S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s."

Transkript

1 S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. Znění schválené valnou hromadou dne [bude doplněno]

2 S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX, a.s. (dále jen Stanovy ) I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 LIVEBOX, a.s. (dále jen Společnost ) je obchodní korporací zřízenou ve formě akciové společnosti. 1.2 Obchodní firma Společnosti zní LIVEBOX, a.s. 1.3 Sídlem Společnosti je Brno. 1.4 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka Identifikační číslo Společnosti je PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI 2.1 Předmětem podnikání Společnosti je: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 3. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 3.1 Představenstvo společnosti zastupuje Společnost ve všech záležitostech, a to následujícím způsobem: (a) v dále uvedených záležitostech zastupuje Společnost vždy společně předseda a místopředseda představenstva: (i) nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví Společnosti ohledně jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů a pachtů či podpachtů; (ii) zcizení a nákup majetkových účastí (zejména akcií, společenských podílů, podílů v družstvu) v obchodních korporacích; (iii) výkon práv akcionáře, společníka či člena družstva v obchodních korporacích, ve kterých Společnost vlastní majetkovou účast; (iv) sjednávání a uzavírání smluv a listin o úvěru, výpůjčce, zápůjčce, výprose; (v) sjednávání a uzavírání smluv a listin o zřízení zástavního práva; (vi) poskytování záruk a vystavování, avalování, nabývání či zcizování směnek; Stránka 2 z 16

3 (b) (vii) sjednávání a uzavírání jakýchkoliv smluv mezi Společností na straně jedné a členem představenstva nebo dozorčí rady Společnosti nebo osobou (osobami) jemu (jim) blízkou (blízkými) na straně druhé; (viii) činění jakýchkoliv právních jednání (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv) s hodnotou plnění přesahujícím v jednom právním jednání či v několika souvisejících právních jednáních částku ve výši ,- Kč; (ix) uzavírání a změny pracovních smluv a dohoda o změně obsahu pracovního poměru, rozvazování pracovního poměru, uzavírání a rozvazování dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavírání a rozvazování manažerských smluv a smluv o výkonu funkce. ve všech ostatních záležitostech zastupují Společnost vždy společně dva (2) členové představenstva. 3.2 Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost způsobem popsaným v odstavci 3.1 výše, připojí svůj podpis k obchodní firmě Společnosti. Stránka 3 z 16

4 II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI 4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI 4.1 Základní kapitál Společnosti činí ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). 5. AKCIE SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘEVOD 5.1 Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 400 (slovy: čtyři sta) kusů akcií s tím, že se jedná o kmenové akcie znějících na jméno vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) každá (dále jen Kmenové akcie ). 5.2 Akcie Společnosti nebyly přijaty k obchodování na evropském ani jiném regulovaném trhu. 5.3 Akcie společnosti mohou být nahrazeny hromadnou listinou. 5.4 Společnost vede seznam akcionářů. 5.5 Každý akcionář je v případě zájmu převést své Akcie jinému akcionáři nebo jakékoliv třetí osobě (dále jen Zájemce ) povinen nabídnout tyto Akcie k převodu nejdříve ostatním akcionářům Společnosti v souladu s principy a zásadami dále uvedenými: (a) nabízející akcionář (dále jen Nabízející akcionář ) předloží nabídku na převod Akcií (dále jen "Oznámení o převodu") představenstvu Společnosti. Oznámení o převodu musí obsahovat přinejmenším tyto informace: (i) (ii) (iii) (iv) (v) počet nabízených Akcií (dále jen "Převáděné Akcie"), cenu za jednu Akcii (dále jen "Cena"), za kterou je Zájemce ochoten koupit Převáděné Akcie, označení Zájemce s uvedením kontaktních údajů takovéhoto Zájemce; platební podmínky, za které je Zájemce ochoten koupit Převáděné Akcie; a jakékoliv další podmínky převodu požadované Zájemcem. (b) (c) K Oznámení o převodu musí být připojena kopie písemné nabídky Zájemce. Oznámení o převodu bude představovat nabídku Převodce určenou všem ostatním akcionářům Společnosti (dále jen "Příjemci") týkající se převedení Převáděných Akcií na Příjemce za Cenu a za podmínek uvedených v Oznámení o převodu, a to v souladu s ustanovením, že Příjemce nebude povinen splnit žádné nefinanční podmínky, které nemohou být Příjemcem rozumně splněny (dále jen "Nabídka"). představenstvo Společnosti osloví Příjemce tak, aby Příjemci oznámili uplatnění předkupního práva ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne doručení Nabídky představenstvu Společnosti a měli přitom na rozhodnutí o uplatnění předkupního práva nejméně 30 kalendářních dnů; Příjemce, který v určené době nedoručí oznámení o uplatnění předkupního práva (dále jen "Oznámení o přijetí"), se považuje za Příjemce, který předkupní právo neuplatnil; Příjemce uplatňuje předkupní právo tím, že doručí Převodci a předsedovi představenstva Společnosti Oznámení o přijetí; Příjemci mohou přímo oslovit Zájemce o koupi Akcií a mohou jednat se Zájemcem i o koupi jejich Akcií, avšak jsou povinní se zdržet jakéhokoli konání, na základě kterého může zájem Zájemce o Akcie zaniknout; Stránka 4 z 16

5 (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) na základě doručených Oznámení o přijetí, představenstvo Společnosti určí v lhůtě do 15 kalendářních dnů v závislosti na počtu Příjemců a jejich podílů na základním kapitálu Společnosti poměrné rozdělení Převáděných Akcií na každého Příjemce, který si uplatnil předkupní právo. Při určování poměru rozdělení Převáděných Akcií se používá matematické zaokrouhlování; Příjemci, kteří uplatnili předkupní právo, se mohou písemně dohodnout i na jiném než poměrném rozdělení Převáděných Akcií s tím, že tuto svou dohodu jsou povinni oznámit představenstvu Společnosti, které je povinno ji reflektovat; představenstvo Společnosti oznámí Nabízejícímu akcionáři a dotčeným Příjemcům, kteří uplatnili své předkupní právo, poměr a počet Převáděných Akcií, které má převést v rámci uplatnění předkupního práva Příjemcům, kteří uplatnili předkupní právo (dále jen Oznámení o dokončení ); po dokončení výše uvedených postupů budou všechny Převáděné Akcie převedeny na Příjemce, kteří uplatnili předkupní právo, za podmínek Nabídky, kdy každý Příjemce, jenž využil předkupní právo, musí vypořádat celý převod do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne doručení Oznámení o dokončení, včetně úhrady Ceny, pokud však dle Nabídky cena neměla být zaplacena později; převod Převáděných Akcií se provede na základě smlouvy/smluv uzavřených mezi Nabízejícím akcionářem jako prodávajícím a každým Příjemcem, jenž uplatnil předkupní právo, jako kupujícím; pokud (i) v rámci uplatnění předkupního práva koupí alespoň jeden Příjemce část Převáděných Akcií na něho připadajících, anebo (ii) ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne doručení Oznámení o dokončení ve smyslu písmene (f) odstavce 5.6 těchto stanov koupí, vypořádá a zaplatí Cenu ve stejné lhůtě, jaká byla uvedena v Nabídce, alespoň jeden Příjemce (dále jen Finální Příjemci ), Pak Finálním Příjemcům trvá předkupní právo ohledně těch Převáděných Akcií, které nebyly převedeny na ostatní Příjemce a Nabízející akcionář je povinen ohledně těchto Převáděných Akcií učinit opětovné Oznámení o převodu představenstvu Společnosti; v takovém případě se postupuje opětovně podle písmen (a) až (f) odstavce 5.6 těchto stanov s tím, že lhůty se v opakovaném kole zkracují na polovinu a představenstvo Společnosti jedná již pouze s Finálními Příjemci; pokud žádný Příjemce neuplatní předkupní právo, anebo pokud v rámci uplatnění předkupního práva nekoupí žádný Příjemce Převáděné Akcie, anebo ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne doručení Oznámení o dokončení zmíněné v písmeni (f) tohoto odstavce 5.6 těchto stanov koupi nevypořádají všichni Příjemci, kteří uplatnili předkupní právo (popřípadě nezaplatí Cenu ve stejné lhůtě, jaká byla uvedena v Nabídce), může Nabízející akcionář ve lhůtě 60 dnů, následujících ihned po dokončení posledního z těchto postupů, převést všechny Převáděné Akcie, na které nebylo uplatněno předkupní právo, Zájemci, a to za cenu, která nebude nižší než Cena, a za podmínek, které nebudou výhodnější pro Zájemce než ty, které byly obsaženy v Nabídce; pokud nedojde k převodu Převáděných Akcií na Zájemce za podmínek uvedených v písmeni (h) odstavce 5.6 těchto stanov v tam stanovené lhůtě, pak dnem následujícím zaniká právo Převodce převést Převáděné Akcie na Zájemce a v plném rozsahu se obnovuje předkupní právo všech akcionářů Společnosti; každá Nabídka bude zpracována podle pořadí, v jakém byla Oznámení o převodu doručena předsedovi představenstva Společnosti; bylo-li zahájeno zpracování Nabídky podle výše zmíněného postupu, není možné zahájit zpracování žádné další Nabídky do doby, kdy skončí zpracovávání bezprostředně předcházející nabídky; akcionář je povinen doručit každou smlouvu o převodu Akcií představenstvu Společnosti, které následně provede změnu v seznamu akcionářů. Stránka 5 z 16

6 III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 6. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY 6.1 Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury. 6.2 Orgány Společnosti jsou: (a) (b) (c) valná hromada; představenstvo; dozorčí rada. Stránka 6 z 16

7 IV. VALNÁ HROMADA 7. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY 7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. 7.2 Do působnosti valné hromady náleží: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; rozhodování o vydání dluhopisů; volba a odvolání členů představenstva; volba a odvolání členů dozorčí rady; schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací; jmenování a odvolání likvidátora; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, které by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; rozhodnutí o převzetí účinku jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem; schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; rozhodnutí o fúzi, rozdělení, převodu jmění na jednoho akcionáře, změny právní formy nebo přeshraničního přemístění sídla; schvalování smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, včetně odměňování členů představenstva a dozorčí rady a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům představenstva a dozorčí rady; schvalování jiných plnění ve prospěch člena představenstva nebo dozorčí rady Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou Společnosti; rozhodnutí o zřízení účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití; stanovení auditora Společnosti; schvalování jednacího řádu valné hromady a přijímání organizačních opatření týkajících se konání valné hromady (např. rozhodování o pořízení zvukového záznamu, apod.); další rozhodnutí, která platné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 7.3 Náklady spojené s jednáním valné hromady nese Společnost; akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. Stránka 7 z 16

8 8. SVOLÁNÍ A PRŮBĚH VALNÉ HROMADY, HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ 8.1 Valná hromada svolávána uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Společnosti a současně zasláním této pozvánky akcionářům Společnosti na adresu vedenou v seznamu akcionářů. 8.2 Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Části jednání valné hromady projednávající účetní závěrku je oprávněn se účastnit i auditor této závěrky. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná. 8.3 S každou jednou (1) A kcií Společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, tj. s každou jednou (1) Kmenovou akcií, jakož i s každou jednou (1) Prioritní akcií, je spojen jeden (1) hlas. 8.4 Hlasování se uskutečňuje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 8.5 Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle platných právních předpisů, o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. 8.6 Zápisy z valné hromady Společnosti se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení Společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu deseti (10) let po zániku Společnosti. Pokud se zrušuje Společnost bez likvidace a její práva a závazky přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce. 8.7 Připouští se rozhodování akcionářů per rollam za podmínek stanovených v ustanovení 418 a následujících zákona o obchodních korporacích. 9. NĚKTERÉ POVINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY VŮČI VALNÉ HROMADĚ 9.1 Představenstvo je povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhnout valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. 9.2 Dozorčí rada je povinna informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti. 10. VÝKON PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY JEDINÝM AKCIONÁŘEM 10.1 Má-li Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen Rozhodnutí jediného akcionáře ) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem. Jedno Stránka 8 z 16

9 vyhotovení Rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu a dozorčí radě Společnosti Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenou Společnosti nejméně deset (10) dní předem se rozhodování podle bodu 8.1 těchto stanov musí zúčastnit členové představenstva, popřípadě dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, popřípadě dozorčí rada předložily písemné podklady potřebné pro přijetí Rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než čtrnáct (14) dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři i bez žádosti. 11. INFORMAČNÍ POVINNOST PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY VŮČI JEDINÉMU AKCIONÁŘI 11.1 Představenstvo je povinno písemně informovat jediného akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhnout jedinému akcionáři zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného Představenstvo je dále povinno písemně informovat jediného akcionáře bez zbytečného odkladu o všech záležitostech Společnosti, které vyžadují rozhodnutí jediného akcionáře podle článku 7 těchto stanov a předložit jedinému akcionáři návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti Vyžadují-li to zájmy Společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat jediného akcionáře bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat jediného akcionáře o výsledcích své kontrolní činnosti; zprávu o přezkoumání účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhrady ztráty je dozorčí rada povinna předložit jedinému akcionáři do čtrnácti (14) dnů po obdržení těchto dokumentů od představenstva Kopii písemné informace jedinému akcionáři podle předchozích ustanovení zašle představenstvo, popřípadě dozorčí rada, zároveň s jejím předložením jedinému akcionáři též pro informaci druhému orgánu Společnosti Rozhodnutí jediného akcionáře jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle odstavců 11.1 až 11.4 těchto stanov se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení Společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu deseti (10) let po zániku Společnosti. Pokud se zrušuje Společnost bez likvidace a její práva a závazky přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce. Stránka 9 z 16

10 V. PŘEDSTAVENSTVO 12. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA 12.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou platnými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Společnosti Představenstvu přísluší zejména: (a) (b) (c) obchodní vedení; zajišťovat řádné vedení účetnictví; zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Představenstvo je povinno předávat dozorčí radě záležitosti, které dle platných právních předpisů má dozorčí rada povinnost přezkoumávat, respektive se k nim vyjádřit, a následně podat na valné hromadě své stanovisko, nejpozději ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. 13. SLOŽENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 13.1 Představenstvo Společnosti má tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvolávání valnou hromadou Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady Člen představenstva nesmí: (a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného, (b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a (c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti Člen představenstva je povinen požádat dozorčí radu o její předchozí souhlas k výkonu funkce člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva může souhlasit se svým zvolením a započít s výkonem funkce člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby pouze poté, co obdrží předchozí písemný souhlas dozorčí rady ke zvolení do a k výkonu takovéto funkce, ledaže jde o koncern. Stránka 10 z 16

11 14. ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 14.1 V případě rozhodování představenstva na jeho zasedání je představenstvo schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných, členů představenstva K přijetí rozhodnutí představenstva se vyžadují následující většiny: (a) (b) k přijetí rozhodnutí o dále uvedených záležitostech je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva, ledaže platné právní předpisy vyžadují kvalifikovanou většinu hlasů, a vždy se k přijetí rozhodnutí o dále uvedených věcech vyžaduje souhlas předsedy představenstva a místopředsedy představenstva: (i) nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví Společnosti ohledně jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů a pachtů či podpachtů; (ii) zcizení a nákup majetkových účastí (zejména akcií, společenských podílů, podílů v družstvu) v obchodních korporacích; (iii) výkon práv akcionáře, společníka či člena družstva v obchodních korporacích, ve kterých Společnost vlastní majetkovou účast; (iv) sjednávání a uzavírání smluv a listin o úvěru, výpůjčce, zápůjčce, výprose; (v) sjednávání a uzavírání smluv a listin o zřízení zástavního práva; (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) poskytování záruk a vystavování, avalování, nabývání či zcizování směnek; sjednávání a uzavírání jakýchkoliv smluv mezi Společností na straně jedné a členem představenstva nebo dozorčí rady Společnosti nebo osobou (osobami) jemu (jim) blízkou (blízkými) na straně druhé; činění jakýchkoliv právních jednání (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv) s hodnotou plnění přesahujícím v jednom právním jednání či v několika souvisejících právních jednáních částku ve výši ,- Kč; uzavírání a změny pracovních smluv a dohoda o změně obsahu pracovního poměru, rozvazování pracovního poměru, uzavírání a rozvazování dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavírání a rozvazování manažerských smluv a smluv o výkonu funkce. udělení plné moci k zastupování Společnosti; právní jednání v souvislosti s předkupním právem k Akciím Společnosti ve smyslu odstavce 5.5 těchto stanov. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez udělení souhlasu předsedy představenstva a místopředsedy k shora uvedeným záležitostem se nepovažuje rozhodnutí za přijaté. Souhlas předsedy představenstva a místopředsedy představenstva se má za udělený, pokud na zasedání představenstva předseda představenstva a místopředseda představenstva hlasuje pro přijetí rozhodnutí ve shora uvedených záležitostech. Jeho takto udělený souhlas musí být zapsán v zápisu ze zasedání představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy nebo místopředsedy představenstva na zasedání představenstva může předseda nebo místopředseda představenstva svůj souhlas udělit i následně ve formě písemného souhlasu sepsaného na hmotné listině a podepsaného předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva nebo ve formě písemného souhlasu sepsaného v elektronické podobě. k přijetí rozhodnutí všech ostatních záležitostech (než jsou uvedeny v písmeni (a) tohoto odstavce 14.2 těchto stanov) je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva, ledaže platné právní předpisy vyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. Stránka 11 z 16

12 Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. 15. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A JEDNACÍ ŘÁD 15.1 Zasedání představenstva se může konat i prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, (zejména prostřednictvím telekonference nebo videokonference). Podmínky zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky případně stanoví jednací řád představenstva. Ustanovení odstavce 14.1 a 14.2 těchto stanov platí obdobně Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním (zejména prostřednictvím písemného dopisu, elektronické pošty nebo faxu) nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím telekonference nebo videokonference). Podmínky rozhodování představenstva mimo své zasedání případně stanoví jednací řád představenstva. Ustanovení odstavce 14.1 a 14.2 těchto stanov platí obdobně Pravidla rozhodování představenstva v podrobnostech stanoví jednací řád představenstva. Jednací řád představenstva a jeho změny schvaluje představenstvo. Stránka 12 z 16

13 VI. DOZORČÍ RADA 16. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY 16.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti Dozorčí radě přísluší zejména: (a) (b) (c) (d) (e) přezkoumávat výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu valnou hromadou, dodržování stanov Společnosti a právních předpisů v činnosti Společnosti, podnikatelskou činnost Společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a závazky a vedení a průkaznost účetnictví a předkládat valné hromadě výsledky, závěry a doporučení vyplývající z kontrolní činnosti; přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě; projednávat všechny návrhy představenstva předkládané valné hromadě a dávat případně valné hromadě své vyjádření k těmto záležitostem; požádat představenstvo o doplnění bodu do programu jednání valné hromady; vykonávat další působnost, kterou jí svěřují platné právní předpisy nebo tyto stanovy Dozorčí rada uděluje svůj předchozí souhlas k jednáním jednotlivých členů představenstva podle odstavce 14.6 těchto stanov. 17. SLOŽENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY 17.1 Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné Neklesl-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že dozorčí rada nevolí ze svého středu místopředsedu nebo místopředsedy Člen dozorčí rady nesmí: (a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného, (b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a (c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Stránka 13 z 16

14 18. ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY 18.1 V případě rozhodování dozorčí rady na jejím zasedání je dozorčí rada schopna se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných, členů K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů, ledaže platné právní předpisy vyžadují kvalifikovanou většinu. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas Zasedání dozorčí rady se může konat i prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím telekonference nebo videokonference). Podmínky zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky případně stanoví jednací řád dozorčí rady. Ustanovení odstavce 17.1 a 17.2 těchto stanov platí obdobně Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním (zejména prostřednictvím písemného dopisu, elektronické pošty nebo faxu) nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím telekonference nebo videokonference). Podmínky rozhodování dozorčí rady mimo své zasedání případně stanoví jednací řád dozorčí rady. Ustanovení odstavce 17.1 a 17.2 těchto stanov platí obdobně Pravidla jednání a výkonu kontrolní činnosti dozorčí rady stanoví v podrobnostech jednací řád dozorčí rady. Jednací řád dozorčí rady a jeho změny schvaluje dozorčí rada. Stránka 14 z 16

15 VII. OSTATNÍ USTAONOVENÍ 19. ROZDĚLENÍ ZISKU 19.1 Zisk lze použít v souladu s rozhodnutím valné hromady zejména k rozdělení mezi akcionáře, ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Společnosti, k dobrovolným přídělům do rezervních nebo jiných fondů Společnosti (pokud byly zřízeny), ke stanovení p odílu členů představenstva a dozorčí rady na zisku, ke stanovení podílu zaměstnanců Společnosti na zisku, jakož i k dalším zákonem dovoleným účelům, popřípadě i k úhradě ztráty nebo k převodu na účet nerozděleného zisku. Pro rozhodnutí valné hromady o způsobu rozdělení nerozděleného zisku z předchozích období platí předchozí věta obdobně. 20. ÚHRADA ZTRÁTY 20.1 Ztrátu Společnosti vzniklou při hospodaření lze krýt v souladu s rozhodnutím valné hromady z nerozděleného zisku z minulých období, z emisního ážia, z rezervních nebo jiných fondů (pokud byly zřízeny), snížením základního kapitálu, popřípadě úhradou ztráty z výsledků budoucí podnikatelské činnosti převedením na účet ztrát z minulých období. 21. HOSPODÁŘSKÝ ROK 21.1 Hospodářským rokem společnosti je kalendářní rok. 22. PODŘÍZENÍ ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 22.1 Přijetím těchto stanov se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. 23. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 23.1 Práva a povinnosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném a účinném znění Společnost vznikla přeměnou (změnou právní formy) ze společnosti s ručením omezeným LIVEBOX, s.r.o., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, PSČ: , IČ: , která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Veškeré spory z těchto Stanov vyplývající budou předloženy k rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu České republiky Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou Společnosti dne [bude doplněno] a nabývají účinnosti svým přijetím s výjimkou ustanovení odstavce 5.1 těchto stanov, které v souladu s ustanovením 431 zákona o obchodních korporacích nabývá účinnosti dnem zápisu změny druhu Akcií Společnosti do obchodního rejstříku, když až do doby zápisu změny druhu akcií do Stránka 15 z 16

16 obchodního rejstříku je základní kapitál Společnosti rozdělen na 400 (slovy: čtyři sta) kusů akcií s tím, že: (a) (b) 204 (slovy: dvě stě čtyři) kusů akcií je kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) každá; a 196 (slovy: sto devadesát šest) kusí akcií je prioritních akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc ko run českých) každá (dále jen Prioritní akcie ). Prioritní akcie jsou akciemi, se kterými je spojeno přednostní právo na podíl na zisku popsané ve stanovách Společnosti v jejich znění do dne 22. června S Prioritními akciemi je spojeno právo hlasovat na valné hromadě, když na jednu Prioritní akcii se jmenovitou hodnotou 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. * * * Stránka 16 z 16

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STANOVY. U N I P E T R O L, a. s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti. UNIPETROL, a.s.

STANOVY. U N I P E T R O L, a. s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti. UNIPETROL, a.s. BOD 14: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, a.s. Usnesení: Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s.

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ke dni 2.6.2015 STANOVY U N I P E T R O L, a. s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1 UNIPETROL,

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více