Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce a úkony s tím spojené určené pro studenty FBMI ČVUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce a úkony s tím spojené určené pro studenty FBMI ČVUT"

Transkript

1 Zpracováno v říjnu 2006, verze 3.0 s prohlášením (viz nový VŠ zákon) Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce a úkony s tím spojené určené pro studenty FBMI ČVUT (J. Hozman, K. Roubík, K. Sitařová, L. Poušek) Aby bylo dosaženo jednotného postupu při zpracování bakalářské práce, je nutné dodržet následující strukturu práce, přičemž jednotlivé části po sobě následují v tomto pořadí: 1. Titulní desky - úprava dle přílohy č. 1, bez textu Příloha č. 1: 2. Titulní list úprava dle přílohy č. 2, bez textu Příloha č. 2:, editovat Název Zadání bakalářské práce (originál zadávacího formuláře vložit do výtisku BP pro oponenta a kopii zadávacího formuláře vložit do výtisku BP pro vedoucího práce) 4. Anotace v českém a anglickém jazyce (vše na jednom listu A4 ve struktuře název a anotace v CZ, název a anotace v EN), toto se také odevzdává samostatně a to vytištěné a v elektronické podobě 5. Poděkování (volitelné, slouží především jako výraz uznání za podporu a pomoc během vytváření práce a to jak vedoucímu, konzultantovi, rodinným příslušníkům, tak i studentům a dalším, kteří byli nápomocni, nebo poskytli významné údaje, publikace, konzultace apod., současně má poděkování také sloužit k uvedení vědeckého projektu v rámci kterého byla práce realizována finančně podporována) 6. Prohlášení o souhlasu s využitím výsledků práce fakultou, o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů jednotná úprava dle přílohy č. 3, bez textu Příloha č Obsah včetně seznamu příloh (je třeba použít desetinné třídění, generuje se až po vytvoření práce, proto je také třeba používat styly, vhodné je používat členění max. do úrovně tři (např ), v případě další potřeby dělení je třeba využít odlišení pomocí fontu, v opačném případě se jedná o nepřehledný text, Úvod a Závěr se obvykle nečíslují jako ostatní kapitoly, číslování stránek arabskými číslicemi začíná Úvodem, na stránkách předcházejících úvod se použije číslování stránek pomocí římských číslic a to od Poděkování, které bude mít číslo stránky ii, při vytváření PDF souboru je třeba doplnit fyzické stránkování, v opačném případě by neodpovídalo číslování v tištěné verzi) 8. Seznam použitých symbolů a zkratek není nutné pokud je vše vysvětleno v daném textu přímo 9. Seznam obrázků tato součást je nepovinná a uvádí se zejména v rozsáhlejších pracích 10. Seznam tabulek tato součást je nepovinná a uvádí se zejména v rozsáhlejších pracích 11. Vlastní zpráva obsahuje tyto části: Úvod Současný stav řešení motivace pro dané téma, spolupráce na vědeckém projektu, spolupráce s externím pracovištěm, záměr (cíl) projektu, obsah zaměření jednotlivých kapitol BP jedná se o shrnutí současného stavu řešení problematiky bakalářské práce ve světě, tzn. uvést v současné době dostupná řešení a popř. uvést, které myšlenky a s jakými vylepšeními by mohly být použity při dalším zpracování, provést komentované

2 Použité metody (návrh řešení) Experimentální část Závěr Seznam použité literatury Samostatné přílohy bibliografické citace* popis použitých metod, u SW popis algoritmů s hrubými vývojovými diagramy (použité bloky, jejich značky, či symboly jsou dány technickou normou) nelze vynechat, uvést výsledky modelování a simulací, u čistě experimentálních projektů uvést podrobnou metodiku experimentu včetně uspořádání, podmínek a též použitých přístrojů a vzorků, u HW popis experimentálního uspořádání, návrh a realizace včetně základních obvodů, měření, u SW prací popis implementovaných funkcí účel, vstup, výstup, dále je vhodné u SW prací provést a následně dokumentovat ověření funkčnosti algoritmů na syntetických datech a též na reálných datech, zde je důležité uvést zásadu, že i řešení, které ve svém důsledku nevedlo k cíli je jistý výsledek BP, v rámci BP je třeba uvádět veškeré výsledky, i když nevedly k cíli, ale napomohly k nalezení výsledného řešení shrnutí výsledků, splnění zadání, výhled do budoucna viz příloha č. 4, každý uvedený pramen je potřeba citovat alespoň jednou v BP standardními přílohami jsou dokumentace (zdrojové kódy programů, spustitelné verze programů, elektronická verze BP povinně, doprovodné texty či výpisy abstraktů z databází, nutné použít výhradně CD ROM nebo DVD ROM (v textu BP je vhodné uvést strukturu uložených údajů na tomto médiu), též kompletní schémata zapojení značky a symboly dány technickými normami, viz [1], seznam použitých součástek, podklady pro výrobu tištěných spojů, rozmístění součástek apod.), označování příloh se uvádí např. písmenem P a pořadovým číslem, dále může následovat lomítko, nebo tečka a očíslování listu dané přílohy (např. P1/1, nebo P2.4) 12. Bakalářská práce se odevzdává ve dvou exemplářích v určeném termínu na sekretariát oborové katedry (studenti oboru BMKT na sekretariát katedry biomedicínské techniky v 6.p., m.č. 610, slečna Trousilová v době od 8.00 do hodin), formát A4 psáno po jedné straně, v rozsahu min. 30 stran, obvyklé maximum 50 stran. Nicméně maximum stránek není striktně omezeno. Velikost písma (fontu) 12 (doporučujeme vybrat standardní patkový font Times New Roman), cca 80 znaků na řádek, řádkování 1,5 a všechny okraje 25 mm. Vazba je vyžadována pevná knihařská s potiskem hřbetu a to jméno studenta a rok jako minimální požadavek. Pokud je to možné, pak bude uveden i název BP. Text na titulním listu (viz příloha č. 1). Při odevzdávání BP je součástí také - 2 -

3 tištěná a elektronická verze názvu a anotace v českém a anglickém jazyce. Po obhajobě BP je jeden výtisk uložen u vedoucího BP a druhý výtisk ve fakultní knihovně včetně povinné elektronické verze BP v PDF formátu. *Komentovaná bibliografická citace Jedná se o velmi vhodnou formu, jak prezentovat stručný přehled toho nejnovějšího při řešení daného problému. Nejedná se o pouhé opisování částí jednotlivých časopiseckých článků, či dokonce částí knižních publikací, ale o stručné vystižení podstaty daného pramenu. Je sice pravda, že velmi mnoho napoví abstract, ale vždy je třeba prostudovat celý pramen. Velmi vypovídající je mnohdy také seznam použité literatury, jehož komentář se velmi často objevuje v úvodu. Dokonce existují přehledy (knižní podoba) z některých oborů, které jsou takovýmito komentovanými bibliografickými citacemi. Jako vhodný podklad pro výše uvedenou citaci je potřebné mít zpracovanou rešerši daného tématu. Pro rešerši je třeba vhodně volit klíčová slova a vhodnou databázi (podrobněji na Zejména v případě biomedicínského inženýrství je nutné využívat jak technicky zaměřených, tak i lékařsky orientovaných. Při uvádění výsledků rešerše je třeba sumarizovat výsledek v podobě uvedení klíčových slov, kolik záznamů pro jaké kombinace bylo nalezeno, v jakých databázích bylo vyhledávání realizováno a popř. jaké další zdroje byly využity (časopisy, Internet). Je též nutné uvést za jaké období byla rešerše prováděna. Je třeba mít na paměti, že nejnovější poznatky lze nalézt ve sbornících konferencí, dále pak v časopisech a konečně v knižních publikacích. Pořadí výše uvedených zdrojů odpovídá možné aktuálnosti. Možná zaměření jednotlivých typů diplomových prací: Teoretická práce Rešeršní práce (komentovaná bibliografická citace) Experimentální práce Programátorská (SW) práce Realizace zařízení (elektrické, či mechanické povahy) Kombinovaná programátorská a realizační práce Práce ekonomicko-manažerského zaměření (studie, průzkum) Srovnávací studie Na co nezapomenout při zpracování BP: navštívit všechny stupně knihoven, tj. fakultní, SVK v Kladně, STK v Praze, Lékařský dům v Praze na I. P. Pavlova (všechny výše uvedené knihovny mají též své www stránky), navštívit www stránky kde je mnoho užitečných informací o tom, jak vyhledávat potřebné informace včetně tzv. elektronických informačních zdrojů

4 Příloha č. 1: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Jan Student - 4 -

5 Příloha č. 2: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského inženýrství Katedra biomedicínské techniky Název bakalářské práce Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Vedoucí, CSc. Student: Jiří Student červen

6 Příloha č. 3: Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem.. vypracoval(a) samostatně a použil(a) k tomu úplný výčet citací použitých pramenù, které uvádím v seznamu přiloženém k práci. Nemám závažný dùvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonù (autorský zákon). V. dne. podpis Příloha č. 4: Při tvorbě seznamu použité literatury je nutné dodržet ustanovení norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO (bibliografické citace). 1. Nejdříve je vhodné prostudovat stránky tzv. informační výchovy na Ukázka citace: Informační výchova [online]. Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2003. Poslední změna [cit ]. URL: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm> 2. Odkaz na WWW stránku s pokyny a příklady, jak psát bibliografické citace (nejúplnější, doporučeno primárně) Ukázka citace: Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna [cit ]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace.html> 3. Odkaz na WWW stránku s pokyny a příklady, jak psát bibliografické citace (další zpracování) Ukázka citace: Informační vzdělávání [online]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ústřední knihovna [cit ]. URL: <http://beta.pedf.cuni.cz/> 4. Odkaz na WWW stránku s příklady Ukázka citace: Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. BRATKOVÁ, Eva, c Poslední změna [cit ]. URL: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html> - 6 -

7 Kromě toho jsou všechny níže uvedené normy k dispozici v knihovně FBMI k přezenčnímu výpůjčení. Jedná se o následující normy: Normy pro psaní a citování odborných textů Formální úprava textů a publikací ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 2384 Formální úprava překladů ČSN Formální úprava rešerší ČSN ISO 2145 Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů ČSN ISO 999 Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků ČSN Referát a anotace ČSN Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací ČSN Vydavatelská úprava odborných časopisů Bibliografické citace ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části ČSN Zkracování názvů časopisů a jiných periodik Kromě toho jsou k dispozici následující publikace, které pojednávají o zpracování samostatných prací studentů: [1] TŘEŠTÍK, Boleslav ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, [2] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, [3] SGALL, Petr - PANEVOVÁ, Jarmila. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, s. ISBN [4] ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, s. ISBN [5] ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, s. ISBN

8 [6] ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: ACADEMIA, s. ISBN [7] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, s. [8] LIŠKA, Václav. DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, [9] FILIPEC, Josef a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. opravené vydání. Praha: Academia, s. ISBN [10] HOLUBOVÁ, Václava a kol. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, s. ISBN [11] GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, s. ISBN: [12] LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, s. ISBN [13] MEŠKO, Dušan KATUŠČÁK, Dušan FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, s. ISBN Některé další zásady, návody a triky pro psaní BP 1. Fyzikální veličiny a jejich značení Každý symbol je vždy vysvětlen v textu při jeho prvním výskytu. Pokud jsou vžitá jiná označení veličin než použitá, uveďte je při zavedení (tj. prvním výskytu) vašeho symbolu, jako například: PEEP i (označovaný v literatuře také jako intrinsic PEEP, interní PEEP, autopeep nebo PEEPa) Každý autor musí se svým textem dodat úplný seznam symbolů a zkratek, který by měl vyloučit veškeré nejasnosti. Autor by měl seznam psát průběžně při psaní textu, což mu ulehčí práci při psaní a zamezí použití několika symbolů pro jednu veličinu. Pro snadnější orientaci v textu jsou fyzikální či fyziologické veličiny sázeny proloženě (kurzívou). Pod takovýmto označením si čtenář může představit nějaké číslo, tj. konkrétní hodnotu veličiny. Různé zkratky a další symboly, pod kterými se neskrývá nějaká číselná hodnota, jsou sázeny normálním písmem. Proto ph je kurzívou, zatímco ČVUT není. Konstanty je doporučováno sázet polotučně. 2. Jednotky a rovnice Kde používání jednotek SI nezpůsobuje problém, volí autoři tyto jednotky. U veličin, kde nějaké charakteristické hodnoty jsou všeobecně známy v jiných jednotkách, jsou tyto - 8 -

9 jednotky ponechány jako druhý údaj v závorce, který následuje po údaji převedeném do systému SI. Zápis je pak např....dodat energii 100 kj (24 kcal)... Jednotky se píší za číselný údaj následovaný mezerou. Pozor na velká a malá písmena označení jednotek. Správné je např. 10 Hz, Torr, kpa, osm, zatímco nesprávné je např. torr nebo Osm. V textu, kdy slovně popisujeme údaj, se již velká písmena na začátku neuvádějí a jednotky jsou sklonné. Proto je správné...několik desítek hertzů (kilopascalů, torrů...), ale špatné je...několik desítek Hertz (hned 2 chyby). Co se týče rovnic, správně napsaná jednoduchá rovnice bez konstant je nezávislá na jednotkách, ve kterých se do ní dosazují jednotlivé veličiny, fyzikální rozměr výsledu je pak na této volbě závislý. V medicíně jsou však známy určité jednoduché rovnice, do kterých je nutné dosadit veličiny jen v určitých jednotkách, jinak by byl výsledek výpočtu nesmyslný. Jsou to zejména rovnice, ve kterých se vyskytují nějaké číselné konstanty. Tyto konstanty mají samozřejmě svůj fyzikální rozměr (jednotku), ale uvádění jednotky je opomíjeno a často není uváděn ani v odborné literatuře. Kombinace několika systémů jednotek v jedné rovnici má katastrofické následky. Proto doporučujeme autorům věnovat jednotkám značnou pozornost, zejména při studiu zahraniční literatury. Aby se předešlo nejasnostem, musí být všechny PODEZŘELÉ rovnice doplněny speciálními údaji o jednotkách, pro které vztahy platí. Buď jsou tyto informace uvedeny v textu přímo za rovnicí - čož je doporučováno např. v BP, nebo jsou jednotky uvedeny vpravo od příslušné rovnice v hranatých závorkách, ve kterých se jednotky vyskytují v tom pořadí, v jakém se objevují v rovnici a oddělují se čárkami. Středníkem je pak oddělena levá a pravá strana rovnice. Například pro výpočet hypoxémického indexu P a O 2 /F I O 2 můžeme psát: Pa O2 Hypoxémický index = [Torr ; Torr,-]. FI O2 Toto značení nám říká, že hypoxémický index vypočítáme v torrech, když na pravé straně rovnice dosadíme parciální tlak kyslíku v arteriální krvi v torrech a frakci kyslíku v inspirovaném plynu jako bezrozměrné (desetinné) číslo. Nesmíme tedy například dosadit F I O 2 v procentech, pokud tam značka procent není uvedena. Bylo by samozřejmě možné v tomto případě dosadit do rovnice tlak v kilopascalech, ale například kritická hodnota tohoto indexu by nebyla známá a vžitá hodnota 200 Torr, ale musela by se převést z torrů na kilopascaly, čímž by se v textu uváděné údaje začaly číselně lišit od údajů vžitých a používaných. V zápisu jednotek uváděném v hranatých závorkách vedle rovnice se může vyskytovat i nějaký symbol fyzikální veličiny v hranatých závorkách. Takovýto zápis znamená, že na volbě jednotek dané veličiny nezávisí, ale v celé rovnici musíme použít jednotky stejné. Například [p] znamená libovolnou jednotku tlaku. Potom pro jednotky rovnice AaDO2 = PAO 2 PaO2 [[p] ; [p],[p]] platí, že můžeme za všechny veličiny dosadit hodnoty s libovolnou jednotkou tlaku, ale u všech veličin stejnou. Dalším problémem s jednotkami v literatuře je jejich nesprávné uvádění vlivem opomenutí priority operátorů. Dovolím si tvrdit, že téměř v polovině případů uvádění jednotek průtočného odporu jsou používány jednotky nesmyslné, a to jak v odborných knihách, tak v odborných časopisech. Průtočný odpor (např. dýchacích cest, cév apod.) je definován jako tlakový úbytek, který vznikne na protékané struktuře při jednotkovém průtoku. Jednotkou je proto většinou kpa vztažený na l/s. Chybný je v tomto případě zápis, kdy uvedené slovo vztažený jenom nahradíme symbolem /. Tím dostaneme chybný zápis kpa/l/s, což znamená podle priority operátorů: - 9 -

10 kpa kpa/l/s =. l s Toto je zřejmě něco jiného, než jsme měli původně na mysli. Správná konstrukce spočívá v tom, že dělíme-li mezi sebou dva výrazy (případně i násobím), musíme je dělit (násobit) jako celek, což znamená, že je musíme správně uzávorkovat. Správná konstrukce jednotky průtočného odporu je tedy (kpa)/(l/s), což je ekvivalentní zápisu kpa kpa kpa s kpa/(l/s) = = = = kpa s/l. l/s l l s Zjevně je rozdíl, zda je sekunda v čitateli nebo jmenovateli jednotky odporu. Zdá se to být možná nepodstatná věc, pokud s výsledkem neděláme žádné další operace, ale pokuste se například převést jednotku odporu tak, aby místo sekundy obsahovala jednotku minuta. Pak již pocítíme rozdíl ve výsledku, když musíme původní údaj buď dělit, nebo násobit, číslem 60. Zápisy vzorců a jednotek, které obsahují několik lomítek, jsou nepřehledné a nedoporučuji je používat. Navíc svádí k chybě způsobené špatnou aplikací priority operátorů. V rovnicích proto doporučuji požívat zlomkovou čáru místo lomítka, jak ukazuje následující příklad: p2 p1 R = ( p2 p1) / Q =. Q Tím odpadá i nutné uzávorkování, jehož vynechání vede k chybě (v uvedeném příkladu by vedlo k odčítání odporu p 1 /Q od tlaku p 2, což je úplný nesmysl). Ve složených jednotkách je vhodné místo lomítek používat záporné exponenty jednotek, kdy platí: 1 X 1 = = 1/ X, X X = = 1/ X, atd. 2 X Potom jednotku průtoku l/s můžeme zapsat l.s -1, výše uvedenou jednotku odporu kpa/(l/s) jako kpa.s.l -1 apod. 3. Psaní textu Při psaní textu používejte nová pravidla. Toto se týká zejména odborných slov, která v našich myslích přetrvávají ve staré variantě, která je dnes mnohdy nepřípustná. Proto používejte správně slova jako éter, katétr, anestézie, pentan, exspírium apod. Většina slov je ve Slovníku spisovné češtiny, kde je možné správný tvar zjistit. Při zvýrazňování textu používejte tlusté písmo, nikoliv kurzívu. Šetřete zvýrazňováním. Při zvýrazňování tučným písmem buď zvýrazněte celou větu včetně tečky, nebo jen určitá slova, ale v tom případě opravdu jen důležitá slova bez spojek, interpunkčních znamének apod. Viz tento text. Zkratky slov jsou: aj., apod., i.v., i.m., mj., nikoliv například a pod. Slovo viz je bez tečky. Tři tečky jsou skutečně jen tři a píší se za slovo bez mezery... Další tečka za větou se za třemi tečkami nepíše. Pro údaj či text v závorce platí, že mezery se píší vně závorek, ale uvnitř ne, jak ukazuje (zcela správně) tento příklad. Mezera se nedělá před interpunkčním znaménkem, ale dělá se za ním. Za číselným údajem následuje mezera a potom symbol jednotky. V desetinných číslech používejte desetinnou čárku, tečku nechte pro násobení. Rovnice piště do textu tak,

11 jako by byly součástí věty, i když jsou na samostatném řádku. Podívejte se na zápisy rovnic v předcházejících odstavcích, kde za nimi jsou tečky či čárky. Používejte například strukturu: Něco můžeme vypočítat podle vztahu rovnice, kde symbol X znamená... Pozor na záměnu slov, které jsou v češtině i angličtině podobné, ale mají různý význam, jako např. rezistance (což je v češtině fyzikální veličina) oproti rezistence (což je v češtině odolnost), v angličtině se to ovšem nerozlišuje. Při pochybnostech se podívejte do vhodné české knihy. Dávejte dobrý pozor při překladech chemických názvů. Nejste-li si jisti, podívejte se do vhodné knihy. Text pište jako souvislý text členěný do odstavců. Nepište ho formou výpisků. Je-li potřeba uvést nějaký soupis, zvažte použití tabulky nebo grafu. Nepoužívejte slovo respektive či zkratku resp. V češtině se používá chybně, znamená eventuálně nebo popřípadě. Většinou však je toto slovo používáno v případě, kdy se autorovi nedaří formulovat nějakou složitou větu. Vzniklou větu pak nelze jednoznačně interpretovat. Pozor také na slovesa a přídavná jména slovesná. Správná je věta: Měřicí systém (měřící tlak) se porouchal. Podobně samolepicí, řídicí x řídící apod. Číslování odstavců a interpunkce vypadá: 5. Krev 5.1 Krevní buňky Erytrocyty Píše-li autor v TEXu či LATEXu, problémy s formátováním, číslováním odstavců, tabulek, rovnic a obrázků či tvorbou odkazů odpadají. Co se týče Wordu jako nejčastějšího textového editoru používaného pod Windows je třeba důsledně používat styly a dále možnosti automatického číslování a křížových odkazů, které vše patřičně ulehčí. Je však pravda, že u rozsáhlejších publikací (stovky stran) může dojít k jistým potížím. Jak napsat abstrakt (summary): Obecně: - abstrakt je miniatura díla, proto musí obsahovat všechny hlavní části - uvědomit si, pro koho je text určen (zejména při interdisciplinárním výzkumu) a volit podle toho složitost a způsob vyjadřování - nepoužívat mnoho zkratek - nepoužívat dlouhé věty (v A 4 až 5 vět na každých 100 slov) - používat kladné věty (zejména v A) - používat jednoduchá slova a slovní spojení, je-li to možné - používat inverzní strukturu odstavců zpráva, výsledek či tvrzení je v první větě odstavce, jeli tato sekce delší - musí být dobře čitelný a umožnit snadnou orientaci editora či čtenáře proto existují doporučení ke struktuře textu - metodologie musí být správná, nenapadnutelná Některá níže uvedená pravidla nelze v plném rozsahu aplikovat na BP, aplikujte je přiměřeně. Tento text je obecný. Struktura: nadpis

12 úvod metody výsledky diskuse závěr Název (v případě BP je dán, toto platí obecně) - musí vyjadřovat obsah textu - musí korespondovat s textem - nesmí být příliš dlouhý Doporučená struktura: Subjekt zpráva Metoda zpráva Tvrzení Otázka Úvod - nesmí být jako seminář či skripta - nesmí být jako horor či uvádět práci která spasí svět Doporučená struktura: 1. čeho se práce týká (velmi stručně obor, zařazení) 2. současný stav (definice problému, co je v literatuře) 3. návrh či idea jak problém řešit (stručně co se bude dělat) 4. jednoznačně formulovat otázku, hypotézu či problém, který je řešen Metody - musí být napsány tak, aby bylo možné experiment opakovat - metody musí být spolehlivé, zdůvodnit jejich použití - musí umožnit interpretaci dat (nesmí být zkreslena metou měření apod.) - musí obsahovat jednoznačný popis statického zpracování včetně specifikace testů statistické významnosti výsledků Výsledky - nemíchat výsledky a jejich interpretaci - žádné domněnky či názory ve výsledcích - doplnit statistikou (významnost apod.) - obrázky lepší než tabulky - pozor na duplicitu dat (co je v tabulce nesmí být v textu nebo obrázku apod.) Diskuse - může, na rozdíl od výsledků, obsahovat názory a komentáře autorů - nesmí být jako skripta nebo přehled současného stavu - každé tvrzení či komentář se musí týkat výsledků ( ) Doporučená struktura: 1. konstatování shrnutí výsledků, jejich limitace 2. předcházející studie, které nynější studii podporující či jí odporují 3. přítomnost dalších faktorů (změny v průběhu experimentu) 4. omezenost a rozsah metod 5. bezpečnost metodiky

13 Závěr 6. spekulace o praktickém či klinickém významu 7. závěr diskuse, další práce - musí korespondovat s nadpisem, úvodem, metodami a výsledky - musí zodpovědět otázku nebo problém položenou v úvodu - musí obsahovat jen fakta přímo plynoucí z výsledků - vyhnout se zveličování významu výsledků, být skromný, ale ne zas moc Jak napsat závěr a úvod Úvod a závěr jsou součásti vlastní práce, ne jejím celým zestručněním. Závěr, na rozdíl od abstraktu, se musí více soustředit na výsledky, jejich význam, použití a možnosti další práce. Úvod by měl jasně definovat cíle, testované hypotézy a ověřované metody. Měl by klást otázky a cíle, na které odpovídá závěr. Pro nezkušené doporučujeme začít psát úvod až po závěru, postupovat podle schématu: Napsání textu práce (podle osnovy, či plánu vytvořeného předem) Popsání významu a shrnutí výsledků => Tvorba ZÁVĚRU Sepsat cíle tak, aby přesně alykorespondov s výsledky v závěru. Tím tvorba ÚVODU. Rozdělovací znaménka:.,?!;: Typografie 1. Udělalo se hezky, ale nepršelo. * 1.Udělalo se hezky, ale nepršelo. 2. Namítl: Není to přeci tak zlé. * 2.Namítl : Není to přeci tak zlé. Pomlčka x spojovník 3. Sklenářová-Malá *Sklenářová - Malá 4. česko-polský * česko- polský Uvozovky 5. Umíte používat uvozovky? * Umíte používat uvozovky? 6. Prší, řekla Jana. Prší! vykřikla. * Prší, řekla Jana. Prší!, vykřikla. ([Závorky])

14 7. Lednice (ta nová) se rozbila. * Lednice( ta nová ) se rozbila. Tři tečky 7. Masarykovi se význam krásné literatury jeví v tom, že: veliké masy národní přijímají z umění své ideály mravní a sociální, s čímž nelze než souhlasit. Rozhraní typu písma v textu 8. Dostihy rozeznáváme cvalové a klusácké. *Dostihy rozeznáváme cvalové a klusácké. 9. Times New Roman a Arial se liší zejména použitím serifů. 10. VERZÁLKY, KAPITÁLKY, kurzíva, tučně, podtrženě 11. Ke ZVÝRAZNĚNÍ lze v toku písma použít také verzálky mešní velikosti. Interpunkce 12. Laboratoř pracuje v pondělí, ve středu a v pátek. 13. Laboratoř nefunguje v pondělí ani v pátek. 14. Laboratoř funguje buď v pondělí, nebo v pátek. 15. Jsou neškodné, a proto oblíbené. 16. Nejen že neškodí, ale i pomáhají. 17. O tomto tématu, nyní často probíraném, vám toho mnoho nového neřeknu. 18. Podstatný je pouze jediný ukazatel, totiž křivka DPH. 19. Ve městech, zejména velkých, se však tato technologie nedá použít. 20. To jsem vám, pokud si vzpomínám, již řekl. 21. Pálí to jako oheň. 22. Jsi starší než já. 23. Jsi starší, než jsem si myslel. 24. Šroubovákem, který měl k dispozici, šroub utáhnout nemohl. 25. Šroubovákem, který měl k dispozici a často ho používal, šroub utáhnout nemohl

15 26. Šroubovákem, který měl k dispozici, často ho používal a měl ho ze všech šroubováků nejraději, šroub utáhnout nemohl. 27. Šňůru vytáhněte ze zdi a přestřihněte. 28. Šňůru vytáhněte ze zdi, nebo ji přestřihněte. Diktát (v případě zájmu si můžete vyzkoušet) Rodiče se o mě dobře starali. Denně mně maminka kupovala jogurty, šunku i sýry a nikdy nezapomněla na ranní pečivo. Vstával jsem, tedy vykulil se z postele, až když byla snídaně hotová. Přijdeš dnes či zítra? ptávala se mě matka. Mami, prosím tě, odpovídal jsem. Když však tamější pekárnu zavřeli, pochopil jsem, že všechna nepřízeň života se postavila proti mně, a tato domněnka mě rozesmutnila, aniž bych však propadal zoufalství, jako například tehdy, když byla maminka v nemocnici a já jsem rovněž nedostal snídani. Nákupy a vyúčtování Je možné přímo kupovat tzv. drobný nákup (spotřební materiál součástky, chemikálie, média, manuály do 500,- Kč, služby zejména tisky apod.). Na ostatní musí být objednávka. Platí zásada, že o všech nákupech musí vědět vedoucí práce, který pak zajistí vyúčtování. Důležité je, že účtenky za nákup je nutné předložit ještě ten měsíc, ve kterém byl nákup uskutečněn. Je-li uskutečněn koncem měsíce, potom je možné účty předložit ještě asi dva pracovní dny na začátku měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byl nákup uskutečněn. Odlišností je pak konec kalendářního roku, kdy je třeba uzavírat účetnictví jednotlivých akcí a proto je možné realizovat drobná vydání a objednávky obvykle pouze do cca 10. prosince. Druhou zásadou je, že doklady student odevzdá co nejdříve. Účtenka musí být daňová, tj. obsahovat DIČ prodejce a vyčíslení daně DPH včetně uvedení její výše. Není-li prodejce plátce DPH, musí být tato skutečnost na dokladu uvedena. Nelze proplatit účtenky, které jsou vystaveny na jinou firmu nebo na soukromou osobu. Požaduje-li prodejce údaje o kupujícím, použijte fakultní (viz Fakturační údaje níže). Rozhodně neuvádějte své údaje. ČVUT v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Nám. Sítná 3105 Kladno IČO DIČ CZ Tel.: FAX: Fakturační údaje

16 Užitečné informace o zaměření jednotlivých posudků a o požadavcích na prezentaci Posudek vedoucího BP Obecně: přístup studenta k řešení úkolu, připravenost, iniciativa a pracovní morálka studenta, způsob a úroveň zpracování úkolu, přínos, popř. nedostatky práce, upozornění na případné potíže vzniklé v průběhu řešení práce. Konkrétně: Hodnotí především celkový přístup studenta k plnění úkolu Hodnotí ochotu a spolehlivost při plnění dílčích úkolů Uvádí vhodné využití vědomostí a dovedností získaných během studia, popř. zvláštní, které získal student individuálně Zmiňuje případnou souvislost s tématem týmového projektu, či jiné návaznosti Zdůrazňuje případné dosažené úspěchy, např. v soutěžích Zmiňuje podíl studenta na tvorbě publikací a na činnosti v rámci vědeckého projektu Uvádí možné návaznosti v budoucnosti Zdůvodňuje případné potíže nezávislé na vůli studenta Zdůvodňuje drobné změny či odchylky v zadání V závěru práce doporučuje, či nedoporučuje práci k obhajobě a hodnotí klasifikačním stupněm Posudek oponenta BP Obecně: Konkrétně: Hodnotí především odbornou stránku celé práce Pokud uzná za vhodné, může si vyžádat ukázku funkčnosti systému, algoritmu apod. Vyjadřuje se k formální úrovni práce V závěru práce doporučuje, či nedoporučuje práci k obhajobě a hodnotí klasifikačním stupněm Je zvykem, že student po obdržení formulářů na sekretariátu oborové katedry předá BP vedoucímu a oponentovi (netýká se případů, kdy je vedoucí, či oponent ze vzdáleného města ČR, nebo z jiné země) Mnohdy se můžete setkat s tím, že vedoucí, či oponent může použít tzv. korekturní znaménka k vyznačení potřebných oprav v textu (k dispozici je např. vytištěná téměř finální verze BP). Podrobnosti lze nalézt na www stránce: Prezentace obhajoba Vzor PPT s podkladem FBMI ČVUT v Praze

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky

Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky Nejdůležitějším počinem je volba tématu práce a s tím úzce související volba vedoucího práce. Téma vypisuje vedoucí práce nebo si volíte po dohodě s

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce obecně Povaha bakalářské práce musí respektovat tři úrovně vysokoškolského vzdělávání studium bakalářské, magisterské a doktorské. Bakalářské studium

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Karel Nesměrák Katedra analytické chemie PřF UK e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz Praha 2004 1 ÚVOD Nedílnou součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je vypracování

Více

Metodika psaní závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce Metodika psaní závěrečné práce PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Požadavky pro předkládání bakalářských prací

Požadavky pro předkládání bakalářských prací Požadavky pro předkládání bakalářských prací PEF, ČZU v Praze, 2009 OBSAH TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 OSNOVA PRÁCE...3 DESKY A VSTUPNÍ ČÁST PRÁCE...3 ÚPRAVA STRÁNKY A ROZSAH PRÁCE...4 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...5

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více