalitnějších služeb, tzn. v požadovaných termínech, v co nejlepší kvalitě a v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a trendy v oboru hematologie. K tomuto nám napomáhá zavedený systém managementu kvality dle ČSN ISO 9001:2001. Laboratorní příručka má podat široké zdravotnické veřejnosti ucelený přehled činností, které jsou na našem oddělení prováděny nebo zajišťovány. Orientace v nabízených službách má potom přispět ke zvýšení spolupráce zdravotnického zařízení a laboratoře na všech souvisejících úrovních (indikace vyšetření, příprava pacienta, odběr BM, správná dokumentací, transport BM, příjem a příprava BM na laboratoři, vlastní analýza,hodnocení a vydávání výsledků), které ovlivňují kvalitu výsledku vyšetření. 3

4 2. Údaje o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře Název organizace Fakultní nemocnice Brno Název laboratoře Oddělení klinické hematologie Pracoviště Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) Pracoviště dětské medicíny (PDM) Adresa Jihlavská 20, Brno Černopolní 9, Brno Primář oddělení Prof. MUDr. Miroslav Penka, Csc. IČO DIČ CZ IČP laboratoř morfologie, koagulace, LEHABI: laboratoř molekulární biologie: Telefon sekretariát OKH Telefon na laboratoře pohotovost, pohotovost statim rutinní morfologie rutinní morfologie rutinní morfologie koagulace koagulace speciální morfologie speciální morfologie molekulární biologie LEHABI Fax Internetová adresa Příjem biologického pavilon CH, 4. nadzemní pavilon A, 1. nadzemní 4

5 materiálu podlaží podlaží Speciální odběry ambulance, DTC 5. nadzemní podlaží odběrová místnost, pavilon G, 1. nadzemní podlaží Provozní doba PMDV Provozní doba PDM denně 24 hodin 2.2 Informace o laboratoři Oddělení klinické hematologie (OKH) je součástí FN Brno. Sestává ze dvou pracovišť z Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) v Bohunicích a z Pracoviště dětské medicíny (PDM) v Černých polích. OKH je organizačně ve FN zařazeno do celku společných vyšetřovacích a léčebných složek SVLS. OKH poskytuje diagnostické, preventivní, terapeutické, depistážní a dispenzární zabezpečení nemocným s chorobami krve a krvetvorných orgánů, ve své klinické části je zaměřeno na neonkologickou oblast těchto stavů. Vedle léčebně preventivní činnosti se zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko-výzkumnými aktivitami. Provádí také expertní činnost v celostátním systému externí kontroly kvality. Činnost OKH se zaměřuje na provádění laboratorních diagnostických metod v hematologii včetně interpretace jejich výsledků pro klinickou praxi poskytování klinické léčebně-preventivní péče zabezpečované ambulancí OKH pregraduální a postgraduální výuková činnost pro různé kategorie pracovníků v oboru hematologie experimentální vědecko-výzkumná činnost 2.3 Programy řízení kvality OKH FN Brno má zaveden program pro řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2000, se strategickými záměry FN Brno, s koncepcí oboru hematologie a s legislativními požadavky. OKH FN Brno má certifikován Systém managemantu jakosti dle normy ISO 9001:2000 od 30. dubna 2003 firmou Det Norske Veritas. S certifikací pracoviště souvisí i pravidelné provádění kontrolních a recertifikačních auditů. OKH FN Brno je zařazeno od do Registru klinických laboratoří v rámci Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR číslo osvědčení: HEM/

6 OKH FN Brno má již dlouhodobě zaveden vlastní široký program řízení interních kontrol kvality pro jednotlivá vyšetření a pravidelně se účastní systému externího hodnocení kvality jak na národní (firma SEKK), tak mezinárodní úrovni. Certifikáty, které jsou vydávány na základě správnosti provedených analýz, jsou potom dokladem k oprávnění provádění příslušných vyšetření. 2.4 Organizace oddělení OKH FN Brno tvoří 8 úseků vedení, úsek morfologie, koagulace, úsek speciální morfologie, úsek hematologie PDM, úsek molekulární biologie a genetiky, úsek LEHABI a úsek ambulance. Řídící úsek OKH je situováno na Pracovišti medicíny dospělého věku. Organizace úseků: Vedení oddělení: primář, zástupce primáře, vedoucí laborant, THP Úsek morfologie: vedoucí VŠ, lékaři, úsekový laborant, SZP Úsek koagulace: vedoucí VŠ, lékaři, úsekový laborant, SZP Úsek speciální morfologie: vedoucí lékař, lékaři, VŠ, úsekový laborant, SZP, PZP Úsek hematologie PDM: vedoucí lékař, lékaři, VŠ, úsekový laborant, SZP, PZP Úsek molekulární biologie a genetiky: vedoucí VŠ, SZP, PZP Úsek LEHABI: vedoucí lékař, lékaři, VŠ, SZP, THP Úsek ambulance: vedoucí lékař, lékaři, SZP, PZP 2.5 Nabízené služby Vzhledem k provozu, organizaci a náplni práce na OKH jsou prováděna vyšetření: rutinní, speciální, statimová a na pohotovostní službě. Podrobné informace o jednotlivých vyšetřeních jsou uvedeny v následujícím textu (primární vzorky, preanalytický proces, vydávání výsledků, kompletní seznam vyšetřovaných parametrů). OKH PMDV i PDM také zajišťuje ambulantní a konziliární činnost. 6

7 3. Příprava pacienta před odběrem žilní krve 3.1 Žilní krev Odběr žilní (venózní) krve se většinou provádí ráno nalačno s ohledem na lékové interference a s ohledem na to, že obsah řady analytů během dne v krvi kolísá. Žilní krev se většinou odebírá z horních končetin kubitální jamky, případně ze žil na dorzální straně rukou. Ráno před odběrem pacient může konzumovat jen vodu nebo neslazený čaj. U dětí do 6 let lze tolerovat piškoty nebo suchý rohlík alespoň 2 hod před odběrem. U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hod. před odběrem. 3.2 Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi Fyzická zátěž Cca 24-48hod před odběrem žilní krve není vhodné provádět nárazovou vysokou fyzickou aktivitu ve smyslu silové či vytrvalostní zátěže. Vhodné je zachovat zavedenou každodenní fyzickou aktivitu Dieta Potrava může způsobit změnu koncentrací jednotlivých laboratorních analytů. Aby se zabránilo chybám v interpretaci, doporučuje se lačnění v délce 10-12hod., lačnění delší než 12 hod. je nevhodné, kratší je nedostatečné (netýká se tekutin!! Viz dále). U kojenců a dětí do 6 let viz výše Dehydratace Dehydratace může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr, navíc výsledky laboratorních odběrů můžou být výrazně zkresleny. Je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval dostatečný pitný režim. Není však vhodné podávat slazené tekutiny. U kojenců viz výše Vliv léků Vliv léků má mimořádný podíl na výsledky laboratorních odběrů. Nutno přesně specifikovat typ odběru a dle toho eventuelně vyloučit na určitou dobu lék, který konkrétní laboratorní nález může výrazně ovlivnit. kyselina acetylsalicylová - vysadit cca 7-10 dnů před odběrem (při odběrech PFA 100, agregace trombocytů) 7

8 ostatní antiagregancia (ticlopidin, clopidogrel, dipyridamol ) a nesteroidní antirevmatiká vhodné vysadit minimálně hodin před odběrem (při odběrech PFA 100, agregace trombocytů). Pokud to ve vyjímečných případech není možné, je nutné uvést tuto skutečnost na žádance. kumariny s výjimkou sledování léčby se doporučuje provést odběry 6 8 týdnů po vysazení léčby (odběry ProCGlobal, Protein S, Protein C, lupus antikoagulans, všechny K dependentní faktory FII, FV, FVII, FX). Pokud je potřeba odběr výše uvedeného i při kumarinech, je tento možný pouze po konzultaci hematologa. hormonální antikoncepce, hormonální léčba - doporučuje se provést odběry 6-8 týdnů po vysazení léčby (zejména odběry ProCGlobal, Protein S, Protein C, lupus antikoagulans, FVIII, vwf) LMWH (nízkomolekulární hepariny), UFH (nefrakcionované hepariny) doporučuje se poslední aplikace minimálně 12 hodin před odběry (zejména při odběru lupus antikoagulans). Při odběrech za účelem monitorace léčby LMWH (antixa aktivita) se odběr provádí 3-4 hodiny od poslední aplikace (netýká se kontinuálního podávání LMWH). Aplikace heparinů zkresluje např. i stanovení hladiny antitrombinu. Na žádanku je nutné vždy léčbu uvádět Fyziologické stavy Gravidita, šestinedělí Během gravidity a šestinedělí dochází ke změnám hemokoagulačních poměrů, proto můžou být některé laboratorní odběry ovlivněny (zejména test ProCGlobal, Protein S, vwf, FVIII, euglobulinová lýza) Menstruační cyklus Testy na von Willebrandovu chorobu se doporučují provádět den cyklu, kdy je jeho aktivita nejnižší. Vzhledem k aktivaci fibrinolýzy je vhodné provádět vyšetření na euglobulinovou lýzu až po ukončení menstruace. 4. Primární vzorky 4.1 Základní informace Pro intravenózní odběry krve je potřebné dodržovat určité pořadí odběrů, na kterém se shodly laboratorní sekce oboru klinické hematologie a klinické biochemie. Při více odběrech je nutné první zkumavku (4 5 ml) krve odebrat na jakákoliv vyšetření (např. biochemie, serologie), a potom následuje přesné pořadí odběrů: krevní obraz, agregace, koagulace, sedimentace a další vyšetření v libovolném pořadí. Odebrané vzorky do zkumavek s přísadami je nutné bezprostředně po odběru promíchat cca pětinásobným šetrným převrácením. Primární vzorky musí být správně odebrány a identifikovány s řádně vyplněnou žádankou. Ztížené odběry vzorků je vhodné uvádět na žádance, poněvadž tímto může být vyšetření také ovlivněno. 8

9 V následující kapitole jsou uvedeny základní informace pro odběry a jednotlivá vyšetření s poznámkami, které uvádí případná odlišení evt. specifikace pro pracoviště PMDV nebo PDM Seznam vyšetření Morfologie a hemolýzy platí jen pro pracoviště : [X] - PMDV, [ ] - PDM * písemně následující pracovní den + dle počtu požadavků na vyšetření # nelze posílat potrubní poštou [t]: není-li uvedeno jinak, rozumí se stabilita při laboratorní teplotě typ vyšetření typ služby: (R)utinní, (S)tatimové, (Spec)iální, (Ord)inace hematologa primární materiál množství obsah odběrové nádobky stabilita vzorku od odběru do vyšetření [t] doba obratu Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů R, S nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] statim rutina EDTA 5 hodin 2 hodiny tentýž den Krevní obraz s imunologickým vyšetření absolutního počtu trombocytů [X] Diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin tentýž den EDTA 5 hodin následující pracovní den Trombocyty z citrátu R, S nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] Trombocyty mikroskopicky R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] citrát 1:10 5 hodin 2 hodiny tentýž den EDTA 5 hodin následující pracovní den Schistocyty R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin následující pracovní den Retikulocyty R, S nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin 2 hodiny tentýž den 9

10 Nátěr na eozinofily R punktáty, sekrety přímo nátěr na sklo 5 hodin následující pracovní den Osmotická rezistence R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] Hemoglobin F R nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] heparin 48 hodin [ ] písemně do týdne EDTA ihned odeslat písemně do týdne [X]; do 3 pracovních dnů [ ] Autohemolýza Spec.: Pondělí až středa defibrinovaná krev [X]; nesrážlivá krev [ ] 15 ml [X] 6 ml [ ] Hartmanův test R nesrážlivá krev 5 ml od pacienta a normální kontrolní vzorek skleněná baňka, skleněné kuličky, vydává laboratoř [X]; citrát 1:10 [ ] ihned odeslat písemně do týdne citrát 1:10 ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Heinzova tělíska R nesrážlivá krev 3 ml EDTA ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Hemosiderin v moči R moč 10 ml ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Pink test R nesrážlivá krev 3 ml EDTA ihned odeslat písemně do týdne [X]; následující pracovní den [ ] Hemoglobin A2 [X] R nesrážlivá krev 1 ml EDTA 24 hod. při [t], týden při 2-8 C písemně do týdne 10

11 Hemoglobin - elektroforéza [ ] Morfologie speciální R nesrážlivá krev 1 ml EDTA / heparin Sternální punkce Spec. kostní dřeň nátěry na sklo, dle množství odebraného materiálu Trepanobiopsie Spec. kostní dřeň nátěry na sklo, dle množství odebraného materiálu ihned odeslat 2 měsíce 24 hodin 3 pracovní dny [X]; týden [ ] 24 hodin 3 běžné pracovní dny [X]; týden [ ] Paraziti - mikroskopické vyšetření Spec. nesrážlivá krev 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 5 hodin 3 pracovní dny [X]; týden [ ] Železo Spec. kostní dřeň 1 nátěr na sklo 24 hodin týden Alkalická fosfatáza Spec. nesrážlivá krev 3 ml [X] EDTA 24 hodin týden 1 ml [ ] Myeloperoxidáza Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden PAS Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Alfa-naftylacetát esteráza a inhibice NaF Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 2 nátěry na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Alfa-naftylbutyrát esteráza a inhibice NaF [ ] Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 2 nátěry na sklo; 1 ml EDTA 24 hodin týden Naftol AS-D chloracetát estaráza Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Kyselá fosfatáza a inhibice kyselinou vinnou Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 2 nátěry na sklo; 3 ml [X] 1 ml [ ] EDTA 24 hodin týden Lipidy [ ] Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 1 nátěr na sklo; 1 ml EDTA 24 hodin týden Kyselá nespecifická esteráza [ ] Spec. kostní dřeň 1 nátěr na sklo 24 hodin týden 11

12 Punktát, likvor [ ] Spec. Punktát, likvor 200 µl ihned odeslat týden Kultivace krvetvorných buněk Spec. kostní dřeň, 10 ml heparin ihned odeslat 15 pracovních dnů CFU-GM [X] nesrážlivá krev Kultivace krvetvorných buněk BFU-E [X] Spec. kostní dřeň, nesrážlivá krev 10 ml heparin ihned odeslat 15 pracovních dnů Koagulace Protrombinový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] fibrinogen R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den Aktivovaný parciální tromboplastinový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Trombinový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] D-dimery R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Antitrombin R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Reptilázový čas R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] Heparin anti Xa - LMWH R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát nebo spec. CTAD Euglobulinová lýza Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5ml [X] 1,4 nebo 3 ml [ ] citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den ihned odeslat 2 hodiny * tentýž den * citrát 30 minut 4 hodiny tentýž den Etanolová gelifikace R,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 30 minut 2 hodiny tentýž den Konzumpce protrombinu Ord srážlivá krev 3x2 ml spec.skl.zkum. OKH ihned odeslat tentýž den Retrakce koagula Ord nesrážlivá krev 5 ml citrát ihned odeslat tentýž den APTT citlivé k LA Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den APTT necitlivé k LA Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny tentýž den Kroužící antikoagulans PT Ord,S nesrážlivá krev 5 ml citrát 2 hodiny 4 hodiny * tentýž den * 12

13 Kroužící antikoagulans APTT Ord,S nesrážlivá krev 5 ml citrát 2 hodiny 4 hodiny * tentýž den * Korekční test PT Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny * tentýž den * Korekční test APTT Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 2 hodiny * tentýž den * Koagulace speciální Agregace ADP Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace kolagen Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace ristocetin Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace epinefrin Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace kys. arachidonová Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace trombin Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace kationický propylgalát Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregace samovolná Ord nesrážlivá krev # 10 ml spec. zkumavka Agregační vyšetření HIT [X] Ord nesrážlivá krev, současně stejnoskup. normál # 10 ml spec. zkumavka citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* citrát ihned odeslat tentýž den* Protilátky x Heparin/PF4 Ord srážlivá krev 5 ml 1 hodinu tentýž den* PFA Ord nesrážlivá krev # 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* Vyšetření LA Ord nesrážlivá krev 2x 5 ml citrát ihned odeslat 3 týdny Doba krvácení-ivy Ord tentýž den Faktor II Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů Faktor V Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů Faktor VII Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů 13

14 Faktor X Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 6 týdnů Faktor VIII Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 2 týdny Faktor IX Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc Faktor XI Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc Faktor XII Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc Inhibitor faktorů Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 2 měsíce Faktor XIII Ord nesrážlivá krev 5 ml [X] 3 ml [ ] citrát 1 hodinu 2 měsíce ProC Global Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 14 dnů APC-rezistence Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 2 měsíce Protein C Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 týdnů Protein S Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 týdnů Plazminogen Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 měsíců alfa-2-antiplazmin Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu 6 měsíců PAI-1 Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát ihned odeslat tentýž den* 2 měsíce + VWF:RCo Ord,S nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 1 hodinu tentýž den* 1 měsíc LIA vwf:ag Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 týdnů LIA protein S- volný Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců + ELISA protein S - celkový Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců + EID fibrinogenu Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců EID antitrombinu Ord nesrážlivá krev 3 nebo 5 ml citrát 2 hodiny 6 měsíců 14

15 Solubilní transferinový receptor Molekulární genetika [X] Ord srážlivá krev 5 ml 2 hodiny 3 měsíce + Izolace DNA Spec nesrážlivá krev >1 ml EDTA Stanovení polymorfismu FVL G1691A Stanovení polymorfismu Prothr. G20210A Stanovení polymorfismu MTHFR C677T Stanovení polymorfismů HFE: C282Y, H63D, S65C Stanovení polymorfismu PAI- 1 (4G/5G) Stanovení polymorfismu FXIII Val34Leu LEHABI [X] 48 hodin (lab. teplota) / měsíc (2-8 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů Spec DNA 6 µl 20 let (< -20 C) dle dohody 6 týdnů T lymfocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá B lymfocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá NK buňky R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Monocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Myeloidní buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Leukocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Dendritické buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Trombocyty R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Kmenové buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Apoptotické buňky Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Exprese TCR receptorů R kostní dřeň, krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny 2,7 ml citrát 2 hodiny 4 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 15

16 Exprese kostimulačních molekul Exprese povrchových a intracelulárních lehkých řetězců Spec Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá kostní dřeň, krev - nesrážlivá Aktivace T lymfocytů R kostní dřeň, krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 24 hodin 4 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 3 dny 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny Absolutní počet buněk R krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 2 hodiny 4 dny základní imunofenotypizace R kostní dřeň, krev - nesrážlivá Imunofenotypizace u mnohočetného myelomu Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 24 hodin 3 dny 2,7 ml EDTA 24 hodin 3 dny Imunomonitoring Spec krev - nesrážlivá 2,7 ml EDTA 2 hodiny 3 dny DNA analýza Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá Rozmražování lymfocytů Spec zamražené lymfocyty izolace T,B dynabeads Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá izolace MNC pro kultivace Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá izolace MNC pro typizace Spec kostní dřeň, krev - nesrážlivá výroba protinádorových pediatrických vakcín 2,7 ml EDTA 24 hodin měsíc ml IMDM ihned odeslat 2 měsíce medium 5 ml heparin ihned odeslat 2 měsíce 5 ml heparin ihned odeslat 2 měsíce Spec krev - nesrážlivá heparin ihned odeslat Experimentální expanze Spec tumor infiltrujících lymfocytů Stanovení mikropartikulí Spec krev - nesrážlivá 2,7 ml citrát ihned odeslat 4 dny Nespecifická stimulace lymfocytů výroba protinádorových vakcín pro pacienty s mnohočetným myelomem Spec krev - nesrážlivá 1 ml heparin sodný Spec krev - nesrážlivá heparin ihned odeslat ihned odeslat týden 4.2 Požadavky na vyšetření Identifikace primárního vzorku Identifikační údaje uvedené na vzorku se musí shodovat s údaji na žádance. Vzorek musí být jednoznačně identifikován nejméně následujícími údaji: 16

17 jméno a příjmení číslo pojištěnce (rodné číslo) datum, případně časový údaj o odběru (je-li např. odesíláno více vzorků odebraných s časovým odstupem) odesílající oddělení Požadavkový list (žádanka) Na žádance musí být uvedeny následující údaje: číslo pojištěnce (rodné číslo) příjmení a jméno pacienta požadavek na vyšetření požadavek na typ zpracování: běžné, statimové, vitální indikace viz. dále kód zdravotní pojišťovny, kde je pacient pojištěn v době odběru odesílající pracoviště a jeho číselný kód kontakt na odesílající pracoviště (telefon, adresa) IČP odesílajícího lékaře razítko a podpis lékaře základní, případně související diagnózy dle MKN-10 případné podstatné klinické informace související s požadovaným vyšetřením datum a případně čas odběru vzorku Údaje na žádance jsou nezbytným podkladem pro zadávání dat o pacientovi do LIS. Biologický materiál s pozitivitou HIV nebo HBSAg je vhodné viditelně na žádance označit Telefonický požadavek V případě potřeby doplnění některého vyšetření z již dodaného vzorku je možné uplatnit ústní (telefonický) požadavek na dodatečné vyšetření. Možnost doplnění vyšetření je ale závislá na dostatečném množství vzorku pro provedení dodatečné analýzy a dále na časovém odstupu od odběru materiálu (viz. kapitola 3.1). Pokud lze vyšetření dodatečně provést, je o telefonickém požadavku na doplnění vyšetření proveden záznam na prvotním požadavkovém listu s poznámkou doordinováno Urgentní požadavek Požadavek na statimové vyšetření je nutné na žádanku výrazně napsat nebo použít pro tyto účely předtištěný formulář. 17

18 Požadavek na vyšetření z vitální indikace je nutné na žádance výrazně označit a současně tuto skutečnost oznámit telefonicky na laboratoř. 4.3 Manipulace se vzorky Veškeré manipulace se vzorky před předáním na OKH musí být bezpečné a zajišťovat stabilitu biologického materiálu do vyšetření na laboratoři Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Základní Informace o bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000Sb. Vyhláška obsahuje obecné zásady o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění ve zdravotnických zařízeních. Vždy je nutné mít na paměti: každý vzorek může být potenciálně infekční odběrová nádobka, ani žádanka nesmí být kontaminovány biologickým materiálem Doprava vzorků Stabilita biologického materiálu pro jednotlivá vyšetření je uvedena v kapitole 3.1. Těmito zásadami je nutné se řídit při transportu vzorků na OKH a podle toho zajistit potřebnou tepelnou stabilitu (např. transport v polystyrénových boxech). Vzorky nesmí být vystaveny vyšším teplotám (např. přímému slunečnímu svitu, uložení na topení), příliš nízkým teplotám (především plná krev) nebo mechanickému poškození (prudké třepáni vzorků). Vzorky musí být dopravovány uzavřené, aby se nemohly vylít nebo, aby nemohlo dojít k jejich jinému znehodnocení. Doprava vzorků na OKH: zdravotničtí pracovní (zaměstnanci FN Brno, pracovníci svozu z okolních zdravotnických zařízení) potrubní pošta (pouze PMDV) Pokud jsou vzorky dodávány na OKH zdravotnickými pracovníky, musí být vzorky předány osobně do rukou pracovníkům na příjmu biologického materiálu. 18

19 5. Příjímání vzorků 5.1 Příjem vzorků a žádanek Na oddělení je přijat pouze vzorek určený ke zpracování na OKH, musí být správně odebraný, viditelně nepoškozený, nepotřísněný a správně identifikovaný v souladu se správně vyplněnou a nepotřísněnou dodanou žádankou. 5.2 Nepřijetí vzorků a žádanek Pokud nastane nesrovnalost se vzorkem nebo dokumentací a situaci nelze bezprostředně napravit, je o nevyšetřeném vzorku proveden záznam do sešitu neshod. Za určující se vždy považují údaje uvedené na odběrové zkumavce. Nesprávně dodaný BM je určený k likvidaci a nesprávné žádanky se archivují Vzorek není určen k vyšetření na OKH BM není přijat a je vrácen i se žádanko spět odesílateli Nesprávně dodaný BM Se správnou žádankou Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr. Nový vzorek má být dodán co nejdříve po upozornění. S nesprávnou žádankou Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr i s novou žádankou. Bez žádanky a bez udání odesilatele BM je určen k likvidaci. Bez žádanky s údajem o odesilateli na BM Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr i s novou žádankou. BM je potřísněný Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr. 19

20 5.2.3 Správně dodaný BM bez žádanky nebo s nesprávnou (i potřísněnou) žádankou Odesilatel není známý BM je určen k likvidaci. Odesilatel je známý Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá si k BM novou žádanku. Pokud je žádanka dodána včas, je BM přijat standardním způsobem. Pokud žádanka nedojde nebo nedojde včas (viz. stabilita BM, kapitola 3.1), je BM určen k likvidaci Dodaná pouze žádanka bez BM Zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesilatele a vyžádá si BM. BM dodán: potom je přijat standardním způsobem BM nedodán: žádanka je archivována K BM chybí žádanka, ale BM má označení VITÁLNÍ INDIKACE nebo STATIM BM je neprodleně přijat a předán k analýze, zaměstnanec OKH žádanku následně telefonicky vyžádá Zásadní rozpor v identifikaci žádanky a BM (nesouhlas jména, příjmení, RČ nebo rok narození pacienta) nebo BM nelze identifikovat BM není přijat, zaměstnanec OKH telefonicky informuje odesílatele a vrátí vzorek BM i se žádankou zpět Rozlití BM při transportu potrubní poštou v PMDV Zaměstnanec OKH zásilku s BM nerozbaluje a ihned informuje telefonicky odesílající oddělení o vzniklé situaci a technika potrubní pošty, který se postará o desinfekci a vyčištění potrubní pošty. Zaměstnanec OKH si od odesilatele vyžádá nový odběr BM i s patřičnou dokumentací. Odesílající oddělení je také povinno si znehodnocený BM osobně vyzvednout na OKH. 6. Vydávání výsledků 6.1 Způsoby vydávání výsledků vytištěné záznamy jsou rozesílány potrubní poštou na zadávající pracoviště (neplatí pro PDM). elektronické záznamy jsou převáděny do systému Lotus Notes nebo Amis 20

21 pokud potrubní pošta nefunguje nebo zadávající pracoviště není napojeno a v PDM, určená ZL rozděluje záznamy s výsledky do přihrádek dle jednotlivých oddělení (v PDM společné s OKB), odkud je vyzvedává pověřený zdravotnický pracovník pokud je zadavatel mimo FN Brno a záznamy výsledků si sám nevyzvedává jsou rozesílány poštou ve výjimečných/urgentních případech ZL, VŠ nelékař nebo lékař výsledky sděluje telefonicky V každém případě jsou ale vždy výsledky vyšetření vydávány písemně ve formě, kterou umožňuje LIS Infolab. Výsledky vyšetření se nevydávají do rukou přímo pacientům, ani se jim nesmí sdělovat. 6.2 Telefonické hlášení výsledků Telefonicky se výsledky sdělují pouze ošetřujícímu lékaři nebo lékaři příslušného oddělení nebo SZP příslušného oddělení a to v případě, že nevzniká pochybnost o totožnosti osoby, která výsledky přebírá. Výsledky, které určují svým charakterem diagnózu zhoubných onemocnění a závažných přenosných onemocnění, nelze telefonicky sdělovat. Pověření pracovníci laboratoře sami hlásí výsledky v následujících situacích: výsledky z vitální indikace výsledky vyžadující neodkladné oznámení výsledky statimových vyšetření během pohotovostní služby na základě vyžádání oddělení zásadní komentář k výsledkům laboratorních vyšetření (v neodkladných případech) Pověření pracovníci laboratoře odpovídají na telefonickou žádost o výsledek vyšetření: mimo výše uvedený výčet případů jsou telefonické dotazy zcela výjimečné a musí být žadatelem řádně odůvodněné žadatel o telefonický výsledek vyšetření musí uvést pracoviště odkud volá a své jméno pokud je pracovník laboratoře odpovídající na dotaz v pochybnostech o identifikaci volaného a jedná se o závažný laboratorní údaj, vyžádá si telefonní číslo oddělení, odkud je vznášen požadavek, spojí se s uvedeným žadatelem opětovně a oznámí požadované údaje. V případě jakýchkoliv nejasností může požadovat k telefonu jinou kompetentní osobu. 21

Laboratorní příručka OKH, FN Brno

Laboratorní příručka OKH, FN Brno Laboratorní příručka OKH, FN Brno Obsah 0 Obsah 1 Úvod 2 Údaje o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře 2.2 Informace o laboratoři 2.3 Programy řízení kvality 2.4 Organizace oddělení 2.5 Nabízené služby

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011 Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.211 METODA LIS ODBĚR JEDNOTKY Agregace trombocytů AGTR spec. odběr % výborná dostatečná nedostatečná 5 3 1 5 3

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Seznam vyšetření OKH verze 2.0

Seznam vyšetření OKH verze 2.0 Poznámky: Hematologická vyšetření: Dodat do 5 hodin po odběru, není-li uvedeno jinak! Koagulační vyšetření: Dodat do 2 hodin po odběru KNL, do 4 hodin po odběru - svoz, není-li uvedeno jinak ežim Morfologická

Více

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Česká hematologická společnost ČLS JEP výsledků z hematologické laboratoře Zpracovali: D. Mikulenková a členové Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP Schváleno: Výborem ČHS ČLS JEP (4.11.2014) Aktualizace: 3.

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Strana 1 z 8 Příloha 2: Referenční meze u vyšetření krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů Není-li uvedeno jinak, vycházíme z Doporučení ČHS ČLP JEP Referenční

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 16 1 1001 KO 2 1002 KO+DIF AUT 3 1003 KO+DIF očmo 4 1004 KO+DIF AUT. 5 1005 Odběr kapilární krve 6 1006 LE-HB 7 1007 MCHC 8 1008 KO+N 9 1009 DIF mikroskopicky 10 1010 Qt+APTT 11 1011 Quickův

Více

F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce

F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce strana : 1 z 5 Název dokumentu F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Obsah. Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření

Obsah. Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření Obsah Krevní obraz základní... 3 Krevní obraz s dif. 5 populačním... 4 Leukocyty př.... 5 Erytrocyty př.... 6 Hemoglobin... 7 Hematokrit... 8 Střední objem

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 10. 2015 Verze č.: 6 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vytvořil: MUDr. D. Adamová a kolektiv pracovníků HTO Datum a číslo poslední změny: Strana: 1/31 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vydáno dne: Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13 Strana 1 Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 10. 7. 2013 Nahrazuje: z února 2011 Funkce Jméno Datum Podpis Přezkoumal: Manaţer kvality Ing. Libor Czeffer 3. 7. 2013 Schválil: Primář HTO 4. 7. 2013 Strana

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. strana : 1 z 33 Název dokumentu Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis primář OKH

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Účinnost od 1. 4. 2015 Verze č. 12 Tímto předpisem Laboratorní příručka laboratoře IV. interní hematologické

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 76 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 4 Slovo úvodem... 7 1. Účel a oblast

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 08 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka transfúzní

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT

Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT 1. Primární zpracování vzorků a typizace HLA Izolace DNA ze dvou nezávislých primárních vzorků při diagnóze u všech pacientů potenciálně indikovaných

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Terapie život ohrožujícího krvácení Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Osnova fyziologie krevního srážení monitorace definice ŽOK terapie ŽOK PPH guedeliness závěry pro praxi Koagulační kaskáda

Více

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS verze : 0102 exemplář : 6 strana : 1z 35 platí od : 1.127.5.2010 přílohy : 2 datum tisku : 30.12.200927.5.2010 Oddělení klinické hematologie, pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Nemocnice

Více

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 DIAGNOSTIKA ANÉMIE NOVINKY V LABORATOŘI str. 2-3 KLINICKÉ HEMATOLOGIE... str. 4 CALL CENTRUM str. 7 AGEL LABORATOŘE VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD AGEL

Více

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 12. 2011 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků ČR Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků Seznam center v rámci ČR Označení center - Brno 1-01-001 - Hradec Králové 1-02-001 - Olomouc 1-03-001 - Plzeň

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. HTO, SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Verze: 08 Fáze: užívání Platnost od: 4.11.2013 Počet stran: 47 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/HTO/10-13 Proces: III. PLP Důležitost dokumentu: III.

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

Laboratorní příručka OKH

Laboratorní příručka OKH PODKLADY PRO SPOLUPRÁCI S LABORATOŘÍ Laboratorní příručka OKH Oddělení klinické hematologie Kyjevská 44 532 03 Pardubice Váţené kolegyně a váţení kolegové, váţení spoluobčané. Laboratorní příručka Oddělení

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ Zpracovala: RNDr. Martina Wijová Platné od: 03. 08. 2015 Schválil: Prim. MUDr. Daniel Janek Vydání: šesté

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 9 5 1 8 1 IČZ smluvního ZZ 3 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 8 N 0 0 3 Název IČO Nemocnice Strakonice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více