Jak naprogramovat internetovou komunikaci?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak naprogramovat internetovou komunikaci?"

Transkript

1 Jak naprogramovat internetovou komunikaci?

2 Co nám nabízejí některé programátorské nástroje? nižší úroveň programování programování pomocí tzv. socketů UNIX, Linux, Windows, Python, JAVA vyšší úroveň zapouzdření služeb do tříd v rámci objektově orientovaného programování JAVA,.NET (Microsoft), Python

3 Rozhraní socketů Je sice nejstarší, ale stále se používá

4 Rozhraní socket BSD (Berkley Socket Distribution) jde o standardní softwarové rozhraní pro zasílání dat pomocí rodiny IP protokolů vymyšleno a poprvé implementováno na univerzitě v Berkley do OS UNIX umožňuje programátorům používat TCP/IP, resp. UDP, obdobným způsobem, jako se pracuje se soubory

5 Charakteristika poprvé implementováno v jazyce C implementace do operačních systémů UNIX (Linux) - knihovna socket.h MS Windows knihovna winsock.h programátorské funkce jsou navrženy tak, aby bylo snadné naprogramovat aplikaci klient -server

6 Princip práce se soubory v jazyce C nejprve se soubor otevře; informace o otevřeném souboru se uloží do speciální datové struktury OS (file descriptor) zde proměnná f (ukazatel na typ FILE*) f = fopen( text.doc, rb ) jméno souboru mód otevření r čtení, w zápis b binární mód

7 ze souboru čteme data pomocí funkce fread( ), zapisujeme data pomocí funkce fwrite( ) zde v ukázce např. do pole data přečteme 10 bloků po 1 bytu ze souboru f, který jsme předtím otevřeli fread(data,1,10,f) po skončení práce uzavřeme soubor voláním funkce fclose( ) fclose(f)

8 návrháři přenesli tento jednoduchý princip do programování komunikace sítí Je to ale přece o trochu složitější programujeme aplikaci klient/server server čeká na příchod požadavku klienta TCP je orientované na spojení funkce navazující spojení musíme znát mnoho údajů IP adresu vlastní a partnera, porty

9 Co je to socket? učeně koncový komunikační uzel (endpoint) méně učeně datová struktura (data), nesoucí informaci o stavu síťového spojení; musíme jej vytvořit voláním speciální funkce podobně jako fopen pro otevření souboru pak komunikujeme pomocí funkcí write() a read(), jejichž parametr je otevřený socket (kam se posílají data)

10 Základní funkce rozhraní socket() vytvoří strukturu socket používá jej klient i server argumentem je rodina a typ protokolu (TCP,UDP), typ služby (spojovaná/nespojovaná) vrací identifikaci vytvořeného socketu close() dealokuje (zavírá) socket

11 Funkce používané serverem bind() připojí do socketu identifikaci lokálního uzlu, tj. moji IP adresu a port listen() spojovaná služba pasivuje socket, tj. nastaví jej do stavu čekání na příchod požadavků klienta (přes rezervovaný port) accept() - spojovaná služba přijde-li požadavek, accept vytvoří nový socket, pomocí něhož server komunikuje s klientem; původní socket je nadále v pasivním stavu a očekává nový požadavek (na rezerv. portu)

12 Funkce používané klientem connect() - spojovaná služba vytvoří spojení ke vzdálenému serveru v případě TCP 3-fázový potvrzovací protokol parametrem je adresa a port vzdáleného serveru po vytvoření spojení lze zahájit výměnu dat se serverem

13 Funkce přenosu dat read(), write() - spojovaná služba recvfrom(), recvmsg sendto(), sendmsg() čtení a zápis dat do socketu recvfrom zaznamená i příjemce

14 Spojované služby Klient socket connect write read close Server socket bind listen accept read write close

15 Nespojované služby Klient socket connect write Server socket bind recvfrom recvmsg read close sendto sendmsg close

16 Konkurentní TCP server Server (proces) Vlákno (syn) Vlákno (syn) Aplikace rezervovaný port individuální sockety a porty Operační systém

17 Ukázky, jak se to programuje 1. Vytvoření socketu s=socket(af_inet,sock_stream,tcp) rodina protokolů spojovaná služba protokol TCP

18 Ukázky, jak se to programuje 2. Bind server: vložení vlastní IP adresy a portu k socketu naplním datovou strukturu pro adresu a port addr.sin_family = AF_INET; port, kde poslouchám addr.sin_port = htons(3434); addr.sin_addr.s_un.s_addr = INADDR_ANY; bind(s,(sockaddr*)&addr,sizeof(addr)) moje adresa

19 Ukázky, jak se to programuje 3. listen server: čeká na příchod požadavku listen (s,somaxcon); socket max. délka fronty

20 Ukázky, jak se to programuje 4. listen server: po příchodu požadavku vytvoří nový socket pomocí accept a vytvoří nový proces, který dále komunikuje nový socket //vytvoření nového procesu sx=accept (s, adresa,délka); read(sx,data,vel); write(sx,data,vel);

21 algoritmičtěji listen (s,somaxcon); while (není_konec) { SOCKET sx = accept(s,adr,delka); fork() //vytvoření syn. procesu { read(s,data,vel); write(s,data,vel); } }

22 k dispozici je mnoho pomocných funkcí pro získání informací o počítači: gethostbyname() GetAddressByName - ve winsock2.h čtení a změna parametrů socketu getsockopt(), setsockopt() převodní funkce getservbyport() zjistí informace o serveru, např. voláme z řetězcem FTP, vrátí port 21

23 Jednoduchý příklad klient, který pošle serveru v TCP paketu jméno souboru server pošle obsah souboru v TCP paketu první slabika v paketu odpovědi signalizuje hodnotou -1, že soubor se nepodařilo otevřít příklad je značně zjednodušen předpokládá se, že soubor se vejde do jediného paketu o max. 100 bytech

24 Klient int Init_DLL(WORD version) { WSADATA wsadata; return WSAStartup(version, &wsadata); } specialita WIN nutnost inicializovat winsock.dll SOCKET Create_tcp_socket(void) { SOCKET s; s = socket(pf_inet,sock_stream,ipproto_tcp); return s; } int Set_sock_rcv_timeout(SOCKET s, int milisec) { return setsockopt(s, SOL_SOCKET,SO_RCVTIMEO,(char *)&milisec,sizeof(milisec)); }

25 if ((s=create_tcp_socket())==invalid_socket) { printf("nepodarilo se vytvorit socket."); getchar(); return 2; } err=set_sock_rcv_timeout(s,10000); ZeroMemory((void*)&addr,sizeof(addr)); addr.sin_family = AF_INET; addr.sin_port = htons(4242); addr.sin_addr.s_un.s_addr = inet_addr(" "); printf("spojuji se se serverem...\n"); if (connect(s,(sockaddr*)&addr,sizeof(addr))!= 0) { printf("spojeni se nepodarilo navazat...\n"); closesocket(s); return 2; }

26 send(s,"text.txt",9,0); printf("cekam na data\n"); int prijato; addr_len = sizeof(addr); if ((prijato=recv(s,paket,100,0))>0) { if (paket[0]==-1) { printf("server soubor nenalezl"); break; } else { for(int i=1;i<prijato;i++) putchar(paket[i]); } } closesocket(s); WSACleanup();

27 Server ZeroMemory((void*)&addr,sizeof(addr)); addr.sin_family = AF_INET; addr.sin_port = htons(4242); addr.sin_addr.s_un.s_addr = INADDR_ANY; if (bind(s,(sockaddr FAR *)&addr,sizeof(addr))!=0) { printf("nepodarilo se provest bind"); closesocket(s); WSACleanup(); return 2; }

28 printf("pasivuji socket...\n"); if(listen(s,10)==socket_error) { printf("nepodarilo se vytvorit frontu"); closesocket(s); WSACleanup(); return 2; } addr_len=sizeof(addr_from); novy_s = accept(s,(sockaddr*)&addr_from,&addr_len); printf("prisel pozadavek...\n"); recv(novy_s,jmeno,256,0); printf("pozadavek na soubor %s\n",jmeno); // načtení souboru send(novy_s,packet,celkem_precteno+1,0);

29 Princip socketů je stále využíván i v nových programátorských prostředcích!

30 Programování pomocí OOP (objektově orientovaného programování)

31 JAVA sockety, třídy pro práci s IP adresou atd. Microsoft MFC objektové prostředí pro tvorbu aplikací ve Windows.NET pro síťové poskytuje pouze zapouzdřený socket jako CSocket definovány třídy na vyšší úrovni (TCPClient)

32 Co je OOP? počátky programování strukturované programování posloupnost operací (příkazů) nad relativně jednoduchými daty (matematické výpočty) svět se skládá z objektů, které mají určité vlastnosti; objekty mají mezi sebou nějaké vztahy, něco se s nimi děje

33 v OOP základní datový prvek objekt sdružuje (zapouzdřuje) data (tzv. atributy) a funkcionalitu (operace nad daty metody) definice podoby objektu se nazývá třída (class) termínem třída se také někdy označuje souhrn objektů stejných vlastností některé objektové programovací jazyky: C++, Java, SmallTalk, Delphi (objektový Pascal)

34 Příklad (v jazyce C++): // definice struktury adresa typedef struct { char Ulice[20]; //typ retezec int Cislo; char Mesto[20]; } Adresa;

35 // definice třídy osoba class Osoba { char Jmeno[20]; //atributy char Prijmeni[30]; char RC[12]; Adresa adresa; int Pocet_deti; Osoba* deti[5]; int Ma_narozeniny(); void Pridej_dite(Osoba *dite); Osoba(); }; Konstruktor Atribut strukturovaného datového typu Odkaz (ukazatel) na jiný objekt (zde pole 5 ukazatelů) Metody

36 konstruktor inicializuje objekt Osoba::Osoba { Pocet_deti = 0; } příklad definice metody: void Osoba::Pridej_dite(Osoba* dite) { deti[pocet_deti] = dite; Pocet_deti = Pocet_deti + 1; }

37 program obsahuje deklaraci objektů // zde deklarace dvou objektů typu osoba, // konstruktor je automaticky vyvolán Osoba zamest, dite; // staticky Osoba *sef = new Osoba(); //dynamicky kód - operace s atributy, volání metod //POZOR, následující operace přiřazení řetězců nejsou v jazyku C správně, zápis je jen pro ilustraci

38 zamest.jmeno = "Josef"; zamest.prijmeni = "Novák"; zamest.adresa.ulice = "Hradební"; dite.jmeno = "Markéta"; dite.prijmeni = "Nováková"; zamest.pridej_dite(&dite); zamest.ma_narozeniny(); atd.

39 V OOP se využívají některé další techniky: dědičnost nově definovaná třída dědí atributy a metody po předcích; metoda může být předefinována řízení přístupu k atributům a metodám private proměnnou nebo metodu nelze použít mimo objekt přetěžování např. více metod se stejným jménem a různým kódem lišící se parametry strukturované ošetření chyb výjimky při chybě se vyhodí výjimka; výjimky se ošetřují v kódu na jednom místě (na dané úrovni)

40 Princip používání výjimek try { kód if (chyba) throw Vyjimka_sit } catch Vyjimka_sit { reakce na chyby } obsloužení vyjímky vznik výjimky

41 JAVA

42 Síťová komunikace v JAVě všechny třídy týkající se sítě jsou soustředěny v knihovně (balíčku) java.net tříd a přidružených definicí je mnoho: asi 36 tříd týkajících se komunikace 12 souvisejících výjimek 6 rozhraní (interface) většina původní složité komunikace pomocí socketů je zjednodušena díky proudům

43 Balík java.net obsahuje především: třídu pro adresaci InetAddress, URL třídy pro TCP komunikaci URLConnection, Socket, ServerSocket třídy pro UDP komunikaci DatagramPacket, DatagramSocket výjimky ProtocolException, SocketException, ConnectException, PortUnreachableException, UnknownHostException,

44 Třída InetAddress objekty nesou IP adresu, tj. 32 resp. 128 bitové číslo bez znaménka implementuje IPv4 i IPv6 má potomky Inet4Address a Inet6Address adresa může být typu unicast nebo multicast tj. paket se má dodat na jedno či více míst nemá přímo přístupné konstruktory, objekty jsou vraceny statickými funkcemi

45 Metody InetAddress getbyname( String host ) adresa hostitele dle DNS. InetAddress[ ] getallbyname( String host ) adresy hostitele dle DNS. InetAddress getbyaddress ( byte[ ] addr ) vytvoří objekt podle adresy zapsané v normálním poli InetAddress getlocalhost( ) adresa lokálního hostitele, tj. moje

46 byte [ ] getaddress( ) adresa po bytech. String gethostaddress( ) textová reprezentace adresy hostitele. String gethostname( ) jméno hostitele

47 Příklad: InetAddress a=inetaddress.getbyname("www.seznam.cz"); byte[ ] b=a.getaddress( ); // rozklad na slabiky System.out.println( b[0] + "." +b[1] +"."+ b[2] +"."+ b[3] );

48 Třída URL nese informace o lokalitě zdroje přetížené konstruktory umožňují vytvořit URL jednak pomocí plné specifikace řetězem, jednak pomocí jednotlivých částí URL při nesprávném zadání vyhodí výjimku MalformedURLException.

49 Metody getprotocol( ), gethost( ), getfile( ),... umožňují vybírat části URL. URLConnection openconnection( ) vrací objekt typu URLConnection, který reprezentuje spojení (např. komunikaci pomocí http) se vzdáleným objektem, identifikovaným daným URL

50 Třída URLConnection abstraktní třída reprezentující komunikační kanál mezi aplikací a URL třídy (potomci) HttpURLConnection a HttpsURLConnection podporují přenos HTML stránek protokolem http parametrem konstruktoru je URL vzdáleného počítače spojení se navazuje metodou connect vlastní přenos dat se realizuje pomocí proudů (Stream)

51 Ukázka: URL url = new URL("http://www.seznam.cz"); URLConnection connection = url.openconnection(); connection.connect(); InputStream is = connection.getinputstream();

52 Třída Socket implementuje klientský socket Příklady konstruktorů Socket() vytvoří nespojený socket Socket(InetAdress host, int port) vytvoří socket a spojí se (!) se vzdáleným počítačem Socket(String host, int port)

53 bind(), connect() metody známé z rozhraní BSD socket, (použití při vytváření nespojeného socketu) InputStream getinputstream() OutputStream getoutputstream() vrací vstupní a výstupní proudy, které slouží pro zasílání dat v paketech Příklad dalších metod: getlocaladdress(), isconnected()

54 Příklad klienta jednoduchý www klient try { Socket sock2 = new Socket("www.linuxsoft.cz", 80); BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(sock2.getInputStream())); BufferedWriter bw = new BufferedWriter( new OutputStreamWriter(sock2.getOutputStream())); bw.write(request); // zapíšeme http paket bw.flush(); String line = ""; while (line!= null) { line = br.readline(); if (line!= null) System.out.println(line); } sock2.close(); }

55 Třída ServerSocket implementuje funkce koncového místa TCP spojení na straně serveru funkce souvisí jen s navazováním spojení vlastní přenos dat pomocí TCP je realizován třídou (Socket)

56 Metody přetížené konstruktory ServerSocket povinným parametrem je port, na který je socket vázán dále je možné specifikovat délku fronty požadavků a omezit lokální adresu IP (má-li počítač více IP rozhraní) InetAddress getinetaddress() vrací lokální IP adresu, na kterou je socket vázán int getlocalport() vrací lokální port

57 Socket accept() throws IOException čeká na příchozí volání a vrací instanci třídy Socket implaccept(socket s) throw IOException umožňuje v potomcích implementovat vlastní navázání spojení, např. pomocí SSL setsotimeout(int tout), getsotimeout() nastavení a zjištění časových limitů close() uzavření socketu

58 Příklad klienta - ping String s = args[1] + "\n"; byte [] message = s.getbytes(); int msglen = args[1].length(); Socket data = null; try { data = new Socket(atgs[0],port); } catch (IOException e) { System.out.println(e);System.exit(3); }

59 try { OutputStream out = data.getoutputstream(); BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader(data.getOutputStream())); out.write(message); out.flush(); String response = in.readline(); System.out.println("Prislo: " + response); in.close(); out.close(); } catch (IOException e) { System.out.println(e); } finaly { data.close(); }

60 Příklad serveru - ping Socket control = null; try { control = new ServerSocket(port); } catch (IOException e) { System.out.println(e);System.exit(1); } Socket data = null; System.out.println("Cekam na prichod pozadavku\n");

61 try { data = control.accept(); } catch (IOException e) { System.out.println(e); break; } try { OutputStream out = data.getoutputstream(); BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader(data.getOutputStream())); String inputline = in.readline(); inputline = inputline + "\n"; out.write(inputline.getbytes()); out.flush(); in.close(); out.close(); } catch { } finaly { data.close(); }

62 Třída DatagramPacket třída připravuje datagramy UDP k odeslání a příjmu DatagramPacket(byte [] ibuf, int ilen) vytvoří paket určený pro příjem (prázdný paket) DatagramPacket(byte [] ibuf, int ilen, InetAddress iaddr, int port) připraví paket určený k vysílání

63 getlength(), getdata(), getport(), getaddress() podporují analýzu paketu význam funkcí je zřejmý

64 Třída DatagramSocket představuje zapouzdřený socket pro odeslání a příjem UDP datagramů Konstruktory: DatagramSocket() DatagramSocket(int port) DatagramSocket(int port, InetAddress a) socket spojený s danou lokální adresou

65 send (DatagramPacket p) receive (DatagramPacket p) odeslání a příjem UDP paketu close() uzavření paketu Poznámka: třída MulticastSocket umožňuje posílat přes sockety IGMP pakety

66 Microsoft.NET

67 Prostředí.NET generace systému vývoje aplikací pro operační systémy Windows založeném na řízeném běhovém prostředí založeno na OOP je realizováno pomocí velkého počtu speciálních tříd podporuje více programovacích jazyků C++, C#, J++, Visual Basic

68 Třídy IPEndPoint TCP/UDP komunikace práce s IP adresou a portem TcpClient, TcpListener spojovaná služba UdpClient nespojovaná služba

69 IPEndPoint nese informaci o adrese a portu atributy Address, AdressFamily, Port zajímavé metody ToString převede adresu na řetězec Create vytvoří objekt podle socketu

70 TCPClient zapouzdřuje kompletní TCP komunikaci pro stranu klienta zajímavé atributy ReceiveBufferSize, ReceiveTimeout, SendBufferSize zajímavé metody Connect(IPEndpoint endpoint) spojí se se serverem na adrese dané parametrem endpoint

71 NetworkStream GetStream() vrátí objekt typu Stream, pomocí jehož metod zasíláme/přijímáme data; zasílání dat se neprovádí přímo pomocí metod této třídy Close() uzavření spojení

72 TCPListener zapouzdřuje kompletní TCP komunikaci pro stranu serveru zajímavé atributy LocalEndpoint informace o mé adrese a portu zajímavé metody Start() začíná poslouchat na portu, ekvivalentní funkci listen()

73 Socket AcceptSocket(), TcpClient AcceptTcpClient() vrací nový socket nebo objekt typu klient, pomocí kterého se zajišťuje další komunikace NetworkStream GetStream() bool Pending() dotaz, zda není ve frontě nevyřízený požadavek na spojení

74 Ukázka v C# //vytvorime instanci posluchace pro urcity //TCP port TcpListener listener = new TcpListener(IPAddress.Loopback, 2000); TcpClient client = null; try { //zacneme naslouchani na urcenem portu listener.start(); //pockame na pripojeni nejakeho klienta client = listener.accepttcpclient();

75 //po pripojeni si vyzvedneme proud a nacteme z nej data Stream clientstream = client.getstream(); StreamReader reader = new StreamReader(clientStream); string content = reader.readtoend(); } catch (Exception ex) { Console.WriteLine(ex.ToString()); }

76 UDPClient zapouzdřuje kompletní UDP komunikaci; využívají jej obě strany zajímavé metody Send(byte[ ] data, int velikost) zašle druhému počítači UDP paket byte[ ] Receive(ref IPEndPoint remoteep ) čeká na příchod a přijme UDP paket data vrátí v poli bytů vedlejší efekt je adresa, odkud paket přišel

77 Connect(IPEndPoind remoteep) do vlastních datových struktur uloží adresu a port cíle (spojení se ale nerealizuje, je to UDP!)

78 Přístup k www Třída WebClient implementuje kompletní www klient s možností stahování dat, souborů umožňuje download a upload ve formě souborů z/na server download a upload dat (tj. do pole) přistupovat k datům na serveru přímo jako k souboru

79 WebClient zajímavé atributy BaseAddress URI adresa serveru zajímavé metody DownloadData, DownloadFile UploadData,UploadFile OpenRead, OpenWrite otevře stream ke vzdálenému souboru

80 Ukázka v C# WebClient client = new WebClient(); Console.Write("Zadejte URI (napr. ) : "); //nacteme URI string uri = Console.ReadLine(); Console.Write("Zadejte nazev stazeneho souboru (napr. C:/new.txt) :"); //nacteme kam se ma soubor ulozit string filename = Console.ReadLine();

81 try { //stahneme soubor client.downloadfile(uri, filename); Console.WriteLine("Soubor byl stazen."); } catch(webexception ex) { Console.WriteLine("Pri stahovani souboru } doslo k vyjimce : {0}", ex.tostring());

82 Další třídy pro práci v síti Uri práce s řetězcem URI (porovnání, parsing) IPAddress Dns GetHostEntry, Resolve WebRequest, WebResponse podle URI umí posílat/přijímat protokoly HTTP, HTTPS, FILE, FTP

83 Co na závěr podporu IP sítí mají i jiné jazyky, např. Python sockety HTTP, FTP, SMTP

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např.

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. objekt rysy javy - zavedení jasného pořádku a etikety - přísné

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářská práce 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikace pro profilování přístupových seznamů Matěj

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Radek Podgorný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Operační

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

SKRIPTOVACÍ TECHNIKY MICROSOFTU

SKRIPTOVACÍ TECHNIKY MICROSOFTU SKRIPTOVACÍ TECHNIKY MICROSOFTU Martin Molhanec ČVUT-FEL, K-313, Technická 2, 166 27 PRAHA 6, Dejvice, ČR Abstrakt Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference s vybranými skriptovacími technologiemi

Více

PKO výpisky ke zkoušce

PKO výpisky ke zkoušce PKO výpisky ke zkoušce Úvodem: Podívat se na Xfort, jsou tam nějaké odkazy na to z čeho se učit: http://www.exfort.org/forumbb/viewtopic.php?t=1551 Přednáška 1 úvod Historie síťových technologií: 1. nejdříve

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Osnova = Služby sítě = DNS Domain Name System = DNSSEC DNS Secure = DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol = DHCP Relay Služby sítě - DNS Domain Name System

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření průmyslová počítačová technika... jednotky vstupů a výstupů software pro řízení průmyslových procesů... MES... SQL USB... EIB... TCP/IP... HTTP... DHTML Dlouho připravovaný systém Control Web 5 je již

Více

STAVOVÝ FIREWALL V FPGA

STAVOVÝ FIREWALL V FPGA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS STAVOVÝ FIREWALL

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy Firmware Je zcela základní programové vybavení, které bývá integrální

Více

ArcTel Technická příručka

ArcTel Technická příručka ArcTel Technická příručka Tomáš Vaněk, 1996-2015 Revidováno: 19. 7. 2015 Technická příručka je nedílnou součástí programového produktu ArcTel a je spolu s ním chráněna dle autorského zákona. Kopírování

Více

Syntaxe vyjímek. #include #include using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private:

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private: Vyjímky. Pod pojmem výjimka se rozumí nějaká výjimečná situace, která nastane v dané funkci. V jazyce C i C++ se často používá návratových hodnot funkcí, které vracejí úspěšnost provádění nějaké operace

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. WEBGRAPHS Generátor grafů matematických funkcí jako server control v asp.net. 2007 Michal Horák

DIPLOMOVÁ PRÁCE. WEBGRAPHS Generátor grafů matematických funkcí jako server control v asp.net. 2007 Michal Horák PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE WEBGRAPHS Generátor grafů matematických funkcí jako server control v asp.net 2007 Michal Horák Místopřísežně prohlašuji,

Více