Výroční zpráva Annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual report"

Transkript

1 Výroční zpráv Annul report

2

3 O s h / C o n t e n t ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA...4 Zpráv nezávislého uditor...50 REPORT Compny Auditors...46 Rozvh - ktiv OF THE BOARD OD DIRECTORS...4 Informtion out the Eonomi Development...48 OCENĚNÍ ČLENŮ CE GROUP...0 Rozvh - psiv Independent uditor report...5 Výkz zisku ztráty AWARDS Blne sheet - Assets V ROCE 04 JSME FINANČNĚ POMÁHALI... VÝROČNÍ ZPRÁVA GSCeP FOR THE CE GROUP MEMBERS...0 Blne sheet - Liilities...6 Inome sttement...64 V ROCE 04 JSME ZALOŽILI... 4 Předstvení GSCeP...67 Předmět činnosti společnosti IN 04 WE SPONZORED... ANNUAL REPORT OF THE GSCeP Vedení společnosti IN 04 WE FOUNDED... 4 Presenttion of GSCeP...67 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ENERGIE... 0 Akionářská struktur Line of Business Předstvení České energie... Rozvh - ktiv...70 ANNUAL REPORT Compny Mngement...69 Předmět činnosti společnosti... 5 Vedení společnosti... 5 Akionářská struktur... 5 Auditoři společnosti... 5 Informe o hospodářském vývoji...6 Zpráv nezávislého uditor...8 Rozvh - ktiv... 3 Rozvh - psiv... 7 Výkz zisku ztráty...74 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝCH PLYNOVODŮ... 8 Předstvení Českýh plynovodů...83 Předmět činnosti společnosti OF THE ČESKÁ ENERGIE...0 Presenttion of Česká energie... Line of Business...5 Compny Mngement...5 Shreholder Struture...5 Compny Auditors...5 Informtion out the Eonomi Development...6 Shreholder Struture Blne sheet - Assets Blne sheet - Liilities...78 Inome sttement ANNUAL REPORT OF THE ČESKÉ PLYNOVODY... 8 Osh / Content Rozvh - psiv Vedení společnosti Independent uditor report Presenttion of České plynovody...83 Výkz zisku ztráty Akionářská struktur Blne sheet - Assets...38 Line of Business...85 Rozvh - ktiv...86 Blne sheet - Liilities Compny Mngement...85 VÝROČNÍ ZPRÁVA Rozvh - psiv...88 Inome sttement...4 Shreholder Struture...85 ČESKÉ PLYNÁRENSKÉ Výkz zisku ztráty Blne sheet - Assets...9 Předstvení České plynárenské ANNUAL REPORT Blne sheet - Liilities...94 Předmět činnosti společnosti...46 OF THE ČESKÁ PLYNÁRENSKÁ Inome sttement...96 Vedení společnosti...46 Presenttion of Česká plynárenská...45 Akionářská struktur...46 Line of Business...46 Auditoři společnosti...46 Compny Mngement...46 Informe o hospodářském vývoji...48 Shreholder Struture

4 Zpráv předstvenstv / Report of the Bord of Diretors Vážené dámy pánové, tění klienti, milí spoluprovníi, vážení prtneři, dovolte mi, yh vás seznámil se zprávou předstvenstv skupiny CE GROUP o podniktelské činnosti z rok 04. Dnešní podo uskupení CE GROUP se zčl formovt už v roe 00 zložením společnosti Česká energie,.s., která se stl jedním z prvníh privátníh ohodníků v České repulie, kterým yl vydán liene n ohodování s elektrikou energií následně i zemního plynu. Jejím hlvním ílem ylo vyudovt si pevné postvení n českém energetikém trhu, který ve svýh lierlizčníh počátíh doznávl znčnýh změn. Tento záměr se ukázl jko správný s postupujíí dlší lierlizí trhu se záěr skupiny zčl výrzně rozšiřovt logiky vznikl potře diverzifikovt jednotlivé ktivity skupiny. V roe 007 jsme proto zložili společnost Česká plynárenská.s., do které jsme soustředili velkoohodní ktivity se zemním plynem. Hlvním ílem společnosti ylo vstoupit n evropský velkoohodní trh se zemním plynem. Tento krok se ukázl jko doře nčsovný společnost už ve své počáteční fázi překročil hrnie České repuliky. V roe 009 se stl registrovným ohodníkem se zemním plynem n českém, němekém rkouském trhu, kde máme nyní uzvřeny rámové smlouvy prktiky se všemi význmnými ohodníky se zemním plynem v těhto regioneh. Díky tomu v doě lednové energetiké krize v roe 009 yl již Česká plynárenská.s. shopn nídnout opertivně mimořádné dodávky zemního plynu pro Českou repuliku. V součsné doě zjišťuje Česká plynárenská.s. pro elou skupinu CE GROUP dynmiky rostouí velkoohodní opere se zemním plynem komoditní trding. Integrční záměry Evropské unie s ílem zvýšit likviditu, ezpečnost spolehlivost dodávek zemního plynu n národníh trzíh jsou velmi dorou ohodní příležitostí pro tuto společnost. V roe 04 společnost meziročně zdesetinásoil svůj ort zohodovl zemní plyn v ojemu zhru 9,69 TWh, ož předstvuje zhru 5 mld. CZK v prodeji plynu. Ldies nd gentlemen, der lients, ollegues nd prtners, let me present the Report of the CE GROUP Bord of Diretors regrding the usiness results in 04. CE GROUP s we know it tody egn to tke shpe s erly s 00 y founding Česká energie,.s., whih eme one of the first privte trders in the Czeh Repuli tht otined liene for trding in eletril energy, nd lter lso nturl gs. Its min ojetive ws to uild strong position on the Czeh energy mrket tht went through sustntil hnges in its lierliztion eginnings. Our intention proved to e orret nd thus the sope of the Group nd its tivities strted to expnd signifintly with the growing mrket lierliztion nd nturlly, there ws need to diversify the individul tivities of the Group. Thus, in 007, Česká plynárenská.s. ws founded with the im of onentrting on wholesle tivities onerning nturl gs. Entering the Europen wholesle nturl gs mrket ws the min ojetive. This step proved to e well-timed, sine lredy in its initil phse the ompny expnded over the Czeh order. In 009 the ompny eme registered nturl gs trder on the Czeh, Germn nd Austrin mrkets where we hve virtully mde generl greements with every mjor nturl gs trder in these regions. As result, Česká plynárenská ws le to flexily operte during the Jnury energy risis in 009 nd offer extrordinry nturl gs supplies for the Czeh Repuli. Currently, Česká plynárenská.s. provides dynmilly growing wholesle nturl gs trnstions nd ommodity trding for the entire CE GROUP. Europen Union integrtion steps iming t inresing liquidity, sfety nd reliility of nturl gs supplies in lol mrkets present enefiil usiness opportunities for this ompny. In 04, the ompny inresed its turnover tenfold nd trded with nturl gs in volume of pproximtely 9,69 TWh whih represented pproximtely CZK 5 illion in gs sold. Other tivities nd the diretion of our Group resulted in the estlishment of nother ompny in 007 Skupin CEGROUP 5

5 Dlší činnost směřování nšeho uskupení nás dovedlo v roe 007 k zložení společnosti GSCeP,.s. (Gs Storge Česká plynárenská) s ílem rozvinout dokončit miiózní projekt vlstního podzemního zásoníku zemního plynu. Dne jsme se státním podnikem DIAMO podepsli smlouvu umožňujíí zhájení důlníh průzkumnýh prí n výstvě podzemního zásoníku zemního plynu v loklitě urnového dolu Rožná n Vysočině dne 3. srpn 00 jsme slvnostním poklepem n zákldní kámen zhájili ržu průzkumné hody v rámi první etpy prí n výstvě ryhlého kvernového zásoníku zemního plynu. V této první etpě jsme si kldli především z íl ověřit výsledky nlýzy geologikého prostředí n zákldě relizovnýh průzkumnýh vrtů zpřesnit geometrii projektovného zásoníku. Dne yl podepsán smlouv mezi GSCeP,.s. DIAMO, státní podnik o relizi Druhé etpy geologiko-průzkumnýh prí pod hloukovou úrovní 000 m z dolu Rožná I, která si klde z íl vymezit prostorově olst relize elého projektu kvernového zásoníku plynu. V této Druhé etpě geologiko-průzkumnýh prí má ýt vyrženo m 3 průzkumnýh hode, které udou plně využity svojí kpitou již pro vlstní zásoníkový prostor. Celý geologiký průzkum je zjišťován provníky o. z. GEAM Dolní Rožínk státního podniku DIAMO. V dlší etpě pk přistoupíme k vyudování smotného zásoníku o předpokládné kpitě 60 mil. m 3 zemního plynu, ož předstvuje přiližně % elkové skldové kpity České repuliky. Dokončení zásoníku se předpokládá z zhru 3 ž 4 roky. Rozsh investie je okolo 6 mld. CZK. Projekt využívá v evropském měřítku unikátního prostředí geologiky poměrně velmi detilně zmpovné loklity s ktivním přístupem do podzemí. To umožňuje stávjíí důlní dílo státního podniku DIAMO, který v loklitě Rožná provozuje elosvětově ezkonkurenčně nejstrší urnový důl. První důlní práe se zde zhjovly již v roe 956 z odoí 59 let se podřilo shromáždit dosttek podronýh informí o vhodnosti této loklity pro výstvu ryhlého zásoníku zemního plynu, předurčeného pro vyrovnávání odhylek trding. Nším ílem je přispět ke zvýšení likvidity českého trhu GSCeP,.s. (Gs Storge Česká plynárenská) with the im to develop nd omplete n mitious projet of own underground nturl gs storge. On 30 June 00, we onluded ontrt on the ommenement of mining explortion works to uild n underground nturl gs storge in the lolity of the Rožná Vysočin urnium mine with the DIAMO stte enterprise. On 3 August 00, we ommened tunnelling for the survey pssge within the first phse of the works on the onstrution of fst nturl gs storge in verns. In this first stge, we wnted to verify the results of the geologil environment nlysis nd speify the geometry of the plnned storge on the sis of the exeuted explortion drilling. On the 4th Septemer 04 the ontrt etween GSCeP,.s. nd DIAMO, stte enterprise, ws signed on the Seond Stge implementtion of the geologil explortory works under the 000 metres depth level from the mine Rožná I, whih ims to define sptil re of the whole projet implementtion of the vern gs storge. Aout ui metres of explortory tunnels, whih will e fully utilized y their pity to hve their own storge spe, will e dug in this Seond Stge of the geologil explortory works under the 000 metres depth level. The entire geologil reserh is provided y o.z. GEAM Dolní Rožínk workers, of the stte enterprise DIAMO. In the next stge, we will uild the very unker of n expeted nturl gs pity of 60 million m 3, whih is pproximtely % of the Czeh Repuli s totl storge pity. The unker is expeted to e ompleted in pproximtely 3 to 4 yers. The sope of the investment is out CZK 6 illion. The projet utilizes the environment of geologilly mpped lolity with n tive ess to the unique underground t the Europen level. This is provided y the existing mining works of the DIAMO stte enterprise tht opertes the oldest urnium mine in the world in the Rožná lotion. The first mining works strted in 956. Over period of 59 yers suffiient mount of detiled informtion out the suitility of this lolity for the onstrution of fst nturl gs storge predetermined for lning devitions nd trding hs een omplied. ke zvýšení energetiké ezpečnosti v regionu. Přičemž jsme přesvědčeni, že tento projekt rozhodně zpdá do záměrů Evropské komise v olsti rozvoje plynárenské infrstruktury to zejmén v situi při snížené rekční shopnosti sezónníh zásoníků v odoí nízké úrovně skldovýh záso n rozdíl od sezónníh zásoníků nízí vysokou míru flexiility. Očekáváme, že tento typ zásoníku neznedtelným způsoem přispěje ke zvýšení energetiké ezpečnosti likviditě plynárenského trhu v tomto regionu v udounosti i v česko-rkousko-slovenském resp. polském trhu. Rekí n systémové změny n evropském plynárenském trhu pk ylo v roe 009 zložení společnosti České plynovody.s. Její úkol je z nšeho pohledu neméně miiózní: příprv relize projektu s poetikým jménem MOZART. Nový vysokotlký plynovod MOZART pro přeprvu zemního plynu y měl zjistit dosud hyějíí propojení české rkouské plynárenské soustvy severojižním směrem. N propojení mjí zájem oě země, protože podmínky n oou národníh plynárenskýh trzíh tk jko jinde v Evropě se drmtiky změnily. Dlouhodoé kontrkty zložené n ropnýh enovýh vzoríh mjí dnes nižší podíl n elkovýh ohodeh s plynem, velká část ohodů se v součsnosti uskutečňuje n spotovém, tedy ktuálním trhu to vyžduje ryhlou reki. Nový plynovod ji podpoří ve finále tk může tlčit n levnější eny zemního plynu pro konečné oděrtele. Hlvním ílem propojení české rkouské plynárenské soustvy v projektu MOZART je zjištění vyšší ezpečnosti spolehlivosti dodávek zemního plynu do České repuliky Rkousk dále efektivní využití dvou souěžnýh přeprvníh est NET4GAS WAG. Orgnizční jednotk v zhrničí Díky dorým ohodním vzthům vzám n severomeriký kontinent překročil v roe 009 skupin CE GROUP se svými ktivitmi hrnie evropského kontinentu. Česká energie,.s. zložil v USA ve státě Florid účelovou orgnizční složku CZECH ENERGY Our gol is to ontriute to higher liquidity on the Czeh mrket nd higher seurity of the region. We elieve tht this projet is ligned with the Europen Commission s plns for gs infrstruture development, the more so in the event of redued response pity of sesonl unkers in the low stok level seson, nd unlike sesonl unkers, it offers high flexiility. We expet tht this type of storge will ontriute to inresing the energy seurity nd liquidity of the gs mrket in the region s well s on the Czeh-Austrin- -Slovk, possily Polish mrket in the future. České plynovody.s. ws founded in 009 in response to the system hnges on the Europen gs mrket. From our point of view, its tsk is lso mitious: to prepre nd implement projet with poeti nme MOZART. The new MOZART highpressure gs pipeline is onnetion of Czeh nd Austrin gs system in the north-south diretion. Both ountries re interested in onnetion, euse the onditions on oth ntionl gs mrkets, like elsewhere in Europe, hve hnged drmtilly. Long-term ontrts sed on oil prie formuls tody hve lower shre of totl trding with gs, nd mny trnstions re urrently rried out on the spot nd urrent mrket nd require quik response. The new gs pipeline will support it nd my push nturl gs pries down for end onsumers. The min purpose of interonneting the Czeh nd the Austrin gs systems under the MOZART projet is to ensure higher seurity nd reliility of nturl gs supplies to the Czeh Repuli nd Austri nd mke n effetive use of the two prllel trnsport routes of NET4GAS nd WAG. Foreign Orgniztionl Unit Thnks to the good usiness reltions nd onnetions to the North-Amerin ontinent, the CE GROUP rossed the orders of the Europen ontinent with its tivities in 009. Česká energie,.s. founded speil-purpose orgniztion unit CZECH ENERGY USA LLC sed in Florid, USA. Its ojetive is to mp new tehnologies in 7 Skupin CEGROUP

6 USA, LLC. Jejím ílem je mpovt nové tehnologie v olsti lterntivníh zdrojů elektriké energie, tehnologie vhodné pro projekty GSCeP,.s. dále vytvořit podmínky pro rozvinutí ohodníh ktivit České energie,.s. v USA. První úspěšné kroky v této olsti máme už z seou. Nše orgnizční jednotk mimo jiné stál u podpisu rámové smlouvy České plynárenské.s. otevírjíí jí přístup k ohodům se zkplněným plynem LNG. Pojištění ktivit Od roku 00, kdy jsme po dohodě s mkléřskou pojišťoví společností RENOMIA přistoupili k rozšíření stávjíího pojištění ohodníh rizik ve výši 5 mil. EUR pro ohodní opere v Evropě n všehny členy CE GROUP, pojištění v tomto rozshu trvá i ndále. the field of lterntive energy soures, tehnologies suitle for GSCeP,.s. projets nd to rete onditions for the development of usiness tivities of Česká energie,.s. in the USA. We hve suessfully ompleted the first steps in this field. Among others, our orgniztion unit ssisted the onlusion of the generl ontrt of Česká plynárenská.s. providing ess to dels with liquefied nturl gs (LNG). Insurne of Ativities In 00, y greement with the RENOMIA roker insurne ompny, we deided to expnd the usiness risk insurne in the mount of EUR 5 million for usiness opertions in Europe to ll memers of the CE GROUP. vůe ne. A pk jsem se tky setkávl s mnoh lidmi, kteří provli pro nejrůznější nde, sdílel jsem s nimi rdost, když jejih ktivit přinesl konkrétní výsledek, když se podřilo pomoi. V roe 04 se mi tk splnil sen zložením vlstního Ndčního fondu Dr foundtion. Dovolte mi, yh vyjádřil upřímné poděkování všem nšim zákzníkům, prtnerům spoluprovníkům z jejih přínos pro plnění nših společnýh ílů. Květen 05 mny people who were working for vrious foundtions, nd I shred their joy when their tivity led to onrete suessful result. In the yer 04 my drem fulfiled founding my own Foundtion - Dr foundtion. I would like to thnk ll our ustomers, prtners nd ollegues for their ontriution to the fulfilment of our joint ojetives. My 05 Soiální ktivity Skupin CE GROUP se dnes prostřednitvím nosnýh společností Česká energie,.s. Česká plynárenská.s. věnuje elospolečensky potřeným užitečným ktivitám. Mezi ně ptří podpor vyrnýh sportovů, umělů neo význmnýh událostí z různýh olstí život. Opkovně přispíváme k úspěhu Mezinárodního hudeního festivlu v Kutné Hoře. Dlouhodoě pomáháme rozvíjet nejen české kolektivní sporty, le i vyrné tlenty či veterány utomoilového sportu, yklistiky vodního sllomu. Podoným ktivitám se udeme věnovt i ndále. Soil Ativities The CE GROUP is engged in soilly needed nd useful tivities through its supporting ompnies of Česká energie,.s. nd Česká plynárenská.s.. This lso inludes the support of seleted sportspeople, rtists or importnt events in vrious res of life. Furthermore we lso keep ontriuting to the suess of the Interntionl Musi Festivl in Kutná Hor. We help to develop Czeh tem sports s well s seleted tlents or veterns of the utomoile sports, yling nd wter sllom. We will ontinue supporting similr events. Mgr. Ldislv Drá předsed předstvenstv / Chirmn of the Bord of Diretors of CE GROUP Skupin CEGROUP Dr foundtion foundtion fund Ndční fond Dr foundtion Myšlenk zložit ndi, která y pomáhl hendikepovným lidem, se u mě nezrodil njednou. Zrál delší dou, tk, jk do ní postupně zpdávly jednotlivé dílky skládčky. Při mém někdejším půsoení v Kndě jsem viděl, jk firmy dokážou podporovt projekty, které y ez jejih přispění nikdy nevznikly. Jk umí pomáht v olsteh, do kterýh stát dosáhne jen otížně, neo The thought of forming foundtion whih would help hndipped people did not our to me ll t one. It hs een ripening for long time s the piees of puzzle were grdully fitting together. During my former sty in Cnd I sw how ompnies n support projets whih would not hve developed without their ontriution. I witnessed how ompnies n help in res tht stte n reh only with diffiulty or not t ll. I met 9

7 Oenění členů skupiny CE GROUP / Awrds for the CE GROUP Memers Velmi si vážíme oenění, kterého se nám dostává. V roe 04 získly společnosti Česká energie,.s. Česká plynárenská.s. v rámi hodnoení CZECH TOP 00 rtingové oenění Czeh Stility Awrd AA VYNIKAJÍCÍ zřdily se tk mezi nestilnější firmy v České repulie. Hodnoení CZECH Stility Awrd vyhlšuje Bisnode ve spoluprái se Sdružením CZECH TOP 00. Výsledky hodnoení jednotlivýh společností jsou kždoročně vyhlšovány v rámi žeříčku CZECH TOP 00 v ktegorii Nejstilnější firm roku pulikovány v ekonomikýh médiíh. We relly ppreite the knowledgement of our efforts. In 04 the ompnies quired Česká energie,.s. nd Česká plynárenská.s. in the evlution CZECH TOP 00 rting onerning the Czeh Stility Awrd AA EXCELLENT nd they rnked it mong the most stle ompnies in the Czeh Repuli. The CZECH Stility Awrd is presented together y Bisnode nd the CZECH TOP 00 Assoition. The results of individul ompny evlutions re nnouned every yer in the CZECH TOP 00 rnking in the Most Stle Compny of the Yer tegory nd pulished in usiness medi. Skupin CEGROUP Česká energie,.s. IČ: Česká plynárenská.s. IČ:

8 V ROCE 04 JSME FINANČNĚ POMÁHALI / IN 04 WE SPONZORED Sponzoring jezde Ing. Frntišk Mrkvrt Frntišek Mrkvrt je nejstrším soutěžním jezdem, který se zúčstňuje utomoilovýh rllye zpočítávnýh do mezinárodního mistrovství ČR. Od roku 966, kdy zhájil svoji ktivní činnost, ji v žádném roe nepřerušil rzy oslví rekord 50 let jko ktivní jezde ez přerušení pouze s jednou znčkou utomoilů tou je ŠKODA. Do dlšíh let přejeme pnu Frntišku Mrkvrtovi hlvně pevné zdrví tké dlší úspěhy n trtíh utomoilovýh rlly. Sponzoring vodního sllomáře Vítězslv Gese Vítězslv Ges je mldý perspektivní závodník n divoké vodě v ktegorii singlnoe. V roe 04 se umístil:. místo Mistrovství svět + Deep Creek USA 3xC. místo Mistrovství Evropy Vídeň AUT 3xC 6. místo v elkovém pořdí Světového poháru 04. místo Mistrovství ČR - 3XC Sponsoring of Ing. Frntišek Mrkvrt Frntišek Mrkvrt is the oldest ompetitive re r driver who prtiiptes in r rlly res within the Czeh Repuli interntionl hmpionship series. He egn his reer in 966, sine then he never took rek nd s of soon he hs een tively driving for 50 yers without rek nd prefers one r only, the ŠKODA. We wish Frntišek Mrkvrt minly good helth nd dditionl suess in r re ourses. Sponsoring to noeist Vítězslv Ges Vítězslv Ges is young tlented whitewter single noeist. In 04, he pled: nd ple World Chmpionship + Deep Creek - USA - 3xC nd ple Europen Chmpionships - Vienn - AUT - 3xC 6 th ple in the overll stndings of the World Cup 04 nd ple Ntionl Chmpionship - 3XC RUGBY CLUB Slvi Prh Skupin CE GROUP je generálním prtnerem nejstršího rgyového kluu v Čeháh, který slví své sportovní úspěhy již od roku 97. Mezinárodní hudení festivl Kutná hor 04 Mezinárodní hudení festivl Kutná Hor pod záštitou pní Livie Klusové se již po sedmé konl v historikýh ojekteh v Kutné Hoře z účsti českýh i zhrničníh sólovýh interpretů. Je nám tí podporovt výjimečnou konepi festivlu, která je první svého druhu v Čeháh tím, že se setkjí význční sóloví interpreti, které spojuje lásk ke komorní hudě. RUGBY CLUB Slvi Prh The CE GROUP hs een generl prtner of the oldest rugy lu in Bohemi, whih hs een elerting its sports hievements sine 97. Interntionl Musi Festivl Kutná Hor 04 The Interntionl Musi Festivl Kutná Hor under the uspies of Mrs. Livi Klusová ws held for the seventh time in the historil uildings in Kutná Hor in ttendne of oth Czeh nd foreign performers. We re honoured to support the exeptionl onept of the festivl whih is the first of its kind in Bohemi, s prominent solo performers gther there onneted y their love to hmer musi. Skupin CEGROUP 3

9 V ROCE 04 JSME ZALOŽILI / IN 04 WE FOUNDED PROČ NADACE VZNIKLA Myšlenk zložit ndi, která y pomáhl hendikepovným lidem, se u mě nezrodil njednou. Zrál delší dou, tk, jk do ní postupně zpdávly jednotlivé dílky skládčky. Při mém někdejším půsoení v Kndě jsem viděl, jk firmy dokáží podporovt projekty, které y ez jejih přispění nikdy nevznikly. Jk umí pomáht v olsteh, do kterýh stát dosáhne jen otížně, neo vůe ne. A pk jsem se tky setkávl s mnoh lidmi, kteří provli pro nejrůznější nde, sdílel jsem s nimi rdost, když jejih ktivit přinesl konkrétní výsledek, když se podřilo pomoi. Uvědomil jsem si, že podonými ktivitmi se zývl už můj dědeček Ing. Ldislv Drá. Ve druhé polovině dvátýh let minulého století se vrátil ze studií ve Frnii zčl podnikt v energetie. Jemu se sie dřilo, le elý svět už tehdy mířil k Velké hospodářské krizi. Tu v roe 99 odstrtovl krh n newyorské urze postupně se z USA rozšířil po elém světě, Československo nevyjímje. A můj dědeček neváhl zčl oětvě pomáht nejprve známým potom i dlším lidem, které krize zsáhl. Dlším zlomovým odem, kdy jsem si řekl Já vlstně tky můžu, se stl má spolupráe s ývlým merikým prezidentem Billem Clintonem. Pozvl jsem jej n konfereni o energetie, kterou v Prze orgnizovl nše skupin CE GROUP, z ryze provního kontktu se postupně rodil vzth, který vyústil v mé pozvání n ke, které pořádl Clinton Foundtion. Rád jsem se WHY THE FOUNDATION WAS FORMED The thought of forming foundtion whih would help hndipped people did not our to me ll t one. It hs een ripening for long time s the piees of puzzle were grdully fitting together. During my former sty in Cnd I sw how ompnies n support projets whih would not hve developed without their ontriution. I witnessed how ompnies n help in res tht stte n reh only with diffiulty or not t ll. I met mny people who were working for vrious foundtions, nd I shred their joy when their tivity led to onrete suessful result. I relized tht my grndfther Ing. Ldislv Drá hd previously een engged in similr tivities. In the seond hlf of the 90s he returned from his studies in Frne nd strted up n energetis usiness. His enterprise ws suessful, however, t the sme time the whole world ws lredy heding towrds the Gret Depression. It ws ignited in 99 y the rsh of New York s Stok Exhnge nd it grdully spred from the USA to the whole world, inluding Czehoslovki. Without ny hesittion my grndfther devoted himself to help his quintnes nd lter on other people hit y the risis. The ulminting point when I told myself I n tully do the sme ws mrked y my ollortion with the former US President Bill Clinton. I invited him for onferene out energetis whih ws orgnized in Prgue y our group, the CE GROUP. Our purely professionl reltionship developed further nd I got personlly invited Dr Foundtion 5

10 do těhto prestižníh kí zpojil mohl sledovt, jk je možná mezinárodní spolupráe orgnizí z elého svět s jediným ílem: pomoi tm, kde je to tře. Byl jsem svědkem toho, jk nde pomáhá lidem v řešení těžkýh situí, které si ěžný očn vyspělé země jen těžko dokáže předstvit. Znovu jsem si uvědomil, že činnost tkové nde může změnit životy lidí zel zásdním způsoem. Přesto, že je to práe čsto otížná, kdy není možné pomoi všem všude njednou, i když je tře řešit nové nové prolémy, nesmíme se vzdávt, protože děláme něo, o má skutečný smysl. Proto jsem se rozhodl zložit vlstní ndi připojit se tk k lidem, kteří se snží pomáht osttním. Mgr. Ldislv Drá for lot of events held y the Clinton Foundtion. I gldly got involved in those prestigious hppenings nd I sw tht interntionl oopertion of orgniztions hving one single gol - helping where it is needed - is possile. I witnessed how foundtion n help people solve diffiult situtions tht n ordinry person from developed ountry ould not hve imgined. I gin relized tht the opertion of suh foundtion n hnge lives of people in fundmentl wy. Even though it often seems impossile to help everyone nd everywhere simultneously, nd lthough new prolems lwys rise, we nnot give up euse we re doing something of genuine vlue. Tht is why I deided to estlish my own foundtion nd therey join the people who re trying to help others. Mgr. Ldislv Drá NAŠE ČINNOST Nše nde he v oené rovině pomáht všude tm, kde vidíme nějký hendikep.jsou le olsti, n které se heme změřit přee jen důrzněji. Buď proto, že je povžujeme z ntolik význmné, že potřeují přednostní pomo, neo proto, že pro řešení jejih prolémů máme lepší předpokldy. N poli zdrvotnitví heme usndnit život lidem, kteří trpí Alzheimerovou horoou. Ve věku nd 65 trpí touto nemoí kždý 0. člověk v České repulie. Podle odhdů to je přes 0 tisí oso. Součsná mediín tuto horou doposud nedovedl účinně léčit, pouze poněkud zpomlit její postup. Stejnou pozornost heme věnovt především dětem, které postihl utismus - vývojové duševní postižení, které se projevuje normální soiální interkí, stálými opkujíími se vzori hování nrušenými komunikčními shopnostmi ojevujíí se před třetím rokem věku. Autismus je jednou z nejzávžnějšíh poruh dětského mentálního vývoje v České repulie nyní žije zhru oso s poruhou utistikého spektr. Pouze zlomek z nih održel správnou dignózu. Dětem heme pomáht i dál. Změříme se n pomo dětem ve věku od tří do deseti let s poruhmi zrku, sluhu či s jiným omezením tk, yhom je o možná nejví přilížili normálnímu životu stndrdní školní doháze. Ve středu nší pozornosti jsou i ženy smoživitelky s dětmi stří opuštění lidé. Zvláštní kpitolu pk ude tvořit podpor učitelů konkrétníh výzkumnýh progrmů, protože podle nšeho názoru právě toto jsou olsti, kde Česko zostává rzdí tk svůj rozvoj v udounosti. Dr Foundtion hodlá spoluprovt i n mezinárodní úrovni. Projekt oědy dětem Prostřednitvím projektu Oědy dětem se Dr foundtion podřilo zjistit školní oědy víe jk dvěm stům dětem. Celkový počet oědů čítá Dr foundtion finnuje oědy dětem ze soiálně slýh rodin, to především těm, kde mtk smoživitelk finnčně nezvládá hod dománosti. Příspěvky jsou poskytovány přímo škole, či školní jídelně, tkže je v podsttě nemožné příspěvek zneužít jink, jko k tomu dohází u soiálníh dávek. OUR ACTIVITY Our foundtion wnts to help generlly everywhere we see someone with disility. However, there re res on whih we wnt to fous our ttention more vigorously; either euse we onsider them signifint enough to otin preferentil help, or euse we possess etter prerequisites for solving of suh prolems. In helthre we wnt to filitte the lives of the people suffering from the Alzheimer s disese. out of 0 people in the Czeh Repuli older thn 65 suffers from this disese. Aording to the estimtes this mounts to more thn 0,000 people. The ontemporry mediine hs not een le to effetively tret this disese, only to somewht stunt its progress. We wnt to give the sme ttention to the hildren whih hve een fflited with Autism development mentl disility whih mnifests itself through norml soil intertion, ontinuous nd repeted ptterns of ehvior nd impired ommunition skills, normlly pprent efore the third yer of ge. Autism is one of the most serious disorders of hildren s mentl development nd there re roughly 00,000 people living with disorder of utisti spetrum in the Czeh Repuli. Only frtion of those hs reeived the orret dignosis. We wnt to help hildren even further. We will fous on helping hildren etween the ges of three nd ten with eyesight, hering nd other disorders in order to ring them s lose s possile to norml life nd stndrd shool ttendne. In the enter of our ttention there re lso single mothers with hildren nd elderly people in need. Hndipped hildren, single mothers nd the elderly these re ll the people hindered nd unle to solve their prolems y themselves. Lst ut not lest, the support from tehers nd speifi reserh progrms will e ruil for mny of our future Dr Foundtion 7

11 AFRICKÁ MISE: BILL CLINTON, LADISLAV DRÁB A DALŠÍ NA HUMANITÁRNÍ CESTĚ PO AFRICE Zkldtel Dr foundtion Ldislv Drá využil pozvání merikého exprezident Bill Clinton, y se spolu s dlšími orgnizátory propgátory ndční práe zúčstnil humnitární esty n friký kontinent. Týdenní est vedl většinou do zemí, ve kterýh je tře řešit mnoho prolémů, spojenýh se zákldními prinipy lidského ytí neo neytí. Pětdvet účstníků esty, z nih většin řídí své nde, nvštívil země jko Mlwi, Tnznie, Zmie, Rwnd, Znzir neo Jihofriká repulik, ve kterýh je odkázáno n pomo druhýh mnoho lidí. STIPENDIA PRO STUDENTY DO ZAHRANIČÍ N podzim roku 04 dostli zástupi Dr Foundtion možnost zúčstnit se ke zvné Tiger Woods Invittionl, konné v klifornském svtostánku golfu Pele Beh. V rámi tohoto soukromého turnje, pořádného nejúspěšnějším stále ktivně půsoíím profesionálem svět, došlo i n osoní setkání s Tigerem Woodsem yly položeny zákldní kmeny udouí spolupráe v olsti hrity. Vzhledem k Tigerově vytíženosti jsme yli mile překvpeni jeho zel upřímným zájmem o činnost nší nde. Jeho hrittivní úsilí se skoro ezvýhrdně upíná n pomo dětem rozličného věku, to především v olsti vzdělávání, kde dá n to, y yl dán možnost intelektuálního růstu všem, kdo o to má zájem. FINANCOVÁNÍ NADACE Zčátky nší nde finnuje její zkldtel Ldislv Drá ze svýh osoníh prostředků. N hritu přispívá už dlouhá lét, teď jeho pomo dostává prostřednitvím Dr foundtion jen jinou, sofistikovnější efektivnější tivities. In our opinion these re extly the res in whih the Czeh Repuli lgs ehind nd thus impedes its own development in the future. The Dr Foundtion intends to ooperte lso t the interntionl level. Projet food llowne ontriution Through the projet Food llowne ontriution Dr foundtion mnged to provide shool lunhes for more thn two hundred hildren. The totl numer of lunhes ounts The eptors of finnil support re hildren from soilly underprivileged fmilies, espeilly where fmily n not mnge the finnil sitution. Contriutions re grnted diretly to the shool or the shool feteri, so it is essentilly impossile to misuse ontriution to the other purposes. AFRICAN MISSION: BILL CLINTON, LADISLAV DRÁB AND OTHERS ON A HUMANITARIAN TRIP IN AFRICA The founder of the Dr foundtion Ldislv Drá emred the invittion of the US 4nd President Bill Clinton to tke prt in humnitrin trip long with other foundtion orgnizers nd mpigners on the Afrin ontinent. The week-long trip led to the ountries where mny internl prolems relted to si priniples of humn existene nd non-existene need to e solved. The twenty-five prtiipnts of the trip, mjority of whom led their own foundtions, visited ountries suh s Mlwi, Tnzni, Zmi, Rwnd, Znzir or South Afri where mny people re relint on help from others. SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS ABROAD In the fll lst yer the representtives of the Dr Foundtion got n opportunity to tke prt in n event lled podou. Nde musí získt nejprve svoji strukturu, vzy zpálené spoluprovníky v této kondii se může pustit do získávání finní od dlšíh sujektů. V dlší fázi ude činnost nší nde finnován především z prostředků získnýh společnými ktivitmi s osttními ndemi. O jejih podoě už máme předstvu. Prinip ude spočívt v tom, že zájemi si udou moi vyrt, n který konkrétní projekt htějí přispět. Jejih příspěvky tk udou zel dresné finnování všeh ktivit nde nprosto trnsprentní. Poit rdosti z toho, když má Vše pomo konkrétní výsledek je jedinečný. Posláním Dr Foundtion je v oené rovině pomáht všude tm, kde je potře, ozvlášť n poli zdrvotnitví usndnit život lidem, kteří trpí Alzheimerovou horoou utismem. the Tiger Woods Invittionl held in Cliforni s golf sntury Pele Beh. As prt of this privte tournment, orgnized y the most suessful nd still tive world professionl, they got to personlly meet Tiger nd the foundtions for the future oopertion in the field of hrity were estlished. Given Tiger s worklod we were plesntly surprised y his sinere interest in our foundtion s tivities. His hritle efforts re lmost exlusively foused on helping hildren of different ges, espeilly in the field of edution, where he mkes sure tht everyone who is interested is given the THE FINANCING OF THE FOUNDATION The first steps our foundtion re finned y our founder Ldislv Drá out of his personl resoures. He hs tively ontriuted to hrity for mny yers. Through the Dr Foundtion these ontriutions re now eoming more sophistited nd effetive. The foundtion hs to quire its struture, onnetions nd dedited o-workers, nd only in tht ondition it n strt reeiving finnil resoures from other sujets. The tivity of our foundtion in the following phse will e funded primrily from the resoures gined through ommon tivities with other foundtions. We lredy hve n ide out the struture of those tivities. In priniple the interested prties will e le to hoose whih speifi projet they wnt to ontriute to. Tht wy, their ontriutions will e designted nd the funding of ll foundtion tivities will e entirely trnsprent. The feeling of joy when your help rings out n uplifting result is unique. The generl mission of the Dr Foundtion is to help everywhere it is needed. We espeilly strive to filitte the life of people who suffer from Alzheimer s disese nd utism in the field of helthre. Dr Foundtion 9

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ENERGIE / ANNUAL REPORT OF THE ČESKÁ ENERGIE Předstvení České energie Česká energie,.s. je ryze českou společností, která ohoduje s elektrikou energií zemním plynem. N trhu úspěšně půsoí již od roku 00. Stl se jedním z prvníh privátníh ohodníků v České repulie, který získl lieni n ohodování s elektrikou energií zemním plynem. Velmi úze spolupruje mimo jiné s elou řdou profesníh svzů soií. Aktivně ohoduje s elektrikou energií zemním plynem v ktegorii mlooděru i velkooděru. N trhu se orientuje především n mlé středně velké podniky (SME Smll nd Medium Enterprises - podle definie EU s ročním ortem do.,5 mld. korun) dále n tkzvné síťové klienty, tedy právniké sujekty, které mjí ví provozoven neo kneláří n území elé České repuliky. Česká energie,.s. jko jeden z prvníh lterntivníh dodvtelů elektriké energie zemního plynu vstoupil n energetiký trh s jsnou vizí ýt prtnerem pomoníkem mlýh středně velkýh podniků ohodníh neo výroníh řetězů. Touto systemtikou činností je Česká energie,.s. význmným dodvtelem elektriké energie zemního plynu podílí se tk n formování českého energetikého trhu. Součsným posláním společnosti Česká energie,.s. je zjišťovt dodávky elektriké energie, zemního plynu s tím souvisejííh energetikýh služe konovým zákzníkům. Rok 04 yl již jedenátým rokem ve znmení stilního nárůstu zákzníků pro dodávky elektriké energie zásdního rozvoje ohodu se zemním plynem. Hospodářské výsledky roku 04 povžujeme z vynikjíí ve srovnání s předhozími léty. Podřilo se nám opětovně udržet vylnovný rozpočet s konzervtivní výší provozníh nákldů, to i přes velký nárůst konovýh zákzníků s tím pokrčujííh investi do softwre, infrstruktury. Rok 04 yl rokem kždodenní práe se všemi ohodními prtnery jk n strně primárníh nákupů, tk n strně konovýh uživtelů nših služe. Nšim ílem je zjistit nšim zákzníkům optimální podmínky pro Presenttion of Česká energie Česká energie,.s. is purely Czeh ompny tht trdes in eletril energy nd nturl gs. It hs een operting suessfully on the mrket sine 00. It eme one of the first privte trders in the Czeh Repuli tht otined liene for trding in eletril energy nd nturl gs. It is in very lose oopertion, mong others, with gret numer of professionl unions nd ssoitions. It tively trdes in eletril energy nd nturl gs oth in the retil nd wholesle tegory. On the mrket it fouses minly on smll nd medium enterprises (SME ording to the EU definition with n nnul turnover not exeeding pprox. CZK.5 illion), s well s on the so-lled network lients, i.e. legl entities tht hve more ples of usiness or offies in the territory of the entire Czeh Repuli. Česká energie,.s. s one of the first lterntive suppliers of eletril energy nd nturl gs entered the energy mrket with ler vision to e prtner nd helper of smll nd medium enterprises nd ommeril or prodution hins. Through this systemti tivity Česká energie,.s. is notle supplier of eletril energy nd nturl gs, thus prtiipting in the shping of the Czeh energy mrket. The present mission of Česká energie,.s. is to provide supplies of eletri energy, nturl gs nd relted energy servies to end ustomers. The yer 04 hs een the eleventh yer hrterised y stle inrese of ustomers for the eletri energy supplies nd essentil development of the nturl gs trde. We onsider the eonomi results of 04 exellent ompred to the previous yers. We gin mnged to mintin the well- -lned udget with onservtive level of operting osts, despite of high inrese in end ustomers nd relted investments in softwre, infrstruture. The yer 04 ws the yer of everydy work with ll usiness prtners in primry purhses s well s the end users of our servies. Our ojetive is to provide optimum onditions to our ustomers for their funtioning nd to onlude ontrtul supplies in 05 nd 06. ČESKÁ ENERGIE

13 jejih půsoení součsně uzvření smluvníh dodávek v roe Můžeme s uspokojením konsttovt, že se nám dlouhodoě dří zjistit pro nše klienty n dlší odoí dodávky služy z plně konkureneshopnýh podmínek. V roe 04 získl Česká energie,.s. v rámi hodnoení CZECH TOP 00 rtingové oenění Czeh Stility Awrd AA VYNIKAJÍCÍ zřdily se tk mezi nestilnější firmy v České repulie. Divizí společnosti Česká energie,.s. je společnost CeSPARK (www.esprk.z), která speilizuje svůj dodvtelský progrm n veškeré komponenty souvisejíí s výroou neonové světelné reklmy, včetně návrhu výroy. Jednotlivé prvky jsou vyroeny z vysoe kvlitníh mteriálů zjišťujíí vysokou životnost, le tké možnou kretivitu při sestvování reklm dle přání zákzník. Bezkonkurenčně nejširší nídk mteriálů umožňuje rozsáhlé možnosti při kompleti prvků pro výrzný konečný efekt světelné či neonové reklmy. We re ontent to nnoune tht we mnge to provide supplies nd servies to our ustomers under fully ompetitive terms for the next period. Česká energie,.s. reeived the prestigious AA exellent rting from the renowned ČEKIA ompny for the results of Česká energie hieved in 04. The CeSPARK division (www.esprk.z) of the Česká energie,.s. is reognized s supplier of ll omponents relted to the prodution of neon-sign nd light dvertising, inluding the whole proess strting from the design phse ll the wy to the mnufturing. Eh of the omponents is mde from high qulity mterils tht gurntee life-long servie. These highqulity omponents lso provide onveniene when it omes to retivity nd meeting lients needs. The unetly widest rnge of mterils provides lrge possiilities in the ssemly of elements for the striking finl effet of light or neon-sign dvertising. CeSPARK - S NÁMI JSTE VIDĚT ČESKÁ ENERGIE 3

14 Předmět činnosti společnosti Společnost Česká energie,.s. (IČO ) yl zložen 6. dun 000 její činnost dle ohodního rejstříku je: Výro, instle, oprvy elektrikýh strojů přístrojů, elektronikýh telekomunikčníh zřízení. Výro, ohod služy neuvedené v příloháh ž 3 živnostenského zákon. Ohod s elektřinou. Ohod s plynem. Line of Business Česká energie,.s. (ompny reg. no.: ) ws founded on 6 pril 000 nd its line of usiness ording to the trde Register inludes: Prodution, instlltion nd repirs of eletri mhines nd pplines, eletroni nd teleommunitions equipment. Prodution, trde nd servies not speified in ddendum - 3 of the trde liense t. Eletriity trding. Gs trding. Vedení společnosti Předstvenstvo provlo v roe 04 v tomto složení: Mgr. Ldislv Drá (*959) předsed Ing. Edurd Pálk (*957) místopředsed Ing. Ldislv Těťál (*953) člen do Ing. Jn Pvlíček (*98) člen od Compny Mngement In 04 the Bord of Diretors hd the following struture: Mgr. Ldislv Drá (*959) hirmn Ing. Edurd Pálk (*957) vie hirmn Ing. Ldislv Těťál (*953) memer till Ing. Jn Pvlíček (*98) memer sine Dozorčí rd provl v roe 04 v tomto složení: Ing. Jn Pvlíček (*98) předsed do Mgr. Ldislv Drá (*989) předsed od Ing. Roert Zedník (*943) místopředsed Mgr. Ldislv Drá (*983) člen do (vymzáno) Ing. Petr Beneš (*980) člen od od Akionářská struktur Společnost emitovl 0 kusů kmenovýh kií n mjitele v listinné podoě ve jmenovité hodnotě Kč. Zákldní kpitál společnosti činní Kč. Složení kionářů: Do Ldislv Drá 55 kusů kií Mrek Černý 53 kusů kií Elišk Pálková kusů kií Od Ldislv Drá 79 kusů kií Mrek Černý 9 kusů kií Elišk Pálková kusů kií Auditoři společnosti Audit z rok 04 provedl účetní uditor Ing. Jiří Fišer, liene č. 06. Pro rok 05 předstvenstvo nvrhuje, y udit opět provedl Ing. Jiří Fišer. In 04 the Supervisory Bord hd the following struture: Ing. Jn Pvlíček (*98) hirmn till Mgr. Ldislv Drá (*989) hirmn sine Ing. Roert Zedník (*943) vie hirmn Mgr. Ldislv Drá (*983) memer till (deleted) Ing. Petr Beneš (*980) memer sine Shreholder Struture The ompny issued 0 piees of ordinry erer shres in doumentry form in the nominl vlue of CZK 50,000. The registered pitl of the ompny is CZK 6,000,000. Struture of shreholders: Until dte Ldislv Drá 55 piees of shres Mrek Černý 53 piees of shres Elišk Pálková piees of shres Sine dte Ldislv Drá 79 piees of shres Mrek Černý 9 piees of shres Elišk Pálková piees of shres Compny Auditors Ing. Jiří Fišer, n ounting uditor, liene no. 06, performed the udit for 04. The Bord of Diretors proposes tht Ing. Jiří Fišer lso performs the udit for 05 ČESKÁ ENERGIE 5

15 Hospodářský výsledek / Finnil result Tisíe Kč / Thousnds Kč Dodávky elektriké energie / Supply of eletril energy GWh Dodávky zemního plynu / Supply of nturl gs GWh Tržy z prodej zoží / Sles revenue Tisíe Kč / Thousnds Kč Počet oděrnýh míst el. energie / Numer of el. energy outlets Počet oděrnýh míst plynu / Numer of gs supply outlets ČESKÁ ENERGIE

16 Zpráv nezávislého uditor o úplné účetní uzávěre Zpráv je zprován dle Mezinárodního uditorského stndrdu ISA 700 s použitím plikční doložky pro Českou repuliku AD ISA 700 v souldu se zákonem č. 93/009 S. o uditoreh. Tyto předpisy přesně vymezují rozsh znění zprávy uditor. Auditovná účetní závěrk z rok 04 (účetní odoí ). Ohodní společnosti (podroně identifikovná v účetní závěre, včetně předmětu podnikání): Název: Česká energie,.s. Sídlo: Bernovýh 65/675, Prh 9 - Letňny, IČ: DIČ: CZ Příjeme zprávy: Vedení vlná hromd uvedené společnosti Státní orgán dle zvláštního zákon Uživtelé účetní závěrky Auditor, fyziká oso: Ing. Jiří Fišer Trvlý poyt místo podnikání: Ostrá 99/, 90 5 Prh 9 Číslo oprávnění KA-ČR: 06, vydáno dne: III. Odpovědnost uditor Úlohou uditor je vydt n zákldě provedeného uditu výrok k této účetní závěre. Audit jsem provedl v souldu se zákonem o uditoreh Mezinárodními uditorskými stndrdy souvisejíími plikčními doložkmi Komory uditorů České repuliky. V souldu s těmito předpisy jsem povinen dodržovt etiké normy nplánovt provést udit tk, yh získl přiměřenou jistotu, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti. Audit zhrnuje provedení uditorskýh postupů, jejihž ílem je získt důkzní informe o částkáh skutečnosteh uvedenýh v účetní závěre. Výěr uditorskýh postupů závisí n úsudku uditor, včetně posouzení rizik, že účetní závěrk neoshuje význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou. Při posouzení těhto rizik uditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevntní pro sestvení věrné zorzení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřníh kontrol je nvrhnout vhodné uditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřníh kontrol. Audit též zhrnuje posouzení vhodnosti použitýh účetníh metod, přiměřenosti účetníh odhdů provedenýh vedením i posouzení elkové prezente účetní závěrky. Při zhování výěrového způsou yly ověřeny veškeré účetní finnční opere provedené v dném roe v následném odoí nd stnovenou hldinu význmnosti detilně yly ověřeny veškeré položky předstvujíí zůsttky účtů psiv ktiv v rámi inventrizí. Následné opere po tomto dtu účetní uzávěrky yly ověřeny v přípdě, že měly vzth k této účetní uzávěre. IV. Domnívám se, že získné důkzní informe tvoří dosttečný vhodný zákld pro vyjádření výroku uditor. Auditor získl přiměřenou jistotu, že účetní závěrk jko elek neoshuje význmnou (mteriální) nesprávnost. Některé hyy všk mohou ýt neodhleny. Smluvní vzth: uzvřen se sttutárním orgánem uditovné společnosti dle zákon č. 93/009 S. V rámi závěrkovýh prí je společnost povinn zprovt Výroční zprávu dle zákon č. 563/99 S., o účetnitví uditor tuto zprávu ověří, zd je v souldu s uditovnou účetní závěrkou. Auditor vydá smosttnou zprávu dle směrnie AD ISA 70. Pokud společnost je ovládnou osoou podřídil se Zákonu o ohodníh korporíh dle 777 odst. 5) je povinn dle 8 následně tohoto zákon zprovt i zprávu o vztzíh. Auditor pk ověří sould této zprávy s účetní závěrkou vydá smosttnou zprávu pro rok 05. V. Výrok uditor Podle mého názoru účetní závěrk ve všeh význmnýh (mteriálníh) ohledeh podává věrný potivý orz ktiv, psiv finnční pozii uditovné společnosti k uvedenému dtu, dále nákldů výnosů i výsledku jejího hospodření včetně peněžníh toků její finnční výkonnost z rok 04 v souldu s mezinárodními stndrdy účetního výkznitví. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer Číslo uditorského oprávnění: 06 Dtum vyprování: ČESKÁ ENERGIE I. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenovné společnosti, tj. rozvhu k uvedenému dtu, výkz zisku ztráty, přehled o změnáh vlstního kpitálu přehled o peněžníh toíh z toto odoí, dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitýh význmnýh účetníh metod. Údje o společnosti, kde udit yl proveden, jsou uvedeny v příloze k této účetní závěre. Podpis uditor: II. Odpovědnost sttutárního orgánu účetní jednotky z účetní závěrku Z sestvení účetní závěrky podávjíí věrný potivý orz v souldu s českými účetními předpisy odpovídá sttutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je nvrhnout, zvést zjistit vnitřní kontroly nd sestvováním věrným zorzením účetní závěrky tk, y neoshovl význmné nesprávnosti způsoené podvodem neo hyou upltňovt vhodné účetní metody provádět dné situi přiměřené účetní odhdy. 9

17 Report of Independent Auditor on Full Finnil Sttements The Report is prepred in ordne with ISA (Interntionl Stndrd on Auditing) 700, using the AD ISA 700 pplition luse for the Czeh Repuli, nd in ordne with At No. 93/009, On Auditors. These regultions speify extly the sope nd wording of the Auditor s Report. Intended for Users of the Finnil Sttements Audit in ordne with At No. 93/009 Audited finnil sttements for 04 (ounting period of Jnury 04 to 3 Deemer 04) of ommeril ompny (detiled in the finnil sttements, inluding the line of usiness): Nme: Česká energie,.s. Registered offie: Bernovýh 65/675, Prgue 9, Postode: Comp. Reg. No: VAT Reg. No: CZ Reipient of the Report: Sttutory Authority nd Generl Meeting of the sid ompny Government Authority under speifi lw Users of the finnil sttements Auditor, nturl person: Ing. Jiří Fišer (Self-employed person) Address of permnent residene nd ple of usiness: Ostrá 99/, 90 5 Prgue 9 Authoriztion of the Chmer of Auditors of the Czeh Repuli: No. 06 Issued on July 99 Contrtul reltionship: Conluded with the sttutory ody of the udited ompny Pursunt to At No. 93/009 Coll. As prt of preprtion of the finnil sttements, the ompny is oligted to elorte the Annul Report pursunt to setion of At No. 563/99 Coll., On Aounting, nd the Auditor will hek whether the report omplies with the udited finnil sttements. The Auditor will issue seprte report pursunt to AD ISA 70. If the Compny is ontrolled entity nd hs eome sujet to the Business Corportions At pursunt to Setion 777 prgrph 5), then it is required pursunt to Setion 8 et seq. of tht At to prepre report on reltionships. The uditor will then verify the hrmony of tht report with the finnil sttements nd will issue n independent report for 05. I. Introdution I hve udited the tthed finnil sttements of the sid Compny, i.e. the Blne Sheet y the speified dte, Profit nd Loss Sttement, List of the Equity Cpitl Chnges, nd out sh flows for this period nd the Annex to the Finnil Sttements, inluding the desription of the used signifint ounting methods. The Compny s dt tht were sujet to the udit re provided in the Annex to the Finnil Sttements. II. Responsiility of the sttutory ody of the ounting entity for the finnil sttements The Compny s sttutory ody is responsile for the preprtion of the finnil sttements giving true nd fir view in ordne with Czeh ounting regultions. A prt of the responsiility is to suggest nd ensure internl ontrols over the preprtion nd true presenttion of the finnil sttements so tht they would not ontin signifint inuries resulting from frud or error, nd to pply pproprite ounting methods, nd to mke ounting estimtes tht re resonle in the irumstnes. III. Auditor s responsiility The responsiility of the Auditor is to express n opinion on these finnil sttements on the sis of the performed udit. I rried out the udit in ordne with the At on Auditors, Interntionl Stndrds on Auditing, nd relted pplition luses of the Chmer of Auditors of the Czeh Repuli. In ordne with those rules, I m lso oligted to mintin ethil stndrds nd to pln nd rry out the udit so tht I would otin resonle ertinty tht the finnil sttements do not ontin signifint inuries. An udit involves performing uditing proedures whose im is to otin udit evidene out the mounts nd dislosures in the finnil sttements. The proedures seleted depend on the uditor s judgement, inluding the ssessment of the risks of mteril missttements of the finnil sttements, whether due to frud or error. When ssessing suh risks, the uditor onsiders the internl ontrols whih re relevnt for the preprtion nd fir presenttion of the finnil sttements. The im of the ssessment of the internl ontrols is to design proper uditing proedures, not to express n opinion on the effiieny of the internl ontrols. An udit lso involves the ssessment of the ppropriteness of the used ounting methods, resonleness of ounting estimtes mde y the Compny s mngement, s well s the overll presenttion of the finnil sttements. Keeping the seletive method, ll ounting nd finnil opertions rried out in 04 nd in the following period exeeding the set level of signifine were udited, nd ll items representing lnes of ounts pyle nd reeivle within figuring of inventory. IV. I elieve tht the udit evidene otined is suffiient nd pproprite to provide sis for the uditor s opinion. The uditor otined resonle ertinty tht the finnil sttements s whole do not ontin signifint (mteril) inury. Some ounting errors my e undeteted. V. Auditor s opinion In my opinion, the finnil sttements give in ll signifint (mteril) spets true nd fir view of the ssets, liilities nd finnil position of the udited Compny y the speified dte, nd osts nd revenues, nd its profits, inluding sh flows, nd its finnil performne for the yer 04 in ordne with Interntionl Finnil Reporting Stndrds. Auditor: Ing. Jiří Fišer Auditor Authoriztion No.: 06 Dte of issue: 05/8/05 ČESKÁ ENERGIE 3

18 AKTIVA ROZVAHA v plném rozshu ke dni (v elýh tisííh Kč) Oznčení AKTIVA čís. řád. Běžné účetní odoí Brutto Koreke Netto 3 Minulé úč. odoí Netto 4 AKTIVA CELKEM Součet A ž D A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál B. Dlouhodoý mjetek Součet B.I. ž B.III B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek Součet I.. ž I.8. 4 B. I.. Zřizoví výdje 5. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 6 3. Softwre 7 4. Oenitelná práv 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek 0 7. Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 8. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek Součet II.. ž II B. II.. Pozemky Stvy 5 3. Smosttné hmotné movité věi souory hmotnýh movitýh věí Pěstitelské elky trvlýh porostů 7 5. Dospělá zvířt jejih skupiny 8 6. Jiný dlouhodoý hmotný mjetek 9 7. Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 0 8. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek 9. Oeňoví rozdíly k nytému mjetku B. III. Dlouhodoý finnční mjetek Součet III.. ž III.7. 3 B. III.. Podíly ovládná oso 4. Podíly v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem 5 3. Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly 6 4. Zápůjčky úvěry - ovládná neo ovládjíí oso, podsttný vliv 7 5. Jiný dlouhodoý finnční mjetek 8 6. Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek 9 7. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 30 C. Oěžná ktiv Součet C.I. ž C.IV C. I. Zásoy Součet I.. ž I C. I.. Mteriál Nedokončená výro polotovry Výroky Mldá osttní zvířt jejih skupiny 36 Oznčení AKTIVA 5. Zoží Poskytnuté zálohy n zásoy 38 čís. řád. Běžné účetní odoí Brutto Koreke Netto 3 Minulé úč. odoí Netto 4 C. II. Dlouhodoé pohledávky Součet II.. ž II C. II.. Pohledávky z ohodníh vzthů 40. Pohledávky ovládná neo ovládjíí oso 4 3. Pohledávky - podsttný vliv 4 4. Pohledávky z společníky Dlouhodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky Odložená dňová pohledávk 47 C. III. Krátkodoé pohledávky Součet III.. ž III C. III.. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky ovládná neo ovládjíí oso Pohledávky - podsttný vliv 5 4. Pohledávky z společníky 5 5. Soiální zezpečení zdrvotní pojištění Stát - dňové pohledávky Krátkodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky 57 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek Součet IV.. ž IV C. IV.. Peníze Účty v nkáh Krátkodoé enné ppíry podíly 6 4. Pořizovný krátkodoý finnční mjetek D. I. Čsové rozlišení Součet I.. ž I D. I.. Nákldy příštíh odoí Komplexní nákldy příštíh odoí Příjmy příštíh odoí 66 ČESKÁ ENERGIE 33

19 PASIVA ROZVAHA v plném rozshu ke dni (v elýh tisííh Kč) Oznčení PASIVA čís. řád. Stv v ěžném účetním odoí 5 Stv v minulém účetním odoí 6 PASIVA CELKEM Součet A ž C A. Vlstní kpitál Součet A.I. ž A.V A. I. Zákldní kpitál Součet I.. ž I A. I.. Zákldní kpitál Vlstní kie vlstní ohodní podíly (-) 7 3. Změny zákldního kpitálu 7 A. II. Kpitálové fondy Součet II.. ž II A. II.. Ážio 74. Osttní kpitálové fondy Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh ohodníh korporí Rozdíly z přeměn ohodníh korporí 6. Rozdíly z oenění při přeměnáh ohodníh korporí A. III. Fondy ze zisku Součet III.. ž III A. III.. Rezervní fond Sttutární osttní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let Součet IV.. ž IV A. IV.. Nerozdělený zisk minulýh let Neuhrzená ztrát minulýh let Jiný výsledek hospodření minulýh let 3 A. V.. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí /+ -/ A. V.. Rozhodnuto o záloháh n výpltu podílu n zisku /-/ 4 B. Cizí zdroje Součet B.I. ž B.IV B. I. Rezervy Součet I.. ž I B. I.. Rezervy podle zvláštníh předpisů 87. Rezerv n důhody podoné závzky Rezerv n dň z příjmů Osttní rezervy 90 B. II. Dlouhodoé závzky Součet II.. ž II.0. 9 B. II.. Závzky z ohodníh vzthů 9. Závzky ovládná neo ovládjíí oso 93 Oznčení PASIVA 3. Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům Dlouhodoé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dlouhodoé směnky k úhrdě Dohdné účty psivní Jiné závzky Odložený dňový závzek 0 čís. řád. Stv v ěžném účetním odoí 5 Stv v minulém účetním odoí 6 B. III. Krátkodoé závzky Součet III.. ž III B. III.. Závzky z ohodníh vzthů Závzky ovládná neo ovládjíí oso Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům Závzky k změstnnům Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění Stát - dňové závzky dote Krátkodoé přijté zálohy Vydné dluhopisy 0. Dohdné účty psivní Jiné závzky 3 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoi Součet IV.. ž IV B. IV.. Bnkovní úvěry dlouhodoé Krátkodoé nkovní úvěry Krátkodoé finnční výpomoi 7 C. I. Čsové rozlišení Součet I.. ž I C. I.. Výdje příštíh odoí Výnosy příštíh odoí 0 ČESKÁ ENERGIE 35

20 výkz zisku ztráty ROZVAHA v plném rozshu ke dni (v elýh tisííh Kč) Oznčení TEXT čís. řád. Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém I. Tržy z prodej zoží A. Nákldy vynložené n prodné zoží Ohodní mrže I. - A II. Výkony Součet II.. ž II II.. Tržy z prodej výroků služe Změn stvu záso vlstní výroy 6 3 Aktive 7 B. Výkonová spotře Součet B.. ž B B.. Spotře mteriálu energie Služy Přidná hodnot I. - A. + II. - B C. Osoní nákldy Součet C.. ž C C.. Mzdové nákldy Odměny členům orgánů ohodní korpore 4 3. Nákldy n soiální zezpečení zdrvotní pojištění Soiální nákldy D. Dně popltky E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu Součet III.. ž III III.. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku Tržy z prodeje mteriálu F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu Součet F.. ž F.. F.. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku 3. Prodný mteriál 4 G. Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti komplexníh nákldů příštíh odoí IV. Osttní provozní výnosy H. Osttní provozní nákldy V. Převod provozníh výnosů 8 I. Převod provozníh nákldů 9 * Provozní výsledek hospodření rozdíl výnosů nákldů římská I. ž písmeno I VI. Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 3 J. Prodné enné ppíry podíly 3 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku Součet VII.. ž VII VII.. Výnosy z podílů v ovládnýh osoáh v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem 34. Výnosy z osttníh dlouhodoýh ennýh ppírů podílů Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 39 Oznčení TEXT L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů 40 M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti 4 čís. řád. Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém X. Výnosové úroky N. Nákldové úroky XI. Osttní finnční výnosy O. Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčníh výnosů 46 P. Převod finnčníh nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření Rozdíl výnosů nákldů římská VI. ž písmeno P Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost Součet Q.. ž Q Q.. - spltná odložená 5 ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.. ž S.. 55 S.. - spltná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření XIII. - R. - S. 58 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) výsledek hospodření z ěžnou činnost + mim. výsledek hospodření - T **** Výsledek hospodření před zdněním provozní výsl. hosp. + finnční výsl. hosp. + XIII. - R ČESKÁ ENERGIE 37

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Organizační řád Fyzikální olympiády

Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: MSMT-32 435/2014-1 Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

Největší energie je v každém z nás.

Největší energie je v každém z nás. Výroční zpráva 2011 Největší energie je v každém z nás. Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA České plynárenské Zpráva představenstva 5 PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 9 Představení České energie 11 Představení

Více

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP 2 3 Obsah 1. Zpráva představenstva 7 2. PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 11 Představení České energie 12 Představení České plynárenské 15 Představení GSCeP

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky,

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ THE INTERNAL QUALITY OF POTATOES IN RELATION TO FERTILIZATION USING CONTROLLED SIMULATION OF MECHANICAL DAMAGE

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

Word praktická cvičení

Word praktická cvičení Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: Informční.. Ing. Andre komunikční (podle ooru Květen 03 Modrovská tehnologie změření) Název zprovného elku: Textový proesor Word prktiká vičení Word prktiká vičení Tento

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více