Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí"

Transkript

1 I. 1. Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky uzavírání pojistné smlouvy. I. 2. Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky? c) Ano, ale pouze provozování pojišťovací činnosti. I. 3. Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie a na území státu Evropského hospodářského prostoru? c) Ano, ale pouze do I. 4. Pojišťovací činnost je zejména: a) Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů. b) Přebírání pojistných rizik na základě uzavřených pojistných smluv a plnění z nich. c) Spolupráce pojišťovny a zajišťovny. I. 5. Co je to zajišťovací činnost? a) Poskytování okamžité pomoci pojistníkovi, pokud nastane pojistná událost. b) Přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného. c) Provádění dozoru nad činností pojišťovny. I. 6. Co je také obsahem zajišťovací činnosti? a) Uzavírání zajistných smluv s pojistníkem. b) Uzavírání zajistných smluv mezi pojišťovnou a zajišťovnou. c) Asistenční služba zajišťující pomoc pojištěným. I. 7. Je obsahem pojišťovací činnosti též uzavírání pojistných smluv pojišťovnou? a) Ne, neboť uzavírání pojistných smluv patří do zajišťovací činnosti. c) Ano, jedná-li se o fyzické osoby. I. 8. Soubor uzavřených pojistných smluv se nazývá: a) Příslušenství pojistného kmene. b) Pojistný kmen. c) Fond pojistných smluv. I. 9. Co je pojistný kmen? a) Databáze pojistných zprostředkovatelů. b) Soubor uzavřených pojistných smluv. c) Uzavřené smlouvy na životní pojištění. I. 10. Jaké jsou základní druhy pojistných podmínek? a) Základní pojistné podmínky a vedlejší pojistné podmínky. b) Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. c) Všeobecné pojistné podmínky, vedlejší a důležité pojistné podmínky. Otázky základní stupeň ver strana 1 / 33

2 I. 11. Činnosti směřující k zabezpečení trvání a aktualizaci stavu pojistných nebo zajišťovacích smluv se nazývají: a) Klasifikace pojistných smluv. b) Správa pojištění nebo zajištění. c) Klientský servis. I. 12. Co je to správa pojištění nebo zajištění? a) Výplata provizí pojišťovacím zprostředkovatelům. b) Správa pojištění nebo zajištění jsou činnosti směřující k zabezpečení trvání a aktualizaci stavu pojistných nebo zajišťovacích smluv. c) Provádění dohledu nad pojišťovnami. I. 13. Jak se nazývá osoba, která disponuje většinou hlasovacích práv společníků v jiné obchodní společnosti? a) Ovládaná osoba. b) Ovládající osoba. c) Dispoziční osoba. I. 14. Je střetem zájmů, když je členem dozorčího orgánu tuzemské pojišťovny člen vlády České republiky? a) Ne, není. b) Ano, je. c) Není, pokud má povolení České národní banky. I. 15. Co je dokladem o bezúhonnosti občana České republiky? a) Výpis z obchodního rejstříku. b) Výpis z Rejstříku trestů. c) Doklad finančního úřadu o bezdlužnosti. I. 16. Je dokladem o dosaženém vzdělání posuzované fyzické osoby doklad obdobný vysvědčení o maturitní zkoušce? a) Ano. b) Ano, ale musí být vydaný příslušnou vzdělávací institucí. c) Ne I. 17. Pojištění se podle zákona o pojišťovnictví člení na odvětví: a) Životní pojištění a důchodové pojištění. b) Životní pojištění a neživotní pojištění. c) Neživotní pojištění a úrazové pojištění. I. 18. Patří důchodové pojištění podle zákona o důchodovém pojištění mezi odvětví životního pojištění? a) Ano, patří za předpokladu, že bylo uzavřeno před b) Nepatří. c) Ano, patří. l. 19. Je odvětvím životního pojištění též doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem? a) Ano, je za předpokladu, že bylo uzavřeno před b) Není. c) Ano. Otázky základní stupeň ver strana 1 / 33

3 I. 20. Kdo uděluje povolení k provozování tuzemské pojišťovny? a) Příslušný finanční úřad. b) Česká národní banka. c) Nadřízená zajišťovna. I. 21. Musí pojišťovna nebo zajišťovna jednat s odbornou péčí? a) Nemusí. b) Ano, musí. c) Nemusí, dbá pouze na to, aby nepoškozovala majetek třetích osob. I. 22. Uděluje Česká národní banka povolení k provozování činnosti tuzemské zajišťovny? a) Ne, neuděluje. b) Ano, uděluje. c) Ano, pouze pokud se pojišťovna zabývá životním pojištěním. I. 23. Může zajišťovna ztěžovat výkon dohledu? a) Ano, může, pokud je to v jejím zájmu. b) Nesmí. Musí postupovat tak, aby nedocházelo ke ztížení nebo znemožnění výkonu dohledu. c) Může, pokud má pobočky v tuzemsku i v zahraničí. I. 24. Zpracovává pojišťovna osobní údaje? a) Ano, zpracovává, kromě rodných čísel. b) Ano, zpracovává, včetně rodných čísel. c) Ne, nezpracovává. I. 25. Kdo provádí v ČR dohled v pojišťovnictví? a) Ministerstvo průmyslu a obchodu. b) Česká národní banka. c) Ministerstvo pro místní rozvoj. I. 26. Je finanční úřad orgánem, který podle zákona o pojišťovnictví provádí dohled v pojišťovnictví? a) Ano, je. b) Ne, není. c) Ano, je, kromě případů, kdy určí Ministerstvo průmyslu a obchodu jinak. I. 27. Provádí Česká národní banka dohled v pojišťovnictví? a) Ne, neprovádí. b) Ano, provádí. c) Provádí pouze v případě, že je o něj požádáno soudem. I. 28. Může Česká národní banka jako orgán dohledu v pojišťovnictví ukládat sankce? a) Ne, sankce nemohou být ukládány. b) Ano, Česká národní banka má právo ukládat sankce. c) Ne, o sankcích rozhoduje příslušný finanční úřad. I. 29. Může finanční úřad ukládat pojišťovnám sankce za porušení zákona o pojišťovnictví? a) Ano. c) Ano, avšak pouze pojišťovnám, které nejsou členy Čap. I. 30. Může Česká národní banka uložit pokutu tuzemské pojišťovně? b) Ano, a to až do výše Kč. c) Ano, musí však pokutu projednat nejprve s Poslaneckou sněmovnou ČR. Otázky základní stupeň ver strana 2 / 33

4 I. 31. Lze udělit povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou, pokud nejsou splněny podmínky zákona o pojištění? a) Ano, lze. Podmínky určuje příslušný finanční úřad. b) Nelze. c) Ano, lze, pokud jsou splněny směrnice Ministerstva financí. I. 32. Kdo vydává povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovně? a) Příslušný finanční úřad. b) Česká národní banka. c) Příslušný městský nebo okresní úřad živnostenský odbor. I. 33. Musí mít tuzemská pojišťovna povolení k provozování pojišťovací činnosti? a) Nemusí, pokud je to akciová společnost. b) Musí, povolení vydává Česká národní banka. c) Pokud neprovozuje životní pojištění, nemusí. I. 34. Je pojišťovací zprostředkovatel v době výkonu zprostředkovatelské činnosti povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny? c) Ano, pouze pokud pracuje pro více pojišťoven. I. 35. Je pojišťovací zprostředkovatel povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny i po ukončení činnosti pro pojišťovnu? a) Ano, jen po dobu 10 let. c) Ano, jen po dobu 5 let. I. 36. Fyzické osobě, která poruší zákonnou povinnost mlčenlivosti, hrozí: a) Uložení pokuty až do výše průměrného výdělku. b) Uložení pokuty až do výše Kč. c) Nic. I. 37. Může Česká národní banka zaměstnanci pojišťovny uložit pokutu za porušení povinnosti mlčenlivosti? c) Ano, ale pouze v době aktivního pracovního poměru. I. 38. Může Česká národní banka pojišťovacímu zprostředkovateli uložit pokutu za porušení povinnosti mlčenlivosti? a) Ano, do výše Kč. b) Ano, až do výše Kč. c) Ne. I. 39. Osobním údajem je: a) IČ právnické osoby. b) Rodné číslo. c) Číslo řidičského průkazu. Otázky základní stupeň ver strana 1 / 33

5 I. 40. Co je to citlivý osobní údaj? a) Jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby. b) Osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. c) Jméno, příjmení, adresa, datum narození. I. 41. Jak se provádí likvidace osobních údajů? a) Zapečetěním a uzavřením do trezoru na Ministerstvu financí. b) Zničením nosičů osobních údajů, fyzickým vymazáním nebo trvalým vyloučením osobních údajů z dalšího zpracování. c) Libovolným způsobem. I. 42. Nezávislý orgán, který provádí dozor nad dodržováním zákonných povinností při zpracování osobních údajů, se nazývá: a) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. b) Úřad pro ochranu osobních údajů. c) Živnostenský úřad. I. 43. Stanoví zákon o ochraně osobních údajů náležitosti smlouvy mezi správcem (pojišťovnou) a zpracovatelem (pojišťovacím zprostředkovatelem), na základě které pojišťovací zprostředkovatel (jako zpracovatel osobních údajů) zpracovává pro pojišťovnu osobní údaj a) Nestanoví. Je to rozsah, účel zpracovávaných údajů, doba, na kterou se uzavírá a záruky o technickém a organizačním zabezpečení údajů. c) Ano, ale jen pokud taková smlouva trvá déle než 1 rok. I. 44. Musí mít písemnou formu smlouva, na základě které pojišťovací zprostředkovatel (jako zpracovatel osobních údajů) zpracovává pro pojišťovnu osobní údaje? a) Musí jen v případě, kdy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro více pojišťoven. b) Musí. c) Nemusí, pokud nezpracovává citlivé údaje. I. 45. Je pojišťovací zprostředkovatel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. praní špinavých peněz) povinen identifikovat pojistníka, když jde o podezřelý obchod? a) Není. b) Ano, je. c) Ano, ale jen jedná-li se o cizího státního příslušníka. I. 46. Stanoví zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu způsob provádění identifikace fyzické osoby? a) V zákoně není stanoveno. b) Povinná osoba zaznamená a ověří z průkazu totožnosti identifikační údaje, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. c) Ano, ale jen je-li pojistníkem cizí státní příslušník. Otázky základní stupeň ver strana 2 / 33

6 II. 47. Kdo je oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu za pojistníka právn ickou osobu? a) Jakýkoliv zaměstnanec právnické osoby. b) Ti, kteří jsou k tomu oprávněni zakladatelským právním jednáním (přijetím stanov, zakladatelskou smlouvou, zakladatelskou listinou), zákonem nebo zaměstnanci při výkonu své funkce a zmocněnci c) Pouze zmocněnec. II. 48. Je za pojistníka - právnickou osobu oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu jeho c) Pouze ze souhlasem finančního úřadu. II. 49. Je statutární orgán oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu za právnickou osobu? c) Ano, avšak pouze při sjednání životního pojištění členů příslušného statutárního orgánu. II. 50. Co je právní osobnost fyzické osoby? a) Způsobilost pouze k právům. b) Způsobilost mít práva a povinnosti. c) Způsobilost pouze k povinnostem. II. 51. Může být pojištěným i pětileté dítě? c) Ano, ale pouze z rozhodnutí soudu. II. 52. Musí být pojistníkovi vždy alespoň 18 let? a) Musí. b) Nemusí. c) Nemusí, pokud je to na základě rozhodnutí soudu. prokurista? II. 53. Co je předpokladem tzv. objektivní odpovědnosti (povinnosti nahradit újmu)? a) Zavinění. b) Porušení dobrých mravů, porušení zákona nebo porušení smluvní povinnosti, vznik újmy, příčinná souvislost mezi nimi. c) Porušení právní povinnosti, existence škody, existence příčinné souvislosti mezi nimi a zavinění. II. 54. Zájemcem o pojištění je: a) Jen osoba mladší 15 let. b) Osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. c) Jen osoba s dlouhodobým pobytem na území ČR. II. 55. Účastníky pojištění jsou: a) Pouze pojistník a pojištěná osoba, která má právo na pojistné plnění. b) Pojistitel a pojistník, jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost. c) Pouze pojistitel a oprávněná osoba. Otázky základní stupeň ver strana 3 / 33

7 II. 56. Pojistitelem je: a) Fyzická osoba, která je oprávněna ke sjednávání pojištění. b) Osoba, která se pojistnou smlouvou zavázala poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události. c) Ten, na jehož majetek bylo pojištění sjednáno. II. 57. Pojistníkem je: a) Osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost. b) Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. c) Pouze osoba, která má právo na pojistné plnění. II. 58. Pojištěným je: a) Pouze osoba vstupující do dědického řízení a která má právo na pojistné plnění. b) Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. c) Osoba, která má zájem uzavřít pojistnou smlouvu. II. 59. Oprávněnou osobou je: a) Osoba, která je při sjednání pojištění zastupuje pojištěného. b) Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. c) Osoba, na kterou přechází v důsledku pojistné události povinnost platit pojistné. II. 60. Obmyšleným je: a) Osoba, která je povinna platit pojistné za pojistníka. b) Osoba, kterou určí pojistník a které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. c) Osoba, kterou chce pojistník pojistit. II. 61. Může být pojistník zároveň pojištěným? a) Ne, nikdy. c) Ano, ale pouze se souhlasem Ministerstva financí. II. 62. Osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem, se nazývá: a) Žadatel o pojištění. b) Zájemce o pojištění. c) Oprávněná osoba. II. 63. Jaké jsou smluvní strany pojistné smlouvy? a) Pojistitel a obmyšlený. b) Pojistitel a pojistník. c) Pojistník a pojištěný. II. 64. Osoba určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného, se nazývá: a) Pojistitel. b) Obmyšlený. c) Zájemce. II. 65. Co je pojistná hodnota? a) Výše pojistného za pojistná nebezpečí. b) Nejvyšší možná majetková újma, která může nastat v důsledku pojistné události. c) Limit pojistného plnění. Otázky základní stupeň ver strana 4 / 33

8 II. 66. Co je pojistná částka? a) Částka, kterou zaplatí pojištěný za pojistnou ochranu. b) Smluvně dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, která určuje horní hranici pojistného plnění. c) Částka, která je dolní hranici pojistného plnění. II. 67. Nejvyšší možná majetková újma, která může nastat v důsledku pojistné události, se nazývá? a) Pojistná cena. b) Pojistná hodnota. c) Aktuální škoda. II. 68. Smluvně dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, která určuje horní hranici pojistného plnění, se nazývá? a) Pojistná hranice. b) Pojistná částka. c) Pojistné plnění. II. 69. Co je pojistné? a) Je to částka sjednaná v pojistné smlouvě, kterou pojistitel vyplatí v případě pojistné události. b) Je to úplata za soukromé pojištění. c) Je to částka, kterou pojistitel vyplatí pojistníkovi v případě zrušení smlouvy. II. 70. Pojistné stanovené za pojistné období se nazývá? a) Netto pojistné. b) Běžné pojistné. c) Časové pojistné. II. 71. Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno, se nazývá? a) Jednorázově vyplacená penze. b) Jednorázové pojistné. c) Odbytné. II. 72. Kdy je splatné běžné pojistné? a) V den podpisu smlouvy. b) První den pojistného období, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Po přijetí pojištěného do pojištění. II. 73. Kdy je splatné jednorázové pojistné? a) V den podpisu smlouvy. b) Dnem počátku pojištění, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Po přijetí pojištěného do pojištění. II. 74. Úplata za soukromé pojištění se nazývá: a) Zajistné. b) Pojistné. c) Cena. II. 75. Co je škodní událost? a) Je to jen skutečnost, při které byla poškozena oprávněná osoba. b) Je to skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. c) Je to jen událost, ke které došlo na území ČR. Otázky základní stupeň ver strana 5 / 33

9 II. 76. Co je pojistná událost? a) Je pojem, užívaný v životním pojištění při oceňování zdravotního stavu. b) Nahodilá událost krytá pojištěním. c) Placení pojistného. II. 77. Skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, se nazývá: a) Nehodou. b) Škodní událost. c) Škodným důvodem. II. 78. Nahodilá událost krytá pojištěním se nazývá: a) Pojistný záměr. b) Pojistná událost. c) Pojistná skutečnost. II. 79. Je pojistitel povinen po oznámení pojistné události zahájit šetření této události? c) Pouze v případě smrti pojištěného. II. 80. Pojistné plnění je splatné: a) Do 30 dnů po skončení šetření policie. b) Do 15 dnů po skončení šetření pojistné události, není-li splatnost pojistného plnění ujednána jinak. c) Do 1 roku od skončení šetření policie. II. 81. V jaké lhůtě musí pojistitel oznámit, že nelze ukončit šetření škodní události? a) Do 1 měsíce od oznámení události. b) Do 3 měsíců od oznámení události. c) Do 6 měsíců od oznámení události. II. 82. Promlčecí doba u pojistného plnění ze životního pojištění je: a) 3 roky. b) 10 let. c) Promlčecí lhůta u životního pojištění se neuplatňuje. II. 83. Promlčecí doba u pojistného plnění z neživotního pojištění je: a) 5 let. b) 3 roky. c) 1 rok. II. 84. Je pojistitel povinen poskytnout přiměřenou zálohu na pojistné plnění? b) Ano, a to na žádost oprávněné osoby, pokud neexistuje rozumný důvod zálohu neposkytnout. c) Ano, pouze však u neživotního pojištění. II. 85. Kdy začíná běžet promlčecí doba práva na pojistné plnění u životního pojištění? a) Za 3 roky po vzniku pojistné události. b) Za 1 rok po vzniku pojistné události. c) Za 5 let po skončení šetření pojistné události. Otázky základní stupeň ver strana 6 / 33

10 II. 86. Kdy začíná běžet promlčecí doba práva na pojistné plnění u neživotního pojištění? a) Za 3 roky po vzniku pojistné události. b) Za 1 rok po vzniku pojistné události. c) Za 5 let po skončení šetření pojistné události. II. 87. Má pojistitel právo odmítnout plnění z pojistné smlouvy? b) Ano, ale za podmínek stanovených zákonem. c) Pouze ze souhlasem Ministerstva financí. II. 88. Co je časová cena pojištěné věci? a) Cena, za kterou byla věc nakoupena. b) Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. c) Pořizovací cena věci rozhodná pro stanovení pojistné částky. II. 89. Jak se stanoví časová cena? a) Stanoví se na základě vyhlášky Ministerstva financí. b) Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení či jejího zhodnocení. c) Stanoví na základě odhadu. II. 90. Co je nová cena pojištěné věci? a) Cena, kterou si stanoví klient. b) Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou, a to jako věc stejnou nebo novou stejného druhu a účelu. c) Cena, kterou stanoví Ministerstvo financí. II. 91. Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí, se nazývá: a) Škodná cena. b) Časová cena. c) Odkupná cena. II. 92. Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou, a to jako věc stejnou nebo novou, se nazývá: a) Odhadní cena. b) Nová cena. c) Nákupní cena. II. 93. Co je odkupné v životním pojištění? a) Finanční částka určená klientem. b) Výše technické rezervy vytvořená z nespotřebované části pojistného vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku pojištění ponížená o poplatek za předčasný zánik pojištění. c) Celková částka k výplatě při pojistném plnění. II. 94. V jakém případě, je pojistitel oprávněn snížit pojistnou částku v životním pojištění? a) V případě zvýšení inflace o více než 2 %. b) V případě, že běžné pojistné nebude zaplaceno ve stanovené lhůtě. c) V žádném. Otázky základní stupeň ver strana 7 / 33

11 II. 95. Výše technické rezervy vytvořené z nespotřebované části pojistného vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku životního pojištění ponížená o poplatek za předčasný zánik pojištění se nazývá: a) Odškodné. b) Odkupné. c) Zádržné. II. 96. Jaké údaje o osobách (pojistitel, pojistník, oprávněná osoba, pojištěný) musí být uvedeny v pojistné smlouvě? a) Žádné. b) Jejich jméno nebo jména, adresa bydliště nebo sídla a identifikující údaj. c) Pouze jméno a příjmení. II. 97. Co je pojistka? a) Smluvní ochrana pojistitele vůči pojistníkovi. b) Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydaná pojistitelem pojistníkovi. c) Příslib pojištěného k placení pojistného. II. 98. Kdo vystaví pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy? a) Pojišťovací makléř. b) Pojistitel. c) Pojišťovací agent. II. 99. Je pojistitel povinen při ztrátě pojistky vystavit pojistníkovi její druhopis? a) Ano, ale pouze ze souhlasem Ministerstva financí. b) Ano, ale pouze na žádost pojistníka. c) Ne, nikdy. II Kdo vydává pojistné podmínky? a) Česká asociace pojišťoven. b) Pojistitel. c) Ministerstvo financí. II Může pojistná smlouva odkazovat na pojistné podmínky? c) Ano, ale pouze u životního pojištění. II S pojistnými podmínkami musí být pojistník prokazatelně seznámen, a to: a) Po uzavření pojistné smlouvy. b) Před uzavřením pojistné smlouvy, to neplatí, uzavírá-li se smlouva formou obchodu na dálku pojistitel je pro tento případ povinen splnit tuto povinnost okamžitě po uzavření smlouvy. c) Během trvání pojištění. II Je pojistná smlouva smlouvou o finančních službách? c) Ano, pouze pokud se jedná o investiční životní pojištění. Otázky základní stupeň ver strana 8 / 33

12 II Musí být pojistná smlouva uzavřena vždy písemně? a) Ano, vždy. b) U pojistné smlouvy se vyžaduje písemná forma, s výjimkou případů, kdy je pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. c) Ne, pouze na žádost klient. II Musí být písemná pojistná smlouva vždy pojistníkem podepsaná? a) Ano b) Ne, pokud je uzavřena včasným zaplacením pojistného. c) Pouze v případě, že pojistník není totožný s pojištěným. II Není-li ujednána doba vzniku pojištění, pojištění vzniká: a) Vyjádřením zájmu ze strany klienta. b) Prvním dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy. c) Jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. II Vzniká pojištění prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy? b) Ano, nebyla-li ujednána jiná doba vzniku pojištění. c) Ano, vždy. II Může se pojištění vztahovat i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy? c) Ano, pokud je pojistník v pracovní neschopnosti. II Může pojištění vzniknout již dnem, ve kterém je uzavřena pojistná smlouva? c) Ano, protože každé pojištění vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy. II Za jakých podmínek lze změnit pojistnou smlouvu? a) Kdykoliv i bez souhlasu obou smluvních stran. b) Dohodou smluvních stran, která musí být učiněna písemnou formou, není-li ujednáno nebo stanoveno jinak. c) Dohodou smluvních stran, a to ve lhůtě 3 měsíců. II Může pojistitel jednostranně změnit pojistnou smlouvu? a) Ano se souhlasem Ministerstva financí. b) Ne, ledaže tak stanoví zákon. c) Kdykoliv i se zpětnou platností. II Pojištění se přerušuje: a) Pokud je to nevýhodné pro pojistitele. b) Nebylo-li pojistné zaplaceno, přičemž doba přerušení počne uplynutím dvou měsíců ode dne jeho splatnosti až do jeho zaplacení. c) Pokud je to nevýhodné pro klienta. II Započítává se přerušení pojištění do délky pojistné doby? a) Ne, doba přerušení se započítává do pojistné doby. b) Doba přerušení se započítává do pojistné doby, jen je-li to výslovně ujednáno. c) Ano, doba přerušení prodlužuje délku pojistné doby. Otázky základní stupeň ver strana 9 / 33

13 II Která pojištění nelze přerušit? a) Žádná. b) Povinná, pokud existují zákonem stanovené důvody jeho trvání, a životní, nebylo-li jinak ujednáno v pojistné smlouvě.. c) Všechna. II Lze přerušit povinné pojištění? a) Ano, vždy na žádost pojistníka. b) Ne, pokud existují zákonem stanovené důvody jeho trvání. c) Ano, se souhlasem Ministerstva financí. II Lze přerušit životní pojištění? a) Ano, kdykoliv na konci pojistného období. b) Ne, pokud nebyla možnost přerušení pojištění ujednána v pojistné smlouvě. c) Pouze pokud vznikl přeplatek na pojistném. II Může pojištění zaniknout dohodou? c) Ano, ale jen se souhlasem Ministerstva financí. II Může pojištění zaniknout výpovědí? b) Ano, např. výpovědí do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. c) Ano, pouze se souhlasem České kanceláře pojistitelů. II Lze každou pojistnou smlouvu vypovědět do 2 měsíců od jejího uza vření? a) Ano. b) Ne např. omezení v povinném pojištění. c) Pouze v případě úmrtí pojistníka. II Může pojištění zaniknout též pro neplacení pojistného? c) Pouze na základě rozhodnutí finančního úřadu. II Může pojistník odstoupit od smlouvy, pokud ho pojistitel neupozornil na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky? a) Ne c) Pouze pokud je tato možnost sjednána v pojistné smlouvě. II Pojištění zaniká též: a) Smrtí oprávněné osoby. b) Smrtí pojištěné osoby. c) Smrtí obmyšlené osoby. II Co je to škodové pojištění? a) Škodové pojištění je pojištění, jehož účelem je získat dohodnutou finanční částku v důsledku pojistné události. b) Škodové pojištění je pojištění, jehož účelem je náhrada újmy vzniklé v důsledku pojistné události. c) Škodové pojištění je pojištění, jehož účelem je získání obnosu. Otázky základní stupeň ver 2014 strana 10 / 33

14 II Jak se nazývá pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události? a) Obnosové. b) Škodové. c) Životní. II Lze úrazové pojištění sjednat jako škodové i obnosové pojištění? c) Pouze v některých případech. II Pojištění věci nebo souboru věcí lze sjednat: a) Jen jako obnosové. b) Jako škodové i obnosové. c) Jen jako škodové. II Čím je určena horní hranice pojistného plnění u škodového pojištění? a) Horní hranice pojistného plnění není nikdy určena. b) Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. c) Horní hranice pojistného plnění je určena výší pojistného. II Co je podpojištění? a) Je-li pojistná částka v době pojistné události vyšší, než pojistná hodnota pojištěného majetku. b) Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku. c) Je-li pojistná částka v době pojistné události stejná jako pojistná hodnota pojištěného majetku. II Snižuje pojistitel pojistné plnění v případě podpojištění? b) Ano, pojistitel sníží pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li dohodnuto jinak. c) Pouze na základě písemné žádosti pojištěného, na kterou musí reagovat do 1 měsíce od obdržení. II Co je přepojištění? a) Je-li pojistná částka stejná jako pojistná hodnota pojištěného majetku. b) Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku. c) Je-li majetek pojištěn u více pojišťoven. II Patří náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události mezi tzv. zachraňovací náklady? c) Jen tehdy, vynaloží-li je někdo jiný než účastník pojištění. II Komu hradí pojistitel zachraňovací náklady? a) Pouze pojistníkovi. b) Pojistníkovi či jiné osobě, která tyto náklady vynaložila nad rámec povinností stanovených zvláštním předpisem. c) Pouze pojištěnému. II Zaniká pojištění oznámením o změně vlastníka pojištěného majetku pojistiteli? a) Ne, nikdy nezaniká. b) Ano, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. c) Ano, vždy zaniká. Otázky základní stupeň ver 2014 strana 11 / 33

15 II Kdy vzniká množné pojištění? a) Nikdy. b) Množné pojištění vznikne, je-li týž pojistný zájem pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika pojistitelů. c) V případě určení více obmyšlených osob. II Jaké jsou formy množného pojištění? a) Jen soupojištění. b) Souběžné pojištění, vícenásobné pojištění nebo soupojištění. c) Jen zajištění. II Co je to obnosové pojištění? a) Je to skupinové pojištění. b) Je to pojištění, jehož účelem je získání pojistného plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. c) Je to pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. II Jak lze sjednat životní pojištění? a) Jen jako škodové. b) Jen jako obnosové. c) Jako škodové i obnosové. II ak se nazývá pojištění, jehož účelem je získat v případě pojist né události pojistné plnění nezávisle na rozsahu vzniklé újmy? a) Škodové. b) Obnosové. c) Odpovědnostní. II Jaké nároky má pojištěný v případě úrazu způsobeného jednáním tř etí osoby, má-li sjednáno úrazové pojištění jako pojištění obnosové? a) Pouze na plnění ze svého úrazového pojištění. b) Na pojistné plnění ze svého úrazového pojištění a nezávisle na tom může žádat náhradu újmy po škůdci. c) Pouze na náhradu újmy od škůdce. II Je pojistitel oprávněn požadovat údaje o zdravotním stavu nebo příčině smrti pojištěného? a) Ano, pouze v případě smrti pojištěného. b) Ano, jsou-li pro to důvody související s určením výše pojistného rizika, výše pojistného nebo se šetřením pojistné události, pokud k tomu byl pojistiteli dán souhlas pojištěného. c) Ne, jedná se o osobní údaje a citlivá data. II Zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného se provádí na základě: a) Čestného prohlášení klienta. b) Zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných pojistitelem pověřenou osobou provozující zdravotnické zařízení od ošetřujících lékařů a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením. c) Čestného prohlášení rodinného příslušníka. II Musí být zájemci o pojištění oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy informace o pojistiteli? c) Jen uzná-li to pojistitel za nutné. Otázky základní stupeň ver strana 12 / 33

16 II Musí být zájemci o pojištění oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy některé informace písemně? c) Jen uzná-li to pojistitel za nutné. II Informace o pojistiteli musí být zájemci o pojištění oznámeny: a) Pouze před uzavřením smlouvy kapitálového životního pojištění. b) Před uzavřením každé pojistné smlouvy. c) Nejpozději do 6 týdnů po uzavření každé pojistné smlouvy. II Má pojistník během trvání pojistné smlouvy právo na poskytnutí informace o každoročním stavu bonusů? c) Pouze na vyžádání. II Jestliže pojistitel změnil adresu svého sídla: a) Nemusí o této změně pojistníka informovat. b) Musí o této změně pojistníka informovat. c) Musí o této změně informovat jen tehdy, je-li jeho nové sídlo mimo území ČR. II Je povinným pojištěním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla? c) Pouze pro podnikatele. II Povinná pojištění odpovědnosti lze sjednat: a) Jako pojištění škodová nebo jako pojištění obnosová. b) Pouze jako pojištění škodová. c) Pouze jako pojištění obnosová. II Pro koho je povinné pojištění odpovědnosti určeno? a) Pro všechny profese. b) Pro určité profese, u kterých zákon vyžaduje toto pojištění. c) Pouze pro manuální pracovníky. II Které z uvedených profesí mají povinnost se pojistit pro případ své odpovědnosti? a) Kuchaři, cukráři, číšníci, servírky, výčepní. b) Advokáti, notáři, auditoři, autorizovaní architekti,samostatní likvidátoři pojistných událostí. c) Sociální pracovníci, kopáči, betonáři, zedníci, tesaři. II Pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vozidlem rozumí: a) Všechna silniční a drážní vozidla. b) Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus. c) Jen silniční vozidla. II Pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se za poškozeného považuje: a) Kdokoliv. b) Ten, komu byla provozem vozidla způsobena újma a má nárok na náhradu újmy. c) Jenom ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda na majetku. Otázky základní stupeň ver strana 13 / 33

17 II Pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se pojištěným rozumí: a) Ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti. b) Ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje. c) Osoba, kterou určí pojistník. II Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se tuzemského vozidla, pojistitel: a) Je povinen vydat pojistníkovi doklad o pojištění odpovědnosti a na žádost pojistníka zelenou kartu. b) Je povinen vydat pojistníkovi zelenou kartu. c) Nevydává pojistníkovi žádný doklad. II Jsou pojistitelé, provozující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinni přispívat do Fondu zábrany škod? a) Pouze na základě rozhodnutí Ministerstva financí. b) Ano, nejméně 3 % z vybraného pojistného POV. c) Ne. II Při sjednávání výše pojistného za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pojistitel povinen zohlednit: a) Jen delší dobu řidičské praxe pojistníka a to slevou. b) Předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti. c) Jen vyšší věk pojistníka, a to přirážkou k pojistnému. II Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistitel mimo jiné nehradí: a) Újmu způsobenou provozem vozidla na nemovitosti mimo pozemní komunikaci. b) Újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena. c) Újmu nepřesahující částku Kč. II Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká též: a) Dnem uzavření pojistné smlouvy s jiným pojistitelem. b) Dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. c) Dnem oznámení pojistné události. II Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe, mimo zákonem stanovených výjimek: a) Doklad o vlastnictví vozidla. b) Platnou zelenou kartu, kterou prokáže platnost svého pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. c) Doklad o zaplacení pojistného. III a Je odborná činnost spočívající v uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví? a) Ano, může ji provádět jen fyzická osoba. b) Ano, může ji provádět fyzická i právnická osoba. c) Ano, může ji provádět jen právnická osoba. III a Je zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví též odborná činnost spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv? b) Ano, bez ohledu na to, o jaký druh pojištění se jedná. c) Ano, ale jen jde-li o návrhy na uzavření pojistných smluv v pojištění osob. Otázky základní stupeň ver strana 14 / 33

18 III a Jak se nazývá odborná činnost spočívající v uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny? a) Finanční poradenství. b) Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví. c) Pojistné poradenství. III a Pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí: a) Zaměstnanec pojišťovny zabývající se uzavíráním pojistných smluv. b) Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. c) Pouze fyzická osoba, která bezúplatně provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. III a Jak se nazývá pojišťovací zprostředkovatel, který při své zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví zastupuje zájemce o pojištění, nikoli pojišťovnu? a) Vázaný pojišťovací zprostředkovatel. b) Pojišťovací makléř. c) Pojišťovací agent. III a Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťoven? a) Ano a smí nabízet i vzájemně konkurenční produkty těchto pojišťoven. b) Ano, ale nesmí nabízet vzájemně konkurenční pojistné produkty od svých smluvních pojišťoven. c) Ne. III a Je pojišťovací agent oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťoven? c) Ano, ale tuto zprostředkovatelskou činnost smí vykonávat nejvýše pro tři pojišťovny zároveň. III a Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro více pojišťovacích makléřů? c) Ano, ale jen má-li k tomu povolení finančního úřadu. III a Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn na sebe smluvně vázat jiné pojišťovací zprostředkovatele? a) Ano. c) Ano, ale pouze pokud nespolupracuje s více pojišťovnami. III a Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn na sebe smluvně vázat další podřízené pojišťovací zprostředkovatele? a) Ano, ale pouze pokud nespolupracuje s více pojišťovacími agenty, resp. pojišťovacími makléři. c) Ano. Otázky základní stupeň ver strana 15 / 33

19 III a Kteří pojišťovací zprostředkovatelé jsou povinni uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? a) Vázaní pojišťovací zprostředkovatelé. b) Pojišťovací makléř a pojišťovací agent (s výjimkou pojišťovacího agenta, za kterého se pojišťovna, pro kterou je činný, písemně zavázala převzít odpovědnost za škody způsobené jeho činností). c) Všechny kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů. III a Je pojišťovací agent a výhradní pojišťovací agent povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? b) Pojišťovací agent ano, ovšem vyjma toho, za kterého se pojišťovna, pro kterou je činný, písemně zavázala převzít odpovědnost za škody způsobené jeho činností. Výhradní pojišťovací agent ne. c) Ano, sjednávají-li pojistné smlouvy na škodové pojištění. III a Je pojišťovací makléř povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? c) Ne, pokud se některá pojišťovna zavázala převzít odpovědnost za škody způsobené jeho činností. III a Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ze své činnosti? a) Ano. b) Ne, neboť za škodu jím způsobenou odpovídá pojišťovna, jejíž pojistný produkt nabízí. c) Ano, sjednává-li pojistné smlouvy na škodové pojištění. III a Kterým pojišťovacím zprostředkovatelům může pojišťovna dát plnou moc k inkasu pojistného? a) Vázaným pojišťovacím zprostředkovatelům a podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům. b) Pojišťovacím agentům, výhradním pojišťovacím agentům a pojišťovacím makléřům. c) Každému pojišťovacímu zprostředkovateli, který projeví zájem. III a Je pojišťovací agent oprávněn inkasovat pojistné? b) Ano, pokud k tomu byl zmocněn pojišťovnou, jejímž jménem a na jejíž účet jedná. c) Ano, ale jen do limitu 100 eur na jednu pojistnou smlouvu. III a Je pojišťovací makléř oprávněn inkasovat pojistné? b) Ano, pokud k tomu byl zmocněn pojišťovnou. c) Ano, ale jen do limitu 300 eur na jednu pojistnou smlouvu. III a Je vázaný pojišťovací zprostředkovatel oprávněn inkasovat pojistné? a) Ano, ale pouze do limitu 50 eur na jednu pojistnou smlouvu. c) Ano, ale jen když se tak dohodne s pojišťovnou. Otázky základní stupeň ver strana 16 / 33

20 III a Je podřízený pojišťovací zprostředkovatel oprávněn inkasovat pojistné? a) Ano, ale pouze do limitu 50 eur na jednu pojistnou smlouvu. c) Ano, ale jen když se tak dohodne s pojišťovacím zprostředkovatelem, jehož jménem a na jehož účet jedná. III a Kdo podle zákona vede registr pojišťovacích zprostředkovatelů? a) Evropský statistický úřad. b) Česká národní banka. c) Nikdo. III a Vede Česká národní banka registr pojišťovacích zprostředkovatelů? c) Ano, a to společně s Policií ČR. III a Jakým způsobem jsou evidováni pojišťovací zprostředkovatelé, působící na území České republiky? a) V registru, který společně vede Ministerstvo financí a Policie ČR. b) V registru, který vede Česká národní banka. c) V registru, který vede Ministerstvo vnitra. III a Může na území České republiky vykonávat zprostředkovatelskou činnost neregistrovaný pojišťovací zprostředkovatel? a) Ano. b) Ne, zápis do registru je podmínkou výkonu zprostředkovatelské činnosti. c) Ano, ale za podmínky, že bude vykonávat zprostředkovatelskou činnost jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel. III a O zápisu pojišťovacího zprostředkovatele do registru vedeného Českou národní bankou rozhoduje: a) Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. b) Česká národní banka. c) Česká národní banka v součinnosti s profesními svazy pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. III a Kdo může nahlížet do registru vedeného Českou národní bankou, ve kterém jsou pojišťovací zprostředkovatelé? a) Jen orgány státní správy. b) Každý, neboť tento registr je veřejně přístupný. c) Jen pojišťovny. vedeni III a Mohou do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, nahlížet i klienti (pojistníci, pojištění apod.)? a) Ano, ale pouze pokud klient prokáže vztah k pojišťovacímu zprostředkovateli. b) Ano, neboť registr, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, je veřejně přístupný. c) Ne. III a Jaké jsou kvalifikační stupně odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů? a) Základní a vyšší. b) Základní, střední a vyšší. c) Základní, střední, vyšší a nejvyšší. Otázky základní stupeň ver strana 17 / 33

Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky?

Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky? 1. Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky uzavírání

Více

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí I. 1. Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského

Více

Platná znění části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Aktualizované znění. 38/2004 Sb.

Aktualizované znění. 38/2004 Sb. Aktualizované znění 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004,

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

38_2004_Sb.txt. 38/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003

38_2004_Sb.txt. 38/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

Zprostředkovatelé v pojišťovnictví. dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

Zprostředkovatelé v pojišťovnictví. dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Zprostředkovatelé v pojišťovnictví dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Obsahová náplň zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

38/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003

38/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440 IČ: 63 99 85 99, se sídlem Bezová

Více

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř )

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Sedmé přepracované vydání

Sedmé přepracované vydání Studijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb.,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 414/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání s Jedenácté přepracované vydání tudijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání Studijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb.,

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Klient Se sídlem IČ: Jednající

Klient Se sídlem IČ: Jednající Klient Se sídlem IČ: Jednající (dále jen klient ) a Pojišťovací makléřství INPOL a.s. se sídlem Praha 4 Braník, Bezová 1658 IČ: 63 99 85 99 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Úvod k zákonu Samostatný právní předpis v souladu s právem KS upravuje především podmínky podnikáni pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky, právní rámec existence a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných

Více

Z výše uvedeného rozboru ustanovení 40 a 41 plyne, že

Z výše uvedeného rozboru ustanovení 40 a 41 plyne, že Informace o podmínkách činnosti insolvenčního správce do konce roku 2009 a podmínky výkonu činnosti insolvenčního správce po 1.1.2010 1.V ustanovení 40 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích,

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,

i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 198/2009 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna:

Více

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 159/2000

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: Pojistitel se sídlem v Praze

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

O b s a h : 9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2009 o úpravě základních úrokových sazeb

O b s a h : 9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2009 o úpravě základních úrokových sazeb Částka 7 Ročník 2009 Vydáno dne 7. května 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2009 o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

Praha, září 2008. Páté přepracované vydání

Praha, září 2008. Páté přepracované vydání odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb., o pojišťovacích

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. přednáška Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Literatura

POJISTNÁ SMLOUVA. přednáška Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Literatura POJISTNÁ SMLOUVA přednáška 4. 4. 2016 Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Literatura 1 Vývoj právní úpravy zákon o pojistné smlouvě č. 145/1934 Sb. (účinnost 20.1.1935

Více