Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1

2 Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města Jílového a nebytovými prostory ve vlastnictví města Jílového, které jsou určeny k pronajmutí. Ustanovení směrnice jsou v souladu se zákony č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákony a vyhláškami č. 102/1992 Sb., č. 72/1994 Sb., č. 116/1990 Sb., č. 258/1995 Sb., č 107/2006 Sb. a nařízením vlády č. 142/1994, vše v platném znění. čl. 2 Tato směrnice se nevztahuje na byty a nebytové prostory, které nejsou ve vlastnictví města Jílového. II. Přidělování bytů čl Uvolněné nebo nově vzniklé byty eviduje po jejich nahlášení Odbor správy majetku a stavební úřad Městského úřadu Jílové ( dále jen pověřený správce ), který spravuje bytový fond. 2. Požadavky a žádosti na přidělení bytů od orgánů města a občanů města Jílového se evidují v došlém pořadí dle evidenčního razítka podatelny Městského úřadu Jílové. Žádost musí být podána písemně, včetně vyplněného dotazníku. 3. Pořadník žádostí na přidělení bytu se nesestavuje. 4. Žádosti o přidělení náhradního bytu musí být doloženy : a) u rozvedených manželů dohodou mezi bývalými manželi o dalším užívání bytu b) soudním rozhodnutím o dalším užívání bytu c) rozhodnutím soudu o vyklizení bytu 5. Žádost o byt pozbývá platnosti k daného roku. Pro následující rok musí žadatel svou žádost nejpozději do 31. ledna daného roku obnovit, jinak bude ze seznamu žadatelů o byt vyřazen. 6. Pro II. pololetí roku 2010 musí žadatel svou žádost nejpozději do obnovit, jinak bude ze seznamu žadatelů o byt na II. pololetí roku 2010 vyřazen. čl O přidělení uvolněných nebo nově vzniklých bytů rozhoduje na návrh Bytové komise Rada města Jílového ( dále jen RMJ ). Při rozhodování o návrhu se Bytová komise zejména řídí posouzením : a) požadavku orgánů a komisí města Jílového na řešení potřeb města a řešení sociálních a zdravotních problémů b) naléhavostí žádostí evidovaných správcem na seznamu žadatelů s přihlédnutím k velikosti a vhodnosti volného bytu pro žadatele. V případě žadatelů se shodnými podmínkami a potřebami bere v úvahu datum podání žádosti.

3 2. V případě, že žadatel, kterému byl byt rozhodnutím Rady města Jílového přidělen, tento byt odmítne bez vážného důvodu, musí v případě dalšího zájmu o přidělení bytu podat novou žádost. III. Nájemní vztahy k bytům čl Nájemní smlouvu na přidělený byt uzavírá s nájemcem pověřený správce bytu na základě rozhodnutí Rady města Jílového, včetně podmínek, které vyplývají z dalších ustanovení této směrnice. 2. Nájemní smlouvu uzavírá s nájemcem na dobu určitou, jejíž určení je podmíněno řádným plněním závazků, které nájemci vyplývají z nájemní smlouvy a případně smlouvy o kauci. 3. Výpovědi z bytů realizuje pověřený správce podle platných právních norem a předpisů po předchozím schválení Radou města Jílového. 4. Dohody mezi právoplatnými nájemci bytů o výměně bytů ve vlastnictví města Jílového schvaluje na základě písemné žádosti nájemců Rada města Jílového s přihlédnutím k vyjádření pověřeného správce bytu a stanoviska a doporučení Bytové komise s podmínkou složení stanovené kauce na byt. 5. Souhlas nájemci na přenechání bytu nebo jeho části jinému do podnájmu může pověřený správce udělit pouze se souhlasem Rady města Jílového. 6. Při přenechání bytu nebo jeho části jinému nájemci do podnájmu bez souhlasu pověřeného správce bude pověřený správce postupovat dle 711 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( dále jen OZ ). IV. Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy čl Městem pověřený správce bytu uzavře nájemní smlouvu na pronájem bytu ve všech případech, kdy je nutno podle OZ uzavřít novou nájemní smlouvu ( mimo zákonný přechod nájmu ), pouze po uzavření smlouvy o zaplacení kauce na byt, a to zejména : a) při obsazování nového nebo zrekonstruovaného bytu b) při obsazování uvolněného stávajícího bytu novým nájemcem c) při prováděné výměně bytu 2. Výjimky z ustanovení čl. 6, odst. 1. uděluje Rada města Jílového na základě : a) žádosti zájemce b) žádosti pověřeného správce nebo orgánů města 3. Výše kauce, možnosti čerpání a způsoby použití těchto finančních prostředků a náležitosti spojené s uzavřením smlouvy o kauci vč. úroků stanoví zvláštní smlouva uzavřená mezi pověřeným správcem a nájemcem bytu za podmínek stanovených touto směrnicí vzor v příloze č. 2 ( Smlouva o kauci ). 4. Finanční prostředky složených kaucí povede město Jílové na zvláštním účtu. O případném použití těchto prostředků rozhodne Rada města Jílového na základě návrhu pověřeného správce. 5. Město Jílové dává záruku, že v případě nedostatku finančních prostředků na zvláštním účtu složených kaucí poskytne na tento účet potřebnou částku na krytí závazků vyplývajících ze smlouvy o kauci ( čl. 6, odst. 3 ).

4 6. Výše kauce je určena : a) u všech nově postavených, zrekonstruovaných a stávajících bytů jako 3 násobek vypočteného nájemného a plateb za služby související s užíváním bytu podle předpisů a cen platných v době stanovování kauce b) při změně nájemce bytu, na který byla uzavřena smlouva o kauci, je výše kauce stanovena stejným násobkem výše nájemného a plateb za služby související s užíváním bytu vypočtené podle předpisů a cen platných v době stanovování kauce V. Nájemné z bytu čl Nájemné se stanovuje dle cenových předpisů platných v době stanovení nájemného. 2. O úpravě nájemného v rámci platných předpisů rozhoduje Rada města Jílového. 3. O případných dílčích slevách za zhoršenou kvalitu bytu nebo poskytovaných služeb rozhoduje pověřený správce. VI. Nebytové prostory čl Nově vzniklé a uvolněné nebytové prostory eviduje pověřený správce. 2. Na nově vzniklé a uvolněné nebytové prostory vypisuje pověřený správce výběrové řízení podle podmínek stanovených Radou města Jílového. 3. Podané nabídky, které byly v souladu se stanovenými podmínkami, vyhodnocuje Rada města Jílového a podle tohoto vyhodnocení rozhoduje o přidělení nebytových prostor. čl Nájemní smlouvu na přidělený nebytový prostor uzavírá pověřený správce s určeným zájemcem na základě rozhodnutí Rady města Jílového s podmínkami schválenými Radou města Jílového na dobu neurčitou. Výjimky uděluje Rada města Jílového. 2. Výpovědi z nájmu nebytových prostor realizuje pověřený správce podle platných právních předpisů po předchozím schválení Radou města Jílového nebo na její pokyn. čl Nájemné z nebytových prostor se sjednává volně. 2. Pověřený správce je při sjednávání nájemného vázán základní minimální výší nájemného, kterou určila Rada města Jílového. Horní hranice výše nájemného není určena. 3. Stanovení minimální výše nájemného z nebytových prostor určuje Rada města Jílového schválením postupu určování nájemného z nebytových prostor v příloze č. 1 ( Stanovení nájemného z nebytových prostor ) této směrnice. 4. Nájemné bude placeno : a) při měsíčních platbách vždy do 5. dne měsíce b) při čtvrtletních platbách vždy do 5. dne 1. měsíce čtvrtletí

5

6

7

8

9

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky )

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Hypoteční banka, a.s. (dále jen Banka ) je univerzální bankou se speciálním zaměřením

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá Kniha je praktickou příručkou a nabízí komplexní přehled aktuální právní úpravy v oblasti nájemního bydlení. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací pro nájemce, pronajímatele,

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více