Česko-německý katalog sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-německý katalog sociálních služeb"

Transkript

1 Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Centrum komunitní práce Ústí nad Labem a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie Dieser Produkt ist durch finanzielle Förderung der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIA entstanden. Für den Inhalt dieses Dokumentes ist ausschließlich das Centrum komunitní práce Ústí nad Labem verantwortlich und der Inhalt kann nicht als ofizielle Meinung der Europäischen Gemeinschaft verstanden werden.

2 Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen

3 OBSAH INHALT Úvodní slovo 4 Péče o seniory 6 Péče o osoby s postižením 16 Péče o děti a mládež 36 Péče o etnické menšiny 48 Péče o osoby ohrožené drogou 54 Péče o různé cílové skupiny Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 82 Česko-německá agentura 86 Kontakty 87 Vorwort 4 Seniorenfürsorge 6 Fürsorge für Menschen mit Behinderung 16 Fürsorge für Kinder und Jugendliche 36 Fürsorge für ethnische Minderheiten 48 Fürsorge für Menschen, die durch Droge gefährdet sind 54 Verschiedene Zielgruppen Sozialplan der Fürsorge der Stadt Ústí nad Labem 82 Die Deutsch-Tschechische Agentur 86 Kontaktliste 87 3

4 ÚVODNÍ SLOVO VORWORT Vážení přátelé, 1. ledna 2007 jsme vstoupili do nového programového období strukturálních fondů Evropské unie, v jehož rámci lze až do konce roku 2013 získat finanční podporu EU pro projekty různého charakteru. Jedním z těchto programů je i společný Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Příležitost ucházet se o finanční prostředky mají všichni občané, soukromé i veřejné svazy, úřady, komunity, nositelé vzdělávání, poradenské organizace, malé a středně velké podniky, a to jako nositelé a partneři projektů přeshraničního charakteru, jejichž hlavním hlediskem není pouze jejich odborný přínos, nýbrž v první řadě jejich přeshraniční dopad. Výborným předpokladem pro navazování a prohlubování euroregionálních partnerství, která jsou významná pro rozvoj obou sousedních regionů, je společná hranice mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V tomto směru jsem velmi uvítal vznik Česko-německé agentury, jež je výstupem přeshraničního projektu, realizovaného Centrem komunitní práce Ústí nad Labem. Doposud tato agentura napomohla bezmála třiceti organizacím působícím v sociální ekonomice, a to formou vzdělávání v oblasti přeshraničního managementu a při vývoji pilotních projektů směřovaných do příhraniční oblasti. Samotné město Ústí nad Labem má dlouholeté zkušenosti s realizací projektů přeshraničního charakteru, v jejichž rámci došlo za přispění Centra komunitní práce Ústí nad Labem a nově i Česko-německé agentury, k prohloubení spolupráce s partnerským městem Chemnitz a k vzájemnému rozvoji obou měst. Počátky tohoto partnerství sahají do roku Na základě této spolupráce byla v roce 2003 podepsána úmluva o partnerství, která podporuje spolupráci obou stran v rámci iniciativ a podpůrných programů Evropské unie. Věřím, že se nám v novém programovacím období EU společně podaří využít služeb nabízených Česko-německou agenturou v oblasti přeshraničního managementu a v neposlední řadě šancí, které nabízí sousedství a blízkost obou příhraničních regionů, ve kterých žijeme. Mgr. Arno Fišera náměstek primátora města Ústí nad Labem Sehr geehrte Damen und Herren, am 1. Januar 2007 traten wir in die neue Förderperiode der Strukturfonds der Europäischen Union ein, in der man bis Jahresende 2013 finanzielle Unterstützung durch EU-Mittel für Projekte verschiedener Art erhalten kann. Eines dieser Programme ist das gemeinsame Ziel 3 Programm zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Gelegenheit, sich um die Finanzmittel zu bewerben, haben alle Bürger, private wie öffentliche Verbände, Behörden, Kommunen, Bildungsträger, Beratungsunternehmen, kleine und mittelständische Betriebe beiderseits der Grenze als Träger oder Partner der Projekte grenzüberschreitenden Charakters. Wobei nicht allein der fachliche Nutzen im Vordergrund steht, sondern vor allem die grenzübergreifende Projektauswirkung. Die beste Voraussetzung für die Anknüpfung und Vertiefung der euroregionalen Partnerschaften, die zur Entwicklung beider Nachbarregionen von großer Bedeutung sind, stellt die gemeinsame Grenze zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen dar. In dieser Hinsicht begrüßte ich die Gründung der Deutsch-Tschechischen Agentur als Ergebnis des grenzüberschreitenden Projektes, das vom Centrum komunitní práce Ústí nad Labe realisiert wurde. Die Agentur unterstützte bisher fast dreißig in der Sozialwirtschaft tätige Organisationen und zwar in Form von Ausbildung im Bereich des grenzüberschreitenden Managements und Beratung bei der Entwicklung von Pilotprojekten, die im Grenzgebiet durchgeführt wurden. Auch die Stadt Ústí nad Labem selbst verfügt über eigene langjährige Erfahrungen mit der Umsetzung grenzüberschreitender Projekte, in deren Rahmen, mit Unterstützung des Centrum komunitní práce und der neu entstandenen Deutsch-Tschechischen Agentur, die Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Chemnitz vertieft und ein Beitrag zur beiderseitigen Entwicklung der Städte geleistet wurde. Der Beginn der Städtepartnerschaft reicht in das Jahr 1970 zurück. Auf der Grundlage dieser Zusammenarbeit wurde im Jahr 2003 die Vereinbarung über die Partnerschaft abgeschlossen, die die gegenseitige Zusammenarbeit im Rahmen von Initiativen und EU-Förderprogrammen unterstützt. Für die neue EU-Förderperiode hoffe ich, dass es uns gemeinsam gelingt, sowohl die durch die Deutsch-Tschechische Agentur angebotenen Dienstleistungen in dem Bereich des grenzüberschreitenden Managements als auch die Chancen zu nutzen, die unsere Nachbarschaft und die Nähe beider Grenzregionen, in denen wir leben, bieten. Mgr. Arno Fišera Stellvertretender Oberbürgermeister der Stadt Ústí nad Labem 4

5 ÚVODNÍ SLOVO VORWORT Vážení kolegové, Česko-německá agentura Vám představuje dokument s názvem Česko-německý katalog sociálních služeb, který vznikl v rámci stejnojmenného přeshraničního projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA z Fondu malých projektů prostřednictvím Euroregionu Elbe/ Labe. Projekt byl realizován v období od července do října Impuls pro vznik Katalogu vzešel na základě zkušeností Centra komunitní práce Ústí nad Labem, získaných v průběhu několikaleté praxe v přeshraničním managementu, kdy bylo zjištěno, že většina organizací působících v Euroregionech Labe a Krušnohoří má motivací pro přeshraniční spolupráci, avšak často nemá dostatek informací o potencionálních projektových partnerech ze sousední země. Česko-německý katalog sociálních služeb, první dvojjazyčný dokument podobného charakteru na obou stranách hranice, si klade za cíl poskytnutí podpory zájemcům o přeshraniční spolupráci. Konkrétně se jedná o usnadnění prvního kroku v zasíťování služeb nalezení vhodných projektových partnerů. Právě tento krok představuje jeden ze strategických předpokladů pro čerpání finančních prostředků určených na česko saskou přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Evropské unie Potřebnost vzniku katalogu potvrdily výstupy dvou workshopů, které se uskutečnily v rámci spolupráce partnerských měst Ústí nad Labem a Chemnitz za účasti představitelů a zástupců obou měst a organizací působících v sociální ekonomice na obou stranách hranice. Dokument, který držíte v rukou přináší prezentaci 73 českých a 37 německých organizací, jejichž činnost je směřována do sociální oblasti s diferencovanou cílovou skupinou. Konkrétně se jedná o péči o seniory, osoby s postižením, etnické menšiny, osoby ohrožené drogou, děti a mládež a další. Součástí katalogu je prezentace cílů 3. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem, které mají být naplňovány v průběhu příštích tří let. Projektový tým děkuje městům Ústí nad Labem a Chemnitz za podporu při vzniku prvního Česko-německého katalogu sociálních služeb. Mnoho úspěchů v navazování partnerství a při realizaci projektů přeshraničního charakteru Vám přejí PhDr. Lenka Krbcová Mašínová ředitelka Centra komunitní práce Mgr. Marta Vodičková za Česko-německou agenturu Sehr geehrte KollegInnen, die Deutsch-Tschechische Agentur stellt Ihnen das Dokument mit dem Titel Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen vor, das im Rahmen des gleichnamigen grenzüberschreitenden Projektes entstand, das von der Europäischen Union, im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIA aus dem Kleinprojektfonds der Euroregion Elbe/Labe gefördert wurde. Das Projekt wurde von Juli bis Oktober 2007 realisiert. Der Impuls für die Katalogerstellung geht von den Erfahrungen aus, die das Centrum komunitní práce Ústí nad Labem während mehrjähriger Tätigkeit im Bereich des grenzüberschreitenden Managements gewonnen hat. Man stellte fest, dass die Mehrheit der in den Euroregionen Elbe und Erzgebirge tätigen Organisation für grenzüberschreitende Zusammenarbeit motiviert ist, jedoch mangelt es ihnen oft an genug Informationen über die potentiellen Projektpartner aus dem Nachbarland. Der Deutsch-Tschechische Katalog der Sozialdienstleistungen, das erste zweisprachige Dokument dieser Art auf beiden Seiten der Grenze, setzt sich zum Ziel Interessenten an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu unterstützen. Genau gesagt handelt es sich um die Erleichterung des ersten Schrittes bei der Dienstleistungsvernetzung dem Finden geeigneter Projektpartner. Gerade dieser Schritt ist eine der grundsätzlichen Voraussetzungen für den Erhalt der Finanzmittel, die in der neuen EU-Förderperiode für die tschechisch-sächsische Zusammenarbeit bestimmt sind. Den Bedarf für einen solchen Katalog bestätigten Ergebnisse aus zwei Workshops, die im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten Ústí nad Labem und Chemnitz stattfanden. An diesen Arbeitstreffen nahmen sowohl Vertreter der beiden Städte als auch der auf beiden Grenzseiten in der Sozialwirtschaft tätigen Organisationen teil. Das Dokument, das Sie im Moment in der Hand halten, enthält Präsentationen von 73 tschechischen und 37 deutschen Organisationen, deren Tätigkeit sich auf den Sozialbereich mit differenzierten Zielgruppen richtet. Konkret handelt es sich um die Seniorenfürsorge, Fürsorge für Menschen mit Behinderung, Fürsorge für ethnische Minderheiten, Fürsorge für Kinder und Jugendliche, Fürsorge für Menschen, die durch Drogen bedroht sind und andere. Ein Bestandteil des Kataloges ist der 3. Sozialplan der Fürsorge der Stadt Ústí nad Labem mit seinen Zielen, die in den nächsten drei Jahren erfüllt werden sollen. Das Projektteam möchte sich bei den Stadtverwaltungen der Städte Ústí nad Labem und Chemnitz für die Unterstützung bei der Erstellung des ersten Deutsch-Tschechischen Kataloges der Sozialdienstleistungen bedanken. Viel Erfolg beim Anknüpfen von Kontakten in den Partnerstädten und bei der Umsetzung von Projekten grenzüberschreitenden Charakters wünschen Ihnen PhDr. Lenka Krbcová Mašínová die Direktorin des Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Mgr. Marta Vodičková für die Deutsch-Tschechische Agentur 5

6 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 1. Domov pro seniory Dobětice a Moderní bezbariérové zařízení poskytující celoroční ubytování a péči seniorům. Seniorům je k dispozici stálá zdravotní služba i ošetřovatelská péče. Základní péči o zdraví zajišťují v nepřetržitém provozu zdravotní sestry, ošetřovatelky, pečovatelky a lékaři. Ubytování v jedno a dvou lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, stravování, sociální a sociálně právní služby, zajištění návštěvní lékařské péče (praktický, zubní a oční lékař, psychiatr), kvalifikovaná fyzioterapie rehabilitace. Možnost ubytování formou azylového pobytu určeno pečujícím rodinám. Zajištěn pravidelný úklid a praní prádla. Ve volném čase je možné využít truhlářskou a keramickou dílnu ručních prací, lze zahradničit, cvičit, zpívat ve sboru, zapojit se v kroužku vaření a pečení. Domov spolupracuje s dobrovolníky, organizuje kulturní a sportovní akce a zájezdy. Nabídka aktivit je pravidelně uváděna v měsíčníku domova. Pro veřejnost je otevřen SENIOR KLUB. Adresa: Šrámkova 38/A, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 1. Seniorenheim Dobětice Es handelt sich um eine barrierenfreie Einrichtung, die den Senioren eine ganzjährige Betreuung anbietet. Den Senioren stehen permanenter Gesundheitsdienst und permanente Krankenpflege zur Verfügung. Die primäre Gesundheitspflege sichern rund um die Uhr die Krankenschwester, Pflegerinnen, Fürsorgerinnen und Ärzte. Unterkunft in Ein- und Doppelbettzimmern mit eigener Ausstattung, Verpflegung, soziale und rechtliche Dienstleistungen, Gewährleistung der ärztlichen Betreuung (Allgemein-, Zahn- und Augenarzt, Psychiater), qualifizierte Physiotherapie Rehabilitation. Für die Familienangehörige steht Möglichkeit des zeitweiligen Aufenthaltes zur Verfügung. Man sichert für regelmäßiges Aufräumen und Wäschewaschen. In der Freizeit können die Klienten an den Tätigkeiten der Tischlerei und Keramikhandwerkstatt, an verschiedenen Sportaktivitäten, am Singen im Chor, am Kochen und Backen teilnehmen. Das Heim arbeitet mit Freiwilligen zusammen, organisiert Ausflüge, Kultur- und Sportveranstaltungen. Das Angebot wird regelmäßig in der Monatsschrift des Seniorenheimes aktualisiert. Für die Öffentlichkeit steht der Seniorenklub zur Verfügung. Adresse: Šrámkova 38/A, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 6

7 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 2. Domov pro seniory Severní Terasa a Hlavním účelem organizace je poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Bezbariérový domov pro seniory je umístěn v klidném a příjemném prostředí. Areál domova je obklopen velkou zahradou využívanou ke společným sportovním a kulturním akcím. Ubytování, stravování, sociální a sociálně právní služby, zajištění lékařské, zdravotní a ošetřovatelské péče, rehabilitace kondiční cvičení, vodoléčba, sauna, parafín, ultrazvuk, dechová cvičení apod. Aktivity a možnost zapojení do zájmových kroužku: canisterapie, petterapie, muzikoterapie, relaxace, meditace, trénování paměti, aromaterapie, keramika, ruční práce, výtvarné práce, vaření, četba literatury, sport. Organizujeme kulturní a společenské hry. Organizujeme kulturní a společenské akce, zájezdy a společné rekreace. Adresa: V klidu 3133/12, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 2. Seniorenheim Severní Terasa Das Anliegen der Organisation ist die Gewährleistung von sozialen Dienstleistungen solchen Personen, die insbesondere auf Grund ihres Alters vermindert selbstgenügsam sind und deren Situation eine regelmäßige Hilfe einer anderen Person erfordert. Das barrierenfreie Heim befindet sich in ruhiger Gegend und ist mit einem Garten umgeben, der für gemeinsame Sport- und Kulturveranstaltungen geeignet ist. Unterkunft, Verpflegung, Sozial- und Rechtsberatung, Gewährleistung von Arzt-, Gesundheits- und Betreuungspflege, Rehabilitation Turnen, Wasserheilverfahren, Sauna, Parafin, Ultraschall, Atemübungen usw. Aktivitäten und Möglichkeit der Teilnahme an Interessenzirkeln, Canis-, Pet-, Aroma- und Musiktherapie, Entspannung, Meditation, Gedächtnistrainig, Keramikwerkstatt, Hand- und Kunstarbeiten, Literaturzirkel und Sport. Es werden Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen, Ausflüge und gemeinsame Erholungsaufenthalte organisiert. Adresse: V klidu 3133/12, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 7

8 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 3. Domov pro seniory Velké Březno a Pobytové zařízení pro občany pobírající starobní či plný invalidní důchod. Domov se nachází v obci Velké Březno cca 10 km od Ústí nad Labem v klidném prostředí s výhledem na České středohoří a řeku Labe. V domově se nachází mj. oddělení specializované na poruchy kognitivních funkcí v důsledku demence. Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích v komplexu 4 budov. Celoroční a přechodný pobyt, SOS lůžka. Stravování, ošetřovatelská a zdravotní péče, telefonické a osobní poradenství v oblasti péče o člověka s demencí, kinezioterapie (sportovní hry, soutěže, trénink paměti, ruční práce, zpěv, výlety). Doplňkové služby: praní, žehlení, mandlování, možnosti denních pobytů pro obyvatele z okolí, účast na pořádaných kulturních akcích, internetová kavárna, bohoslužby. Adresa: Klášterní 1, Velké Březno Telefon: Fax: Web: 4. Domov pro seniory Krásné Březno a Zařízení sociálních služeb s poskytováním pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Součástí bezbariérové budovy je zahrada. Ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích, které jsou standardně vybaveny vestavěným nábytkem, kuchyňskou linkou a samostatným sociálním zařízením. Komplexní a nepřetržitá péče, zdravotní zajištění, široká škála potřebných služeb včetně sociálních, vycházejících z individuálních potřeb obyvatel. Společenské akce s kulturním programem, sportovní akce a různé zájmové a vzdělávací kroužky. Domov vydává časopis Krásnobřezenský měsíčník, na jehož přípravě a obsahu se mohou klienti sami podílet. Přímo v objektu domova mohou obyvatelé navštěvovat kadeřnictví, pedikúru, knihovnu a čítárnu, rehabilitační místnost s tělocvičnou. Zařízení nabízí okolní komunitě pomoc v řešení krizové situace při náhlém zhoršení zdravotního stavu blízkých osob. Adresa: Rozcestí 798/9, Ústí nad Labem Krásné Březno Telefon: Fax: Web: 3. Seniorenheim in Velké Březno Aufenthaltseinrichtung für Bürger, die Altersrente oder Vollinvaliditätsrente beziehen. Das Heim befindet sich in der Ortschaft Krásné Březno, die ungefähr 10 Kilometer von Ústí nad Labem entfernt ist. Das Heim wird durch ruhige Gegend mit der Aussicht auf das Böhmische Mittelgebirge und die Elbe umgeben. Im Heim befindet sich unter anderem spezialisierte Abteilung für Störungen der Erkenntnisfunktionen auf Grund von Demenzerkrankung. Unterkunft in Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmern im Komplex von 4 Gebäuden. Ganzjähriger und zeitweiliger Aufenthalt, SOS-Bette. Verpflegung, Pflege- und Gesundheitsdienst, telefonische und persönliche Beratung im Bereich der Pflegeleistung für Menschen, die unter Demenz leiden. Kineziontherapie (Sportspiele und Wettbewerbe, Gedächtnistraining, Handarbeiten, Singen, Ausflüge). Ergänzungsdienstleistungen: Wäschewaschen, Bügeln, Wäscherollen, für die Leute aus der Umgebung besteht Möglichkeit der Tagesaufenthalte, Teilnahme an Kulturveranstaltungen, zur Verfügung stehen ein Internetcafé und Gottesdienste. Adresse: Klášterní 1, Velké Březno Telefon: Fax: Web: 4. Seiniorenheim in Krásné Březno Das Anliegen der Organisation ist die Gewährleistung von sozialen Dienstleistungen solchen Personen, die insbesondere auf Grund ihres Alters vermindert selbstgenügsam sind und deren Situation eine regelmäßige Hilfe einer anderen Person erfordert. Einen Bestandteil der Einrichtung stellt der barrierenfreie Garten dar. Unterkunft in Einzel- und Doppelbettzimmern, die standardmäßig mit eingebauten Möbeln, Küchenblock und Einzelbad mit Toilette ausgestattet sind. Komplexe und permanente Gesundheitspflege, breites Spektrum von Sozialdienstleistungen, die den individuellen Bedürfnissen der Klienten angepasst sind. Gesellschaftliche Sport- und Kulturveranstaltungen. Das Heim gibt eigene Monatsschrift Krásnobřezenský měsíčník heraus, an dessen Vorbereitung die Klienten selbst teilnehmen können. Direkt im Areal stehen den Klienten ein Frisör- und Fußpflegesalon, Bibliothek und Leseraum, Räume für Rehabilitation und Sporthalle zur Verfügung. Für Menschen aus der Umgebung bietet man Hilfeleistung beim Lösen ihrer Krisensituation oder bei plötzlicher Verschlechterung ihres Geusundheitszustandes an. Adresse: Rozcestí 798/9, Ústí nad Labem Krásné Březno Telefon: Fax: Web: 8

9 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 5. Domov pro seniory Chlumec a Pobytové zařízení pro občany pobírající starobní či invalidní důchod. Domov je jedním z nejstarších zařízení tohoto typu, budova pochází z roku V dnešní době slouží jako domov důchodců a zajišťuje seniorům komplexní služby. Domov se nachází ve velmi příjemném a klidném prostředí v blízkosti lesa, má vlastní zahradu. Ubytování, stravování, pečovatelská a ošetřovatelská péče, pravidelné návštěvy lékaře, sociálně právní poradenství, kvalifikovaná léčebná rehabilitace a fyzioterapie. Celodenní stravování, dle zdravotního stavu klienta. V domově je zřízeno oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a Klub důchodců. Zařízení nabízí bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití, zájmové kroužky, procházky do okolí, posezení v zahradě. Adresa: Pod Horkou 85, Chlumec Telefon: , Fax: Web: 6. Domov pro seniory Bukov a Pobytové zařízení pro občany pobírající starobní či invalidní důchod a občany zdravotně postižené. Domov je nejmodernějším zařízením města pro uvedené klienty. V objektu se nachází cvičné byty pro mentálně handicapované klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebořice. Ubytování v jedno až tří pokojových bytech. Stravování (pouze obědy), sociálně právní poradenství, 2x týdně ordinace lékaře, zdravotní a pečovatelská služba v pracovní dny, praní prádla, úklidy. Volnočasové aktivity práce v ergoterapeutické dílně, kulturní akce, společné dovolené, kondiční cvičení v tělocvičně, výlety, půjčování knih, možnost hrát kulečník. Adresa: Za Vozovnou 1, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Seniorenheim in Chlumec Aufenthaltseinrichtung für Bürger, die Altersrente oder Vollinvaliditätsrente beziehen. Es handelt sich um eine der ältesten Einrichtungen solcher Art, das Gebäude stammt aus dem Jahr 1862 und zurzeit wird es als Seniorenheim ausgenutzt, das komplexe Dienstleistungen für Senioren gewährleistet. Das Heim hat eine sehr ruhige Lage in der Nähe von einem Wald und verfügt über einen eigenen Garten. Unterkunft, Verpflegung, Pflege- und Betreuungsdienst, regelmäßige Arztbesuche, Sozial- und Rechtsberatung, qualifizierte Heilrehabilitation und Physiotherapie. Ganztägige Verpflegung gemäß dem Gesundheitszustand der einzelnen Klienten. Im Heim befindet sich Abteilung, wo erhöhter Pflegedienst geleistet wird. Weiter stehen den Klienten ein Seiniorenklub, Kultur- und Sportveranstaltungen, Interessenzirkel, Ausflüge in die Umgebung und Entspannung im Garten zur Verfügung. Adresse: Pod Horkou 85, Chlumec Telefon: , Fax: Web: 6. Seniorenheim Bukov Aufenthaltseinrichtung für Bürger, die Altersrente oder Vollinvaliditätsrente beziehen und für Menschen mit gesundheitlicher Behinderung. Es handelt sich um die modernste Einrichtung in der Region der Stadt Ústí nad Labem. Im Objekt befinden sich Trainingswohnungen für geistig behinderte Klienten aus dem Heim für Menschen mit gesundheitlichen Behinderungen in Všebořice. Unterkunft in Einzel- bis Dreibettzimmern. Verpflegung (nur Mittagessen), Sozial- und Rechtsberatung, 2x wöchentlich Sprechstunden des Arztes, an Arbeitstagen Gesundheits- und Pflegedienst, Wäschewaschen, Aufräumen. Freizeitaktivitäten Beschäftigung in der Ergotherapie-Werkstatt, Kulturveranstaltungen, gemeinsame Urlaube, Konditionstraining in der Turnhalle, Ausflüge, Bücherverleih und Billard. Adresse: Za Vozovnou 1, Ústí nad Labem Telefon: Fax:

10 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 7. Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi a Pobytové zařízení pro občany pobírající starobní či invalidní důchod. Ubytování v jedno a dvou pokojových bytech s kuchyňkou a hygienickým zařízením. Stravování, sociálně právní poradenství, 2x týdně ordinace lékaře, zdravotní a ošetřovatelská péče, rehabilitace, praní prádla, úklid. Pro trávení volného času zařízení nabízí společenské a kulturní vyžití na organizovaných akcích. Adresa: Orlická 1+3, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Pečovatelská služba Ústí nad Labem a Terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se ve vymezeném čase v domácnostech pečovaných osob. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální poradenství. Kondiční masáže, péče o vlasy a nehty, centrální tísňové volání. Adresa: Masarykova 781/318B, Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Web: 7. Seniorenheim Orlická und Obdachlosenasyl für Mütter mit Kindern Aufenthaltseinrichtung für Bürger, die Altersrente oder Vollinvaliditätsrente beziehen. Unterkunft in Einzel-und Doppelbettwohnungen mit eigener Küche, Bad und Toilette. Verpflegung, Sozial- und Rechtsberatung, 2x wöchentlich Sprechstunden des Arztes, Gesundheitsund Pflegedienst, Rehabilitation, Wäschewachen, Aufräumen. Freizeitaktivitäten in Form von gemeinsamen Gesellschafts- und Kulturveranstaltungen. Adresse: Orlická 1+3, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Pflegedienst Ústí nad Labem Terraindienst für Personen und Familien mit Kindern, die auf Grund von ihrem Alter, chronischer Erkrankung oder gesundheitlicher Behinderung verminderte Selbständigkeit haben und Hilfe einer anderen Person erfordern. Die Hilfe wird für befristete Zeit direkt in den Haushalten der betroffenen Personen geleistet. Hilfeleistung bei der Beherrschung der Alltagsleistungen Selbstpflege, Körperpflege, Sicherstellung der Verpflegung und des Haushaltes. Kontaktvermittlung an das Gesellschaftsleben und Gewährleistung der Sozialberatung. Massagen, Haarund Nagelpflege. Für die Klienten steht zentraler Notruf zur Verfügung. Adresse: Masarykova 781/318B, Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Web: 10

11 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 9. Denní centrum a informační centrum pro seniory Senior o.s. a Zařízení nabízí denní péči o seniory a informace pro tuto cílovou skupinu. Denní centrum pobyt pro seniory se speciálními programy a péčí o klienty postižené některým druhem demence (poruchy kognitivních funkcí). K dispozici jsou individuální a skupinové programy trénink paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, cvičení, petterapie. Služba je pod odbornou supervizí gerontopsychiatra. Informační centrum sociální poradenství seniorům a pečovatelským rodinám, odborné poradenství, krizová pomoc pro uvedenou cílovou skupinu, svépomocná skupina klientů a jejich rodinných pečovatelů, zdarma informační materiály, zajištění odborného gerontopsychiatrického vyšetření, školení, přednášky, tréninky. Centrum má vlastní dopravní službu pro seniory. Terénní sociální péče službu poskytují proškolené asistentky, jejichž úkolem je poskytovat společnost, pomoc a péči klientům přímo v jejich domácnosti po dobu, kdy tuto činnost nemohou provádět jejich obvyklí pečovatelé. Adresa: Lipová 11/23, Ústí nad Labem Telefon: , Web: 10. Opora, o.s. a Terénní služby sociálního charakteru pro seniory, tělesně a zdravotně postižené občany všech věkových kategorií a občany v přechodné sociální krizi, rodinné příslušníky a veřejnost. Za úhradu dle ceníku: celková koupel včetně mytí vlasů, běžné úkony osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, nákupy, udržování domácnosti, příprava a podání stravy, doprovody na vyšetření, na úřady, 24 hodinový dohled nad osobami, výchovná práce s dětmi. Přednášková a poradenská činnost v oblasti sociální pomoci informační servis, sociální poradenství, pomoc v prosazování práv a zájmů. Zařízení dále nabízí půjčovnu zdravotnických pomůcek pro děti i dospělé občany, taneční terapii a tématické besedy pro seniory. Adresa: GRAND, Velká Hradební 2, Ústí nad Labem Telefon: Tages- und Informationszentrum für die Senioren Senior, Bürgerverein Das Zentrum bietet Tagespflege um die Senioren und Informationsvermittlung für diese Zielgruppe an. Tageszentrum Aufenthalt für Senioren mit speziellen Programmen und Pflegeleistungen um die Klienten, die unter einer Form von Demenz leiden (Störungen der Erkennungsfunktionen). Zur Verfügung stehen Individuell- und Gruppenprogramme Gedächtnistraining, Reminiszenz, Pet- und Musiktherapie und Turnen. Der Dienst steht unter fachlicher Supervision des Gerontopsychologen. Informationszentrum Sozialberatung für Senioren und Pflegefamilien, Fachberatung, Krisenhilfe für die oben genannte Zielgruppe, Selbsthilfegruppe von Klienten und deren Familienfürsorger, kostenlose Verteilung von Informationsmaterialien, Gewährleistung fachlicher gerontopsychologischer Untersuchung, Schulungen, Vorlesungen und Trainingskurse. Das Zentrum verfügt über eigenen Verkehrsdienst für die Klienten. Terraine Sozialpflege die Dienstleistungen werden von Fachpersonal (ausgebildete Asisstentinnen) gewährleistet, das die Gesellschafts-, Hilfe- und Pflegeleistung für die Klienten direkt in deren Haushalten zur Aufgabe hat, wenn den Klienten ihre gewöhnlichen Betreuer nicht zur Verfügung stehen können. Adresse: Lipová 11/23, Ústí nad Labem Telefon: , Web: 10. Opora (dt. Unterstützung), Bürgerverein Gewährleistung von terrainen Sozialdienstleistungen für Senioren, Körper- und Gesundheitsbehinderte aller Alterskategorien und für Menschen, die sich in sozialer Übergangskrise befinden, für Familienangehörige und für die Öffentlichkeit. Bezahlte Dienstleistungen (sehe Preisliste): Gesamtbad inklusive Haarwaschen, allgemeine Leistungen der Körperpflege, einfache Pflegeleistungen, Einkäufe, Hausarbeiten, Zubereitung und Servieren von Gerichten, Begleitung zur Arztuntersuchung und zu den Behörden, Nonstopaufsicht über Klienten, Erziehungsarbeit mit Kindern. Vortrags- und Beratungstätigkeit im Bereich der Sozialhilfe Informationsservice, Sozialberatung, Hilfe bei der Durchsetzung von Rechten und Interessen der Klienten. Der Verein bietet weiter Verleih von Kompensationshilfsmitteln für Kinder und Erwachsene, Tanztherapie und thematische Vorlesungen für Senioren an. Adresa: GRAND, Velká Hradební 2, Ústí nad Labem Telefon:

12 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 11. Domov pokojného stáří sv. Ludmily a Zařízení rodinného typu pro seniory. Jedná se o nové, moderní a bezbariérové zařízení nízkokapacitního typu, umožňující maximální individuální péči. Komplexní péče o seniory s důrazem na jejich individuální potřeby stálá pečovatelská a ošetřovatelská služba, pravidelné návštěvy lékaře. Ubytování, stravování, úklid pokojů, praní prádla. Nedílnou součástí služeb je péče o společenské, duchovní, kulturní i sportovní vyžití všech klientů s ohledem na jejich individuální potřeby a přání. Seniorům, o které pečují jejich blízcí, zařízení nabízí možnost přechodného pobytu a péči v případě dovolené nebo nemoci. Součástí zařízení je kaple sv. Ludmily, kde se konají pravidelné bohoslužby. Dále se zde nachází kavárna s denním provozem, relaxační centrum, kadeřnictví, pedikúra a zahrada. Adresa: V Aleji 434, Chabařovice Telefon: Fax: Web: 11. Heim des ruhigen Alters St. Ludmila Das Heim ist für Senioren geeignet und hat eine Familienform. Es handelt sich um neue, moderne und behindertengerechte Kleineinrichtung, die maximale Individuellpflege ermöglicht. Komplexe Pflegeleistung für Senioren, wobei auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten extra Wert gelegt wird. Pflegeund Betreuungsdienst, regelmäßige Arztbesuche. Unterkunft, Verpflegung, Aufräumen und Wäschewaschen. Einen Pflegebestandteil stellen Gesellschafts-, Geistes-, Kultur- und Sportveranstaltungen dar, die allen Klienten zur Verfügung gestellt werden, jedoch werden dabei ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche in Acht genommen. Für Senioren, die von ihren Familienangehörigen betreut werden, bietet das Heim Möglichkeit eines zeitweiligen Aufenthaltes und Pflegeleistung während ihres Urlaubs oder Erkrankung. Einen Bestandteil der Einrichtung bildet die St. Ludmila-Kapelle, wo regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Den Klienten stehen ein Café, das täglich geöffnet ist, ein Eholungszentrum, Fußpflege und ein Garten zur Verfügung. Adresse: V Aleji 434, Chabařovice Telefon: Fax: Web: 12

13 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 12. Sociální péče o seniory a Sociální služba pro seniory poskytovaná Sociálním úřadem města Chemnitz. Návštěvy v domácnosti, poskytnutí pomoci v akutních případech, poradenství v oblasti ambulantní a trvalé péče, pomoc v oblasti příspěvků na péči, podpora alternativních forem bydlení. Adresa: Technisches Rathaus / Seniorenhilfe, Annaberger Straße 93, D Chemnitz Telefon: +49 (0) / Fax: +49 (0) Seniorenhilfe Sozialdienst für Senioren des Sozialamtes der Stadt Chemnitz. Hausbesuche, Hilfe in akuten Notlagen, Beratung zu ambulanten und stationären Pflegeleistungen, Unterstützung bei Leistungsanträgen, Entwicklung alternativer Wohnformen. Adresse: Technisches Rathaus / Seniorenhilfe, Annaberger Straße 93, D Chemnitz Telefon: +49 (0) / Fax: +49 (0)

14 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 13. Dům Thomase Moruse a Zřizovatelem Domu Thomase Moruse je Charitní svaz města Chemnitz a okolí registrované sdružení. Dům nabízí žití a bydlení v domovním společenství pro seniory, kteří potřebují péči. Důraz je kladen na individuální a společné bydlení, na odbornou péči, bydlení rodinného typu, všednodenní aktivity a zážitky. 7 domovních společenství s vlastní obytnou kuchyní, balkónem/terasou, zajištění individuality a soukromí díky 80 obytným pokojům. Poskytujeme odbornou péči, kontinualitu životního stylu, duchovní péči a doprovod. Klienti mají dále k dispozici zahradu, kavárnu a kapli. Adresa: Eislebener Straße 12, D Chemnitz Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: 13. Thomas Morus Haus Unter der Trägerschaft des Caritasverbandes für Chemnitz und Umgebung e.v. bietet das Thomas Morus Haus Leben und Wohnen in Hausgemeinschaften für Senioren, die der Pflege bedürfen. Wert wird vor allem auf individuelles und gemeinschaftliches Wohnen, auf fachgerechte Pflege, familienähnliche Hausgemeinschaften sowie auf alltagsnahe Beschäftigung und Erlebnismöglichkeiten gelegt. 7 Hausgemeinschaften mit eigenen Wohnküchen, Balkonen/Terrassen, Gewährleistung der Individualität und Privatheit durch 80 private Wohnräume, fachgerechte Pflege, Kontinuität des Lebensstils, Seelsorge und Begleitung, Gartenräume, Cafeteria, Kapelle. Adresse: Eislebener Straße 12, D Chemnitz Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: 14

15 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 14. Residence Pro Seniore Chemnitz a Cílem činnosti residence je zlepšovat životní situaci obyvatel v případě nemoci, postižení či potřeby péče převážně ve vyšším věku. Usilujeme o to, aby pomocí informací o možnostech a nutnostech, pomocí odborných služeb, pomocí rozsáhlých dokončovacích služeb a připravenosti ke kompetentní pomoci mohli senioři zůstat co nejdéle ve svém původním bydlišti. Pomoc a péče, které se účastní všichni spolupracovníci, odborníci jako lékaři, logopedové, rehabilitační pracovníci, terapeuti a rodinní příslušníci. Naše úkoly plníme v týmu, plánovitě a s orientací na cíl, s vysokou kvalitou. V atmosféře bezpečí a přirozenosti se staráme o to, aby se naši obyvatelé cítili dobře. Vidíme je jako jednotu těla, ducha a duše a zohledňujeme jejich původ, jejich individuální požadavky, jejich biografii tak, abychom chránili jejich zdraví a nezávislost. Adresa: Salzstraße 40, D Chemnitz Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: 14. Pro Seniore Residenz Chemnitz Die Pro Seniore Residenz Chemnitz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebenssituation der Bewohner im Fall von Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vornehmlich im höheren Lebensalter, soweit wie möglich zu verbessern. Die Pro Seniore Residenz Chemnitz will es insbesondere auch Senioren durch Informationen über Möglichkeiten und Notwendigkeiten, durch fachgerechte Dienste, durch erforderliche ergänzende Leistungen und Bereitstellung kompetenter Hilfen ermöglichen, in ihrer gewohnten Umgebung zu verbleiben. Betreuung und Pflege, an der alle Mitarbeiter, Berufsgruppen (Ärzte, Logopäden, Krankengymnasten, Therapeuten) und die Angehörigen beteiligt sind. Wir erledigen unsere Aufgaben im Team, geplant und zielorientiert und von hoher Qualität. In einer Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit sorgen wir dafür, dass sich unsere Bewohner wohl fühlen. Wir sehen unsere Bewohner als Einheit von Körper, Geist und Seele und berücksichtigen seine Herkunft, seine Biographie, seine individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten, um seine Gesundheit und Unabhängigkeit zu bewahren. Adresse: Salzstraße 40, D Chemnitz Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: 15

16 PÉČE O OSOBY S POSTIŽENÍM FÜRSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 15. Fokus Ústí nad Labem, Bürgerverein der Fürsorge für seelisch behinderte Menschen 15. Fokus Ústí nad Labem, sdružení pro péči o duševně nemocné a Organizace je dobrovolným nepolitickým sdružením, které sdružuje odbornou i laickou veřejnost v oblasti péče o občany s duševním onemocněním. Posláním organizace je podporovat kvalitu života a soběstačnost občanů s duševní nemocí, podporovat dostupnost psychosociálních služeb a jejich návaznost, zvyšovat možnosti pracovního uplatnění občanů s duševní nemocí, podporovat svépomocné aktivity uživatelů péče, zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice duševního zdraví, zaměřovat pozornost na prevenci v problematice duševního zdraví, přispívat k rozvoji služeb v přirozeném domácím prostředí uživatele, posilovat pozici organizace na regionální a celorepublikové úrovni, pokračovat v procesu naplňování standardů kvality péče u jednotlivých komplexů služeb. Odborné sociální poradenství, služby sociální péče (podpora samostatného bydlení; centrum denních služeb podpůrné terapeutické programy, terénní péče, programy volného času, hiporehabilitace, rehabilitační pobyty, sportovní a kulturní aktivity, keramický program; chráněné bydlení). Služby sociální prevence (telefonická krizová pomoc; sociálně terapeutické dílny; sociální rehabilitace). Pracovní rehabilitace a zaměstnávání (bazální program; chráněná šicí, truhlářská, zahradnická a mobilní dílna Čtverec; tréninkové pracoviště Bárka kafe; Cateringová firma). Die Organisation ist ein freiwilliger unpolitischer Verein, der Fachleute und auch Laienöffentlichkeit auf dem Gebiet der Betreuung von psychisch kranken Personen vereinigt. Das Anliegen der Organisation ist die Unterstützung des Lebensstandards und der Selbständigkeit von psychisch kranken Personen, Unterstützung der Erreichbarkeit von psychosozialen Dienstleistungen und derer Anknüpfung an die Erhöhung der Möglichkeiten zur Durchsetzung der psychisch Kranken, Unterstützung der Selbsthilfeaktivitäten für Nutzer der Sozialdienstleistungen, Informationsvermittlung an die Öffentlichkeit über die Problematik der psychischen Erkrankungen. Der Verein macht auf die Prävention in der Problematik der psychischen Erkrankungen aufmerksam, trägt wesentlich zur Entwicklung der Sozialdienstleistungen im Privatleben der Klienten bei, stärkt die Position der Organisation auf der regionalen und nationalen Ebene, setzt den Prozess der Erfüllung von Qualitätsstandards der Pflege bei einzelnen Pflegekomplexen fort. Fachliche Sozialberatung, Dienstleistungen der Sozialfürsorge (Unterstützung des selbständigen Wohnens; Zentrum der Tagesdienstleistungen fördernde therapeutische Programme, regionale Betreuung, Freizeitprogramme, Hippotherapie, Rehabilitationsaufenthalte, Sport- und Kulturaktivitäten, Keramikprogramm; geschütztes Wohnen). Dienstleistungen der Sozialprävention (telefonische Krisenhilfe; sozialtherapeutische Werkstätten; soziale Rehabilitation). Berufsrehabilitation und Beschäftigung (Basalprogramm; betreute Näh-, Tischler-, Gartenbau- und mobile Werkstatt Čtverec (dt. Viereck); Trainingsarbeitsstätte Cafe Bárka (dt. die Barke) und Cateringfirma. Adresse: V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: Adresa: V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 16

17 PÉČE O OSOBY S POSTIŽENÍM FÜRSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 16. Selfhelp Ústí nad Labem, o.s. a Občanské sdružení uživatelů péče s handicapem dlouhodobé duševní nemoci, které napomáhá ostatním uživatelům péče při využívání volného času. Vydávání celorepublikového časopisu Zrcadlo, podpora při hospitalizaci, informační služba, pořádání výletů. Adresa: V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem Telefon: Web: 17. Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice a Posláním ústavu je vytvořit v pravém slova smyslu domov lidem s mentálním postižením se školou, zaměstnáním i hodnotným trávením volného času. Týdenní a celoroční pobyty pro klienty od 3 let věku, výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity, pracovní rehabilitace, služby sociální a pečovatelské, možnost chráněného bydlení, které prohlubuje samostatnost v bydlení a v péči o vlastní osobu. Klientům z domácí péče nabízí zařízení pobytové služby formou tzv. přechodných pobytů. Adresa: Pod Vodojemem 312/3, Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Web: 16. Selfhelp Ústí nad Labem, Bürgerverein Bürgerverein von handicapten Pflegenutzern, die unter langfristiger psychischer Erkrankung leiden. Die Organisation hilft anderen Pflegenutzern bei der Gestaltung ihrer Freizeit. Herstellung der Zeitschrift Zrcadlo (dt. Spiegel ), die in ganz Tschechien erscheint. Hilfeleistung bei der Hospitalisierung, Informationsdienst, Veranstaltung von Ausflügen. Adresse: V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem Telefon: Web: 17. Heim für Personen mit gesundheitlicher Behinderung in Všebořice Das Anliegen des Heimes ist die Schaffung eines richtigen Zuhauses mit der Schule, Arbeit und wertvoller Verbringung der Freizeit für geistig behinderte Personen. Wochen- und ganzjährliche Aufenthalte für Klienten ab dem dritten Lebensjahr, Erziehungs-, Bildungs- und Freizeitaktivitäten. Berufsrehabilitation, Sozial- und Pflegedienstleistungen, betreutes Wohnen, das Selbständigkeit und Pflege um eigene Person entwickelt. Für Klienten, die zu Hause betreut werden, bietet das Heim Aufenthaltsdienstleistungen, sgn. zeitweiligen Aufenthalt, an. Adresse: Pod Vodojemem 312/3, Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Web: 17

18 PÉČE O OSOBY S POSTIŽENÍM FÜRSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 18. Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice a Zařízení pro mentálně postižené chlapce a muže. Ubytování (kapacita 18 míst ve 2 a 3 lůžkových pokojích), stravování, zdravotní a ošetřovatelská péče, možnost vzdělávání, zapojování do společenského života, nácvik samostatné péče o vlastní osobu a osobní věci, možnost pracovní terapie mimo ústav, naplňování volného času klientů při sportovním vyžití a zájmových činnostech. Adresa: Za Humny 580/15, Trmice Telefon: , Fax: Heim für Personen mit gesundheitlicher Behinderung in Trmice Ein Heim für geistig behinderte Männer und Jungen. Wohnheim (Kapazität 18 Plätze in Zwei- oder Dreibettzimmern), Verpflegung, Gesundheits- und Betreuungspflege, Möglichkeit der Ausbildung und Teilnahme am Gesellschaftsleben. Einübung von Selbstpflege und persönlichen Angelegenheiten, Möglichkeit der Therapie außerhalb des Heimes, Erfüllung der Freizeit von Klienten im Rahmen von Sportveranstaltungen und Interessentätigkeiten. Adresse: Za Humny 580/15, Trmice Telefon: , Fax: Denní stacionář Úsměv a Denní centrum pro mentálně postižené (děti, mládež a osoby nad 26 let věku). Zařízení má vlastní zahradu, dílnu, sportovně rekreační areál s víceúčelovým hřištěm s tenisovým kurtem bazénem. Zařízení je bezbariérové. Výchovně vzdělávací programy, pracovní rehabilitace dílenské práce a výroba keramiky, sociální a ošetřovatelské služby, psychologicko právní poradenství, sportovní, rekreační a zájmové aktivity přizpůsobené individuálním možnostem klientů, stravování 3x denně. Klientům ve věku 6 20 let je umožněno vzdělávání v denním centru v pomocné třídě. Starší klienti mají možnost vzdělávání v odpoledních hodinách za vedení speciálního pedagoga. Adresa: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: volny.cz/socialni.pece 19. Tagesstationär Úsměv (dt. Lächeln) Tageszentrum für geistig Behinderte (Kinder, Jugendliche und Personen, die älter als 25 Jahre sind). Die Einrichtung verfügt über einen eigenen Garten, Werkstatt, Sportareal, Tennisspielplatz und Bassin. Ganze Einrichtung ist behindertengerecht. Erzieherische Bildungsprogramme, Berufstherapie Arbeit in der Werkstatt, Keramikherstellung, Sozial- und Pflegedienstleistungen, Psychologie- und Rechtsberatung, Sport-, Erholungs- und Freizeitaktivitäten, die den Klienten je nach ihrem Zusatand angepasst werden, Verpflegung dreimal täglich. Allen Klienten im Alter zwischen 6 bis 20 Jahren steht im Tageszentrum für deren Ausbildung eine Sonderklasse unter Leitung eines Spezialpädagogen zur Verfügung. Adresse: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: volny.cz/socialni.pece 18

19 PÉČE O OSOBY S POSTIŽENÍM FÜRSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 20. Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa a Předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb formou pobytových a ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním zařízení sociálních služeb je pomoci mentálně postiženým osobám žít co nejběžnějším životem, zachovat a rozvíjet jejich důstojný život, podpora mentálně postižených v jejich sociální integraci a podpora při vyhledávání a udržení zaměstnání. Zařízení sociálních služeb zabezpečuje poskytnutí stravy, ubytování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Zařízení má vlastní tělocvičnu a keramickou dílnu včetně keramické pece, kde klientky vytvářejí užitkovou keramiku. Adresa: Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem-Severní Terasa Telefon: , Fax: Heim für Personen mit gesundheitlicher Behinderung Severní Terasa Der Gegenstand der Tätigkeit der Organisation ist die Gewährleistung von sozialen Dienstleistungen in Form von Aufenthalts- und ambulanten Diensten für solche Personen, die auf Grund ihrer gesundheitlichen Behinderung vermindert selbstgenügsam sind und deren Situation eine regelmäßige Hilfe anderer Person erfordert. Das Anliegen der Einrichtung sozialer Dienstleistungen ist die Hilfeleistung für geistig behinderte Personen, ein möglichst gewöhnliches Leben zu führen und würdiges Leben zu entwickeln, ihnen bei ihrer sozialen Integration zu helfen und sie bei der Arbeitssuche und Erhaltung ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Einrichtung sozialer Dienstleistungen gewährleistet Verpflegung, Unterkunft, Hilfe beim Bewältigen von gewöhnlicher Pflegehandlungen der eigenen Person, Hilfeleistung bei Körperhygiene, Erziehungs-, Bildungs- und Aktivierungstätigkeit, sozial therapeutische Tätigkeit, Kontaktvermittlung zum gesellschaftlichen Umfeld und Hilfeleistung beim Durchsetzen der Rechte und Erledigen von persönlichen Angelegenheiten. Die Einrichtung verfügt über eine eigene Turnhalle sowie über eine eigene Keramikwerkstatt, wo die Klienten Gebrauchskeramik herstellen. Adresse: Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem-Severní Terasa Telefon: , Fax:

20 PÉČE O OSOBY S POSTIŽENÍM FÜRSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 21. Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany a Zařízení slouží dívkám a ženám s těžší formou mentálního postižení a přidruženými kombinovanými vadami. V zařízení se nachází 2 výchovná a 1 zdravotní oddělení. Celoroční ústavní lůžková péče, komplexní zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče. Relaxační masáže, volnočasové aktivity. Většina klientek vyjíždí nejméně 1x ročně na rekreaci, zúčastňuje se nejrůznějších soutěží, výletů a integruje se mezi zdravou populaci. Adresa: Hliňany 1, Řehlovice Telefon: Fax: Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR a Sdružení je dobrovolnou neziskovou organizací sdružující rodiče, odborníky a přátele mentálně postižených osob. Posláním sdružení je všestranná pomoc mentálně postiženým osobám. Integrace mentálně postižených do vzdělávacího procesu, program Portage nabízí ranou péči, volnočasové aktivity v nízkoprahovém centru, poradenskou činnost, vzdělávání osobních asistentů, dopravní obslužnost (svoz klientů do škol), klub matek, kurz k doplnění vzdělání. Adresa: Pod parkem 2788, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 21. Heim für Personen mit gesundheitlicher Behinderung in Hliňany Die Einrichtung bietet Dienstleistungen für Mädchen und Frauen mit schwierigerer geistiger Behinderung und kombinierten Beschädigungen. Einen Bestandteil der Einrichtung bilden 2 Erziehungs- und 1 Gesundheitsabteilung(en). Ganzjährige stationäre Bettpflege, komplexer Pflege-, Gesundheits- und Rehabilitationsdienst. Entspannungsmassagen, Freizeitaktivitäten. Die Mehrheit der Klientinnen nimmt mindesten einmal jährlich am Erholungsaufenthalt, an verschiedenen Wettbewerben und Ausflügen teil, wodurch sie in die gesunde Gesellschaft integriert werden. Adresse: Hliňany 1, Řehlovice Telefon: Fax: Verband der Hilfeleistung für geistig Behinderte in der Tschechischen Republik Der Verband ist eine freiwillige gemeinnützige Organisation, die Eltern, Spezialisten und Freunde der geistig behinderten Personen vereinigt. Das Anliegen der Organisation ist vielseitige Hilfeleistung für geistig behinderte Personen. Integration von geistig behinderten Personen in den Bildungsprozess. Das Programm Portage bietet Frühfürsorge, Freizeitaktivitäten im niederschwelligen Zentrum, Beratungsdienst, Ausbildung für individuelle Assistenten, Verkehrsdienst (Abholen von Klienten zur und aus der Schule), Mutterzentrum und Fortbildungskurse an. Adresse: Pod parkem 2788, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 20

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12.

Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12. Silní pro život Stark für das Leben Mocni dla życia Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12. października

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více