PROVOZNÍ ŘÁD MŠ OPLETALOVA Směrnice Účinnost od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD MŠ OPLETALOVA Směrnice 11.4. Účinnost od 1.9.2013 do 31.8.2014"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ OPLETALOVA Směrnice Účinnost od do I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI ZŘIZOVATEL: MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Opletalova ADRESA: Praha 1, Opletalova 14 a detašované pracoviště Ve Smečkách 7 IČO: IČZ: BĚŽNÝ ÚČET: ČS a.s. Senováţné nám., Praha 1 ČÍSLO ÚČTU: /0800 TYP ZAŘÍZENÍ: mateřská škola s celodenním provozem STANOVENÁ KAPACITA : 65 dětí - z toho 19 dětí detašované pracoviště Ve Smečkách 7 POČET TŘÍD: 4 třídy z toho 1 třída detašované pracoviště Ve Smečkách 7 ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Moravcová Jitka ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU: Šlajcherová Radka KONTAKTNÍ OSOBA PRO PRACOVIŠTĚ VE SMEČKÁCH: Zemanová Ivana VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Jarešová Miroslava ŠKOLNICE: Palová Marta PROVOZNÍ DOBA: 7, 00-17,00 Opletalova 14 7,30 15,45 Ve Smečkách 7 VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ: mateřská škola není vyuţívána pro jiné aktivity Zařízení pro výchovu a vzdělávání ( 7 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinna upravit reţim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otuţování, reţim stravování včetně pitného reţimu a nakládání s prádlem v provozním řádu. (Vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeţe a vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby). II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY Denní režim Vychází nejen z hygienických a bezpečnostních pravidel pro děti předškolního věku a podmínky předškolního vzdělávání, ale i ze specifických podmínek naší mateřské školy, sociokulturního prostředí MČ Praha 1, poţadavků rodičů a potřeb dětí. 1

2 Příchod dětí do mateřské školy je zabezpečen v souladu s provozní dobou zařízení.doporučená doba příchodu do mateřské školy je do 8 hod..po dohodě s rodiči lze individuálně příchod dohodnout včetně podmínek (omluvy, pozdější příchody apod.).bliţší podmínky viz Školní řád. Počet přítomných dětí hlásí Smečky do 8 hod., v ostatních třídách provádí zjištění pracovnice školní kuchyně. 7,00-8,45 hod. spontánní hry a činnosti, skupinové a individuální činnosti 8,45-9,00 hod. ranní cvičení 9,00-9,20 hod. hygiena,dopolední svačina 9,20 9,45 hod. programový blok řízené činnosti 9,45-11,30 hod. příprava a pobyt venku 11,30 12,10 hod. převlékání,hygiena, oběd 12,10-12,25 hod. příprava na odpolední odpočinek 12,25 13,55 hod. odpolední odpočinek /poslech pohádek,povídek,poesie,hudby/ 13,55-14,15 hod. tělovýchovná chvilka,hygiena,převlékání 14,15 14,45 hod. odpolední svačina 15,00 17,00 hod. hry a zájmové činnosti dětí /podle počasí ve třídě nebo venku/ Denní reţim je pruţný. Aktuálně jej přizpůsobujeme potřebám a zájmům dětí i organizaci předškolního vzdělávání a obsahem vymezeným ve Školnímu vzdělávacímu programu, Třídním programu a na základě konkrétních dílčích projektů a aktivit v rámci nabízených činností pro daný časový úsek, den apod. S jednotlivými akcemi, které ovlivňují denní reţim, jsou rodiče seznamování s dostatečným časovým předstihem Řízené činnosti včetně spontánních prolínají celým dnem. Důraz klademe na skupinové aktivity, vše je podřízeno záměrem pedagoţek a přiměřeným poţadavkům dětí. Ty nejsou do aktivit nuceny, děti se snaţíme vhodnou nabídkou do činností včlenit. Většinu vzdělávacích aktivit provádíme hravou formou se stimulujícími prvky. Dětem zabezpečujeme dostatečný prostor pro vyjádření, kooperaci s ostatními, moţnosti negovat apod. Děti se účastí denních hodnocení, které realizujeme zpravidla před vycházkou, před obědem, před odpočinkem, dle aktuální situace. Sledování televizních pořadů pro děti je vyloučeno, škola nevlastní televizní přijímač.vyuţití vzdělávacích programů prostřednictvím interaktivní tabule je přiměřené, nepřekračuje 20 minut. Pohybové aktivity Pohybové aktivity jsou s ohledem na omezené prostorové podmínky realizovány následovně: ranním cvičením - plnohodnotně ve třídě nejstarších dětí, s určitým omezením u nejmladších dětí. Pro pobyt venku jsou vhodné podmínky Ve Smečkách, zahradu děti vyuţívají i v odpoledním čase, podle moţností se zde realizuje i ranní cvičení. Ostatní děti vyuţívají veřejné hřiště ve Vrchlického sadech. Zde nejsou podmínky standardní, hřiště je významně vyuţíváno rodinami s dětmi. Další moţností, kterou lze vyuţít jsou výjezdy metrem do okrajových částí Prahy (Roztyly, Kunratický les, Vyšehrad ). Časové rozmezí je určeno dle počasí, kvality rozptylových podmínek, v optimální době činí 2hod. V odpoledním čase vyuţívají Smečky zahradu, v Opletalově ulici spíše sporadicky dvorek 2

3 Údrţba zeleně (zalévání, odstraňování plevele, hrabání listí ) a péče o vybavení jsou součástí pracovní náplně provozních zaměstnanců.děti se téţ mohou s pedagogy přiměřeně podílet. Pobyt dětí venku činí cca 2 hod. dopoledne, délka pobytu odpovídá aktuálnímu stavu počasí a podmínek. Odpolední aktivity Odpolední odpočinek je zařazen po obědě. Všechny děti uléhají na lehátka, po vyslechnutí pohádky se nespící věnují tiché hře, kreslení, logoprevenci, individuálním činnostem s učitelkou apod. Pro tento reţim jsou vhodné podmínky ve všech třídách. Náhradní aktivity nespících dětí jsou projednány s jejich rodiči. Doba odpočinku činí 1 1,5 hodiny. 1,5 hod. ve třídě mladších dětí - nikoli déle. Na přípravě odpočinku a po jeho ukončení se přiměřeně mohou podílet i děti. Děti se podle moţností pomáhají s ukládáním lehátek a lůţkovin. Ty neukládáme ihned, je zajištěn časový prostor pro provětrání. Kaţdé dítě má svůj úloţný prostor a své lehátko,uloţené jen na své značce. Pyţama si děti odnášejí domů kaţdý pátek. Otužování Otuţování není plnohodnotně realizováno. Třídy nepřetápíme, podle potřeb a podmínek v dostatečné míře větráme. III. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM Stravování je zabezpečeno vlastní kuchyní, vývařovna je v Opletalově ulici. Denně je strava po vlastní ose dováţena do detašovaného pracoviště ve Smečkách. Dovařené jídlo je v Opletalově ulice ihned vydáváno, ve Smečkách po deponování z vývařovny. Teploty vydávaných jídel odpovídají normě a jsou denně zaznamenávány v sešitě. Prostory pro stravování jídelna je v Opletalově ulici,obědvají zde děti z nejmladší a nejstarší třídy, ostatní způsoby stravování jsou realizovány ve třídách.ve Smečkách se děti stravují v prostorech třídy. Dopolední přesnídávka je podávána v rozmezí 9,00 9,30. Děti si samy vybírají své porce, bez dotazu si mohou přidávat z nabídky. Pitný reţim je zajištěn, je ţádoucí dětem moţnost pití připomínat. Schopnější děti si samy nalévají tekutiny,mladším pomáhá učitelka. Dolévání tekutin kontroluje a provádí pracovnice školní jídelny, případně školnice, tytéţ pracovnice se starají o čistotu nádobí.děti do jídla nenutíme, u komplikovaných případů je třeba pravidla stravování dohodnout s rodiči. Oběd je podáván v rozmezí 11,30 (mladší děti a speciální třída), v 11,45 ve 3.třídě a ve 12 hod. ve zbývajících třídách. Po ukončení oběda děti odcházejí do umyvárny a čistí si zuby. Podmínkou samostatného odchodu např. z jídelny do třídy jsou vypěstované návyky a zabezpečení objektu před případným odchodem dítěte /uzamčení dveří /. U dětí, které pomalu dojídají, zůstává v jídelně školnice, aby nemusely jiţ najedené děti zbytečně zůstávat v jídelně. IV. NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM Čisté prádlo je uloţeno ve skříních ve skladu prádla v Opletalově ulici, pouţité v kotelně. Loţní prádlo je měněno cca 1 x za 3 týdny, ručníky 1 x týdně, další výměna dle aktuálních potřeb. Praní prádla je realizováno prádelnou HOPRA, dováţeno v originálních pytlích. 3

4 V. ÚKLID BUDOVY Je dán harmonogramem úklidu v mateřské škole, který je součástí pracovní náplně uklízeček, školnice a provozních pracovnic školní kuchyně. Za dodrţování organizačních, hygienických a bezpečnostních norem zodpovídají příslušní vedoucí pracovníci.. Za kvalitu a kontrolu úklidu zodpovídá školnice a vedoucí kuchařka. VI. BEZPEČNOST DĚTÍ A PODMÍNKY PRÁCE S DĚTMI Paní učitelky si při příchodu do školy vyměňují především zásadní informace o počtu dětí dopoledne, odpoledne, počtu předávaných dětí, mimořádných situacích, o potřebných informacích pro rodiče. Dopolední učitelka zabezpečuje děti odcházející po obědě domů, předává je rodičům, sleduje čištění zubů, hygienu, odpolední připravuje děti na odpočinek.děti jsou průběţně informovány o bezpečném chování v mateřské škole i mimo ni. Zvláště pak o neznámých podmínkách např. divadlo, výlet, hřiště, MHD, parník, rostliny bobule...při všech aktivitách jsou paní učitelky povinny prověřit bezpečnost podmínek pro děti a trvale je kontrolovat. Pokud nelze zajistit bezpečné podmínky pro děti, není moţné aktivity realizovat. Všechny pedagogické pracovnice školy jsou povinny se denně na práci s dětmi včas připravovat (koncepčně i materiálně). Absolventka školy je povinna první 2 roky přípravu provádět písemně a konzultovat ji s uvádějící učitelkou.v souladu pracovním řádem vydaným MŠMT ČR jsou pracovnice povinny se vzdělávat, a to jak v akreditovaných pracovištích, tak i studiem literatury, při samostudiu apod. Finanční moţnosti odpovídají rozpočtu školy. VII. PŘESTÁVKY V PRÁCI Během dne čerpají přestávku v rozsahu 30 min. provozní zaměstnanci. Pedagoţky v době svačin, oběda, odpoledního odpočinku. Pokud nelze přestávku čerpat,je nutné uvědomit ředitelku školy či její zástupkyni. Přestávka pedagogických pracovnic se nezapočítává do pracovní doby. VIII. DALŠÍ NÁLEŽITOSTI Mzda je vyplácena 13.den následujícího měsíce.pokud připadá výplatní den na nepracovní, je mzda vyplácena v nejbliţší předcházející den.výplatním místem je Opletalova ulice. Ţádoucí je bezhotovostní platba. Ţádost o dovolenou podávají pracovnice písemně s dostatečným předstihem, pro poskytnutí je zásadní zabezpečení provozu školy.pracovní neschopnost je nutné okamţitě hlásit ředitelce školy či její zástupkyni. Nástup po nemoci nejlépe do12,30 téţ uvedeným osobám.výměna sluţby, čerpání náhradního volna, samostudia, návštěvy lékaře apod. musí být dopředu projednáno s ředitelkou školy.o pracovní době jsou všechny pracovnice včas informovány, hlavní podmínkou je zabezpečení provozu před individuálními poţadavky. Pro potřeby personální evidence je nutné okamţitě hlásit změny, např. bydliště, stavu, dětí (narození, zahájení či ukončení studia..), zdravotní pojišťovnu apod. Učitelka, která končí sluţbu, uvede třídu do náleţitého stavu pro provoz na další den. Pedagoţka udrţuje čistotu prostředí, hraček i výchovných pomůcek. Odpovídá za uloţení hraček a výchovných pomůcek, vypnutí a uloţení didaktické techniky. Průběţné umývání hraček zabezpečuje provozní pracovnice školy. Zápisy do třídní knihy se provádějí denně aţ po skončení sluţby. Zápis musí mít vypovídající hodnotu. Po skončení měsíce je třeba vyplit i úvodní tabulku v TK. 4

5 Po ukončení pracovní doby je nutné i vyplnit denní docházku dospělých a přítomných dětí. V docházce nelze škrtat, je to závazný dokument. Paní učitelky zpracovávají individuální hodnocení dětí, plánují aktivity,eva- luují své výchovné a vzdělávací činnosti, zvýšenou péči včetně dokumentace věnují dětem s potřebami a dětem s odloţenou školní docházkou. Zajištění zpětné vazby je vyústěním systematického přístupu k práci dětmi. IX. PROVOZNÍ PODMÍNKY Závady technického charakteru je nutné ihned oznamovat ředitelce školy, její zástupkyni či školnici. Pokud jsou pracovníci mateřské školy přesvědčeni ţe škola neefektivně, nehospodárně či jinak nevhodně nakládá s prostředky školy, jsou povinni na uvedené upozornit. Zároveň jsou povinni se chovat tak, aby k neefektivnímu nehospodárnému či jinak nevhodnému nakládání s prostředky školy nedocházelo. Nepřiměřeně vysoké telefonní účty budou kompenzovány finanční účastí uţivatelů stanice. Budovu mateřské školy Opletalova odkóduje a otevírá školnice pí Palová, v případě její nepřítomnosti učitelka, která zahajuje ranní sluţbu. Ve Smečkách učitelka, která má ranní sluţbu. Mateřská škola je otevřena pro rodiče v Opletalově ulici v 7,00, Ve Smečkách v 7,30. Po ukončení denního provozu je nutné řádně zajistit prostory proti vykradení ( kódování, zamykání všech zámků dveří, vstupu, brány, zahrady, hřiště apod.), proti poţáru (např. vypnutí spotřebičů ). Je nutné uzavřít okna, vodovodní kohoutky, od zdroje vypnout nebezpečné elektrické a plynové spotřebiče. Uzavírání školy provádí v obou objektech učitelka, která ukončila poslední odpolední sluţbu ve třídě. Provozní pracovnice uzamknou před odchodem domů vstup pro zaměstnance a veškeré provozy včetně sklepních prostor. Cizím osobám je vstup do mateřské školy povolen s vědomím ředitelky školy nebo její zástupkyně.zaměstnankyně mohou vstoupit do mateřské školy v době mimo provoz pouze v nutných případech pouze se schválením ředitelky školy. Předcházet odcizení znamená mj. uloţit finanční hotovost nad 1000 Kč u ředitelky školy, ostatní věci (kabelky, mobily, oděvy...) do vlastních uzamykatelných skříněk Pokud tak nebude učiněno, nemůţe mateřská škola nést za ztrátu odpovědnost. Pracovníkem pověřeným přijímáním stíţností, podnětů, oznámení a poskytováním informací podle zákona č. 106/ 1999 Sb. je ředitelka školy. Provozní řád školy je doplněním pracovního řádu pro pedagogické pracovníky a ZP. V Praze dne Moravcová Jitka ( řed. Školy) 5

6 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydává ředitelka MŠ na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S.

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. Pracoviště mateřská škola Rudolfov (dále jen škola ) ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace 54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 9. PROVOZNÍ ŘÁD 2012 Mgr. Miroslava Malenovská, ředitel školy Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnost vydat provozní řád se vyvozuje ze skutečnosti, že škola je povinna upravit režim dne v provozním řádu podle 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš Základní škola a Mateřská škola Na Nábřeží Havířov Mateřská škola Na Nábřeží 236/5, Havířov - Město ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš Vypracoval: Ivana Kovácsová, vedoucí učitelka MŠ Schválil:

Více