Korekce dle typografických pravidel a jejich výuka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korekce dle typografických pravidel a jejich výuka"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Korekce dle typografických pravidel a jejich výuka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Fiala Brno, jaro 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Obšívač

3 Poděkování Poděkování patří vedoucímu práce Mgr. Tomáši Obšívačovi za jeho vedení, rodině za trpělivost a pomoc s testováním webové použitelnosti. Také Bc. Lucii Tokárové, která přispěla odbornými typografickými radami, Sylvii Huškové, Kristýně Řezníčkové a Mgr. Lence Chloupkové za korekturu Slovníku a online testů. Největší poděkování patří Michalu Valovi a jeho pomoci s Korektorem a Bc. Pavle Pinkasové, která se podílela na korektuře bakalářské práce.

4 Shrnutí Teoretická část bakalářské práce se věnuje dvěma základním tématům. První sleduje odlišnosti v aplikaci nejednotných typografických pravidel v různém prostředí. Druhá je věnována rozboru vlastního programu, jenž má za úkol opravovat chybnou interpunkci. Praktickou součástí práce je webová prezentace Litéra. Tato webová aplikace má dvě stěžejní části, již zmíněný program s názvem Korektor a textovou oporu Slovník s pravidly typografie a online testy.

5 Klíčová slova Typografie, interpunkce, korektura, typografická pravidla, pravidla českého pravopisu, Ústav pro jazyk český, Litéra, Korektor, Slovník, online testy, syntaktická analýza

6 Obsah 1 ÚVOD ZÁKOUTÍ TYPOGRAFIE ZDROJE PRAVIDEL Typografická pravidla Webová typografická pravidla Internetová jazyková příručka ÚJČ Pravidla českého pravopisu Česká technická norma FORMY TEXTOVÉHO VÝSTUPU Formální text Text určený pro web Běžná elektronická komunikace Tvůrčí práce s textem DOSTUPNOST SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ Náhrada podobným znakem Mapování klávesnice Využití klávesových zkratek INFORMACE O TYPOGRAFII NA WEBU LITÉRA KOREKTOR Typologie chyb Ruční vyhodnocení Pozitivní předpoklady Potvrzení volby UKÁZKA FUNKCE KOREKTORU SLOVNÍK Výběr znaků Stránka se znakem Kapitoly teoretické části Online test DOKUMENTACE KOREKTORU ROZBOR PROGRAMU Vlastnosti Přednosti Nedostatky Chyby při korekci SYNTAKTICKÁ ANALÝZA Fáze syntaktické analýzy Ukázka syntaktické analýzy znaménka pro násobení ZDROJOVÝ KÓD Soubory se zdrojovým kódem Použité programovací jazyky Regulární výrazy (RE) Priorita regulárních výrazů ZÁVĚR LITERATURA A POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHA 1: ZDROJOVÉ KÓDY LITÉRY PŘÍLOHA 2: UKÁZKA STRÁNKY SLOVNÍKU... 39

7 1 Úvod Obsahová či gramatická správnost psaného textu je dnes již samozřejmostí. Obecně je očekávána také od elektronických či webových dokumentů. Zde však vstupuje do hry další důležitý aspekt a tím je typografická správnost. Přesto, že se tato forma stala dnes již zcela běžnou a nevyhnutelnou, nevešla zatím typografická pravidla pro její psaní do obecného povědomí, jako tomu je například u gramatiky. Přesto, že nelze typografická pravidla označit za nedostupná, jejich znalost a dodržování je spíše výjimkou. Dnešní uspěchaná společnost však vyžaduje především okamžitý a nekomplikovaný výsledek. Tomu rozsáhlost typografických pravidel a velké množství jejich zdrojů zrovna neodpovídá. Pokud však uživatel pravidla přeci jen zná, ještě stále nemá typografie vyhráno. Do cesty se jí staví další komplikace v podobě složitosti klávesových zkratek, způsobené omezenými technickými možnostmi běžné počítačové klávesnice. Jejich zápis od uživatele vyžaduje další znalosti. Litéra je program, který dodržování typografických pravidel běžnému uživateli zpřístupňuje. Vyžaduje od něj přitom jen nenáročnou operaci a malý časový vklad. Slovník může případné zájemce o znalostech typografických pravidel vzdělávat. Korektor je schopen typografické chyby opravit a udělat tak za uživatele složitou práci. V případě webových textů je však situace o něco komplikovanější. Mnohé prohlížeče svou technickou nedokonalostí zobrazení typograficky korektních textů neumožňuje. Nezbývá než doufat, že i tvůrci webových prohlížečů přestanou brát význam typografické správnosti na lehkou váhu. 7. z 40

8 2 Zákoutí typografie Mluvit správně česky doufejme je samozřejmostí. Chyby v psaném slově jsou častou neřestí. A interpunkční znaménka? Holé neštěstí. Ale také umění. Pravidla jejich psaní nemáme dostatečně v obecném povědomí, mimo jiné proto, že na rozdíl od gramatických jevů nejsou součástí školní výuky. Typografie, do které psaní nepísmenných a nečíselných znaků spadá, je náročná z několika důvodů. Existuje více zdrojů částečně odlišných pravidel (2.1), jejich použití se navíc liší v závislosti na formě textového výstupu (2.2). Zápis některých speciálních znaků na klávesnici (2.3) je pro běžného uživatele příliš složitý. Navíc dochází k záměrnému porušování pravidel, které při své práci využívají grafici v zájmu uměleckého vyjádření. Velké množství zdrojů komplikuje uživateli orientaci v pravidlech a problematizuje volbu vhodné varianty. Situaci ztěžuje také fakt, že uživatel nemá možnost dohledat informace o nejvhodnějším výběru pravidel pro daný text. Náročnost zápisu speciálních znaků způsobuje, že je lidé nepoužívají, popřípadě nahrazují jinými. Vystavení uživatele odborným grafickým výstupům, které ale porušují pravidla v zájmu umělecké kvality, způsobuje osvojování chybného použití některých interpunkčních symbolů. 2.1 Zdroje pravidel Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze tentýž dokument zpracovat různě, avšak vždy korektně. Výčet zdrojů pravidel ovlivňujících interpunkci je následující: 1. Typografická pravidla (TP) 2. Webová typografická pravidla (WTP) 3. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český (ÚJČ) 4. Pravidla českého pravopisu (PČP) 5. ČSN : Úprava písemností zpracovaných textovými editory (ČSN) 8. z 40

9 2.1.1 Typografická pravidla Typografická pravidla ustanovili typografové s ohledem na umělecké vyjádření psaného projevu. Jejich pravidla jsou vhodná pro psaní textů, jež kladou důraz na precizní vizuální výstup spojený s tvůrčím přístupem k textu. Taková tvorba není pro běžného uživatele účelná. TP lze využít převážně ve specializovaných programech Webová typografická pravidla Omezené technické možnosti webového prostředí vyžadují zjednodušení Typografických pravidel. Úpravy, které vešly v platnost, nejsou v kompletním znění sepsány v jednom zdroji, ale lze je dohledat po částech na různých místech. WTP jsou určeny pro potřeby uživatelů webových stránek a zohledňují technické možnosti různých prohlížečů Internetová jazyková příručka ÚJČ Jedním ze zdrojů dostupných online, který popisuje pravidla interpunkce, je Internetová jazyková příručka 1. Tu provozuje Ústav pro jazyk český spadající pod Akademii věd České republiky. Online příručka rozšiřuje pravidla Českého pravopisu o doporučení ÚJČ. Doporučení lze chápat jako přípustné varianty zápisu znamének Pravidla českého pravopisu Vydavatelem Pravidel českého pravopisu je opět Ústav pro jazyk český, jenž má za úkol výzkum českého jazyka. PČP je publikace uvádějící pevná pravidla pro psaní textu, která se opírá se o český pravopis. Typografie včetně interpunkce nejsou hlavním tématem Pravidel, ale základní informace o psaní textu v nich běžný uživatel nalezne Česká technická norma Česká technická norma ČSN popisuje pravidla pro úpravu písemností zpracovaných textovými editory. Na seznamu výše uvedených pravidel má své místo především proto, že běžnému uživateli poskytuje mimo jiné informace, 1 Internetová jazyková příručka (ÚJČ AV ČR, v. v. i.). 9. z 40

10 jak lze interpunkční znaménka zapsat prostřednictvím základních znaků na klávesnici bez použití klávesových zkratek. Příklad: Výpustka v nedokončené větě (zámlka, aposiopese) Z popisu jednotlivých zdrojů pravidel je patrné, že se od sebe liší především tím, na co kladou důraz. Je tedy zřejmé, že se vyskytují případy, kdy se pravidla jednotlivých zdrojů navzájem vylučují. Jeden příklad za všechny: Výpustka v nedokončené větě, na jejím konci a začátku. V tomto případě se jedná o tzv. zámlku, popř. aposiopesi, což značí nedokončenou nebo přerývanou řeč (existuje také výpustka/elipsa ve funkci nahrazení věty nebo odstavce, který je úmyslně vypuštěn v tom případě se ale řídí jinými pravidly). 1. WTP, ČSN (přiražení k souvisejícímu znaku, z druhé strany mezera) 2. ÚJČ, PČP (vždy pouze mezera za podobně jako u tečky, čárky, ) 3. TP (zúžená mezera u souvisejícího znaku, obyčejná z druhé strany) 1. Krásný člověk ten, jehož dokonalost tvoří spousta _ malých chyb. 2. Krásný člověk ten, jehož dokonalost tvoří spousta _ _malých chyb. 3. Krásný člověk ten, jehož dokonalost tvoří spousta _ _ _ malých chyb. 10. z 40

11 2.2 Formy textového výstupu Lze stanovit čtyři základní formy textového výstupu. Jedná se o nejpoužívanější textové formy, se kterými se uživatel běžně setkává. 1. Formální text 2. Text určený pro web 3. Běžná elektronická komunikace 4. Tvůrčí práce s textem Formální text Formálním textem se rozumí každý text, který podléhá všeobecně platným požadavkům. Jeho formu určují pravidla zažitá v dané společnosti. Proto je tato kategorie velmi obsáhlá může jít například o odbornou či vědeckou publikaci, diplomovou práci, novinový článek, esej či žádost o práci. Zpravidla se jedná o texty, které jsou dále prezentovány, a proto je požadavek na korektnost zásadní. K dosažení požadované úrovně textu je vhodné řídit se TP Text určený pro web Text určený pro web se od formálního liší v jednom zásadním ohledu. Přesto, že se jedná o dokument dále prezentovaný, pravidla pro jeho psaní jsou volnější. To je dáno jednak omezenými technickými možnostmi webu, jednak benevolencí vůči textům uveřejňovaných na internetu. Se zažitou tolerancí k internetovým textům počítají WTP. Proto je lze pro psaní webových dokumentů doporučit Běžná elektronická komunikace Do kategorie běžné elektronické komunikace lze taktéž zahrnout širokou paletu textů. Mezi nejpoužívanější prostředky takové komunikace patří e mail, diskuzní fórum, chat, komentáře a jiné. V případě těchto elektronických textů lze jen stěží hovořit o dodržování typografických pravidel. Pokud však lze některá z nich doporučit, potom jistě ČSN, a to především pro jejich přístupnost a snadnější aplikaci. 11. z 40

12 2.2.4 Tvůrčí práce s textem V kontextu typografických pravidel je za tvůrčí text považována taková forma výstupu, která s textem pracuje kreativně na grafické úrovni. Často se s tím setkáme u plakátů, letáků, brožur či promo materiálů. Při tvorbě může docházet k úmyslnému porušování pravidel. Základem pro tento materiál by však stále měly být TP. 2.3 Dostupnost speciálních znaků Počet interpunkčních znaků přístupných na klávesnici jedním stiskem je málo. Zhruba dvě třetiny symbolů je nutné psát klávesovými zkratkami 2. V případě matematických symbolů jde téměř o sto procent z nich. Některé složitě dostupné znaky se postupem času dostávají do širšího povědomí, což je způsobeno rozvojem internetu a také důkladnějším grafickým znázorněním přímo na klávesách. Zápis hranaté závorky, svorky, násobení, dělení, zavináče a několika dalších se tak stává o něco jednodušší. Oproti tomu například pomlčka, výpustka, české uvozovky a většina matematických symbolů je nadále zdrojem problémů Náhrada podobným znakem Nejčastějším, ale ve výsledku chybným způsobem, je náhrada znaku jiným vizuálně podobným dostupným přímo na klávesnici. Například české uvozovky bývají nahrazovány strojovými (rovnými programátorskými), pomlčky spojovníkem, násobení písmenem x, dělení dvojtečkou nebo znak kříže znaménkem plus (ČSN a PČP některé tyto ústupky toleruje) Mapování klávesnice Možnost takzvaného mapování klávesnice je pro veřejnost téměř neznámá. Jedná se o proces, ve kterém si uživatel sám může nastavit rozložení kláves na klávesnici. Zvolený symbol (včetně běžně nedostupných) lze uložit pod libovolnou klávesu. Nový symbol ten původní zcela nahradí. 2 Vyvolání speciálního symbolu při stisku kombinace více kláves. 12. z 40

13 2.3.3 Využití klávesových zkratek Veškeré symboly (také alfanumerické) lze vyjádřit číselnou kombinací. Na internetu existuje množství zdrojů, které je uvádí. Aby počítač správně zobrazil požadovaný symbol, místo číselné kombinace je nutné předem stisknout klávesu levý [Alt] 3. Podmínkou správné klávesové zkratky je zápis čísel na numerické části klávesnice (vpravo), nikoli alfanumerické. Kromě číselných klávesových zkratek lze využít také nečíselné. Zápis speciálních symbolů je pomocí nich kratší, protože využívá vždy jen jednu klávesu v alfanumerické části. Vyvolávají se pravým tlačítkem [Alt] v kombinaci s příslušnou klávesou. Navíc většina českých klávesnic uvádí grafický popis daných symbolů například zavináč bývá znázorněn na klávese v. Příklad: Číselná klávesová zkratka pomlčky Číselné vyjádření pomlčky je 0150 (včetně nuly na první pozici). Klávesová zkratka pro pomlčku se zapíše následovně: Stisknutí levé klávesy [Alt] Stisknutí čísel 0150 (numerická část klávesnice) Puštění klávesy [Alt] V informatice se taková zkratka označuje jako Levý Alt , přičemž znaménko plus znázorňuje držení klávesy [Alt] při zápisu následných číslic. Příklad: Nečíselná klávesová zkratka zavináče Nečíselné vyjádření zavináče je písmeno v. Klávesová zkratka pro zavináč se zapíše následovně: Stisknutí pravé klávesy [Alt] Stisknutí písmene v (bez uvozovek) Puštění klávesy [Alt] V informatice se taková zkratka označuje jako Pravý Alt + V. 3 Hranaté závorky značí klávesu, jejich obsah pak název. 13. z 40

14 2.4 Informace o typografii na webu Přesto, že článků o typografii nalezneme na internetu nespočet, nelze se při výzkumu opírat o cizojazyčné zdroje, protože každý jazyk má své typografické zákonitosti. Pokud se zaměříme na prameny věnující se české typografii, zjistíme, že kvantita převyšuje kvalitu. Za důvěryhodné lze považovat mimo jiné typomil.com 4 a Dero 5, které jsou stručné a zaměřují se především na TP a WTP. Dále Internetová jazyková příručka opírající se o ÚJČ. Dokument ČSN je k dispozici za poplatek. Interval 6 a Root 7 pak jen shrnují obecná pravidla. Informace o typografii jsou však v těchto webových příručkách kusé, navíc nenabízí uživateli možnost korekce textu. Program Litéra, který je praktickou součástí této práce, soustřeďuje dostupné informace na jedno místo, popřípadě uvádí odkazy na doplňující teorii. Zároveň poskytuje uživateli možnost automatické opravy textu. 4 písmo, typografie a sazba na webu. 5 Typografie skrytá tvář webdesignu. 6 Webdesign, programování, nástroje, magazín, hotová řešení, eshop. 7 informace nejen ze světa Linuxu. 14. z 40

15 3 Litéra Webovou příručku Litéra tvoří dvě části typografický Korektor českých textů online a podrobný Slovník znaků s typografickými pravidly. Server je koncipován tak, aby naplnil požadavky běžných uživatelů, jež potřebují bez námahy opravit vlastní texty. Nasytí i ty, kteří mají zájem studovat jednotlivá pravidla. Až na ojedinělé výjimky se Korektor i Slovník opírají výhradně o WTP. Slovník uživatele upozorňuje na ostatní normy a doporučení (TP, ÚJČ, PČP a ČSN viz kapitola 2.1) formou poznámek pod čarou. Z uvedených norem oba programy čerpají pouze v případech, které autor programu považoval za vhodnější. Tím se Litéra liší od ostatních serverů, které vychází jen z jednoho zdroje. 15. z 40

16 3.1 Korektor Vývoj Korektoru připomínal mávnutí ptačích křídel, kdy na počátku nezáživnou teorii o ručním nahrazování nevhodných znaků vystřídala velká myšlenka následovaná sestřičkou v reálnější podobě. Automatické korektury včetně textů zdrojového kódu 8 HTML 9 je prozatím přílišné sousto. Při vývoji programu citlivého na kontext písmen, čísel a interpunkce je důležitá preciznost, což by zohledňování dalších prvků nadměrně ztěžovalo. Svou vyšší potenciální chybovostí by při uvedení do širšího povědomí Litéra důvěru nezískala. Korektor je tedy intuitivní program, který opravuje typografické chyby v elektronických textech. Uživateli umožňuje vepsat nebo vložit vlastní text do textového pole. Po té stiskne tlačítko pro vykonání opravy a dostává okamžité vyhodnocení Typologie chyb Program není natolik inteligentní, aby vždy rozpoznal kontext 10 jednotlivých interpunkčních znamének ty se mohou zapisovat různými způsoby 11. Mnohé chyby jsou tak zkrátka neopravitelné (nebo je nelze rozpoznat). Pro zjednodušení analýzy vyhodnocení a transparentnost programu byly typy chyb pojmenovány na tzv. bílé, žluté a červené. Bílé chyby Bílé chyby jsou takové výrazy, které jsou s jistotou zapsány chybně a mají jediný správný zápis. Korektor je po vyhledání automaticky opraví. Například mezera za otevírací závorkou je bílou chybou. Program ji ihned maže. Žluté chyby (problém rozpoznatelnosti) Žluté chyby nemusí být chybami v pravém slova smyslu. Program dokáže lokalizovat výraz, který lze zapsat v různých kontextech více způsoby. 8 Zápis počítačového programu v programovacím jazyce oproti běžnému textu obsahuje speciální symboly a příkazy pro provádění různých činností. 9 HTML je značkovací jazyk, který umožňuje zobrazovat data ve webovém prohlížeči. 10 Kontextem se rozumí pozice okolních souvisejících alfanumerických znaků. 11 Které výrazy mohou měnit svou podobu vzhledem ke kontextu popisuje Slovník znaků. Kapitola Syntaktická analýza vyličuje důvody, proč nelze některé chyby opravovat. 16. z 40

17 Například výraz 6.6 může být správný zápis kapitoly, ale také chybný zápis data (chybí mezera za tečkou). Chybu nelze strojem rozpoznat. Červené chyby (problém opravitelnosti) Také červené chyby Korektor neopravuje. Program s jistotou pozná, že výraz lze zapsat různými způsoby, ale nalezený není určitě správně. Například spojovník s mezerami z obou stran je chybou. Nelze ji však opravit z důvodu možného dvojího zápisu bez mezer, nebo s pravostrannou mezerou Ruční vyhodnocení Veškeré obarvené výrazy (žluté a červené chyby) poskytují dle kontextu nabídku s možnostmi oprav. Dodatečné ruční úpravy jsou tedy (téměř vždy) nutností, díky nabídkám s praktickými příklady však stále proveditelné laikem. Uživatel si vybere takový příklad, který se typově podobá výrazu v jeho textu. Podle něj je pak provedena oprava Pozitivní předpoklady Při korektuře se často vyskytují žluté chyby způsobené množstvím pravidel pro jednotlivé znaky. V takovém případě se využívá tzv. pozitivní předpoklad, který uživateli přednostně zaškrtne tu volbu, která podle Korektoru odpovídá záměru uživatele. Nabídka alternativ tedy není statická generuje se s ohledem na zápis původního výrazu. Upřednostňována je ta množina příkladů, která souhlasí s textem uživatele Potvrzení volby Po rozhodnutí uživatele, že označený výraz spadá do určité množiny příkladů, uživatel potvrzuje volbu zatržením. Příslušné opravy se provedou samy a obarvení chyby se mění na zelené. 3.2 Ukázka funkce Korektoru Příklad: Dvojtečka bez mezer Uživatel napsal následující text (vyjádření sportovního skóre): 17. z 40

18 Kometa porazila Budějice 3:2. Protože se jedná o žlutou chybu (dvojtečku lze psát třemi způsoby), výraz je pouze zvýrazněn a uživateli pak poskytnuta nabídka možností zápisu. Díky pozitivnímu předpokladu je upřednostňována třetí odrážka. Nabídka vypadá následovně: 1. Uvození věty, výčtu Př.: Aymary se dělí na: _ pruhované, proužkované, 2. Citace Př.: FIALA, Jakub. Litéra_ :_ Typografický korektor 3. Čas s uvedením vteřin, skóre Př.: V čase 42:15 vyrovnal na 2:2 Původní text souhlasí s posledním výčtem a je tedy správně. Uživatel výběr 3) potvrzuje zatržením, výraz zůstává bez opravy a označení žluté chyby mizí. Příklad: Dvojtečka s mezerami Uživatel napsal následující text (vyjádření sportovního skóre): Kometa porazila Budějice 3_ :_ 2. Opět žlutá chyba. Z důvodu pozitivního předpokladu je ale zvýrazněna druhá možnost (mezery kolem dvojtečky) s ohledem na výraz uživatele. 1. Uvození věty, výčtu Př.: Aymary se dělí na: _ pruhované, proužkované, 2. Citace Př.: FIALA, Jakub. Litéra_ :_ Typografický korektor 3. Čas s uvedením vteřin, skóre Př.: V čase 42:15 vyrovnal na 2:2 18. z 40

19 Protože se však dle kontextu jasně jedná o sportovní skóre, výraz je špatně a uživatel si vybírá výčet 2). Po té výběr potvrzuje zatržením a počítač následně odmazává přebytečné okolní mezery. Žlutá chyba mizí. Obrázek 4.1: Korekce textu a uživatelská volba Ukázka vhodného textu pro zkoušku funkcí Korektoru Pak jsme začali probírat znaménko+, tedy plus. Prý se může objevit ve funkci sčítání (5+2), a více (5 +) a také vyjadřuje kladnou hodnotu: + 5. Peťa na tabuli rozepsal příklad 5+, ale celý znechucen, skončil. Přitom venku bylo krásných + 5. Dostal za to 5 + (pět lépe). Alča pak vypočítala x +5. Když zkusila i 5+ y, bylo hůř. Nakonec vyfasovala dvě známky (hezkou 2 + a 3+ ). 19. z 40

20 3.3 Slovník Původně se Slovník věnoval pouze webové typografii, čímž opomíjel ostatní zdroje pravidel. Zároveň uváděl informace, které odbíhaly od jeho hlavní náplně, jako například informace o citování a zpracování elektronických dokumentů nebo zohlednění slovenské typografie. Kromě teorie o správném psaní formálních dokumentů měla kapitola ambice nabízet praktické ukázky a šablony předem naformátovaných souborů s texty. Zmíněné kapitoly by však přesahovaly rámec projektu a proto nebyly naplněny. Návrh provázané struktury s přehlednou sestavou informací o typografických pravidlech na jednom místě si vyžádal několikanásobnou reorganizaci textů Slovníku. Některé zajímavosti byly vyřazeny, praktické ukázky vyzdviženy a dodatečné podkapitoly potlačeny. Čtenář získává okamžitý přehled o nejpodstatnějších informacích aniž by odcházelo k znejistění množstvím. Přesto existují výjimečné znaky (například kapitola o pomlčce), které svými rozsáhlými pravidly překračují mnohostranné bestsellery Slovník lze rozdělit do tří pomyslných kapitol. Obsahuje podrobný seznam nejčastěji používaných nepísmenných a nečíselných znaků (3.3.1) doplněných výčtem pravidel jejich užití (3.3.2). Ta jsou doplněna o praktické ukázky. Druhým oddílem jsou rozšiřující informace s náhledem do teorie (3.3.3). Další sekcí je online test (3.3.4), který ověřuje znalosti získané z předchozích částí. Tato složka Slovníku je zcela jedinečnou záležitostí v oblasti české typografie. Internet nenabízí žádnou jinou formu e learningu zaměřenou na nauku o písmu Výběr znaků Úvodní stránka nabízí výběr jednotlivých znaků, které jsou dostupné také přes podrobný rejstřík. V něm se odkazy duplikují, protože názvů pro konkrétní interpunkční znaménka je často několik. Běžný uživatel tak snáze najde hledaný symbol (například znak je dostupný přes klíčová slova absolutní hodnota, rovná závorka a svislítko ). Kromě interpunkce jsou součástí seznamu matematické a jiné symboly, používané mj. na webu. 20. z 40

21 Seznam Interpunkce Pevná mezera, tečka, čárka, středník, dvojtečka, výpustka, otazník, vykřičník, české, francouzské, anglické a strojové uvozovky (dvojité a jednoduché), apostrof, lomítko, závorky (kulaté, hranaté, složené, ostré), pomlčka, dlouhá pomlčka, spojovník. Seznam matematických a jiných symbolů Plus, mínus, násobení, dělení, matematické lomítko, absolutní hodnota, větší, menší, větší nebo rovno, menší nebo rovno, rovnost, nerovnost, identita, plus mínus, přibližně rovno, vlnka, stupeň, minuta, vteřina, procento, promile, programátorská mocnina, odmocnina, integrál, nekonečno, suma, celkový součin, hvězdička, křížek, ampersand, paragraf, mřížka, copyright, registrovaná značka, obchodní značka, Euro, Libra, Dolar, zavináč, obrácené lomítko, podtržítko, středová tečka, šipky Stránka se znakem Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, Litéra se opírá převážně o WTP. Tyto jsou rozepsána na stránkách jednotlivých znaků a považují se za výchozí. Pokud je tomu jinak (stává se zřídkakdy), v poznámce pod čarou se o tom objevuje dodatečná informace 12. V případě, že znak lze podle výkladu dalších pravidel zapsat i jiným způsobem, vede odkaz v poznámce pod čarou na stránku věnovanou znakům s nejednotným výkladem pravidel (teoretická část). Poznámky mají za úkol shlukovat dodatečné informace, které by jinak stránky zahlcovaly. Patří sem také klávesové zkratky špatně dostupných znaků a zmínky o jejich podobě 13. Pomocí odkazu pro skrytí teorie lze zobrazit pouze praktické příklady, takže nauka pravidel pro zápis interpunkce se stává o něco jednodušší a přehlednější. Každý znak obsahuje praktické příklady zápisu, ale i častých chyb. Horní menu nabízí pohyb mezi jednotlivými symboly a jejich pravidly a obsahuje odkazy na teorii a online test. 12 Příkladem může být pomlčka ve funkci od do, až, versus, z do, a u víceslovného výrazu za výchozí pravidla jsou považována ta z ÚJČ. 13 Např. pomlčka, dlouhá pomlčka, spojovník a mínus jsou podobné znaky. 21. z 40

22 Obrázek 4.2: Stránka se znaky otazník a vykřičník Kapitoly teoretické části Zdroje uváděných pravidel Pro běžného uživatele je tato úvodní kapitola pouze informativní. Pojednává o sestavě použitých pravidel, jejich upřednostňování a důvodech rozličnosti. V závěru jsou uvedeny citace s odkazy na pravidla. Rozdíly v pravidlech (TP, ÚJČ, ) Zatímco předchozí část na rozdíly pouze poukazovala, tato se jim věnuje podrobněji i s užitím praktických příkladů. Jsou v ní popsány veškeré situace, kde se uplatnění zápisu znaků s ohledem na zdroj pravidel liší. Priorita pravidel sousedních znaků Stránky věnované konkrétním znakům obsahují soubor pravidel pro jejich zápis (viz 3.3.2). Často však dochází k situaci, kdy se v textu vyskytují dvě a více interpunkčních znamének vedle sebe. Jejich pravidla se tak mohou dostat do konfliktu. K jeho vyřešení slouží kapitola o prioritě uplatňovaných pravidel. 22. z 40

23 Řádkový zlom Typografie se věnuje také dělení výrazů na konci řádku. Slovník sice uživateli pravidla pro Řádkový zlom objasňuje, ale Korektor je z technických důvodů zohlednit nedokáže. Číselné údaje (data, čas, peněžní částky) Kapitola shrnuje pravidla pro interpunkční znaménka sousedící s číselnými údaji. Věnuje se také rozdílům ve vyjádření podstatného a přídavného jména stojícího vedle číslovek. Na závěr poukazuje na nejčastější chyby v zápisu. Podoba některých znaků Z důvodu podoby některých znaků a symbolů bylo přínosné zařadit také informativní stránku s praktickými ukázkami těchto znamének. Jejich záměna, která je v běžných textech častá, je totiž chybou. Zkratky (značky, tituly, hodnosti) Pro úplnost poskytovaných služeb je součástí Litéry také sekce s výčtem nejčastěji používaných zkratek. Tabulka hůře dostupných znaků Kapitola s tabulkou špatně dostupných znaků je nutným doplňkem teoretické části. Běžný uživatel může přečíst přehršel typografických knih, ale pokud je nebude umět zapsat na klávesnici, nebude jeho studium k užitku. Tabulka mu má práci s klávesovými znaky usnadnit Online test Online test pracuje na principu zaškrtávání (ne)správných vět s příklady interpunkčních znamének a teorie. Otázky mají vyzkoušet znalosti uživatele získané z jednotlivých kapitol Slovníku. Lze zaškrtávat více odpovědí najednou, tedy také všechny, ale i žádnou. Správnost volby je možné pod příkladem ihned kontrolovat. Obsahuje li odpověď alespoň jednu chybu, rámeček se rozsvítí červeně. Změnu kombinace odpovědí i jejich kontrolu lze vyvolat opakovaně, pro efektivnost testu je však doporučeno provádět opravu maximálně jedenkrát na jednom příkladu. Test nabízí na konci stránky vyhodnocení odpovědí a zobrazení řešení. 23. z 40

24 Test vychází z pravidel Slovníku, vyjma kapitoly Rozdíly v pravidlech (není li uvedeno jinak). Obrázek 4.3: Výchozí a vyplněný online test 24. z 40

25 4 Dokumentace Korektoru Vývoj Korektoru si vyžádal syntaktickou analýzu (4.2). Při programování bylo potřeba dbát, kromě zdrojového kódu (4.3), také na použitelnost, tedy na intuitivní ovládání programu, jeho jednoduchost a přehlednost. 4.1 Rozbor programu Pojem použitelnost je samostatný obor informatiky, který bývá při vývoji menších nebo nekomerčních programů podceňován. Korektor je určen široké veřejnosti, jeho užívání by měl tedy zvládat běžný uživatel internetu, e mailu a popřípadě textového editoru Microsoft Word nebo Open Office. Korektor na použitelnost dbá Vlastnosti Prostor pro text Při práci s textem a opravami je důležitý dostatečný prostor. Navržené vstupní a výstupní pole je tedy poměrně velké. Po uživateli se vyžaduje pouze vlastní text, který je následně opravován. To je spolu s nápovědou zdůrazněno na vstupní stránce Litéry. Samotný Korektor tak neobsahuje další doprovodné texty, které by mohly působit rušivě. Z důvodu vzniku možných chyb při korekci je před prvním použitím uživatel vyzván k přečtení zmíněné nápovědy. Předejde se tak možným nepřesnostem. Barevné chyby Dělení na žluté a červené chyby se může zdát jako nepřehledné a zpočátku uživatele nutí přemýšlet nad barevným označením textu. Žlutá a červená barva byly vybrány, aby asociovaly varování (žlutá) a pozor, chyba (červená). Toto specifikum programu je jako jediné popsáno přímo pod zkorigovaným textem a je viditelné vždy. Text je doplněn o stručné vysvětlení přístupu k chybám a způsobu vyvolání formuláře s nabídkou oprav. Odlišná barva tedy ihned ukazuje, kde jsou v textu buď potenciální, nebo jisté chyby, čímž uživatele částečně učí správnosti textu a vizuálně nabádá 25. z 40

26 k opravě. Kromě barvy jsou chyby zvýrazněné velikostně, protože nemalé množství interpunkčních znaků je špatně viditelné. Formulář s nabídkou oprav Formulář s nabídkou oprav, který se zobrazí po kliknutí na chybu, prošel největším počtem změn. Předat uživateli informace o opravě je stěžejním úkolem programu. Je důležité nezatěžovat ho teorií o mezerách a pravidlech, ale zároveň je nutné vybrat z množství informací ty podstatné. I tady se ukazuje, jak byla syntaktická analýza důležitá. Podle kontextu lze často určit, zda uživateli nabídnout v možnostech oprav všechny dostupné typy zápisu znaménka nebo jen možnosti související s jeho textem. Například plus lze zapisovat třemi způsoby, ale po analýze okolního textu stačí, aby byly nabídnuty jen dva z nich. Tím se snižuje riziko případné špatné opravy a zvyšuje přehlednost. Protože by z typů zápisu symbolů nemuselo být dostatečně jasné, který případ je správný, každý je doplněn praktickým příkladem, což poskytuje uživateli vítanou zpětnou vazbu. Zařazení pozitivního předpokladu bylo původně zamýšleno ve formě uvedení pravděpodobného správného výrazu na prvním místě. Tím by se ale u formulářů vyvolaných stejným znakem měnilo pořadí nabídky oprav, což by mohlo být pro uživatele matoucí. Nastavení programu bylo nakonec pozměněno tak, aby pořadí zůstalo zachováno, ale potenciální správný výraz byl upřednostněn formou implicitního zatržení. U červených chyb se logicky takové předpoklady neuplatňují, předem není zatržený žádný výraz. Zvýrazňování Po korekci vloženého textu může zvýraznění právě opravované chyby zaniknout vedle barevného označených zbývajících chyb. Z toho důvodu je nutné odlišné obarvení. Po opravě se zvýraznění mění na zelenou barvu. Tím uživatel získává přehled, jaké chyby již opravil. Zeleně označené výrazy zůstávají i nadále aktivní a uživatel dostává možnost opakovaného úkonu. Tuto funkci lze využít například v případě, že napoprvé omylem zvolí špatnou opravu Přednosti Kromě automatických oprav interpunkce (seznam rozpoznatelných znaků viz 3.3.1), zvýraznění neopravitelných výrazů a schopnosti pozitivního předpokladu dokáže Korektor splňovat i jiné úkoly. Například automaticky doplňuje pevné 26. z 40

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Novinky ve verzi Nastavení. Práce s textem a grafickými objekty. Vkládání textu. Vložte 2 strany latinského textu

Novinky ve verzi Nastavení. Práce s textem a grafickými objekty. Vkládání textu. Vložte 2 strany latinského textu Novinky ve verzi 2010 Inovovaný pás karet práce s obsahem dokumentu Nový režim Backstage tlačítko Soubor o Práce s finálním dokumentem o Speciální rozhraní programu o Snadněji dostupné některé často používané

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

text, hladká sazba, typografická pravidla

text, hladká sazba, typografická pravidla Hladká sazba typografická pravidla Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_inf2_txv04 txv04_typografie.pdf Gymnázium Kladno Mgr.

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan

Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan x Apostrof odsuvník neplést s jednoduchou uvozovkou Používá se pro vynechání části letopočtu: jaro 98. V cizích jazycích: d Artagnan. porovnejte tvar Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan x Uvozovky Přisazují

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Členicí interpunkční znaménka

Členicí interpunkční znaménka Členicí (interpunkční) znaménka Členicí interpunkční znaménka tečka. čínská tečka čárka, dvojtečka : středník ; vykřičník! otazník? tři tečky... dvojité tři tečky spojovník - pomlčka dlouhá pomlčka závorky

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Guidelines for text writing and layout of word processed documents. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Guidelines for text writing and layout of word processed documents. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Červenec 2014 ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory Guidelines for text writing and layout of word processed documents Nahrazení předchozích

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Programové vybavení. Typografická pravidla I. Mgr. Martin Kolář SOŠ a SOU spojů a informatiky Kolín

Programové vybavení. Typografická pravidla I. Mgr. Martin Kolář SOŠ a SOU spojů a informatiky Kolín Typografická pravidla I 12. 9. 2016 Obsah 1 Typografie Základní informace 2 Základní informace Motto V jednoduchosti je krása! Základní informace Co to je typografie? Typografie je technicko-umělecký směr

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 01 6910 Listopad Guidelines for Text Presentation and Typewriting Règles pour la présentation

Více

Počítačová typografie

Počítačová typografie Počítačová typografie Typografie je nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. Proč se o typografii učíme? Každý z nás běžně připravuje nějakou tiskovinu a požadavky na její kvalitu a zpracování jsou všude

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.  Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce WORKBOOK http://agb.gymnaslo.cz Subject: Student: Computer science.. School year:../ Topic: Typography NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce na klávesnici - znak pro palcovou míru Skutečné

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Projekt Pospolu Práce s textovým procesorem STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Struktura prezentace textový dokument písmo

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Typografická pravidla

Typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Typografická pravidla Anotace: Žák se seznámí s typografickými pravidly. Procvičí využití typografických pravidel v praxi. Pracuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací oblast:

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Anotace: V prezentaci si žák upevní základní typografická pravidla. V jejím průběhu si daná pravidla procvičuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97)

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) V následujícím textu jsou zapsány nabídky, příslušné podnabídky a záložky, které je nutné volit a hodnoty nastavení, které je třeba nastavit.

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol.

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol. Speciální znaky Do textu můžeme vkládat nejen znaky, které máme na klávesnici, ale také takzvané speciální znaky. Jsou to většinou jednoduché piktogramy určitého významu. Typickým představitelem může být

Více

14. května 2012, Brno

14. května 2012, Brno 14. května 2012, Brno Připravil: Tomáš Koubek Testování Cvičení z předmětu Pokročilá uživatelská rozhraní Testování Strana 2 / 12 Testování aplikací Testování návrhu Cílem je vylepšit produkt během vývoje.

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky)

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) 2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) Statistika musí výsledky své práce převážně číselná data prezentovat (publikovat, zveřejňovat) jednoduše, srozumitelně a přitom výstižně.

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Modul MWA - Publikace a články

Modul MWA - Publikace a články Modul MWA - Publikace a články Stávající webová aplikace ČMI podporuje prostředníctvím Modulu RIV publikaci výstupů vykazovaných v Rejstříku informací o výsledkcích (dále jen RIV). Nový modul Publikace

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_INFOA0302 - Typografická

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka

Návrh uživatelských rozhraní NOV-WEB. Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Návrh uživatelských rozhraní D3 NOV-WEB Web pro stránky předmětů Jakub Bartoš, Pavel Dvořák, Jakub Motyčka, Kamil Procházka Prototyp - Prototyp je vytvořen formou webové stránky. Výchozí stránka prototypu

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Variace 1 Základní typografická pravidla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní typografická

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla 1. část materiál pro 12IPG J. Blažej, 2012 Úvod Typografie se zabývá písmem, jeho vzhledem, uspořádáním a sazbou textu. umělecko-technický obor ne vždy jasná pravidla legislativa

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D09_Z_WORD_ODR_CIS.docx Informatika MS Word Odrážky a číslování INFORMATIKA MS WORD

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk Microsoft Office Excel vlastní formát buněk Karel Dvořák 2011 Formát buněk Běžné formáty buněk vybíráme v seznamu formátů ve skupině Číslo. V některých případech potřebujeme formát v trochu jiné podobě,

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Doplňky slovníku SPOT

Doplňky slovníku SPOT Doplňky slovníku SPOT SPOTým Finální specifikace požadavků Tým: SPOTým Bc. Pavel Máčka Bc. Jan Bešta Bc. Jan Plas Bc. Vojtěch Žihla Autor: Pavel Máčka Datum: 22.dubna 1. Úvod Cílem tohoto dokumentu je

Více