ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová"

Transkript

1 verze B Účinnost dokumentu od: ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová Řízená kopie č.: Razítko, podpis: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 1 (celkem 28)

2 1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, laboratorním pracovníkům, zdravotním sestrám a dalším zainteresovaným stranám. Obsahuje nabídku služeb, které poskytujeme v oblasti klinické diagnostiky. Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na tento typ dokumentů. Věříme, že uvedené informace budou užitečné nejenom pro Vás, ale i pro Vaše pacienty. Doufáme, že zde naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Za laboratoř hematologie MUDr. Ivan Vonke, MBA, vedoucí laboratoře Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 2 (celkem 28)

3 2 Obsah 1 Předmluva 2 2 Obsah Seznam zkratek 4 3 Úvod 4 4 Základní informace o laboratoři 4 5 Zaměření laboratoře 4 6 Popis nabízených služeb 5 7 Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Žádanky Vyšetření samoplátců Požadavky na urgentní vyšetření Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření, dodatečná vyšetření Stabilita vzorků a skladování materiálu Doba odezvy Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením Odběr vzorku Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků 9 8 Manipulace se vzorky v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků 10 9 Výsledky vyšetření Hlášení kritických hodnot Informace o formách vydávání výsledků Typy laboratorních zpráv Uchovávání kopií výsledků, archivování Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Komunikace s laboratoří Konzultační činnost Způsob řešení stížností Způsob podání stížností Ústní stížnosti Písemné stížnosti Termíny pro vyřízení stížností 14 Seznam vyšetření LHEM 15 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 3 (celkem 28)

4 2.1 Seznam zkratek CL centrální laboratoře CP centrální příjem vzorků LIS laboratorní informační systém LHEM Laboratoř hematologie NCB Nemocnice České Budějovice NIS Nemocniční informační systém ZPK zmocněnec pro kvalitu ZZPK zástupce zmocněnce pro kvalitu 3 Úvod Laboratoř hematologie se zaměřuje na diagnostiku krevních onemocnění včetně chorob srážení krve. Vyšetření krevních obrazů i koagulačních parametrů provádí na plně automatizovaných systémech. Kromě vyšetření krve se zde vyšetřuje také kostní dřeň včetně speciálních barvení. Samostatnou problematikou je vyšetření stavů nadměrného srážení krve, kde hematologická laboratoř zajišťuje a koordinuje ve spolupráci s ostatními laboratořemi komplexní diagnostiku. Laboratoř úzce spolupracuje se specializovanou hematologickou ambulancí v rámci NCB. Laboratoř se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. 4 Základní informace o laboratoři Název laboratoře: Centrální laboratoře - Laboratoř hematologie Adresa sídla laboratoře: B. Němcové 585/54, České Budějovice Kontakty na vedení laboratoře: Funkce Titul, jméno, příjmení Kontakt Vedoucí LHEM MUDr. Ivan Vonke, MBA Bioanalytik Mgr. Naďa Roučková ZPK LHEM Provozní asistent vedoucího LHEM Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová Hana Šuléřová Správce měřidel Bc. Martina Strusková Zaměření laboratoře Laboratoř je konsolidovaným pracovištěm centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice, a.s. Zabývá se hematologickým vyšetřením biologických materiálů. Jedná Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 4 (celkem 28)

5 se o základní i specializovaná hematologická vyšetření. Vysoký důraz klade na kvalitu prováděných vyšetření a na těsnou spolupráci s lékaři. Poskytuje konzultační činnost k interpretaci laboratorních výsledků zpracovávaných vzorků. Laboratoř poskytuje své služby nemocničním i externím žadatelům. Součástí činností pracovníků LHEM je pregraduální i postgraduální vzdělávání různých kategorií zdravotnických pracovníků. Provozní doba Nepřetržitý 24 hodinový provoz Kontakty 3561 laboratoř krevní obrazy, pohotovostní služba 3562 dokumentace 3563 laboratoř koagulace 3564 příjem materiálu sekretariát 6 Popis nabízených služeb základní hematologická a koagulační vyšetření krve specializovaná hematologická a koagulační vyšetření krve konzultační služby v oblasti hematologie komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v informačním systému NCB má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Režim laboratorních vyšetření Laboratorní vyšetření jsou prováděna v režimu STATIM (dostupné 24 hodin denně) anebo v režimu RUTINA. Při požadavku STATIM je nutno požadovaná vyšetření označit na žádance. Služby zajišťované LHEM v režimu STATIM jsou uvedeny v Seznam vyšetření LHEM. 7 Manuál pro odběry primárních vzorků 7.1 Základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření jsou uvedeny v kapitole Seznam vyšetření. Vyplnění žádanky je popsáno v kap. 7.2 Žádanky. Identifikace primárního vzorku je popsána v kap. 7.9 Identifikace pacienta na primárním vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) je uveden v kapitole 7.7 Používaný odběrový systém. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz jsou uvedeny v kap. 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření, dodatečná vyšetření. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 5 (celkem 28)

6 7.2 Žádanky Základním dokladem o požadovaných vyšetřeních je žádanka. Je považována za smlouvu mezi laboratoří a lékařem s požadavkem provést označená vyšetření. Zaslaná žádanka je pro laboratoř zásadním dokumentem k prokázání požadované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám nebo požadujícímu subjektu v případě samoplátce. Laboratoř preferuje použití standardního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách NCB. Laboratoř přijímá žádanky i jiného formátu, které musí obsahovat minimální požadavky uvedené níže. Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance: Min. obsah žádanky v souladu s dokumentem NCB_ZR_11_002 Provozní řád: a) číslo pojištěnce b) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce c) jméno pojištěnce, ve tvaru: příjmení jméno příp. titul (v případě urgentních vzorků, kdy není známá identita pacienta, může požadující lékař místo jména dočasně zadat jiné označení shodné s označením v NIS) d) základní diagnóza e) číslo pojišťovny f) jednoznačná identifikace stanice/pracoviště požadujícího oddělení (název, IČP, odbornost) g) razítko a podpis lékaře požadujícího vyšetření h) druh primárního vzorku, a pokud je to vhodné i tkáňový původ vzorku (materiál) i) seznam požadovaných vyšetření j) příslušné klinické informace o pacientovi, které slouží pro účely interpretace výsledku, vyžaduje-li to charakter vyšetření (např. před aplikací léku nebo po aplikaci léku, apod.) k) režim, ve kterém má být vyšetření provedeno (vyznačení vzorků STATIM, žádanky/vyšetření neoznačené STATIM jsou zpracovány v rutinním režimu (viz Laboratorní příručky jednotlivých laboratoří/pracovišť) l) datum a čas odběru primárního vzorku m) čitelný podpis osoby provádějící odběr Min. označení odběrové nádobky: a) jméno pojištěnce b) číslo pojištěnce c) v případě žádanky sloužící pro více vzorků, které jsou v identických odběrových nádobkách, musí být na označení každé z těchto nádobek uveden další jednoznačný identifikační znak (např. levá; pravá; frakce; druh materiálu) V případě, že oddělení NCB nevyužijí pro označení žádanky a vzorku štítky z NIS, platí pro ně stejná pravidla vzhledem k rozsahu identifikace popsané výše. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 6 (celkem 28)

7 7.3 Vyšetření samoplátců Postupy uvedené v kap. 7.2 Žádanky jsou platné s určitým omezením také pro samoplátce, kteří jsou odebíráni v odběrové místnosti CL. Vyplnění žádanky zajišťuje odběrový pracovník a musí uvést minimálně tyto údaje: a) číslo pojištěnce b) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce c) jméno pojištěnce, ve tvaru: Příjmení Jméno příp. Titul d) seznam požadovaných vyšetření e) datum a čas odběru primárního vzorku f) identifikace osoby provádějící odběr g) označení Samoplátce nebo kód, který samoplátce jasně označuje. Min. označení odběrové nádobky: a) jméno pojištěnce b) číslo pojištěnce; v případě uvedení pouze roku narození, lze toto akceptovat pouze tehdy, když je odběrová nádobka jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta Vyšetření může být prováděno na základě požadavku ošetřujícího lékaře a fakturu hradí lékař - vyšetření je fakturováno ošetřujícímu lékaři prostřednictvím oddělení zpracování ekonomických informací NCB. Vyšetření je prováděno na základě požadavku ošetřujícího lékaře a fakturu hradí klient - na vyšetření je klientem uhrazeno osobně hotovostní platbou v místě CP faktura, pokladní doklad a výsledek je vydán přímo klientovi. Vyšetření je prováděno na základě vlastní žádosti klienta, který hradí fakturu. Vyšetření je klientem uhrazeno osobně hotovostní platbou v místě CP faktura, pokladní doklad a výsledek je vydán přímo klientovi. 7.4 Požadavky na urgentní vyšetření Vzorky pro urgentní vyšetření jsou v LHEM přijímány v režimu STATIM, označení STATIM musí být uvedeno v žádance. Vyšetření, která jsou prováděná v režimu STATIM jsou uvedena v příloze č. 1 Seznam vyšetření LHEM. 7.5 Ústní, telefonické požadavky na vyšetření (dodatečná vyšetření) Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně (např. na základě telefonického přiobjednání lékařem) provádět doplňková vyšetření za dodržení těchto pravidel: dodatečná vyšetření lze provést s omezením, které je dané stabilitou vzorku (kapitola 7.6 Stabilita vzorku a skladování materiálu) a množstvím materiálu. Laboratoř tato vyšetření neprovede po uplynutí uvedeného časového intervalu nebo při nedostatku materiálu a je nutný odběr nového vzorku. Dodatečná vyšetření budou provedena v nejbližší možné době po telefonickém objednání. Informace o doplnění vyšetření je zapsána laborantkou přímo do LIS. Lékaři, VŠ pracovníci, laborantky mohou doplnit další vyšetření, považují-li to za důležité z hlediska diagnózy nebo na základě aktuálních výsledků vyšetření. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 7 (celkem 28)

8 7.6 Stabilita vzorků a skladování materiálu Stabilita vzorků pro krevní obraz je po dobu 5 hodin při teplotě C. Stabilita vzorků pro koagulační vyšetření: Test Teplota ( C) Doba skladování PT 20 ± 5 6 hodin APTT 20 ± 5 4 hodiny Fbg 20 ± 5 4 hodiny TT 20 ± 5 4 hodiny AT III 20 ± 5 4 hodiny DD 20 ± 5 4 hodiny Primární materiál je skladován v LHEM po dobu od příjmu do laboratoře až do třetího následujícího dne (pokud tento den vychází na víkend, potom do pracovního dne následujícího po víkendu). Poté jsou likvidovány dle stanovených předpisů. 7.7 Doba odezvy Doba odezvy je sledována průběžně každým pracovníkem. Překročení stanovené doby odezvy je řešeno jako neshoda pouze v případě, pokud by mohlo ohrozit stav pacienta. 7.8 Používaný odběrový systém Při odběrech je používán odběrový systém Becton Dickinson Vacutainer. Barva uzávěru Obsah Použití Fialový uzávěr Nesrážlivá krev (EDTA) Krevní obraz Modrý uzávěr Nesrážlivá krev (citrát) Koagulace Zelený uzávěr Nesrážlivá krev (heparin) Osmotická rezistence Černý uzávěr Nesrážlivá krev (citrát) Sedimentace Některá vyšetření vyžadují speciální odběr způsob odběru a nakládání s materiálem je specifikován u jednotlivých vyšetření. Přijímány jsou i vzorky odebrané pomocí jiných odběrových systémů, vždy však musí být respektována definovaná aditiva. 7.9 Příprava pacienta před vyšetřením Před odběrem vzorků není vyžadována žádná speciální příprava pacienta. Odběr venózní krve se provádí většinou ráno a obvykle nalačno. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 8 (celkem 28)

9 7.10 Odběr vzorku Při odběru vzorku venózní krve je nutné dodržet zásady správného odběru. Je nutné dbát především: Paže musí být stažena pomocí škrtidla po krátkou dobu tak, aby nedošlo ke stáze krevního oběhu. Vakuová zkumavka nesmí být nasazena na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, aby nebylo narušeno vakuum. Zkumavku lze sejmout až v okamžiku, kdy krev do zkumavky pod vlivem vakua přestane vtékat. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Použití různých náběrových systémů (uzavřený vs. otevřený) může vést k odlišným výsledkům koagulačních vyšetření Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě uvedené vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku. Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy. S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu zákona o odpadech a dle předpisů tento zákon provádějících. Materiál je tříděn a likvidován podle organizačního předpisu NCB_PRO_09_001 Provozní řád nakládání s odpadem Informace k dopravě vzorků Dobře uzavřený vzorek je nutné zabezpečit před mechanickým poškozením a znehodnocením v důsledku nevhodného uchovávání při transportu. Vzorky je nutné dopravit do laboratoře v nejkratším možném čase po odběru. Transport vzorků v rámci NCB Transport zajišťují zdravotničtí pracovníci (sanitáři nebo zdravotní sestry) v přepravních boxech. Vzhledem k délce doby přepravy, není doba přepravy ani teplota monitorována. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 9 (celkem 28)

10 Transport vzorků od externích zadavatelů Transport vzorků z externích zdravotnických zařízení je zajišťován externími dopravci. NCB nezajišťuje vlastní transport vzorků. Během transportu vzorků od externích zdravotnických zařízení je sledování podmínek transportu v kompetenci externích přepravců. V případě, že vzorky jsou doručovány individuálně, je nezbytné zajistit bezpečný transport z pohledu dodržení požadovaných podmínek preanalytické fáze. Při příjmu jsou vzorky vizuálně kontrolovány. Nedodržení transportních podmínek může vést k viditelné změně vzorku, který v takovém případě bude odmítnut. 8 Manipulace se vzorky v laboratoři 8.1 Příjem vzorků a žádanek Identifikace pacienta na biologickém materiálu každá zkumavka musí být označena. Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří čitelné příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo číslo pojistky u cizích státních příslušníků). V opačném případě je nutné materiál odmítnout. 8.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu. Žádanku, která obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření). Žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem. Nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu. Nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k narušení preanalytické fáze. Nedodaný vzorek je oznámen zadavateli telefonicky a je vydán výsledkový list s komentářem o nedodání vzorku. 9 Výsledky vyšetření 9.1 Hlášení kritických hodnot Za kritický výsledek je považována každá nově zjištěná hematologická malignita tyto výsledky jsou vždy předány lékaři, který je dále řeší v rámci svých klinických kompetencí. Ostatní výsledky jsou posuzovány v kontextu odesílajícího oddělení, uváděné diagnózy a dynamiky vývoje laboratorních parametrů zde používáme termín neočekávané výsledky. Ty jsou předávány k individuálnímu posouzení lékaři LHEM. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 10 (celkem 28)

11 9.2 Informace o formách vydávání výsledků Výdej výsledků pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient; v případě, že na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře telefonicky osobně ověří u lékaře, zda lze výsledkový list pacientovi vydat; pacient nebo jeho zákonný zástupce se prokáže průkazem totožnosti (tj.průkaz s fotografií vydaný státní správou). V případě, že výsledek přebírá jiná osoba než pacient, popř. jeho zákonný zástupce, je nutno pověření k vyzvednutí výsledku doložit plnou mocí. Formuláře jsou k dispozici na CP. Pokud byly splněny výše uvedené požadavky, vydávají se výsledkové listy v uzavřené obálce. O vydání výsledku je veden zápis v laboratoři. Telefonicky se výsledky pacientům nesdělují. Výdej výsledků v rámci NCB Výsledky jsou uvolněny odpovědným pracovníkem a zároveň jsou přeneseny automaticky elektronicky do NIS. Program NIS umožňuje dohledatelnost identifikace osoby, která uvolnění do NIS provedla. Všechny výsledky jsou současně vydány také v tištěné podobě, která je závazná. Výdej výsledků externím zdravotnickým zařízením Výsledky určeny externímu lékaři, jsou po uvolnění z LIS vytištěny odpovědným pracovníkem LHEM. Výsledky jsou roztříděny do obálek a předány administrativnímu pracovníkovi, který zajistí jejich odeslání poštou. Výdej kopií výsledků Pro případ, kdy zadávající lékař nebo přímo pacient požaduje opis (kopii) výsledku, je tento opis potvrzen podpisem oprávněné osoby. Záznam o vytvoření opisu a jeho vydání je uveden do Knihy hlášení telefonických výsledků a Osobní předání výsledků. Výdej předběžných zpráv V případě, že byly výsledky zadavateli vyšetření zaslány formou předběžné zprávy (popř. hlášeny telefonicky), je vždy zaslán ještě kompletní písemný závěrečný výsledek vyšetření. Telefonické hlášení výsledků Hlášení výsledků žadateli je možné pouze za předpokladu, že pracovník laboratoře podávající informace bezpečně identifikuje žadatele. Je nezbytné, aby žadatel uvedl číslo pojištěnce a jméno. Po nahlášení výsledku je telefonicky provedeno zpětné ověření informace: druhá strana je požádána o zopakování nahlášeného výsledku a správnost zopakovaného výsledku je potvrzena pracovníkem, který výsledek nahlašuje. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 11 (celkem 28)

12 Komentáře na výsledkových listech Při nedodržení stability vzorku u krevního obrazu -> Nedodržení podmínek preanalytické fáze má vliv na výsledky vyšetření (vzorek krve byl do laboratoře dodán po uplynutí stability požadovaných vyšetření větší než 5 hodin). Při nedodržení stability vzorku u koagulačního vyšetření -> Nedodržení podmínek preanalytické fáze má vliv na výsledky vyšetření (vzorek krve byl do laboratoře dodán po uplynutí stability požadovaných vyšetření větší než 4 hodiny). Pokud není uveden čas odběru vzorku -> Vzhledem k neuvedenému času odběru vzorku krve na žádance nelze vyloučit nedodržení podmínek preanalytické fáze, které může ovlivnit výsledky vyšetření. Zohledněte tuto informaci při hodnocení výsledku vyšetření. 9.3 Typy laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkové zprávy v elektronické nebo papírové podobě. Výstup z LIS (Open LIMS FONS) v podobě výsledkové zprávy obsahuje: jednoznačnou identifikaci laboratoře, která zprávu vydala; jasné a jednoznačné označení vyšetření; jednoznačnou identifikaci pacienta; jméno a další jednoznačné identifikační označení žádajícího subjektu; datum a čas odběru primárního vzorku uvedeno jako odběr datum, čas; datum a čas přijetí vzorku laboratoří uvedeno jako přijato datum, čas; výsledky vyšetření jsou graficky znázorněny uvnitř nebo vně referenční rozmezí (pokud jsou referenční rozmezí uvedena); identifikaci osoby oprávněné uvolnit zprávu - na výsledku uvedeno jako Uvolnil: datum a čas tisku výsledku na výsledku uvedeno jako Tisk. 9.4 Uchovávání kopií výsledků, archivování Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. 9.5 Změny výsledků a nálezů V případě, že výsledek laboratorního vyšetření je po odeslání identifikován jako nesprávný (odeslán na nesprávné klinické pracoviště, analyticky nesprávný výsledek, záměna pacientů apod.), musí být o této skutečnosti neprodleně informován vedoucí LHEM nebo jím pověřená osoba a okamžitě po zjištění i požadující klinické pracoviště. Chybný výsledek vyšetření je považován za neshodu. Výtisky výsledkových listů (řádně označeny - chybný i správný po opravě), jsou uschovány u příslušných karet neshod. Chybný výsledek v LIS je opraven pověřeným pracovníkem s přístupovými právy k provádění změn výsledkových zpráv, záznam o opravě/změně výsledku je doložitelný v logu na serveru. O opravě výsledku je informován pracovník, který je kompetentní stornovat výsledky v NIS. Tento pracovník je povinen provést storno daného nesprávného výsledku v NIS. Kompetentní pracovník LHEM vždy telefonicky ohlásí požadujícímu lékaři změnu a opravu výsledku. V případě, že je zpráva změněna, je uveden čas, datum a jméno osoby, která je za Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 12 (celkem 28)

13 změnu odpovědná. V případě, že jsou změny prováděny na nálezu, jsou realizovány tak, aby byla dohledatelná původní hodnota. 9.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím LIS laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku výsledkového listu. Doba odezvy udává maximální čas od přijetí vzorku laboratoří do jeho zpracování a zajištění dostupnosti výsledků pro zadavatele. 10 Komunikace s laboratoří 10.1 Konzultační činnost Lékaři LHEM poskytují konzultační i konsiliární služby v oblasti hematologie Způsob řešení stížností Stížností se rozumí ústní nebo písemná výtka ze strany klienta (indikující lékař, pacient, samoplátce), která upozorní na rozpor se závaznými předpisy týkající se činnosti laboratoře. Klienti nebo jiné strany (státní správa, ČIA) mohou podávat stížnosti na činnosti laboratoře: na výsledky laboratorních vyšetření, na způsob jednání pracovníků, na nedodržení lhůty dodání výsledků, na nedodržení rozsahu požadovaného vyšetření na žádance Způsob podání stížností Stížnost lze podat formou ústní (při osobním jednání a/nebo telefonicky) či písemnou na adresu laboratoře tzn. poštou, faxem, em Ústní stížnosti Připomínka má charakter podnětu, který by pro daného klienta měl zajistit zlepšení úrovně služeb. Řeší okamžitě pracovník, který ji přijal, je-li v jeho kompetenci, případně předá kompetentní osobě. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost řeší pracovník, který stížnost přijal a zároveň informuje vedoucího laboratoře nebo stížnost předá vedoucímu laboratoře. Zároveň provede záznam do Knihy stížností. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva do 30 kalendářních dnů od doručení stížnosti do laboratoře. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 13 (celkem 28)

14 Písemné stížnosti Řeší vždy vedoucí laboratoře. Vždy provede zápis do Knihy stížností. Stížnost vyřizuje ihned písemnou formou. Pokud to není možné, navrhne postup řešení a písemně informuje stěžující stranu Termíny pro vyřízení stížností Pokud stížnost nelze vyřešit hned, je termín na vyřízení stížnosti stanoven na dobu 30 pracovních dní. V tomto termínu oznámí odpovědný pracovník klientovi výsledek šetření stížnosti. V případě, že nelze v daném termínu stížnost dořešit, odpovědný pracovník informuje stěžovatele o dosavadním postupu řešení stížnosti. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 14 (celkem 28)

15 Seznam vyšetření LHEM KREVNÍ OBRAZ Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů Odběr: zkumavka, fialový uzávěr (EDTA) Dostupnost: Statim, Rutina Poznámka: Zachovat poměr krve a antikoagulačního činidla 1:10 Referenční meze: Dospělí ve věku let: Parametry KO z analyzátoru Jednotky Ženy let Muži let Počet leukocytů WBC 10 9 /l 4,0 10,0 Počet erytrocytů RBC /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin - HGB g/l Hematokrit - HCT l/l 0,350 0,470 0,400 0,500 Střední objem erytrocytů - MCV fl 82,0 98,0 Střední množství HGB v erytrocytu MCH pg Střední koncentrace HGB v erytrocytech - MCHC g/l Šíře distribuce erytrocytů RDW CV % 10,0 15,2 Počet trombocytů PLT 10 9 /l Střední objem trombocytů - MPV fl 7,8 11,0 Destičkový hematokrit PCT ml/l 1,2 3,5 Parametry DIF z analyzátoru Jednotky Ženy let Muži let Neutrofily % 45,0 70,0 Lymfocyty % 20,0 45,0 Monocyty % 2,0 12,0 Eozinofily % 0,0 5,0 Bazofily % 0,0 2,0 Neutrofily 10 9 /l 2,00 7,00 Lymfocyty 10 9 /l 0,80 4,00 Monocyty 10 9 /l 0,08 1,20 Eozinofily 10 9 /l 0,00 0,50 Bazofily 10 9 /l 0,00 0,20 Parametry DIF - mikroskopicky Jednotky Ženy let Muži let Neutrofilní segmenty % Neutrofilní tyče % 0-4 Lymfocyty % Monocyty % 2-10 Eozinofily % 0-5 Bazofily % 0-1 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 15 (celkem 28)

16 Děti ve věku 0 15 let: Věk Počet erytrocytů RBC (10 12 /l) Hemoglobin - HGB (g/l) Hematokrit - HCT (l/l) Střední objem erytrocytů - MCV (fl) Střední množství hemoglo-binu v 1 erytrocytu -MCH (pg) Střední koncentrace hemoglo-binu v erytrocytech - MCHC (g/l) Šíře distribuce erytrocytů RDW CV (%) Počet trombocytů - PLT (10 9 /l) 1-3 dny 4,0 6, ,45-0, dny - 1 týden 1-2 týdny 3,9 6,3 3,6 6, ,42 0,66 0,39 0, ,5-1 měsíc 3,0 5, ,31 0, měsíce 2,7 4, ,28 0, měsíců 3,1 4, ,29 0, ,5 2 roky 3,7-5, ,33 0, let 6 12 let let 3,9 5,3 4,0 5, ,34 0,40 0,35 0, Ž 4,1 5,1 M 4,5 5,3 Ž M Ž 0,36 0,46 M 0,37 0,49 Ž M ,5 14, Parametry DIF analyzátor i mikroskop Počet leukocytů WBC (%) NEU abs. (10 9 /l) LY abs. (10 9 /l) MO abs. (10 9 /l) EO abs. (10 9 /l) BA abs. (10 9 /l) NEU (%) LY (%) MO (%) EO (%) BA (%) 0 1 den 9,0 38, den 1 týden 1 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 1 6 měsíců 5,0 21,0 1,5-10 5,0 20,0 1 9,5 5,0 19, ,5 2 11, ,5 16,5 4 13,5 6 měsíců 4 1 rok 1,5 10,5 6,0 17,5 8,5 1 2 roky 3 9,5 2 4 roky 5,5 17, let 5,0 15,5 6 8 let 4,5 14, let let 1,5-8 4,5 13,5 1,8-8 1,5-7 1,5 6,8 1,5 6,5 1,2 5,2 0,1 1,2 0 0,5 0 0, Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 16 (celkem 28)

17 Retikulocyty (relativní počet, absolutní počet) Odběr: zkumavka, fialový uzávěr (EDTA) Dostupnost: Statim, Rutina Poznámka: Zachovat poměr krve a antikoagulačního činidla Referenční meze: Věk Retikulocyty relativní počet (podíl jednotky) Retikulocyty (10 9 /l) 0 14 dní 0,016 0, dní 1 rok 0,011 0, roky 0,011 0, let 0,010 0, let 0,012 0, let 0,013 0, let 0,005 0, Trombocyty z citrátu: Odběr: zkumavky, modrý uzávěr (citrát) Dostupnost: Statim, Rutina Poznámka: Zachovat poměr krve a antikoagulačního činidla viz krevní obraz Použití: vyloučení pseudotrombocytopenie absolutní počet Sedimentace (FW) Odběr: zkumavka, černý uzávěr (citrát) Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Za 1. hodinu Ženy Muži < 15 mm < 10 mm LE buňky Odběr: nádobka se skleněnými kuličkami (lze získat na CL LHEM) Materiál: nesrážlivá krev Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Poznámka: speciální odběr, nutno informovat se v laboratoři LHEM negativní Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 17 (celkem 28)

18 HEMOLÝZA Osmotická rezistence Odběr: zkumavka, zelený uzávěr (heparin) Materiál: nesrážlivá krev Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Minimální Maximální 0,44 0,40 % NaCl 0,32 0,30 % NaCl Autohemolýza Poznámka: pouze po telefonické domluvě Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Hamův test Poznámka: pouze po telefonické domluvě Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: KOAGULACE Protrombinový čas (dle Quicka) Dostupnost: Statim, Rutina Quickův test (%) Quickův test (INR) 0,8 1,2 Quickův test (Ratio) 0 1 měsíc 0,8 1,5 Quickův test (Ratio) 1 6 měsíců 0,8 1,4 Quickův test (Ratio) 6 měsíců 100 let 0,8 1,2 Terapeutický rozsah při léčbě kumarinovými preparáty: INR 2,0 4,0 APTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 18 (celkem 28)

19 Dostupnost: Statim, Rutina APTT (sek) 26,0 38,0 sek APTT (ratio) 0 1 měsíc 0,8 1,5 APTT (ratio) 1 měsíc 1 rok 0,8 1,3 APTT (ratio) let 0,8 1,2 Trombinový čas Dostupnost: Statim, Rutina 14,0 19,0 sek Fibrinogen Dostupnost: Statim, Rutina Fibrinogen (g/l) 0 1 rok 1,5 3,4 Fibrinogen (g/l) 1 6 let 1,7 4,0 Fibrinogen (g/l) 6 11 let 1,55 4,0 Fibrinogen (g/l) let 1,55 4,5 Fibrinogen (g/l) let 1,6 4,2 Fibrinogen (g/l) let 1,8 4,2 Antitrombin III Dostupnost: Statim, Rutina Antitrombin III (%) 0 1 měsíc Antitrombin III (%) 1 měsíc 6 let Antitrombin III (%) 6 11 let Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 19 (celkem 28)

20 Antitrombin III (%) let Antitrombin III (%) let D dimery Dostupnost: Statim, Rutina 0 0,5 mg/l v těhotenství je fyziologická hladina DD do 4 mg/l Protein C Protein C (%) 0 1 den Protein C (%) 1 den 1 měsíc Protein C (%) 1 měsíc 1 rok Protein C (%) 1 6 let Protein C (%) 6 11 let Protein C (%) let Protein C (%) let Protein S volný % APC rezistence Referenční rozmezí ratio: 2,0 4,2 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 20 (celkem 28)

21 Lupus antikoagulans screening sek (v případě, že LA screening výsledek je větší než 44 sek, je automaticky vyšetřen LA confirm a vypočteno LA ratio) Anti Xa Dostupnost: Statim, Rutina odběr se provádí 3 hodiny po aplikaci Fraxiparinu, do laboratoře doručit ihned terapeutické rozmezí 0,6 1,0 IU/ml preventivní rozmezí 0,2 0,6 IU/ml Dabigatran Příjem materiálu: vyšetření pouze po telefonické domluvě dle léčby Rivaroxaban Příjem materiálu: vyšetření pouze po telefonické domluvě dle léčby F II Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 21 (celkem 28)

22 F II (%) 0 1 den F II (%) 1 den 1 měsíc F II (%) 1 měsíc 6 let F II (%) 6 16 let F II (%) let F II (%) let F V F V (%) 0 1 den F V (%) 1 den 1 měsíc F V (%) 1 měsíc 1 rok F V (%) 1 6 let F V (%) 6 16 let F V (%) let F VII F VII (%) 0 1 den F VII (%) 1 den 1 měsíc F VII (%) 1 měsíc 1 rok F VII (%) 1 16 let F VII (%) let F VIII Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 22 (celkem 28)

23 F VIII (%) 0 1 den F VIII (%) 1 den 1 měsíc F VIII (%) 1 měsíc 1 rok F VIII (%) 1 6 let F VIII (%) let F IX F IX (%) 0 1 den F IX (%) 1 den 1 měsíc F IX (%) 1 měsíc 1 rok F IX (%) 1 6 let F IX (%) 6 18 let F IX (%) let F X F X (%) 0 1 den F X (%) 1 den 1 měsíc F X (%) 1 měsíc 1 rok F X (%) 1 11 let F X (%) let F X (%) let F XII Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 23 (celkem 28)

24 F XII (%) 0 1 den F XII (%) 1 den 1 měsíc F XII (%) 1 měsíc 1 rok F XII (%) 1 6 let F XII (%) let F XIII Příjem materiálu: vyšetření je prováděno pouze po telefonické domluvě % Faktor von Willebrand F von Willebrand (%) 0 1 den F von Willebrand (%) 1 den 1 měsíc F von Willebrand (%) 1 měsíc 1 rok F von Willebrand (%) let Inhibitor směsný test Reptiláza Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: vyšetření se provádí po telefonické domluvě Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 24 (celkem 28)

25 14,0 23,0 sek Fibrin monomery Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: vyšetření se provádí po telefonické domluvě normální hodnota negativní Euglobulinová fibrinolýza Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: vyšetření se provádí po telefonické domluvě minut Retrakce koagula Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: vyšetření se provádí po telefonické domluvě % Fragilita kapilár (Rumpel - Leede) Odběr: vyšetření in vivo Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Poznámka: vyšetření se provádí po konzultaci s lékařem OKHA 16 petechií na 16 cm 2 Krvácivost podle Duke Odběr: in vivo Dostupnost : Rutina Příjem materiálu: Poznámka: vyšetření se provádí po konzultaci s lékařem OKHA sek Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 25 (celkem 28)

26 Trombocyty z prstu Odběr: in vivo Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Poznámka: vyšetření se provádí po konzultaci s lékařem OKHA /l Skóre alkalických fosfatáz v leukocytech Odběr: speciální odběr informace v laboratoři Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Železo ve dřeni Odběr: speciální odběr po telefonické domluvě Materiál: kostní dřeň Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Poznámka: odběr pouze na OKHA Ostatní cytochemická vyšetření Pouze po telefonické domluvě. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 26 (celkem 28)

27 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny/revize Jméno a podpis garanta dokumentu A Nový dokument MUDr. Ivan Vonke B Změněn obsah celého dokumentu MUDr. Ivan Vonke Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 27 (celkem 28)

28 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 28 (celkem 28)

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka laboratoře HTO Česká Lípa preanalytická a postanalytická část Výtisk č. Účinnost od : 1.3.2015 Schválil : Pri Verze : 7.0 Strana : 1 z 61 A Úvod...7 B Identifikace organizace a laboratoře...7

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

LP-OKH. Laboratorní příručka OKH Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J. Hradec, a.s. Typ dokumentu: OHKT.doc 1 Název dokumentu Rozdělovník Jméno Umístění

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 12. 2011 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS verze : 0102 exemplář : 6 strana : 1z 35 platí od : 1.127.5.2010 přílohy : 2 datum tisku : 30.12.200927.5.2010 Oddělení klinické hematologie, pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Nemocnice

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. HTO, SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Verze: 08 Fáze: užívání Platnost od: 4.11.2013 Počet stran: 47 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/HTO/10-13 Proces: III. PLP Důležitost dokumentu: III.

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01

Laboratorní příručka LP HKB 2011-11-01 Identifikační číslo dokumentu: LP HKB 2011-11-01 Strana: 1/28 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327, IČO 25999249 Název

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Účinnost od 1. 4. 2015 Verze č. 12 Tímto předpisem Laboratorní příručka laboratoře IV. interní hematologické

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD.

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř pro poruchy hemostázy Zpracovatel: Dr. Ing. František Mareček Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. Podpis: Garant dokumentu: Dr. Ing. František

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: 1.10.2012 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více