Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012"

Transkript

1 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Jiří Vicány, člen rady s hlasem poradním: Jana Káplová, tajemnice MěÚ Omluveni: Bylo projednáno: 1. Kontrola usnesení Rada provedla kontrolu usnesení z 48. jednání rady a neměla k nim připomínek. Usnesení: Rada bere bez připomínek na vědomí kontrolu usnesení z 48. jednání rady města. 2. Prodej pozemku v k.ú. Byňov Po zveřejnění záměru prodeje nemovitosti rada opětovně projednala žádost BKV Kamenná spol. s r.o. o prodej pozemku parc. č o výměře 178 m2 ostatní plocha v k.ú. Byňov. S tímto záměrem vyslovil souhlas osadní výbor dne Zveřejnění záměru města Nových Hradů prodeje nemovitosti pozemková parcela v k.ú. Byňov, parc. KN č m² (1 str.) Usnesení: Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č o výměře 178 m2 v k.ú. Byňov společnosti BKV KAMENNÁ spol. s r.o., Kamenná 37. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku za částku 100,-Kč/m2. Rada postupuje žádost k projednání zastupitelstvu města. Z13 3. Pronájem pozemku v k.ú. Byňov Rada projednala návrh na zrušení usnesení rady č. 39 ze dne , pronájem pozemků p. Herzogovi v k.ú. Byňov z důvodu nepodepsání nájemní smlouvy ze strany nájemce. Pronájem pozemku k.ú. Byňov - rada č. 39 dne (1 str.) Usnesení: Rada revokuje usnesení rady č. 39 bod 5 pronájem pozemků parc. KN č. 1424/1, parc. KN č v k.ú. Byňov o celkové výměře m2. 4. Žádost o odkup pozemků Rada obdržela od manželů Miroslava a Julie Kordinových žádost o odkup pozemků parc. č. 980/1 a parc. č. 975/1 v k.ú. Štiptoň. Žádost p. Miroslava Kordiny a p.. Julie Kordinové o odkoupení pozemků, došlá pošta č.j. 954/2012 ze dne (1 str.), Situace (l str.) Usnesení: Rada bere na vědomí žádost manželů Miroslava a Julie Kordinových o prodej pozemků v k.ú. Štiptoň a pověřuje místostarostu p. Šlence a osadní výbor místním šetřením. 5. Žádost o odprodej části pozemku Rada obdržela od manželů Ivana a Aleny Bartošových žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1456/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Žádost p. Ivana Bartoše a p. Aleny Bartošové o odprodej části pozemku 1456/2, došlá pošta č.j. 1034/2012 ze dne (1 str.), Výpis seznam nemovitostí na LV (1 str.), Snímek mapy Stránka 1 z 6

2 se zákresem (2 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí žádost manželů Ivana a Aleny Bartošových o prodej části pozemků v k.ú. Údolí u Nových Hradů a pověřuje místostarostu p. Šlence společně s městským úřadem místním šetřením. 6. Zápis z jednání komise sociálních věcí a zdravotnictví Rada obdržela Zápis z jednání komise sociálních věcí a zdravotnictví konané dne , s doporučením a návrhem pro radu přidělit byt č. 33 v DPS panu Františku Švecovi. Zápis z jednání KSVaZ ze dne (1 str.), Žádost p. Švece, bytem Byňov 121 o přidělení bytu v DPS, došlá pošta č.j. 901/2012 ze dne (4 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Zápis z jednání komise sociálních věcí a zdravotnictví ze dne Rada na základě doporučení komise souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na byt 0+1 č. 33 v DPS Nové Hrady, s p. Františkem Švecem. 7. Jednorázové odměny členům komisí Rada obdržela návrh na stanovení jednorázových odměn za výkon funkce členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města Nové Hrady. Stanovení jednorázové odměny za výkon funkce členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města Nové Hrady, došlá pošta č.j. 1045/2012 ze dne (1 str.), Přehled účasti na jednání komisí (1 str.) Usnesení: Rada schvaluje jednorázové odměny za výkon funkce členům komisí za rok 2011, kteří nejsou členy zastupitelstva města Nové Hrady dle návrhu. 8. Motivační příspěvek Rada obdržela od manželů Ing. Michaely a Martina Sremaňákových žádost o zaslání motivačního příspěvku ve výši ,-Kč, vyplývající ze smlouvy o prodeji pozemku v lokalitě Pod Zámeckým. Žádost Ing. Michaely Sremaňákové a p. Martina Sremaňáka o motivační příspěvek, došlá pošta č.j. 991/2012 ze dne (1 str.), Souhlas k užívání stavby (1 str.), Prodej stavebních parcel v lokalitě Pod Zámeckým, Větev D zájemcům o individuální výstavbu rodinných domů (1 str.), Kupní smlouva (2 str.), Situace (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí žádost manželů Ing. Michaely a Martina Sremaňákových o výplatu motivačního příspěvku ve výši ,-Kč a pověřuje starostu dalším jednáním. 9. Dohoda o poskytnutí dotace z PRV Rada obdržela od Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt: Modernizace obchodu v Byňově. Zvací dopis Regionálního odboru SZIF v Č. Budějovicích, Rudolfovská 80, České Budějovice k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, došlá pošta č.j. 937/2012 ze dne (2 str.), Dohoda o poskytnutí dotace (8 str.) Usnesení: Rada schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem na projekt Modernizace obchodu v Byňově a pověřuje starostu podpisem dohody. 10. Veřejná zakázka Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady III. Etapa Rada obdržela od Investičního a majetkového odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady III. etapa. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 uchazečů, přičemž podmínkám nejlépe vyhověla nabídka společnosti OKNOTECHNIK s.r.o. České Budějovice. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, veřejná zakázka Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady II. etapa (4 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na akci Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady III. etapa. Rada schvaluje dodavatele společnost OKNOTECHNIK s.r.o., Novohradská 368/20 České Budějovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Stránka 2 z 6

3 11. Veřejná zakázka Návrh interiéru STATEK čp. 74, Nové Hrady Rada obdržela od investičního a majetkového odboru MěÚ Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Návrh interiéru STATEK čp. 74, Nové Hrady. Do výběrového řízení se přihlásili 3 uchazeči, přičemž podmínkám zadání nejlépe vyhověla nabídka společnosti Studio DOLMEN s.r.o., České Budějovice. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, veřejná zakázka Návrh interiéru STATEK čp. 74, Nové Hrady (3 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na akci Návrh interiéru STATEK čp. 74, Nové Hrady a schvaluje dodavatele společnost Studio DOLMEN s.r.o., České Budějovice, která předložila nejlepší nabídku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 12. Žádost o určení skládky vytěženého sedimentu Rada obdržela od společnosti Ekoservis, České Budějovice žádost o určení skládky vytěženého sedimentu vytěženého při údržbě 0,348 km dlouhého úseku levobřežního přítoku Tetřevího potoka v k.ú. Vyšné. Průvodní dopis k žádosti o určení skládky vytěženého sedimentu z melioračního odpadu, došlá zpráva Ekoservis, Široká 8, České Budějovice č.j.989/2012 ze dne (2 str.), Žádost o určení skládky vytěženého sedimentu (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí žádost a postupujeme ji MěÚ Nové Hrady, Odboru životního prostředí. 13. Smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení Rada obdržela od společnosti E.ON Distribuce, a.s. návrh Smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení, pod názvem stavby: ZTV Pod Zámeckým, Nové Hrady větev D. Průvodní dopis E.ON ČR, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, Smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení k.ú. Nové Hrady ZTV Pod Zámeckým větev D,došlá pošta č.j. 943/2012 ze dne (1 str.), Smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení (4 stejnopisy, 2 str.) Usnesení: Rada schvaluje záměr výpůjčky plynárenského zařízení ZTV Pod Zámeckým, Nové Hrady větev D v k.ú. Nové Hrady, a to: plynovod: LPE D m. přípojky: LPE D32 16 m 6ks a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na úřední desce městského úřadu. 14. Souhlas s využitím SW nástroje vzdálená pomoc Rada obdržela od stavebního úřadu MěÚ žádost o projednání Souhlasu s využitím SW nástroje vzdálená pomoc k GIS MISYS, za účelem servisních či jiných operací. Žádost stavebního úřadu MěÚ Nové Hrady o projednání Souhlasu s využitím SW nástroje vzdálená pomoc, došlá pošta č.j. 980/2012 ze dne (1 str.), Nabídka Vzdálená pomoc (1 str.), Souhlas s využitím SW nástroje Vzdálená pomoc (2 stejnopisy, 1 str.) Usnesení: Rada souhlasí s využitím SW nástroje Vzdálená pomoc za účelem servisních či jiných operací souvisejících s GIS MISYS a pověřuje starostu podpisem. 15. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu Rada obdržela od společnosti FIERA, a.s. Jindřichův Hradec návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku parc. č. 235/5, 254 v k.ú. Nové Hrady, za účelem umístění nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě: Nové Hrady K 235/5 sportovní areál úprava NN. Průvodní dopis Fiera, Mládežnická, Jindřichův Hradec Nové Hrady K 235/5 sportovní areál úprava NN, došlá pošta č.j. 963/2012 ze dne (1 str.), Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu (2 str.), Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (6 stejnopisů, 4 str.) Usnesení: Rada schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku parc. č. 235/5, 254 v k.ú. Nové Hrady pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice za účelem umístění nového kabelového vedení NN a kabelové skříně ke stavbě Nové Hrady K 235/5 sportovní areál úprava NN a pověřuje starostu podpisem. 16. Místní šetření Starosta informoval radu o místním šetření na základě žádosti p. Marka Valhy, Nové Hrady o prodej pozemku parc. č. 827/19 v k.ú. Nové Hrady. Po vzájemné dohodě mezi účastníky bude vypovězena Stránka 3 z 6

4 nájemní smlouvy s manželi Bícovými a poté vypracován geometrický plán pro možný prodej pozemků p. Valhovi, manželům Bícovým a p. Svobodovi. Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o místním šetření ohledně žádosti o prodej pozemku parc. č. 827/19 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem dohody o výpovědi z nájemní smlouvy s manželi Bícovými. 17. Dotaz k pozemku parc. č. 990 v k.ú. Nové Hrady Rada obdržela od Mgr. Petra Mentlíka dotaz ohledně možného obnovení historické cesty na pozemku parc. č. 990 v k.ú. Nové Hrady, který je v majetku města Nové Hrady. Rada konstatovala, že uvedená komunikace nepatří mezi priority ohledně budování místních komunikací v rámci řešení KPÚ Štiptoň a Město Nové Hrady tedy v současné době neuvažuje o obnovení této komunikace. Rada umožní obnovení historické cesty na náklady žadatele za předpokladu použití ekologicky vhodného materiálu (souhlas by byl vydán po předložení dokladu o nezávadnosti použitých materiálů) a pověřila starostu dalším jednáním v této věci. Dotaz Mgr. Petra Mentlíka, Puchmajerova 1799/9, Ostrava k městskému pozemku parc. č. 990 v k.ú. Nové Hrady, došlá pošta č.j. 913/2012 ze dne (1 str.), Situace (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí dotaz Mgr. Petra Mentlík ohledně možného obnovení přístupové cesty (k objektu čp. 150) v k.ú Štiptoň. Rada navrhuje obnovení historické cesty na náklady žadatele za předpokladu použití ekologicky vhodného materiálu (souhlas by byl vydán po předložení dokladu o nezávadnosti použitých materiálů) a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci. 18. Zápis do mateřské školy Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy Nové Hrady informaci o konání zápisu do školky ve dnech 25. a 26. dubna 2012, od 8.00 do hodin. Zpráva ředitelky MŠ Nové Hrady ze dne o konání zápisu do MŠ Nové Hrady (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí konání zápisu do Mateřské školy Nové Hrady ve dnech 25. a 26. dubna Zahájení vodoprávního řízení Rada obdržela od MěÚ Trhové Sviny, odboru životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství Oznámení o zahájení vodoprávního řízení žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami pro vodní dílo rybník Dvorský a Modráček v k.ú. Vyšné. Oznámení MěÚ Trhové Sviny, odbor životního prostředí-oddělení vodního hospodářství a rybářství o zahájení vodoprávního řízení, vodní dílo rybník Dvorský a rybník Modráček v k.ú. Vyšné, došlá pošta č.j. 939/2012 ze dne (2 str.) a došlá pošta č.j.940/2012 ze dne (2 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí oznámení MěÚ Trhové Sviny, odboru životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství o zahájení vodoprávního řízení žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami pro vodní dílo rybník Dvorský a Modráček v k.ú. Vyšné. 20. Povolení vrtané studny Rada obdržela od MěÚ Trhové Sviny, stavebního úřadu rozhodnutí o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla Vrtaná studna pro žadatele p. Pavla Vochozku. Stránka 4 z 6

5 Rozhodnutí MěÚ Trhové Sviny ze dne , č.j. 3482/2012 o vydání povolení p. P. Vochozkovi, bytem Zahradní čtvrť 339, Nové Hrady k nakládání s podzemními vodami parc. č. KN 834/1 v k.ú. Nové Hrady. Usnesení: Rada bere na vědomí Rozhodnutí MěÚ Trhové Sviny, stavebního úřadu o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla Vrtaná studna na parc. č. 834/1 v k.ú. Nové Hrady pro žadatele p. Pavla Vochozku. 21. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátoru Rada obdržela od Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátoru na části katastrálního území Nové Hrady. Vyhlášení Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Lidická 124/11, České Budějovice platnosti obnoveného katastrálního operátu na části katastrálního území Nové Hrady, došlá pošta č.j. 950/2012 ze dne (1 str.), Vyhlášení platnosti na části k.ú. Údolí u Nových Hradů, došlá pošta č.j. 951/2012 ze dne (1 str.), Vyhlášení platnosti na části k.ú. Štiptoň, došlá pošta č.j. 952/2012 ze dne (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu Jihočeského kraje, Katastrální pracoviště České Budějovice o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátoru na části katastrálního území Nové Hrady. 22. Žádost o sdělení Rada obdržela od Pozemkového fondu ČR, České Budějovice žádost o sdělení podle zákona o podmínkách převodu k pozemku parc. č. 815/1 v k.ú. Štiptoň. Průvodní dopis PF ČR, došlá pošta č.j. 894/2012 ze dne (1 str), Žádost PF ČR České Budějovice o sdělení o podmínkách převodu v k.ú. Štiptoň (1 str.), Ostatní přílohy (2 str.), Situace (2 str.) Hlasování: Usnesení: Rada bere na vědomí žádost Pozemkového fondu ČR, České Budějovice o sdělení podle zákona o podmínkách převodu k pozemku parc. č. 815/1 v k.ú. Štiptoň a pověřuje starostu zasláním souhlasného stanoviska. 23. Stavební řízení Rada byla starostou informována o probíhajících stavebních řízeních a neměla k nim připomínek. Č.j. SÚ-551/2012 ze dne , vč. Situace (2 str.), Č.j. SÚ-863/2012 vč. Situace (4 str.), Č.j. SÚ -552/2012 ze dne (2 str.), Situace (1 str.), Č.j. SÚ-753/2012 ze dne (2 str.), Situace (1 str.) Hlasování: Usnesení: Rada bere na vědomí probíhající stavební řízení a nemá k nim připomínek. 24. Projekt Česká knihovna Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, odboru KIC návrh Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna do projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, vyhlášený Ministerstvem kultury ČR. Návrh Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna ( 3 str.) Usnesení: Rada schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna do projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a pověřuje starostu podpisem. 25. Projektová žádost CAS 15 Rada byla starostou informována o přípravě projektové žádosti Pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 15, která řeší pořízení nové cisternové stříkačky pro potřeby SDH Nové Hrady. Projektová žádost se podává v rámci programu Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského Stránka 5 z 6

6 záchranného sboru pro rok projektová žádost (4str.) Usnesení: Rada souhlasí s podáním projektové žádosti Pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 15 a v případě přidělení dotace souhlasí s kofinancováním projektu dle žádosti. Zapsal: Jana Káplová Starosta: Mgr. Vladimír Hokr Člen rady: Stránka 6 z 6

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p Zápis z 4. schůze rady města ze dne 2. 2. 2009 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010.

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010. Zápis z 5. schůze rady města ze dne 15. 02.2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 43. schůze městské rady ze dne 6.4.2016

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 43. schůze městské rady ze dne 6.4.2016 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 43. schůze městské rady ze dne 6.4.2016 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Miroslav

Více

Zápis z 51. schůze městské rady ze dne

Zápis z 51. schůze městské rady ze dne Zápis z 51. schůze městské rady ze dne 9.5.2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Jiří Vicány, člen rady s hlasem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 31. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 31. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 31. schůze městské rady ze dne 18.11.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 8 / 2 0 1 0 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 102. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 102. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 102. schůze městské rady ze dne 14.03.2018 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Usnesení č. 1001 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.10.2008. Usnesení č. 1002 Rada města jako věcně příslušný správní orgán v souladu

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne Zápis z 77. schůze městské rady ze dne 18.3.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 45. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 45. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 45. schůze městské rady ze dne 4.5.2016 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Miroslav

Více

Zápis z 15. schůze městské rady ze dne

Zápis z 15. schůze městské rady ze dne Zápis z 15. schůze městské rady ze dne 28. 03. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 111. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 111. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 111. schůze městské rady ze dne 15.4.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Jiří Vicány,

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 48 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 16.09.2010 v 17.00 hodin Přítomni: Čapek Jar., Vobrová Dr.,Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr.

Více

Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016

Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016 Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, P.Janouš, I.Zetocha Omluveni: J.Kuklová Zasedání

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis ze 116. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis ze 116. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis ze 116. schůze městské rady ze dne 03.09.2018 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Zápis z 83. schůze městské rady ze dne

Zápis z 83. schůze městské rady ze dne Zápis z 83. schůze městské rady ze dne 21.5.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 6. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 6. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 6. schůze městské rady ze dne 07.01.2019 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis ze 3. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis ze 3. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis ze 3. schůze městské rady ze dne 26.11.2018 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Více

Zápis z 58. schůze městské rady ze dne

Zápis z 58. schůze městské rady ze dne Zápis z 58. schůze městské rady ze dne 1.8.2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta s hlasem poradním: Jana Káplová,

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 94. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 94. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 94. schůze městské rady ze dne 13.12.2017 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Miroslav

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 9. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 9. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 9. schůze městské rady ze dne 18.02.2019 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 14. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 14. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 14. schůze městské rady ze dne 01.04.2019 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Miroslav Vrchota, člen rady s hlasem

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. května 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. května 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. května 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Josef Brouček, Michaela

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

dále přítomni: Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady paní Eva Heřmanová k bodu

dále přítomni: Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady paní Eva Heřmanová k bodu Zápis z 33. schůze rady města ze dne 30. 11. 2009 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 8. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 8. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 8. schůze městské rady ze dne 04.02.2019 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Více

Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Kálal R., Král P., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P., Brunnerová A., Ing.

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 4. schůze městské rady ze dne 10.12.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 6.5.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 6.5.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 6.5.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 90/2014 konaného dne 2.7.2014. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 90/2014 konaného dne 2.7.2014. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 90/2014 konaného dne 2.7.2014 Přítomni: Polanka P., Houdek M., Beneš J., Nehézová M. Nepřítomni: Ježek R., Kotrch Vl., Marek M. Hosté:

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 34. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 34. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 34. schůze městské rady ze dne 16.12.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Elšík Ing. Zdeněk Škromach Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Radoslav Němeček Omluveni: - Ing. Bc. Tomáš Letocha Zápis z 20. schůze Rady obce Rohatec konané

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 19.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 19.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 19.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis. z 77. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 8. ledna 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 77. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 8. ledna 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 77. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 8. ledna 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 111. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 111. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 111. schůze městské rady ze dne 11.07.2018 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr Becha, Mgr. Jan Hauerland Přítomni: Richard

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis ze 117. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis ze 117. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis ze 117. schůze městské rady ze dne 26.09.2018 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Bod č.1 Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu dvacátého osmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 06.01.2009 v 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh na vyhlášení grantového

Více

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.3. 2013 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Výpověď nájemních smluv pohřební služba POPP 2. Žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 Město Cvikov Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členové, 1 omluven p. Jirák 268/12 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2012/2013

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.10.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.10.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis z 54. schůze městské rady ze dne

Zápis z 54. schůze městské rady ze dne Zápis z 54. schůze městské rady ze dne 30.5.2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Jiří Vicány, člen rady s hlasem

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš 1 Z á p i s č. 8 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 21.04. 2011 v 17.oo hodin v Kunžaku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více