Korekce dle typografických pravidel a jejich výuka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korekce dle typografických pravidel a jejich výuka"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Korekce dle typografických pravidel a jejich výuka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Fiala Brno, jaro 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Obšívač

3 Poděkování Poděkování patří vedoucímu práce Mgr. Tomáši Obšívačovi za jeho vedení, rodině za trpělivost a pomoc s testováním webové použitelnosti. Také Bc. Lucii Tokárové, která přispěla odbornými typografickými radami, Sylvii Huškové, Kristýně Řezníčkové a Mgr. Lence Chloupkové za korekturu Slovníku a online testů. Největší poděkování patří Michalu Valovi a jeho pomoci s Korektorem a Bc. Pavle Pinkasové, která se podílela na korektuře bakalářské práce.

4 Shrnutí Teoretická část bakalářské práce se věnuje dvěma základním tématům. První sleduje odlišnosti v aplikaci nejednotných typografických pravidel v různém prostředí. Druhá je věnována rozboru vlastního programu, jenž má za úkol opravovat chybnou interpunkci. Praktickou součástí práce je webová prezentace Litéra. Tato webová aplikace má dvě stěžejní části, již zmíněný program s názvem Korektor a textovou oporu Slovník s pravidly typografie a online testy.

5 Klíčová slova Typografie, interpunkce, korektura, typografická pravidla, pravidla českého pravopisu, Ústav pro jazyk český, Litéra, Korektor, Slovník, online testy, syntaktická analýza

6 Obsah 1 ÚVOD ZÁKOUTÍ TYPOGRAFIE ZDROJE PRAVIDEL Typografická pravidla Webová typografická pravidla Internetová jazyková příručka ÚJČ Pravidla českého pravopisu Česká technická norma FORMY TEXTOVÉHO VÝSTUPU Formální text Text určený pro web Běžná elektronická komunikace Tvůrčí práce s textem DOSTUPNOST SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ Náhrada podobným znakem Mapování klávesnice Využití klávesových zkratek INFORMACE O TYPOGRAFII NA WEBU LITÉRA KOREKTOR Typologie chyb Ruční vyhodnocení Pozitivní předpoklady Potvrzení volby UKÁZKA FUNKCE KOREKTORU SLOVNÍK Výběr znaků Stránka se znakem Kapitoly teoretické části Online test DOKUMENTACE KOREKTORU ROZBOR PROGRAMU Vlastnosti Přednosti Nedostatky Chyby při korekci SYNTAKTICKÁ ANALÝZA Fáze syntaktické analýzy Ukázka syntaktické analýzy znaménka pro násobení ZDROJOVÝ KÓD Soubory se zdrojovým kódem Použité programovací jazyky Regulární výrazy (RE) Priorita regulárních výrazů ZÁVĚR LITERATURA A POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHA 1: ZDROJOVÉ KÓDY LITÉRY PŘÍLOHA 2: UKÁZKA STRÁNKY SLOVNÍKU... 39

7 1 Úvod Obsahová či gramatická správnost psaného textu je dnes již samozřejmostí. Obecně je očekávána také od elektronických či webových dokumentů. Zde však vstupuje do hry další důležitý aspekt a tím je typografická správnost. Přesto, že se tato forma stala dnes již zcela běžnou a nevyhnutelnou, nevešla zatím typografická pravidla pro její psaní do obecného povědomí, jako tomu je například u gramatiky. Přesto, že nelze typografická pravidla označit za nedostupná, jejich znalost a dodržování je spíše výjimkou. Dnešní uspěchaná společnost však vyžaduje především okamžitý a nekomplikovaný výsledek. Tomu rozsáhlost typografických pravidel a velké množství jejich zdrojů zrovna neodpovídá. Pokud však uživatel pravidla přeci jen zná, ještě stále nemá typografie vyhráno. Do cesty se jí staví další komplikace v podobě složitosti klávesových zkratek, způsobené omezenými technickými možnostmi běžné počítačové klávesnice. Jejich zápis od uživatele vyžaduje další znalosti. Litéra je program, který dodržování typografických pravidel běžnému uživateli zpřístupňuje. Vyžaduje od něj přitom jen nenáročnou operaci a malý časový vklad. Slovník může případné zájemce o znalostech typografických pravidel vzdělávat. Korektor je schopen typografické chyby opravit a udělat tak za uživatele složitou práci. V případě webových textů je však situace o něco komplikovanější. Mnohé prohlížeče svou technickou nedokonalostí zobrazení typograficky korektních textů neumožňuje. Nezbývá než doufat, že i tvůrci webových prohlížečů přestanou brát význam typografické správnosti na lehkou váhu. 7. z 40

8 2 Zákoutí typografie Mluvit správně česky doufejme je samozřejmostí. Chyby v psaném slově jsou častou neřestí. A interpunkční znaménka? Holé neštěstí. Ale také umění. Pravidla jejich psaní nemáme dostatečně v obecném povědomí, mimo jiné proto, že na rozdíl od gramatických jevů nejsou součástí školní výuky. Typografie, do které psaní nepísmenných a nečíselných znaků spadá, je náročná z několika důvodů. Existuje více zdrojů částečně odlišných pravidel (2.1), jejich použití se navíc liší v závislosti na formě textového výstupu (2.2). Zápis některých speciálních znaků na klávesnici (2.3) je pro běžného uživatele příliš složitý. Navíc dochází k záměrnému porušování pravidel, které při své práci využívají grafici v zájmu uměleckého vyjádření. Velké množství zdrojů komplikuje uživateli orientaci v pravidlech a problematizuje volbu vhodné varianty. Situaci ztěžuje také fakt, že uživatel nemá možnost dohledat informace o nejvhodnějším výběru pravidel pro daný text. Náročnost zápisu speciálních znaků způsobuje, že je lidé nepoužívají, popřípadě nahrazují jinými. Vystavení uživatele odborným grafickým výstupům, které ale porušují pravidla v zájmu umělecké kvality, způsobuje osvojování chybného použití některých interpunkčních symbolů. 2.1 Zdroje pravidel Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze tentýž dokument zpracovat různě, avšak vždy korektně. Výčet zdrojů pravidel ovlivňujících interpunkci je následující: 1. Typografická pravidla (TP) 2. Webová typografická pravidla (WTP) 3. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český (ÚJČ) 4. Pravidla českého pravopisu (PČP) 5. ČSN : Úprava písemností zpracovaných textovými editory (ČSN) 8. z 40

9 2.1.1 Typografická pravidla Typografická pravidla ustanovili typografové s ohledem na umělecké vyjádření psaného projevu. Jejich pravidla jsou vhodná pro psaní textů, jež kladou důraz na precizní vizuální výstup spojený s tvůrčím přístupem k textu. Taková tvorba není pro běžného uživatele účelná. TP lze využít převážně ve specializovaných programech Webová typografická pravidla Omezené technické možnosti webového prostředí vyžadují zjednodušení Typografických pravidel. Úpravy, které vešly v platnost, nejsou v kompletním znění sepsány v jednom zdroji, ale lze je dohledat po částech na různých místech. WTP jsou určeny pro potřeby uživatelů webových stránek a zohledňují technické možnosti různých prohlížečů Internetová jazyková příručka ÚJČ Jedním ze zdrojů dostupných online, který popisuje pravidla interpunkce, je Internetová jazyková příručka 1. Tu provozuje Ústav pro jazyk český spadající pod Akademii věd České republiky. Online příručka rozšiřuje pravidla Českého pravopisu o doporučení ÚJČ. Doporučení lze chápat jako přípustné varianty zápisu znamének Pravidla českého pravopisu Vydavatelem Pravidel českého pravopisu je opět Ústav pro jazyk český, jenž má za úkol výzkum českého jazyka. PČP je publikace uvádějící pevná pravidla pro psaní textu, která se opírá se o český pravopis. Typografie včetně interpunkce nejsou hlavním tématem Pravidel, ale základní informace o psaní textu v nich běžný uživatel nalezne Česká technická norma Česká technická norma ČSN popisuje pravidla pro úpravu písemností zpracovaných textovými editory. Na seznamu výše uvedených pravidel má své místo především proto, že běžnému uživateli poskytuje mimo jiné informace, 1 Internetová jazyková příručka (ÚJČ AV ČR, v. v. i.). 9. z 40

10 jak lze interpunkční znaménka zapsat prostřednictvím základních znaků na klávesnici bez použití klávesových zkratek. Příklad: Výpustka v nedokončené větě (zámlka, aposiopese) Z popisu jednotlivých zdrojů pravidel je patrné, že se od sebe liší především tím, na co kladou důraz. Je tedy zřejmé, že se vyskytují případy, kdy se pravidla jednotlivých zdrojů navzájem vylučují. Jeden příklad za všechny: Výpustka v nedokončené větě, na jejím konci a začátku. V tomto případě se jedná o tzv. zámlku, popř. aposiopesi, což značí nedokončenou nebo přerývanou řeč (existuje také výpustka/elipsa ve funkci nahrazení věty nebo odstavce, který je úmyslně vypuštěn v tom případě se ale řídí jinými pravidly). 1. WTP, ČSN (přiražení k souvisejícímu znaku, z druhé strany mezera) 2. ÚJČ, PČP (vždy pouze mezera za podobně jako u tečky, čárky, ) 3. TP (zúžená mezera u souvisejícího znaku, obyčejná z druhé strany) 1. Krásný člověk ten, jehož dokonalost tvoří spousta _ malých chyb. 2. Krásný člověk ten, jehož dokonalost tvoří spousta _ _malých chyb. 3. Krásný člověk ten, jehož dokonalost tvoří spousta _ _ _ malých chyb. 10. z 40

11 2.2 Formy textového výstupu Lze stanovit čtyři základní formy textového výstupu. Jedná se o nejpoužívanější textové formy, se kterými se uživatel běžně setkává. 1. Formální text 2. Text určený pro web 3. Běžná elektronická komunikace 4. Tvůrčí práce s textem Formální text Formálním textem se rozumí každý text, který podléhá všeobecně platným požadavkům. Jeho formu určují pravidla zažitá v dané společnosti. Proto je tato kategorie velmi obsáhlá může jít například o odbornou či vědeckou publikaci, diplomovou práci, novinový článek, esej či žádost o práci. Zpravidla se jedná o texty, které jsou dále prezentovány, a proto je požadavek na korektnost zásadní. K dosažení požadované úrovně textu je vhodné řídit se TP Text určený pro web Text určený pro web se od formálního liší v jednom zásadním ohledu. Přesto, že se jedná o dokument dále prezentovaný, pravidla pro jeho psaní jsou volnější. To je dáno jednak omezenými technickými možnostmi webu, jednak benevolencí vůči textům uveřejňovaných na internetu. Se zažitou tolerancí k internetovým textům počítají WTP. Proto je lze pro psaní webových dokumentů doporučit Běžná elektronická komunikace Do kategorie běžné elektronické komunikace lze taktéž zahrnout širokou paletu textů. Mezi nejpoužívanější prostředky takové komunikace patří e mail, diskuzní fórum, chat, komentáře a jiné. V případě těchto elektronických textů lze jen stěží hovořit o dodržování typografických pravidel. Pokud však lze některá z nich doporučit, potom jistě ČSN, a to především pro jejich přístupnost a snadnější aplikaci. 11. z 40

12 2.2.4 Tvůrčí práce s textem V kontextu typografických pravidel je za tvůrčí text považována taková forma výstupu, která s textem pracuje kreativně na grafické úrovni. Často se s tím setkáme u plakátů, letáků, brožur či promo materiálů. Při tvorbě může docházet k úmyslnému porušování pravidel. Základem pro tento materiál by však stále měly být TP. 2.3 Dostupnost speciálních znaků Počet interpunkčních znaků přístupných na klávesnici jedním stiskem je málo. Zhruba dvě třetiny symbolů je nutné psát klávesovými zkratkami 2. V případě matematických symbolů jde téměř o sto procent z nich. Některé složitě dostupné znaky se postupem času dostávají do širšího povědomí, což je způsobeno rozvojem internetu a také důkladnějším grafickým znázorněním přímo na klávesách. Zápis hranaté závorky, svorky, násobení, dělení, zavináče a několika dalších se tak stává o něco jednodušší. Oproti tomu například pomlčka, výpustka, české uvozovky a většina matematických symbolů je nadále zdrojem problémů Náhrada podobným znakem Nejčastějším, ale ve výsledku chybným způsobem, je náhrada znaku jiným vizuálně podobným dostupným přímo na klávesnici. Například české uvozovky bývají nahrazovány strojovými (rovnými programátorskými), pomlčky spojovníkem, násobení písmenem x, dělení dvojtečkou nebo znak kříže znaménkem plus (ČSN a PČP některé tyto ústupky toleruje) Mapování klávesnice Možnost takzvaného mapování klávesnice je pro veřejnost téměř neznámá. Jedná se o proces, ve kterém si uživatel sám může nastavit rozložení kláves na klávesnici. Zvolený symbol (včetně běžně nedostupných) lze uložit pod libovolnou klávesu. Nový symbol ten původní zcela nahradí. 2 Vyvolání speciálního symbolu při stisku kombinace více kláves. 12. z 40

13 2.3.3 Využití klávesových zkratek Veškeré symboly (také alfanumerické) lze vyjádřit číselnou kombinací. Na internetu existuje množství zdrojů, které je uvádí. Aby počítač správně zobrazil požadovaný symbol, místo číselné kombinace je nutné předem stisknout klávesu levý [Alt] 3. Podmínkou správné klávesové zkratky je zápis čísel na numerické části klávesnice (vpravo), nikoli alfanumerické. Kromě číselných klávesových zkratek lze využít také nečíselné. Zápis speciálních symbolů je pomocí nich kratší, protože využívá vždy jen jednu klávesu v alfanumerické části. Vyvolávají se pravým tlačítkem [Alt] v kombinaci s příslušnou klávesou. Navíc většina českých klávesnic uvádí grafický popis daných symbolů například zavináč bývá znázorněn na klávese v. Příklad: Číselná klávesová zkratka pomlčky Číselné vyjádření pomlčky je 0150 (včetně nuly na první pozici). Klávesová zkratka pro pomlčku se zapíše následovně: Stisknutí levé klávesy [Alt] Stisknutí čísel 0150 (numerická část klávesnice) Puštění klávesy [Alt] V informatice se taková zkratka označuje jako Levý Alt , přičemž znaménko plus znázorňuje držení klávesy [Alt] při zápisu následných číslic. Příklad: Nečíselná klávesová zkratka zavináče Nečíselné vyjádření zavináče je písmeno v. Klávesová zkratka pro zavináč se zapíše následovně: Stisknutí pravé klávesy [Alt] Stisknutí písmene v (bez uvozovek) Puštění klávesy [Alt] V informatice se taková zkratka označuje jako Pravý Alt + V. 3 Hranaté závorky značí klávesu, jejich obsah pak název. 13. z 40

14 2.4 Informace o typografii na webu Přesto, že článků o typografii nalezneme na internetu nespočet, nelze se při výzkumu opírat o cizojazyčné zdroje, protože každý jazyk má své typografické zákonitosti. Pokud se zaměříme na prameny věnující se české typografii, zjistíme, že kvantita převyšuje kvalitu. Za důvěryhodné lze považovat mimo jiné typomil.com 4 a Dero 5, které jsou stručné a zaměřují se především na TP a WTP. Dále Internetová jazyková příručka opírající se o ÚJČ. Dokument ČSN je k dispozici za poplatek. Interval 6 a Root 7 pak jen shrnují obecná pravidla. Informace o typografii jsou však v těchto webových příručkách kusé, navíc nenabízí uživateli možnost korekce textu. Program Litéra, který je praktickou součástí této práce, soustřeďuje dostupné informace na jedno místo, popřípadě uvádí odkazy na doplňující teorii. Zároveň poskytuje uživateli možnost automatické opravy textu. 4 písmo, typografie a sazba na webu. 5 Typografie skrytá tvář webdesignu. 6 Webdesign, programování, nástroje, magazín, hotová řešení, eshop. 7 informace nejen ze světa Linuxu. 14. z 40

15 3 Litéra Webovou příručku Litéra tvoří dvě části typografický Korektor českých textů online a podrobný Slovník znaků s typografickými pravidly. Server je koncipován tak, aby naplnil požadavky běžných uživatelů, jež potřebují bez námahy opravit vlastní texty. Nasytí i ty, kteří mají zájem studovat jednotlivá pravidla. Až na ojedinělé výjimky se Korektor i Slovník opírají výhradně o WTP. Slovník uživatele upozorňuje na ostatní normy a doporučení (TP, ÚJČ, PČP a ČSN viz kapitola 2.1) formou poznámek pod čarou. Z uvedených norem oba programy čerpají pouze v případech, které autor programu považoval za vhodnější. Tím se Litéra liší od ostatních serverů, které vychází jen z jednoho zdroje. 15. z 40

16 3.1 Korektor Vývoj Korektoru připomínal mávnutí ptačích křídel, kdy na počátku nezáživnou teorii o ručním nahrazování nevhodných znaků vystřídala velká myšlenka následovaná sestřičkou v reálnější podobě. Automatické korektury včetně textů zdrojového kódu 8 HTML 9 je prozatím přílišné sousto. Při vývoji programu citlivého na kontext písmen, čísel a interpunkce je důležitá preciznost, což by zohledňování dalších prvků nadměrně ztěžovalo. Svou vyšší potenciální chybovostí by při uvedení do širšího povědomí Litéra důvěru nezískala. Korektor je tedy intuitivní program, který opravuje typografické chyby v elektronických textech. Uživateli umožňuje vepsat nebo vložit vlastní text do textového pole. Po té stiskne tlačítko pro vykonání opravy a dostává okamžité vyhodnocení Typologie chyb Program není natolik inteligentní, aby vždy rozpoznal kontext 10 jednotlivých interpunkčních znamének ty se mohou zapisovat různými způsoby 11. Mnohé chyby jsou tak zkrátka neopravitelné (nebo je nelze rozpoznat). Pro zjednodušení analýzy vyhodnocení a transparentnost programu byly typy chyb pojmenovány na tzv. bílé, žluté a červené. Bílé chyby Bílé chyby jsou takové výrazy, které jsou s jistotou zapsány chybně a mají jediný správný zápis. Korektor je po vyhledání automaticky opraví. Například mezera za otevírací závorkou je bílou chybou. Program ji ihned maže. Žluté chyby (problém rozpoznatelnosti) Žluté chyby nemusí být chybami v pravém slova smyslu. Program dokáže lokalizovat výraz, který lze zapsat v různých kontextech více způsoby. 8 Zápis počítačového programu v programovacím jazyce oproti běžnému textu obsahuje speciální symboly a příkazy pro provádění různých činností. 9 HTML je značkovací jazyk, který umožňuje zobrazovat data ve webovém prohlížeči. 10 Kontextem se rozumí pozice okolních souvisejících alfanumerických znaků. 11 Které výrazy mohou měnit svou podobu vzhledem ke kontextu popisuje Slovník znaků. Kapitola Syntaktická analýza vyličuje důvody, proč nelze některé chyby opravovat. 16. z 40

17 Například výraz 6.6 může být správný zápis kapitoly, ale také chybný zápis data (chybí mezera za tečkou). Chybu nelze strojem rozpoznat. Červené chyby (problém opravitelnosti) Také červené chyby Korektor neopravuje. Program s jistotou pozná, že výraz lze zapsat různými způsoby, ale nalezený není určitě správně. Například spojovník s mezerami z obou stran je chybou. Nelze ji však opravit z důvodu možného dvojího zápisu bez mezer, nebo s pravostrannou mezerou Ruční vyhodnocení Veškeré obarvené výrazy (žluté a červené chyby) poskytují dle kontextu nabídku s možnostmi oprav. Dodatečné ruční úpravy jsou tedy (téměř vždy) nutností, díky nabídkám s praktickými příklady však stále proveditelné laikem. Uživatel si vybere takový příklad, který se typově podobá výrazu v jeho textu. Podle něj je pak provedena oprava Pozitivní předpoklady Při korektuře se často vyskytují žluté chyby způsobené množstvím pravidel pro jednotlivé znaky. V takovém případě se využívá tzv. pozitivní předpoklad, který uživateli přednostně zaškrtne tu volbu, která podle Korektoru odpovídá záměru uživatele. Nabídka alternativ tedy není statická generuje se s ohledem na zápis původního výrazu. Upřednostňována je ta množina příkladů, která souhlasí s textem uživatele Potvrzení volby Po rozhodnutí uživatele, že označený výraz spadá do určité množiny příkladů, uživatel potvrzuje volbu zatržením. Příslušné opravy se provedou samy a obarvení chyby se mění na zelené. 3.2 Ukázka funkce Korektoru Příklad: Dvojtečka bez mezer Uživatel napsal následující text (vyjádření sportovního skóre): 17. z 40

18 Kometa porazila Budějice 3:2. Protože se jedná o žlutou chybu (dvojtečku lze psát třemi způsoby), výraz je pouze zvýrazněn a uživateli pak poskytnuta nabídka možností zápisu. Díky pozitivnímu předpokladu je upřednostňována třetí odrážka. Nabídka vypadá následovně: 1. Uvození věty, výčtu Př.: Aymary se dělí na: _ pruhované, proužkované, 2. Citace Př.: FIALA, Jakub. Litéra_ :_ Typografický korektor 3. Čas s uvedením vteřin, skóre Př.: V čase 42:15 vyrovnal na 2:2 Původní text souhlasí s posledním výčtem a je tedy správně. Uživatel výběr 3) potvrzuje zatržením, výraz zůstává bez opravy a označení žluté chyby mizí. Příklad: Dvojtečka s mezerami Uživatel napsal následující text (vyjádření sportovního skóre): Kometa porazila Budějice 3_ :_ 2. Opět žlutá chyba. Z důvodu pozitivního předpokladu je ale zvýrazněna druhá možnost (mezery kolem dvojtečky) s ohledem na výraz uživatele. 1. Uvození věty, výčtu Př.: Aymary se dělí na: _ pruhované, proužkované, 2. Citace Př.: FIALA, Jakub. Litéra_ :_ Typografický korektor 3. Čas s uvedením vteřin, skóre Př.: V čase 42:15 vyrovnal na 2:2 18. z 40

19 Protože se však dle kontextu jasně jedná o sportovní skóre, výraz je špatně a uživatel si vybírá výčet 2). Po té výběr potvrzuje zatržením a počítač následně odmazává přebytečné okolní mezery. Žlutá chyba mizí. Obrázek 4.1: Korekce textu a uživatelská volba Ukázka vhodného textu pro zkoušku funkcí Korektoru Pak jsme začali probírat znaménko+, tedy plus. Prý se může objevit ve funkci sčítání (5+2), a více (5 +) a také vyjadřuje kladnou hodnotu: + 5. Peťa na tabuli rozepsal příklad 5+, ale celý znechucen, skončil. Přitom venku bylo krásných + 5. Dostal za to 5 + (pět lépe). Alča pak vypočítala x +5. Když zkusila i 5+ y, bylo hůř. Nakonec vyfasovala dvě známky (hezkou 2 + a 3+ ). 19. z 40

20 3.3 Slovník Původně se Slovník věnoval pouze webové typografii, čímž opomíjel ostatní zdroje pravidel. Zároveň uváděl informace, které odbíhaly od jeho hlavní náplně, jako například informace o citování a zpracování elektronických dokumentů nebo zohlednění slovenské typografie. Kromě teorie o správném psaní formálních dokumentů měla kapitola ambice nabízet praktické ukázky a šablony předem naformátovaných souborů s texty. Zmíněné kapitoly by však přesahovaly rámec projektu a proto nebyly naplněny. Návrh provázané struktury s přehlednou sestavou informací o typografických pravidlech na jednom místě si vyžádal několikanásobnou reorganizaci textů Slovníku. Některé zajímavosti byly vyřazeny, praktické ukázky vyzdviženy a dodatečné podkapitoly potlačeny. Čtenář získává okamžitý přehled o nejpodstatnějších informacích aniž by odcházelo k znejistění množstvím. Přesto existují výjimečné znaky (například kapitola o pomlčce), které svými rozsáhlými pravidly překračují mnohostranné bestsellery Slovník lze rozdělit do tří pomyslných kapitol. Obsahuje podrobný seznam nejčastěji používaných nepísmenných a nečíselných znaků (3.3.1) doplněných výčtem pravidel jejich užití (3.3.2). Ta jsou doplněna o praktické ukázky. Druhým oddílem jsou rozšiřující informace s náhledem do teorie (3.3.3). Další sekcí je online test (3.3.4), který ověřuje znalosti získané z předchozích částí. Tato složka Slovníku je zcela jedinečnou záležitostí v oblasti české typografie. Internet nenabízí žádnou jinou formu e learningu zaměřenou na nauku o písmu Výběr znaků Úvodní stránka nabízí výběr jednotlivých znaků, které jsou dostupné také přes podrobný rejstřík. V něm se odkazy duplikují, protože názvů pro konkrétní interpunkční znaménka je často několik. Běžný uživatel tak snáze najde hledaný symbol (například znak je dostupný přes klíčová slova absolutní hodnota, rovná závorka a svislítko ). Kromě interpunkce jsou součástí seznamu matematické a jiné symboly, používané mj. na webu. 20. z 40

21 Seznam Interpunkce Pevná mezera, tečka, čárka, středník, dvojtečka, výpustka, otazník, vykřičník, české, francouzské, anglické a strojové uvozovky (dvojité a jednoduché), apostrof, lomítko, závorky (kulaté, hranaté, složené, ostré), pomlčka, dlouhá pomlčka, spojovník. Seznam matematických a jiných symbolů Plus, mínus, násobení, dělení, matematické lomítko, absolutní hodnota, větší, menší, větší nebo rovno, menší nebo rovno, rovnost, nerovnost, identita, plus mínus, přibližně rovno, vlnka, stupeň, minuta, vteřina, procento, promile, programátorská mocnina, odmocnina, integrál, nekonečno, suma, celkový součin, hvězdička, křížek, ampersand, paragraf, mřížka, copyright, registrovaná značka, obchodní značka, Euro, Libra, Dolar, zavináč, obrácené lomítko, podtržítko, středová tečka, šipky Stránka se znakem Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, Litéra se opírá převážně o WTP. Tyto jsou rozepsána na stránkách jednotlivých znaků a považují se za výchozí. Pokud je tomu jinak (stává se zřídkakdy), v poznámce pod čarou se o tom objevuje dodatečná informace 12. V případě, že znak lze podle výkladu dalších pravidel zapsat i jiným způsobem, vede odkaz v poznámce pod čarou na stránku věnovanou znakům s nejednotným výkladem pravidel (teoretická část). Poznámky mají za úkol shlukovat dodatečné informace, které by jinak stránky zahlcovaly. Patří sem také klávesové zkratky špatně dostupných znaků a zmínky o jejich podobě 13. Pomocí odkazu pro skrytí teorie lze zobrazit pouze praktické příklady, takže nauka pravidel pro zápis interpunkce se stává o něco jednodušší a přehlednější. Každý znak obsahuje praktické příklady zápisu, ale i častých chyb. Horní menu nabízí pohyb mezi jednotlivými symboly a jejich pravidly a obsahuje odkazy na teorii a online test. 12 Příkladem může být pomlčka ve funkci od do, až, versus, z do, a u víceslovného výrazu za výchozí pravidla jsou považována ta z ÚJČ. 13 Např. pomlčka, dlouhá pomlčka, spojovník a mínus jsou podobné znaky. 21. z 40

22 Obrázek 4.2: Stránka se znaky otazník a vykřičník Kapitoly teoretické části Zdroje uváděných pravidel Pro běžného uživatele je tato úvodní kapitola pouze informativní. Pojednává o sestavě použitých pravidel, jejich upřednostňování a důvodech rozličnosti. V závěru jsou uvedeny citace s odkazy na pravidla. Rozdíly v pravidlech (TP, ÚJČ, ) Zatímco předchozí část na rozdíly pouze poukazovala, tato se jim věnuje podrobněji i s užitím praktických příkladů. Jsou v ní popsány veškeré situace, kde se uplatnění zápisu znaků s ohledem na zdroj pravidel liší. Priorita pravidel sousedních znaků Stránky věnované konkrétním znakům obsahují soubor pravidel pro jejich zápis (viz 3.3.2). Často však dochází k situaci, kdy se v textu vyskytují dvě a více interpunkčních znamének vedle sebe. Jejich pravidla se tak mohou dostat do konfliktu. K jeho vyřešení slouží kapitola o prioritě uplatňovaných pravidel. 22. z 40

23 Řádkový zlom Typografie se věnuje také dělení výrazů na konci řádku. Slovník sice uživateli pravidla pro Řádkový zlom objasňuje, ale Korektor je z technických důvodů zohlednit nedokáže. Číselné údaje (data, čas, peněžní částky) Kapitola shrnuje pravidla pro interpunkční znaménka sousedící s číselnými údaji. Věnuje se také rozdílům ve vyjádření podstatného a přídavného jména stojícího vedle číslovek. Na závěr poukazuje na nejčastější chyby v zápisu. Podoba některých znaků Z důvodu podoby některých znaků a symbolů bylo přínosné zařadit také informativní stránku s praktickými ukázkami těchto znamének. Jejich záměna, která je v běžných textech častá, je totiž chybou. Zkratky (značky, tituly, hodnosti) Pro úplnost poskytovaných služeb je součástí Litéry také sekce s výčtem nejčastěji používaných zkratek. Tabulka hůře dostupných znaků Kapitola s tabulkou špatně dostupných znaků je nutným doplňkem teoretické části. Běžný uživatel může přečíst přehršel typografických knih, ale pokud je nebude umět zapsat na klávesnici, nebude jeho studium k užitku. Tabulka mu má práci s klávesovými znaky usnadnit Online test Online test pracuje na principu zaškrtávání (ne)správných vět s příklady interpunkčních znamének a teorie. Otázky mají vyzkoušet znalosti uživatele získané z jednotlivých kapitol Slovníku. Lze zaškrtávat více odpovědí najednou, tedy také všechny, ale i žádnou. Správnost volby je možné pod příkladem ihned kontrolovat. Obsahuje li odpověď alespoň jednu chybu, rámeček se rozsvítí červeně. Změnu kombinace odpovědí i jejich kontrolu lze vyvolat opakovaně, pro efektivnost testu je však doporučeno provádět opravu maximálně jedenkrát na jednom příkladu. Test nabízí na konci stránky vyhodnocení odpovědí a zobrazení řešení. 23. z 40

24 Test vychází z pravidel Slovníku, vyjma kapitoly Rozdíly v pravidlech (není li uvedeno jinak). Obrázek 4.3: Výchozí a vyplněný online test 24. z 40

25 4 Dokumentace Korektoru Vývoj Korektoru si vyžádal syntaktickou analýzu (4.2). Při programování bylo potřeba dbát, kromě zdrojového kódu (4.3), také na použitelnost, tedy na intuitivní ovládání programu, jeho jednoduchost a přehlednost. 4.1 Rozbor programu Pojem použitelnost je samostatný obor informatiky, který bývá při vývoji menších nebo nekomerčních programů podceňován. Korektor je určen široké veřejnosti, jeho užívání by měl tedy zvládat běžný uživatel internetu, e mailu a popřípadě textového editoru Microsoft Word nebo Open Office. Korektor na použitelnost dbá Vlastnosti Prostor pro text Při práci s textem a opravami je důležitý dostatečný prostor. Navržené vstupní a výstupní pole je tedy poměrně velké. Po uživateli se vyžaduje pouze vlastní text, který je následně opravován. To je spolu s nápovědou zdůrazněno na vstupní stránce Litéry. Samotný Korektor tak neobsahuje další doprovodné texty, které by mohly působit rušivě. Z důvodu vzniku možných chyb při korekci je před prvním použitím uživatel vyzván k přečtení zmíněné nápovědy. Předejde se tak možným nepřesnostem. Barevné chyby Dělení na žluté a červené chyby se může zdát jako nepřehledné a zpočátku uživatele nutí přemýšlet nad barevným označením textu. Žlutá a červená barva byly vybrány, aby asociovaly varování (žlutá) a pozor, chyba (červená). Toto specifikum programu je jako jediné popsáno přímo pod zkorigovaným textem a je viditelné vždy. Text je doplněn o stručné vysvětlení přístupu k chybám a způsobu vyvolání formuláře s nabídkou oprav. Odlišná barva tedy ihned ukazuje, kde jsou v textu buď potenciální, nebo jisté chyby, čímž uživatele částečně učí správnosti textu a vizuálně nabádá 25. z 40

26 k opravě. Kromě barvy jsou chyby zvýrazněné velikostně, protože nemalé množství interpunkčních znaků je špatně viditelné. Formulář s nabídkou oprav Formulář s nabídkou oprav, který se zobrazí po kliknutí na chybu, prošel největším počtem změn. Předat uživateli informace o opravě je stěžejním úkolem programu. Je důležité nezatěžovat ho teorií o mezerách a pravidlech, ale zároveň je nutné vybrat z množství informací ty podstatné. I tady se ukazuje, jak byla syntaktická analýza důležitá. Podle kontextu lze často určit, zda uživateli nabídnout v možnostech oprav všechny dostupné typy zápisu znaménka nebo jen možnosti související s jeho textem. Například plus lze zapisovat třemi způsoby, ale po analýze okolního textu stačí, aby byly nabídnuty jen dva z nich. Tím se snižuje riziko případné špatné opravy a zvyšuje přehlednost. Protože by z typů zápisu symbolů nemuselo být dostatečně jasné, který případ je správný, každý je doplněn praktickým příkladem, což poskytuje uživateli vítanou zpětnou vazbu. Zařazení pozitivního předpokladu bylo původně zamýšleno ve formě uvedení pravděpodobného správného výrazu na prvním místě. Tím by se ale u formulářů vyvolaných stejným znakem měnilo pořadí nabídky oprav, což by mohlo být pro uživatele matoucí. Nastavení programu bylo nakonec pozměněno tak, aby pořadí zůstalo zachováno, ale potenciální správný výraz byl upřednostněn formou implicitního zatržení. U červených chyb se logicky takové předpoklady neuplatňují, předem není zatržený žádný výraz. Zvýrazňování Po korekci vloženého textu může zvýraznění právě opravované chyby zaniknout vedle barevného označených zbývajících chyb. Z toho důvodu je nutné odlišné obarvení. Po opravě se zvýraznění mění na zelenou barvu. Tím uživatel získává přehled, jaké chyby již opravil. Zeleně označené výrazy zůstávají i nadále aktivní a uživatel dostává možnost opakovaného úkonu. Tuto funkci lze využít například v případě, že napoprvé omylem zvolí špatnou opravu Přednosti Kromě automatických oprav interpunkce (seznam rozpoznatelných znaků viz 3.3.1), zvýraznění neopravitelných výrazů a schopnosti pozitivního předpokladu dokáže Korektor splňovat i jiné úkoly. Například automaticky doplňuje pevné 26. z 40

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele.

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele. Zdroje uváděných pravidel Litéra z 2 28.5.2011 8.40 odp. Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

15.7. 2005 si budete moci z webové stránky http://www.dataspectrum.cz stáhnout Excel Asistent Magazín PREMIUM č. 02/2005.

15.7. 2005 si budete moci z webové stránky http://www.dataspectrum.cz stáhnout Excel Asistent Magazín PREMIUM č. 02/2005. Excel Asistent Magazín PREMIUM 01/2005 ISSN 1801-2698 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín PREMIUM je rozšířená verze

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů Michael

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Vrána Obnovení diakritiky v českém textu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Hajič,

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín 01/2005 ISSN 1801-2361 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému šíření. Pokud

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více