SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU"

Transkript

1 ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY UNIFIN s.r.o. IČ: , DIČ: CZ Místo podnikáni: Liberec 6., Dr. M. Horákové 12/82, PSČ Zastoupená jednatelem: Vítem Kubátem (dále jen pronajímatel) A «Firma» «Ulice» «Město» «IČ», «DIČ» «Jméno», «rč», «Město_2», «Čtvrť», «Ulice_2», «PSČ» « » (dále jen nájemce) uzavírají tuto SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU ČLÁNEK II. PŘEDMĚT SMLOUVY 1) Pronajímatel je vlastníkem; 2) Součástí domu Č.164/2B, ul. Ruprechtická.Liberec I, PSČ jsou nebytové prostory umístěné v «Podlaží». nadzemním podlaží (plocha o výměře «Metry» m 2. Plocha je vyznačena šrafováním ve schématu podlaží, které je přílohou této smlouvy č.2 - dále jen nebytový prostor). Nebytové prostory jsou stavebně určeny k provozování obchodu a služeb. 3) Nájemce je na základě živnostenského listu oprávněn poskytovat tyto služby:výpis z obchodního rejstříku je přílohou č. 1 této smlouvy. ČLÁNEK III. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S NÁJMEM, ZÁVAZKY PRONAJÍMATELE 1) Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci řádné užívání nebytových prostor, zejména: a) umožnit přístup zákazníkům k pronajatým prostorám b) umožnit zástupcům a zaměstnancům nájemce přístup k nebytovému prostoru podle jeho potřeby c) umožnit umístění zařízení a vybavení nájemce v nebytovém prostoru d) umožnit nájemci užívat v rámci pronajatých prostor společné prostory (chodby, schodiště apod.), WC s umývárnou. Stránka 1 z 6

2 2) Pronajímatel se zavazuje zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno, tj. zejména: a) vytápění a výměnou vzduchu b) umožnit nájemci prostřednictvím potřebného počtu zásuvek odběr elektrické energie c) zajistit osvětlení nebytového prostoru odpovídající běžné potřebě (v případě potřeby speciálního osvětlení zajišťuje si je nájemce na základě povolení pronajímatele samostatně) d) zajistit likvidaci běžných pevných domovních odpadů (likvidaci nadměrných a nebezpečných odpadů si zajišťuje nájemce samostatně) e) zajistit kontroly PHP a hydrantů, zařízení pro odvod kouře při požáru, požární klapky, kontroly EPS f) v pracovních dnech po dobu 8 hodin umožnit nájemci možnost uplatňovat své požadavky a připomínky k poskytování služeb a plnění smlouvy u správce nemovitosti; mimo stanovenou dobu poskytnou nájemci telefonní čísla pro řešení nouzových a havarijních situací. g) Podle zákona o pozemnich a komunikacích ( 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.)Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. 3) Pronajímatel se rovněž zavazuje umožnit nájemci využívat 2 ks telefonní linky prostřednictvím ústředny pronajímatele. ČLÁNEK IV. ZÁVAZKY NÁJEMCE 1) Nájemce se zavazuje: a) užívat nebytové prostory pouze k účelům, ke kterým jsou touto smlouvou pronajaty b) při své provozní činnosti dodržovat povinnosti stanovené provozním řádem, právními předpisy, zejména pak hygienickými a bezpečnostními; provozní řád je k dispozici u správce budovy c) nerušit, neobtěžovat a neomezovat hlukem, prachem, zápachem či nevhodnými prodejními metodami ostatní nájemce nebo jejich zákazníky d) umožnit pronajímateli zajišťování služeb a provádění kontroly pronajatých prostor a poskytnout k tomu potřebnou součinnost e) řádně pečovat o pronajaté nebytové prostory a bránit jejich poškození nebo nadměrnému opotřebení či znečištění f) zajistit úklid pronajatých kanceláří g) dodržovat zákon o požární ochraně zákon č. 133/1985 Sb., ve znění zákon č.67/2o01 Sb., vyhlášky č, 246/2001 Sb., a případných nových předpisů, o stanovení podmínek požární bezpečností v pronajatých prostorách; zejména (pokud nejsou umístěny pronajímatelem a od něj předávacím protokolem převzaty): - zajistit trvalou volnost únikových a komunikačních cest, udržovat řádné označení únikových východů, označeni a viditelnost značeni únikových cest, hlásičů požární signalizace, nájemce určuje jako osobu odpovědnou za zajištění a plnění opatření dle zákona o PO pověřeného vedoucího provozovny h) k telefonním linkám zapojit pouze homologovaná zařízení a předat pronajímateli osvědčení ČTÚ o jejich schválení. Stránka 2 z 6

3 ČLÁNEK V. OZNAČENÍ PRODEJNÍHO PROSTORU, ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÉ NÁJEMCEM 1) Označení firemního loga na domě si zajišťuje nájemce svým nákladem. 2) Všechna označení musí být v souladu s grafikou informačního systému domu a jejich vyhotovení musí být přesně podle písemného návrhu nájemce předem písemně schváleného pronajímatelem. 3) Nájemce není oprávněn do nebytových prostor umístit: a) takové vybavení, zařízení, které by narušovalo estetiku místa, omezovalo průchod zákazníků k ostatním nájemcům a komunikačním prostorám, nějakým způsobem omezovalo ostatní nájemce, nebo ohrožovalo bezpečnostní pravidla provozu objektu b) topná zařízení c) tlakové plynové lahve, výbušniny, či jiné nebezpečné látky. ČLÁNEK VI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, POJIŠTĚNÍ RIZIK 1) Strany se zavazují uhradit druhé straně škodu, kterou ji způsobí neplněním smluvených povinností. 2) Pronajímatel má sjednáno a zavazuje se mít po celou dobu nájmu pojištění nemovitosti a zároveň smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám. 3) Nájemce je povinen mít po dobu nájmu pojištěny na své náklady movitý majetek a zásoby, které jsou v jeho vlastnictví, či držení a jsou umístěny v pronajatých prostorech a zároveň mít uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou podnikatelskou činností vůči třetím osobám. 4) Nájemce nese odpovědnost za veškerý svůj majetek umístěný v předmětu nájmu. 5) Žádná ze smluvních stran není odpovědná za porušení závazků z této smlouvy, které je způsobeno působením vyšší moci, která zahrnuje, nikoliv však výlučně, požár, povodeň, přírodní katastrofu, válku nebo jinou událost nebo skutečnost a strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí k překonání následků působení vyšší moci. ČLÁNEK VII. STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY, ÚDRŽBA NEBYTOVÉHO PROSTORU 1) Pronajímatel se zavazuje udržovat nebytový prostor ve stavu řádném a způsobilém užívání, ke kterému byl pronajat a to na svůj náklad, vyjma údržby prováděné nájemcem dle dalšího odstavce. 2) Nájemce bude svým nákladem zajišťovat ve svém vymezeném prostoru: a) údržbu a úpravy stavebních prvků, zařízení, vybavení apod. instalovaných nájemcem; b) běžnou údržbu podlahy, povrchů stěn a stropu a svítidel. 3) Nájemce není oprávněn provádět technické zásahy do stavebních konstrukcí, rozvodů, vybavení a zařízení vlastněných nebo provozovaných pronajímatelem. Jen s písemným souhlasem pronajímatele je nájemce oprávněn provádět montáž svých zařízení a vybavení na konstrukční prvky budovy a vybavení a zařízení pronajímatele. Pokud naruší montáží stěny, podlahu, či jiné prvky pronajímatele, zavazuje se nájemce, tato narušeni nejpozději po skončení nájmu svým nákladem řádně opravit, případně opravu uhradit. 4) Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel a umožnit mu jejich provedení. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat nebytový prostor pro vady věci, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny. 5) V prostorách nájemcem ohraničených a pro jiné osoby nepřístupných si bude nájemce zajišťovat úklid samostatně. Stránka 3 z 6

4 ČLÁNEK VIII. JINÁ UJEDNÁNÍ 1) Nájemce prohlašuje, že si je vědom povinností vyplývajících mu ze živnostenského zákona (nahlášení provozovny, její označení apod.) a ostatních právních předpisů. 2) Nájemce není oprávněn: a) bez písemného souhlasu majitele dát nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu jiné osobě; 3) Nájemce je oprávněn: a) parkovat na parkovišti pronajímatele přilehlém k předmětné nemovitosti ČLÁNEK IX. NÁJEMNÉ, ÚHRADA SLUŽEB, KAUCE 1) Výše nájemného za pronájem nebytových prostor se stanovuje dohodou stran a to ve výši «Nájem»,- Kč měsíčně bez DPH. 2) Počínaje dnem «Začátek_nájmu» je oprávněn pronajímatel nájemné vždy s platností od 1. Dubna každého roku valorizovat maximálně o výši inflace za předcházející kalendářní rok, která je publikována Českým statistickým úřadem. Výše inflace bude k dispozici u pronajímatele nejpozději k 15. březnu daného roku. 3) Spolu s nájemným je nájemce povinen platit nájemci úhrady za poskytované služby spojené s užíváním nebytových prostor poskytované podle čl. III, odst. 2 a 3). Služby budou nájemci vyúčtovány vždy podle skutečných nákladů za uplynulé období. Záloha na služby se stanovuje dohodou stran a to ve výši «Služby»,- Kč měsíčně. 4) Nájemné a úhrady za služby podle odst. 1) a 3) budou hrazeny podle daňového dokladu vystaveného pronajímatelem pod variabilním symbolem - číslem daňového dokladu. Nájemné a služby se hradí do 13. dne měsíce na následující měsíc. Datum splatnosti může být upraven daňovým dokladem. Pronajímatel je povinen doručit daňový doklad nájemci nejpozději 5 pracovních dnů před jeho splatností v případě prodlení s doručením daňového dokladu se o stejný počet dnů prodlení prodlužuje i doba splatnosti dohodnutá v tomto bodě. 5) Strany sjednávají, že dnem uskutečněni zdanitelného plnění je první den měsíce za, který se platí. Rozhodujícím dnem platby je den odepsání platby z účtu nájemce ve prospěch pronajímatele. 6) Při prodlení s placením, o více jak deset dnů, se strana, která je v prodlení, zavazuje druhé straně uhradit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 7) Na zajištění nájemného má pronajímatel rovněž zástavní právo k movitým věcem, které jsou v pronajaté nebytového prostoru, a patři nájemci s výjimkou věci vyloučených z výkonu rozhodnutí. Stránka 4 z 6

5 ČLÁNEK X. DOBA NÁJMU, ZAHÁJENÍ, UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od «Začátek_nájmu». 2) Smlouva může být ukončena dohodou stran nebo výpovědí dle 10 zákona 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor. 3) Strany sjednávají, že výpovědní lhůta je tříměsíční. V případě podáni výpovědi ze strany pronajimatele z důvodu, že: a) nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou b) nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytováni je spojeno s nájmem c) nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek ď) bylo rozhodnuto odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání nebytového prostoru e) nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele. je výpovědní lhůta jednoměsíční. Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne, kdy byla straně osobně předána, nebo na její poslední známou adresu doručena výpověď. V případě, že si strana na poště nevyzvedne výpověď zaslanou formou doporučeného dopisu, bere se jako datum doručení třetí den od poštou označeného data uložení zásilky. Smluvní strany se zavazují, že se budou neprodleně písemně informovat o změnách doručovatelských adres. 4) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí na jejich právní nástupce, pokud to zákon nevylučuje a to i v případě změny vlastníka nemovitosti. 5) Po podané výpovědi nebo tři měsíce před skončením nájmu a předáním nebytového prostoru je nájemce povinen umožnit zájemci o pronajmutí jeho prohlídku v přítomnosti pronajímatele nebo jeho zástupce. Nájemce nesmí být prohlídkou zbytečně obtěžován. 6) Pronajímatel odevzdává a nájemce přejímá nebytový prostor ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. 7) Nedohodne-li se pronajímatel a nájemce jinak, zavazuje se nájemce při ukončení nájmu vrátit nebytový prostor vyklizený a ve stavebně-technickém stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, dohodnutému účelu užívání a s přihlédnutím k úpravám, které pronajímatel písemně schválil a o kterých pronajímatel v písemném schválení prohlásil, že mají zůstat součástí předmětu nájmu i po jeho zpětném předání pronajímateli 8) V případě, že nájemce neuvolní prostory po skončení podnájmu, zavazuje se: a) uhradit pronajímateli škody (včetně ušlého zisku) z tohoto důvodu vzniklé a náklady s tím související b) dále uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení c) strpět, že pronajímatel sám zajistí vyklizení prostor a převzetí věcí, přičemž zařízení, vybavení a věci nájemce pronajímatel uskladní, to vše na náklad a riziko nájemce a nájemce s tímto vyslovuje neodvolatelný souhlas; pronajímatel je povinen oznámit nájemci místo uložení jeho věcí písemně do 10 dnů ode dne ukončení vyklizení předmětu nájmu; v případě, že nájemce si věci nevyzvedne do 20 dnů od prokazatelného odeslání výzvy na jeho poslední pronajímateli známou adresu, je pronajímatel uschované věci prodat a z výtěžku uspokojit své pohledávky, případně zajistit jejich likvidaci. Stránka 5 z 6

6 ČLÁNEK XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1) Předčasné ukončení nájemní smlouvy nezbavuje obě strany povinnosti vyrovnat si vzájemné pohledávky - úhrady nájemného a služeb, nebo úhrady škod. 2) Veškeré změny této smlouvy mohou být pouze písemným dodatkem k této smlouvě. 3) Strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu ve všech bodech rozumí a v celém rozsahu s ní souhlasí. Dále prohlašuji, že ji uzavírají svobodně a vážně, určitě a srozumitelně z pravé vůle a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Svůj souhlas se smlouvou vyjadřují svými podpisy. V Liberci dne Nájemce... Pronajímatel UNIFIN, s.r.o. se sídlem v Liberci zastoupen Vítem Kubátem jednatelem Stránka 6 z 6

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA ZÁBŘEH DNE /10/KV Vrubl / 596 707 300 10.11.2010 SZ E-MAIL vrubl@arena-vitkovice.cz Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více