Výroční zpráva Annual report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual report"

Transkript

1 Výroční zpráv Annul report

2

3 O s h / C o n t e n t ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA...4 Zpráv nezávislého uditor...50 REPORT Compny Auditors...46 Rozvh - ktiv OF THE BOARD OD DIRECTORS...4 Informtion out the Eonomi Development...48 OCENĚNÍ ČLENŮ CE GROUP...0 Rozvh - psiv Independent uditor report...5 Výkz zisku ztráty AWARDS Blne sheet - Assets V ROCE 04 JSME FINANČNĚ POMÁHALI... VÝROČNÍ ZPRÁVA GSCeP FOR THE CE GROUP MEMBERS...0 Blne sheet - Liilities...6 Inome sttement...64 V ROCE 04 JSME ZALOŽILI... 4 Předstvení GSCeP...67 Předmět činnosti společnosti IN 04 WE SPONZORED... ANNUAL REPORT OF THE GSCeP Vedení společnosti IN 04 WE FOUNDED... 4 Presenttion of GSCeP...67 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ENERGIE... 0 Akionářská struktur Line of Business Předstvení České energie... Rozvh - ktiv...70 ANNUAL REPORT Compny Mngement...69 Předmět činnosti společnosti... 5 Vedení společnosti... 5 Akionářská struktur... 5 Auditoři společnosti... 5 Informe o hospodářském vývoji...6 Zpráv nezávislého uditor...8 Rozvh - ktiv... 3 Rozvh - psiv... 7 Výkz zisku ztráty...74 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝCH PLYNOVODŮ... 8 Předstvení Českýh plynovodů...83 Předmět činnosti společnosti OF THE ČESKÁ ENERGIE...0 Presenttion of Česká energie... Line of Business...5 Compny Mngement...5 Shreholder Struture...5 Compny Auditors...5 Informtion out the Eonomi Development...6 Shreholder Struture Blne sheet - Assets Blne sheet - Liilities...78 Inome sttement ANNUAL REPORT OF THE ČESKÉ PLYNOVODY... 8 Osh / Content Rozvh - psiv Vedení společnosti Independent uditor report Presenttion of České plynovody...83 Výkz zisku ztráty Akionářská struktur Blne sheet - Assets...38 Line of Business...85 Rozvh - ktiv...86 Blne sheet - Liilities Compny Mngement...85 VÝROČNÍ ZPRÁVA Rozvh - psiv...88 Inome sttement...4 Shreholder Struture...85 ČESKÉ PLYNÁRENSKÉ Výkz zisku ztráty Blne sheet - Assets...9 Předstvení České plynárenské ANNUAL REPORT Blne sheet - Liilities...94 Předmět činnosti společnosti...46 OF THE ČESKÁ PLYNÁRENSKÁ Inome sttement...96 Vedení společnosti...46 Presenttion of Česká plynárenská...45 Akionářská struktur...46 Line of Business...46 Auditoři společnosti...46 Compny Mngement...46 Informe o hospodářském vývoji...48 Shreholder Struture

4 Zpráv předstvenstv / Report of the Bord of Diretors Vážené dámy pánové, tění klienti, milí spoluprovníi, vážení prtneři, dovolte mi, yh vás seznámil se zprávou předstvenstv skupiny CE GROUP o podniktelské činnosti z rok 04. Dnešní podo uskupení CE GROUP se zčl formovt už v roe 00 zložením společnosti Česká energie,.s., která se stl jedním z prvníh privátníh ohodníků v České repulie, kterým yl vydán liene n ohodování s elektrikou energií následně i zemního plynu. Jejím hlvním ílem ylo vyudovt si pevné postvení n českém energetikém trhu, který ve svýh lierlizčníh počátíh doznávl znčnýh změn. Tento záměr se ukázl jko správný s postupujíí dlší lierlizí trhu se záěr skupiny zčl výrzně rozšiřovt logiky vznikl potře diverzifikovt jednotlivé ktivity skupiny. V roe 007 jsme proto zložili společnost Česká plynárenská.s., do které jsme soustředili velkoohodní ktivity se zemním plynem. Hlvním ílem společnosti ylo vstoupit n evropský velkoohodní trh se zemním plynem. Tento krok se ukázl jko doře nčsovný společnost už ve své počáteční fázi překročil hrnie České repuliky. V roe 009 se stl registrovným ohodníkem se zemním plynem n českém, němekém rkouském trhu, kde máme nyní uzvřeny rámové smlouvy prktiky se všemi význmnými ohodníky se zemním plynem v těhto regioneh. Díky tomu v doě lednové energetiké krize v roe 009 yl již Česká plynárenská.s. shopn nídnout opertivně mimořádné dodávky zemního plynu pro Českou repuliku. V součsné doě zjišťuje Česká plynárenská.s. pro elou skupinu CE GROUP dynmiky rostouí velkoohodní opere se zemním plynem komoditní trding. Integrční záměry Evropské unie s ílem zvýšit likviditu, ezpečnost spolehlivost dodávek zemního plynu n národníh trzíh jsou velmi dorou ohodní příležitostí pro tuto společnost. V roe 04 společnost meziročně zdesetinásoil svůj ort zohodovl zemní plyn v ojemu zhru 9,69 TWh, ož předstvuje zhru 5 mld. CZK v prodeji plynu. Ldies nd gentlemen, der lients, ollegues nd prtners, let me present the Report of the CE GROUP Bord of Diretors regrding the usiness results in 04. CE GROUP s we know it tody egn to tke shpe s erly s 00 y founding Česká energie,.s., whih eme one of the first privte trders in the Czeh Repuli tht otined liene for trding in eletril energy, nd lter lso nturl gs. Its min ojetive ws to uild strong position on the Czeh energy mrket tht went through sustntil hnges in its lierliztion eginnings. Our intention proved to e orret nd thus the sope of the Group nd its tivities strted to expnd signifintly with the growing mrket lierliztion nd nturlly, there ws need to diversify the individul tivities of the Group. Thus, in 007, Česká plynárenská.s. ws founded with the im of onentrting on wholesle tivities onerning nturl gs. Entering the Europen wholesle nturl gs mrket ws the min ojetive. This step proved to e well-timed, sine lredy in its initil phse the ompny expnded over the Czeh order. In 009 the ompny eme registered nturl gs trder on the Czeh, Germn nd Austrin mrkets where we hve virtully mde generl greements with every mjor nturl gs trder in these regions. As result, Česká plynárenská ws le to flexily operte during the Jnury energy risis in 009 nd offer extrordinry nturl gs supplies for the Czeh Repuli. Currently, Česká plynárenská.s. provides dynmilly growing wholesle nturl gs trnstions nd ommodity trding for the entire CE GROUP. Europen Union integrtion steps iming t inresing liquidity, sfety nd reliility of nturl gs supplies in lol mrkets present enefiil usiness opportunities for this ompny. In 04, the ompny inresed its turnover tenfold nd trded with nturl gs in volume of pproximtely 9,69 TWh whih represented pproximtely CZK 5 illion in gs sold. Other tivities nd the diretion of our Group resulted in the estlishment of nother ompny in 007 Skupin CEGROUP 5

5 Dlší činnost směřování nšeho uskupení nás dovedlo v roe 007 k zložení společnosti GSCeP,.s. (Gs Storge Česká plynárenská) s ílem rozvinout dokončit miiózní projekt vlstního podzemního zásoníku zemního plynu. Dne jsme se státním podnikem DIAMO podepsli smlouvu umožňujíí zhájení důlníh průzkumnýh prí n výstvě podzemního zásoníku zemního plynu v loklitě urnového dolu Rožná n Vysočině dne 3. srpn 00 jsme slvnostním poklepem n zákldní kámen zhájili ržu průzkumné hody v rámi první etpy prí n výstvě ryhlého kvernového zásoníku zemního plynu. V této první etpě jsme si kldli především z íl ověřit výsledky nlýzy geologikého prostředí n zákldě relizovnýh průzkumnýh vrtů zpřesnit geometrii projektovného zásoníku. Dne yl podepsán smlouv mezi GSCeP,.s. DIAMO, státní podnik o relizi Druhé etpy geologiko-průzkumnýh prí pod hloukovou úrovní 000 m z dolu Rožná I, která si klde z íl vymezit prostorově olst relize elého projektu kvernového zásoníku plynu. V této Druhé etpě geologiko-průzkumnýh prí má ýt vyrženo m 3 průzkumnýh hode, které udou plně využity svojí kpitou již pro vlstní zásoníkový prostor. Celý geologiký průzkum je zjišťován provníky o. z. GEAM Dolní Rožínk státního podniku DIAMO. V dlší etpě pk přistoupíme k vyudování smotného zásoníku o předpokládné kpitě 60 mil. m 3 zemního plynu, ož předstvuje přiližně % elkové skldové kpity České repuliky. Dokončení zásoníku se předpokládá z zhru 3 ž 4 roky. Rozsh investie je okolo 6 mld. CZK. Projekt využívá v evropském měřítku unikátního prostředí geologiky poměrně velmi detilně zmpovné loklity s ktivním přístupem do podzemí. To umožňuje stávjíí důlní dílo státního podniku DIAMO, který v loklitě Rožná provozuje elosvětově ezkonkurenčně nejstrší urnový důl. První důlní práe se zde zhjovly již v roe 956 z odoí 59 let se podřilo shromáždit dosttek podronýh informí o vhodnosti této loklity pro výstvu ryhlého zásoníku zemního plynu, předurčeného pro vyrovnávání odhylek trding. Nším ílem je přispět ke zvýšení likvidity českého trhu GSCeP,.s. (Gs Storge Česká plynárenská) with the im to develop nd omplete n mitious projet of own underground nturl gs storge. On 30 June 00, we onluded ontrt on the ommenement of mining explortion works to uild n underground nturl gs storge in the lolity of the Rožná Vysočin urnium mine with the DIAMO stte enterprise. On 3 August 00, we ommened tunnelling for the survey pssge within the first phse of the works on the onstrution of fst nturl gs storge in verns. In this first stge, we wnted to verify the results of the geologil environment nlysis nd speify the geometry of the plnned storge on the sis of the exeuted explortion drilling. On the 4th Septemer 04 the ontrt etween GSCeP,.s. nd DIAMO, stte enterprise, ws signed on the Seond Stge implementtion of the geologil explortory works under the 000 metres depth level from the mine Rožná I, whih ims to define sptil re of the whole projet implementtion of the vern gs storge. Aout ui metres of explortory tunnels, whih will e fully utilized y their pity to hve their own storge spe, will e dug in this Seond Stge of the geologil explortory works under the 000 metres depth level. The entire geologil reserh is provided y o.z. GEAM Dolní Rožínk workers, of the stte enterprise DIAMO. In the next stge, we will uild the very unker of n expeted nturl gs pity of 60 million m 3, whih is pproximtely % of the Czeh Repuli s totl storge pity. The unker is expeted to e ompleted in pproximtely 3 to 4 yers. The sope of the investment is out CZK 6 illion. The projet utilizes the environment of geologilly mpped lolity with n tive ess to the unique underground t the Europen level. This is provided y the existing mining works of the DIAMO stte enterprise tht opertes the oldest urnium mine in the world in the Rožná lotion. The first mining works strted in 956. Over period of 59 yers suffiient mount of detiled informtion out the suitility of this lolity for the onstrution of fst nturl gs storge predetermined for lning devitions nd trding hs een omplied. ke zvýšení energetiké ezpečnosti v regionu. Přičemž jsme přesvědčeni, že tento projekt rozhodně zpdá do záměrů Evropské komise v olsti rozvoje plynárenské infrstruktury to zejmén v situi při snížené rekční shopnosti sezónníh zásoníků v odoí nízké úrovně skldovýh záso n rozdíl od sezónníh zásoníků nízí vysokou míru flexiility. Očekáváme, že tento typ zásoníku neznedtelným způsoem přispěje ke zvýšení energetiké ezpečnosti likviditě plynárenského trhu v tomto regionu v udounosti i v česko-rkousko-slovenském resp. polském trhu. Rekí n systémové změny n evropském plynárenském trhu pk ylo v roe 009 zložení společnosti České plynovody.s. Její úkol je z nšeho pohledu neméně miiózní: příprv relize projektu s poetikým jménem MOZART. Nový vysokotlký plynovod MOZART pro přeprvu zemního plynu y měl zjistit dosud hyějíí propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. N propojení mjí zájem oě země, protože podmínky n oou národníh plynárenskýh trzíh tk jko jinde v Evropě se drmtiky změnily. Dlouhodoé kontrkty zložené n ropnýh enovýh vzoríh mjí dnes nižší podíl n elkovýh ohodeh s plynem, velká část ohodů se v součsnosti uskutečňuje n spotovém, tedy ktuálním trhu to vyžduje ryhlou reki. Nový plynovod ji podpoří ve finále tk může tlčit n levnější eny zemního plynu pro konečné oděrtele. Hlvním ílem propojení české rkouské plynárenské soustvy v projektu MOZART je zjištění vyšší ezpečnosti spolehlivosti dodávek zemního plynu do České repuliky Rkousk dále efektivní využití dvou souěžnýh přeprvníh est NET4GAS WAG. Orgnizční jednotk v zhrničí Díky dorým ohodním vzthům vzám n severomeriký kontinent překročil v roe 009 skupin CE GROUP se svými ktivitmi hrnie evropského kontinentu. Česká energie,.s. zložil v USA ve státě Florid účelovou orgnizční složku CZECH ENERGY Our gol is to ontriute to higher liquidity on the Czeh mrket nd higher seurity of the region. We elieve tht this projet is ligned with the Europen Commission s plns for gs infrstruture development, the more so in the event of redued response pity of sesonl unkers in the low stok level seson, nd unlike sesonl unkers, it offers high flexiility. We expet tht this type of storge will ontriute to inresing the energy seurity nd liquidity of the gs mrket in the region s well s on the Czeh-Austrin- -Slovk, possily Polish mrket in the future. České plynovody.s. ws founded in 009 in response to the system hnges on the Europen gs mrket. From our point of view, its tsk is lso mitious: to prepre nd implement projet with poeti nme MOZART. The new MOZART highpressure gs pipeline is onnetion of Czeh nd Austrin gs system in the north-south diretion. Both ountries re interested in onnetion, euse the onditions on oth ntionl gs mrkets, like elsewhere in Europe, hve hnged drmtilly. Long-term ontrts sed on oil prie formuls tody hve lower shre of totl trding with gs, nd mny trnstions re urrently rried out on the spot nd urrent mrket nd require quik response. The new gs pipeline will support it nd my push nturl gs pries down for end onsumers. The min purpose of interonneting the Czeh nd the Austrin gs systems under the MOZART projet is to ensure higher seurity nd reliility of nturl gs supplies to the Czeh Repuli nd Austri nd mke n effetive use of the two prllel trnsport routes of NET4GAS nd WAG. Foreign Orgniztionl Unit Thnks to the good usiness reltions nd onnetions to the North-Amerin ontinent, the CE GROUP rossed the orders of the Europen ontinent with its tivities in 009. Česká energie,.s. founded speil-purpose orgniztion unit CZECH ENERGY USA LLC sed in Florid, USA. Its ojetive is to mp new tehnologies in 7 Skupin CEGROUP

6 USA, LLC. Jejím ílem je mpovt nové tehnologie v olsti lterntivníh zdrojů elektriké energie, tehnologie vhodné pro projekty GSCeP,.s. dále vytvořit podmínky pro rozvinutí ohodníh ktivit České energie,.s. v USA. První úspěšné kroky v této olsti máme už z seou. Nše orgnizční jednotk mimo jiné stál u podpisu rámové smlouvy České plynárenské.s. otevírjíí jí přístup k ohodům se zkplněným plynem LNG. Pojištění ktivit Od roku 00, kdy jsme po dohodě s mkléřskou pojišťoví společností RENOMIA přistoupili k rozšíření stávjíího pojištění ohodníh rizik ve výši 5 mil. EUR pro ohodní opere v Evropě n všehny členy CE GROUP, pojištění v tomto rozshu trvá i ndále. the field of lterntive energy soures, tehnologies suitle for GSCeP,.s. projets nd to rete onditions for the development of usiness tivities of Česká energie,.s. in the USA. We hve suessfully ompleted the first steps in this field. Among others, our orgniztion unit ssisted the onlusion of the generl ontrt of Česká plynárenská.s. providing ess to dels with liquefied nturl gs (LNG). Insurne of Ativities In 00, y greement with the RENOMIA roker insurne ompny, we deided to expnd the usiness risk insurne in the mount of EUR 5 million for usiness opertions in Europe to ll memers of the CE GROUP. vůe ne. A pk jsem se tky setkávl s mnoh lidmi, kteří provli pro nejrůznější nde, sdílel jsem s nimi rdost, když jejih ktivit přinesl konkrétní výsledek, když se podřilo pomoi. V roe 04 se mi tk splnil sen zložením vlstního Ndčního fondu Dr foundtion. Dovolte mi, yh vyjádřil upřímné poděkování všem nšim zákzníkům, prtnerům spoluprovníkům z jejih přínos pro plnění nših společnýh ílů. Květen 05 mny people who were working for vrious foundtions, nd I shred their joy when their tivity led to onrete suessful result. In the yer 04 my drem fulfiled founding my own Foundtion - Dr foundtion. I would like to thnk ll our ustomers, prtners nd ollegues for their ontriution to the fulfilment of our joint ojetives. My 05 Soiální ktivity Skupin CE GROUP se dnes prostřednitvím nosnýh společností Česká energie,.s. Česká plynárenská.s. věnuje elospolečensky potřeným užitečným ktivitám. Mezi ně ptří podpor vyrnýh sportovů, umělů neo význmnýh událostí z různýh olstí život. Opkovně přispíváme k úspěhu Mezinárodního hudeního festivlu v Kutné Hoře. Dlouhodoě pomáháme rozvíjet nejen české kolektivní sporty, le i vyrné tlenty či veterány utomoilového sportu, yklistiky vodního sllomu. Podoným ktivitám se udeme věnovt i ndále. Soil Ativities The CE GROUP is engged in soilly needed nd useful tivities through its supporting ompnies of Česká energie,.s. nd Česká plynárenská.s.. This lso inludes the support of seleted sportspeople, rtists or importnt events in vrious res of life. Furthermore we lso keep ontriuting to the suess of the Interntionl Musi Festivl in Kutná Hor. We help to develop Czeh tem sports s well s seleted tlents or veterns of the utomoile sports, yling nd wter sllom. We will ontinue supporting similr events. Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv / Chirmn of the Bord of Diretors of CE GROUP Skupin CEGROUP Dr foundtion foundtion fund Ndční fond Dr foundtion Myšlenk zložit ndi, která y pomáhl hendikepovným lidem, se u mě nezrodil njednou. Zrál delší dou, tk, jk do ní postupně zpdávly jednotlivé dílky skládčky. Při mém někdejším půsoení v Kndě jsem viděl, jk firmy dokážou podporovt projekty, které y ez jejih přispění nikdy nevznikly. Jk umí pomáht v olsteh, do kterýh stát dosáhne jen otížně, neo The thought of forming foundtion whih would help hndipped people did not our to me ll t one. It hs een ripening for long time s the piees of puzzle were grdully fitting together. During my former sty in Cnd I sw how ompnies n support projets whih would not hve developed without their ontriution. I witnessed how ompnies n help in res tht stte n reh only with diffiulty or not t ll. I met 9

7 Oenění členů skupiny CE GROUP / Awrds for the CE GROUP Memers Velmi si vážíme oenění, kterého se nám dostává. V roe 04 získly společnosti Česká energie,.s. Česká plynárenská.s. v rámi hodnoení CZECH TOP 00 rtingové oenění Czeh Stility Awrd AA VYNIKAJÍCÍ zřdily se tk mezi nestilnější firmy v České repulie. Hodnoení CZECH Stility Awrd vyhlšuje Bisnode ve spoluprái se Sdružením CZECH TOP 00. Výsledky hodnoení jednotlivýh společností jsou kždoročně vyhlšovány v rámi žeříčku CZECH TOP 00 v ktegorii Nejstilnější firm roku pulikovány v ekonomikýh médiíh. We relly ppreite the knowledgement of our efforts. In 04 the ompnies quired Česká energie,.s. nd Česká plynárenská.s. in the evlution CZECH TOP 00 rting onerning the Czeh Stility Awrd AA EXCELLENT nd they rnked it mong the most stle ompnies in the Czeh Repuli. The CZECH Stility Awrd is presented together y Bisnode nd the CZECH TOP 00 Assoition. The results of individul ompny evlutions re nnouned every yer in the CZECH TOP 00 rnking in the Most Stle Compny of the Yer tegory nd pulished in usiness medi. Skupin CEGROUP Česká energie,.s. IČ: Česká plynárenská.s. IČ:

8 V ROCE 04 JSME FINANČNĚ POMÁHALI / IN 04 WE SPONZORED Sponzoring jezde Ing. Frntišk Mrkvrt Frntišek Mrkvrt je nejstrším soutěžním jezdem, který se zúčstňuje utomoilovýh rllye zpočítávnýh do mezinárodního mistrovství ČR. Od roku 966, kdy zhájil svoji ktivní činnost, ji v žádném roe nepřerušil rzy oslví rekord 50 let jko ktivní jezde ez přerušení pouze s jednou znčkou utomoilů tou je ŠKODA. Do dlšíh let přejeme pnu Frntišku Mrkvrtovi hlvně pevné zdrví tké dlší úspěhy n trtíh utomoilovýh rlly. Sponzoring vodního sllomáře Vítězslv Gese Vítězslv Ges je mldý perspektivní závodník n divoké vodě v ktegorii singlnoe. V roe 04 se umístil:. místo Mistrovství svět + Deep Creek USA 3xC. místo Mistrovství Evropy Vídeň AUT 3xC 6. místo v elkovém pořdí Světového poháru 04. místo Mistrovství ČR - 3XC Sponsoring of Ing. Frntišek Mrkvrt Frntišek Mrkvrt is the oldest ompetitive re r driver who prtiiptes in r rlly res within the Czeh Repuli interntionl hmpionship series. He egn his reer in 966, sine then he never took rek nd s of soon he hs een tively driving for 50 yers without rek nd prefers one r only, the ŠKODA. We wish Frntišek Mrkvrt minly good helth nd dditionl suess in r re ourses. Sponsoring to noeist Vítězslv Ges Vítězslv Ges is young tlented whitewter single noeist. In 04, he pled: nd ple World Chmpionship + Deep Creek - USA - 3xC nd ple Europen Chmpionships - Vienn - AUT - 3xC 6 th ple in the overll stndings of the World Cup 04 nd ple Ntionl Chmpionship - 3XC RUGBY CLUB Slvi Prh Skupin CE GROUP je generálním prtnerem nejstršího rgyového kluu v Čeháh, který slví své sportovní úspěhy již od roku 97. Mezinárodní hudení festivl Kutná hor 04 Mezinárodní hudení festivl Kutná Hor pod záštitou pní Livie Klusové se již po sedmé konl v historikýh ojekteh v Kutné Hoře z účsti českýh i zhrničníh sólovýh interpretů. Je nám tí podporovt výjimečnou konepi festivlu, která je první svého druhu v Čeháh tím, že se setkjí význční sóloví interpreti, které spojuje lásk ke komorní hudě. RUGBY CLUB Slvi Prh The CE GROUP hs een generl prtner of the oldest rugy lu in Bohemi, whih hs een elerting its sports hievements sine 97. Interntionl Musi Festivl Kutná Hor 04 The Interntionl Musi Festivl Kutná Hor under the uspies of Mrs. Livi Klusová ws held for the seventh time in the historil uildings in Kutná Hor in ttendne of oth Czeh nd foreign performers. We re honoured to support the exeptionl onept of the festivl whih is the first of its kind in Bohemi, s prominent solo performers gther there onneted y their love to hmer musi. Skupin CEGROUP 3

9 V ROCE 04 JSME ZALOŽILI / IN 04 WE FOUNDED PROČ NADACE VZNIKLA Myšlenk zložit ndi, která y pomáhl hendikepovným lidem, se u mě nezrodil njednou. Zrál delší dou, tk, jk do ní postupně zpdávly jednotlivé dílky skládčky. Při mém někdejším půsoení v Kndě jsem viděl, jk firmy dokáží podporovt projekty, které y ez jejih přispění nikdy nevznikly. Jk umí pomáht v olsteh, do kterýh stát dosáhne jen otížně, neo vůe ne. A pk jsem se tky setkávl s mnoh lidmi, kteří provli pro nejrůznější nde, sdílel jsem s nimi rdost, když jejih ktivit přinesl konkrétní výsledek, když se podřilo pomoi. Uvědomil jsem si, že podonými ktivitmi se zývl už můj dědeček Ing. Ldislv Drá. Ve druhé polovině dvátýh let minulého století se vrátil ze studií ve Frnii zčl podnikt v energetie. Jemu se sie dřilo, le elý svět už tehdy mířil k Velké hospodářské krizi. Tu v roe 99 odstrtovl krh n newyorské urze postupně se z USA rozšířil po elém světě, Československo nevyjímje. A můj dědeček neváhl zčl oětvě pomáht nejprve známým potom i dlším lidem, které krize zsáhl. Dlším zlomovým odem, kdy jsem si řekl Já vlstně tky můžu, se stl má spolupráe s ývlým merikým prezidentem Billem Clintonem. Pozvl jsem jej n konfereni o energetie, kterou v Prze orgnizovl nše skupin CE GROUP, z ryze provního kontktu se postupně rodil vzth, který vyústil v mé pozvání n ke, které pořádl Clinton Foundtion. Rád jsem se WHY THE FOUNDATION WAS FORMED The thought of forming foundtion whih would help hndipped people did not our to me ll t one. It hs een ripening for long time s the piees of puzzle were grdully fitting together. During my former sty in Cnd I sw how ompnies n support projets whih would not hve developed without their ontriution. I witnessed how ompnies n help in res tht stte n reh only with diffiulty or not t ll. I met mny people who were working for vrious foundtions, nd I shred their joy when their tivity led to onrete suessful result. I relized tht my grndfther Ing. Ldislv Drá hd previously een engged in similr tivities. In the seond hlf of the 90s he returned from his studies in Frne nd strted up n energetis usiness. His enterprise ws suessful, however, t the sme time the whole world ws lredy heding towrds the Gret Depression. It ws ignited in 99 y the rsh of New York s Stok Exhnge nd it grdully spred from the USA to the whole world, inluding Czehoslovki. Without ny hesittion my grndfther devoted himself to help his quintnes nd lter on other people hit y the risis. The ulminting point when I told myself I n tully do the sme ws mrked y my ollortion with the former US President Bill Clinton. I invited him for onferene out energetis whih ws orgnized in Prgue y our group, the CE GROUP. Our purely professionl reltionship developed further nd I got personlly invited Dr Foundtion 5

10 do těhto prestižníh kí zpojil mohl sledovt, jk je možná mezinárodní spolupráe orgnizí z elého svět s jediným ílem: pomoi tm, kde je to tře. Byl jsem svědkem toho, jk nde pomáhá lidem v řešení těžkýh situí, které si ěžný očn vyspělé země jen těžko dokáže předstvit. Znovu jsem si uvědomil, že činnost tkové nde může změnit životy lidí zel zásdním způsoem. Přesto, že je to práe čsto otížná, kdy není možné pomoi všem všude njednou, i když je tře řešit nové nové prolémy, nesmíme se vzdávt, protože děláme něo, o má skutečný smysl. Proto jsem se rozhodl zložit vlstní ndi připojit se tk k lidem, kteří se snží pomáht osttním. Mgr. Ldislv Drá for lot of events held y the Clinton Foundtion. I gldly got involved in those prestigious hppenings nd I sw tht interntionl oopertion of orgniztions hving one single gol - helping where it is needed - is possile. I witnessed how foundtion n help people solve diffiult situtions tht n ordinry person from developed ountry ould not hve imgined. I gin relized tht the opertion of suh foundtion n hnge lives of people in fundmentl wy. Even though it often seems impossile to help everyone nd everywhere simultneously, nd lthough new prolems lwys rise, we nnot give up euse we re doing something of genuine vlue. Tht is why I deided to estlish my own foundtion nd therey join the people who re trying to help others. Mgr. Ldislv Drá NAŠE ČINNOST Nše nde he v oené rovině pomáht všude tm, kde vidíme nějký hendikep.jsou le olsti, n které se heme změřit přee jen důrzněji. Buď proto, že je povžujeme z ntolik význmné, že potřeují přednostní pomo, neo proto, že pro řešení jejih prolémů máme lepší předpokldy. N poli zdrvotnitví heme usndnit život lidem, kteří trpí Alzheimerovou horoou. Ve věku nd 65 trpí touto nemoí kždý 0. člověk v České repulie. Podle odhdů to je přes 0 tisí oso. Součsná mediín tuto horou doposud nedovedl účinně léčit, pouze poněkud zpomlit její postup. Stejnou pozornost heme věnovt především dětem, které postihl utismus - vývojové duševní postižení, které se projevuje normální soiální interkí, stálými opkujíími se vzori hování nrušenými komunikčními shopnostmi ojevujíí se před třetím rokem věku. Autismus je jednou z nejzávžnějšíh poruh dětského mentálního vývoje v České repulie nyní žije zhru oso s poruhou utistikého spektr. Pouze zlomek z nih održel správnou dignózu. Dětem heme pomáht i dál. Změříme se n pomo dětem ve věku od tří do deseti let s poruhmi zrku, sluhu či s jiným omezením tk, yhom je o možná nejví přilížili normálnímu životu stndrdní školní doháze. Ve středu nší pozornosti jsou i ženy smoživitelky s dětmi stří opuštění lidé. Zvláštní kpitolu pk ude tvořit podpor učitelů konkrétníh výzkumnýh progrmů, protože podle nšeho názoru právě toto jsou olsti, kde Česko zostává rzdí tk svůj rozvoj v udounosti. Dr Foundtion hodlá spoluprovt i n mezinárodní úrovni. Projekt oědy dětem Prostřednitvím projektu Oědy dětem se Dr foundtion podřilo zjistit školní oědy víe jk dvěm stům dětem. Celkový počet oědů čítá Dr foundtion finnuje oědy dětem ze soiálně slýh rodin, to především těm, kde mtk smoživitelk finnčně nezvládá hod dománosti. Příspěvky jsou poskytovány přímo škole, či školní jídelně, tkže je v podsttě nemožné příspěvek zneužít jink, jko k tomu dohází u soiálníh dávek. OUR ACTIVITY Our foundtion wnts to help generlly everywhere we see someone with disility. However, there re res on whih we wnt to fous our ttention more vigorously; either euse we onsider them signifint enough to otin preferentil help, or euse we possess etter prerequisites for solving of suh prolems. In helthre we wnt to filitte the lives of the people suffering from the Alzheimer s disese. out of 0 people in the Czeh Repuli older thn 65 suffers from this disese. Aording to the estimtes this mounts to more thn 0,000 people. The ontemporry mediine hs not een le to effetively tret this disese, only to somewht stunt its progress. We wnt to give the sme ttention to the hildren whih hve een fflited with Autism development mentl disility whih mnifests itself through norml soil intertion, ontinuous nd repeted ptterns of ehvior nd impired ommunition skills, normlly pprent efore the third yer of ge. Autism is one of the most serious disorders of hildren s mentl development nd there re roughly 00,000 people living with disorder of utisti spetrum in the Czeh Repuli. Only frtion of those hs reeived the orret dignosis. We wnt to help hildren even further. We will fous on helping hildren etween the ges of three nd ten with eyesight, hering nd other disorders in order to ring them s lose s possile to norml life nd stndrd shool ttendne. In the enter of our ttention there re lso single mothers with hildren nd elderly people in need. Hndipped hildren, single mothers nd the elderly these re ll the people hindered nd unle to solve their prolems y themselves. Lst ut not lest, the support from tehers nd speifi reserh progrms will e ruil for mny of our future Dr Foundtion 7

11 AFRICKÁ MISE: BILL CLINTON, LADISLAV DRÁB A DALŠÍ NA HUMANITÁRNÍ CESTĚ PO AFRICE Zkldtel Dr foundtion Ldislv Drá využil pozvání merikého exprezident Bill Clinton, y se spolu s dlšími orgnizátory propgátory ndční práe zúčstnil humnitární esty n friký kontinent. Týdenní est vedl většinou do zemí, ve kterýh je tře řešit mnoho prolémů, spojenýh se zákldními prinipy lidského ytí neo neytí. Pětdvet účstníků esty, z nih většin řídí své nde, nvštívil země jko Mlwi, Tnznie, Zmie, Rwnd, Znzir neo Jihofriká repulik, ve kterýh je odkázáno n pomo druhýh mnoho lidí. STIPENDIA PRO STUDENTY DO ZAHRANIČÍ N podzim roku 04 dostli zástupi Dr Foundtion možnost zúčstnit se ke zvné Tiger Woods Invittionl, konné v klifornském svtostánku golfu Pele Beh. V rámi tohoto soukromého turnje, pořádného nejúspěšnějším stále ktivně půsoíím profesionálem svět, došlo i n osoní setkání s Tigerem Woodsem yly položeny zákldní kmeny udouí spolupráe v olsti hrity. Vzhledem k Tigerově vytíženosti jsme yli mile překvpeni jeho zel upřímným zájmem o činnost nší nde. Jeho hrittivní úsilí se skoro ezvýhrdně upíná n pomo dětem rozličného věku, to především v olsti vzdělávání, kde dá n to, y yl dán možnost intelektuálního růstu všem, kdo o to má zájem. FINANCOVÁNÍ NADACE Zčátky nší nde finnuje její zkldtel Ldislv Drá ze svýh osoníh prostředků. N hritu přispívá už dlouhá lét, teď jeho pomo dostává prostřednitvím Dr foundtion jen jinou, sofistikovnější efektivnější tivities. In our opinion these re extly the res in whih the Czeh Repuli lgs ehind nd thus impedes its own development in the future. The Dr Foundtion intends to ooperte lso t the interntionl level. Projet food llowne ontriution Through the projet Food llowne ontriution Dr foundtion mnged to provide shool lunhes for more thn two hundred hildren. The totl numer of lunhes ounts The eptors of finnil support re hildren from soilly underprivileged fmilies, espeilly where fmily n not mnge the finnil sitution. Contriutions re grnted diretly to the shool or the shool feteri, so it is essentilly impossile to misuse ontriution to the other purposes. AFRICAN MISSION: BILL CLINTON, LADISLAV DRÁB AND OTHERS ON A HUMANITARIAN TRIP IN AFRICA The founder of the Dr foundtion Ldislv Drá emred the invittion of the US 4nd President Bill Clinton to tke prt in humnitrin trip long with other foundtion orgnizers nd mpigners on the Afrin ontinent. The week-long trip led to the ountries where mny internl prolems relted to si priniples of humn existene nd non-existene need to e solved. The twenty-five prtiipnts of the trip, mjority of whom led their own foundtions, visited ountries suh s Mlwi, Tnzni, Zmi, Rwnd, Znzir or South Afri where mny people re relint on help from others. SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS ABROAD In the fll lst yer the representtives of the Dr Foundtion got n opportunity to tke prt in n event lled podou. Nde musí získt nejprve svoji strukturu, vzy zpálené spoluprovníky v této kondii se může pustit do získávání finní od dlšíh sujektů. V dlší fázi ude činnost nší nde finnován především z prostředků získnýh společnými ktivitmi s osttními ndemi. O jejih podoě už máme předstvu. Prinip ude spočívt v tom, že zájemi si udou moi vyrt, n který konkrétní projekt htějí přispět. Jejih příspěvky tk udou zel dresné finnování všeh ktivit nde nprosto trnsprentní. Poit rdosti z toho, když má Vše pomo konkrétní výsledek je jedinečný. Posláním Dr Foundtion je v oené rovině pomáht všude tm, kde je potře, ozvlášť n poli zdrvotnitví usndnit život lidem, kteří trpí Alzheimerovou horoou utismem. the Tiger Woods Invittionl held in Cliforni s golf sntury Pele Beh. As prt of this privte tournment, orgnized y the most suessful nd still tive world professionl, they got to personlly meet Tiger nd the foundtions for the future oopertion in the field of hrity were estlished. Given Tiger s worklod we were plesntly surprised y his sinere interest in our foundtion s tivities. His hritle efforts re lmost exlusively foused on helping hildren of different ges, espeilly in the field of edution, where he mkes sure tht everyone who is interested is given the THE FINANCING OF THE FOUNDATION The first steps our foundtion re finned y our founder Ldislv Drá out of his personl resoures. He hs tively ontriuted to hrity for mny yers. Through the Dr Foundtion these ontriutions re now eoming more sophistited nd effetive. The foundtion hs to quire its struture, onnetions nd dedited o-workers, nd only in tht ondition it n strt reeiving finnil resoures from other sujets. The tivity of our foundtion in the following phse will e funded primrily from the resoures gined through ommon tivities with other foundtions. We lredy hve n ide out the struture of those tivities. In priniple the interested prties will e le to hoose whih speifi projet they wnt to ontriute to. Tht wy, their ontriutions will e designted nd the funding of ll foundtion tivities will e entirely trnsprent. The feeling of joy when your help rings out n uplifting result is unique. The generl mission of the Dr Foundtion is to help everywhere it is needed. We espeilly strive to filitte the life of people who suffer from Alzheimer s disese nd utism in the field of helthre. Dr Foundtion 9

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP 2 3 Obsah 1. Zpráva představenstva 7 2. PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 11 Představení České energie 12 Představení České plynárenské 15 Představení GSCeP

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN

ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST IN V PROJEKTECH URBAN RESTRUCTURING RESTRUKTURALIZACE PROJECTS MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN Bridgg gp between mbitions prctice usg guideles lessons from ENPIRE project

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více