ŘÍZENÝ DOKUMENT. Název: Laboratorní příručka HTO. Strana 1/38 Kopie 1/1. Verze: 3_2016. HTO ON Mladá Boleslav a.s. Platnost od:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÝ DOKUMENT. Název: Laboratorní příručka HTO. Strana 1/38 Kopie 1/1. Verze: 3_2016. HTO ON Mladá Boleslav a.s. Platnost od:"

Transkript

1 HTO ON Mladá Boleslav a.s. Typ dokumentu: LP Ident. číslo: LP Strana 1/38 Platnost od: Určení: transfuzní laboratoř, hematologická laboratoř, externí klienti Rozdělovník: kancelář archivní verze Odpovědnost: Ing. Slavíčková analytický garant Vypracoval: Mgr. Víková Libuše Ing. Slavíčková Dana Schválil: MUDr. J. Obernauerová, primař MUDr. Luděk Kramář MBA ředitel ON Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: Datum revize Vypracoval Schválil Typ změny Plánovaný termín další revize Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis:

2 Strana 2/38 OBSAH: A. ÚVOD... 3 B. Informace o laboratoři... 3 B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 B-2 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště... 4 B-3 Organizace laboratoře... 4 B-4 Spektrum nabízených služeb... 5 C. Manuál pro odběry primárních vzorků... 5 C-1 Základní informace... 5 C-2 Požadavkové listy (žádanky)... 5 C-3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)... 8 C-4 Používaný odběrový systém... 8 C-5 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku... 8 C-6 Množství vzorku Doporučené množství plné krve při primárním odběru: C-7 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C-8 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky C-9 Informace k dopravě vzorků a k zajištění svozu vzorků D. Preanalytické procesy v laboratoři D-1 Příjem žádanek a vzorků D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky D-4 Vyšetřování smluvními laboratořemi E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech E-2 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv E-3 Změny výsledků a nálezů E-4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku E-5 Způsob řešení stížností E-6 Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb laboratoří F. Seznam prováděných vyšetření G. Přílohy... 38

3 Strana 3/38 A. ÚVOD Tato laboratorní příručka je určena k tomu, aby podala široké zdravotnické veřejnosti ucelený přehled služeb, které jsou HTO poskytovány, a zároveň poskytla potřebné informace a pokyny pro funkční spolupráci laboratoře a zdravotnického zařízení na všech souvisejících úrovních, které ovlivňují kvalitu výsledků vyšetření (příprava pacienta před odběrem, odběr biologického materiálu, správná provázející dokumentace, transport biologického materiálu, příjem a příprava biologického materiálu v laboratoři, vlastní analýza, hodnocení a vydávání výsledků). B. INFORMACE O LABORATOŘI B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s. Název organizace nemocnice Středočeského kraje Název laboratoře Hematologicko-transfuzní oddělení Identifikační údaje IČP Adresa V. Klementa 147, Mladá Boleslav Areál nemocnice, Pavilon centrálních Umístění služeb, 1. patro Okruh působnosti laboratoře pro akutní i neakutní lůžkovou péči, pro ambulantní zařízení v odbornostech 818, 222 Vedoucí laboratoře MUDr. J. Obernauerová Manažer kvality laboratoří Mgr. Víková Libuše Lékařský garant pro odbornost MUDr. J. Obernauerová 818, 222 MUDr. R. Schulzová Analytický garant pro odbornost 818, 222 Ing. Slavíčková Dana Mgr. Víková Libuše Kontakty Vedoucí laboratoře, lékařský garant , Manažer kvality, analytický garant Hematologie KO Hematologie koagulace Hematologie hlášení výsledků Laboratoř infekčních markerů Imunohematologická lab Imunohematologie služebna Expedice TP Fax

4 Strana 4/38 B-2 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště Hematologicko-transfúzní oddělení je součástí Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále ON). Pracoviště zajišťuje odběr dárců krve, výrobu transfuzních přípravků (TP), transfuzní službu pro ON i celou spádovou oblast, laboratorní služby v oblasti hematologie, imunohematologie. Součástí pracoviště je taktéž hematologická ambulance. Laboratoře provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humánního původu (možnost vyšetření i veterinárních vzorků) v odbornostech 818 a 222, a konzultační služby. Hematologicko transfuzní oddělení řídí svou činnost v souladu s normou ISO 15189:2013. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. V roce 2015 laboratoř úspěšně absolvovala dozorový audit NASKL. B-3 Organizace laboratoře HTO se skládá z těchto úseků: - odběrový úsek a výroba TP - expedice TP - hematologický úsek laboratorní - imunohematologický úsek laboratorní - úsek laboratoře infekčních markerů - hematologická ambulance Rutinní provoz Po - Pá Provozní doba laboratoře a expedice TP: nepřetržitý provoz 6:00-14:30 Příjem materiálu z rutinních i statimových odběrů (lůžková oddělení nemocnice, centrální odběrové pracoviště OKB, svoz biol. materiálu...) zpracování materiálu, analýza, zadávání a uvolňování výsledků Pohotovostní provoz Po - Pá Expedice TP a krevních derivátů (KD) 14:30-6:00 příjem materiálu ze statimových odběrů (lůžkové oddělení nemocnice, Pírkovo sanatorium,.), zpracování materiálu, analýza, zadávání a uvolňování výsledků. Expedice TP a KD Pohotovostní provoz So - Ne 0:00 24:00 příjem materiálu ze statimových odběrů (lůžkové oddělení nemocnice, Pírkovo sanatorium,.), zpracování materiálu, analýza, zadávání a uvolňování výsledků. Expedice TP a KD

5 Strana 5/38 B-4 Spektrum nabízených služeb HTO poskytuje: základní hematologická a koagulační vyšetření krve specializovaná hematologická a koagulační vyšetření krve vyšetření infekčních markerů (HBsAg, HCV, HIV, TPHA poslední vyšetření pouze pro potřeby TS) imunohematologická vyšetření krve, včetně předtransfúzního vyšetření transfúzní přípravky, krevní deriváty HTO současně poskytuje: konzultační služby v oblasti klinické hematologie a transfúzní služby komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečnou ochranu a vhodné zpracování v laboratorním informačním systému Podrobný seznam nabízených vyšetření je k dispozici v kapitole F: Abecední seznam laboratorních vyšetření C. MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ C-1 Základní informace informace o jednotlivých testech uvádí kapitola F. Abecední seznam laboratorních vyšetření. informace a pokyny pro pacienty a pro odběrová oddělení uvádí kapitola C-5 Příprava pacienta před vyšetřením. podrobný popis odběrového systému pro primární vzorky uvádí kapitola C-4 Používaný odběrový systém typ primárního vzorku a množství, které je třeba pro dané vyšetření odebrat uvádí kapitola C-7 Množství vzorku. možnost dodatečného provedení analýzy z již odebraného vzorku - kapitola C-3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) C-2 Požadavkové listy (žádanky) standardní žádankou pro hemokoagulační vyšetření, stanovení trombofilních mutací, vyšetření krevního obrazu, morfologická a cytochemická vyšetření je žádanka HTO Mladá Boleslav žádanka na laboratorní vyšetření (Příloha č. 1) pro žádost o TP je standardně používána - žádanka o transfuzní přípravek (Příloha č.2) pro imunohematologická vyšetření žádanka na laboratorní vyšetření (Příloha č. 3) pro vyšetření infekčních virologických markerů je standardně používána žádanka HTO Mladá Boleslav laboratoř infekčních markerů (Příloha č. 4) Pro žádost o autologní odběr je standardně používán záznam o provedeném autologním odběru (autotransfuze) (Příloha č.5) Pro vyšetření sternální punkce se používá Žádanka na laboratorní vyšetření Morfologické vyšetření kostní dřeně (Příloha č. 6) kromě standardních žádanek jsou akceptovány i jiné, pokud obsahují níže uvedené identifikační znaky

6 Strana 6/38 Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance a vzorku: Identifikace pacienta na žádance Žádanky o laboratorní vyšetření musí obecně obsahovat: jméno a příjmení pacienta rodné číslo pacienta, nebo identifikační číslo (cizinci) pohlaví pacienta není-li zřejmé z rodného nebo identifikačního čísla. datum narození pacienta - není-li zřejmé z rodného nebo identifikačního čísla. kód pojišťovny pacienta diagnóza (číselně) název a razítko žadatele (vč. IČP a kontaktu) IČO oddělení datum a čas odběru vzorku podpis lékaře podpis odebírající sestry druh primárního vzorku (není-li předepsán na žádance) požadovaná vyšetření Žádanky na hematologická vyšetření musí dále obsahovat: informaci o lécích užívaných pacientem, které mohou ovlivnit výsledek testu viz. kapitola C-5 a kapitola F. jiný druh odběru než venepunkci (odběr z kanyly, kapilární odběr) režim vyšetření (rutina, statim, vitální indikace). Režim vitální indikace je určen pouze pro pacienty v akutních život ohrožujících stavech. Žádanku s požadavkem urgentního vyšetření v režimu vitální indikace nutno zřetelně označit v kolonce Sdělení pro laboratoř slovem VITAL. V případě požadavku na vyšetření trombofilních mutací musí být spolu s žádankou dodán informovaný souhlas s genetickým vyšetřením (Příloha č. 7) Žádanky o transfúzní přípravek musí obsahovat: název poskytovatele, IČO, oddělení, IČP jméno, příjmení a rodné číslo (nebo identifikační číslo) příjemce důvod indikace transfúze nebo diagnóza kód pojišťovny dále je nutno žádanku opatřit razítkem žadatele (vč. IČP a kontaktu) datum vystavení žádanky datum a čas odběru vzorku (byl-li odebrán) druh primárního vzorku (krev, pupečníková krev) jméno, příjmení a podpis lékaře, který transfuzi indikoval, příjmení a podpis odebírající sestry (byl-li odebrán vzorek) krevní skupinu a Rh faktor, je-li znám základní anamnézu pacienta: předchozí transfúzní anamnézu, porody, potraty a gravidity u žen, případně zjištěné protilátky a potransfúzní reakce po předchozích převodech, hemolytické onemocnění novorozence v anamnéze. druh požadovaného transfúzního přípravku, počet požadovaných transfúzních

7 Strana 7/38 jednotek (jedna žádanka max. 3 TP) popřípadě další požadovanou úpravu deleukotizace apod. naléhavost požadavku: vitální, statim, plánovaná transfuze (zde se uvede plánované datum a čas podání), rezerva rozsah předtransfuzních laboratorních vyšetření určuje laboratoř, podrobněji viz kapitola F. Seznam prováděných vyšetření Součástí tiskopisu žádanky o transfuzní přípravek je část obsahující Výsledky předtransfuzního vyšetření: Žadatel zde vyplní: jméno, příjmení a rodné číslo (nebo identifikační číslo) příjemce, razítko oddělení Žádanky na imunohematologická vyšetření musí dále obsahovat základní anamnézu pacienta: porody, potraty a gravidity u žen, již zjištěné protilátky, anti D-profylaxe, předchozí transfuze, reakce po transfuzích, hemolytické onemocnění novorozence v anamnéze. krevní skupinu a Rh faktor, je-li znám Žádanky na vyšetření infekčních virových markerů musí dále obsahovat adresa, kontakt na pacienta, anamnéza pacienta (zjištěná reaktivita, gravidita, uživatel drog, zranění zdravotníka) případný požadavek na konfirmaci v NRL Výjimky: Osoby s neznámou identitou (např. v bezvědomí) je možné vyšetřit po domluvě s laboratoří. Je nutné zajistit nezaměnitelnost přidělením identifikačního čísla. Na žádance je místo jména uvedeno: neznámý muž / neznámá žena. U novorozenců, není-li ještě přiděleno rodné číslo, je nutné uvést jméno a příjmení, datum narození a je mu taktéž přiděleno náhradní identifikační číslo. Identifikace pacienta na biologickém materiálu Zkumavka se vzorkem musí být zřetelně označena: jménem, příjmením a rodným číslem pacienta Zkumavka odebrané krve, ze které provádíme imunohematologické vyšetření, musí být navíc označena: podpisem odebírající sestry datem odběru Výjimky: Osoby s neznámou identitou (např. v bezvědomí) je možné vyšetřit po domluvě s laboratoří. Je nutné zajistit nezaměnitelnost přidělením identifikačního čísla. U novorozenců, není-li ještě přiděleno rodné číslo, je nutné uvést jméno a příjmení, datum narození a je mu taktéž přiděleno náhradní identifikační číslo.

8 Strana 8/38 C-3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře dodaných při dodržení následujících pravidel: Požadavek od lékaře v ON Dodatečná vyšetření budou provedena po telefonickém objednání a dodání žádanky na tato vyšetření Požadavek od lékaře mimo areál ON Dodatečná vyšetření budou provedena neprodleně po telefonickém objednání a žádanka na tato vyšetření bude doručena do laboratoře co nejdříve. Dodatečná vyšetření lze provádět s určitým omezením, které je dáno stabilitou vyšetřovaného parametru v odebraném vzorku (viz kapitola F. Abecední seznam laboratorních vyšetření ). Po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku. Možnost doplnění vyšetření je taktéž závislá na dostatečném množství vzorku pro provedení dodatečné analýzy. C-4 Používaný odběrový systém K analýze jsou přijímány pouze vzorky v odběrovém materiálu s CE. Seznam standardně používaných odběrových systémů viz příloha č. 8 C-5 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku Příprava pacienta před vyšetřením Odběr žilní krve je vhodné provést ráno mezi hodinou, většinou nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla, mléčné výrobky a mléko, sladké nápoje a jídla. Nepožívá alkoholické nápoje. V případě monitorace hladiny léku, či má-li užívaný lék vliv na laboratorní diagnostiku, je pacient poučen o vhodném načasování odběru. Ráno před odběrem se doporučuje, aby pacient vypil 0,25 l vody, resp. neslazeného čaje hod před odběrem žilní krve není vhodné provádět nárazovou vysokou fyzickou aktivitu. Vliv léků na laboratorní testy Zejména v případě vyšetření koagulačních testů může řada léčiv ovlivnit výsledky vyšetření, mezi tyto léčiva patři: kumariny - s výjimkou sledování léčby se doporučuje provést odběry 6 8 týdnů po vysazení léčby (odběry protein S, protein C, lupus antikoagulans). Pokud je potřeba odběr výše uvedeného i při kumarinech, je tento možný pouze po konzultaci hematologa hormonální antikoncepce, hormonální léčba - doporučuje se provést odběry 6-8 týdnů po vysazení léčby (zejména odběry: protein S, protein C, lupus antikoagulans, FVIII) LMWH (nízkomolekulární hepariny), UFH (nefrakcionované hepariny), fondaparinux poslední aplikace je doporučena minimálně 12 hodin před odběrem (zejména při odběru lupus antikoagulans). Při odběrech za účelem

9 Strana 9/38 monitorace léčby LMWH (antixa aktivita) se odběr provádí 3-4 hodiny od poslední aplikace (netýká se kontinuálního podávání LMWH). Na žádanku je nutné vždy léčbu uvádět nová antitrombotika: typu Pradaxa, Xarelto a pod. mohou ovlivňovat koagulační vyšetření (PT i aptt, AT, PS, FVIII, FXII) jejich podávání je nutné také uvádět na žádance Odběr vzorku Před samotným odběrem je nutné: Ověřit totožnost pacienta. Ověřit, že pacient splnil požadavky před vyšetřením (např. stav nalačno, podání léků, odběr vzorku v určený čas) Seznámit pacienta s postupem odběru. Vlastní odběr: Odběr vzorku se provádí do předem označených zkumavek. Není-li u analytu uvedeno jinak, provádí se odběr běžným způsobem. Doporučuje se, aby pacient byl cca 5 minut po usednutí na odběrové místo v klidu, především u odběrů určených ke koagulačním vyšetřením. Zatažení končetiny stahovadlem musí být co nejkratší a nejšetrnější, především u dětí a při odběrech určených ke koagulačnímu vyšetření. Za standardních podmínek odběru materiálu je provedena šetrná venepunkce. Po skončení odběru a vyjmutí jehly se místo vpichu sterilně překryje. Je nutné dodržet, jednak druh odběrového materiálu pro jednotlivá vyšetření, jednak dobu odeslání do laboratoře. Je potřebné zachovat doporučené pořadí odběrů. Při odběru více zkumavek je nutné zachovat toto pořadí: první zkumavka - sražená krev - biochemie, serologie (4-5 ml), další zkumavky - krevní obraz, agregace, koagulace, sedimentace. Další vyšetření v libovolném pořadí. Odebrané vzorky do zkumavek s přísadami je nutné bezprostředně po odběru promíchat cca pětinásobným šetrným převrácením. Nedodržení doporučeného objemu odebrané krve (např. vadná technika odběru, nekvalitní žilní přístup, závada odběrového materiálu) je důvodem k neprovedení vyšetření. Přítomnost sraženiny ve vzorcích nesrážlivé krve je důvodem k neprovedení vyšetření.

10 Strana 10/38 C-6 Množství vzorku Doporučené množství plné krve při primárním odběru: ní obraz, vyšetření mutací PCR 2 až 3 ml nesrážlivé krve (EDTA, TromboExact krevní obraz při pseudotrombocytopenii) (KO i PCR lze provést z 1 odebrané zkumavky) LE buňky 5 ml srážlivé krve 1 zkumavka Koagulační vyšetření Objem je přesně daný výrobcem zvolené zkumavky nutné dodržení poměru krve a citrátu Rutinní koagulace (PT, APTT, TT, antitrombin, fibrinogen, anti-xa, DTI, RIVA) - 1 zkumavka Speciální koagulace (FVIII, FXII, protein C, protein S, APC rezistence, LA) - pro každou metodu 1 zkumavka Sedimentace Imunohematologie Virologie Objem je daný výrobcem zvolené zkumavky nutné dodržení poměru krve a citrátu 1 zkumavka 5 ml srážlivé krve 2x 3 ml nesrážlive krve prenatální poradna 5 ml srážlivé krve 1 zkumavka C-7 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Po provedení odběru do předem označených zkumavek (jménem a rodným číslem pacienta) jsou odběrové nádobky skladovány v souhlase s podmínkami preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření (viz seznam vyšetření kapitola F). Zkumavky se vzorky musejí být zasílány do laboratoře co nejdříve po odběru. C-8 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 195/2005, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmějí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku.

11 Strana 11/38 Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním musejí být viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. S veškerým materiálem použitým při odběru musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 a provádějícími právními předpisy. HTO a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu. C-9 Informace k dopravě vzorků a k zajištění svozu vzorků Při transportu vzorků na HTO je potřeba zajistit potřebné podmínky transportu (např. transport v polystyrénových boxech podle stability odebraného materiálu pro jednotlivá vyšetření (viz seznam vyšetření kapitola F)). Při transportu primárních vzorků je důležité sledovat dva parametry: Teplota v dopravním boxu s primárními vzorky Teplota v boxu musí být po celou dobu transportu udržována v rozmezí C Doba transportu primárního vzorku Doba transportu primárního vzorku do laboratoře (svozem, donáškou) nesmí trvat déle než 2 hodiny. Stabilitou vzorku se rozumí doba, která uplyne od odběru primárního vzorku do jeho vyšetření Primární vzorek musí být během této doby transportován a skladován tak, aby docházelo pokud možno k co nejmenší traumatizaci vzorku (otřesy, třepání aj.)! Vzorky musí být dopravovány uzavřené, aby se nemohly vylít nebo, aby nemohlo dojít k jejich jinému znehodnocení. Svoz vzorků ze spádových oblastí je zajištěn oddělením dopravy ON (tel: ). Vzorky externích klientů i z oddělení ON jsou přineseny k příjmovému okénku laboratoře, pracovník příjmu je upozorněn zvonkem na nutnost přijetí materiálu. Materiál je předán přejímajícímu pracovníku osobně: vyšetření imunohematologického úseku v době pohotovostní služby 22 6 hod na všech úsecích V ostatních případech lze materiál uložit do příjmového boxu.

12 Strana 12/38 D. PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI D-1 Příjem žádanek a vzorků Přijaty jsou pouze ty vzorky, které splňují identifikační požadavky (viz C-2), při nesplnění požadavků je postupováno dle následující kapitoly D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Kritérium pro odmítnutí vzorku Žádanka, na které chybí nebo jsou nečitelné povinné údaje viz C-2 Postup řešení Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím subjektu a alespoň základní identifikace pacienta (jméno, příjmení, r.č.): - Lze telefonicky vyžádat novou žádanku nebo doplňující informace - Materiál je zpracován pro skladování, zřetelně označen a uskladněn dle stability vzorku do doby doplnění informací na žádance nebo dodání nové žádanky, poté je provedeno vyšetření. V případě dodání nové žádanky je původní žádanka archivována spolu v novou. O dodání nové žádanky je proveden záznam v LIS. - Není-li možné informace získat, analýza se neprovádí, materiál je zlikvidován, žádanka je označena jako odmítnutá a je proveden záznam v Knize odmítnutých vzorků. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím subjektu a chybí základní identifikace pacienta nebo je zjištěna neshoda základní identifikace s databázi LIS: - Analýza se neprovádí, materiál je zlikvidován, žádanka je označena jako odmítnutá. - Telefonicky je vyžádána nová žádanka i vzorek. V Knize odmítnutých vzorků je proveden záznam. Výjimku lze udělat pouze v případě hematologických vyšetření, pokud žadatel na provedení vyšetření trvá a poskytne správné identifikační údaje (chybějící údaje jsou doplněny/opraveny do žádanky + potvrzeny podpisem a do LIS, ve VL je uvedena poznámka a upozornění na nutnost výsledek interpretovat s opatrností.

13 Strana 13/38 Nádoba s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu Není li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta: - Analýza se neprovádí, materiál je zlikvidován, žádanka je označena jako odmítnutá. - V Knize odmítnutých vzorků je proveden záznam - Analýza se neprovádí, materiál je zlikvidován, žádanka je označena jako odmítnutá. - Telefonicky je vyžádána nová žádanka i vzorek. V Knize odmítnutých vzorků je proveden záznam. Výjimku lze udělat pouze v případě hematologických vyšetření, pokud žadatel na provedení vyšetření trvá a poskytne správné identifikační údaje (do žádanky v LIS je proveden záznam o diskrepanci v označení vzorku, ve VL je uvedena poznámka a upozornění na nutnost výsledek interpretovat s opatrností Nádoba s biologickým materiálem bez žádanky - Analýza se neprovádí, materiál je zlikvidován, žádanka je označena jako odmítnutá. V Knize odmítnutých vzorků je proveden záznam o odmítnutí vzorku Výjimku lze udělat pouze v případě hematologických vyšetření, pokud je žadatel znám (např. Jedná-li se o vzorek ze svozu od určitého lékaře): Materiál je zpracován pro skladování, zřetelně označen a uskladněn dle stability vzorku do doby získání informací, která vyšetření žadatel požaduje a zda trvá na zpracování daného vzorku, poté je provedeno vyšetření. Chybějící údaje jsou doplněny do žádanky v LIS, papírová žádanka na vyšetření musí být doručena do laboratoře co nejdříve (ve VL je uvedena poznámka a upozornění na nutnost výsledek interpretovat s opatrností).

14 Strana 14/38 Žádanka nebo odběrová nádoba znečištěná biologickým materiálem Vzorek odebraný do nevhodné odběrové nádoby nebo vzorek, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi Požadavek na vyšetření, které laboratoř neprovádí - Analýza se neprovádí, materiál je zlikvidován, žádanka je označena jako odmítnutá (pokud je znečištěná pouze odběrová nádoba v opačném případě zlikvidována) - Telefonicky je vyžádána nová žádanka i vzorek. - V Knize odmítnutých vzorků je proveden záznam - Analýza se neprovádí, materiál je zlikvidován. žádanka je označena jako odmítnutá - Telefonicky je vyžádán nový vzorek V Knize odmítnutých vzorků je proveden záznam Vzorek lze ve výjimečných případech zpracovat, pokud žadatel na zpracování trvá, ve výsledkovém listě je uvedena poznámka o daném problému a upozornění na nutnost výsledek interpretovat s opatrností. - žadatel je telefonicky informován o neprovedení daného vyšetření - V Knize odmítnutých vzorků je proveden záznam žádanka je označena jako odmítnutá (pokud nebylo požadováno i jiné vyšetření, které laboratoř provádí) ODPOVĚDNOST ZA NEBEZPEČÍ Z PRODLENÍ VYŠETŘENÍ NESE INDIKUJÍCÍ LÉKAŘ D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky nesprávná identifikace biologického materiálu viz tabulka v kap. D-2. Požadavek na dodatečnou opravu identifikace pacienta ze strany ordinujícího lékaře může být proveden pouze po podání písemné žádosti. Ordinující lékař pak přebírá za správnost identifikace zodpovědnost (událost je laboratoří považována za závažnou neshodu). D-4 Vyšetřování jinými laboratořemi Laboratoř využívá služeb těchto referenčních laboratoří: Laboratoř Spektrum vyšetření SZÚ NRL pro HIV/AIDS, NRL pro virové Konfirmace vyšetření infekčních markerů hepatitidy, NRL pro diagnostiku syfilis ÚHKT - Referenční laboratoř pro Imunohematologická vyšetření v obtížných imunohematologii případech Laboratoř nevyužívá služeb spolupracujících ani smluvních laboratoří.

15 Strana 15/38 E. VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Výsledek vyšetření, který může být spojen s ohrožením základních životních funkcí nebo s nutností okamžitého lékařského zásahu (kritická hodnota výsledku), je sdělován žádujícímu lékaři v co nejkratším časovém intervalu od zjištění. Tyto výsledky telefonuje na klinická pracoviště lékař nebo pověřená osoba podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. O hlášení je proveden záznam v LIS zapisuje se datum, čas, příjmení a r.č. pacienta, komu byl výsledek nahlášen a potvrzení o zpětném přečtení výsledku. Poté je předán běžnou formou (elektronicky, nebo v papírové podobě) požadujícímu oddělení. Seznam patologických výsledků podléhajících hlášení Hematologická vyšetření Dospělí Děti do 10 let Vyšetření Pod Nad Pod Nad Jednotka Hemoglobin g/l Leukocyty /l Trombocyty /l APTT Koagulační čas pacienta >180 s PT (Quick) INR > 4,5 Trombinový čas Koagulační čas pacienta >180 s D Dimery Nad 2 µg/ml FEU AT III Pod 30 % Anti-Xa Nad 1,5 kiu/l Fibrinogen Pod 1,0 g/l Euglobulinová fibrinolýza Pod 90 min Imunohematologická vyšetření Přímý antiglobulinový test Antierytrocytární protilátky Inkompatibilita KP Vyšetření infekčních markerů HIV, HBsAg Pozitivita při vyšetření potransfúzní reakce u dospělých i dětí, pozitivita u novorozence Každá klinicky závažná pozitivita při vyšetření v graviditě Jakákoliv inkompatibilita podávaného TP Opakovaná reaktivita u těhotných

16 Strana 16/38 E-2 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné (elektronické) formě. Výsledky laboratorních vyšetření jsou po kompletaci odesílány na klinická pracoviště v tištěné (elektronické) podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: jasnou nezaměnitelnou identifikaci vyšetření identifikaci laboratoře, která výsledek vydala jednoznačnou identifikaci vyšetření, která byla provedena v NRL jednoznačnou identifikaci pacienta identifikaci požadující osoby, její adresu, adresu pro odeslání nálezu (pokud se liší od předchozí) lokalizaci pacienta, je-li to vhodné datum odběru primárního vzorku a čas je-li k dispozici a podstatný pro péči o pacienta druh primárního vzorku datum a čas přijetí vzorku laboratoří datum a čas vydání nálezu výsledek vyšetření (v indikovaných případech v SI jednotkách nebo v jednotkách s návazností na SI jednotky) interpretaci výsledků, je-li to vhodné jiné poznámky (např. kvalita nebo dostatečnost primárního vzorku, které mohly nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, jakoukoli odchylku od metody, postupu při jejím provádění, která by mohla mít negativní vliv na výsledek, výsledky a interpretace ze smluvních laboratoří, použití vývojových metod apod.) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu (min. dohledatelné v LIS) pokud kvalita obdrženého primárního vzorku může nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, uvádí laboratoř tuto skutečnost na výsledkovém listě. číslování stran spolu s celkovým počtem stran Výsledky předtransfuzního vyšetření: Výsledky předtransfuzního vyšetření vydává laboratoř současně s prvním transfuzním přípravkem. K vyzvednutí prvního transfuzního přípravku si oddělení vypíše výměnný list. Další transfuzní přípravky jsou vydány na základě tiskopisu Výsledky předtransfuzního vyšetření. Výsledky předtransfuzního vyšetření obsahují: identifikaci laboratoře, která výsledek vydala identifikaci žadatele o transfuzní přípravek jednoznačnou identifikaci pacienta datum a čas odběru primárního vzorku výsledky imunohematologického předtransfuzního vyšetření, bylo-li provedeno, včetně testu kompatibility druh, identifikaci a krevní skupinu transfuzního přípravku

17 Strana 17/38 informace pro kliniky: např. nebylo-li vyšetření provedeno nebo bylo redukováno z důvodů časové tísně, test kompatibility neposkytl negativní výsledek apod. datum a čas vydání TP identifikaci osoby, která autorizovala správnost výsledkové zprávy. Klinické oddělení doplní informace týkající se provedené transfuze: datum a čas provedené transfuze. záznam o případných komplikacích během aplikace nebo po aplikaci transfuze. podpis a razítko lékaře, který svým podpisem stvrzuje správnost provedení. Tiskopis slouží jako záznam o výše uvedených úkonech, je součástí záznamu o podané transfuzi a je zakládán do zdravotnické dokumentace pacienta. Předání výsledku pacientovi: Pacientovi se předává výsledek jen tehdy, pokud o něj sám požádá a identifikuje se. Identifikací pacienta se rozumí předložení průkazu s fotografií, který je uznáván jako průkaz k identifikaci v ČR (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz). Výsledek se pacientovi předává v tištěné podobě. Současně je výsledek zaslán i ošetřujícímu lékaři. V případě, že pacient zplnomocní některou osobu k vyzvednutí svého výsledku, musí tato osoba předložit notářsky ověřenou plnou moc od pacienta a tato osoba se musí identifikovat stejným způsobem, jak je to popsáno u identifikace pacienta. V případě, že pacientem je nezletilá osoba, je možné výsledek vydat pouze jeho rodičům, případně zákonnému zástupci. Rodič či zákonný zástupce se musí identifikovat stejným způsobem, jak je to popsáno u identifikace pacienta. Hlášení výsledků telefonicky výsledky se telefonicky sdělují pouze zdravotnickým pracovníkům, ne pacientům hlášeny jsou výsledky statimových vyšetření subjektům nemajícím přístup k LIS, hlášeno vždy lékaři nebo zdravotní sestře, záznam o nahlášení (datum, čas, komu, potvrzení o zpětném přečtení) uveden v LIS, výsledek je poté předán běžnou formou zasílajícímu oddělení. Ostatní výsledky mohou být poskytnuty telefonicky v době vyhrazené pro hlášení výsledků - v pracovní den ve hod, hlášeno vždy lékaři nebo zdravotní sestře, záznam o nahlášení (datum, čas, komu, potvrzení o zpětném přečtení) uveden v LIS, výsledek je poté předán běžnou formou zasílajícímu oddělení. Telefonicky jsou hlášeny žadateli výsledky vyšetření v kritických intervalech (viz výše).

18 Strana 18/38 E-3 Změny výsledků a nálezů V případě pochybnosti o správnosti výsledku upozorní laborant VŠ pracovníka nebo jím pověřenou osobu, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že nesprávný výsledek laboratorního vyšetření byl již odeslán na klinické pracoviště, musí být o této skutečnosti neprodleně informován vedoucí laboratoře nebo VŠ analytik a okamžitě po zjištění i příslušné klinické pracoviště. Pravomoc k opravě výsledků v LIS mají pověření pracovníci. Již vydaný chybný výsledek je možné v NIS opravit pouze oprávněným pracovníkem. V databázi je vedle opraveného výsledku zobrazen i původní výsledek zřetelně označen jako chybný. Chybný výsledek vyšetření je považován za neshodu, je vypracován protokol o nestandardní události, kde je přiložen vytištěný výsledek původní i opravený. E-4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Podrobné časové údaje k jednotlivým metodám viz kapitola F. Abecední seznam laboratorních vyšetření Dojde-li z nějakého důvodu ke zpoždění výsledku vyšetření, kdy by mohl být ohrožen pacientův život (vzorky v režimu statim), pracovník laboratoře informuje ošetřujícího lékaře nebo klinického pracovníka odpovědného za péči o pacienta o přibližném čase prodlevy. E-5 Způsob řešení stížností Kromě drobných připomínek k práci laboratoře je vyřizování stížností v kompetenci vedoucího laboratoře. Přijmutí stížnosti Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře. Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře. Vyřízení ústní stížnosti Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit ihned, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedení laboratoře, které stížnost a její řešení zaznamená do formuláře nestandardní události. Není-li možné stížnost vyřešit ihned, navrhne vedení laboratoře postup řešení. Stěžovateli je ihned písemně odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. Vyřízení písemné stížnosti Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře, stížnost je považována za nestandardní událost a je vypracován protokol o této události. Je-li možné stížnost vyřídit ihned, učiní se tak písemně. Není-li možné stížnost vyřešit ihned stejný postup viz výše.

19 Strana 19/38 E-6 Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb laboratoří Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky: MUDr. J. Obernauerová lékař odbornosti 818, , MUDr. R. Schulzová lékař odbornosti 818, , Mgr. Víková Libuše analytik odbornosti 818, Odběrový materiál lze vyzvednout ve skladu SZM (tel.: ), žádanky ve skladu MTZ ( , ). F. SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ vyšetření jsou rozdělena do oddílů: Hematologie koagulace Hematologie vyšetření trombofilních mutací PCR (ve spolupráci s OKM) Hematologie cytochemická vyšetření Hematologie krevní obraz, morfologie Hematologická ambulance vyšetření Imunohematologie Infekční markery v každém oddíle jsou řazena abecedně * Turn around time doba od přijmutí vzorku k vydání výsledku Hematologie koagulace: AntiXa - Monitoring LMWH plast, citrát 1+9 nebo CTAD (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 1 h při C do citrátu nebo 4 hod do CTAD Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 99R 0,2 0,4 kiu/l preventivní hladina 0D 99R 0,5 1,2 kiu/l terapeutická hladina Statimové vyšetření ( 120 min) Upozornění pro odběr: Hladiny pro posouzení správného výsledku LMWH jsou vztaženy k nejvyšší dosažené hladině, která je při podkožním podání dosažena za 3-4 hodiny po aplikaci (Clexane), 2-3 hodiny (Zibor). Odběry v jiném časovém odstupu od aplikace vedou k zavádějícímu výsledku.

20 Strana 20/38 AntiXa - Monitoring RIVAROXABANU (Xarelto) a Apixabanu (Eliquis) plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C Referenční rozmezí Rivaroxaban: Dávkování Střední hodnota pro hladinu v peaku Střední hodnota pro dobu min. koncentrace Jednotka (2-4h po podání) (před podáním další dávky) 20 mg 1x 215 (rozmezí ) 32 (rozmezí 6-239) ng/ml denně 10 mg 1x 101 (rozmezí 7-273) 14 (4-51) denně ng/ml Referenční rozmezí Apixaban: Dávkování Střední hodnota pro hladinu v peaku Střední hodnota pro dobu min. koncentrace Jednotka (2-4h po podání) (před podáním další dávky) 2,5 mg 2x 67 (rozmezí ) 32 (rozmezí 11-90) ng/ml denně 5 mg 2x 132 (rozmezí ) 63 (22-172) denně ng/ml 10 mg 2x 251 (rozmezí ) 120 (41-335) denně ng/ml Statimové vyšetření ( 120 min) Na žádanku nutno uvést dávkování léku a čas podání poslední dávky. Test je vhodné provést při podezření na předávkování, v případě nutnosti akutního chirurgického zákroku nebo pro ověření efektu léčby. Antitrombin plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 28D % 28D 6R % 6R 11R % 11R 16R % 16R 99R % Statimové vyšetření ( 120 min) Vitální indikace: 1 hod Přímé inhibitory trombinu (dabigatran (Pradaxa), hirudin) falešně zvyšují aktivitu ATIII

21 Strana 21/38 APTT aktivovaný parciální tromboplastinový test screeningový test plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C (vzorek s heparinem se musí centrifugovat do 1 hodiny po odběru ) Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 1M 0,8 1,5 ratio 1M 1R 0,8 1,3 ratio 1R 11R 0,8 1,2 ratio 11R 16R 0,8 1,3 ratio 16R 99R 0,8 1,2 ratio Statimové vyšetření ( 120 min) Vitální indikace: 1 hod Upozornění pro odběr: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a citrátu. Zkumavka musí být naplněna po rysku. U pacientů s předpokládaným problematickým odběrem je možno použít zkumavku Sarstedt (1,4 ml krve). Heparinizaci nutno uvést na žádanku, jinak předpokládáme, že vzorek heparinizován není!!! V testu je použita reagencie zachycující patologie srážecích faktorů (FXII, FXI, FIX, FVIII, FX, FV, protrombinu a fibrinogenu) a LA, test je používán jako screeningový, taktéž je vhodný k monitoraci antikoagulační terapie nefrakcionovaným heparinem. Výsledek ovlivněn antikoagulační léčbou. APTT aktivovaný parciální tromboplastinový test necitlivý k LA plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C (vzorek s heparinem se musí centrifugovat do 1 hodiny po odběru ) Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 1M 0,8 1,5 ratio 1M 1R 0,8 1,3 ratio 1R 11R 0,8 1,2 ratio 11R 16R 0,8 1,3 ratio 16R 99R 0,8 1,2 ratio Statimové vyšetření ( 120 min) Vitální indikace: 1 hod Upozornění pro odběr: Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a citrátu. Zkumavka musí být naplněna po rysku. U pacientů s předpokládaným problematickým odběrem je možno použít zkumavku Sarstedt (1,4 ml krve). Heparinizaci nutno uvést na žádanku, jinak předpokládáme, že vzorek heparinizován není!!! V testu je použita reagencie necitlivá k LA. Výsledek ovlivněn antikoagulační léčbou.

22 Strana 22/38 D-dimery plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C (vzorek s heparinem se musí centrifugovat do 1 hodiny po odběru ) Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 28D 0 2,5 mg/l FEU 28D 99R 0 0,5 mg/l FEU Statimové vyšetření ( 120 min) Vitální indikace: 1 hod DTI monitoring terapie Pradaxou plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C Dávkování Pro hladinu v peaku (2h po podání) 220 mg 1x denně mg 2x denně pro dobu min. koncentrace (před podáním další dávky) (22-26 h po poslední dávce) zvýšené riziko krvácení > (10-16 h po poslední dávce) zvýšené riziko krvácení > Jednotka ng/ml ng/ml 110 mg 2x denně (10-16 h po poslední dávce) ng/ml Statimové vyšetření ( 120 min) Na žádanku nutno uvést dávkování léku a čas podání poslední dávky. Test je vhodné provést při podezření na předávkování, v případě nutnosti akutního chirurgického zákroku nebo pro ověření efektu léčby. Etanol-gelifikační test Maximální doba do zpracování: plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) 20 minut po odběru Výsledkem je hodnocení - pozitivní x negativní Statimové vyšetření ( 120 min) Vitální indikace: 1 hod Upozornění pro odběr: Pokud není vzorek dodán do laboratoře do 20 min po odběru, nebude zpracován. Vzorek by měl být transportován na ledu. Orientační test zaměřený na detekci volných fibrinových monomerů v plazmě, svědčících o abnormální aktivaci intravaskulárního srážení.

23 Strana 23/38 Euglobulinová fibrinolýza plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 30 minut po odběru Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 99R 120 min Denně do 19 h, později po domluvě s lékařem ( 5 hod) Upozornění pro odběr: Pokud není vzorek dodán do laboratoře do 30 min po odběru, nebude zpracován. Faktor VIII plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 1D % 1D 28D % 28D 1R % 1R 6R % R 99R % Do 3 týdnů, vyšetření se provádí při dostatečném počtu vzorků Statimové vyšetření v indikovaném případě, po telefonické domluvě ( 4 hod) Výsledek ovlivněn -hormonální antikoncepcí, hor. léčbou doporučeno provést odběry 6-8 týdnů po vysazení - v graviditě - antitrombotiky Pradaxa, Xarelto

24 Strana 24/38 Faktor XII plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 2 h při C Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 1D % 1D 28D % 28D 1R % 1R 6R % R 99R % Do 6 týdnů, vyšetření se provádí při dostatečném počtu vzorků Statimové vyšetření v indikovaném případě, po telefonické domluvě ( 4 hod) Výsledek ovlivněn - antitrombotiky Pradaxa, Xarelto - kumariny doporučeno vyšetřit 6-8 týdnů po vysazení léčby Fibrinogen plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 1R 1,5 3,4 g/l 1R 6R 1,7 4,0 g/l 6R 11R 1,55 4,0 g/l 11R 16R 1,55 4,5 g/l 16R 18R 1,6 4,2 g/l 18R 99R 1,8 4,2 g/l Statimové vyšetření ( 120 min) Vitální indikace: 1 hod 96325

25 Strana 25/38 Koagulační inhibitor plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C Zjišťuje se přítomnost/nepřítomnost koagulačního inhibitoru. Statimové vyšetření v indikovaném případě, po telefonické domluvě ( 4 hod) Lupus antikoagulans LA1, LA plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 99R s Statimové vyšetření v indikovaném případě, po telefonické domluvě ( 4 hod) Falešná pozitivita při léčbě kumariny, dabigatranem (Pradaxa), rivaroxabanem (Xarelto) Protein C plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 1D % 1D 28D % 28D 1R % 1R 6R % 6R 11R % 11R 16R % 16R 99R % Do 3 týdnů, vyšetření se provádí při dostatečném počtu vzorků Není statimové vyšetření 96199

26 Strana 26/38 Protein S plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 2 h při C Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 1D % 1D 1M % 1M 6R % 6R 11R % 11R 16R % M 16D 99R % F 16D 99R % Gravidní % Do 3 týdnů, vyšetření se provádí při dostatečném počtu vzorků Není statimové vyšetření Výsledek ovlivněn - antitrombotiky Pradaxa, Xarelto - kumariny doporučeno vyšetřit 6-8 týdnů po vysazení léčby při orální antikoncepci snížené hodnoty Protrombinový test (Quickův test, tromboplastinový test) Maximální doba do zpracování: plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Do 2 hod musí být oddělena plasma 4 h při C Teplota nesmí klesnout pod 15 C. Při ochlazení se aktivuje faktor VII a dochází ke zkrácení času PT! u pacientů bez terapie Věk S od do Drm Hrm Jednotka Další údaje 0D 1M 0,8 1,5 ratio poměr t pacienta/t normál 1M 6M 0,8 1,4 ratio poměr t pacienta/t normál 6M 6R 0,8 1,2 ratio poměr t pacienta/t normál 6R 11R 0,8 1,3 ratio poměr t pacienta/t normál 11R 99R 0,8 1,2 ratio poměr t pacienta/t normál u pacientů s kumarinovou terapií S Věk od Do Drm Hrm Jedn. Další údaje volí lékař dle stavu 0D 99R pacienta INR Statimové vyšetření ( 120 min) Vitální indikace: 1 hod

27 Strana 27/38 Trombinový test plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 4 h při C Věk S Věk od Do Drm Hrm Jedn. Další údaje 0D 99R 0,85 1,15 ratio Statimové vyšetření ( 120 min) Vitální indikace: 1 hod Výsledek ovlivněn antikoagulační léčbou Hematologie - vyšetření trombofilních mutací PCR (ve spolupráci s OKM) Stanovení trombofilních mutací - FV Leiden (G1691A), FII (G20210A), MTHFR (C677T a A1298C) plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 8 hodin při 20 C, týden při 4 C 94119, Zjišťuje se přítomnost/nepřítomnost dané mutace do 3 týdnů, dle počtu vzorků Není statimové vyšetření Pacient musí být poučen a dát informovaný souhlas s molekulárně genetickým laboratorním vyšetřením.

28 Strana 28/38 Hematologie - cytochemická vyšetření Alkalická fosfatáza v neutrofilech plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 5 h při C Věk S Věk od Do Drm Hrm Jedn. Další údaje semikvantitativní 0D 99R body hodnocení viz pozn. Do týdne (Vzorky jsou po doručení do laboratoře zpracovány (fixace), vyšetření hromadně v pátek) Není statimové vyšetření Katalytická aktivita enzymu se hodnotí semikvantitativně 0-4 body a vyjadřuje se jako suma pozitivity ve 100 zralých neutrofilech. Barvení na železo Maximální doba do zpracování: Věk aspirát kostní dřeně na sklíčku sternum Nátěr proveden ihned po odběru, 24 hod při lab. teplotě do fixace či barvení S Věk od Do Drm Hrm Jedn. Další údaje Hodnotí se siderofágy, 0D 99R % rozložení granul v normoblastech. Do 14 dnů. Není statimové vyšetření Upozornění pro odběr: Odběr sternální punkce prováděn na základě indikace hematologa.

29 Strana 29/38 Hematologie - krevní obraz, morfologie Diferenciální počet leukocytů mikroskopicky plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 5 h při C U dětí od narození do 15 let viz ní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů z analyzátoru Dospělí: S Věk od Do Parametr Drm Hrm Jedn. 15R 99R Tyč 0 4 % Neutrofil % Lymfocyt % Monocyt 2 10 % Eozinofil 0 5 % Bazofil 0 2 % Statimové vyšetření ( 120 min) Další údaje ní obraz + diferenciální počet leukocytů z analyzátoru plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr) Maximální doba do zpracování: 5 h při C KREVNÍ OBRAZ (červená řada + trombocyty) referenční meze pro děti (od narození do 15 let) Věk HGB (g/l) MCV (fl) RDW (%) RBC (10 12 /l) HCT (%) MCH (pg) MCHC (g/dl) PLT (10 9 /l) 0 3 D 4,0 6, ,5 14, D-1T 3,9 6, ,5 14, T-2T 3,6 6, ,5 14, měsíc 3,0 5, ,5 14, T-2M 2,7 4, ,5 14, M 6M 3,1 4, ,5 14, M 2R 3,7 5, ,5 14, R 6R 3,9 5, ,5 14, R 12R 4,0 5, ,5 14, R 15R 4,1 5,1 4,5 5, ,5 14,

30 Strana 30/38 Diferenciální počet leukocytů - procentuální hodnoty Referenční meze pro děti od narození do 15 let Věk Leukocyty počet WBC (10 9 /l) Neutrofilní segmenty NE (Seg) (%) Neutrofilní tyče BAND (Tyč) (%) Lymfocyty LY (%) Monocyty MO (%) Eozinofily EO (%) Bazofily BA (%) 0D-1D D-2D D-7D D-14D D-1M M-6M M-1R R-2R R-4R R-6R R-8R R-10R R-15R Diferenciální počet leukocytů absolutní hodnoty Referenční meze pro děti od narození do 15 let Věk Neutrofilní segmenty NE (Seg) (10 9 /l) Neutrofilní tyče BAND (Tyč) (10 9 /l) Lymfocyty LY (10 9 /l) Monocyty MO (10 9 /l) Eozinofily EO (10 9 /l) Basofily Ba (10 9 /l) 0D-1D 7,5-14,4 0,0-1,5 2,1-12,2 0,1-3,4 0,0-1,5 0,0-0,8 1D-2D 4,8-24 0,0-1,4 2,0-13,9 0,2-3,4 0,0-1,4 0,0-0,7 2D-7D 1,8-11,0 0,0-0,8 1,6-10,7 0,2-3,2 0,0-1,7 0,0-0,4 8D-14D 1,5-10,0 0,0-0,8 1,9-11,6 0,2-3,0 0,0-1,4 0,0-0,4 15D-1M 1,3-8,0 0,0-0,8 2,3-12,9 0,5-2,5 0,0-1,4 0,0-0,4 1M-6M 1,1-8,8 0,0-0,8 2,3-13,8 0,1-2,5 0,0-1,4 0,0-0,4 6M-1R 1,3-7,4 0,0-0,7 3,1-12,4 0,1-1,6 0,0-1,2 0,0-1,2 1R-2R 1,3-7,5 0,0-0,7 2,9-12,4 0,1-1,6 0,0-1,2 0,0-1,2 2R-4R 1,3-8,8 0,0-0,7 2,2-11,7 0,6-1,5 0,0-0,5 0,0-0,3 4R-6R 1,6-9,5 0,0-0,6 1,6-9,3 0,5-1,4 0,0-1,1 0,0-0,3 6R-8R 1,9-9,1 0,0-0,6 1,3-7,5 0,0-1,3 0,0-1,0 0,0-0,3 8R-10R 1,9-8,6 0,0-0,5 1,3-6,6 0,0-1,1 0,0-0,5 0,0-0,3 10R-15R 2,0-9,1 0,0-0,5 1,1-6,5 0,0-1,2 0,0-1,0 0,0-0,3

31 Strana 31/38 ní obraz: Dospělí S Věk od Do Parametr Drm Hrm Jedn. M 15R 99R WBC 4 10 x10 9 /l RBC 4,3 5,8 x10 12 /l HGB g/l Hct % MCV fl MCH pg MCHC g/l Plt x10 9 /l F 15R 99R WBC 4 10 x10 9 /l RBC 3,8 5,2 x10 12 /l HGB g/l Hct % MCV fl MCH pg MCHC g/l Plt x10 9 /l Diferenciální obraz: Dospělí S Věk od Do Parametr Drm Hrm Jedn. 15R 99R Neutrofil % Lymfocyt % Monocyt 2 12 % Eozinofil 0 5 % Bazofil 0 2 % Neutrofil 2,0 7, /l Lymfocyt 0,8 4, /l Monocyt 0,08 1, /l Eozinofil 0 0, /l Bazofil 0 0, /l Statimové vyšetření ( 120 min) Vitální indikace: 30 min

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po.

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Krevní obrazy Název Zkratka Odběr Množství Doba odezvy Transport Upozornění Poznámka Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem

Více

Informace OKLT č. 4 / 2015

Informace OKLT č. 4 / 2015 S platností od 1. 6. 2015 dochází k těmto změnám: Informace OKLT č. 4 / 2015 Úprava biologických referenčních intervalů dle věkových kategorií pro některá koagulační vyšetření - viz níže, dle aktualizovaného

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/8 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Podrobný seznam vyšetření - hematologie

Podrobný seznam vyšetření - hematologie Obsah - HEMATOLOGIE 201 Agregace trombocytů ADP... 2 202 Agregace trombocytů Epinefrin... 2 203 Agregace trombocytů Kolagen... 2 204 Antitrombin III... 3 205 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas...

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 6 měsíců 2 roky 5,0 19,5 6,0

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 11 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 5,0 19,5 6 měsíců 2 roky 6,0

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení

Více

Referenční rozmezí hematologických hodnot

Referenční rozmezí hematologických hodnot Referenční rozmezí hematologických hodnot Použitelný Roky Měsíce Týdny Dny RBC Erytrocyty impedančně 3 10 12 /l 4,0 6,6 3,2 8,0 RBC 2 10 12 /l 3,9 6,3 2,8 7,6 RBC 1 10 12 /l 3,6 6,2 2,8 7,0 RBC 2 10 12

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 Zpracoval: M. Matýšková Recenzent: Členové laboratorní sekce ČHS ČLS

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt strana : 1 z 10 Název dokumentu Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Zpracoval Schválil Ing. Součková Jindra, správce dokumentace Ing. Součková Jindra, správce dokumentace

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Hematologické laboratorní metody Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Krevní obraz I leukocyty WBC (white blood cells) norma 4,0 9,0x 10 9 /l leukopenie útlum polékový, toxický,

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 1.2.2017 Oddělení klinické hematologie FN u v. Anny v Brně METODA DOSTUPNOST ODBĚR JEDNOTKY REFERENČNÍ MEZE MEZE OMEZENÍ 5,00-20.00 /20.00-5.00 Agregace trombocytů 1 den

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 10. 2015 Verze č.: 6 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE. Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ. Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky let body

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE. Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ. Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky let body Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ Alkalická fosfatáza v leukocytech Možno vyšetřit ze vzorku na KO, zpracovat do dvou hodin po odběru. 0-100 let 15 100 body Basofilní tečkování erytrocytů Možno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO

SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO Krevní obraz 3/28 Erytrocyty (RBC) Hemoglobin (HGB) Hematokrit (HTC) Střední objem erytrocytů (MCV) Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH) Střední koncentrace hemoglobinu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. strana : 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem náležitostem, které se

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Strana 1 z 108 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Platnost od: 30. 9. 2015 Platnost do: odvolání Nahrazuje: Laboratorní příručka OKH, verze 09 Distribuce a uložení dokumentu: Platné

Více

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Strana 1 z 104 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Platnost od: 12. 9. 2017 Platnost do: odvolání Nahrazuje: Laboratorní příručka OKH, verze 10 Distribuce a uložení dokumentu: Platné

Více

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. strana : 1 z 33 Název dokumentu Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis primář OKH

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 13 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Laboratorní příručka obsahuje základní údaje o laboratoři, pokyny k odběru vzorků, seznam jednotlivých vyšetření, referenční hodnoty, informace

Více

Ostatní informace: Nahrazuje dokument VD.sg 02, verze 05, platný od

Ostatní informace: Nahrazuje dokument VD.sg 02, verze 05, platný od www.synlab.cz synlab czech s.r.o. Sokolovská 100/94 Karlín 186 00 Praha 8 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 - genetika Platnost dokumentu: 6. března 2017 Datum vypracování: 3. března

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vytvořil: MUDr. D. Adamová a kolektiv pracovníků HTO Datum a číslo poslední změny: Strana: 1/31 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vydáno dne: Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Hematologicko-transfuzní oddělení Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Strana 1/ 28 Výtisk č. Verze č.8 Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Zpracoval: Dne: Schválil:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 15. 4. 2019 Verze č.: 8 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Seznam vyšetření OKH verze 2.0

Seznam vyšetření OKH verze 2.0 Poznámky: Hematologická vyšetření: Dodat do 5 hodin po odběru, není-li uvedeno jinak! Koagulační vyšetření: Dodat do 2 hodin po odběru KNL, do 4 hodin po odběru - svoz, není-li uvedeno jinak ežim Morfologická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Základní koagulační testy

Základní koagulační testy Základní koagulační testy testy globální Dělení testů postihují celý systém (i více) testy skupinové (screening( screening) postihují určitou část koagulačního systému umožňují odlišení poruch vnitřní

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Fakultní transfuzní oddělení U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 K Interně 640, 156 00 Praha 5 http://www.vfn.cz http://intranet.vfn.cz Strana 1 z 18 Laboratorní příručka

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011 Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.211 METODA LIS ODBĚR JEDNOTKY Agregace trombocytů AGTR spec. odběr % výborná dostatečná nedostatečná 5 3 1 5 3

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ 1/29 Vydáno dne: 30.04.2013 Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar Adamová Platnost od: 01.05.2013 Jméno a příjmení Funkce Podpis Vytvořil Kontroloval MUDr. Dagmar Adamová Mgr. Simona Kudlíková Ing. Jana Kurková

Více

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. strana : 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem náležitostem, které se

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 14) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení SurGal Clinic s.r.o. Drobného 38 40 602 00 Brno IČ 46965033 DIČ CZ 46965033 tel.: +420 532 149 333 fax.: +420 532 149

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 15) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Hematologicko-transfuzní oddělení Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Strana 1/ 30 Výtisk č. Verze č. 9 Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Schválil: Prim. MUDr.

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální laboratoře (CL) Žižkova 146, Kolín

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální laboratoře (CL) Žižkova 146, Kolín Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Oddělení klinické biochemie (OKB). Transfuzní a hematologické oddělení (THO). Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM). Oddělení patologie (PAT) 5. Oddělení klinické biochemie,

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 5 HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfuzní oddělení Účinnost od: 5. 3. 2018 Zpracovala: Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13 Strana 1 Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 10. 7. 2013 Nahrazuje: z února 2011 Funkce Jméno Datum Podpis Přezkoumal: Manaţer kvality Ing. Libor Czeffer 3. 7. 2013 Schválil: Primář HTO 4. 7. 2013 Strana

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratorní imunologie Ústav klinické imunologie a alergologie

Laboratorní příručka Oddělení laboratorní imunologie Ústav klinické imunologie a alergologie S/A/94470/013 Laboratorní příručka Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: MUDr. Dana Bartoňková RNDr. Martina Štouračová prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. Vedoucí oddělení Zástupce vedoucí oddělení Přednosta ÚKIA

Více

0,14 0,09 0,09 0,12 0,75 0,59 0,50 0,49 0,47 0,56 0,65 0,68 0,68 0,70 Neutrofilní tyče 0 dní 99 let 0,00 0,04 1

0,14 0,09 0,09 0,12 0,75 0,59 0,50 0,49 0,47 0,56 0,65 0,68 0,68 0,70 Neutrofilní tyče 0 dní 99 let 0,00 0,04 1 verze : 0 strana : z 22 platí od : 0.04.208 datum tisku :.04.208 Hematologická vyšetření Krevní nátěr sdružená do *43 obarvení + mikroskopické vyšetření Odběrový materiál Sarstedt, červený uzávěr (K3EDTA)

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard. Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard. Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard Skupina, o kterou se pečuje: Kompetence pro realizaci: Místo použití: Pacient nemocnice Všeobecná, dětská, praktická sestra,

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Vyšetření: 1. Vyšetření fenotypu Rh, Kell sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [Rh fenotyp + Kell] 2. protilátek sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [ protilátek] 3. Vyšetření krevní skupiny ABO

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým oddělením a laboratoří Sedlák T., Plačková M., Stýborová I., Bunešová M. ÚKBP UK 2. LF a FN Motol, Praha 30. 5. 1. 6. 2010 BIOLAB 2010 Hradec Králové Spolehlivý

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více