PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO"

Transkript

1 PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO (Tělo bez duše, to je člověk bez přátel) Mgr. Jiří Staňa 2010

2 Psychologie jako věda Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii (H. Ebbinghaus, 1908) Psychologie patří k vědním oborům, které se v posledních letech značně rozvinuly a získaly široké uplatnění. Původně byla součástí filozofie (Aristoteles [ př.n.l.] O duši ). Jako samostatná věda se začala vyčleňovat až ve druhé polovině 19. století. Za jednoho z hlavních zakladatelů moderní psychologie bývá označován W. Wundt ( ). Za rok vzniku moderní psychologie se často považuje rok 1879, kdy vzniká první laboratoř experimentální psychologie v Lipsku.

3 PSYCHOLOGIE empirická přírodně společenská věda o člověku jejím předmětem je prožívání a chování jedince. Slovo psychologie má původ v řečtině (psyché = duše, logos = rozum) má interdisciplinární povahu úzce se stýká s přírodními i společenskými vědami úkolem psychologie je zkoumat zákonitosti a mechanismy vzniku, utváření a průběhu lidského prožívání a chování

4 Prožívání je souhrnný název pro všechny vnitřní, subjektivní psychické jevy (např. vjemy, představy, emoce, rozhodování, vybavování z paměti), které tvoří celek člověk si psychické jevy uvědomuje jen do určité míry: vědomé prožívání nevědomé prožívání Prožívání se projevuje navenek v chování člověka (např. výraz emocí)

5 Chování je souborem vnějších projevů, které jsou zpracováním a vyjádřením vnitřní situace člověka formy chování: expresivní vyjadřující skutečné smýšlení a pocity adaptivní účelně se přizpůsobující dané situaci předmětem psychologie je prožívání a chování, které jsou východiskem k poznání osobnosti člověka

6 Předmětem zkoumání psychologie jsou psychické jevy, souhrnně je označujeme jako psychiku. Psychické jevy jsou velmi rozmanité: procesy, stavy, vlastnosti, dílčí schopnosti. Psychické procesy: např. vnímání, myšlení, představy, fantazie, paměť, pozornost Psychické stavy: např. nálada, soustředěnost, afekt, city... Psychické vlastnosti osobnosti: např. temperament, charakter...

7 Úkoly a význam psychologie poznávání lidí působení na lidi uspořádání věcí a podmínek, v nichž lidé žijí přispění k formování člověka zvyšování produktivity práce výchova a vzdělání nastupující generace i dospělých zdokonalování systému řízení ve společnosti realizace nejrůznějších sociálně politických programů

8 Dělení psychologie

9 Systém psychologických věd se člení do tří skupin: Základní psychologické vědy Speciální psychologické vědy Aplikované psychologické vědy

10 Základní psychologické disciplíny Obecná psychologie Sociální psychologie Vývojová psychologie Psychologie osobnosti Psychofyziologie Psychologická metodologie Psychopatologie Dějiny psychologie

11 Speciální psychologické disciplíny Psycholingvistika Zoopsychologie Psychofyzika Biopsychologie Farmakopsychologie Diferenční psychologie Psychometrie

12 Aplikované psychologické disciplíny Pedagogická psychologie Klinická psychologie Poradenská psychologie Psychologie práce Inženýrská psychologie Forenzní (soudní) psychologie psychologie sportu, psychologie dopravy,psychologie trhu a reklamy, vojenská psychologie, psychologie řízení, psychologie umění...

13 Předmět psychologie Psychologie je věda o psychické regulaci chování. Vlastním předmětem psychologie je zkoumání člověka jako bio-psycho a sociální bytosti. Současná psychologie sice má ve svém názvu psyché, ale ve svých teoriích se pojmu duše spíše vyhýbá. Se vznikem vědecké psychologie se předmětem psychologie stalo studium psychických procesů, stavů a vlastností. Psychologie se tak stala empirickou vědou.

14 Co je to psychologie? Je to obecná věda o lidském chování. Zkoumá psychické jevy, jak působí na život člověka, jak se v průběhu jeho života utvářejí a vyvíjejí. Hlavní druhy chování člověka jsou: jednání, řeč a výraz. Co je to prožívání? Jsou to vnitřní zážitky, které u člověka vznikají při psychické činnosti.

15 Podstata psychiky, vymezení a charakteristika prožívání Psychika je souhrn psychických obsahů a psychických funkcí jedince, které mu umožňují reagovat na subjektivní vnímanou a pociťovanou skutečnost. Zahrnuje psychické procesy (vnímání, myšlení, představivost, fantazie, učení, city, vůle ap.). Prožíváním označujeme to, co si člověk sám ze svého psychického života uvědomuje. Prožívání je mnohem bohatší než vnější chování.

16 U prožívání rozlišujeme tyto tři stránky: Poznávací stránka přijímání podnětů smysly a jejich zpracování. Citová stránka to, co poznáváme nebo děláme, je nám libé či nelibé. Snahová stránka něco chceme, jednáme, dosahujeme cílů.

17 Psychika vědomí a nevědomí Vědomí je to, co člověk prožívá a uvědomování si tohoto prožívání. Nejasné vědomí nazýváme podvědomím a přes svou latentní podstatu s ním lze disponovat, jedná se např. o znalosti či vzpomínky. Co si člověk neuvědomuje z vlastního duševního života při prožívání, nazýváme nevědomím, je vytěsněno a nelze s ním běžně disponovat, zkoumat lze např. rozborem snů nebo hypnózou apod.

18 Hlavní proudy v moderní psychologii

19 Gestaltismus (tvarová psychologie) Gestalt z německého tvar, útvar, struktura. Vycházeli z kritiky Wundtovy psychologie hledající jednotlivé komponenty, z nichž se skládají komplexní psychické jevy naopak podle gestaltistů člověk vnímá okolí kolem sebe komplexně v celcích. Předchůdcem Christian von Ehrenfels ( ) popsal tzv. transpozici (např. melodie, celek, který se vyznačuje tvarovými kvalitami, které se liší od vlastností jednotlivých tónů). Celostní chápání psychického dění, nadřazenost celku nad částmi; tvar (Gestalt) vzniká nejen z jednotlivých částí, ale hlavně na základě jejich konfigurace, často se tvar v zásadě nemění, ale pouze se liší v detailech. Hlavním zakladatelem v r Max Wertheimer ( ) Němec narozen v Praze později působící v USA. Další rozvoj v tzv. lipské (Felix Krueger) a berlínské škole (Wolfgang Köhler, Kurf Koffka).

20 Behaviorismus (chování = behavior) na základě analýzy mezi podněty z okolí a chování organismů vznikají pochody uvnitř organismu Zakladatelem je americký psycholog J. B. Watson ( ); významnými představiteli řazeným k této psych. škole byli ruští psychofyziologové I. P. Pavlov ( ) a V. M. Bechtěrev ( ), kteří zkoumali především problematiku reflexů (Pavlov podmíněné reflexy; Bechtěrev akcidentální reflex). Neobehaviorismus směr který překonavá základní formu behaviorismu založenou na schématu podnět-reakce. E. C. Tolman ( ) přichází s modelem podnět-organismus-reakce kladoucím důraz na faktory vlastní organismu.

21 Kognitivní psychologie (cognitiv = poznávat) rozhodující jsou kognitivní procesy, kterými si vytváříme vnitřní obrazy vnějšího světa a to především smyslové poznávání, představivost, fantazie, ale také myšlení, rozhodování, paměť, učení, schopnost abstrakce, řeči, atd. Všechny tyto procesy mají dynamický charakter a jsou úzce spojeny na úrovni jak vědomé tak nevědomé se snahovými a citovými procesy. Tato škola bere v úvahu individuální zkušenosti, osobnostní odchylky, sociální zvláštnosti a sociální podmíněnost, neboť to vše může ovlivnit psychickou reakci. Hlavním představitelem Ulric Neisser, v roce 1967 vydal knihu Cognitive Psychology např. více věříme vzpomínkám, které obsahují více podrobností, ty však nemusí být vždy přesné a objektivní. Dalším významný představitel švýcarský psycholog J. Piaget ( ), původně filozof a zoolog, který se soustředil např. na rozvoj abstraktního myšlení a problematiku asimilace, věnoval se především dětem.

22 Humanistická psychologie Vzniká po 2. světové válce v USA. Zabývá se sebevyjádřením člověka, jeho pravou identitou a seberealizací a byla reakci na behaviorismus, když zdůrazňovala tvořivost osobnosti. Okolí člověka je třeba zlidšťovat, aby každý měl příležitost projevit svou identitu. Významnými představiteli američtí psychologové A. H. Maslow ( ) a zakladatel tohoto směru C. R. Rogers ( ) se zabýval individuální terapií, kdy se pacient stává klientem, jedná se o vyvážený vztah mezi lékařem a pacientem, začínal u studia dětí teorie o vrozené tendenci k růstu, zralosti a pozitivní změně prosazoval nedirektivní výchovu. K dalším představitelům patřil např. Viktor E. Frankl ( ).

23 Hlubinná psychologie psychoanalýza Freud ( ) individuální psychologie Adler ( ) analytická psychologie Jung ( ) neopsychoanalýza Fromm ( )

24 Psychoanalýza Sigmund Freud ( ) fyziologický determinismus = jedinec je puzen fyziologickými silami, které jsou hlavními determinanty lidského chování. Duševní energie = libido je svou povahou sexuální. Vytvořil tzv. strukturální model osobnosti (id, ego, superego). Analytická psychologie Carl Gustav Jung ( ) Nevědomí: a)zděděné kolektivní archetypy (persona, animus, anima, ) b)získané osobní Archetypy jsou to prožitkové obsahy, které byly vytvořeny v průběhu dějin lidského rodu, a člověk je vstřebává. Jungova typologie člověka: introverze x extroverze. Individuální psychologie Alfred Adler ( ), Chování člověka je determinováno sociálními vlivy. Nejdůležitější silou je touha po moci. Tvůrčí já má přispívat k blahu celého lidstva, lidstvo jako společenství spolupráce. Sourozenecké pořadí určuje chování pro celý život.

25 Transpersonální psychologie Zabývá se mimořádnými změněnými stavy vědomí, vznikajícími mystickými praktikami, meditací, drogami apod. Pojem transpersonální poprvé užil v roce 1910 italský psychiatr Roberto Assagioli ( ), který kritizoval Freudovu koncepci nevědomí, které chybí pojem nadvědomí, psychologie má zkoumat nejen pudy, ale také tvořivost, vůli, radost a moudrost. Psychedelické hnutí: Timothy Leary ( ), Richard Alpert (1933) a Ralph Metzner. Současným významným představitelem je americký psycholog českého původu Stanislav Grof (1931) autor metody holotropního dýchání.

26 Transakční analýza Psychologický směr, který založil a rozvinul zejména E. Berne ( ), americký psychiatr a psycholog, autor několika knih (nejvýznamnější jsou Jak si lidé hrají a Co řeknete, až pozdravíte ). Směr zkoumá lidské chování z hlediska tří stavů ega (tří hlavních rolí, a to role rodičovské, dětské a dospělé) v různých podnětových situacích. Vzájemné mezilidské akce (transakce) mají charakter příběhů s odkrytými či skrytými rolemi. Transakční analýza je tedy analýzou her a životních scénářů. Praktické uplatnění nachází v transakční psychoterapii.

27 Vývojové etapy osobnosti

28 VÝVOJ OSOBNOSTI Ontogeneze osobnosti zkoumá jednotlivá věková období v průběhu celého života. Vedle genetické složky, projevující se v průběhu zrání, je vývoj osobnosti podstatně podmíněn životními zkušenostmi, zejm. v tzv. formativních obdobích vývoje (časné dětství, dospívání a adolescence). Vývoj osobnosti je ovlivněn rodinným prostředím (kvalita a stálost citových vztahů v rodině). Tzv. teorie vrstev osobnosti se snaží složky osobnosti uspořádat do hierarchické soustavy (např. Freudova teorie). Jiní odborníci se zabývají identifikací základních faktorů osobnosti pomocí statistické analýzy výsledků získaných např. pomocí dotazníků.

29 PŘÍKLAD KLASICKÉHO PERIODIZAČNÍHO SYSTÉMU 1. OBDOBÍ PRENATÁLNÍ (280 dnů, zhruba 9 kalendářních měsíců) 2. OBDOBÍ KOJENECKÉ (do 1 roku, novorozenecké období 10 dní případně 6 týdnů po narození) 3. RANÉ DĚTSTVÍ (do 3 let) 4. PŘEDŠKOLNÍ DĚTSTVÍ (do 6/7 let) 5. ŠKOLNÍ DĚTSTVÍ mladší (do 10/11), starší, puberta (do 14/15 let) 6. ADOLESCENCE (do 18/21 let)

30 DOSPÍVÁNÍ Dospívání je vývojové období mezi dětstvím a dospělostí. Začíná prepubertou (u dívek rok, u chlapců rok), vrcholí pubertou, tělesným dospěním (první menstruace, výron semene). Adolescence završuje celý proces dospívání v oblasti psychologické a sociální zrání (role muže, ženy aj.), mnohdy až po 20 roce. Zralost sexuální a dospělost kalendářní a právní neznamená zralost psychickou.

31 7. MLADŠÍ DOSPĚLOST (do 30/32) 8. STŘEDNÍ ODSPĚLOST (do 46/48) 9. STARŠÍ DOSPĚLOST (do 65 let) 10. STÁŘÍ (do 75 let) 11. POKRAČUJÍCÍ STÁŘÍ (nad 75 let, vysoký věk nebo krajní stáří nad 90 let)

32 VÝVOJ OSOBNOSTI PODLE Piageta 1) senzomotorické stádium (0 2 let) 2) stadium symbolického a předpojmového myšlení (2 4 let) 3) stadium názorného myšlení (4 7 let) 4) stadium konkrétních operací (7 12 let) 5) stadium formálních operací tedy schopnost abstrakce (po 12 roce) L. Kohlberg stanovil 3 stadia morálního usuzování: a) stadium premorální podmíněné snahou vyhnout se trestu (do 7 let) b) stadium konvenční morálky plynoucí ze soc. role (do 13 let) c) stadium postkonvenční na základě přijatých zásad, schopnost respektovat nestranné hodnocení

33 VÝVOJ OSOBNOSTI PODLE FREUDA a) Orální (1 rok) b) Anální (2 3 rok) c) Falické (3 5 rok) d) Latence (po 6 roku) e) Genitální (adolescence +)

34 VÝVOJ OSOBNOSTI PODLE ERIKSONA a) Důvěra a nedůvěra (1 rok) b) Autonomie proti studu a pochybnostem (do 3 roku) c) Iniciativa a vina (3 5 rok) d) Výkonnost, snaživost a méněcennost (6 15 rok) e) Identita a zmatení (15 18 rok) f) Intimita a osamělost (mladá dospělost) g) Generativita a stagnace (dospělost) h) Integrita a zoufalství (stárnutí)

35 Učení a paměť TANTUM SCIMUS, QUANTUM MEMORIA TENEMUS

36 Paměť je schopnost nervového systému přijímat, uchovávat a vybavovat informace po různě dlouhou dobu ve formě engramů (vtisk, stopa) a využívat je v procesu učení. Paměť není rozvíjena rovnoměrně. Za největší období rozvoje lze považovat věk v rozmezí 15 až 25 let. paměť senzorická paměť symbolová paměť provozní paměť krátkodobá paměť dlouhodobá paměť mechanická paměť logická paměť sluchová paměť zraková paměť pohybová

37 FÁZE PAMĚTI zapamatování bezděčné nebo záměrné mechanické nebo logické; uchování v paměti (retence) koncentrace, opakování, důležitost, srozumitelnost, rozsah; zapomínání negativní i pozitivní psychický pochod; vybavování (reprodukce) bezděčné nebo záměrné mechanické nebo logické; znovupoznání (rekognice) neúplná neaktivní reprodukce.

38

39 UČENÍ Učení je prostředkem navození přetrvávající změny v osobnosti působením zkušeností, což umožňuje adaptaci na příslušné životní podmínky. Mechanismy a formy učení asociace (spojení různých obsahů našeho vědomí); zpevňování (soc. posilování ve formě odměny a trestu); nápodoba a identifikace; vhled (pochopení vycházející z náhlého postřehu); transfér (už naučený návyk potencuje nový návyk); observační učení (učení na základě pozorování toho, že je trestán nebo odměňován někdo jiný).

40 druhy učení bezděčné a záměrné habituace učení poznatkům senzomotorické učení učení intelektovým činnostem sociální učení výsledky učení vědomosti dovednosti návyky

41 Jak efektivně funguje paměť

42 Psychologie - inteligence Motto: Inteligentní člověk dokáže rozpoznat v chaosu řád a naopak v řádu chaos.

43 W. Stern: Definice inteligence: Inteligence je všeobecná schopnost individua vědomě orientovat vlastní myšlení na nové požadavky, je to všeobecná duchovní schopnost přizpůsobit se novým životním úkolům a podmínkám. D. Wechsler: Inteligence je vnitřně členitá a zároveň globální schopnost individua účelně jednat, rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se svým okolím. J. P. Guilford: Inteligence je schopnost zpracovávat informace. Informacemi je třeba chápat všechny dojmy, které člověk vnímá.

44 Měření inteligence I. Měření inteligence je fenoménem, který se objevuje již v 19. století. Původní metody měření velikosti mozku byly ve 20. století nahrazeny důmyslnějšími testy pro měření mentálních schopností. F. Galton se snažil měřit inteligenci měřením lidských rozměrů. Zřídil antropometrickou laboratoř, kde si zájemci mohli za 3 pence nechat změřit ostrost zraku a sluchu, vizuální pozorování (za hlavní znakem inteligence byly považovány citlivé smysly), dýchání, dobu reakce, sílu tahu a stisku, sílu úderu, rozpětí paží, výšku, váhu a rozměry hlavy. Výsledkem měření byl percentil, který charakterizoval, do jaké části obyvatelstva proband patří.

45 Měření inteligence II. První způsoby měření inteligence vycházely z předpokladu, že intelektuální schopnosti souvisejí s velikostí mozku. Proto byla inteligence lidí měřena podle rozměrů jejich lebek (kraniometrie). P. Broca ( ) vážil mozky již zemřelých velikánů, např. Turgeněva (asi 2000 g), France (1017 g), Gausse (1492 g) a jiných. Mozek samotného Brocy vážil 1424 g (průměrný lidský mozek má hmotnost 1200 až 1500 g). V případě, že mozek nebyl již k dispozici, naplnil lebku olověnými broky, které potom zvážil.

46 Měření inteligence III. Měření inteligence pomocí testů poprvé použil francouzský psycholog A. Binet při vyšetřování duševně zaostalých dětí (1904). K tomu úkolu byl pověřen ministerstvem školství a jeho metoda měla odhalit děti, jejichž zařazení do normálního žákovského kolektivu mohlo činit potíže. Vypracoval soubor 30 různě obtížných úloh zaměřených na měření schopnosti úsudku, porozumění a logického myšlení. Test nechal vyřešit určitému vzorku lidí a výsledky statisticky zpracoval. Vznikla tak stupnice, pomocí které měřil tzv. mentální věk. Úroveň intelektu pak charakterizoval rozdílem fyzického a mentálního věku.

47 W. L. Stern definoval inteligenční kvocient (IQ) jako poměr mentálního a fyzického věku: IQ = 100 x mentální věk/fyzický věk Jako normu průměrné inteligence zvedl hodnotu 100. První IQ test, který se stal vzorem pro všechny další testy a v revidované podobě se používá dodnes, vytvořil Američan Terman pod názvem Stanford-Binetův test. Skládal se z deseti testů, z nichž každý byl pro děti jedné věkové kategorie od 3 do 14 let.

48 Rozložení inteligence v populaci podle Guassovy křivky: Rozdělení inteligence, stejně jako jiných lidských vlastností, v celkové populaci lze znázornit pomocí Gaussovy křivky normálního rozdělení. Z grafu vyplývá, že inteligence většiny obyvatelstva (68,2 %) se pohybuje kolem průměru v pásmu podprůměrné a nadprůměrné inteligence. Méně lidí v oblasti nízké a vysoké inteligence (33,2 %), ještě méně v oblasti velmi nízké a velmi vysoké inteligence (4,2 %) a pouze zlomek lidí se nachází v pásmech extrémně nízké a vysoké inteligence (0,4 %). Obyvatel s nízkou a velmi nízkou inteligencí je oproti předpokladu Gaussovy křivky poněkud více, protože inteligence části z nich byla snížena v důsledku onemocnění nebo nehody.

49 Modely inteligence I.: Nejjednodušší model navrhl v r Charles Spearman. Podle něho existuje obecná rozumová schopnost. Prakticky to znamená, že dokáže-li někdo řešit určitý okruh problémů, dokáže také zároveň řešit i problémy jiného typu. Při testování inteligence se vychází z jednoho všeobecného testu a jeho výsledku v hodnotě inteligenčního kvocientu (IQ). K tomuto účelu se nejčastěji používají např. Ravenovy matice. Experimentálně bylo potvrzeno, že úspěšní řešitelé toho testu jsou rovněž úspěšní v testech zaměřených na speciální schopnosti např. verbální, numerické, paměťové apod.

50 Ravenova matice Raven v roce 1938 vytvořil typ testu, který měřil obecnou inteligenci tak, jak ji definoval Spearman. Ravenův test je písemný a může být rozdán velké skupině lidí. Základem testu je matice diagramů 3 x 3, do které se doplňuje chybějící diagram ve třetí řadě na základě logických souvislostí. Podstatou tohoto testu je měření obecné intelektuální schopnosti pracovat s abstraktními pojmy.

51 Modely inteligence II.: J. P. Guilforda, v r předložil trojrozměrný model inteligence. Jednotlivými rozměry jsou mentální operace, obsah a produkty mentální činnosti: Mentální operace Obsah Produkty Hodnocení Obrazový Prvky Odvození Symbolický Třídy Kreativita Sémantický Vztahy Paměť Chování Systémy Poznání Transformace Implikace Odvození představuje tzv. konvergentní myšlení vyvíjení logických závěrů z daných informací. Kreativita představuje tzv. divergentní myšlení tvoření informací z informací již daných. Vzájemnou kombinací těchto faktorů dostaneme 120 (5x4x6) složek inteligence. Vyjádření inteligence hodnotou IQ je možné na základě 120 faktorů!? Tento model je kritiky označován jen jako čistě logický model, kde nezávislost jednotlivých faktorů je jen zdánlivá.

52 Různá pojetí pojmu inteligence

53 Druhy inteligence: Inteligenci je možno rozdělit do několika typů: abstraktní, praktická, sociální a emoční inteligence. Abstraktní inteligencí se označuje ta část inteligence, kterou lze měřit testy IQ. Projevuje se jako schopnost řešit dobře definované - akademické problémy s jednoznačnou odpovědí. Abstraktní inteligence dobře koreluje s úspěšností v akademickém životě. Naproti tomu praktická inteligence je schopností řešit problémy každodenního života. V těchto případech řešení není jednoznačné a zpravidla existuje několik alternativních způsobů. Nejasná je často i formulace úkolu. Sociální inteligencí lze označit schopnost pohybovat se v sociálním prostředí, tj. řídit lidi, umět s lidmi jednat a manipulovat (umět předvídat chování druhých), pohotově reagovat na jejich podněty apod. Ukazatelem sociální inteligence mohou být například počet přátel, zastávané společenské funkce, osobní korespondence apod. Měřením sociální inteligence pomocí testů byla nalezena nízká korelace s abstraktní inteligencí (korelační koeficienty dosahovaly hodnot 0,24 až 0,40). O emoční inteligenci se začalo mluvit poměrně nedávno. D. Goleman (1995) označil základní typy schopností emoční inteligence: uvědomění si sebe sebemotivace vytrvalost kontrola impulzů regulace nálad empatie naděje nebo optimismus Emoční inteligence velmi podstatně ovlivňuje úspěšnost jedince v rodině, na pracovišti, v sociálních a intimních vztazích.

54 LIDSKÝ MOZEK A JEHO HEMISFÉRY FUNKCE Levá mozková hemisféra (analytické myšlení/dominance) Logika Jazyk Počítání Psaní Lineárnost Analýza Intelekt inteligence Racionální Aktivita Časová orientace Self image představa o sobě Pravá mozková hemisféra (alternativní myšlení/intuice) Tvořivost Celost Prostor Hudba Čich Symbolika Fantazie City Barvy Iracionalita Pasivita

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné

behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné Psychologie jako věda Charakterizujte, čím se zabývá psychologie Uveďte základní psychologické disciplíny, uveďte některé z oborů aplikované psychologie Stručně charakterizujte předvědecký vývoj psychologie

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

1 Vývojová psychologie... 5. 1.1 Různé koncepce... 5. 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6

1 Vývojová psychologie... 5. 1.1 Různé koncepce... 5. 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6 Obsah 1 Vývojová psychologie... 5 1.1 Různé koncepce... 5 1.2 Vývojová psychologie vymezení oboru, jeho pojetí a předmětu... 6 1.3 Metody vývojové psychologie... 9 1.4 Dějiny vývojové psychologie... 10

Více

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Recenzent prof. PhDr. Milan Nakonečný UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková ACADEMIA OBSAH Předmluva....'... 11 Poděkování... 13 1 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR... 15 1.1

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE pracovní verze 1.0 Jitka Čížková OSTRAVA 2004 Obsah 1 Psychologie duševního vývoje

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie Předmět psychologie Většina z vás si pomyslí, ţe je to jednoduché, psychologii přece zná a pouţívá kaţdý, všichni se s ní uţ někdy setkali, někdo se jí dokonce krátce učil na střední škole, psychologové

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

TEORIE OSOBNOSTI. seznam použitých zkratek:

TEORIE OSOBNOSTI. seznam použitých zkratek: TEORIE OSOBNOSTI Obsah: strana S. Freud 2 C. G. Jung 5 A. Adler 8 K. Horneyová 11 H. A. Murray 13 H. S. Sullivan 14 E. Fromm 15 E. H. Erikson 17 behaviorismus 19 I. P. Pavlov 19 J. B. Watson 19 E. C. Tolman

Více

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Cíle Po prostudování tohoto tématického celku budete schopni: definovat psychologii, vysvětlit, k čemu je psychologie užitečná, objasnit, kdy a za jakých okolností psychologie vznikla,

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5

Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Porovnání výsledků grafologické analýzy s výsledky psychologické metody NeoBig 5 Bakalářská diplomová práce Autor: Lucie Karbulová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku PSYCHOLOGIE DÍTĚTE ŠKOLNÍHO VĚKU anna.kucharska@quick.cz zuzanahm@gmail.com Langmajer Krejčířová: Vývojová psychologie okruhy budou na nástěnce Zápis zkoušky vždy následující týden v konzultačních hodinách

Více

Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu

Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Lucie Karbulová Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

4.15 Zrak... 28 4.16 Vnímání tvarů a barev... 28 5 Předškolní období... 29 5.1 Motorika... 29 5.2 Řeč... 29 5.3 Vnímání... 29 5.4 Pozornost... 30 5.

4.15 Zrak... 28 4.16 Vnímání tvarů a barev... 28 5 Předškolní období... 29 5.1 Motorika... 29 5.2 Řeč... 29 5.3 Vnímání... 29 5.4 Pozornost... 30 5. 0 Obsah Seznam otázek... 7 1 Prenatální období... 9 1.1 Fáze prenatálního období... 9 1.2 Projevy lidského plodu... 10 1.3 Pohybová a percepční aktivita v prenatálním vývoji... 10 1.4 Interakce matky a

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více