Česko-německý katalog sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-německý katalog sociálních služeb"

Transkript

1 Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Centrum komunitní práce Ústí nad Labem a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie Dieser Produkt ist durch finanzielle Förderung der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIA entstanden. Für den Inhalt dieses Dokumentes ist ausschließlich das Centrum komunitní práce Ústí nad Labem verantwortlich und der Inhalt kann nicht als ofizielle Meinung der Europäischen Gemeinschaft verstanden werden.

2 Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen

3 OBSAH INHALT Úvodní slovo 4 Péče o seniory 6 Péče o osoby s postižením 16 Péče o děti a mládež 36 Péče o etnické menšiny 48 Péče o osoby ohrožené drogou 54 Péče o různé cílové skupiny Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 82 Česko-německá agentura 86 Kontakty 87 Vorwort 4 Seniorenfürsorge 6 Fürsorge für Menschen mit Behinderung 16 Fürsorge für Kinder und Jugendliche 36 Fürsorge für ethnische Minderheiten 48 Fürsorge für Menschen, die durch Droge gefährdet sind 54 Verschiedene Zielgruppen Sozialplan der Fürsorge der Stadt Ústí nad Labem 82 Die Deutsch-Tschechische Agentur 86 Kontaktliste 87 3

4 ÚVODNÍ SLOVO VORWORT Vážení přátelé, 1. ledna 2007 jsme vstoupili do nového programového období strukturálních fondů Evropské unie, v jehož rámci lze až do konce roku 2013 získat finanční podporu EU pro projekty různého charakteru. Jedním z těchto programů je i společný Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Příležitost ucházet se o finanční prostředky mají všichni občané, soukromé i veřejné svazy, úřady, komunity, nositelé vzdělávání, poradenské organizace, malé a středně velké podniky, a to jako nositelé a partneři projektů přeshraničního charakteru, jejichž hlavním hlediskem není pouze jejich odborný přínos, nýbrž v první řadě jejich přeshraniční dopad. Výborným předpokladem pro navazování a prohlubování euroregionálních partnerství, která jsou významná pro rozvoj obou sousedních regionů, je společná hranice mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V tomto směru jsem velmi uvítal vznik Česko-německé agentury, jež je výstupem přeshraničního projektu, realizovaného Centrem komunitní práce Ústí nad Labem. Doposud tato agentura napomohla bezmála třiceti organizacím působícím v sociální ekonomice, a to formou vzdělávání v oblasti přeshraničního managementu a při vývoji pilotních projektů směřovaných do příhraniční oblasti. Samotné město Ústí nad Labem má dlouholeté zkušenosti s realizací projektů přeshraničního charakteru, v jejichž rámci došlo za přispění Centra komunitní práce Ústí nad Labem a nově i Česko-německé agentury, k prohloubení spolupráce s partnerským městem Chemnitz a k vzájemnému rozvoji obou měst. Počátky tohoto partnerství sahají do roku Na základě této spolupráce byla v roce 2003 podepsána úmluva o partnerství, která podporuje spolupráci obou stran v rámci iniciativ a podpůrných programů Evropské unie. Věřím, že se nám v novém programovacím období EU společně podaří využít služeb nabízených Česko-německou agenturou v oblasti přeshraničního managementu a v neposlední řadě šancí, které nabízí sousedství a blízkost obou příhraničních regionů, ve kterých žijeme. Mgr. Arno Fišera náměstek primátora města Ústí nad Labem Sehr geehrte Damen und Herren, am 1. Januar 2007 traten wir in die neue Förderperiode der Strukturfonds der Europäischen Union ein, in der man bis Jahresende 2013 finanzielle Unterstützung durch EU-Mittel für Projekte verschiedener Art erhalten kann. Eines dieser Programme ist das gemeinsame Ziel 3 Programm zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Gelegenheit, sich um die Finanzmittel zu bewerben, haben alle Bürger, private wie öffentliche Verbände, Behörden, Kommunen, Bildungsträger, Beratungsunternehmen, kleine und mittelständische Betriebe beiderseits der Grenze als Träger oder Partner der Projekte grenzüberschreitenden Charakters. Wobei nicht allein der fachliche Nutzen im Vordergrund steht, sondern vor allem die grenzübergreifende Projektauswirkung. Die beste Voraussetzung für die Anknüpfung und Vertiefung der euroregionalen Partnerschaften, die zur Entwicklung beider Nachbarregionen von großer Bedeutung sind, stellt die gemeinsame Grenze zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen dar. In dieser Hinsicht begrüßte ich die Gründung der Deutsch-Tschechischen Agentur als Ergebnis des grenzüberschreitenden Projektes, das vom Centrum komunitní práce Ústí nad Labe realisiert wurde. Die Agentur unterstützte bisher fast dreißig in der Sozialwirtschaft tätige Organisationen und zwar in Form von Ausbildung im Bereich des grenzüberschreitenden Managements und Beratung bei der Entwicklung von Pilotprojekten, die im Grenzgebiet durchgeführt wurden. Auch die Stadt Ústí nad Labem selbst verfügt über eigene langjährige Erfahrungen mit der Umsetzung grenzüberschreitender Projekte, in deren Rahmen, mit Unterstützung des Centrum komunitní práce und der neu entstandenen Deutsch-Tschechischen Agentur, die Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Chemnitz vertieft und ein Beitrag zur beiderseitigen Entwicklung der Städte geleistet wurde. Der Beginn der Städtepartnerschaft reicht in das Jahr 1970 zurück. Auf der Grundlage dieser Zusammenarbeit wurde im Jahr 2003 die Vereinbarung über die Partnerschaft abgeschlossen, die die gegenseitige Zusammenarbeit im Rahmen von Initiativen und EU-Förderprogrammen unterstützt. Für die neue EU-Förderperiode hoffe ich, dass es uns gemeinsam gelingt, sowohl die durch die Deutsch-Tschechische Agentur angebotenen Dienstleistungen in dem Bereich des grenzüberschreitenden Managements als auch die Chancen zu nutzen, die unsere Nachbarschaft und die Nähe beider Grenzregionen, in denen wir leben, bieten. Mgr. Arno Fišera Stellvertretender Oberbürgermeister der Stadt Ústí nad Labem 4

5 ÚVODNÍ SLOVO VORWORT Vážení kolegové, Česko-německá agentura Vám představuje dokument s názvem Česko-německý katalog sociálních služeb, který vznikl v rámci stejnojmenného přeshraničního projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA z Fondu malých projektů prostřednictvím Euroregionu Elbe/ Labe. Projekt byl realizován v období od července do října Impuls pro vznik Katalogu vzešel na základě zkušeností Centra komunitní práce Ústí nad Labem, získaných v průběhu několikaleté praxe v přeshraničním managementu, kdy bylo zjištěno, že většina organizací působících v Euroregionech Labe a Krušnohoří má motivací pro přeshraniční spolupráci, avšak často nemá dostatek informací o potencionálních projektových partnerech ze sousední země. Česko-německý katalog sociálních služeb, první dvojjazyčný dokument podobného charakteru na obou stranách hranice, si klade za cíl poskytnutí podpory zájemcům o přeshraniční spolupráci. Konkrétně se jedná o usnadnění prvního kroku v zasíťování služeb nalezení vhodných projektových partnerů. Právě tento krok představuje jeden ze strategických předpokladů pro čerpání finančních prostředků určených na česko saskou přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Evropské unie Potřebnost vzniku katalogu potvrdily výstupy dvou workshopů, které se uskutečnily v rámci spolupráce partnerských měst Ústí nad Labem a Chemnitz za účasti představitelů a zástupců obou měst a organizací působících v sociální ekonomice na obou stranách hranice. Dokument, který držíte v rukou přináší prezentaci 73 českých a 37 německých organizací, jejichž činnost je směřována do sociální oblasti s diferencovanou cílovou skupinou. Konkrétně se jedná o péči o seniory, osoby s postižením, etnické menšiny, osoby ohrožené drogou, děti a mládež a další. Součástí katalogu je prezentace cílů 3. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem, které mají být naplňovány v průběhu příštích tří let. Projektový tým děkuje městům Ústí nad Labem a Chemnitz za podporu při vzniku prvního Česko-německého katalogu sociálních služeb. Mnoho úspěchů v navazování partnerství a při realizaci projektů přeshraničního charakteru Vám přejí PhDr. Lenka Krbcová Mašínová ředitelka Centra komunitní práce Mgr. Marta Vodičková za Česko-německou agenturu Sehr geehrte KollegInnen, die Deutsch-Tschechische Agentur stellt Ihnen das Dokument mit dem Titel Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen vor, das im Rahmen des gleichnamigen grenzüberschreitenden Projektes entstand, das von der Europäischen Union, im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIA aus dem Kleinprojektfonds der Euroregion Elbe/Labe gefördert wurde. Das Projekt wurde von Juli bis Oktober 2007 realisiert. Der Impuls für die Katalogerstellung geht von den Erfahrungen aus, die das Centrum komunitní práce Ústí nad Labem während mehrjähriger Tätigkeit im Bereich des grenzüberschreitenden Managements gewonnen hat. Man stellte fest, dass die Mehrheit der in den Euroregionen Elbe und Erzgebirge tätigen Organisation für grenzüberschreitende Zusammenarbeit motiviert ist, jedoch mangelt es ihnen oft an genug Informationen über die potentiellen Projektpartner aus dem Nachbarland. Der Deutsch-Tschechische Katalog der Sozialdienstleistungen, das erste zweisprachige Dokument dieser Art auf beiden Seiten der Grenze, setzt sich zum Ziel Interessenten an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu unterstützen. Genau gesagt handelt es sich um die Erleichterung des ersten Schrittes bei der Dienstleistungsvernetzung dem Finden geeigneter Projektpartner. Gerade dieser Schritt ist eine der grundsätzlichen Voraussetzungen für den Erhalt der Finanzmittel, die in der neuen EU-Förderperiode für die tschechisch-sächsische Zusammenarbeit bestimmt sind. Den Bedarf für einen solchen Katalog bestätigten Ergebnisse aus zwei Workshops, die im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten Ústí nad Labem und Chemnitz stattfanden. An diesen Arbeitstreffen nahmen sowohl Vertreter der beiden Städte als auch der auf beiden Grenzseiten in der Sozialwirtschaft tätigen Organisationen teil. Das Dokument, das Sie im Moment in der Hand halten, enthält Präsentationen von 73 tschechischen und 37 deutschen Organisationen, deren Tätigkeit sich auf den Sozialbereich mit differenzierten Zielgruppen richtet. Konkret handelt es sich um die Seniorenfürsorge, Fürsorge für Menschen mit Behinderung, Fürsorge für ethnische Minderheiten, Fürsorge für Kinder und Jugendliche, Fürsorge für Menschen, die durch Drogen bedroht sind und andere. Ein Bestandteil des Kataloges ist der 3. Sozialplan der Fürsorge der Stadt Ústí nad Labem mit seinen Zielen, die in den nächsten drei Jahren erfüllt werden sollen. Das Projektteam möchte sich bei den Stadtverwaltungen der Städte Ústí nad Labem und Chemnitz für die Unterstützung bei der Erstellung des ersten Deutsch-Tschechischen Kataloges der Sozialdienstleistungen bedanken. Viel Erfolg beim Anknüpfen von Kontakten in den Partnerstädten und bei der Umsetzung von Projekten grenzüberschreitenden Charakters wünschen Ihnen PhDr. Lenka Krbcová Mašínová die Direktorin des Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Mgr. Marta Vodičková für die Deutsch-Tschechische Agentur 5

6 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 1. Domov pro seniory Dobětice a Moderní bezbariérové zařízení poskytující celoroční ubytování a péči seniorům. Seniorům je k dispozici stálá zdravotní služba i ošetřovatelská péče. Základní péči o zdraví zajišťují v nepřetržitém provozu zdravotní sestry, ošetřovatelky, pečovatelky a lékaři. Ubytování v jedno a dvou lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, stravování, sociální a sociálně právní služby, zajištění návštěvní lékařské péče (praktický, zubní a oční lékař, psychiatr), kvalifikovaná fyzioterapie rehabilitace. Možnost ubytování formou azylového pobytu určeno pečujícím rodinám. Zajištěn pravidelný úklid a praní prádla. Ve volném čase je možné využít truhlářskou a keramickou dílnu ručních prací, lze zahradničit, cvičit, zpívat ve sboru, zapojit se v kroužku vaření a pečení. Domov spolupracuje s dobrovolníky, organizuje kulturní a sportovní akce a zájezdy. Nabídka aktivit je pravidelně uváděna v měsíčníku domova. Pro veřejnost je otevřen SENIOR KLUB. Adresa: Šrámkova 38/A, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 1. Seniorenheim Dobětice Es handelt sich um eine barrierenfreie Einrichtung, die den Senioren eine ganzjährige Betreuung anbietet. Den Senioren stehen permanenter Gesundheitsdienst und permanente Krankenpflege zur Verfügung. Die primäre Gesundheitspflege sichern rund um die Uhr die Krankenschwester, Pflegerinnen, Fürsorgerinnen und Ärzte. Unterkunft in Ein- und Doppelbettzimmern mit eigener Ausstattung, Verpflegung, soziale und rechtliche Dienstleistungen, Gewährleistung der ärztlichen Betreuung (Allgemein-, Zahn- und Augenarzt, Psychiater), qualifizierte Physiotherapie Rehabilitation. Für die Familienangehörige steht Möglichkeit des zeitweiligen Aufenthaltes zur Verfügung. Man sichert für regelmäßiges Aufräumen und Wäschewaschen. In der Freizeit können die Klienten an den Tätigkeiten der Tischlerei und Keramikhandwerkstatt, an verschiedenen Sportaktivitäten, am Singen im Chor, am Kochen und Backen teilnehmen. Das Heim arbeitet mit Freiwilligen zusammen, organisiert Ausflüge, Kultur- und Sportveranstaltungen. Das Angebot wird regelmäßig in der Monatsschrift des Seniorenheimes aktualisiert. Für die Öffentlichkeit steht der Seniorenklub zur Verfügung. Adresse: Šrámkova 38/A, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 6

7 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 2. Domov pro seniory Severní Terasa a Hlavním účelem organizace je poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Bezbariérový domov pro seniory je umístěn v klidném a příjemném prostředí. Areál domova je obklopen velkou zahradou využívanou ke společným sportovním a kulturním akcím. Ubytování, stravování, sociální a sociálně právní služby, zajištění lékařské, zdravotní a ošetřovatelské péče, rehabilitace kondiční cvičení, vodoléčba, sauna, parafín, ultrazvuk, dechová cvičení apod. Aktivity a možnost zapojení do zájmových kroužku: canisterapie, petterapie, muzikoterapie, relaxace, meditace, trénování paměti, aromaterapie, keramika, ruční práce, výtvarné práce, vaření, četba literatury, sport. Organizujeme kulturní a společenské hry. Organizujeme kulturní a společenské akce, zájezdy a společné rekreace. Adresa: V klidu 3133/12, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 2. Seniorenheim Severní Terasa Das Anliegen der Organisation ist die Gewährleistung von sozialen Dienstleistungen solchen Personen, die insbesondere auf Grund ihres Alters vermindert selbstgenügsam sind und deren Situation eine regelmäßige Hilfe einer anderen Person erfordert. Das barrierenfreie Heim befindet sich in ruhiger Gegend und ist mit einem Garten umgeben, der für gemeinsame Sport- und Kulturveranstaltungen geeignet ist. Unterkunft, Verpflegung, Sozial- und Rechtsberatung, Gewährleistung von Arzt-, Gesundheits- und Betreuungspflege, Rehabilitation Turnen, Wasserheilverfahren, Sauna, Parafin, Ultraschall, Atemübungen usw. Aktivitäten und Möglichkeit der Teilnahme an Interessenzirkeln, Canis-, Pet-, Aroma- und Musiktherapie, Entspannung, Meditation, Gedächtnistrainig, Keramikwerkstatt, Hand- und Kunstarbeiten, Literaturzirkel und Sport. Es werden Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen, Ausflüge und gemeinsame Erholungsaufenthalte organisiert. Adresse: V klidu 3133/12, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 7

8 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 3. Domov pro seniory Velké Březno a Pobytové zařízení pro občany pobírající starobní či plný invalidní důchod. Domov se nachází v obci Velké Březno cca 10 km od Ústí nad Labem v klidném prostředí s výhledem na České středohoří a řeku Labe. V domově se nachází mj. oddělení specializované na poruchy kognitivních funkcí v důsledku demence. Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích v komplexu 4 budov. Celoroční a přechodný pobyt, SOS lůžka. Stravování, ošetřovatelská a zdravotní péče, telefonické a osobní poradenství v oblasti péče o člověka s demencí, kinezioterapie (sportovní hry, soutěže, trénink paměti, ruční práce, zpěv, výlety). Doplňkové služby: praní, žehlení, mandlování, možnosti denních pobytů pro obyvatele z okolí, účast na pořádaných kulturních akcích, internetová kavárna, bohoslužby. Adresa: Klášterní 1, Velké Březno Telefon: Fax: Web: 4. Domov pro seniory Krásné Březno a Zařízení sociálních služeb s poskytováním pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Součástí bezbariérové budovy je zahrada. Ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích, které jsou standardně vybaveny vestavěným nábytkem, kuchyňskou linkou a samostatným sociálním zařízením. Komplexní a nepřetržitá péče, zdravotní zajištění, široká škála potřebných služeb včetně sociálních, vycházejících z individuálních potřeb obyvatel. Společenské akce s kulturním programem, sportovní akce a různé zájmové a vzdělávací kroužky. Domov vydává časopis Krásnobřezenský měsíčník, na jehož přípravě a obsahu se mohou klienti sami podílet. Přímo v objektu domova mohou obyvatelé navštěvovat kadeřnictví, pedikúru, knihovnu a čítárnu, rehabilitační místnost s tělocvičnou. Zařízení nabízí okolní komunitě pomoc v řešení krizové situace při náhlém zhoršení zdravotního stavu blízkých osob. Adresa: Rozcestí 798/9, Ústí nad Labem Krásné Březno Telefon: Fax: Web: 3. Seniorenheim in Velké Březno Aufenthaltseinrichtung für Bürger, die Altersrente oder Vollinvaliditätsrente beziehen. Das Heim befindet sich in der Ortschaft Krásné Březno, die ungefähr 10 Kilometer von Ústí nad Labem entfernt ist. Das Heim wird durch ruhige Gegend mit der Aussicht auf das Böhmische Mittelgebirge und die Elbe umgeben. Im Heim befindet sich unter anderem spezialisierte Abteilung für Störungen der Erkenntnisfunktionen auf Grund von Demenzerkrankung. Unterkunft in Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmern im Komplex von 4 Gebäuden. Ganzjähriger und zeitweiliger Aufenthalt, SOS-Bette. Verpflegung, Pflege- und Gesundheitsdienst, telefonische und persönliche Beratung im Bereich der Pflegeleistung für Menschen, die unter Demenz leiden. Kineziontherapie (Sportspiele und Wettbewerbe, Gedächtnistraining, Handarbeiten, Singen, Ausflüge). Ergänzungsdienstleistungen: Wäschewaschen, Bügeln, Wäscherollen, für die Leute aus der Umgebung besteht Möglichkeit der Tagesaufenthalte, Teilnahme an Kulturveranstaltungen, zur Verfügung stehen ein Internetcafé und Gottesdienste. Adresse: Klášterní 1, Velké Březno Telefon: Fax: Web: 4. Seiniorenheim in Krásné Březno Das Anliegen der Organisation ist die Gewährleistung von sozialen Dienstleistungen solchen Personen, die insbesondere auf Grund ihres Alters vermindert selbstgenügsam sind und deren Situation eine regelmäßige Hilfe einer anderen Person erfordert. Einen Bestandteil der Einrichtung stellt der barrierenfreie Garten dar. Unterkunft in Einzel- und Doppelbettzimmern, die standardmäßig mit eingebauten Möbeln, Küchenblock und Einzelbad mit Toilette ausgestattet sind. Komplexe und permanente Gesundheitspflege, breites Spektrum von Sozialdienstleistungen, die den individuellen Bedürfnissen der Klienten angepasst sind. Gesellschaftliche Sport- und Kulturveranstaltungen. Das Heim gibt eigene Monatsschrift Krásnobřezenský měsíčník heraus, an dessen Vorbereitung die Klienten selbst teilnehmen können. Direkt im Areal stehen den Klienten ein Frisör- und Fußpflegesalon, Bibliothek und Leseraum, Räume für Rehabilitation und Sporthalle zur Verfügung. Für Menschen aus der Umgebung bietet man Hilfeleistung beim Lösen ihrer Krisensituation oder bei plötzlicher Verschlechterung ihres Geusundheitszustandes an. Adresse: Rozcestí 798/9, Ústí nad Labem Krásné Březno Telefon: Fax: Web: 8

9 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 5. Domov pro seniory Chlumec a Pobytové zařízení pro občany pobírající starobní či invalidní důchod. Domov je jedním z nejstarších zařízení tohoto typu, budova pochází z roku V dnešní době slouží jako domov důchodců a zajišťuje seniorům komplexní služby. Domov se nachází ve velmi příjemném a klidném prostředí v blízkosti lesa, má vlastní zahradu. Ubytování, stravování, pečovatelská a ošetřovatelská péče, pravidelné návštěvy lékaře, sociálně právní poradenství, kvalifikovaná léčebná rehabilitace a fyzioterapie. Celodenní stravování, dle zdravotního stavu klienta. V domově je zřízeno oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a Klub důchodců. Zařízení nabízí bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití, zájmové kroužky, procházky do okolí, posezení v zahradě. Adresa: Pod Horkou 85, Chlumec Telefon: , Fax: Web: 6. Domov pro seniory Bukov a Pobytové zařízení pro občany pobírající starobní či invalidní důchod a občany zdravotně postižené. Domov je nejmodernějším zařízením města pro uvedené klienty. V objektu se nachází cvičné byty pro mentálně handicapované klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebořice. Ubytování v jedno až tří pokojových bytech. Stravování (pouze obědy), sociálně právní poradenství, 2x týdně ordinace lékaře, zdravotní a pečovatelská služba v pracovní dny, praní prádla, úklidy. Volnočasové aktivity práce v ergoterapeutické dílně, kulturní akce, společné dovolené, kondiční cvičení v tělocvičně, výlety, půjčování knih, možnost hrát kulečník. Adresa: Za Vozovnou 1, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Seniorenheim in Chlumec Aufenthaltseinrichtung für Bürger, die Altersrente oder Vollinvaliditätsrente beziehen. Es handelt sich um eine der ältesten Einrichtungen solcher Art, das Gebäude stammt aus dem Jahr 1862 und zurzeit wird es als Seniorenheim ausgenutzt, das komplexe Dienstleistungen für Senioren gewährleistet. Das Heim hat eine sehr ruhige Lage in der Nähe von einem Wald und verfügt über einen eigenen Garten. Unterkunft, Verpflegung, Pflege- und Betreuungsdienst, regelmäßige Arztbesuche, Sozial- und Rechtsberatung, qualifizierte Heilrehabilitation und Physiotherapie. Ganztägige Verpflegung gemäß dem Gesundheitszustand der einzelnen Klienten. Im Heim befindet sich Abteilung, wo erhöhter Pflegedienst geleistet wird. Weiter stehen den Klienten ein Seiniorenklub, Kultur- und Sportveranstaltungen, Interessenzirkel, Ausflüge in die Umgebung und Entspannung im Garten zur Verfügung. Adresse: Pod Horkou 85, Chlumec Telefon: , Fax: Web: 6. Seniorenheim Bukov Aufenthaltseinrichtung für Bürger, die Altersrente oder Vollinvaliditätsrente beziehen und für Menschen mit gesundheitlicher Behinderung. Es handelt sich um die modernste Einrichtung in der Region der Stadt Ústí nad Labem. Im Objekt befinden sich Trainingswohnungen für geistig behinderte Klienten aus dem Heim für Menschen mit gesundheitlichen Behinderungen in Všebořice. Unterkunft in Einzel- bis Dreibettzimmern. Verpflegung (nur Mittagessen), Sozial- und Rechtsberatung, 2x wöchentlich Sprechstunden des Arztes, an Arbeitstagen Gesundheits- und Pflegedienst, Wäschewaschen, Aufräumen. Freizeitaktivitäten Beschäftigung in der Ergotherapie-Werkstatt, Kulturveranstaltungen, gemeinsame Urlaube, Konditionstraining in der Turnhalle, Ausflüge, Bücherverleih und Billard. Adresse: Za Vozovnou 1, Ústí nad Labem Telefon: Fax:

10 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 7. Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi a Pobytové zařízení pro občany pobírající starobní či invalidní důchod. Ubytování v jedno a dvou pokojových bytech s kuchyňkou a hygienickým zařízením. Stravování, sociálně právní poradenství, 2x týdně ordinace lékaře, zdravotní a ošetřovatelská péče, rehabilitace, praní prádla, úklid. Pro trávení volného času zařízení nabízí společenské a kulturní vyžití na organizovaných akcích. Adresa: Orlická 1+3, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Pečovatelská služba Ústí nad Labem a Terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se ve vymezeném čase v domácnostech pečovaných osob. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální poradenství. Kondiční masáže, péče o vlasy a nehty, centrální tísňové volání. Adresa: Masarykova 781/318B, Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Web: 7. Seniorenheim Orlická und Obdachlosenasyl für Mütter mit Kindern Aufenthaltseinrichtung für Bürger, die Altersrente oder Vollinvaliditätsrente beziehen. Unterkunft in Einzel-und Doppelbettwohnungen mit eigener Küche, Bad und Toilette. Verpflegung, Sozial- und Rechtsberatung, 2x wöchentlich Sprechstunden des Arztes, Gesundheitsund Pflegedienst, Rehabilitation, Wäschewachen, Aufräumen. Freizeitaktivitäten in Form von gemeinsamen Gesellschafts- und Kulturveranstaltungen. Adresse: Orlická 1+3, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Pflegedienst Ústí nad Labem Terraindienst für Personen und Familien mit Kindern, die auf Grund von ihrem Alter, chronischer Erkrankung oder gesundheitlicher Behinderung verminderte Selbständigkeit haben und Hilfe einer anderen Person erfordern. Die Hilfe wird für befristete Zeit direkt in den Haushalten der betroffenen Personen geleistet. Hilfeleistung bei der Beherrschung der Alltagsleistungen Selbstpflege, Körperpflege, Sicherstellung der Verpflegung und des Haushaltes. Kontaktvermittlung an das Gesellschaftsleben und Gewährleistung der Sozialberatung. Massagen, Haarund Nagelpflege. Für die Klienten steht zentraler Notruf zur Verfügung. Adresse: Masarykova 781/318B, Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Web: 10

11 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 9. Denní centrum a informační centrum pro seniory Senior o.s. a Zařízení nabízí denní péči o seniory a informace pro tuto cílovou skupinu. Denní centrum pobyt pro seniory se speciálními programy a péčí o klienty postižené některým druhem demence (poruchy kognitivních funkcí). K dispozici jsou individuální a skupinové programy trénink paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, cvičení, petterapie. Služba je pod odbornou supervizí gerontopsychiatra. Informační centrum sociální poradenství seniorům a pečovatelským rodinám, odborné poradenství, krizová pomoc pro uvedenou cílovou skupinu, svépomocná skupina klientů a jejich rodinných pečovatelů, zdarma informační materiály, zajištění odborného gerontopsychiatrického vyšetření, školení, přednášky, tréninky. Centrum má vlastní dopravní službu pro seniory. Terénní sociální péče službu poskytují proškolené asistentky, jejichž úkolem je poskytovat společnost, pomoc a péči klientům přímo v jejich domácnosti po dobu, kdy tuto činnost nemohou provádět jejich obvyklí pečovatelé. Adresa: Lipová 11/23, Ústí nad Labem Telefon: , Web: 10. Opora, o.s. a Terénní služby sociálního charakteru pro seniory, tělesně a zdravotně postižené občany všech věkových kategorií a občany v přechodné sociální krizi, rodinné příslušníky a veřejnost. Za úhradu dle ceníku: celková koupel včetně mytí vlasů, běžné úkony osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, nákupy, udržování domácnosti, příprava a podání stravy, doprovody na vyšetření, na úřady, 24 hodinový dohled nad osobami, výchovná práce s dětmi. Přednášková a poradenská činnost v oblasti sociální pomoci informační servis, sociální poradenství, pomoc v prosazování práv a zájmů. Zařízení dále nabízí půjčovnu zdravotnických pomůcek pro děti i dospělé občany, taneční terapii a tématické besedy pro seniory. Adresa: GRAND, Velká Hradební 2, Ústí nad Labem Telefon: Tages- und Informationszentrum für die Senioren Senior, Bürgerverein Das Zentrum bietet Tagespflege um die Senioren und Informationsvermittlung für diese Zielgruppe an. Tageszentrum Aufenthalt für Senioren mit speziellen Programmen und Pflegeleistungen um die Klienten, die unter einer Form von Demenz leiden (Störungen der Erkennungsfunktionen). Zur Verfügung stehen Individuell- und Gruppenprogramme Gedächtnistraining, Reminiszenz, Pet- und Musiktherapie und Turnen. Der Dienst steht unter fachlicher Supervision des Gerontopsychologen. Informationszentrum Sozialberatung für Senioren und Pflegefamilien, Fachberatung, Krisenhilfe für die oben genannte Zielgruppe, Selbsthilfegruppe von Klienten und deren Familienfürsorger, kostenlose Verteilung von Informationsmaterialien, Gewährleistung fachlicher gerontopsychologischer Untersuchung, Schulungen, Vorlesungen und Trainingskurse. Das Zentrum verfügt über eigenen Verkehrsdienst für die Klienten. Terraine Sozialpflege die Dienstleistungen werden von Fachpersonal (ausgebildete Asisstentinnen) gewährleistet, das die Gesellschafts-, Hilfe- und Pflegeleistung für die Klienten direkt in deren Haushalten zur Aufgabe hat, wenn den Klienten ihre gewöhnlichen Betreuer nicht zur Verfügung stehen können. Adresse: Lipová 11/23, Ústí nad Labem Telefon: , Web: 10. Opora (dt. Unterstützung), Bürgerverein Gewährleistung von terrainen Sozialdienstleistungen für Senioren, Körper- und Gesundheitsbehinderte aller Alterskategorien und für Menschen, die sich in sozialer Übergangskrise befinden, für Familienangehörige und für die Öffentlichkeit. Bezahlte Dienstleistungen (sehe Preisliste): Gesamtbad inklusive Haarwaschen, allgemeine Leistungen der Körperpflege, einfache Pflegeleistungen, Einkäufe, Hausarbeiten, Zubereitung und Servieren von Gerichten, Begleitung zur Arztuntersuchung und zu den Behörden, Nonstopaufsicht über Klienten, Erziehungsarbeit mit Kindern. Vortrags- und Beratungstätigkeit im Bereich der Sozialhilfe Informationsservice, Sozialberatung, Hilfe bei der Durchsetzung von Rechten und Interessen der Klienten. Der Verein bietet weiter Verleih von Kompensationshilfsmitteln für Kinder und Erwachsene, Tanztherapie und thematische Vorlesungen für Senioren an. Adresa: GRAND, Velká Hradební 2, Ústí nad Labem Telefon:

12 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 11. Domov pokojného stáří sv. Ludmily a Zařízení rodinného typu pro seniory. Jedná se o nové, moderní a bezbariérové zařízení nízkokapacitního typu, umožňující maximální individuální péči. Komplexní péče o seniory s důrazem na jejich individuální potřeby stálá pečovatelská a ošetřovatelská služba, pravidelné návštěvy lékaře. Ubytování, stravování, úklid pokojů, praní prádla. Nedílnou součástí služeb je péče o společenské, duchovní, kulturní i sportovní vyžití všech klientů s ohledem na jejich individuální potřeby a přání. Seniorům, o které pečují jejich blízcí, zařízení nabízí možnost přechodného pobytu a péči v případě dovolené nebo nemoci. Součástí zařízení je kaple sv. Ludmily, kde se konají pravidelné bohoslužby. Dále se zde nachází kavárna s denním provozem, relaxační centrum, kadeřnictví, pedikúra a zahrada. Adresa: V Aleji 434, Chabařovice Telefon: Fax: Web: 11. Heim des ruhigen Alters St. Ludmila Das Heim ist für Senioren geeignet und hat eine Familienform. Es handelt sich um neue, moderne und behindertengerechte Kleineinrichtung, die maximale Individuellpflege ermöglicht. Komplexe Pflegeleistung für Senioren, wobei auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten extra Wert gelegt wird. Pflegeund Betreuungsdienst, regelmäßige Arztbesuche. Unterkunft, Verpflegung, Aufräumen und Wäschewaschen. Einen Pflegebestandteil stellen Gesellschafts-, Geistes-, Kultur- und Sportveranstaltungen dar, die allen Klienten zur Verfügung gestellt werden, jedoch werden dabei ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche in Acht genommen. Für Senioren, die von ihren Familienangehörigen betreut werden, bietet das Heim Möglichkeit eines zeitweiligen Aufenthaltes und Pflegeleistung während ihres Urlaubs oder Erkrankung. Einen Bestandteil der Einrichtung bildet die St. Ludmila-Kapelle, wo regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Den Klienten stehen ein Café, das täglich geöffnet ist, ein Eholungszentrum, Fußpflege und ein Garten zur Verfügung. Adresse: V Aleji 434, Chabařovice Telefon: Fax: Web: 12

13 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 12. Sociální péče o seniory a Sociální služba pro seniory poskytovaná Sociálním úřadem města Chemnitz. Návštěvy v domácnosti, poskytnutí pomoci v akutních případech, poradenství v oblasti ambulantní a trvalé péče, pomoc v oblasti příspěvků na péči, podpora alternativních forem bydlení. Adresa: Technisches Rathaus / Seniorenhilfe, Annaberger Straße 93, D Chemnitz Telefon: +49 (0) / Fax: +49 (0) Seniorenhilfe Sozialdienst für Senioren des Sozialamtes der Stadt Chemnitz. Hausbesuche, Hilfe in akuten Notlagen, Beratung zu ambulanten und stationären Pflegeleistungen, Unterstützung bei Leistungsanträgen, Entwicklung alternativer Wohnformen. Adresse: Technisches Rathaus / Seniorenhilfe, Annaberger Straße 93, D Chemnitz Telefon: +49 (0) / Fax: +49 (0)

14 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 13. Dům Thomase Moruse a Zřizovatelem Domu Thomase Moruse je Charitní svaz města Chemnitz a okolí registrované sdružení. Dům nabízí žití a bydlení v domovním společenství pro seniory, kteří potřebují péči. Důraz je kladen na individuální a společné bydlení, na odbornou péči, bydlení rodinného typu, všednodenní aktivity a zážitky. 7 domovních společenství s vlastní obytnou kuchyní, balkónem/terasou, zajištění individuality a soukromí díky 80 obytným pokojům. Poskytujeme odbornou péči, kontinualitu životního stylu, duchovní péči a doprovod. Klienti mají dále k dispozici zahradu, kavárnu a kapli. Adresa: Eislebener Straße 12, D Chemnitz Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: 13. Thomas Morus Haus Unter der Trägerschaft des Caritasverbandes für Chemnitz und Umgebung e.v. bietet das Thomas Morus Haus Leben und Wohnen in Hausgemeinschaften für Senioren, die der Pflege bedürfen. Wert wird vor allem auf individuelles und gemeinschaftliches Wohnen, auf fachgerechte Pflege, familienähnliche Hausgemeinschaften sowie auf alltagsnahe Beschäftigung und Erlebnismöglichkeiten gelegt. 7 Hausgemeinschaften mit eigenen Wohnküchen, Balkonen/Terrassen, Gewährleistung der Individualität und Privatheit durch 80 private Wohnräume, fachgerechte Pflege, Kontinuität des Lebensstils, Seelsorge und Begleitung, Gartenräume, Cafeteria, Kapelle. Adresse: Eislebener Straße 12, D Chemnitz Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: 14

15 PÉČE O SENIORY SENIORENFÜRSORGE 14. Residence Pro Seniore Chemnitz a Cílem činnosti residence je zlepšovat životní situaci obyvatel v případě nemoci, postižení či potřeby péče převážně ve vyšším věku. Usilujeme o to, aby pomocí informací o možnostech a nutnostech, pomocí odborných služeb, pomocí rozsáhlých dokončovacích služeb a připravenosti ke kompetentní pomoci mohli senioři zůstat co nejdéle ve svém původním bydlišti. Pomoc a péče, které se účastní všichni spolupracovníci, odborníci jako lékaři, logopedové, rehabilitační pracovníci, terapeuti a rodinní příslušníci. Naše úkoly plníme v týmu, plánovitě a s orientací na cíl, s vysokou kvalitou. V atmosféře bezpečí a přirozenosti se staráme o to, aby se naši obyvatelé cítili dobře. Vidíme je jako jednotu těla, ducha a duše a zohledňujeme jejich původ, jejich individuální požadavky, jejich biografii tak, abychom chránili jejich zdraví a nezávislost. Adresa: Salzstraße 40, D Chemnitz Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: 14. Pro Seniore Residenz Chemnitz Die Pro Seniore Residenz Chemnitz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebenssituation der Bewohner im Fall von Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vornehmlich im höheren Lebensalter, soweit wie möglich zu verbessern. Die Pro Seniore Residenz Chemnitz will es insbesondere auch Senioren durch Informationen über Möglichkeiten und Notwendigkeiten, durch fachgerechte Dienste, durch erforderliche ergänzende Leistungen und Bereitstellung kompetenter Hilfen ermöglichen, in ihrer gewohnten Umgebung zu verbleiben. Betreuung und Pflege, an der alle Mitarbeiter, Berufsgruppen (Ärzte, Logopäden, Krankengymnasten, Therapeuten) und die Angehörigen beteiligt sind. Wir erledigen unsere Aufgaben im Team, geplant und zielorientiert und von hoher Qualität. In einer Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit sorgen wir dafür, dass sich unsere Bewohner wohl fühlen. Wir sehen unsere Bewohner als Einheit von Körper, Geist und Seele und berücksichtigen seine Herkunft, seine Biographie, seine individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten, um seine Gesundheit und Unabhängigkeit zu bewahren. Adresse: Salzstraße 40, D Chemnitz Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: 15

16 PÉČE O OSOBY S POSTIŽENÍM FÜRSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 15. Fokus Ústí nad Labem, Bürgerverein der Fürsorge für seelisch behinderte Menschen 15. Fokus Ústí nad Labem, sdružení pro péči o duševně nemocné a Organizace je dobrovolným nepolitickým sdružením, které sdružuje odbornou i laickou veřejnost v oblasti péče o občany s duševním onemocněním. Posláním organizace je podporovat kvalitu života a soběstačnost občanů s duševní nemocí, podporovat dostupnost psychosociálních služeb a jejich návaznost, zvyšovat možnosti pracovního uplatnění občanů s duševní nemocí, podporovat svépomocné aktivity uživatelů péče, zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice duševního zdraví, zaměřovat pozornost na prevenci v problematice duševního zdraví, přispívat k rozvoji služeb v přirozeném domácím prostředí uživatele, posilovat pozici organizace na regionální a celorepublikové úrovni, pokračovat v procesu naplňování standardů kvality péče u jednotlivých komplexů služeb. Odborné sociální poradenství, služby sociální péče (podpora samostatného bydlení; centrum denních služeb podpůrné terapeutické programy, terénní péče, programy volného času, hiporehabilitace, rehabilitační pobyty, sportovní a kulturní aktivity, keramický program; chráněné bydlení). Služby sociální prevence (telefonická krizová pomoc; sociálně terapeutické dílny; sociální rehabilitace). Pracovní rehabilitace a zaměstnávání (bazální program; chráněná šicí, truhlářská, zahradnická a mobilní dílna Čtverec; tréninkové pracoviště Bárka kafe; Cateringová firma). Die Organisation ist ein freiwilliger unpolitischer Verein, der Fachleute und auch Laienöffentlichkeit auf dem Gebiet der Betreuung von psychisch kranken Personen vereinigt. Das Anliegen der Organisation ist die Unterstützung des Lebensstandards und der Selbständigkeit von psychisch kranken Personen, Unterstützung der Erreichbarkeit von psychosozialen Dienstleistungen und derer Anknüpfung an die Erhöhung der Möglichkeiten zur Durchsetzung der psychisch Kranken, Unterstützung der Selbsthilfeaktivitäten für Nutzer der Sozialdienstleistungen, Informationsvermittlung an die Öffentlichkeit über die Problematik der psychischen Erkrankungen. Der Verein macht auf die Prävention in der Problematik der psychischen Erkrankungen aufmerksam, trägt wesentlich zur Entwicklung der Sozialdienstleistungen im Privatleben der Klienten bei, stärkt die Position der Organisation auf der regionalen und nationalen Ebene, setzt den Prozess der Erfüllung von Qualitätsstandards der Pflege bei einzelnen Pflegekomplexen fort. Fachliche Sozialberatung, Dienstleistungen der Sozialfürsorge (Unterstützung des selbständigen Wohnens; Zentrum der Tagesdienstleistungen fördernde therapeutische Programme, regionale Betreuung, Freizeitprogramme, Hippotherapie, Rehabilitationsaufenthalte, Sport- und Kulturaktivitäten, Keramikprogramm; geschütztes Wohnen). Dienstleistungen der Sozialprävention (telefonische Krisenhilfe; sozialtherapeutische Werkstätten; soziale Rehabilitation). Berufsrehabilitation und Beschäftigung (Basalprogramm; betreute Näh-, Tischler-, Gartenbau- und mobile Werkstatt Čtverec (dt. Viereck); Trainingsarbeitsstätte Cafe Bárka (dt. die Barke) und Cateringfirma. Adresse: V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: Adresa: V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 16

17 PÉČE O OSOBY S POSTIŽENÍM FÜRSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 16. Selfhelp Ústí nad Labem, o.s. a Občanské sdružení uživatelů péče s handicapem dlouhodobé duševní nemoci, které napomáhá ostatním uživatelům péče při využívání volného času. Vydávání celorepublikového časopisu Zrcadlo, podpora při hospitalizaci, informační služba, pořádání výletů. Adresa: V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem Telefon: Web: 17. Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice a Posláním ústavu je vytvořit v pravém slova smyslu domov lidem s mentálním postižením se školou, zaměstnáním i hodnotným trávením volného času. Týdenní a celoroční pobyty pro klienty od 3 let věku, výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity, pracovní rehabilitace, služby sociální a pečovatelské, možnost chráněného bydlení, které prohlubuje samostatnost v bydlení a v péči o vlastní osobu. Klientům z domácí péče nabízí zařízení pobytové služby formou tzv. přechodných pobytů. Adresa: Pod Vodojemem 312/3, Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Web: 16. Selfhelp Ústí nad Labem, Bürgerverein Bürgerverein von handicapten Pflegenutzern, die unter langfristiger psychischer Erkrankung leiden. Die Organisation hilft anderen Pflegenutzern bei der Gestaltung ihrer Freizeit. Herstellung der Zeitschrift Zrcadlo (dt. Spiegel ), die in ganz Tschechien erscheint. Hilfeleistung bei der Hospitalisierung, Informationsdienst, Veranstaltung von Ausflügen. Adresse: V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem Telefon: Web: 17. Heim für Personen mit gesundheitlicher Behinderung in Všebořice Das Anliegen des Heimes ist die Schaffung eines richtigen Zuhauses mit der Schule, Arbeit und wertvoller Verbringung der Freizeit für geistig behinderte Personen. Wochen- und ganzjährliche Aufenthalte für Klienten ab dem dritten Lebensjahr, Erziehungs-, Bildungs- und Freizeitaktivitäten. Berufsrehabilitation, Sozial- und Pflegedienstleistungen, betreutes Wohnen, das Selbständigkeit und Pflege um eigene Person entwickelt. Für Klienten, die zu Hause betreut werden, bietet das Heim Aufenthaltsdienstleistungen, sgn. zeitweiligen Aufenthalt, an. Adresse: Pod Vodojemem 312/3, Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Web: 17

18 PÉČE O OSOBY S POSTIŽENÍM FÜRSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 18. Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice a Zařízení pro mentálně postižené chlapce a muže. Ubytování (kapacita 18 míst ve 2 a 3 lůžkových pokojích), stravování, zdravotní a ošetřovatelská péče, možnost vzdělávání, zapojování do společenského života, nácvik samostatné péče o vlastní osobu a osobní věci, možnost pracovní terapie mimo ústav, naplňování volného času klientů při sportovním vyžití a zájmových činnostech. Adresa: Za Humny 580/15, Trmice Telefon: , Fax: Heim für Personen mit gesundheitlicher Behinderung in Trmice Ein Heim für geistig behinderte Männer und Jungen. Wohnheim (Kapazität 18 Plätze in Zwei- oder Dreibettzimmern), Verpflegung, Gesundheits- und Betreuungspflege, Möglichkeit der Ausbildung und Teilnahme am Gesellschaftsleben. Einübung von Selbstpflege und persönlichen Angelegenheiten, Möglichkeit der Therapie außerhalb des Heimes, Erfüllung der Freizeit von Klienten im Rahmen von Sportveranstaltungen und Interessentätigkeiten. Adresse: Za Humny 580/15, Trmice Telefon: , Fax: Denní stacionář Úsměv a Denní centrum pro mentálně postižené (děti, mládež a osoby nad 26 let věku). Zařízení má vlastní zahradu, dílnu, sportovně rekreační areál s víceúčelovým hřištěm s tenisovým kurtem bazénem. Zařízení je bezbariérové. Výchovně vzdělávací programy, pracovní rehabilitace dílenské práce a výroba keramiky, sociální a ošetřovatelské služby, psychologicko právní poradenství, sportovní, rekreační a zájmové aktivity přizpůsobené individuálním možnostem klientů, stravování 3x denně. Klientům ve věku 6 20 let je umožněno vzdělávání v denním centru v pomocné třídě. Starší klienti mají možnost vzdělávání v odpoledních hodinách za vedení speciálního pedagoga. Adresa: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: volny.cz/socialni.pece 19. Tagesstationär Úsměv (dt. Lächeln) Tageszentrum für geistig Behinderte (Kinder, Jugendliche und Personen, die älter als 25 Jahre sind). Die Einrichtung verfügt über einen eigenen Garten, Werkstatt, Sportareal, Tennisspielplatz und Bassin. Ganze Einrichtung ist behindertengerecht. Erzieherische Bildungsprogramme, Berufstherapie Arbeit in der Werkstatt, Keramikherstellung, Sozial- und Pflegedienstleistungen, Psychologie- und Rechtsberatung, Sport-, Erholungs- und Freizeitaktivitäten, die den Klienten je nach ihrem Zusatand angepasst werden, Verpflegung dreimal täglich. Allen Klienten im Alter zwischen 6 bis 20 Jahren steht im Tageszentrum für deren Ausbildung eine Sonderklasse unter Leitung eines Spezialpädagogen zur Verfügung. Adresse: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: volny.cz/socialni.pece 18

19 PÉČE O OSOBY S POSTIŽENÍM FÜRSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 20. Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa a Předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb formou pobytových a ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním zařízení sociálních služeb je pomoci mentálně postiženým osobám žít co nejběžnějším životem, zachovat a rozvíjet jejich důstojný život, podpora mentálně postižených v jejich sociální integraci a podpora při vyhledávání a udržení zaměstnání. Zařízení sociálních služeb zabezpečuje poskytnutí stravy, ubytování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Zařízení má vlastní tělocvičnu a keramickou dílnu včetně keramické pece, kde klientky vytvářejí užitkovou keramiku. Adresa: Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem-Severní Terasa Telefon: , Fax: Heim für Personen mit gesundheitlicher Behinderung Severní Terasa Der Gegenstand der Tätigkeit der Organisation ist die Gewährleistung von sozialen Dienstleistungen in Form von Aufenthalts- und ambulanten Diensten für solche Personen, die auf Grund ihrer gesundheitlichen Behinderung vermindert selbstgenügsam sind und deren Situation eine regelmäßige Hilfe anderer Person erfordert. Das Anliegen der Einrichtung sozialer Dienstleistungen ist die Hilfeleistung für geistig behinderte Personen, ein möglichst gewöhnliches Leben zu führen und würdiges Leben zu entwickeln, ihnen bei ihrer sozialen Integration zu helfen und sie bei der Arbeitssuche und Erhaltung ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Einrichtung sozialer Dienstleistungen gewährleistet Verpflegung, Unterkunft, Hilfe beim Bewältigen von gewöhnlicher Pflegehandlungen der eigenen Person, Hilfeleistung bei Körperhygiene, Erziehungs-, Bildungs- und Aktivierungstätigkeit, sozial therapeutische Tätigkeit, Kontaktvermittlung zum gesellschaftlichen Umfeld und Hilfeleistung beim Durchsetzen der Rechte und Erledigen von persönlichen Angelegenheiten. Die Einrichtung verfügt über eine eigene Turnhalle sowie über eine eigene Keramikwerkstatt, wo die Klienten Gebrauchskeramik herstellen. Adresse: Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem-Severní Terasa Telefon: , Fax:

20 PÉČE O OSOBY S POSTIŽENÍM FÜRSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 21. Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany a Zařízení slouží dívkám a ženám s těžší formou mentálního postižení a přidruženými kombinovanými vadami. V zařízení se nachází 2 výchovná a 1 zdravotní oddělení. Celoroční ústavní lůžková péče, komplexní zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče. Relaxační masáže, volnočasové aktivity. Většina klientek vyjíždí nejméně 1x ročně na rekreaci, zúčastňuje se nejrůznějších soutěží, výletů a integruje se mezi zdravou populaci. Adresa: Hliňany 1, Řehlovice Telefon: Fax: Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR a Sdružení je dobrovolnou neziskovou organizací sdružující rodiče, odborníky a přátele mentálně postižených osob. Posláním sdružení je všestranná pomoc mentálně postiženým osobám. Integrace mentálně postižených do vzdělávacího procesu, program Portage nabízí ranou péči, volnočasové aktivity v nízkoprahovém centru, poradenskou činnost, vzdělávání osobních asistentů, dopravní obslužnost (svoz klientů do škol), klub matek, kurz k doplnění vzdělání. Adresa: Pod parkem 2788, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 21. Heim für Personen mit gesundheitlicher Behinderung in Hliňany Die Einrichtung bietet Dienstleistungen für Mädchen und Frauen mit schwierigerer geistiger Behinderung und kombinierten Beschädigungen. Einen Bestandteil der Einrichtung bilden 2 Erziehungs- und 1 Gesundheitsabteilung(en). Ganzjährige stationäre Bettpflege, komplexer Pflege-, Gesundheits- und Rehabilitationsdienst. Entspannungsmassagen, Freizeitaktivitäten. Die Mehrheit der Klientinnen nimmt mindesten einmal jährlich am Erholungsaufenthalt, an verschiedenen Wettbewerben und Ausflügen teil, wodurch sie in die gesunde Gesellschaft integriert werden. Adresse: Hliňany 1, Řehlovice Telefon: Fax: Verband der Hilfeleistung für geistig Behinderte in der Tschechischen Republik Der Verband ist eine freiwillige gemeinnützige Organisation, die Eltern, Spezialisten und Freunde der geistig behinderten Personen vereinigt. Das Anliegen der Organisation ist vielseitige Hilfeleistung für geistig behinderte Personen. Integration von geistig behinderten Personen in den Bildungsprozess. Das Programm Portage bietet Frühfürsorge, Freizeitaktivitäten im niederschwelligen Zentrum, Beratungsdienst, Ausbildung für individuelle Assistenten, Verkehrsdienst (Abholen von Klienten zur und aus der Schule), Mutterzentrum und Fortbildungskurse an. Adresse: Pod parkem 2788, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Web: 20

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

BÍLINA. k.u.johanka@volny.cz

BÍLINA. k.u.johanka@volny.cz KOJENECKÝ ÚSTAV A DĚTSKÝ DOMOV PRO DĚTI DO 3 LET SÄUGLINGSANSTALT UND KINDERHEIM FÜR KINDER BIS 3 JAHRE Vrchlického 21, 415 01 Teplice TELEFON (+420) 417 539 720, 417 530 012 FAX (+420) 417 539 720 k.u.johanka@volny.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 19. únor 2013, České Budějovice RegioTalent Regionalisierung ohne Grenzen 1 Zájmové území projektu RegioTalent

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 16. 9. 10. 10. 2011 / 20. ROČNÍK

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 16. 9. 10. 10. 2011 / 20. ROČNÍK TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 16. 9. 10. 10. 2011 / 20. ROČNÍK ÚSTÍ NAD LABEM, TEPLICE, LITOMĚŘICE, DĚČÍN Dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb TDZ je super...já se tam

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

A Veletrhu sociálních služeb

A Veletrhu sociálních služeb KATALOG A Veletrhu sociálních služeb Ústí nad Labem Lidické náměstí 8. 9. 2005 Pořadatel: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor péče o občany Magistrát města Ústí nad Labem Katalog Veletrhu

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více