Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce a úkony s tím spojené určené pro studenty FBMI ČVUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce a úkony s tím spojené určené pro studenty FBMI ČVUT"

Transkript

1 Zpracováno v říjnu 2006, verze 3.0 s prohlášením (viz nový VŠ zákon) Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce a úkony s tím spojené určené pro studenty FBMI ČVUT (J. Hozman, K. Roubík, K. Sitařová, L. Poušek) Aby bylo dosaženo jednotného postupu při zpracování bakalářské práce, je nutné dodržet následující strukturu práce, přičemž jednotlivé části po sobě následují v tomto pořadí: 1. Titulní desky - úprava dle přílohy č. 1, bez textu Příloha č. 1: 2. Titulní list úprava dle přílohy č. 2, bez textu Příloha č. 2:, editovat Název Zadání bakalářské práce (originál zadávacího formuláře vložit do výtisku BP pro oponenta a kopii zadávacího formuláře vložit do výtisku BP pro vedoucího práce) 4. Anotace v českém a anglickém jazyce (vše na jednom listu A4 ve struktuře název a anotace v CZ, název a anotace v EN), toto se také odevzdává samostatně a to vytištěné a v elektronické podobě 5. Poděkování (volitelné, slouží především jako výraz uznání za podporu a pomoc během vytváření práce a to jak vedoucímu, konzultantovi, rodinným příslušníkům, tak i studentům a dalším, kteří byli nápomocni, nebo poskytli významné údaje, publikace, konzultace apod., současně má poděkování také sloužit k uvedení vědeckého projektu v rámci kterého byla práce realizována finančně podporována) 6. Prohlášení o souhlasu s využitím výsledků práce fakultou, o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů jednotná úprava dle přílohy č. 3, bez textu Příloha č Obsah včetně seznamu příloh (je třeba použít desetinné třídění, generuje se až po vytvoření práce, proto je také třeba používat styly, vhodné je používat členění max. do úrovně tři (např ), v případě další potřeby dělení je třeba využít odlišení pomocí fontu, v opačném případě se jedná o nepřehledný text, Úvod a Závěr se obvykle nečíslují jako ostatní kapitoly, číslování stránek arabskými číslicemi začíná Úvodem, na stránkách předcházejících úvod se použije číslování stránek pomocí římských číslic a to od Poděkování, které bude mít číslo stránky ii, při vytváření PDF souboru je třeba doplnit fyzické stránkování, v opačném případě by neodpovídalo číslování v tištěné verzi) 8. Seznam použitých symbolů a zkratek není nutné pokud je vše vysvětleno v daném textu přímo 9. Seznam obrázků tato součást je nepovinná a uvádí se zejména v rozsáhlejších pracích 10. Seznam tabulek tato součást je nepovinná a uvádí se zejména v rozsáhlejších pracích 11. Vlastní zpráva obsahuje tyto části: Úvod Současný stav řešení motivace pro dané téma, spolupráce na vědeckém projektu, spolupráce s externím pracovištěm, záměr (cíl) projektu, obsah zaměření jednotlivých kapitol BP jedná se o shrnutí současného stavu řešení problematiky bakalářské práce ve světě, tzn. uvést v současné době dostupná řešení a popř. uvést, které myšlenky a s jakými vylepšeními by mohly být použity při dalším zpracování, provést komentované

2 Použité metody (návrh řešení) Experimentální část Závěr Seznam použité literatury Samostatné přílohy bibliografické citace* popis použitých metod, u SW popis algoritmů s hrubými vývojovými diagramy (použité bloky, jejich značky, či symboly jsou dány technickou normou) nelze vynechat, uvést výsledky modelování a simulací, u čistě experimentálních projektů uvést podrobnou metodiku experimentu včetně uspořádání, podmínek a též použitých přístrojů a vzorků, u HW popis experimentálního uspořádání, návrh a realizace včetně základních obvodů, měření, u SW prací popis implementovaných funkcí účel, vstup, výstup, dále je vhodné u SW prací provést a následně dokumentovat ověření funkčnosti algoritmů na syntetických datech a též na reálných datech, zde je důležité uvést zásadu, že i řešení, které ve svém důsledku nevedlo k cíli je jistý výsledek BP, v rámci BP je třeba uvádět veškeré výsledky, i když nevedly k cíli, ale napomohly k nalezení výsledného řešení shrnutí výsledků, splnění zadání, výhled do budoucna viz příloha č. 4, každý uvedený pramen je potřeba citovat alespoň jednou v BP standardními přílohami jsou dokumentace (zdrojové kódy programů, spustitelné verze programů, elektronická verze BP povinně, doprovodné texty či výpisy abstraktů z databází, nutné použít výhradně CD ROM nebo DVD ROM (v textu BP je vhodné uvést strukturu uložených údajů na tomto médiu), též kompletní schémata zapojení značky a symboly dány technickými normami, viz [1], seznam použitých součástek, podklady pro výrobu tištěných spojů, rozmístění součástek apod.), označování příloh se uvádí např. písmenem P a pořadovým číslem, dále může následovat lomítko, nebo tečka a očíslování listu dané přílohy (např. P1/1, nebo P2.4) 12. Bakalářská práce se odevzdává ve dvou exemplářích v určeném termínu na sekretariát oborové katedry (studenti oboru BMKT na sekretariát katedry biomedicínské techniky v 6.p., m.č. 610, slečna Trousilová v době od 8.00 do hodin), formát A4 psáno po jedné straně, v rozsahu min. 30 stran, obvyklé maximum 50 stran. Nicméně maximum stránek není striktně omezeno. Velikost písma (fontu) 12 (doporučujeme vybrat standardní patkový font Times New Roman), cca 80 znaků na řádek, řádkování 1,5 a všechny okraje 25 mm. Vazba je vyžadována pevná knihařská s potiskem hřbetu a to jméno studenta a rok jako minimální požadavek. Pokud je to možné, pak bude uveden i název BP. Text na titulním listu (viz příloha č. 1). Při odevzdávání BP je součástí také - 2 -

3 tištěná a elektronická verze názvu a anotace v českém a anglickém jazyce. Po obhajobě BP je jeden výtisk uložen u vedoucího BP a druhý výtisk ve fakultní knihovně včetně povinné elektronické verze BP v PDF formátu. *Komentovaná bibliografická citace Jedná se o velmi vhodnou formu, jak prezentovat stručný přehled toho nejnovějšího při řešení daného problému. Nejedná se o pouhé opisování částí jednotlivých časopiseckých článků, či dokonce částí knižních publikací, ale o stručné vystižení podstaty daného pramenu. Je sice pravda, že velmi mnoho napoví abstract, ale vždy je třeba prostudovat celý pramen. Velmi vypovídající je mnohdy také seznam použité literatury, jehož komentář se velmi často objevuje v úvodu. Dokonce existují přehledy (knižní podoba) z některých oborů, které jsou takovýmito komentovanými bibliografickými citacemi. Jako vhodný podklad pro výše uvedenou citaci je potřebné mít zpracovanou rešerši daného tématu. Pro rešerši je třeba vhodně volit klíčová slova a vhodnou databázi (podrobněji na Zejména v případě biomedicínského inženýrství je nutné využívat jak technicky zaměřených, tak i lékařsky orientovaných. Při uvádění výsledků rešerše je třeba sumarizovat výsledek v podobě uvedení klíčových slov, kolik záznamů pro jaké kombinace bylo nalezeno, v jakých databázích bylo vyhledávání realizováno a popř. jaké další zdroje byly využity (časopisy, Internet). Je též nutné uvést za jaké období byla rešerše prováděna. Je třeba mít na paměti, že nejnovější poznatky lze nalézt ve sbornících konferencí, dále pak v časopisech a konečně v knižních publikacích. Pořadí výše uvedených zdrojů odpovídá možné aktuálnosti. Možná zaměření jednotlivých typů diplomových prací: Teoretická práce Rešeršní práce (komentovaná bibliografická citace) Experimentální práce Programátorská (SW) práce Realizace zařízení (elektrické, či mechanické povahy) Kombinovaná programátorská a realizační práce Práce ekonomicko-manažerského zaměření (studie, průzkum) Srovnávací studie Na co nezapomenout při zpracování BP: navštívit všechny stupně knihoven, tj. fakultní, SVK v Kladně, STK v Praze, Lékařský dům v Praze na I. P. Pavlova (všechny výše uvedené knihovny mají též své www stránky), navštívit www stránky kde je mnoho užitečných informací o tom, jak vyhledávat potřebné informace včetně tzv. elektronických informačních zdrojů

4 Příloha č. 1: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Jan Student - 4 -

5 Příloha č. 2: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského inženýrství Katedra biomedicínské techniky Název bakalářské práce Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Vedoucí, CSc. Student: Jiří Student červen

6 Příloha č. 3: Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem.. vypracoval(a) samostatně a použil(a) k tomu úplný výčet citací použitých pramenù, které uvádím v seznamu přiloženém k práci. Nemám závažný dùvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonù (autorský zákon). V. dne. podpis Příloha č. 4: Při tvorbě seznamu použité literatury je nutné dodržet ustanovení norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO (bibliografické citace). 1. Nejdříve je vhodné prostudovat stránky tzv. informační výchovy na Ukázka citace: Informační výchova [online]. Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2003. Poslední změna [cit ]. URL: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm> 2. Odkaz na WWW stránku s pokyny a příklady, jak psát bibliografické citace (nejúplnější, doporučeno primárně) Ukázka citace: Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna [cit ]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace.html> 3. Odkaz na WWW stránku s pokyny a příklady, jak psát bibliografické citace (další zpracování) Ukázka citace: Informační vzdělávání [online]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ústřední knihovna [cit ]. URL: <http://beta.pedf.cuni.cz/> 4. Odkaz na WWW stránku s příklady Ukázka citace: Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. BRATKOVÁ, Eva, c Poslední změna [cit ]. URL: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html> - 6 -

7 Kromě toho jsou všechny níže uvedené normy k dispozici v knihovně FBMI k přezenčnímu výpůjčení. Jedná se o následující normy: Normy pro psaní a citování odborných textů Formální úprava textů a publikací ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 2384 Formální úprava překladů ČSN Formální úprava rešerší ČSN ISO 2145 Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů ČSN ISO 999 Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků ČSN Referát a anotace ČSN Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací ČSN Vydavatelská úprava odborných časopisů Bibliografické citace ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části ČSN Zkracování názvů časopisů a jiných periodik Kromě toho jsou k dispozici následující publikace, které pojednávají o zpracování samostatných prací studentů: [1] TŘEŠTÍK, Boleslav ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, [2] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, [3] SGALL, Petr - PANEVOVÁ, Jarmila. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, s. ISBN [4] ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, s. ISBN [5] ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, s. ISBN

8 [6] ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: ACADEMIA, s. ISBN [7] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, s. [8] LIŠKA, Václav. DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, [9] FILIPEC, Josef a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. opravené vydání. Praha: Academia, s. ISBN [10] HOLUBOVÁ, Václava a kol. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, s. ISBN [11] GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, s. ISBN: [12] LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, s. ISBN [13] MEŠKO, Dušan KATUŠČÁK, Dušan FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, s. ISBN Některé další zásady, návody a triky pro psaní BP 1. Fyzikální veličiny a jejich značení Každý symbol je vždy vysvětlen v textu při jeho prvním výskytu. Pokud jsou vžitá jiná označení veličin než použitá, uveďte je při zavedení (tj. prvním výskytu) vašeho symbolu, jako například: PEEP i (označovaný v literatuře také jako intrinsic PEEP, interní PEEP, autopeep nebo PEEPa) Každý autor musí se svým textem dodat úplný seznam symbolů a zkratek, který by měl vyloučit veškeré nejasnosti. Autor by měl seznam psát průběžně při psaní textu, což mu ulehčí práci při psaní a zamezí použití několika symbolů pro jednu veličinu. Pro snadnější orientaci v textu jsou fyzikální či fyziologické veličiny sázeny proloženě (kurzívou). Pod takovýmto označením si čtenář může představit nějaké číslo, tj. konkrétní hodnotu veličiny. Různé zkratky a další symboly, pod kterými se neskrývá nějaká číselná hodnota, jsou sázeny normálním písmem. Proto ph je kurzívou, zatímco ČVUT není. Konstanty je doporučováno sázet polotučně. 2. Jednotky a rovnice Kde používání jednotek SI nezpůsobuje problém, volí autoři tyto jednotky. U veličin, kde nějaké charakteristické hodnoty jsou všeobecně známy v jiných jednotkách, jsou tyto - 8 -

9 jednotky ponechány jako druhý údaj v závorce, který následuje po údaji převedeném do systému SI. Zápis je pak např....dodat energii 100 kj (24 kcal)... Jednotky se píší za číselný údaj následovaný mezerou. Pozor na velká a malá písmena označení jednotek. Správné je např. 10 Hz, Torr, kpa, osm, zatímco nesprávné je např. torr nebo Osm. V textu, kdy slovně popisujeme údaj, se již velká písmena na začátku neuvádějí a jednotky jsou sklonné. Proto je správné...několik desítek hertzů (kilopascalů, torrů...), ale špatné je...několik desítek Hertz (hned 2 chyby). Co se týče rovnic, správně napsaná jednoduchá rovnice bez konstant je nezávislá na jednotkách, ve kterých se do ní dosazují jednotlivé veličiny, fyzikální rozměr výsledu je pak na této volbě závislý. V medicíně jsou však známy určité jednoduché rovnice, do kterých je nutné dosadit veličiny jen v určitých jednotkách, jinak by byl výsledek výpočtu nesmyslný. Jsou to zejména rovnice, ve kterých se vyskytují nějaké číselné konstanty. Tyto konstanty mají samozřejmě svůj fyzikální rozměr (jednotku), ale uvádění jednotky je opomíjeno a často není uváděn ani v odborné literatuře. Kombinace několika systémů jednotek v jedné rovnici má katastrofické následky. Proto doporučujeme autorům věnovat jednotkám značnou pozornost, zejména při studiu zahraniční literatury. Aby se předešlo nejasnostem, musí být všechny PODEZŘELÉ rovnice doplněny speciálními údaji o jednotkách, pro které vztahy platí. Buď jsou tyto informace uvedeny v textu přímo za rovnicí - čož je doporučováno např. v BP, nebo jsou jednotky uvedeny vpravo od příslušné rovnice v hranatých závorkách, ve kterých se jednotky vyskytují v tom pořadí, v jakém se objevují v rovnici a oddělují se čárkami. Středníkem je pak oddělena levá a pravá strana rovnice. Například pro výpočet hypoxémického indexu P a O 2 /F I O 2 můžeme psát: Pa O2 Hypoxémický index = [Torr ; Torr,-]. FI O2 Toto značení nám říká, že hypoxémický index vypočítáme v torrech, když na pravé straně rovnice dosadíme parciální tlak kyslíku v arteriální krvi v torrech a frakci kyslíku v inspirovaném plynu jako bezrozměrné (desetinné) číslo. Nesmíme tedy například dosadit F I O 2 v procentech, pokud tam značka procent není uvedena. Bylo by samozřejmě možné v tomto případě dosadit do rovnice tlak v kilopascalech, ale například kritická hodnota tohoto indexu by nebyla známá a vžitá hodnota 200 Torr, ale musela by se převést z torrů na kilopascaly, čímž by se v textu uváděné údaje začaly číselně lišit od údajů vžitých a používaných. V zápisu jednotek uváděném v hranatých závorkách vedle rovnice se může vyskytovat i nějaký symbol fyzikální veličiny v hranatých závorkách. Takovýto zápis znamená, že na volbě jednotek dané veličiny nezávisí, ale v celé rovnici musíme použít jednotky stejné. Například [p] znamená libovolnou jednotku tlaku. Potom pro jednotky rovnice AaDO2 = PAO 2 PaO2 [[p] ; [p],[p]] platí, že můžeme za všechny veličiny dosadit hodnoty s libovolnou jednotkou tlaku, ale u všech veličin stejnou. Dalším problémem s jednotkami v literatuře je jejich nesprávné uvádění vlivem opomenutí priority operátorů. Dovolím si tvrdit, že téměř v polovině případů uvádění jednotek průtočného odporu jsou používány jednotky nesmyslné, a to jak v odborných knihách, tak v odborných časopisech. Průtočný odpor (např. dýchacích cest, cév apod.) je definován jako tlakový úbytek, který vznikne na protékané struktuře při jednotkovém průtoku. Jednotkou je proto většinou kpa vztažený na l/s. Chybný je v tomto případě zápis, kdy uvedené slovo vztažený jenom nahradíme symbolem /. Tím dostaneme chybný zápis kpa/l/s, což znamená podle priority operátorů: - 9 -

10 kpa kpa/l/s =. l s Toto je zřejmě něco jiného, než jsme měli původně na mysli. Správná konstrukce spočívá v tom, že dělíme-li mezi sebou dva výrazy (případně i násobím), musíme je dělit (násobit) jako celek, což znamená, že je musíme správně uzávorkovat. Správná konstrukce jednotky průtočného odporu je tedy (kpa)/(l/s), což je ekvivalentní zápisu kpa kpa kpa s kpa/(l/s) = = = = kpa s/l. l/s l l s Zjevně je rozdíl, zda je sekunda v čitateli nebo jmenovateli jednotky odporu. Zdá se to být možná nepodstatná věc, pokud s výsledkem neděláme žádné další operace, ale pokuste se například převést jednotku odporu tak, aby místo sekundy obsahovala jednotku minuta. Pak již pocítíme rozdíl ve výsledku, když musíme původní údaj buď dělit, nebo násobit, číslem 60. Zápisy vzorců a jednotek, které obsahují několik lomítek, jsou nepřehledné a nedoporučuji je používat. Navíc svádí k chybě způsobené špatnou aplikací priority operátorů. V rovnicích proto doporučuji požívat zlomkovou čáru místo lomítka, jak ukazuje následující příklad: p2 p1 R = ( p2 p1) / Q =. Q Tím odpadá i nutné uzávorkování, jehož vynechání vede k chybě (v uvedeném příkladu by vedlo k odčítání odporu p 1 /Q od tlaku p 2, což je úplný nesmysl). Ve složených jednotkách je vhodné místo lomítek používat záporné exponenty jednotek, kdy platí: 1 X 1 = = 1/ X, X X = = 1/ X, atd. 2 X Potom jednotku průtoku l/s můžeme zapsat l.s -1, výše uvedenou jednotku odporu kpa/(l/s) jako kpa.s.l -1 apod. 3. Psaní textu Při psaní textu používejte nová pravidla. Toto se týká zejména odborných slov, která v našich myslích přetrvávají ve staré variantě, která je dnes mnohdy nepřípustná. Proto používejte správně slova jako éter, katétr, anestézie, pentan, exspírium apod. Většina slov je ve Slovníku spisovné češtiny, kde je možné správný tvar zjistit. Při zvýrazňování textu používejte tlusté písmo, nikoliv kurzívu. Šetřete zvýrazňováním. Při zvýrazňování tučným písmem buď zvýrazněte celou větu včetně tečky, nebo jen určitá slova, ale v tom případě opravdu jen důležitá slova bez spojek, interpunkčních znamének apod. Viz tento text. Zkratky slov jsou: aj., apod., i.v., i.m., mj., nikoliv například a pod. Slovo viz je bez tečky. Tři tečky jsou skutečně jen tři a píší se za slovo bez mezery... Další tečka za větou se za třemi tečkami nepíše. Pro údaj či text v závorce platí, že mezery se píší vně závorek, ale uvnitř ne, jak ukazuje (zcela správně) tento příklad. Mezera se nedělá před interpunkčním znaménkem, ale dělá se za ním. Za číselným údajem následuje mezera a potom symbol jednotky. V desetinných číslech používejte desetinnou čárku, tečku nechte pro násobení. Rovnice piště do textu tak,

11 jako by byly součástí věty, i když jsou na samostatném řádku. Podívejte se na zápisy rovnic v předcházejících odstavcích, kde za nimi jsou tečky či čárky. Používejte například strukturu: Něco můžeme vypočítat podle vztahu rovnice, kde symbol X znamená... Pozor na záměnu slov, které jsou v češtině i angličtině podobné, ale mají různý význam, jako např. rezistance (což je v češtině fyzikální veličina) oproti rezistence (což je v češtině odolnost), v angličtině se to ovšem nerozlišuje. Při pochybnostech se podívejte do vhodné české knihy. Dávejte dobrý pozor při překladech chemických názvů. Nejste-li si jisti, podívejte se do vhodné knihy. Text pište jako souvislý text členěný do odstavců. Nepište ho formou výpisků. Je-li potřeba uvést nějaký soupis, zvažte použití tabulky nebo grafu. Nepoužívejte slovo respektive či zkratku resp. V češtině se používá chybně, znamená eventuálně nebo popřípadě. Většinou však je toto slovo používáno v případě, kdy se autorovi nedaří formulovat nějakou složitou větu. Vzniklou větu pak nelze jednoznačně interpretovat. Pozor také na slovesa a přídavná jména slovesná. Správná je věta: Měřicí systém (měřící tlak) se porouchal. Podobně samolepicí, řídicí x řídící apod. Číslování odstavců a interpunkce vypadá: 5. Krev 5.1 Krevní buňky Erytrocyty Píše-li autor v TEXu či LATEXu, problémy s formátováním, číslováním odstavců, tabulek, rovnic a obrázků či tvorbou odkazů odpadají. Co se týče Wordu jako nejčastějšího textového editoru používaného pod Windows je třeba důsledně používat styly a dále možnosti automatického číslování a křížových odkazů, které vše patřičně ulehčí. Je však pravda, že u rozsáhlejších publikací (stovky stran) může dojít k jistým potížím. Jak napsat abstrakt (summary): Obecně: - abstrakt je miniatura díla, proto musí obsahovat všechny hlavní části - uvědomit si, pro koho je text určen (zejména při interdisciplinárním výzkumu) a volit podle toho složitost a způsob vyjadřování - nepoužívat mnoho zkratek - nepoužívat dlouhé věty (v A 4 až 5 vět na každých 100 slov) - používat kladné věty (zejména v A) - používat jednoduchá slova a slovní spojení, je-li to možné - používat inverzní strukturu odstavců zpráva, výsledek či tvrzení je v první větě odstavce, jeli tato sekce delší - musí být dobře čitelný a umožnit snadnou orientaci editora či čtenáře proto existují doporučení ke struktuře textu - metodologie musí být správná, nenapadnutelná Některá níže uvedená pravidla nelze v plném rozsahu aplikovat na BP, aplikujte je přiměřeně. Tento text je obecný. Struktura: nadpis

12 úvod metody výsledky diskuse závěr Název (v případě BP je dán, toto platí obecně) - musí vyjadřovat obsah textu - musí korespondovat s textem - nesmí být příliš dlouhý Doporučená struktura: Subjekt zpráva Metoda zpráva Tvrzení Otázka Úvod - nesmí být jako seminář či skripta - nesmí být jako horor či uvádět práci která spasí svět Doporučená struktura: 1. čeho se práce týká (velmi stručně obor, zařazení) 2. současný stav (definice problému, co je v literatuře) 3. návrh či idea jak problém řešit (stručně co se bude dělat) 4. jednoznačně formulovat otázku, hypotézu či problém, který je řešen Metody - musí být napsány tak, aby bylo možné experiment opakovat - metody musí být spolehlivé, zdůvodnit jejich použití - musí umožnit interpretaci dat (nesmí být zkreslena metou měření apod.) - musí obsahovat jednoznačný popis statického zpracování včetně specifikace testů statistické významnosti výsledků Výsledky - nemíchat výsledky a jejich interpretaci - žádné domněnky či názory ve výsledcích - doplnit statistikou (významnost apod.) - obrázky lepší než tabulky - pozor na duplicitu dat (co je v tabulce nesmí být v textu nebo obrázku apod.) Diskuse - může, na rozdíl od výsledků, obsahovat názory a komentáře autorů - nesmí být jako skripta nebo přehled současného stavu - každé tvrzení či komentář se musí týkat výsledků ( ) Doporučená struktura: 1. konstatování shrnutí výsledků, jejich limitace 2. předcházející studie, které nynější studii podporující či jí odporují 3. přítomnost dalších faktorů (změny v průběhu experimentu) 4. omezenost a rozsah metod 5. bezpečnost metodiky

13 Závěr 6. spekulace o praktickém či klinickém významu 7. závěr diskuse, další práce - musí korespondovat s nadpisem, úvodem, metodami a výsledky - musí zodpovědět otázku nebo problém položenou v úvodu - musí obsahovat jen fakta přímo plynoucí z výsledků - vyhnout se zveličování významu výsledků, být skromný, ale ne zas moc Jak napsat závěr a úvod Úvod a závěr jsou součásti vlastní práce, ne jejím celým zestručněním. Závěr, na rozdíl od abstraktu, se musí více soustředit na výsledky, jejich význam, použití a možnosti další práce. Úvod by měl jasně definovat cíle, testované hypotézy a ověřované metody. Měl by klást otázky a cíle, na které odpovídá závěr. Pro nezkušené doporučujeme začít psát úvod až po závěru, postupovat podle schématu: Napsání textu práce (podle osnovy, či plánu vytvořeného předem) Popsání významu a shrnutí výsledků => Tvorba ZÁVĚRU Sepsat cíle tak, aby přesně alykorespondov s výsledky v závěru. Tím tvorba ÚVODU. Rozdělovací znaménka:.,?!;: Typografie 1. Udělalo se hezky, ale nepršelo. * 1.Udělalo se hezky, ale nepršelo. 2. Namítl: Není to přeci tak zlé. * 2.Namítl : Není to přeci tak zlé. Pomlčka x spojovník 3. Sklenářová-Malá *Sklenářová - Malá 4. česko-polský * česko- polský Uvozovky 5. Umíte používat uvozovky? * Umíte používat uvozovky? 6. Prší, řekla Jana. Prší! vykřikla. * Prší, řekla Jana. Prší!, vykřikla. ([Závorky])

14 7. Lednice (ta nová) se rozbila. * Lednice( ta nová ) se rozbila. Tři tečky 7. Masarykovi se význam krásné literatury jeví v tom, že: veliké masy národní přijímají z umění své ideály mravní a sociální, s čímž nelze než souhlasit. Rozhraní typu písma v textu 8. Dostihy rozeznáváme cvalové a klusácké. *Dostihy rozeznáváme cvalové a klusácké. 9. Times New Roman a Arial se liší zejména použitím serifů. 10. VERZÁLKY, KAPITÁLKY, kurzíva, tučně, podtrženě 11. Ke ZVÝRAZNĚNÍ lze v toku písma použít také verzálky mešní velikosti. Interpunkce 12. Laboratoř pracuje v pondělí, ve středu a v pátek. 13. Laboratoř nefunguje v pondělí ani v pátek. 14. Laboratoř funguje buď v pondělí, nebo v pátek. 15. Jsou neškodné, a proto oblíbené. 16. Nejen že neškodí, ale i pomáhají. 17. O tomto tématu, nyní často probíraném, vám toho mnoho nového neřeknu. 18. Podstatný je pouze jediný ukazatel, totiž křivka DPH. 19. Ve městech, zejména velkých, se však tato technologie nedá použít. 20. To jsem vám, pokud si vzpomínám, již řekl. 21. Pálí to jako oheň. 22. Jsi starší než já. 23. Jsi starší, než jsem si myslel. 24. Šroubovákem, který měl k dispozici, šroub utáhnout nemohl. 25. Šroubovákem, který měl k dispozici a často ho používal, šroub utáhnout nemohl

15 26. Šroubovákem, který měl k dispozici, často ho používal a měl ho ze všech šroubováků nejraději, šroub utáhnout nemohl. 27. Šňůru vytáhněte ze zdi a přestřihněte. 28. Šňůru vytáhněte ze zdi, nebo ji přestřihněte. Diktát (v případě zájmu si můžete vyzkoušet) Rodiče se o mě dobře starali. Denně mně maminka kupovala jogurty, šunku i sýry a nikdy nezapomněla na ranní pečivo. Vstával jsem, tedy vykulil se z postele, až když byla snídaně hotová. Přijdeš dnes či zítra? ptávala se mě matka. Mami, prosím tě, odpovídal jsem. Když však tamější pekárnu zavřeli, pochopil jsem, že všechna nepřízeň života se postavila proti mně, a tato domněnka mě rozesmutnila, aniž bych však propadal zoufalství, jako například tehdy, když byla maminka v nemocnici a já jsem rovněž nedostal snídani. Nákupy a vyúčtování Je možné přímo kupovat tzv. drobný nákup (spotřební materiál součástky, chemikálie, média, manuály do 500,- Kč, služby zejména tisky apod.). Na ostatní musí být objednávka. Platí zásada, že o všech nákupech musí vědět vedoucí práce, který pak zajistí vyúčtování. Důležité je, že účtenky za nákup je nutné předložit ještě ten měsíc, ve kterém byl nákup uskutečněn. Je-li uskutečněn koncem měsíce, potom je možné účty předložit ještě asi dva pracovní dny na začátku měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byl nákup uskutečněn. Odlišností je pak konec kalendářního roku, kdy je třeba uzavírat účetnictví jednotlivých akcí a proto je možné realizovat drobná vydání a objednávky obvykle pouze do cca 10. prosince. Druhou zásadou je, že doklady student odevzdá co nejdříve. Účtenka musí být daňová, tj. obsahovat DIČ prodejce a vyčíslení daně DPH včetně uvedení její výše. Není-li prodejce plátce DPH, musí být tato skutečnost na dokladu uvedena. Nelze proplatit účtenky, které jsou vystaveny na jinou firmu nebo na soukromou osobu. Požaduje-li prodejce údaje o kupujícím, použijte fakultní (viz Fakturační údaje níže). Rozhodně neuvádějte své údaje. ČVUT v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Nám. Sítná 3105 Kladno IČO DIČ CZ Tel.: FAX: Fakturační údaje

16 Užitečné informace o zaměření jednotlivých posudků a o požadavcích na prezentaci Posudek vedoucího BP Obecně: přístup studenta k řešení úkolu, připravenost, iniciativa a pracovní morálka studenta, způsob a úroveň zpracování úkolu, přínos, popř. nedostatky práce, upozornění na případné potíže vzniklé v průběhu řešení práce. Konkrétně: Hodnotí především celkový přístup studenta k plnění úkolu Hodnotí ochotu a spolehlivost při plnění dílčích úkolů Uvádí vhodné využití vědomostí a dovedností získaných během studia, popř. zvláštní, které získal student individuálně Zmiňuje případnou souvislost s tématem týmového projektu, či jiné návaznosti Zdůrazňuje případné dosažené úspěchy, např. v soutěžích Zmiňuje podíl studenta na tvorbě publikací a na činnosti v rámci vědeckého projektu Uvádí možné návaznosti v budoucnosti Zdůvodňuje případné potíže nezávislé na vůli studenta Zdůvodňuje drobné změny či odchylky v zadání V závěru práce doporučuje, či nedoporučuje práci k obhajobě a hodnotí klasifikačním stupněm Posudek oponenta BP Obecně: Konkrétně: Hodnotí především odbornou stránku celé práce Pokud uzná za vhodné, může si vyžádat ukázku funkčnosti systému, algoritmu apod. Vyjadřuje se k formální úrovni práce V závěru práce doporučuje, či nedoporučuje práci k obhajobě a hodnotí klasifikačním stupněm Je zvykem, že student po obdržení formulářů na sekretariátu oborové katedry předá BP vedoucímu a oponentovi (netýká se případů, kdy je vedoucí, či oponent ze vzdáleného města ČR, nebo z jiné země) Mnohdy se můžete setkat s tím, že vedoucí, či oponent může použít tzv. korekturní znaménka k vyznačení potřebných oprav v textu (k dispozici je např. vytištěná téměř finální verze BP). Podrobnosti lze nalézt na www stránce: Prezentace obhajoba Vzor PPT s podkladem FBMI ČVUT v Praze

17 Čas 10 minut ± 1 minuta, pokud ukončíte prezentaci dříve, nemá to žádný negativní vliv na výsledek obhajoby, ba naopak, důležité je však prezentovat vše potřebné Je třeba si vyzkoušet, např. před rodiči, přáteli a zcela určitě s vedoucím BP V prezentaci používat jednoduché a přirozené barvy, popř. jejich kombinace, volit bezpatkový typ písma o velikosti min. 20, užívat výčet, místo tabulek používat přehledné grafy Na jednotlivých snímcích uvádět hlavní záchytné body, které napovídají obsah prezentace (rozhodně neuvádět podrobné texty) Je třeba při každé příležitosti uvádět nastudoval jsem, provedl jsem rešerši, navrhl jsem, vyzkoušel jsem, změřil jsem, naprogramoval jsem a realizoval experiment Obsah prezentace Název BP Označení jako BP Jméno studenta Jméno vedoucího Rok obhajoby Osnova Jaka byla motivace a důvody k řešení daného problému (prostředí, požadavek praxe, kontakty, pro koho tvořeno apod.) Co bylo nutné navrhnout, realizovat apod. Jaké metody byly použity k dosažení uváděných výsledků Jakých bylo dosaženo výsledků a jejich srovnání a vyhodnocení srovnání (např. srovnání mezi syntetickými a umělými daty) Závěr zhodnocení - rekapitulace všeho, čeho bylo dosaženo, co se nepodařilo a co by mohlo následovat dále, Váš největší přínos a vklad Dále si připravte několik snímků, které budou tvořit odpovědi na otázky oponenta, pokud budou a pokud to bude nutné a vhodné, jinak samozřejmě můžete odpovídat pouze ústně. Cca 10 až 12 snímků (pokud někde pouze obrázek s krátkým komentářem, pak max. 20 snímků, tj. 2 na 1 minutu) Čeho se vyvarovat! Učení se textů nazpamět Čtení textů z předlohy Nesmíte mluvit o tom, že někde to dělají takto a někde jinak, to velmi zdržuje Velkého množství snímků (vytvoří stres ke konci) Nepoužívat mnoho textu na snímcích Nepoužívat tmavé barvy, zejména jejich kombinace (pokud je to nutné, pak je třeba vyzkoušet na počítači a s dataprojektorem, které budou při prezentaci k dispozici) Nucenému přerušení prezentace předsedou komise (překročení časového limitu) Je zásádní chybou, pokud se po ukončení prezentace někdo z komise zeptá, a co jste vlastně měl dělat! Poslední rada na závěr! Z hlediska SZZ je třeba, aby studenti znali ke všem zveřejněným okruhů nezbytné minimum. Nesmí vynechat žádný okruh, jinak se s ním zcela určitě setkají při SZZ. Nejčastěji se realizuje zkoušení bez přípravy, tak je třeba s tím počítat z hlediska psychologické přípravy

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20)

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) VNĚJŠÍ DESKY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) Jméno a příjmení autora (16) Místo vytvoření práce a rok dokončení práce (16) VNITŘNÍ STRANA (z estetických důvodů se začíná číslovat až

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Charakter absolventské práce: Souhrnná orientace ve studovaném oboru Hlubší zájem o dílčí odborné téma Náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Psaní závěrečné práce. Přednáška pro končící studenty

Psaní závěrečné práce. Přednáška pro končící studenty Psaní závěrečné práce Přednáška pro končící studenty Struktura práce Titulní stránka Prohlášení Anotace, klíčová slova (obojí česky i anglicky) Poděkování (nepovinné) Obsah Slovníček pojmů Úvod proč jste

Více

Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006 V Praze dne 9.května 2006 Čj. 900/06/01715 Výnos rektora č. 4/2006 jímž se vydává Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU Rozdělovník: rektor, prorektoři, kvestorka,

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT Stránka 1 z 10 Text na deskách (pouze tištěná verze) UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT ABSCHLUSSARBEIT 2007 Aneta Machková Stránka 2 z 10 Titulní list (Touto stranou začíná číslování práce.

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více