Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce a úkony s tím spojené určené pro studenty FBMI ČVUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce a úkony s tím spojené určené pro studenty FBMI ČVUT"

Transkript

1 Zpracováno v říjnu 2006, verze 3.0 s prohlášením (viz nový VŠ zákon) Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce a úkony s tím spojené určené pro studenty FBMI ČVUT (J. Hozman, K. Roubík, K. Sitařová, L. Poušek) Aby bylo dosaženo jednotného postupu při zpracování bakalářské práce, je nutné dodržet následující strukturu práce, přičemž jednotlivé části po sobě následují v tomto pořadí: 1. Titulní desky - úprava dle přílohy č. 1, bez textu Příloha č. 1: 2. Titulní list úprava dle přílohy č. 2, bez textu Příloha č. 2:, editovat Název Zadání bakalářské práce (originál zadávacího formuláře vložit do výtisku BP pro oponenta a kopii zadávacího formuláře vložit do výtisku BP pro vedoucího práce) 4. Anotace v českém a anglickém jazyce (vše na jednom listu A4 ve struktuře název a anotace v CZ, název a anotace v EN), toto se také odevzdává samostatně a to vytištěné a v elektronické podobě 5. Poděkování (volitelné, slouží především jako výraz uznání za podporu a pomoc během vytváření práce a to jak vedoucímu, konzultantovi, rodinným příslušníkům, tak i studentům a dalším, kteří byli nápomocni, nebo poskytli významné údaje, publikace, konzultace apod., současně má poděkování také sloužit k uvedení vědeckého projektu v rámci kterého byla práce realizována finančně podporována) 6. Prohlášení o souhlasu s využitím výsledků práce fakultou, o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů jednotná úprava dle přílohy č. 3, bez textu Příloha č Obsah včetně seznamu příloh (je třeba použít desetinné třídění, generuje se až po vytvoření práce, proto je také třeba používat styly, vhodné je používat členění max. do úrovně tři (např ), v případě další potřeby dělení je třeba využít odlišení pomocí fontu, v opačném případě se jedná o nepřehledný text, Úvod a Závěr se obvykle nečíslují jako ostatní kapitoly, číslování stránek arabskými číslicemi začíná Úvodem, na stránkách předcházejících úvod se použije číslování stránek pomocí římských číslic a to od Poděkování, které bude mít číslo stránky ii, při vytváření PDF souboru je třeba doplnit fyzické stránkování, v opačném případě by neodpovídalo číslování v tištěné verzi) 8. Seznam použitých symbolů a zkratek není nutné pokud je vše vysvětleno v daném textu přímo 9. Seznam obrázků tato součást je nepovinná a uvádí se zejména v rozsáhlejších pracích 10. Seznam tabulek tato součást je nepovinná a uvádí se zejména v rozsáhlejších pracích 11. Vlastní zpráva obsahuje tyto části: Úvod Současný stav řešení motivace pro dané téma, spolupráce na vědeckém projektu, spolupráce s externím pracovištěm, záměr (cíl) projektu, obsah zaměření jednotlivých kapitol BP jedná se o shrnutí současného stavu řešení problematiky bakalářské práce ve světě, tzn. uvést v současné době dostupná řešení a popř. uvést, které myšlenky a s jakými vylepšeními by mohly být použity při dalším zpracování, provést komentované

2 Použité metody (návrh řešení) Experimentální část Závěr Seznam použité literatury Samostatné přílohy bibliografické citace* popis použitých metod, u SW popis algoritmů s hrubými vývojovými diagramy (použité bloky, jejich značky, či symboly jsou dány technickou normou) nelze vynechat, uvést výsledky modelování a simulací, u čistě experimentálních projektů uvést podrobnou metodiku experimentu včetně uspořádání, podmínek a též použitých přístrojů a vzorků, u HW popis experimentálního uspořádání, návrh a realizace včetně základních obvodů, měření, u SW prací popis implementovaných funkcí účel, vstup, výstup, dále je vhodné u SW prací provést a následně dokumentovat ověření funkčnosti algoritmů na syntetických datech a též na reálných datech, zde je důležité uvést zásadu, že i řešení, které ve svém důsledku nevedlo k cíli je jistý výsledek BP, v rámci BP je třeba uvádět veškeré výsledky, i když nevedly k cíli, ale napomohly k nalezení výsledného řešení shrnutí výsledků, splnění zadání, výhled do budoucna viz příloha č. 4, každý uvedený pramen je potřeba citovat alespoň jednou v BP standardními přílohami jsou dokumentace (zdrojové kódy programů, spustitelné verze programů, elektronická verze BP povinně, doprovodné texty či výpisy abstraktů z databází, nutné použít výhradně CD ROM nebo DVD ROM (v textu BP je vhodné uvést strukturu uložených údajů na tomto médiu), též kompletní schémata zapojení značky a symboly dány technickými normami, viz [1], seznam použitých součástek, podklady pro výrobu tištěných spojů, rozmístění součástek apod.), označování příloh se uvádí např. písmenem P a pořadovým číslem, dále může následovat lomítko, nebo tečka a očíslování listu dané přílohy (např. P1/1, nebo P2.4) 12. Bakalářská práce se odevzdává ve dvou exemplářích v určeném termínu na sekretariát oborové katedry (studenti oboru BMKT na sekretariát katedry biomedicínské techniky v 6.p., m.č. 610, slečna Trousilová v době od 8.00 do hodin), formát A4 psáno po jedné straně, v rozsahu min. 30 stran, obvyklé maximum 50 stran. Nicméně maximum stránek není striktně omezeno. Velikost písma (fontu) 12 (doporučujeme vybrat standardní patkový font Times New Roman), cca 80 znaků na řádek, řádkování 1,5 a všechny okraje 25 mm. Vazba je vyžadována pevná knihařská s potiskem hřbetu a to jméno studenta a rok jako minimální požadavek. Pokud je to možné, pak bude uveden i název BP. Text na titulním listu (viz příloha č. 1). Při odevzdávání BP je součástí také - 2 -

3 tištěná a elektronická verze názvu a anotace v českém a anglickém jazyce. Po obhajobě BP je jeden výtisk uložen u vedoucího BP a druhý výtisk ve fakultní knihovně včetně povinné elektronické verze BP v PDF formátu. *Komentovaná bibliografická citace Jedná se o velmi vhodnou formu, jak prezentovat stručný přehled toho nejnovějšího při řešení daného problému. Nejedná se o pouhé opisování částí jednotlivých časopiseckých článků, či dokonce částí knižních publikací, ale o stručné vystižení podstaty daného pramenu. Je sice pravda, že velmi mnoho napoví abstract, ale vždy je třeba prostudovat celý pramen. Velmi vypovídající je mnohdy také seznam použité literatury, jehož komentář se velmi často objevuje v úvodu. Dokonce existují přehledy (knižní podoba) z některých oborů, které jsou takovýmito komentovanými bibliografickými citacemi. Jako vhodný podklad pro výše uvedenou citaci je potřebné mít zpracovanou rešerši daného tématu. Pro rešerši je třeba vhodně volit klíčová slova a vhodnou databázi (podrobněji na Zejména v případě biomedicínského inženýrství je nutné využívat jak technicky zaměřených, tak i lékařsky orientovaných. Při uvádění výsledků rešerše je třeba sumarizovat výsledek v podobě uvedení klíčových slov, kolik záznamů pro jaké kombinace bylo nalezeno, v jakých databázích bylo vyhledávání realizováno a popř. jaké další zdroje byly využity (časopisy, Internet). Je též nutné uvést za jaké období byla rešerše prováděna. Je třeba mít na paměti, že nejnovější poznatky lze nalézt ve sbornících konferencí, dále pak v časopisech a konečně v knižních publikacích. Pořadí výše uvedených zdrojů odpovídá možné aktuálnosti. Možná zaměření jednotlivých typů diplomových prací: Teoretická práce Rešeršní práce (komentovaná bibliografická citace) Experimentální práce Programátorská (SW) práce Realizace zařízení (elektrické, či mechanické povahy) Kombinovaná programátorská a realizační práce Práce ekonomicko-manažerského zaměření (studie, průzkum) Srovnávací studie Na co nezapomenout při zpracování BP: navštívit všechny stupně knihoven, tj. fakultní, SVK v Kladně, STK v Praze, Lékařský dům v Praze na I. P. Pavlova (všechny výše uvedené knihovny mají též své www stránky), navštívit www stránky kde je mnoho užitečných informací o tom, jak vyhledávat potřebné informace včetně tzv. elektronických informačních zdrojů

4 Příloha č. 1: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Jan Student - 4 -

5 Příloha č. 2: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského inženýrství Katedra biomedicínské techniky Název bakalářské práce Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Vedoucí, CSc. Student: Jiří Student červen

6 Příloha č. 3: Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem.. vypracoval(a) samostatně a použil(a) k tomu úplný výčet citací použitých pramenù, které uvádím v seznamu přiloženém k práci. Nemám závažný dùvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonù (autorský zákon). V. dne. podpis Příloha č. 4: Při tvorbě seznamu použité literatury je nutné dodržet ustanovení norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO (bibliografické citace). 1. Nejdříve je vhodné prostudovat stránky tzv. informační výchovy na Ukázka citace: Informační výchova [online]. Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2003. Poslední změna [cit ]. URL: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm> 2. Odkaz na WWW stránku s pokyny a příklady, jak psát bibliografické citace (nejúplnější, doporučeno primárně) Ukázka citace: Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna [cit ]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace.html> 3. Odkaz na WWW stránku s pokyny a příklady, jak psát bibliografické citace (další zpracování) Ukázka citace: Informační vzdělávání [online]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ústřední knihovna [cit ]. URL: <http://beta.pedf.cuni.cz/> 4. Odkaz na WWW stránku s příklady Ukázka citace: Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. BRATKOVÁ, Eva, c Poslední změna [cit ]. URL: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html> - 6 -

7 Kromě toho jsou všechny níže uvedené normy k dispozici v knihovně FBMI k přezenčnímu výpůjčení. Jedná se o následující normy: Normy pro psaní a citování odborných textů Formální úprava textů a publikací ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 2384 Formální úprava překladů ČSN Formální úprava rešerší ČSN ISO 2145 Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů ČSN ISO 999 Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků ČSN Referát a anotace ČSN Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací ČSN Vydavatelská úprava odborných časopisů Bibliografické citace ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části ČSN Zkracování názvů časopisů a jiných periodik Kromě toho jsou k dispozici následující publikace, které pojednávají o zpracování samostatných prací studentů: [1] TŘEŠTÍK, Boleslav ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, [2] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, [3] SGALL, Petr - PANEVOVÁ, Jarmila. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, s. ISBN [4] ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, s. ISBN [5] ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, s. ISBN

8 [6] ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: ACADEMIA, s. ISBN [7] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, s. [8] LIŠKA, Václav. DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, [9] FILIPEC, Josef a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. opravené vydání. Praha: Academia, s. ISBN [10] HOLUBOVÁ, Václava a kol. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, s. ISBN [11] GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, s. ISBN: [12] LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, s. ISBN [13] MEŠKO, Dušan KATUŠČÁK, Dušan FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, s. ISBN Některé další zásady, návody a triky pro psaní BP 1. Fyzikální veličiny a jejich značení Každý symbol je vždy vysvětlen v textu při jeho prvním výskytu. Pokud jsou vžitá jiná označení veličin než použitá, uveďte je při zavedení (tj. prvním výskytu) vašeho symbolu, jako například: PEEP i (označovaný v literatuře také jako intrinsic PEEP, interní PEEP, autopeep nebo PEEPa) Každý autor musí se svým textem dodat úplný seznam symbolů a zkratek, který by měl vyloučit veškeré nejasnosti. Autor by měl seznam psát průběžně při psaní textu, což mu ulehčí práci při psaní a zamezí použití několika symbolů pro jednu veličinu. Pro snadnější orientaci v textu jsou fyzikální či fyziologické veličiny sázeny proloženě (kurzívou). Pod takovýmto označením si čtenář může představit nějaké číslo, tj. konkrétní hodnotu veličiny. Různé zkratky a další symboly, pod kterými se neskrývá nějaká číselná hodnota, jsou sázeny normálním písmem. Proto ph je kurzívou, zatímco ČVUT není. Konstanty je doporučováno sázet polotučně. 2. Jednotky a rovnice Kde používání jednotek SI nezpůsobuje problém, volí autoři tyto jednotky. U veličin, kde nějaké charakteristické hodnoty jsou všeobecně známy v jiných jednotkách, jsou tyto - 8 -

9 jednotky ponechány jako druhý údaj v závorce, který následuje po údaji převedeném do systému SI. Zápis je pak např....dodat energii 100 kj (24 kcal)... Jednotky se píší za číselný údaj následovaný mezerou. Pozor na velká a malá písmena označení jednotek. Správné je např. 10 Hz, Torr, kpa, osm, zatímco nesprávné je např. torr nebo Osm. V textu, kdy slovně popisujeme údaj, se již velká písmena na začátku neuvádějí a jednotky jsou sklonné. Proto je správné...několik desítek hertzů (kilopascalů, torrů...), ale špatné je...několik desítek Hertz (hned 2 chyby). Co se týče rovnic, správně napsaná jednoduchá rovnice bez konstant je nezávislá na jednotkách, ve kterých se do ní dosazují jednotlivé veličiny, fyzikální rozměr výsledu je pak na této volbě závislý. V medicíně jsou však známy určité jednoduché rovnice, do kterých je nutné dosadit veličiny jen v určitých jednotkách, jinak by byl výsledek výpočtu nesmyslný. Jsou to zejména rovnice, ve kterých se vyskytují nějaké číselné konstanty. Tyto konstanty mají samozřejmě svůj fyzikální rozměr (jednotku), ale uvádění jednotky je opomíjeno a často není uváděn ani v odborné literatuře. Kombinace několika systémů jednotek v jedné rovnici má katastrofické následky. Proto doporučujeme autorům věnovat jednotkám značnou pozornost, zejména při studiu zahraniční literatury. Aby se předešlo nejasnostem, musí být všechny PODEZŘELÉ rovnice doplněny speciálními údaji o jednotkách, pro které vztahy platí. Buď jsou tyto informace uvedeny v textu přímo za rovnicí - čož je doporučováno např. v BP, nebo jsou jednotky uvedeny vpravo od příslušné rovnice v hranatých závorkách, ve kterých se jednotky vyskytují v tom pořadí, v jakém se objevují v rovnici a oddělují se čárkami. Středníkem je pak oddělena levá a pravá strana rovnice. Například pro výpočet hypoxémického indexu P a O 2 /F I O 2 můžeme psát: Pa O2 Hypoxémický index = [Torr ; Torr,-]. FI O2 Toto značení nám říká, že hypoxémický index vypočítáme v torrech, když na pravé straně rovnice dosadíme parciální tlak kyslíku v arteriální krvi v torrech a frakci kyslíku v inspirovaném plynu jako bezrozměrné (desetinné) číslo. Nesmíme tedy například dosadit F I O 2 v procentech, pokud tam značka procent není uvedena. Bylo by samozřejmě možné v tomto případě dosadit do rovnice tlak v kilopascalech, ale například kritická hodnota tohoto indexu by nebyla známá a vžitá hodnota 200 Torr, ale musela by se převést z torrů na kilopascaly, čímž by se v textu uváděné údaje začaly číselně lišit od údajů vžitých a používaných. V zápisu jednotek uváděném v hranatých závorkách vedle rovnice se může vyskytovat i nějaký symbol fyzikální veličiny v hranatých závorkách. Takovýto zápis znamená, že na volbě jednotek dané veličiny nezávisí, ale v celé rovnici musíme použít jednotky stejné. Například [p] znamená libovolnou jednotku tlaku. Potom pro jednotky rovnice AaDO2 = PAO 2 PaO2 [[p] ; [p],[p]] platí, že můžeme za všechny veličiny dosadit hodnoty s libovolnou jednotkou tlaku, ale u všech veličin stejnou. Dalším problémem s jednotkami v literatuře je jejich nesprávné uvádění vlivem opomenutí priority operátorů. Dovolím si tvrdit, že téměř v polovině případů uvádění jednotek průtočného odporu jsou používány jednotky nesmyslné, a to jak v odborných knihách, tak v odborných časopisech. Průtočný odpor (např. dýchacích cest, cév apod.) je definován jako tlakový úbytek, který vznikne na protékané struktuře při jednotkovém průtoku. Jednotkou je proto většinou kpa vztažený na l/s. Chybný je v tomto případě zápis, kdy uvedené slovo vztažený jenom nahradíme symbolem /. Tím dostaneme chybný zápis kpa/l/s, což znamená podle priority operátorů: - 9 -

10 kpa kpa/l/s =. l s Toto je zřejmě něco jiného, než jsme měli původně na mysli. Správná konstrukce spočívá v tom, že dělíme-li mezi sebou dva výrazy (případně i násobím), musíme je dělit (násobit) jako celek, což znamená, že je musíme správně uzávorkovat. Správná konstrukce jednotky průtočného odporu je tedy (kpa)/(l/s), což je ekvivalentní zápisu kpa kpa kpa s kpa/(l/s) = = = = kpa s/l. l/s l l s Zjevně je rozdíl, zda je sekunda v čitateli nebo jmenovateli jednotky odporu. Zdá se to být možná nepodstatná věc, pokud s výsledkem neděláme žádné další operace, ale pokuste se například převést jednotku odporu tak, aby místo sekundy obsahovala jednotku minuta. Pak již pocítíme rozdíl ve výsledku, když musíme původní údaj buď dělit, nebo násobit, číslem 60. Zápisy vzorců a jednotek, které obsahují několik lomítek, jsou nepřehledné a nedoporučuji je používat. Navíc svádí k chybě způsobené špatnou aplikací priority operátorů. V rovnicích proto doporučuji požívat zlomkovou čáru místo lomítka, jak ukazuje následující příklad: p2 p1 R = ( p2 p1) / Q =. Q Tím odpadá i nutné uzávorkování, jehož vynechání vede k chybě (v uvedeném příkladu by vedlo k odčítání odporu p 1 /Q od tlaku p 2, což je úplný nesmysl). Ve složených jednotkách je vhodné místo lomítek používat záporné exponenty jednotek, kdy platí: 1 X 1 = = 1/ X, X X = = 1/ X, atd. 2 X Potom jednotku průtoku l/s můžeme zapsat l.s -1, výše uvedenou jednotku odporu kpa/(l/s) jako kpa.s.l -1 apod. 3. Psaní textu Při psaní textu používejte nová pravidla. Toto se týká zejména odborných slov, která v našich myslích přetrvávají ve staré variantě, která je dnes mnohdy nepřípustná. Proto používejte správně slova jako éter, katétr, anestézie, pentan, exspírium apod. Většina slov je ve Slovníku spisovné češtiny, kde je možné správný tvar zjistit. Při zvýrazňování textu používejte tlusté písmo, nikoliv kurzívu. Šetřete zvýrazňováním. Při zvýrazňování tučným písmem buď zvýrazněte celou větu včetně tečky, nebo jen určitá slova, ale v tom případě opravdu jen důležitá slova bez spojek, interpunkčních znamének apod. Viz tento text. Zkratky slov jsou: aj., apod., i.v., i.m., mj., nikoliv například a pod. Slovo viz je bez tečky. Tři tečky jsou skutečně jen tři a píší se za slovo bez mezery... Další tečka za větou se za třemi tečkami nepíše. Pro údaj či text v závorce platí, že mezery se píší vně závorek, ale uvnitř ne, jak ukazuje (zcela správně) tento příklad. Mezera se nedělá před interpunkčním znaménkem, ale dělá se za ním. Za číselným údajem následuje mezera a potom symbol jednotky. V desetinných číslech používejte desetinnou čárku, tečku nechte pro násobení. Rovnice piště do textu tak,

11 jako by byly součástí věty, i když jsou na samostatném řádku. Podívejte se na zápisy rovnic v předcházejících odstavcích, kde za nimi jsou tečky či čárky. Používejte například strukturu: Něco můžeme vypočítat podle vztahu rovnice, kde symbol X znamená... Pozor na záměnu slov, které jsou v češtině i angličtině podobné, ale mají různý význam, jako např. rezistance (což je v češtině fyzikální veličina) oproti rezistence (což je v češtině odolnost), v angličtině se to ovšem nerozlišuje. Při pochybnostech se podívejte do vhodné české knihy. Dávejte dobrý pozor při překladech chemických názvů. Nejste-li si jisti, podívejte se do vhodné knihy. Text pište jako souvislý text členěný do odstavců. Nepište ho formou výpisků. Je-li potřeba uvést nějaký soupis, zvažte použití tabulky nebo grafu. Nepoužívejte slovo respektive či zkratku resp. V češtině se používá chybně, znamená eventuálně nebo popřípadě. Většinou však je toto slovo používáno v případě, kdy se autorovi nedaří formulovat nějakou složitou větu. Vzniklou větu pak nelze jednoznačně interpretovat. Pozor také na slovesa a přídavná jména slovesná. Správná je věta: Měřicí systém (měřící tlak) se porouchal. Podobně samolepicí, řídicí x řídící apod. Číslování odstavců a interpunkce vypadá: 5. Krev 5.1 Krevní buňky Erytrocyty Píše-li autor v TEXu či LATEXu, problémy s formátováním, číslováním odstavců, tabulek, rovnic a obrázků či tvorbou odkazů odpadají. Co se týče Wordu jako nejčastějšího textového editoru používaného pod Windows je třeba důsledně používat styly a dále možnosti automatického číslování a křížových odkazů, které vše patřičně ulehčí. Je však pravda, že u rozsáhlejších publikací (stovky stran) může dojít k jistým potížím. Jak napsat abstrakt (summary): Obecně: - abstrakt je miniatura díla, proto musí obsahovat všechny hlavní části - uvědomit si, pro koho je text určen (zejména při interdisciplinárním výzkumu) a volit podle toho složitost a způsob vyjadřování - nepoužívat mnoho zkratek - nepoužívat dlouhé věty (v A 4 až 5 vět na každých 100 slov) - používat kladné věty (zejména v A) - používat jednoduchá slova a slovní spojení, je-li to možné - používat inverzní strukturu odstavců zpráva, výsledek či tvrzení je v první větě odstavce, jeli tato sekce delší - musí být dobře čitelný a umožnit snadnou orientaci editora či čtenáře proto existují doporučení ke struktuře textu - metodologie musí být správná, nenapadnutelná Některá níže uvedená pravidla nelze v plném rozsahu aplikovat na BP, aplikujte je přiměřeně. Tento text je obecný. Struktura: nadpis

12 úvod metody výsledky diskuse závěr Název (v případě BP je dán, toto platí obecně) - musí vyjadřovat obsah textu - musí korespondovat s textem - nesmí být příliš dlouhý Doporučená struktura: Subjekt zpráva Metoda zpráva Tvrzení Otázka Úvod - nesmí být jako seminář či skripta - nesmí být jako horor či uvádět práci která spasí svět Doporučená struktura: 1. čeho se práce týká (velmi stručně obor, zařazení) 2. současný stav (definice problému, co je v literatuře) 3. návrh či idea jak problém řešit (stručně co se bude dělat) 4. jednoznačně formulovat otázku, hypotézu či problém, který je řešen Metody - musí být napsány tak, aby bylo možné experiment opakovat - metody musí být spolehlivé, zdůvodnit jejich použití - musí umožnit interpretaci dat (nesmí být zkreslena metou měření apod.) - musí obsahovat jednoznačný popis statického zpracování včetně specifikace testů statistické významnosti výsledků Výsledky - nemíchat výsledky a jejich interpretaci - žádné domněnky či názory ve výsledcích - doplnit statistikou (významnost apod.) - obrázky lepší než tabulky - pozor na duplicitu dat (co je v tabulce nesmí být v textu nebo obrázku apod.) Diskuse - může, na rozdíl od výsledků, obsahovat názory a komentáře autorů - nesmí být jako skripta nebo přehled současného stavu - každé tvrzení či komentář se musí týkat výsledků ( ) Doporučená struktura: 1. konstatování shrnutí výsledků, jejich limitace 2. předcházející studie, které nynější studii podporující či jí odporují 3. přítomnost dalších faktorů (změny v průběhu experimentu) 4. omezenost a rozsah metod 5. bezpečnost metodiky

13 Závěr 6. spekulace o praktickém či klinickém významu 7. závěr diskuse, další práce - musí korespondovat s nadpisem, úvodem, metodami a výsledky - musí zodpovědět otázku nebo problém položenou v úvodu - musí obsahovat jen fakta přímo plynoucí z výsledků - vyhnout se zveličování významu výsledků, být skromný, ale ne zas moc Jak napsat závěr a úvod Úvod a závěr jsou součásti vlastní práce, ne jejím celým zestručněním. Závěr, na rozdíl od abstraktu, se musí více soustředit na výsledky, jejich význam, použití a možnosti další práce. Úvod by měl jasně definovat cíle, testované hypotézy a ověřované metody. Měl by klást otázky a cíle, na které odpovídá závěr. Pro nezkušené doporučujeme začít psát úvod až po závěru, postupovat podle schématu: Napsání textu práce (podle osnovy, či plánu vytvořeného předem) Popsání významu a shrnutí výsledků => Tvorba ZÁVĚRU Sepsat cíle tak, aby přesně alykorespondov s výsledky v závěru. Tím tvorba ÚVODU. Rozdělovací znaménka:.,?!;: Typografie 1. Udělalo se hezky, ale nepršelo. * 1.Udělalo se hezky, ale nepršelo. 2. Namítl: Není to přeci tak zlé. * 2.Namítl : Není to přeci tak zlé. Pomlčka x spojovník 3. Sklenářová-Malá *Sklenářová - Malá 4. česko-polský * česko- polský Uvozovky 5. Umíte používat uvozovky? * Umíte používat uvozovky? 6. Prší, řekla Jana. Prší! vykřikla. * Prší, řekla Jana. Prší!, vykřikla. ([Závorky])

14 7. Lednice (ta nová) se rozbila. * Lednice( ta nová ) se rozbila. Tři tečky 7. Masarykovi se význam krásné literatury jeví v tom, že: veliké masy národní přijímají z umění své ideály mravní a sociální, s čímž nelze než souhlasit. Rozhraní typu písma v textu 8. Dostihy rozeznáváme cvalové a klusácké. *Dostihy rozeznáváme cvalové a klusácké. 9. Times New Roman a Arial se liší zejména použitím serifů. 10. VERZÁLKY, KAPITÁLKY, kurzíva, tučně, podtrženě 11. Ke ZVÝRAZNĚNÍ lze v toku písma použít také verzálky mešní velikosti. Interpunkce 12. Laboratoř pracuje v pondělí, ve středu a v pátek. 13. Laboratoř nefunguje v pondělí ani v pátek. 14. Laboratoř funguje buď v pondělí, nebo v pátek. 15. Jsou neškodné, a proto oblíbené. 16. Nejen že neškodí, ale i pomáhají. 17. O tomto tématu, nyní často probíraném, vám toho mnoho nového neřeknu. 18. Podstatný je pouze jediný ukazatel, totiž křivka DPH. 19. Ve městech, zejména velkých, se však tato technologie nedá použít. 20. To jsem vám, pokud si vzpomínám, již řekl. 21. Pálí to jako oheň. 22. Jsi starší než já. 23. Jsi starší, než jsem si myslel. 24. Šroubovákem, který měl k dispozici, šroub utáhnout nemohl. 25. Šroubovákem, který měl k dispozici a často ho používal, šroub utáhnout nemohl

15 26. Šroubovákem, který měl k dispozici, často ho používal a měl ho ze všech šroubováků nejraději, šroub utáhnout nemohl. 27. Šňůru vytáhněte ze zdi a přestřihněte. 28. Šňůru vytáhněte ze zdi, nebo ji přestřihněte. Diktát (v případě zájmu si můžete vyzkoušet) Rodiče se o mě dobře starali. Denně mně maminka kupovala jogurty, šunku i sýry a nikdy nezapomněla na ranní pečivo. Vstával jsem, tedy vykulil se z postele, až když byla snídaně hotová. Přijdeš dnes či zítra? ptávala se mě matka. Mami, prosím tě, odpovídal jsem. Když však tamější pekárnu zavřeli, pochopil jsem, že všechna nepřízeň života se postavila proti mně, a tato domněnka mě rozesmutnila, aniž bych však propadal zoufalství, jako například tehdy, když byla maminka v nemocnici a já jsem rovněž nedostal snídani. Nákupy a vyúčtování Je možné přímo kupovat tzv. drobný nákup (spotřební materiál součástky, chemikálie, média, manuály do 500,- Kč, služby zejména tisky apod.). Na ostatní musí být objednávka. Platí zásada, že o všech nákupech musí vědět vedoucí práce, který pak zajistí vyúčtování. Důležité je, že účtenky za nákup je nutné předložit ještě ten měsíc, ve kterém byl nákup uskutečněn. Je-li uskutečněn koncem měsíce, potom je možné účty předložit ještě asi dva pracovní dny na začátku měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byl nákup uskutečněn. Odlišností je pak konec kalendářního roku, kdy je třeba uzavírat účetnictví jednotlivých akcí a proto je možné realizovat drobná vydání a objednávky obvykle pouze do cca 10. prosince. Druhou zásadou je, že doklady student odevzdá co nejdříve. Účtenka musí být daňová, tj. obsahovat DIČ prodejce a vyčíslení daně DPH včetně uvedení její výše. Není-li prodejce plátce DPH, musí být tato skutečnost na dokladu uvedena. Nelze proplatit účtenky, které jsou vystaveny na jinou firmu nebo na soukromou osobu. Požaduje-li prodejce údaje o kupujícím, použijte fakultní (viz Fakturační údaje níže). Rozhodně neuvádějte své údaje. ČVUT v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Nám. Sítná 3105 Kladno IČO DIČ CZ Tel.: FAX: Fakturační údaje

16 Užitečné informace o zaměření jednotlivých posudků a o požadavcích na prezentaci Posudek vedoucího BP Obecně: přístup studenta k řešení úkolu, připravenost, iniciativa a pracovní morálka studenta, způsob a úroveň zpracování úkolu, přínos, popř. nedostatky práce, upozornění na případné potíže vzniklé v průběhu řešení práce. Konkrétně: Hodnotí především celkový přístup studenta k plnění úkolu Hodnotí ochotu a spolehlivost při plnění dílčích úkolů Uvádí vhodné využití vědomostí a dovedností získaných během studia, popř. zvláštní, které získal student individuálně Zmiňuje případnou souvislost s tématem týmového projektu, či jiné návaznosti Zdůrazňuje případné dosažené úspěchy, např. v soutěžích Zmiňuje podíl studenta na tvorbě publikací a na činnosti v rámci vědeckého projektu Uvádí možné návaznosti v budoucnosti Zdůvodňuje případné potíže nezávislé na vůli studenta Zdůvodňuje drobné změny či odchylky v zadání V závěru práce doporučuje, či nedoporučuje práci k obhajobě a hodnotí klasifikačním stupněm Posudek oponenta BP Obecně: Konkrétně: Hodnotí především odbornou stránku celé práce Pokud uzná za vhodné, může si vyžádat ukázku funkčnosti systému, algoritmu apod. Vyjadřuje se k formální úrovni práce V závěru práce doporučuje, či nedoporučuje práci k obhajobě a hodnotí klasifikačním stupněm Je zvykem, že student po obdržení formulářů na sekretariátu oborové katedry předá BP vedoucímu a oponentovi (netýká se případů, kdy je vedoucí, či oponent ze vzdáleného města ČR, nebo z jiné země) Mnohdy se můžete setkat s tím, že vedoucí, či oponent může použít tzv. korekturní znaménka k vyznačení potřebných oprav v textu (k dispozici je např. vytištěná téměř finální verze BP). Podrobnosti lze nalézt na www stránce: Prezentace obhajoba Vzor PPT s podkladem FBMI ČVUT v Praze

17 Čas 10 minut ± 1 minuta, pokud ukončíte prezentaci dříve, nemá to žádný negativní vliv na výsledek obhajoby, ba naopak, důležité je však prezentovat vše potřebné Je třeba si vyzkoušet, např. před rodiči, přáteli a zcela určitě s vedoucím BP V prezentaci používat jednoduché a přirozené barvy, popř. jejich kombinace, volit bezpatkový typ písma o velikosti min. 20, užívat výčet, místo tabulek používat přehledné grafy Na jednotlivých snímcích uvádět hlavní záchytné body, které napovídají obsah prezentace (rozhodně neuvádět podrobné texty) Je třeba při každé příležitosti uvádět nastudoval jsem, provedl jsem rešerši, navrhl jsem, vyzkoušel jsem, změřil jsem, naprogramoval jsem a realizoval experiment Obsah prezentace Název BP Označení jako BP Jméno studenta Jméno vedoucího Rok obhajoby Osnova Jaka byla motivace a důvody k řešení daného problému (prostředí, požadavek praxe, kontakty, pro koho tvořeno apod.) Co bylo nutné navrhnout, realizovat apod. Jaké metody byly použity k dosažení uváděných výsledků Jakých bylo dosaženo výsledků a jejich srovnání a vyhodnocení srovnání (např. srovnání mezi syntetickými a umělými daty) Závěr zhodnocení - rekapitulace všeho, čeho bylo dosaženo, co se nepodařilo a co by mohlo následovat dále, Váš největší přínos a vklad Dále si připravte několik snímků, které budou tvořit odpovědi na otázky oponenta, pokud budou a pokud to bude nutné a vhodné, jinak samozřejmě můžete odpovídat pouze ústně. Cca 10 až 12 snímků (pokud někde pouze obrázek s krátkým komentářem, pak max. 20 snímků, tj. 2 na 1 minutu) Čeho se vyvarovat! Učení se textů nazpamět Čtení textů z předlohy Nesmíte mluvit o tom, že někde to dělají takto a někde jinak, to velmi zdržuje Velkého množství snímků (vytvoří stres ke konci) Nepoužívat mnoho textu na snímcích Nepoužívat tmavé barvy, zejména jejich kombinace (pokud je to nutné, pak je třeba vyzkoušet na počítači a s dataprojektorem, které budou při prezentaci k dispozici) Nucenému přerušení prezentace předsedou komise (překročení časového limitu) Je zásádní chybou, pokud se po ukončení prezentace někdo z komise zeptá, a co jste vlastně měl dělat! Poslední rada na závěr! Z hlediska SZZ je třeba, aby studenti znali ke všem zveřejněným okruhů nezbytné minimum. Nesmí vynechat žádný okruh, jinak se s ním zcela určitě setkají při SZZ. Nejčastěji se realizuje zkoušení bez přípravy, tak je třeba s tím počítat z hlediska psychologické přípravy

Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce určené pro studenty FBMI ČVUT

Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce určené pro studenty FBMI ČVUT Bakalářská práce Každá práce se odevzdává v určeném termínu na studijním oddělení FBMI ve dvou svázaných výtiscích včetně elektronické podoby celé práce a to ve formátu PDF (lze např. zkonvertovat z MS

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce 1. Vnější úprava Diplomová (bc.) práce je vázaná pevnou knihařskou vazbou

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Pro zpracování habilitačních, disertačních, diplomových a bakalářských prací (dále jenom práce) platí

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2015/2016

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2015/2016 Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2015/2016 Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 2 Informační zdroje 3 INFORMAČNÍ ZDROJE Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE ROČNÍKOVÉ PRÁCE JSOU PROJEKTEM NAŠÍ ŠKOLY, KTERÝ JE URČEN PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. HLAVNÍM CÍLEM JE NAUČIT SE VYUŽÍVAT ZÍSKANÉ POZNATKY V PRAXI A VHODNĚ DOPLNIT UČIVO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce Diplomový seminář I Učební cíl: Studenti v rámci předmětu mají zvládnout metodiku koncipovaní bakalářské práce. Pozornost je věnována výběru tématu a průzkumu problematiky ke zvolenému tématu, dále tematické,

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více