Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí"

Transkript

1 I. 1. Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky uzavírání pojistné smlouvy. I. 2. Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky? c) Ano, ale pouze provozování pojišťovací činnosti. I. 3. Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie a na území státu Evropského hospodářského prostoru? c) Ano, ale pouze do I. 4. Pojišťovací činnost je zejména: a) Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů. b) Přebírání pojistných rizik na základě uzavřených pojistných smluv a plnění z nich. c) Spolupráce pojišťovny a zajišťovny. I. 5. Co je to zajišťovací činnost? a) Poskytování okamžité pomoci pojistníkovi, pokud nastane pojistná událost. b) Přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného. c) Provádění dozoru nad činností pojišťovny. I. 6. Co je také obsahem zajišťovací činnosti? a) Uzavírání zajistných smluv s pojistníkem. b) Uzavírání zajistných smluv mezi pojišťovnou a zajišťovnou. c) Asistenční služba zajišťující pomoc pojištěným. I. 7. Je obsahem pojišťovací činnosti též uzavírání pojistných smluv pojišťovnou? a) Ne, neboť uzavírání pojistných smluv patří do zajišťovací činnosti. c) Ano, jedná-li se o fyzické osoby. I. 8. Soubor uzavřených pojistných smluv se nazývá: a) Příslušenství pojistného kmene. b) Pojistný kmen. c) Fond pojistných smluv. I. 9. Co je pojistný kmen? a) Databáze pojistných zprostředkovatelů. b) Soubor uzavřených pojistných smluv. c) Uzavřené smlouvy na životní pojištění. I. 10. Jaké jsou základní druhy pojistných podmínek? a) Základní pojistné podmínky a vedlejší pojistné podmínky. b) Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. c) Všeobecné pojistné podmínky, vedlejší a důležité pojistné podmínky. Otázky základní stupeň ver strana 1 / 33

2 I. 11. Činnosti směřující k zabezpečení trvání a aktualizaci stavu pojistných nebo zajišťovacích smluv se nazývají: a) Klasifikace pojistných smluv. b) Správa pojištění nebo zajištění. c) Klientský servis. I. 12. Co je to správa pojištění nebo zajištění? a) Výplata provizí pojišťovacím zprostředkovatelům. b) Správa pojištění nebo zajištění jsou činnosti směřující k zabezpečení trvání a aktualizaci stavu pojistných nebo zajišťovacích smluv. c) Provádění dohledu nad pojišťovnami. I. 13. Jak se nazývá osoba, která disponuje většinou hlasovacích práv společníků v jiné obchodní společnosti? a) Ovládaná osoba. b) Ovládající osoba. c) Dispoziční osoba. I. 14. Je střetem zájmů, když je členem dozorčího orgánu tuzemské pojišťovny člen vlády České republiky? a) Ne, není. b) Ano, je. c) Není, pokud má povolení České národní banky. I. 15. Co je dokladem o bezúhonnosti občana České republiky? a) Výpis z obchodního rejstříku. b) Výpis z Rejstříku trestů. c) Doklad finančního úřadu o bezdlužnosti. I. 16. Je dokladem o dosaženém vzdělání posuzované fyzické osoby doklad obdobný vysvědčení o maturitní zkoušce? a) Ano. b) Ano, ale musí být vydaný příslušnou vzdělávací institucí. c) Ne I. 17. Pojištění se podle zákona o pojišťovnictví člení na odvětví: a) Životní pojištění a důchodové pojištění. b) Životní pojištění a neživotní pojištění. c) Neživotní pojištění a úrazové pojištění. I. 18. Patří důchodové pojištění podle zákona o důchodovém pojištění mezi odvětví životního pojištění? a) Ano, patří za předpokladu, že bylo uzavřeno před b) Nepatří. c) Ano, patří. l. 19. Je odvětvím životního pojištění též doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem? a) Ano, je za předpokladu, že bylo uzavřeno před b) Není. c) Ano. Otázky základní stupeň ver strana 1 / 33

3 I. 20. Kdo uděluje povolení k provozování tuzemské pojišťovny? a) Příslušný finanční úřad. b) Česká národní banka. c) Nadřízená zajišťovna. I. 21. Musí pojišťovna nebo zajišťovna jednat s odbornou péčí? a) Nemusí. b) Ano, musí. c) Nemusí, dbá pouze na to, aby nepoškozovala majetek třetích osob. I. 22. Uděluje Česká národní banka povolení k provozování činnosti tuzemské zajišťovny? a) Ne, neuděluje. b) Ano, uděluje. c) Ano, pouze pokud se pojišťovna zabývá životním pojištěním. I. 23. Může zajišťovna ztěžovat výkon dohledu? a) Ano, může, pokud je to v jejím zájmu. b) Nesmí. Musí postupovat tak, aby nedocházelo ke ztížení nebo znemožnění výkonu dohledu. c) Může, pokud má pobočky v tuzemsku i v zahraničí. I. 24. Zpracovává pojišťovna osobní údaje? a) Ano, zpracovává, kromě rodných čísel. b) Ano, zpracovává, včetně rodných čísel. c) Ne, nezpracovává. I. 25. Kdo provádí v ČR dohled v pojišťovnictví? a) Ministerstvo průmyslu a obchodu. b) Česká národní banka. c) Ministerstvo pro místní rozvoj. I. 26. Je finanční úřad orgánem, který podle zákona o pojišťovnictví provádí dohled v pojišťovnictví? a) Ano, je. b) Ne, není. c) Ano, je, kromě případů, kdy určí Ministerstvo průmyslu a obchodu jinak. I. 27. Provádí Česká národní banka dohled v pojišťovnictví? a) Ne, neprovádí. b) Ano, provádí. c) Provádí pouze v případě, že je o něj požádáno soudem. I. 28. Může Česká národní banka jako orgán dohledu v pojišťovnictví ukládat sankce? a) Ne, sankce nemohou být ukládány. b) Ano, Česká národní banka má právo ukládat sankce. c) Ne, o sankcích rozhoduje příslušný finanční úřad. I. 29. Může finanční úřad ukládat pojišťovnám sankce za porušení zákona o pojišťovnictví? a) Ano. c) Ano, avšak pouze pojišťovnám, které nejsou členy Čap. I. 30. Může Česká národní banka uložit pokutu tuzemské pojišťovně? b) Ano, a to až do výše Kč. c) Ano, musí však pokutu projednat nejprve s Poslaneckou sněmovnou ČR. Otázky základní stupeň ver strana 2 / 33

4 I. 31. Lze udělit povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou, pokud nejsou splněny podmínky zákona o pojištění? a) Ano, lze. Podmínky určuje příslušný finanční úřad. b) Nelze. c) Ano, lze, pokud jsou splněny směrnice Ministerstva financí. I. 32. Kdo vydává povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovně? a) Příslušný finanční úřad. b) Česká národní banka. c) Příslušný městský nebo okresní úřad živnostenský odbor. I. 33. Musí mít tuzemská pojišťovna povolení k provozování pojišťovací činnosti? a) Nemusí, pokud je to akciová společnost. b) Musí, povolení vydává Česká národní banka. c) Pokud neprovozuje životní pojištění, nemusí. I. 34. Je pojišťovací zprostředkovatel v době výkonu zprostředkovatelské činnosti povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny? c) Ano, pouze pokud pracuje pro více pojišťoven. I. 35. Je pojišťovací zprostředkovatel povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny i po ukončení činnosti pro pojišťovnu? a) Ano, jen po dobu 10 let. c) Ano, jen po dobu 5 let. I. 36. Fyzické osobě, která poruší zákonnou povinnost mlčenlivosti, hrozí: a) Uložení pokuty až do výše průměrného výdělku. b) Uložení pokuty až do výše Kč. c) Nic. I. 37. Může Česká národní banka zaměstnanci pojišťovny uložit pokutu za porušení povinnosti mlčenlivosti? c) Ano, ale pouze v době aktivního pracovního poměru. I. 38. Může Česká národní banka pojišťovacímu zprostředkovateli uložit pokutu za porušení povinnosti mlčenlivosti? a) Ano, do výše Kč. b) Ano, až do výše Kč. c) Ne. I. 39. Osobním údajem je: a) IČ právnické osoby. b) Rodné číslo. c) Číslo řidičského průkazu. Otázky základní stupeň ver strana 1 / 33

5 I. 40. Co je to citlivý osobní údaj? a) Jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby. b) Osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. c) Jméno, příjmení, adresa, datum narození. I. 41. Jak se provádí likvidace osobních údajů? a) Zapečetěním a uzavřením do trezoru na Ministerstvu financí. b) Zničením nosičů osobních údajů, fyzickým vymazáním nebo trvalým vyloučením osobních údajů z dalšího zpracování. c) Libovolným způsobem. I. 42. Nezávislý orgán, který provádí dozor nad dodržováním zákonných povinností při zpracování osobních údajů, se nazývá: a) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. b) Úřad pro ochranu osobních údajů. c) Živnostenský úřad. I. 43. Stanoví zákon o ochraně osobních údajů náležitosti smlouvy mezi správcem (pojišťovnou) a zpracovatelem (pojišťovacím zprostředkovatelem), na základě které pojišťovací zprostředkovatel (jako zpracovatel osobních údajů) zpracovává pro pojišťovnu osobní údaj a) Nestanoví. Je to rozsah, účel zpracovávaných údajů, doba, na kterou se uzavírá a záruky o technickém a organizačním zabezpečení údajů. c) Ano, ale jen pokud taková smlouva trvá déle než 1 rok. I. 44. Musí mít písemnou formu smlouva, na základě které pojišťovací zprostředkovatel (jako zpracovatel osobních údajů) zpracovává pro pojišťovnu osobní údaje? a) Musí jen v případě, kdy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro více pojišťoven. b) Musí. c) Nemusí, pokud nezpracovává citlivé údaje. I. 45. Je pojišťovací zprostředkovatel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. praní špinavých peněz) povinen identifikovat pojistníka, když jde o podezřelý obchod? a) Není. b) Ano, je. c) Ano, ale jen jedná-li se o cizího státního příslušníka. I. 46. Stanoví zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu způsob provádění identifikace fyzické osoby? a) V zákoně není stanoveno. b) Povinná osoba zaznamená a ověří z průkazu totožnosti identifikační údaje, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. c) Ano, ale jen je-li pojistníkem cizí státní příslušník. Otázky základní stupeň ver strana 2 / 33

6 II. 47. Kdo je oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu za pojistníka právn ickou osobu? a) Jakýkoliv zaměstnanec právnické osoby. b) Ti, kteří jsou k tomu oprávněni zakladatelským právním jednáním (přijetím stanov, zakladatelskou smlouvou, zakladatelskou listinou), zákonem nebo zaměstnanci při výkonu své funkce a zmocněnci c) Pouze zmocněnec. II. 48. Je za pojistníka - právnickou osobu oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu jeho c) Pouze ze souhlasem finančního úřadu. II. 49. Je statutární orgán oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu za právnickou osobu? c) Ano, avšak pouze při sjednání životního pojištění členů příslušného statutárního orgánu. II. 50. Co je právní osobnost fyzické osoby? a) Způsobilost pouze k právům. b) Způsobilost mít práva a povinnosti. c) Způsobilost pouze k povinnostem. II. 51. Může být pojištěným i pětileté dítě? c) Ano, ale pouze z rozhodnutí soudu. II. 52. Musí být pojistníkovi vždy alespoň 18 let? a) Musí. b) Nemusí. c) Nemusí, pokud je to na základě rozhodnutí soudu. prokurista? II. 53. Co je předpokladem tzv. objektivní odpovědnosti (povinnosti nahradit újmu)? a) Zavinění. b) Porušení dobrých mravů, porušení zákona nebo porušení smluvní povinnosti, vznik újmy, příčinná souvislost mezi nimi. c) Porušení právní povinnosti, existence škody, existence příčinné souvislosti mezi nimi a zavinění. II. 54. Zájemcem o pojištění je: a) Jen osoba mladší 15 let. b) Osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. c) Jen osoba s dlouhodobým pobytem na území ČR. II. 55. Účastníky pojištění jsou: a) Pouze pojistník a pojištěná osoba, která má právo na pojistné plnění. b) Pojistitel a pojistník, jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost. c) Pouze pojistitel a oprávněná osoba. Otázky základní stupeň ver strana 3 / 33

7 II. 56. Pojistitelem je: a) Fyzická osoba, která je oprávněna ke sjednávání pojištění. b) Osoba, která se pojistnou smlouvou zavázala poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události. c) Ten, na jehož majetek bylo pojištění sjednáno. II. 57. Pojistníkem je: a) Osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost. b) Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. c) Pouze osoba, která má právo na pojistné plnění. II. 58. Pojištěným je: a) Pouze osoba vstupující do dědického řízení a která má právo na pojistné plnění. b) Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. c) Osoba, která má zájem uzavřít pojistnou smlouvu. II. 59. Oprávněnou osobou je: a) Osoba, která je při sjednání pojištění zastupuje pojištěného. b) Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. c) Osoba, na kterou přechází v důsledku pojistné události povinnost platit pojistné. II. 60. Obmyšleným je: a) Osoba, která je povinna platit pojistné za pojistníka. b) Osoba, kterou určí pojistník a které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. c) Osoba, kterou chce pojistník pojistit. II. 61. Může být pojistník zároveň pojištěným? a) Ne, nikdy. c) Ano, ale pouze se souhlasem Ministerstva financí. II. 62. Osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem, se nazývá: a) Žadatel o pojištění. b) Zájemce o pojištění. c) Oprávněná osoba. II. 63. Jaké jsou smluvní strany pojistné smlouvy? a) Pojistitel a obmyšlený. b) Pojistitel a pojistník. c) Pojistník a pojištěný. II. 64. Osoba určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného, se nazývá: a) Pojistitel. b) Obmyšlený. c) Zájemce. II. 65. Co je pojistná hodnota? a) Výše pojistného za pojistná nebezpečí. b) Nejvyšší možná majetková újma, která může nastat v důsledku pojistné události. c) Limit pojistného plnění. Otázky základní stupeň ver strana 4 / 33

8 II. 66. Co je pojistná částka? a) Částka, kterou zaplatí pojištěný za pojistnou ochranu. b) Smluvně dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, která určuje horní hranici pojistného plnění. c) Částka, která je dolní hranici pojistného plnění. II. 67. Nejvyšší možná majetková újma, která může nastat v důsledku pojistné události, se nazývá? a) Pojistná cena. b) Pojistná hodnota. c) Aktuální škoda. II. 68. Smluvně dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, která určuje horní hranici pojistného plnění, se nazývá? a) Pojistná hranice. b) Pojistná částka. c) Pojistné plnění. II. 69. Co je pojistné? a) Je to částka sjednaná v pojistné smlouvě, kterou pojistitel vyplatí v případě pojistné události. b) Je to úplata za soukromé pojištění. c) Je to částka, kterou pojistitel vyplatí pojistníkovi v případě zrušení smlouvy. II. 70. Pojistné stanovené za pojistné období se nazývá? a) Netto pojistné. b) Běžné pojistné. c) Časové pojistné. II. 71. Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, se nazývá? a) Jednorázově vyplacená penze. b) Jednorázové pojistné. c) Odbytné. II. 72. Kdy je splatné běžné pojistné? a) V den podpisu smlouvy. b) První den pojistného období, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Po přijetí pojištěného do pojištění. II. 73. Kdy je splatné jednorázové pojistné? a) V den podpisu smlouvy. b) Dnem počátku pojištění, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Po přijetí pojištěného do pojištění. II. 74. Úplata za soukromé pojištění se nazývá: a) Zajistné. b) Pojistné. c) Cena. II. 75. Co je škodní událost? a) Je to jen skutečnost, při které byla poškozena oprávněná osoba. b) Je to skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. c) Je to jen událost, ke které došlo na území ČR. Otázky základní stupeň ver strana 5 / 33

9 II. 76. Co je pojistná událost? a) Je pojem, užívaný v životním pojištění při oceňování zdravotního stavu. b) Nahodilá událost krytá pojištěním. c) Placení pojistného. II. 77. Skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, se nazývá: a) Nehodou. b) Škodní událost. c) Škodným důvodem. II. 78. Nahodilá událost krytá pojištěním se nazývá: a) Pojistný záměr. b) Pojistná událost. c) Pojistná skutečnost. II. 79. Je pojistitel povinen po oznámení pojistné události zahájit šetření této události? c) Pouze v případě smrti pojištěného. II. 80. Pojistné plnění je splatné: a) Do 30 dnů po skončení šetření policie. b) Do 15 dnů po skončení šetření pojistné události, není-li splatnost pojistného plnění ujednána jinak. c) Do 1 roku od skončení šetření policie. II. 81. V jaké lhůtě musí pojistitel oznámit, že nelze ukončit šetření škodní události? a) Do 1 měsíce od oznámení události. b) Do 3 měsíců od oznámení události. c) Do 6 měsíců od oznámení události. II. 82. Promlčecí doba u pojistného plnění ze životního pojištění je: a) 3 roky. b) 10 let. c) Promlčecí lhůta u životního pojištění se neuplatňuje. II. 83. Promlčecí doba u pojistného plnění z neživotního pojištění je: a) 5 let. b) 3 roky. c) 1 rok. II. 84. Je pojistitel povinen poskytnout přiměřenou zálohu na pojistné plnění? b) Ano, a to na žádost oprávněné osoby, pokud neexistuje rozumný důvod zálohu neposkytnout. c) Ano, pouze však u neživotního pojištění. II. 85. Kdy začíná běžet promlčecí doba práva na pojistné plnění u životního pojištění? a) Za 3 roky po vzniku pojistné události. b) Za 1 rok po vzniku pojistné události. c) Za 5 let po skončení šetření pojistné události. Otázky základní stupeň ver strana 6 / 33

10 II. 86. Kdy začíná běžet promlčecí doba práva na pojistné plnění u neživotního pojištění? a) Za 3 roky po vzniku pojistné události. b) Za 1 rok po vzniku pojistné události. c) Za 5 let po skončení šetření pojistné události. II. 87. Má pojistitel právo odmítnout plnění z pojistné smlouvy? b) Ano, ale za podmínek stanovených zákonem. c) Pouze ze souhlasem Ministerstva financí. II. 88. Co je časová cena pojištěné věci? a) Cena, za kterou byla věc nakoupena. b) Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. c) Pořizovací cena věci rozhodná pro stanovení pojistné částky. II. 89. Jak se stanoví časová cena? a) Stanoví se na základě vyhlášky Ministerstva financí. b) Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení či jejího zhodnocení. c) Stanoví na základě odhadu. II. 90. Co je nová cena pojištěné věci? a) Cena, kterou si stanoví klient. b) Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou, a to jako věc stejnou nebo novou stejného druhu a účelu. c) Cena, kterou stanoví Ministerstvo financí. II. 91. Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí, se nazývá: a) Škodná cena. b) Časová cena. c) Odkupná cena. II. 92. Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou, a to jako věc stejnou nebo novou, se nazývá: a) Odhadní cena. b) Nová cena. c) Nákupní cena. II. 93. Co je odkupné v životním pojištění? a) Finanční částka určená klientem. b) Výše technické rezervy vytvořená z nespotřebované části pojistného vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku pojištění ponížená o poplatek za předčasný zánik pojištění. c) Celková částka k výplatě při pojistném plnění. II. 94. V jakém případě, je pojistitel oprávněn snížit pojistnou částku v životním pojištění? a) V případě zvýšení inflace o více než 2 %. b) V případě, že běžné pojistné nebude zaplaceno ve stanovené lhůtě. c) V žádném. Otázky základní stupeň ver strana 7 / 33

11 II. 95. Výše technické rezervy vytvořené z nespotřebované části pojistného vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku životního pojištění ponížená o poplatek za předčasný zánik pojištění se nazývá: a) Odškodné. b) Odkupné. c) Zádržné. II. 96. Jaké údaje o osobách (pojistitel, pojistník, oprávněná osoba, pojištěný) musí být uvedeny v pojistné smlouvě? a) Žádné. b) Jejich jméno nebo jména, adresa bydliště nebo sídla a identifikující údaj. c) Pouze jméno a příjmení. II. 97. Co je pojistka? a) Smluvní ochrana pojistitele vůči pojistníkovi. b) Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydaná pojistitelem pojistníkovi. c) Příslib pojištěného k placení pojistného. II. 98. Kdo vystaví pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy? a) Pojišťovací makléř. b) Pojistitel. c) Pojišťovací agent. II. 99. Je pojistitel povinen při ztrátě pojistky vystavit pojistníkovi její druhopis? a) Ano, ale pouze ze souhlasem Ministerstva financí. b) Ano, ale pouze na žádost pojistníka. c) Ne, nikdy. II Kdo vydává pojistné podmínky? a) Česká asociace pojišťoven. b) Pojistitel. c) Ministerstvo financí. II Může pojistná smlouva odkazovat na pojistné podmínky? c) Ano, ale pouze u životního pojištění. II S pojistnými podmínkami musí být pojistník prokazatelně seznámen, a to: a) Po uzavření pojistné smlouvy. b) Před uzavřením pojistné smlouvy, to neplatí, uzavírá-li se smlouva formou obchodu na dálku pojistitel je pro tento případ povinen splnit tuto povinnost okamžitě po uzavření smlouvy. c) Během trvání pojištění. II Je pojistná smlouva smlouvou o finančních službách? c) Ano, pouze pokud se jedná o investiční životní pojištění. Otázky základní stupeň ver strana 8 / 33

12 II Musí být pojistná smlouva uzavřena vždy písemně? a) Ano, vždy. b) U pojistné smlouvy se vyžaduje písemná forma, s výjimkou případů, kdy je pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. c) Ne, pouze na žádost klient. II Musí být písemná pojistná smlouva vždy pojistníkem podepsaná? a) Ano b) Ne, pokud je uzavřena včasným zaplacením pojistného. c) Pouze v případě, že pojistník není totožný s pojištěným. II Není-li ujednána doba vzniku pojištění, pojištění vzniká: a) Vyjádřením zájmu ze strany klienta. b) Prvním dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy. c) Jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. II Vzniká pojištění prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy? b) Ano, nebyla-li ujednána jiná doba vzniku pojištění. c) Ano, vždy. II Může se pojištění vztahovat i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy? c) Ano, pokud je pojistník v pracovní neschopnosti. II Může pojištění vzniknout již dnem, ve kterém je uzavřena pojistná smlouva? c) Ano, protože každé pojištění vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy. II Za jakých podmínek lze změnit pojistnou smlouvu? a) Kdykoliv i bez souhlasu obou smluvních stran. b) Dohodou smluvních stran, která musí být učiněna písemnou formou, není-li ujednáno nebo stanoveno jinak. c) Dohodou smluvních stran, a to ve lhůtě 3 měsíců. II Může pojistitel jednostranně změnit pojistnou smlouvu? a) Ano se souhlasem Ministerstva financí. b) Ne, ledaže tak stanoví zákon. c) Kdykoliv i se zpětnou platností. II Pojištění se přerušuje: a) Pokud je to nevýhodné pro pojistitele. b) Nebylo-li pojistné zaplaceno, přičemž doba přerušení počne uplynutím dvou měsíců ode dne jeho splatnosti až do jeho zaplacení. c) Pokud je to nevýhodné pro klienta. II Započítává se přerušení pojištění do délky pojistné doby? a) Ne, doba přerušení se započítává do pojistné doby. b) Doba přerušení se započítává do pojistné doby, jen je-li to výslovně ujednáno. c) Ano, doba přerušení prodlužuje délku pojistné doby. Otázky základní stupeň ver strana 9 / 33

13 II Která pojištění nelze přerušit? a) Žádná. b) Povinná, pokud existují zákonem stanovené důvody jeho trvání, a životní, nebylo-li jinak ujednáno v pojistné smlouvě.. c) Všechna. II Lze přerušit povinné pojištění? a) Ano, vždy na žádost pojistníka. b) Ne, pokud existují zákonem stanovené důvody jeho trvání. c) Ano, se souhlasem Ministerstva financí. II Lze přerušit životní pojištění? a) Ano, kdykoliv na konci pojistného období. b) Ne, pokud nebyla možnost přerušení pojištění ujednána v pojistné smlouvě. c) Pouze pokud vznikl přeplatek na pojistném. II Může pojištění zaniknout dohodou? c) Ano, ale jen se souhlasem Ministerstva financí. II Může pojištění zaniknout výpovědí? b) Ano, např. výpovědí do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. c) Ano, pouze se souhlasem České kanceláře pojistitelů. II Lze každou pojistnou smlouvu vypovědět do 2 měsíců od jejího uza vření? a) Ano. b) Ne např. omezení v povinném pojištění. c) Pouze v případě úmrtí pojistníka. II Může pojištění zaniknout též pro neplacení pojistného? c) Pouze na základě rozhodnutí finančního úřadu. II Může pojistník odstoupit od smlouvy, pokud ho pojistitel neupozornil na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky? a) Ne c) Pouze pokud je tato možnost sjednána v pojistné smlouvě. II Pojištění zaniká též: a) Smrtí oprávněné osoby. b) Smrtí pojištěné osoby. c) Smrtí obmyšlené osoby. II Co je to škodové pojištění? a) Škodové pojištění je pojištění, jehož účelem je získat dohodnutou finanční částku v důsledku pojistné události. b) Škodové pojištění je pojištění, jehož účelem je náhrada újmy vzniklé v důsledku pojistné události. c) Škodové pojištění je pojištění, jehož účelem je získání obnosu. Otázky základní stupeň ver 2014 strana 10 / 33

14 II Jak se nazývá pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události? a) Obnosové. b) Škodové. c) Životní. II Lze úrazové pojištění sjednat jako škodové i obnosové pojištění? c) Pouze v některých případech. II Pojištění věci nebo souboru věcí lze sjednat: a) Jen jako obnosové. b) Jako škodové i obnosové. c) Jen jako škodové. II Čím je určena horní hranice pojistného plnění u škodového pojištění? a) Horní hranice pojistného plnění není nikdy určena. b) Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. c) Horní hranice pojistného plnění je určena výší pojistného. II Co je podpojištění? a) Je-li pojistná částka v době pojistné události vyšší, než pojistná hodnota pojištěného majetku. b) Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku. c) Je-li pojistná částka v době pojistné události stejná jako pojistná hodnota pojištěného majetku. II Snižuje pojistitel pojistné plnění v případě podpojištění? b) Ano, pojistitel sníží pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Pouze na základě písemné žádosti pojištěného, na kterou musí reagovat do 1 měsíce od obdržení. II Co je přepojištění? a) Je-li pojistná částka stejná jako pojistná hodnota pojištěného majetku. b) Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku. c) Je-li majetek pojištěn u více pojišťoven. II Patří náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události mezi tzv. zachraňovací náklady? c) Jen tehdy, vynaloží-li je někdo jiný než účastník pojištění. II Komu hradí pojistitel zachraňovací náklady? a) Pouze pojistníkovi. b) Pojistníkovi či jiné osobě, která tyto náklady vynaložila nad rámec povinností stanovených zvláštním předpisem. c) Pouze pojištěnému. II Zaniká pojištění oznámením o změně vlastníka pojištěného majetku pojistiteli? a) Ne, nikdy nezaniká. b) Ano, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. c) Ano, vždy zaniká. Otázky základní stupeň ver 2014 strana 11 / 33

15 II Kdy vzniká množné pojištění? a) Nikdy. b) Množné pojištění vznikne, je-li týž pojistný zájem pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika pojistitelů. c) V případě určení více obmyšlených osob. II Jaké jsou formy množného pojištění? a) Jen soupojištění. b) Souběžné pojištění, vícenásobné pojištění nebo soupojištění. c) Jen zajištění. II Co je to obnosové pojištění? a) Je to skupinové pojištění. b) Je to pojištění, jehož účelem je získání pojistného plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. c) Je to pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. II Jak lze sjednat životní pojištění? a) Jen jako škodové. b) Jen jako obnosové. c) Jako škodové i obnosové. II ak se nazývá pojištění, jehož účelem je získat v případě pojist né události pojistné plnění nezávisle na rozsahu vzniklé újmy? a) Škodové. b) Obnosové. c) Odpovědnostní. II Jaké nároky má pojištěný v případě úrazu způsobeného jednáním tř etí osoby, má-li sjednáno úrazové pojištění jako pojištění obnosové? a) Pouze na plnění ze svého úrazového pojištění. b) Na pojistné plnění ze svého úrazového pojištění a nezávisle na tom může žádat náhradu újmy po škůdci. c) Pouze na náhradu újmy od škůdce. II Je pojistitel oprávněn požadovat údaje o zdravotním stavu nebo příčině smrti pojištěného? a) Ano, pouze v případě smrti pojištěného. b) Ano, jsou-li pro to důvody související s určením výše pojistného rizika, výše pojistného nebo se šetřením pojistné události, pokud k tomu byl pojistiteli dán souhlas pojištěného. c) Ne, jedná se o osobní údaje a citlivá data. II Zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného se provádí na základě: a) Čestného prohlášení klienta. b) Zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných pojistitelem pověřenou osobou provozující zdravotnické zařízení od ošetřujících lékařů a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením. c) Čestného prohlášení rodinného příslušníka. II Musí být zájemci o pojištění oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy informace o pojistiteli? c) Jen uzná-li to pojistitel za nutné. Otázky základní stupeň ver strana 12 / 33

16 II Musí být zájemci o pojištění oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy některé informace písemně? c) Jen uzná-li to pojistitel za nutné. II Informace o pojistiteli musí být zájemci o pojištění oznámeny: a) Pouze před uzavřením smlouvy kapitálového životního pojištění. b) Před uzavřením každé pojistné smlouvy. c) Nejpozději do 6 týdnů po uzavření každé pojistné smlouvy. II Má pojistník během trvání pojistné smlouvy právo na poskytnutí informace o každoročním stavu bonusů? c) Pouze na vyžádání. II Jestliže pojistitel změnil adresu svého sídla: a) Nemusí o této změně pojistníka informovat. b) Musí o této změně pojistníka informovat. c) Musí o této změně informovat jen tehdy, je-li jeho nové sídlo mimo území ČR. II Je povinným pojištěním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla? c) Pouze pro podnikatele. II Povinná pojištění odpovědnosti lze sjednat: a) Jako pojištění škodová nebo jako pojištění obnosová. b) Pouze jako pojištění škodová. c) Pouze jako pojištění obnosová. II Pro koho je povinné pojištění odpovědnosti určeno? a) Pro všechny profese. b) Pro určité profese, u kterých zákon vyžaduje toto pojištění. c) Pouze pro manuální pracovníky. II Které z uvedených profesí mají povinnost se pojistit pro případ své odpovědnosti? a) Kuchaři, cukráři, číšníci, servírky, výčepní. b) Advokáti, notáři, auditoři, autorizovaní architekti,samostatní likvidátoři pojistných událostí. c) Sociální pracovníci, kopáči, betonáři, zedníci, tesaři. II Pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vozidlem rozumí: a) Všechna silniční a drážní vozidla. b) Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus. c) Jen silniční vozidla. II Pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se za poškozeného považuje: a) Kdokoliv. b) Ten, komu byla provozem vozidla způsobena újma a má nárok na náhradu újmy. c) Jenom ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda na majetku. Otázky základní stupeň ver strana 13 / 33

17 II Pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se pojištěným rozumí: a) Ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti. b) Ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje. c) Osoba, kterou určí pojistník. II Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se tuzemského vozidla, pojistitel: a) Je povinen vydat pojistníkovi doklad o pojištění odpovědnosti a na žádost pojistníka zelenou kartu. b) Je povinen vydat pojistníkovi zelenou kartu. c) Nevydává pojistníkovi žádný doklad. II Jsou pojistitelé, provozující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinni přispívat do Fondu zábrany škod? a) Pouze na základě rozhodnutí Ministerstva financí. b) Ano, nejméně 3 % z vybraného pojistného POV. c) Ne. II Při sjednávání výše pojistného za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pojistitel povinen zohlednit: a) Jen delší dobu řidičské praxe pojistníka a to slevou. b) Předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti. c) Jen vyšší věk pojistníka, a to přirážkou k pojistnému. II Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistitel mimo jiné nehradí: a) Újmu způsobenou provozem vozidla na nemovitosti mimo pozemní komunikaci. b) Újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena. c) Újmu nepřesahující částku Kč. II Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká též: a) Dnem uzavření pojistné smlouvy s jiným pojistitelem. b) Dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. c) Dnem oznámení pojistné události. II Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe, mimo zákonem stanovených výjimek: a) Doklad o vlastnictví vozidla. b) Platnou zelenou kartu, kterou prokáže platnost svého pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. c) Doklad o zaplacení pojistného. III a Je odborná činnost spočívající v uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví? a) Ano, může ji provádět jen fyzická osoba. b) Ano, může ji provádět fyzická i právnická osoba. c) Ano, může ji provádět jen právnická osoba. III a Je zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví též odborná činnost spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv? b) Ano, bez ohledu na to, o jaký druh pojištění se jedná. c) Ano, ale jen jde-li o návrhy na uzavření pojistných smluv v pojištění osob. Otázky základní stupeň ver strana 14 / 33

18 III a Jak se nazývá odborná činnost spočívající v uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny? a) Finanční poradenství. b) Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví. c) Pojistné poradenství. III a Pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí: a) Zaměstnanec pojišťovny zabývající se uzavíráním pojistných smluv. b) Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. c) Pouze fyzická osoba, která bezúplatně provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. III a Jak se nazývá pojišťovací zprostředkovatel, který při své zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví zastupuje zájemce o pojištění, nikoli pojišťovnu? a) Vázaný pojišťovací zprostředkovatel. b) Pojišťovací makléř. c) Pojišťovací agent. III a Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťoven? a) Ano a smí nabízet i vzájemně konkurenční produkty těchto pojišťoven. b) Ano, ale nesmí nabízet vzájemně konkurenční pojistné produkty od svých smluvních pojišťoven. c) Ne. III a Je pojišťovací agent oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťoven? c) Ano, ale tuto zprostředkovatelskou činnost smí vykonávat nejvýše pro tři pojišťovny zároveň. III a Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťovacích makléřů? c) Ano, ale jen má-li k tomu povolení finančního úřadu. III a Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn na sebe smluvně vázat jiné pojišťovací zprostředkovatele? a) Ano. c) Ano, ale pouze pokud nespolupracuje s více pojišťovnami. III a Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn na sebe smluvně vázat další podřízené pojišťovací zprostředkovatele? a) Ano, ale pouze pokud nespolupracuje s více pojišťovacími agenty, resp. pojišťovacími makléři. c) Ano. Otázky základní stupeň ver strana 15 / 33

19 III a Kteří pojišťovací zprostředkovatelé jsou povinni uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? a) Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé. b) Pojišťovací makléř a pojišťovací agent (s výjimkou pojišťovacího agenta, za kterého se pojišťovna, pro kterou je činný, písemně zavázala převzít odpovědnost za škody způsobené jeho činností). c) Všechny kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů. III a Je pojišťovací agent a výhradní pojišťovací agent povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? b) Pojišťovací agent ano, ovšem vyjma toho, za kterého se pojišťovna, pro kterou je činný, písemně zavázala převzít odpovědnost za škody způsobené jeho činností. Výhradní pojišťovací agent ne. c) Ano, sjednávají-li pojistné smlouvy na škodové pojištění. III a Je pojišťovací makléř povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? c) Ne, pokud se některá pojišťovna zavázala převzít odpovědnost za škody způsobené jeho činností. III a Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? a) Ano. b) Ne, neboť za škodu jím způsobenou odpovídá pojišťovna, jejíž pojistný produkt nabízí. c) Ano, sjednává-li pojistné smlouvy na škodové pojištění. III a Kterým pojišťovacím zprostředkovatelům může pojišťovna dát plnou moc k inkasu pojistného? a) Vázaným pojišťovacím zprostředkovatelům a podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům. b) Pojišťovacím agentům, výhradním pojišťovacím agentům a pojišťovacím makléřům. c) Každému pojišťovacímu zprostředkovateli, který projeví zájem. III a Je pojišťovací agent oprávněn inkasovat pojistné? b) Ano, pokud k tomu byl zmocněn pojišťovnou, jejímž jménem a na jejíž účet jedná. c) Ano, ale jen do limitu 100 eur na jednu pojistnou smlouvu. III a Je pojišťovací makléř oprávněn inkasovat pojistné? b) Ano, pokud k tomu byl zmocněn pojišťovnou. c) Ano, ale jen do limitu 300 eur na jednu pojistnou smlouvu. III a Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn inkasovat pojistné? a) Ano, ale pouze do limitu 50 eur na jednu pojistnou smlouvu. c) Ano, ale jen když se tak dohodne s pojišťovnou. Otázky základní stupeň ver strana 16 / 33

20 III a Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn inkasovat pojistné? a) Ano, ale pouze do limitu 50 eur na jednu pojistnou smlouvu. c) Ano, ale jen když se tak dohodne s pojišťovacím zprostředkovatelem, jehož jménem a na jehož účet jedná. III a Kdo podle zákona vede registr pojišťovacích zprostředkovatelů? a) Evropský statistický úřad. b) Česká národní banka. c) Nikdo. III a Vede Česká národní banka registr pojišťovacích zprostředkovatelů? c) Ano, a to společně s Policií ČR. III a Jakým způsobem jsou evidováni pojišťovací zprostředkovatelé, působící na území České republiky? a) V registru, který společně vede Ministerstvo financí a Policie ČR. b) V registru, který vede Česká národní banka. c) V registru, který vede Ministerstvo vnitra. III a Může na území České republiky vykonávat zprostředkovatelskou činnost neregistrovaný pojišťovací zprostředkovatel? a) Ano. b) Ne, zápis do registru je podmínkou výkonu zprostředkovatelské činnosti. c) Ano, ale za podmínky, že bude vykonávat zprostředkovatelskou činnost jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel. III a O zápisu pojišťovacího zprostředkovatele do registru vedeného Českou národní bankou rozhoduje: a) Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. b) Česká národní banka. c) Česká národní banka v součinnosti s profesními svazy pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. III a Kdo může nahlížet do registru vedeného Českou národní bankou, ve kterém jsou pojišťovací zprostředkovatelé? a) Jen orgány státní správy. b) Každý, neboť tento registr je veřejně přístupný. c) Jen pojišťovny. vedeni III a Mohou do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, nahlížet i klienti (pojistníci, pojištění apod.)? a) Ano, ale pouze pokud klient prokáže vztah k pojišťovacímu zprostředkovateli. b) Ano, neboť registr, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, je veřejně přístupný. c) Ne. III a Jaké jsou kvalifikační stupně odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů? a) Základní a vyšší. b) Základní, střední a vyšší. c) Základní, střední, vyšší a nejvyšší. Otázky základní stupeň ver strana 17 / 33

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání Studijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb.,

Více

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Úvod k zákonu Samostatný právní předpis v souladu s právem KS upravuje především podmínky podnikáni pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání s Jedenácté přepracované vydání tudijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 159/2000

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Praha, září 2008. Páté přepracované vydání

Praha, září 2008. Páté přepracované vydání odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb., o pojišťovacích

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

307. Ve kterém z následujících případů zavede Česká národní banka nucenou správu nad pojišťovnou?

307. Ve kterém z následujících případů zavede Česká národní banka nucenou správu nad pojišťovnou? Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro střední kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 320; 340 366; 377 384; 420-429 301. Lze udělit pojišťovně

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Oddíl I Předmět a účel smlouvy. Článek 1

Oddíl I Předmět a účel smlouvy. Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 21. 9. 2012 Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zastoupená vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti za

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Smlouvy se zástupci. Smlouvy

Smlouvy se zástupci. Smlouvy Smlouvy se zástupci: z Smlouva o obchodním m zastoupení 2006-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouvy se zástupci Podstatou podnikatelské činnosti je zastupování zájmů jiného

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ ÚVOD... XI I. ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ... 1 1.1 Zprostředkovatelská činnost v pojiš ovnictví... 1 1.2 Kategorizace (typy) pojiš ovacích zprostředkovatelů... 3 1.2.1

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část 512537_T TOP 20 02/2013 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více