strukturovaný kabelážní systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "strukturovaný kabelážní systém"

Transkript

1 strukturovaný kabelážní systém

2 Obsah Úvodní část 1 > 5 Metalická kabeláž Kategorie 6A 10Giga KOMPAKT 6 > 8 Kategorie 6A 10Giga MODULAR 9 > 12 Kategorie 6 UTP 13 > 16 Kategorie 5E UTP-STP 17 > 21 KELine Swiss kategorie 5E UTP-STP 22 > 26 Kategorie 3 + ostatní 27 > 28 Speciální instalační kabely 29 > 30 Modulární zásuvky 31 > 33 Optická kabeláž Optické kabely 34 > 36 Optické kabely Plug&Play 37 > 38 Optické pigtaily a patch kabely 39 > 41 Optické příslušenství 42 > 44 Datové rozvaděče Nástěnné rozvaděče 45 > 46 Stojanové rozvaděče 47 > 49 Serverové rozvaděče 50 Příslušenství pro rozvaděče 51 > nástěnné rozvaděče a příslušenství 54 > 55 Ostatní Nářadí 56 > 57 Index 58 > 59

3 Strukturovaná kabeláž > úvod d 1 Úvodní informace Strukturovaná kabeláž není komodita! Informační technologie jsou nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím. Strukturované kabelážní systémy jsou jejich neoddělitelnou součástí. Představují infrastrukturu, která musí být vždy v souladu s daným vývojovým stupněm používaných technologií a aplikací. V porovnání se silovými rozvody, které se v principu nezměnily za posledních 50 let, v oblasti datových sítí dochází k revolučním změnám v dvou až tříletých cyklech. Nezachycení těchto změn, nebo ignorování známých trendů má za následek nesprávný výběr kabeláže. To vede k tomu, že se degraduje plná využitelnost ostatních prvků informačního systému, u kterých je cena zpravidla mnohonásobně vyšší než cena kabeláže. Dlouhá léta výběr strukturované kabeláže rozhodující měrou ovlivňovaly největší nadnárodní IT autority. Ty prosazovaly buď vlastní kabelážní systémy, nebo doporučovaly jiné, jimi ověřené kvalitní alternativy. Vlivem nové strategie těchto IT velikánů koncentrovat se výlučně na core business se kabeláže dostaly na okraje jejich zájmu. Úlohu kompetentního konzultanta a dodavatele zčásti převzaly některé firmy zabývající se instalací sítí a systémovou integrací. Většinu uvolněného tržního prostoru však získaly velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, silnoproudé elektroinstalační firmy apod. U mnohých z nich zatím chybí hlubší vědomosti o produktech a problematice datových sítí. Proto jsou strukturované kabeláže vnímány jako komodita a jediným kritériem výběru se stává cena. Dalším novým významným faktorem na trhu je, že o výběru kabeláže čím dál častěji rozhoduje finanční manager investora, a ne budoucí uživatel nebo správce sítě. Riziko nekvalifikovaného rozhodnutí při výběru se takto ještě zvyšuje. Chr nit z jmy u i vatele a prosadit kvalitn e en s dostate nou mor ln i votnost je mo n, pokud bude strukturovan kabel op t vn m na jak o hightech discipl na, a ne jako komodita! K tomu aby byl z kazn k sc hopn defino vat svoje po adavk y a posoudit kvalitu e en je zapot eb poskytnout mu v ec hny nutn inf ormace. Ty mus b t pravdi v, aktu ln a pro n j srozumiteln. Morální životnost jako hodnota Požadavky na množství přenesených dat se každým rokem výrazně zvyšují. Většina uživatelů dnes reálně využívá přenosové rychlosti 10-ti násobně vyšší než v polovině devadesátých let. Tento trend bude pokračovat i v budoucnosti. Při stejném tempu růstu budou v horizontu 5-ti až 10-ti let požadavky na přenosové rychlosti na úrovni 10 Gb/s. Pokud je životnost budov několik desetiletí a každý by se rád vyhnul nutnosti výměny kabeláže, je nutné, aby už dnes instalované systémy měly vlastnosti, které se uplatní a využijí až v budoucnosti. Nadčasovost je nejdůležitější vlastnost strukturovaného kabelážního systému a jejím nezohledněním vyjdou prostředky investované do datové infrastruktury nazmar. Poradenské a konzultantské firmy doporučují svým významným klientům stěhovat se jen do prostorů, kde je strukturovaná kabeláž nadčasová, vyhovuje mezinárodním a národním normám, pochází od ověřeného a spolehlivého výrobce a je řádně zcertifikovaná. ro ve t to IT infrastruktury potom v znamn ovliv uje i v ku n jemn ho r esp. cenu budovy. dd

4 2 Strukturovaná kabeláž > úvod Nový pohled do budoucnosti Mezinárodní standard ISO/IEC z roku 2002 strukturované kabeláže se rozdělil do tří výkonnostních kategorií tak, jak je to ilustrované na následujících schématech: Cat.5E zde představuje kvalitativní úroveň vyhovující současným požadavkům. Je schopná přenášet všechny standardizované protokoly rychlostí do 1 Gb/s včetně Gigabit Ethernetu. 100 MHz Cat.5E V červnu 2006 byl mezinárodní komisí IEEE schválený nový přenosový protokol 10 Gigabit Ethernet. Z něho vyplynuly i nové požadavky na kabeláže, které se ukázaly být odlišné od toho, co předpokládala norma ISO/IEC z r (ilustrované na předcházejícím obrázku). Proto bylo nutné zavést novou výkonnostní kategorii Cat.6A s požadovanou šířkou pásma 500 MHz a s novými požadavky na odolnost systému vůči přeslechu od sousedních kabelů resp. portů (vyjádřeným parametrem Alien crosstalk). Z tohoto úhlu pohledu bylo původní rozdělení přenosových cest z roku 2002 překonané. Novou situaci je možné ilustrovat na níže uvedeném schématu. 1 Gbit/s 100 MHz Cat.6 Cat.7 byly definovány jako perspektivní a nadčasové řešení pro provozování budoucích vysokorychlostních aplikací. 250 MHz Cat.5E 10 Gbit/s Cat MHz Cat.6A 600 MHz Cat.7 Dnes je zřejmé, že Ethernet představuje jediný perspektivní přenosový protokol pro přenos dat, a proto se jeho vývoj stal určujícím i pro oblast strukturovaných kabeláží. Nová situace představuje revoluční obrat v pohledu na výkonnostní kategorie z hlediska nadčasovosti. Je méně zajímavé zda jde o systém Cat.5E, Cat.6 anebo Cat.7. Důležitá je odpověď na otázku, jestli systém je, nebo není schopný přenášet 10 Gigabit Ethernet. Všechny systémy, v případě kterých je odpověď na tuto otázku zamítavá, se dostávají na stejnou úroveň jako Cat.5E a umožňují maximální přenosovou rychlost 1Gb/s. Jin mi slo vy: oproti vy m n klad m p i instalov n kabel e Cat.6, nez sk u i vatel z hlediska rychlosti p enosu dat dnou v hodu v por ovn n se syst m em Cat.5E! Je třeba též upozornit na skutečnost, že schopnost přenášet 10 Gigabit Ethernet je vlastností kabelážního systému jako celku. Není proto možné kombinovat komponenty různých systémů, i když jsou certifikované pro Cat.6A!

5 Strukturovaná kabeláž > úvod d 3 Nestíněná nebo stíněná? Při testech různých kabelážních systémů, které uskutečnila standardizační komise pro vývoj 10GBase-T se došlo k zajímavým závěrům. Nestíněné kabeláže Cat.6 se ukázaly jako neschopné přenášet 10 Gigabit Ethernet na vzdálenost 100m, což předepisuje norma. Také se ukázalo, že u nových nestíněných kabeláží speciálně vyvíjených pro 10 Gigabit Ethernet se daří dosahovat požadovaných parametrů Alien crosstalku jen za cenu komplikovaných a nákladných technických řešení, které neúměrně zvyšují cenu takových systémů. Nestíněné kabeláže Cat.6A zároveň ztratily dosavadní výhodu menšího průměru kabelů v porovnání se stíněnými. Absence stínění musí být totiž kompenzovaná zvětšováním rozestupu mezi přenosovými prvky kabelů. Na druhé straně mnohé stíněné kabeláže Cat.6A vyhověly požadavkům na přenos 10GBase-T jak z hlediska šířky pásma 500 MHz tak i z hlediska hodnot Alien crosstalku. Výrobci kvalitních stíněných kabelážních systémů Cat.6 nemuseli vyvíjet nové produkty Cat.6A. Stačilo, aby kabeláže původně deklarované jako Cat.6 byly přecertifikovány některou z nezávislých laboratoří na systém Cat.6A. Navíc i v minulosti kvalitně zrealizované instalace skládající se výlučně z takto recertifikovaných produktů splňují požadavky pro přenos 10 Gigabit Ethernetu. PVC, LSOH anebo LSFROH? Všechny kabely z PVC, LSOH i LSFROH pláštěm vyhovují požadavkům požární bezpečnosti v budovách, tj. jsou nehořlavé a nešíří plameny. PVC kabely však při požáru vytvářejí hustý dým a uvolňují jedovaté plyny, které jsou částečnou příčinou obětí na životech a škod na majetku stejně jako plameny samotné (katastrofy v londýnském metru v r. 1987, na letišti v Dusseldorfu v r. 1996, v tunelu pozemní lanovky v Kitzsteinhorn v r. 2000). Zplodiny hoření korozivně působí na všechny elektronické zařízení a způsobují jejich postupnou nefunkčnost.. Navzdory uvedeným nebezpečím vyplývajících z instalace PVC kabelů se zatím nepodařilo ve všech zemích legislativně zabránit jejich používání. Preferování bezhalogenových kabelů zde zůstává jen v etické rovině a morální zodpovědnosti investora za následky případného požáru. Světlým vzorem mezi východoevropskými zeměmi je Slovensko, kde použití bezhalogenových kabelů upravuje zákon (vyhláška ministerstva vnitra SR č. 94/2004 Zz.). Pozn.: bezhalogenové kabely LSOH a LSFROH se liší jen stupněm odolnosti vůči šíření plamenu, přičemž LSFROH kabely splňují přísnější kritéria. Bezhalogenové kabely LSOH a LSFROH nemají výše uvedené negativní účinky. Doporučení Snažte se o vyjmutí strukturované kabeláže z dodávky stavby a řešit ji s profesionální firmou, specializující se na tuto oblast. Jde o sou st va IT infrastr uktury! Upřednostňujte kabeláže s dlouholetou (20 25 let) systémovou zárukou na funkčnost všech standardizovaných protokolů, garantovanou přímo výrobci. Své požadavky nedefinujte na základě aktuálních potřeb, ale v perspektivě období, v kterém hodláte kabeláž využívat. V prostorech s krátkodobým pronájmem, v sítích skládajících se z několika přípojných míst a pro provoz s minimálními nároky z hlediska přenosu dat je postačující kabeláž Cat.5E. Ve všech ostatních případech doporučujeme výkonnostní kategorii Cat.6A (garance morální životnosti minimálně let). Při porovnání cenových nabídek zohledněte i morální životnost nabízených řešení. Zvažte i náklady které by si vyžádala předčasná výměna kabeláže. Nedůvěřujte nikomu! Vždy požadujte od svého dodavatele věrohodné certifikáty, seznam referencí, zkušební měřící protokoly a potvrzení o kalibraci použitých měřících přístrojů. Z cenov h o hlediska i z hlediska rezervy v ce p e- nosov h o p sma je v hodn j pou it st n n ch syst mu Cat.6A. dd

6 4 Strukturovaná kabeláž > úvod Ethernet v optických sítích Podobně jako v metalických kabelážích je i v optických sítích možné hovořit o Ethernetu jako o nejperspektivnějším přenosovém protokolu. Maximální vzdálenost přenosu Ethernet aplikací závisí na typu optických vláken použitých v kabelu. Pro správný výběr typu optických kabelů považujeme za užitečné uvést tabulku s maximálními délkami segmentů v závislosti na protokolu a výkonnostní kategorii optických vláken. Typ optického vlákna Síťový protokol Přenosová rychlost [Gbit/s] Vlnová délka [nm] Průměr jádra [μ] OM1(MM) OM2(MM) OM3(MM) OS1(SM) maximální délka [m] maximální délka [m] maximální délka [m] maximální délka [m] 1000BASE-SX , BASE-LX 1 62, GBASE-SR/SE , GBASE-LX , GBASE-LR/LW GBASE-ER/EW

7 Strukturovaná kabeláž > úvod d 5 KELine KELine je zhmotněním v úvodní části popisovaného nového revolučního pohledu na strukturované kabeláže do konkrétního portfolia produktů. Nabízí dva nadčasové kabelážní systémy Cat.6(A) certifikované pro 10Gbase-T, nestíněný kabelážní systém Cat.6 a dva systémy Cat.5E. Obsahuje kompletní portfolio prvků optické kabeláže a další komponenty potřebné na vybudování datové infrastruktury. KELine je řešením zohledňujícím požadavky trhu nejnižší ceny, ale žádné kompromisy v kvalitě! Všechny komponenty byly vyvíjeny, testovány a jsou vybírány ve spolupráci s renomovanými Evropskými společnostmi a certifikované v mezinárodních nezávislých laboratořích. KELine je zárukou kvality kompletního řešení včetně instalačních prací prostřednictvím sítí pravidelně školených instalačních firem s certifikátem KELine Authorized Installer. This is to certify that KRUGEL EXIM has appointed Michal Soboli KRUGEL EXIM s.r.o. Rybni ná 38/H, Bratislava, Slovak Republic as an KELine 10Giga Authorized Planner for the KELine 10Giga Structured Cabling Systems and is appointed for the KELine System Warranty CERTIFICATE Na strukturované kabeláže KELine realizované vyškolenými a certifikovanými firmami je po splnění stanovených požadavků možné poskytnout 20-ti letou systémovou záruku. 20 Year System Warranty This is to certify that KELine Structured Cabling System from KRUGEL EXIM, installed at: Hotel Five stars, Na Žertvách 54, Praha 8 CERTIFICATE and comprising of 60 copper UTP Cat.5e links and 112 copper FTP Cat.6 links is covered under the terms of the 20 Year KELine for product and application warranty from KRUGEL EXIM for every link installed and satisfactorily tested as defined in the edition of the KELine Installation Manual current at the time of installation. Certificate No.: CI0700 Installed by COMPANY NET&NET, s.r.o. DATE of commencement of KELine Warranty Registration No. C0600F SIGNED Ta, v případě kabeláže Cat.6(A), garantuje funkčnost všech protokolů standardizovaných v čase odevzdání instalace uživateli včetně 10Gigabit Ethernetu po celé období záruky. Na všechny komponenty strukturovaného kabelážního systému KELine se vztahuje 5-ti letá záruka. KELine je mezinárodně registrovaná ochranná známka (č ). The certificate is valid until 12/2008 and is registered under the Reg.No. SPG611 Bratislava, SIGNED Kvalitativní úroveň potřebnou pro návrh a realizaci kabeláží Cat.6A pro 10GBE sítě dosahují firmy s autorizací KELine 10Giga Authorized Expert. Kvalifikované projektování strukturovaných kabeláží v souladu s mezinárodními, Evropskými a národními normami zabezpečují projektanti s titulem KELine Authorized Planner resp. KELine 10Giga Authorized Planner. CERTIFICATE This is to certify that KRUGEL EXIM has appointed Michal Soboli KRUGEL EXIM s.r.o. Rybni ná 38/H, Bratislava, Slovak Republic as ankeline 10Giga Authorized Expert for the KELine 10Giga Structured Cabling Systems and is appointed for the KELine System Warranty The certificate is valid until 12/2008 and is registered under the Reg.No. SEG608 Bratislava, SIGNED Všechna práva a závazky týkající se systému, jeho prvků, autorizačních a záručních programů patří výhradně společnosti KRUGEL EXIM. dd

8 Customer: Krugel Exim spol. s r.o. Rybnicna 38/H SK Bratislava Outlet: Data Cable: 90m Patch Cable: 2x5m Part-No.: Applied standards: TIA/EIA-568-B.2-10 (Draft 1.4, ) Transmission performance specifications for 4-pair 100 category 6 cabling ANSI/TIA-TSB-155 (Draft 1.2, ) Additional guidelines for 4-pair 100 category 6 cabling for 10GBase-T applications Results: Up to a bandwidth of 500MHz, the sample, a Augmented Category 6 Channel (100m), meets the limits of the specified standards and regulations incl. PowerSum Alien Crosstalk. The test results which were determined in the course of the measurement refer to the submitted specimen. Any future technical modifications of the data cables or connectors are subject to the responsibility of the manufacturer. This Certificate refers to the comprehensive test report, no. P1446b-05-E, from July 20 th 2005 and shall only be applicable in conjunction with the test report. Bexbach, July 20 th 2005 Dirk Wilhelm, engineer (Chairman of the Managing Board) GHMT AG In der Kolling 13 D Bexbach Phone: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Customer: Krugel Exim spol. s.r.o. Rybnicna 38/H SK Bratislava Description: Wall Outlet: KELine Outlet German Style Cat.6 Part-No.: Patch Panel: Data Cable: Patchcord: KELine FTP 4x2xAWG27 Cat.6 2 x 5m Part-No.: KEL-C6-P-xxx Applied standards: ISO/IEC Amendment 1 JTC 1/SC N1255 Information technology Generic cabling for customer premises ISO/IEC TR Assessment and mitigation of installed balanced cabling channels in order to support 10GBASE-T TIA/EIA-568-B.2-10 (Draft 5.0, ) Transmission performance specifications for 4-pair 100 category 6 cabling ANSI/TIA-TSB-155 Additional guidelines for 4-pair 100 category 6 cabling for 10GBase-T IEEE 802.3an TM-2006 Local and Metropolitan Area Networks (10 GBASE-T) Results: Up to a bandwidth of Augmented Class E (500MHz) incl. PS ANEXT the sample, a 2-Connector-Channel, meet the limits of the specified standards and regulations. The test results which were determined in the course of the measurement refer to the submitted specimen. Any future technical modifications of the data cables or connectors are subject to the responsibility of the manufacturer. This Certificate refers to the comprehensive test report, no. P1668b-07-E, from February 27 th 2007 and shall only be applicable in conjunction with the test report. Bexbach, February 27 th 2007 Dirk Wilhelm, engineer (Chairman of the Managing Board) GHMT AG In der Kolling 13 D Bexbach Phone: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Giga Kompakt systém Cat.6A 10Giga KOMPAKT systém Cat.6A Cat.6A Kompakt stíněný kabelážní systém Cat.6A kompaktní provedení (zásuvky, patch panely) zaručuje jednoduchou instalaci splňuje všechny požadavky pro přenos 10 Gigabit Ethernetu potvrzeno testy a certifikáty z mezinárodních nezávislých laboratoří dvě alternativy instalačních kabelů se šířkou pásma 500 MHz nebo 900 MHz splňuje normy TIA/EIA 568B, ISO/IEC : 2.1 vydání, ČSN EN protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet) Certificate Description: PatchPanel: KE Line Patch Panel PP24 Cat.6 KE Line German Style Cat.6 Part-No.: KE Line S-STP 4x2xAWG23 Cat.7 DRAKA UC600 SS27 4P with Hirose TM21 Certificate KELine Patch Panel PP24 Cat.6 Part-No.: KELine STP 4x2xAWG23 Cat.6 LSOH 90m Part-No.: KE500S 23/1 standardní záruka 5 let, záruka na certifikovanou instalaci 20 let všechny komponenty a kabely jsou evropského původu vysoká spolehlivost a vynikající přenosové vlastnosti bezkonkurenční řešení z hlediska poměru cena/výkon Instalační kabel Cat.6(A) U/FTP 500 MHz KE500S23/1 po párech stíněný (U/FTP) instalační kabel Cat.6(A) stínění párů je tvořeno Al-PET fóliemi a přiloženým pocínovaným měděným drátem šířka pásma 500 MHz bezhalogenový LSOH plášť popis na kabelu: 10 Gigabit Approved KELine STP 4x2xAWG23 Cat.6 (500MHz) LSOH ISO/IEC verified; KE500S23/1 4P + metráž balení: cívka 500m Instalační kabel KELine 10Giga 4x2xAWG23 Cat.6(A) U/FTP LSOH KE500S23/1 Instalační kabel Cat.7 S/FTP 900 MHz KE900HS23 po párech stíněný (S/FTP) instalační kabel Cat.7 stínění párů je tvořeno Al-PET fóliemi a celkové stínění tvoří opletení z pocínovaných měděných drátů šířka pásma 900 MHz bezhalogenový LSOH plášť popis na kabelu: 10 Gigabit Approved KELine S/STP 4x2xAWG23 Cat.7 (900MHz) LSOH EC verified ISO/IEC 11801; KE900HS23 4P + metráž balení: cívka 500m Instalační kabel KELine 10Giga 4x2xAWG23 Cat.7 S/FTP LSOH KE900HS MHz 900 MHz Provedení 4-párový instalační kabel se samostatně stíněnými 4-párový instalační kabel se samostatně stíněnými páry (U/FTP) páry (S/FTP PiMF) Jádro měděný drát, Ø 0,56 mm (AWG23) měděný drát, Ø 0,56 mm (AWG23) Vnější plášť jádra polyethylen, Ø 1,35 mm polyethylen, Ø 1,35 mm Vnější plášt kabelu LSOH IEC , IEC , IEC LSOH IEC , IEC , IEC Vnější průměr kabelu 6,5 mm 7 mm Protokoly 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT, ISDN, FDDI, ATM ISDN, FDDI, ATM Normy ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN Barva pláště světle šedá světle šedá Pevnost v tahu 100 N 110 N NVP 0,79c 0,79c

9 10 Giga Kompakt systém Cat.6A d 7 Patch panel Cat.6(A) STP 19 1U kompaktní patch panel 24xRJ45 Cat.6(A) STP odnímatelný stínící kryt testován pro šířku pásma min. 500MHz konektorovací systém LSA IDC umožňuje připojení vodičů od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22) integrovaný kabelový management zabraňující mechanickému namáhání konektorovacích bloků a zajišťující bezpečnou fixaci instalačních kabelů protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet) možnost zapojení dle standardu T568A nebo T568B normy: ISO/IEC : 2.1 barva: šedá RAL7035 Cat.6A Kompakt Patch panel KELine 10Giga KOMPAKT 24xRJ45 Cat.6(A) STP šedý 1U Zásuvky Cat.6(A) STP kompaktní provedení 2xRJ45 Cat.6(A) STP rozměry 80x80 mm, instalační hloubka 32 mm provedení na omítku, pod omítku, do podlahových krabic konektorovací systém LSA IDC pro vodiče od Ø 0,51 mm (AWG24) do Ø 0,64 mm (AWG22) protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet) možnost zapojení dle standardu T568A nebo T568B normy: ISO/IEC : 2.1, ČSN EN výstupy RJ45 jsou pod úhlem 45 stupňů barva: bílá RAL9010 s lesklým povrchem Zásuvka pod omítku KELine 10Giga KOMPAKT 2xRJ45 Cat.6(A) STP bílá UP Zásuvka na omítku KELine 10Giga KOMPAKT 2xRJ45 Cat.6(A) STP bílá AP Zásuvka KELine 10Giga KOMPAKT 2xRJ45 Cat.6(A) STP bílá Rámeček KELine pro zásuvku 2xRJ45 80 x 80 mm Krabice KELine na omítku pod rámeček 80 x 80 mm dd

10 8 10 Giga Kompakt systém Cat.6A Cat.6A Kompakt Patch kabely Cat.6(A) U/FTP 500 MHz KEL-C6-P-XXX jsou určeny pro systémy s instalačním kabelem KE500S23/1 konstrukce kabelu U/FTP typ UC400 s AMP konektory stínění párů je tvořeno Al-PET fóliemi bezhalogenový LSOH plášť protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B-2-10, ISO/IEC 11801:2.1 a ČSN EN barva: šedá s černou ochranou konektoru na přání barevné provedení kabel i průchodky (červená, černá, modrá, zelená, žlutá) tenká ochrana konektoru použití i v prvcích s vysokou hustotou portů Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 0,5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 1m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 2m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 3m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 7m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 10m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 15m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 20m KEL-C6-P-005 KEL-C6-P-010 KEL-C6-P-015 KEL-C6-P-020 KEL-C6-P-030 KEL-C6-P-050 KEL-C6-P-070 KEL-C6-P-100 KEL-C6-P-150 KEL-C6-P-200 Patch kabely Cat.6(A) S/FTP 900 MHz KEL-C6-S-XXX jsou určeny pro systémy s instalačním kabelem KE900HS23 konstrukce kabelu S/FTP typ UC600 s Hirose konektory stínění párů je tvořeno Al-PET fóliemi a celkové stínění tvoří opletení z pocínovaných měděných drátů bezhalogenový LSOH plášť protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B-2-10, ISO/IEC 11801:2.1 a ČSN EN barva: šedá s šedou ochranou konektoru na přání barevné provedení kabel i průchodky (červená, černá, modrá, zelená, žlutá) tenká ochrana konektoru použití i v prvcích s vysokou hustotou portů Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 0,5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 1m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 2m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 3m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 7m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 10m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 15m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 20m KEL-C6-S-005 KEL-C6-S-010 KEL-C6-S-015 KEL-C6-S-020 KEL-C6-S-030 KEL-C6-S-050 KEL-C6-S-070 KEL-C6-S-100 KEL-C6-S-150 KEL-C6-S-200

11 10 Giga Modular systém Cat.6A d 9 10Giga MODULAR systém Cat.6A stíněný kabelážní systém Cat.6A základem systému je stíněný KELine keystone modul Cat.6A splňuje všechny požadavky pro přenos 10 Gigabit Ethernetu i při 4-konektorovém zapojení potvrzeno testy a certifikáty z mezinárodních nezávislých laboratoří plná modularita systému (keystone moduly, zásuvky, patch panely) zaručuje jednoduchou instalaci dvě alternativy instalačních kabelů se šířkou pásma 500 MHz nebo 900 MHz splňuje normy TIA/EIA 568B, ISO/IEC : 2.1 vydání, ČSN EN protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet) standardní záruka 5 let, záruka na certifikovanou instalaci 20 let všechny komponenty a kabely jsou evropského původu vysoká spolehlivost a vynikající přenosové vlastnosti bezkonkurenční řešení z hlediska poměru cena/výkon ideální pro datová centra Instalační kabel Cat.6(A) U/FTP 500 MHz KE500S23/1 Cat.6A Modular po párech stíněný U/FTP instalační kabel Cat.6(A) stínění párů je tvořeno Al-PET fóliemi a přiloženým pocínovaným měděným drátem šířka pásma 500 MHz bezhalogenový LSOH plášť popis na kabelu: 10 Gigabit Approved KELine STP 4x2xAWG23 Cat.6 (500MHz) LSOH ISO/ IEC verified; KE500S23/1 4P + metráž balení: cívka 500m Instalační kabel KELine 10Giga 4x2xAWG23 Cat.6(A) U/FTP LSOH KE500S23/1 Instalační kabel Cat.7 S/FTP 900 MHz KE900HS23 po párech stíněný S/FTP instalační kabel Cat.7 stínění párů je tvořeno Al-PET fóliemi a celkové stínění tvoří opletení z pocínovaných měděných drátů šířka pásma 900 MHz bezhalogenový LSOH plášť popis na kabelu: 10 Gigabit Approved KELine S STP 4x2xAWG23 Cat.7 (900MHz) LSOH EC verified ISO/IEC 11801; KE900HS23 4P + metráž balení: cívka 500m Instalační kabel KELine 10Giga 4x2xAWG23 Cat.7 S/FTP LSOH KE900HS MHz 900 MHz Provedení 4-párový instalační kabel se samostatně stíněnými páry (U/FTP) 4-párový instalační kabel se samostatně stíněnými páry (S/FTP PiMF) Jádro měděný drát, Ø 0,56 mm (AWG23) měděný drát, Ø 0,56 mm (AWG23) Vnější plášť jádra polyethylen, Ø 1,35 mm polyethylen, Ø 1,35 mm Vnější plášt kabelu LSOH IEC , IEC , IEC LSOH IEC , IEC , IEC Vnější průměr kabelu 6,5 mm 7 mm Protokoly 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT, ISDN, FDDI, ATM 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT, ISDN, FDDI, ATM Normy ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN Barva pláště světle šedá světle šedá Pevnost v tahu 100 N 110 N NVP 0,79c 0,79c dd

12 10 10 Giga Modular systém Cat.6A Keystone modul Cat.6(A) STP základ systému 10Giga MODULAR beznástrojové připojení vodičů od Ø 0,40 mm (AWG26) do Ø 0,64 mm (AWG22) beznástrojové připojení lanka od AWG27/7 do AWG24/7 kontakty na zařezávacím modulu označeny barevným schématem univerzální dovoluje integrovat kabelážní systém do širokého sortimentu zásuvek, panelů, podlahových a žlabových systémů jednoduchá záměna pozic v patch panelech a zásuvkách bez potřeby reinstalace kabelů protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B, ISO/IEC : 2.1 vydání, ČSN EN splňuje požadavky i těch nejnáročnějších aplikací Cat.6A Modular Keystone modul KELine 10Giga 1xRJ45 Cat.6(A) STP Patch panel Cat.6(A) modulární KEJ-C6A-S U modulární patch panel pro 24 keystone modulů STP celokovové provedení integrovaný kabelový management zabraňující mechanickému namáhání konektorovacích bloků a zajišťující bezpečnou fixaci instalačních kabelů odpovídá požadavkům na přenosové parametry dle standardu ISO/IEC : 2.1 a ČSN EN použití dle instalovaných keystone modulů a instalačního kabelu: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet) barva: černá, bílé pole pro popis jednotlivých portů jednoduchá instalace a montáž Modulární patch panel KELine 10Giga osazený 24xRJ45 Cat.6(A) STP černý 1U Modulární patch panel KELine neosazený pro 24xRJ45 Cat.6 UTP/STP černý 1U Keystone modul KELine 10Giga 1xRJ45 Cat.6(A) STP KEJ-C6A-S-01

13 10 Giga Modular systém Cat.6A d 11 Zásuvky modulární Modulo 45 modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP dvě varianty: 22,5x45 a 45x45 mm instalace do systémů 45x45 mm, pod omítku, na omítku vnitřní rozměr 45x45 mm 2xRJ45, respektive 22,5x45 mm 1xRJ45 vnější rozměr s rámečkem 80x80 mm výstupy 2xRJ45 pod úhlem 45, 1x RJ45 pod úhlem 90 standardní uchycení keystone modulů kvalitní plasty odolné UV záření, stálobarevné barva: bílá RAL9010 Modulární zásuvka KELine Modulo 45 neosazená pro 2xRJ45 bílá 45x45 mm Rámeček KELine Modulo 45 pro zásuvku 2xRJ45 80 x 80 mm Krabice KELine Modulo 45 na omítku pod rámeček 80 x 80 mm Cat.6A Modular Modulární zásuvka KELine Modulo 45 neosazená pro 1xRJ45 bílá 22,5x45 mm Modulo 50 modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP provedení na omítku, pod omítku, do podlahových krabic rozměr 80x80 mm, instalační hloubka 32 mm kovový montážní rám výstupy RJ45 pod úhlem 45 stupňů protiprachové krytky standardní uchycení keystone modulů kvalitní plasty odolné UV záření, stálobarevné barva: bílá RAL9010 Modulární zásuvka KELine Modulo 50 neosazená pro 2xRJ45 bílá 80x80 mm UP Krabice KELine na omítku pod rámeček 80 x 80 mm > Kompletní seznam zásuvek použitelných do systému 10Giga MODULAR viz strana dd

14 12 10 Giga Modular systém Cat.6A Patch kabely Cat.6(A) U/FTP 500 MHz KEL-C6-P-XXX jsou určeny pro systémy s instalačním kabelem KE500S23/1 konstrukce kabelu U/FTP typ UC400 s AMP konektory stínění párů je tvořeno Al-PET fóliemi bezhalogenový LSOH plášť protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B-2-10, ISO/IEC 11801:2.1 a ČSN EN barva: šedá s černou ochranou konektoru na přání barevné provedení kabel i průchodky (červená, černá, modrá, zelená, žlutá) tenká ochrana konektoru použití i v prvcích s vysokou hustotou portů Cat.6A Modular Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 0,5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 1m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 2m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 3m KEL-C6-P-005 KEL-C6-P-010 KEL-C6-P-015 KEL-C6-P-020 KEL-C6-P-030 Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 7m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 10m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 15m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) FTP LSOH 20m KEL-C6-P-050 KEL-C6-P-070 KEL-C6-P-100 KEL-C6-P-150 KEL-C6-P-200 Patch kabely Cat.6(A) S/FTP 900 MHz KEL-C6-S-XXX jsou určeny pro systémy s instalačním kabelem KE900HS23 konstrukce kabelu S/FTP typ UC600 s Hirose konektory stínění párů je tvořeno Al-PET fóliemi a celkové stínění tvoří opletení z pocínovaných měděných drátů bezhalogenový LSOH plášť protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B-2-10, ISO/IEC 11801:2.1 a ČSN EN barva: šedá s šedou ochranou konektoru na přání barevné provedení kabel i průchodky (červená, černá, modrá, zelená, žlutá) tenká ochrana konektoru použití i v prvcích s vysokou hustotou portů Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 0,5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 1m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 2m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 3m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 5m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 7m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 10m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 15m Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP LSOH 20m KEL-C6-S-005 KEL-C6-S-010 KEL-C6-S-015 KEL-C6-S-020 KEL-C6-S-030 KEL-C6-S-050 KEL-C6-S-070 KEL-C6-S-100 KEL-C6-S-150 KEL-C6-S-200

15 Kategorie 6 UTP d 13 Kategorie 6 UTP nestíněný kabelážní systém Cat.6 kompaktní i modulární provedení keystone moduly, zásuvky, patch panely všechny produkty jsou testovány do šířky pásma min. 250MHz splňuje normy TIA/EIA 568B, ISO/IEC : 2 vydání, ČSN EN protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) standardní záruka 5 let, záruka na certifikovanou instalaci 20 let vysoká spolehlivost a vynikající přenosové vlastnosti jednoduchá instalace Instalační kabely Cat.6 UTP 400 MHz KE400U23 a KE400U23LSOH nestíněný U/UTP instalační kabel Cat.6 s vodícím plastovým separátorem 4x2xAWG23 šířka pásma 250MHz (testováno až 400 MHz) PVC nebo bezhalogenový LSOH plášť balení: box 305m, cívka 500m Instalační kabel KELine 4x2xAWG23 Cat.6 U/UTP PVC Instalační kabel KELine 4x2xAWG23 Cat.6 U/UTP LSOH KE400U23 KE400U23LSOH 400 MHz KE400U23 KE400U23LSOH Provedení 4-párový instalační kabel s plastovým křížem 4-párový instalační kabel s plastovým křížem Jádro měděný drát, Ø 0,57 mm (AWG23) měděný drát, Ø 0,57 mm (AWG23) Cat.6 Vnější plášť jádra polyethylene, Ø 1,0 mm polyethylene, Ø 1,0 mm Vnější plášt kabelu PVC, IEC LSOH, IEC , IEC , IEC 61034; Vnější průměr kabelu 6,5 mm 7,0 mm Protokoly 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM Normy ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN Barva pláště světle šedá RAL7035 světle šedá RAL7035 Pevnost v tahu 100 N 100 N NVP 0,67c 0,67c dd

16 14 Kategorie 6 UTP Patch panel Cat.6 UTP 19 1U kompaktní patch panel 24xRJ45 Cat.6 UTP testován pro šířku pásma do min. 250MHz konektorovací systém LSA IDC umožňuje připojení vodičů od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22) integrovaný kabelový management zabraňující mechanickému namáhání konektorovacích bloků a zajišťující bezpečnou fixaci instalačních kabelů protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) možnost zapojení dle standardu T568A nebo T568B normy: ISO/IEC a ČSN EN barva: šedá RAL7035 Patch panel KELine 24xRJ45 Cat.6 UTP šedý 1U Patch panel Cat.6 modulární Cat U modulární patch panel pro 24 keystone modulů UTP / STP celokovové provedení integrovaný kabelový management zabraňující mechanickému namáhání konektorovacích bloků a zajišťující bezpečnou fixaci instalačních kabelů odpovídají požadavkům na přenosové parametry dle standardu ISO/IEC a ČSN EN použití dle instalovaných keystone modulů a instalačního kabelu: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) barva: černá, bílé pole pro popis jednotlivých portů jednoduchá instalace a montáž Modulární patch panel KELine osazený 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U Modulární patch panel KELine neosazený pro 24xRJ45 Cat.6 UTP/STP černý 1U Keystone modul KELine 1xRJ45 Cat.6 UTP KEJ-C6-U-WH Keystone modul Cat.6 UTP základ modulárního systému Cat.6 UTP připojení vodičů od Ø 0,40 mm (AWG26) do Ø 0,57 mm (AWG23) kontakty modulu označeny barevným schématem univerzální dovoluje integrovat kabelážní systém do širokého sortimentu zásuvek, panelů, podlahových a žlabových systémů od různých výrobců jednoduchá záměna pozic v patch panelech a zásuvkách bez potřeby reinstalace kabelů protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B, ISO/IEC : 2 vydání, ČSN EN keystone modul splňuje požadavky i těch nejnáročnějších aplikací jednoduché a pohodlné zařezávání s montážním držákem KE-NAS-KEJ Keystone modul KELine 1xRJ45 Cat.6 UTP KEJ-C6-U-WH

17 Kategorie 6 UTP d 15 Zásuvky Cat.6 UTP kompaktní provedení 2xRJ45 Cat.6 UTP rozměry 80x80 mm, instalační hloubka 32 mm provedení na omítku, pod omítku, do podlahových krabic konektorovací systém LSA IDC pro vodiče od Ø 0,51 mm (AWG24) do Ø 0,64 mm (AWG22) protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) možnost zapojení dle standardu T568A nebo T568B normy: ISO/IEC a ČSN EN výstupy RJ45 jsou pod úhlem 45 stupňů barva: bílá RAL9010 s lesklým povrchem Zásuvka pod omítku KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP bílá UP Zásuvka na omítku KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP bílá AP Zásuvka KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP bílá Rámeček KELine pro zásuvku 2xRJ45 80 x 80 mm Krabice KELine na omítku pod rámeček 80 x 80 mm Cat.6 Zásuvky modulární Modulo 45 modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP dvě varianty 22,5x45 a 45x45 mm instalace do systémů 45x45 mm, pod omítku, na omítku vnitřní rozměr 45x45 mm 2xRJ45, respektive 22,5x45 mm 1xRJ45 vnější rozměr s rámečkem 80x80 mm výstupy 2xRJ45 pod úhlem 45, 1x RJ45 pod úhlem 90 standardní uchycení keystone modulů kvalitní plasty odolné UV záření, stálobarevné barva: bílá RAL9010 Modulární zásuvka KELine Modulo 45 neosazená pro 2xRJ45 bílá 45x45 mm Rámeček KELine Modulo 45 pro zásuvku 2xRJ45 80 x 80 mm Krabice KELine Modulo 45 na omítku pod rámeček 80 x 80 mm Modulární zásuvka KELine Modulo 45 neosazená pro 1xRJ45 bílá 22,5x45 mm dd

18 16 Kategorie 6 UTP Modulo 50 modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP provedení na omítku, pod omítku, do podlahových krabic rozměr 80x80 mm, instalační hloubka 32 mm kovový montážní rám výstupy RJ45 pod úhlem 45 stupňů protiprachové krytky standardní uchycení keystone modulů kvalitní plasty, odolné UV záření, stálobarevné barva: bílá RAL9010 Modulární zásuvka KELine Modulo 50 neosazená pro 2xRJ45 bílá 80x80 mm UP Krabice KELine na omítku pod rámeček 80 x 80 mm > Kompletní seznam zásuvek použitelných do systému Cat.6 viz strana Patch kabely Cat.6 UTP 250 MHz KEL-C6-U-XXX Cat.6 100% elektricky testované konstrukce kabelu U/UTP, AWG26 kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μ zlata bezhalogenový LSOH plášť protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B, ISO/IEC a ČSN EN barva: šedá s šedou ochranou konektoru tenká ochrana konektoru použití i v prvcích s vysokou hustotou portů Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP LSOH 0,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP LSOH 1m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP LSOH 2m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP LSOH 3m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP LSOH 5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP LSOH 7m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.6 UTP LSOH 10m KEL-C6-U-005 KEL-C6-U-010 KEL-C6-U-015 KEL-C6-U-020 KEL-C6-U-030 KEL-C6-U-050 KEL-C6-U-070 KEL-C6-U-100

19 kategorie 5E UTP/STP d 17 Kategorie 5E UTP/STP nestíněný i stíněný kabelážní systém Cat.5E kompaktní i modulární provedení keystone moduly, zásuvky, patch panely všechny produkty jsou testovány až do šířky pásma min. 125 MHz splňuje normy TIA/EIA 568B, ISO/IEC : 2 vydání, ČSN EN protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) standardní záruka 5 let, záruka na certifikovanou instalaci 20 let vysoká spolehlivost a vynikající přenosové vlastnosti jednoduchá instalace Instalační kabely Cat.5E UTP 125 MHz KE300U24 a KE300U24LSOH nestíněný U/UTP instalační kabel Cat.5E šířka pásma 125MHz (testováno až 300 MHz) PVC nebo bezhalogenový LSOH plášť balení: box 305 m Instalační kabel KELine 4x2xAWG24 Cat. 5E U/UTP PVC KE300U24 (799053) Instalační kabel KELine 4x2xAWG24 Cat. 5E U/UTP LSOH KE300U24LSOH 125 MHz KE300U24 KE300U24LSOH Provedení 4-párový instalační kabel 4-párový instalační kabel Jádro měděný drát, Ø 0,5 mm (AWG24) měděný drát, Ø 0,5 mm (AWG24) Vnější plášť jádra polyethylen, Ø 0,9 mm polyethylen, Ø 0,9 mm Vnější plášt kabelu PVC, IEC LSOH, IEC , IEC , IEC Vnější průměr kabelu 5,3 mm 5,1 mm Protokoly 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM Normy ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN Barva pláště světle šedá světle šedá Pevnost v tahu 100 N 100 N NVP 0,67c 0,67c Cat.5E dd

20 18 kategorie 5E UTP/STP Instalační kabely Cat.5E FTP 125 MHz KE300S24 a KE300S24LSOH stíněný F/UTP instalační kabel Cat.5E celkové stínění je tvořeno Al-PET fólií s přiloženým pocínovaným měděným drátem šířka pásma 125MHz (testováno až 300 MHz) PVC nebo bezhalogenový LSOH plášť balení: box 305 m, cívka 500 m Instalační kabel KELine 4x2xAWG24 Cat.5E F/UTP PVC Instalační kabel KELine 4x2xAWG24 Cat.5E F/UTP LSOH KE300S24 KE300S24LSOH 125 MHz KE300S24 KE300S24LSOH Provedení 4-párový instalační kabel s celkovým stíněním 4-párový instalační kabel s celkovým stíněním Jádro měděný drát, Ø 0,51 mm (AWG24) měděný drát, Ø 0,51 mm (AWG24) Vnější plášť jádra PE, Ø 1,00 mm PE, Ø 1,00 mm Vnější plášt kabelu PVC, IEC LSOH, IEC , IEC , IEC 61034; Vnější průměr kabelu 6,2 mm 6,3 mm Protokoly 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM Normy ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN Barva pláště světle šedá RAL7035 světle šedá RAL7035 Pevnost v tahu 100 N 100 N NVP 0,67c 0,67c Patch panely Cat.5E 19 1U kompaktní patch panely 24xRJ45 Cat.5E UTP / STP odnímatelný stínící kryt u STP provedení testovány pro šířku pásma do min. 125 MHz konektorovací systém LSA IDC umožňuje připojení vodičů od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22) integrovaný kabelový management zabraňující mechanickému namáhání konektorovacích bloků a zajišťující bezpečnou fixaci instalačních kabelů Cat.5E protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) možnost zapojení dle standardu T568A nebo T568B normy: ISO/IEC a ČSN EN barva: černá, bílé pole pro popis jednotlivých portů Patch panel KELine 24xRJ45 Cat.5E UTP černý 1U Patch panel KELine 24xRJ45 Cat.5E STP černý 1U

21 kategorie 5E UTP/STP d 19 Zásuvky Cat.5E kompaktní provedení 2xRJ45 Cat.5E UTP / STP rozměr 80x80 mm, instalační hloubka 32 mm provedení na omítku, pod omítku, do podlahových krabic konektorovací systém LSA IDC pro vodiče od Ø 0,51 mm (AWG24) do Ø 0,64 mm (AWG22) protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) možnost zapojení dle standardu T568A nebo T568B normy: ISO/IEC a ČSN EN výstupy RJ45 pod úhlem 45 stupňů barva: bílá RAL 9010 s lesklým povrchem UP/AP UP/AP Zásuvka pod omítku KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP bílá Zásuvka na omítku KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP bílá UP AP UP AP Zásuvka pod omítku KELine 2xRJ45 Cat.5E STP bílá Zásuvka na omítku KELine 2xRJ45 Cat.5E STP bílá UP AP UP AP Zásuvka KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP bílá Zásuvka KELine 2xRJ45 Cat.5E STP bílá Rámeček KELine pro zásuvku 2xRJ45 80 x 80 mm Krabice KELine na omítku pod rámeček 80 x 80 mm Keystone moduly Cat.5E základ modulárního systému Cat.5E připojení vodičů od Ø 0,40 mm (AWG26) do Ø 0,57 mm (AWG23) kontakty keystone modulu označeny barevným schématem univerzální dovoluje integrovat kabelážní systém do širokého sortimentu zásuvek, panelů, podlahových a žlabových systémů jednoduchá záměna pozic v patch panelech a zásuvkách bez potřeby reinstalace kabelů protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801, ČSN EN splňuje požadavky i těch nejnáročnějších aplikací jednoduché a pohodlné zařezávání s montážním držákem KE-NAS-KEJ Cat.5E Keystone modul KELine 1xRJ45 Cat.5E UTP Keystone modul KELine 1xRJ45 Cat.5E STP KEJ-C5E-U-BK KEJ-C5E-S-BK dd

22 20 kategorie 5E UTP/STP Zásuvky modulární Modulo 45 modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP dvě varianty 22,5x45 a 45x45 mm instalace do systémů 45x45 mm, pod omítku, na omítku vnitřní rozměr 45x45 mm 2xRJ45, respektive 22,5x45 mm 1xRJ45 vnější rozměr s rámečkem 80x80 mm výstupy 2xRJ45 pod úhlem 45, 1x RJ45 pod úhlem 90 standardní uchycení keystone modulů kvalitní plasty odolné UV záření, stálobarevné barva: bílá RAL9010 Modulární zásuvka KELine Modulo 45 neosazená pro 2xRJ45 bílá 45x45 mm Rámeček KELine Modulo 45 pro zásuvku 2xRJ45 80 x 80 mm Krabice KELine Modulo 45 na omítku pod rámeček 80 x 80 mm Modulární zásuvka KELine Modulo 45 neosazená pro 1xRJ45 bílá 22,5x45 mm Modulární zásuvka KELine Modulo 45 neosazená pro 2xRJ45 bílá 45x45 mm Modulo 50 Cat.5E modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP provedení na omítku, pod omítku, do podlahových krabic rozměr: 80x80 mm, instalační hloubka 32 mm kovový montážní rám výstupy RJ45 pod úhlem 45 stupňů protiprachové krytky standardní uchycení keystone modulů kvalitní plasty odolné UV záření, stálobarevné barva: bílá RAL9010 Modulární zásuvka KELine Modulo 50 neosazená pro 2xRJ45 bílá 80x80 mm UP Krabice KELine na omítku pod rámeček 80 x 80 mm > Kompletní seznam zásuvek použitelných do systému Cat.5E viz strana 31-32

23 kategorie 5E UTP/STP d 21 Patch kabely Cat.5E 100% elektricky testované konstrukce kabelu U/UTP(UTP), F/UTP(FTP), SF/UTP(S/FTP) AWG26 kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μ zlata bezhalogenový LSOH plášť protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B, ISO/IEC a ČSN EN barva: šedá s šedou ochranou konektoru tenká ochrana konektoru použití i v prvcích s vysokou hustotou portů UTP KEN-C5E-U-XXX Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 0,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 1m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 2m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 3m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 7m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 10m KEN-C5E-U-005 KEN-C5E-U-010 KEN-C5E-U-015 KEN-C5E-U-020 KEN-C5E-U-030 KEN-C5E-U-050 KEN-C5E-U-070 KEN-C5E-U-100 FTP KEL-C5E-F-XXX Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 0,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 1m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 2m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 3m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 7m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 10m KEL-C5E-F-005 KEL-C5E-F-010 KEL-C5E-F-015 KEL-C5E-F-020 KEL-C5E-F-030 KEL-C5E-F-050 KEL-C5E-F-070 KEL-C5E-F-100 S/FTP KEL-C5E-T-XXX Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 0,5m KEL-C5E-T-005 Cat.5E Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 1m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 2m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 3m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 7m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 10m KEL-C5E-T-010 KEL-C5E-T-015 KEL-C5E-T-020 KEL-C5E-T-030 KEL-C5E-T-050 KEL-C5E-T-070 KEL-C5E-T-100 dd

24 22 KELine SWISS kategorie 5E KELine SWISS kategorie 5E nestíněný i stíněný kabelážní systém Cat.5E plná modularita systému - keystone moduly, zásuvky, patch panely design i konstrukce je identická s IBM ACS, Made in Switzerland všechny produkty jsou testovány do šířky pásma min. 125 MHz Gigabit Ehternet i při 4-konektorovém zapojení (potvrzeno testy a certifikáty 3P) splňuje normy TIA/EIA 568B, ISO/IEC : 2 vydání, ČSN EN protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) standardní záruka 5 let, záruka na certifikovanou instalaci 20 let vysoká spolehlivost a vynikající přenosové vlastnosti jednoduchá instalace nejvyšší kvalita za skvělou cenu Keystone moduly SWISS Cat.5E základ modulárního systému KELine Swiss Cat.5E beznástrojové připojení vodičů od Ø 0,40 mm (AWG26) do Ø 0,64 mm (AWG22) beznástrojové připojení lanka od AWG26/7 do AWG22/7 schéma zapojení je umístěno viditelně na těle keystone modulu dvě varianty uchycení keystone modulu dovolují integrovat kabelážní systém do širokého sortimentu zásuvek, panelů, podlahových a žlabových systémů jednoduchá záměna pozic v patch panelech a zásuvkách bez potřeby reinstalace kabelů protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B, ISO/IEC : 2 vydání, ČSN EN keystone modul splňuje požadavky i těch nejnáročnějších aplikací bezhalogenový materiál KS KS Keystone modul KELine Swiss 1xRJ45 Cat.5E UTP Keystone modul KELine Swiss 1xRJ45 Cat.5E UTP Snap-In KS KS Keystone modul KELine Swiss 1xRJ45 Cat.5E STP Keystone modul KELine Swiss 1xRJ45 Cat.5E STP Snap-In KS KS KS Cat.5E SWISS KS302780

25 KELine SWISS kategorie 5E d 23 Instalační kabely Cat.5E UTP 125 MHz KE300U24 a KE300U24LSOH nestíněný U/UTP instalační kabel Cat.5E šířka pásma 125MHz (testováno až 300 MHz) PVC nebo bezhalogenový LSOH plášť balení: box 305 m Instalační kabel KELine 4x2xAWG24 Cat. 5E U/UTP PVC KE300U24 (799053) Instalační kabel KELine 4x2xAWG24 Cat. 5E U/UTP LSOH KE300U24LSOH 125 MHz KE300U24 KE300U24LSOH Provedení 4-párový instalační kabel 4-párový instalační kabel Jádro měděný drát, Ø 0,5 mm (AWG24) měděný drát, Ø 0,5 mm (AWG24) Vnější plášť jádra polyethylen, Ø 0,9 mm polyethylen, Ø 0,9 mm Vnější plášt kabelu PVC, IEC LSOH, IEC , IEC , IEC Vnější průměr kabelu 5,3 mm 5,1 mm Protokoly 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM Normy ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN Barva pláště světle šedá světle šedá Pevnost v tahu 100 N 100 N NVP 0,67c 0,67c Instalační kabely Cat.5E FTP 125 MHz KE300S24 a KE300S24LSOH stíněný F/UTP instalační kabel Cat.5E celkové stínění je tvořeno Al-PET fólií s přiloženým pocínovaným měděným drátem šířka pásma 125MHz (testováno až 300 MHz) PVC nebo bezhalogenový LSOH plášť balení: box 305 m, cívka 500 m Instalační kabel KELine 4x2xAWG24 Cat.5E F/UTP PVC Instalační kabel KELine 4x2xAWG24 Cat.5E F/UTP LSOH KE300S24 KE300S24LSOH 125 MHz KE300S24 KE300S24LSOH Provedení 4-párový instalační kabel s celkovým stíněním 4-párový instalační kabel s celkovým stíněním Jádro měděný drát, Ø 0,51 mm (AWG24) měděný drát, Ø 0,51 mm (AWG24) Vnější plášť jádra PE, Ø 1,00 mm PE, Ø 1,00 mm Vnější plášt kabelu PVC, IEC LSOH, IEC , IEC , IEC 61034; Vnější průměr kabelu 6,2 mm 6,3 mm Protokoly 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM Normy ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN Barva pláště světle šedá světle šedá Pevnost v tahu 100 N 100 N NVP 0,67c 0,67c Cat.5E SWISS dd

26 Cat.5E SWISS 24 KELine SWISS kategorie 5E Patch panel SWISS modulární 19 1U modulární patch panel pro 24 keystone modulů Snap-in UTP/ STP celokovové provedení integrovaný kabelový management zabraňující mechanickému namáhání konektorovacích bloků a zajišťující bezpečnou fixaci instalačních kabelů odpovídá požadavkům dle standardu ISO/IEC a ČSN EN použití dle instalovaných keystone modulů a instalačního kabelu: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) barva: černá, bílé pole pro popis jednotlivých portů jednoduchá instalace a montáž Modulární patch panel KELine Swiss neosazený pro 24xRJ45 UTP černý 1U Modulární patch panel KELine Swiss neosazený pro 24xRJ45 STP černý 1U Keystone modul KELine Swiss 1xRJ45 Cat.5E UTP Snap-In Keystone modul KELine Swiss 1xRJ45 Cat.5E STP Snap-In KS KS KS KS KS Modulární patch panel KELine Swiss osazený 24xRJ45 Cat.5E UTP černý 1U Modulární patch panel KELine Swiss osazený 24xRJ45 Cat.5E STP černý 1U KS KS Zásuvky SWISS modulární pod omítku KS modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP instalace pod omítku rozměr: 88x88 mm kovový montážní rám kvalitní plasty odolné UV záření, stálobarevné, LSOH nabízí se i ve verzi 80x86 do parapetních kanálů možnost barevného rozlišení, klíčování, dvířek, security systémů, záslepek barva: bílá KS Modulární zásuvka pod omítku KELine Swiss neosazená pro 2xRJ45 bílá KS310788

27 KELine SWISS kategorie 5E d 25 na omítku KS modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP instalace na omítku rozměr: 80x80 mm kovový montážní rám kvalitní plasty odolné UV záření, stálobarevné, LSOH možnost barevného rozlišení, klíčování, dvířek, security systémů, záslepek barva: bílá Modulární zásuvka na omítku KELine Swiss neosazená pro 2xRJ45 bílá KS x45 KS modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP instalace do systémů 45x45 mm rovné i šikmé provedení kvalitní plasty odolné UV záření, stálobarevné, LSOH možnost barevného rozlišení, klíčování, dvířek, security systémů, záslepek barva: bílá, černá KS Modulární zásuvka 45x45 KELine Swiss neosazená pro 2xRJ45 bílá rovná Modulární zásuvka 45x45 KELine Swiss neosazená pro 2xRJ45 bílá šikmá Modulární zásuvka 45x45 KELine Swiss neosazená pro 2xRJ45 černá rovná Modulární zásuvka 45x45 KELine Swiss neosazená pro 2xRJ45 černá šikmá KS KS KS KS KS Tango 5014A-A00420 B modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP kryt pro moduly KELine Swiss do systému Tango instalace pod omítku, na omítku, do parapetních kanálů rozměr: s rámečkem 80x80 mm kovový montážní rám kvalitní plasty odolné UV záření, stálobarevné možnost barevného rozlišení, klíčování, dvířek, security systémů, záslepek barva: bílá, na přání i barevné varianty Tango kryt pro prvky KELine Swiss neosazený pro 2xRJ45 bílý 5014A-A00420 B > Kompletní seznam zásuvek použitelných do systému KELine SWISS viz strana 33 Cat.5E SWISS dd

28 26 KELine SWISS kategorie 5E Patch kabely Cat.5E 100% elektricky testované konstrukce kabelu U/UTP(UTP), F/UTP(FTP), SF/UTP(S/FTP) AWG26 kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μ zlata bezhalogenový LSOH plášť protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT (Gigabit Ethernet) normy: TIA/EIA 568B, ISO/IEC a ČSN EN barva: šedá s šedou ochranou konektoru tenká ochrana konektoru použití i v prvcích s vysokou hustotou portů UTP KEN-C5E-U-XXX Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 0,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 1m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 2m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 3m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 7m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 10m KEN-C5E-U-005 KEN-C5E-U-010 KEN-C5E-U-015 KEN-C5E-U-020 KEN-C5E-U-030 KEN-C5E-U-050 KEN-C5E-U-070 KEN-C5E-U-100 FTP KEL-C5E-F-XXX Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 0,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 1m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 2m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 3m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 7m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E FTP LSOH 10m KEL-C5E-F-005 KEL-C5E-F-010 KEL-C5E-F-015 KEL-C5E-F-020 KEL-C5E-F-030 KEL-C5E-F-050 KEL-C5E-F-070 KEL-C5E-F-100 S/FTP KEL-C5E-T-XXX Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 0,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 1m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 1,5m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 2m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 3m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 5m KEL-C5E-T-005 KEL-C5E-T-010 KEL-C5E-T-015 KEL-C5E-T-020 KEL-C5E-T-030 KEL-C5E-T-050 Cat.5E SWISS Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 7m Patch kabel KELine 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 10m KEL-C5E-T-070 KEL-C5E-T-100

29 KELine Cat.3 + ostatní d 27 Kategorie 3 + ostatní ISDN patch panel 19 1U kompaktní nestíněný patch panel 50xRJ45 Cat.3 konektorovací systém LSA IDC umožňuje připojení vodičů od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22) integrovaný kabelový management zabraňující mechanickému namáhání konektorovacích bloků a zajišťující bezpečnou fixaci instalačních kabelů použití: integrace analogových i digitálních telefonních aplikací do strukturované kabeláže splňuje všechny požadavky definované pro ISDN linku barva: černá Cat.3 + ostatní Telefonní patch panel KELine 50xRJ45 Cat.3 UTP černý 1U Keystone modul Cat.3 UTP keystone modul RJ12 6p6c Cat.3 samozářezový konektorovací systém připojení vodičů od Ø 0,40 mm (AWG26) do Ø 0,57 mm (AWG23) schéma zapojení umístěno viditelně na těle keystone univerzální dovoluje integrovat kabelážní systém do širokého sortimentu zásuvek, panelů, podlahových a žlabových systémů jednoduché a pohodlné zařezávání s montážním držákem KE-NAS-KEJ Keystone modul KELine 1xRJ12 Cat.3 UTP KEJ-C3-U-BK Konektory dle kabelu: na drát, na licnu dle kategorie: Cat.5E, Cat.3 dle provedení: stíněný, nestíněný Konektor na drát KELine RJ45 Cat.5E UTP Konektor na drát KELine RJ45 Cat.5E STP Konektor na licnu KELine RJ45 Cat.5E UTP Konektor na licnu KELine RJ45 Cat.5E STP KEJ-C5E-88-UD KEJ-C5E-88-SD KEJ-C5E-88-UL KEJ-C5E-88-SL KEJ-C5E-88-UD Konektor na licnu KELine RJ11 6p4c Cat.3 UTP Konektor na licnu KELine RJ11 4p4c Cat.3 UTP KEJ-C3-64-UL KEJ-C3-44-UL KEJ-C5E-88-SD KEJ-C3-64-UL dd

30 28 KELine Cat.3 + ostatní Ochrana konektoru Cat.3 + ostatní provedení bez ochrany pojistky konektoru nedělené, pro kabely o průměru 5 až 6 mm standardní barva šedá všechny běžné barevné varianty: žlutá, červená, modrá, zelená, černá Ochrana konektoru RJ45 KELine šedá Ochrana konektoru RJ45 KELine [XX barevné rozlišení] KEJ-OK-GY KEJ-OK XX T žlutá T červená T modrá T zelená T černá YE RD BL GN BK Plochý telefonní kabel nestíněný čtyřžilový plochý kabel slouží k propojení koncových zařízení se zásuvkou balení: 100m, 150m návin barva: bílá, černá Telefonní plochý kabel KELine 4 žilový bílý Telefonní plochý kabel KELine 4 žilový černý KE-4C-WH KE-4C-BK Rozdvojky rozdělují jeden port strukturované kabeláže na dva samostatné porty nutno vždy použít v páru (zásuvka patch panel) Rozdvojka počítač 10BaseT počítač 10BaseT, 2xRJ45 Rozdvojka počítač 10BaseT telefon, 2xRJ45 KE-AD-PCPC KE-AD-PCTEL Spojky kabelů používají se k jednoduchému prodloužení nebo spojení datových kabelů splňují normy: TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801, ČSN EN Spojovací box Cat.5E UTP zářez zářez Spojovací box Cat.5E STP zářez zářez Spojovací box Cat.6 UTP zářez zářez Spojovací box Cat.6 STP zářez zářez KE-AD-C5U KE-AD-C5S KE-AD-C6U KE-AD-C6S

31 Speciální instalační kabely d 29 Speciální instalační kabely Instalační kabely Cat.7 S/FTP 900 MHz KE900HS23 po párech stíněný (S/FTP) instalační kabel Cat.7 stínění párů je tvořeno Al-PET fóliemi a celkové stínění tvoří opletení z pocínovaných měděných drátů šířka pásma 900 MHz bezhalogenový LSOH plášť popis na kabelu: 10 Gigabit Approved KELine S STP 4x2xAWG23 Cat.7 (900MHz) LSOH EC verified ISO/IEC 11801; KE900HS23 4P + metráž balení: cívka 500 m Speciální kabely Instalační kabel KELine 10Giga 4x2xAWG23 Cat.7 S/FTP LSOH KE900HS MHz KE1200HS23LSOH po párech stíněný S/FTP instalační kabel Cat.7E stínění párů je tvořeno Al-PET fóliemi a celkové stínění tvoří opletení z pocínovaných měděných drátů šířka pásma 1200 MHz optimalizovaný pro přenos dat a digitálního videa, TKR, SAT bezhalogenový LSOH plášť balení: cívka 500 m Instalační kabel KELine multimedia 4x2xAWG23 Cat.7E S/FTP LSOH KE1200S23LSOH 900 MHz 1200 MHz Provedení 4-párový instalační kabel se samostatně stíněnými 4-párový instalační kabel se samostatně stíněnými páry (S/FTP PiMF) páry a celkovým opletem (S/FTP PiMF) Jádro měděný drát, Ø 0,56 mm (AWG23) měděný drát, Ø 0,57 mm (AWG23) Vnější plášť jádra polyethylen, Ø 1,35 mm Foamskin polyethylene, Ø 1,4 mm Vnější plášt kabelu LSOH IEC , IEC , IEC LSOH IEC , IEC , IEC Vnější průměr kabelu 7 mm 7,5 mm Protokoly 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT, ISDN, ISDN, FDDI, ATM FDDI, ATM, CATV, Broadband Video, SOHO-Cabling Normy ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN Barva pláště světle šedá světle šedá RAL7035 Pevnost v tahu 110 N 100 N NVP 0,79c 0,79c Instalační kabely Cat.5E pro průmyslové prostředí 125 MHz KE300U24IND KE300S24IND instalační kabely Cat.5E určené pro použití v průmyslovém prostředí šířka pásma 125MHz dvojitý PVC+ PVC plášť balení: cívka m Instalační kabel KELine pro průmyslové prostředí 4x2xAWG24 Cat.5E U/UTP Instalační kabel KELine pro průmyslové prostředí 4x2xAWG24 Cat.5E F/UTP KE300U24IND KE300S24IND U/UTP dd

32 30 Speciální instalační kabely Speciální kabely Instalační kabely Cat.5E pro venkovní prostředí 125 MHz KE300U24OUT KE300S24OUT instalační kabely Cat.5E určené pro venkovní prostředí celkové stínění je tvořeno Al-PET fólií s přiloženým pocínovaným měděným drátem šířka pásma 125MHz dvojitý PVC+ PE plášť balení: cívka 100m až 500m Instalační kabel KELine pro venkovní prostředí 4x2xAWG24 Cat.5E U/UTP Instalační kabel KELine pro venkovní prostředí 4x2xAWG24 Cat.5E F/UTP KE300U24OUT KE300S24OUT F/UTP Kabely licna Cat.5E 125 MHz KE300U26 nestíněný U/UTP kabel Cat.5E s lankovými vodiči šířka pásma 125MHz PVC plášť balení: cívka 500m Kabel licna KELine 4x2xAWG26 Cat.5E U/UTP KE300U MHz KE300S26LSOH nestíněný F/UTP kabel Cat.5E s lankovými vodiči šířka pásma 125MHz LSOH plášť balení: cívka 500m Kabel licna KELine 4x2xAWG26 Cat.5E F/UTP LSOH KE300S26LSOH 300 MHz KE300U26 KE300S26 Provedení 4-párový kabel 4-párový kabel s celkovým stíněním Jádro měděné lanko, Ø 0,14 mm2 (AWG26) měděné lanko, Ø 0,145 mm2 (AWG26) Vnější plášť jádra Polyethylen, Ø 0,8 mm Polyethylene, Ø 0,95 mm Vnější plášt kabelu PVC IEC LSOH IEC , IEC , IEC 61034; Vnější průměr kabelu 5,2 mm 5,7 mm Použití 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, ISDN, TPDDI, ATM Normy ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN ISO/IEC 11801: 2 vydání, ČSN EN Barva pláště světle šedá světle šedá Pevnost v tahu 100 N 100 N NVP 0,70c 0,67c

33 Modulární zásuvky d 31 Modulární zásuvky slouží k připojení uživatele do strukturované kabeláže, jsou její nejviditelnější součást jejich design, cena i kvalita zpracování mají velký vliv při rozhodování o výběru kabeláže při výrobě jsou používány vysoce kvalitní plasty, odolné UV záření, stálobarevné, LSOH jsou zkonstruovány tak, aby umožňovaly jednoduchou instalaci zásuvky se všeobecně dělí do několika skupin dle použití: na omítku, pod omítku, do podlahových krabic, do instalačních žlabů, do průmyslového prostředí, atd. snaha výrobců je zaměřena na sjednocení designu datových a silových zásuvek pro uspokojení všech potřeb řešení instalace v administrativních budovách, komerčních centrech i privátních sítí KEJ-C6A-S-01 Typy zásuvek pro keystone moduly: KEJ-C6A-S-01 Keystone modul KELine 10Giga 1xRJ45 Cat.6(A) STP KEJ-C6-U-WH Keystone modul KELine 1xRJ45 Cat.6 UTP KEJ-C5E-U-BK Keystone modul KELine 1xRJ45 Cat.5E UTP KEJ-C5E-S-BK Keystone modul KELine 1xRJ45 Cat.5E STP KS Keystone modul KELine Swiss 1xRJ45 Cat.5E UTP Snap-In KS Keystone modul KELine Swiss 1xRJ45 Cat.5E STP Snap-In KS KEJ-C5E-U-BK Modulární zásuvky KEJ-C3-U-BK Keystone modul KELine 1xRJ12 Cat.3 UTP KEJ-C6-U-WH KELine Modulo 45 Modulární zásuvka KELine Modulo 45 neosazená pro 2xRJ45 bílá 45x45 mm šikmá Modulární zásuvka KELine Modulo 45 neosazená pro 1xRJ45 bílá 22,5x45 mm Rámeček KELine Modulo 45 pro zásuvku 2xRJ45 80 x 80 mm Krabice KELine Modulo 45 na omítku pod rámeček 80 x 80 mm KELine Modulo 50 Modulární zásuvka KELine Modulo 50 neosazená pro 2xRJ45 bílá 80x80 mm UP Krabice KELine na omítku pod rámeček 80 x 80 mm ABB Tango Klasik ABB Tango kryt datové zásuvky, bílý ABB Tango maska nosná pro 2xRJ45 černá ABB Tango rámeček jednonásobný bílý ABB Tango krabice lištová nízká jednonásobná bílá 5014A-A100 B 5014A-B A-B10 B LK80X16T dd

34 32 Modulární zásuvky ABB Time, Element ABB, Time, Element kryt datové zásuvky bílá/bílá ABB, Time, Element maska nosná pro 2xRJ45 černá ABB, Time rámeček jednonásobný bílá/bílá ABB, Element rámeček jednonásobný bílá/ bílá 5014E-A E-B F-A E-A Legrand Mosaic Modulární zásuvky Modulární zásuvka KELine 45 neosazená pro 2xRJ45 bílá 45x45 mm s dvířky Legrand Mosaic rámeček pro dva moduly Legrand Mosaic montážní deska (německý standard) Legrand Mosaic povrchová krabice hloubka 30mm Legrand Mosaic povrchová krabice hloubka 40mm Polo Optima Polo Optima kryt datové zásuvky bílý Polo Optima adapter keystone modulu univerzální bílý Polo Optima rámeček jednonásobný bílý Polo Optima krabice lištová nízká jednonásobná bílá ? >Nenašli jste potřebný typ zásuvky? Zavolejte svému dodavateli! Keystone moduly KELine jsou univerzální Seznam výrobců zásuvek kompatibilních s keystone moduly KELine: Reichle & De-Massari ABB Polo Legrand OBO Bettermann Ackermann Gira Berker PEHA JUNG Tehalit Busch-Jaeger Elektro GmbH Cimabox Vimar Merten

35 Modulární zásuvky d 33 Typy zásuvek pro keystone moduly: KS KS Keystone modul KELine Swiss 1xRJ45 Cat.5E UTP Keystone modul KELine Swiss 1xRJ45 Cat.5E STP KS KS modulární zásuvka pro 6xRJ45 UTP, STP instalace na omítku, pracovní desku apod. rozměry: 220x110x40 mm Modulární zásuvka Compact Box KELine Swiss neosazená pro 6xRJ45 bílá KS modulární zásuvka pro 2xRJ45 UTP, STP instalace do systémů 50x50 mm KS Modulární zásuvky Modulární zásuvka 50x50 KELine Swiss neosazená pro 2xRJ45 bílá KS ABB Tango Swiss ABB Tango kryt datové zásuvky pro keystone moduly KELine Swiss bílý ABB Tango rámeček jednonásobný bílý ABB Tango krabice lištová nízká jednonásobná bílá 5014A-A00420 B 3901A-B10 B LK80X16T Legrand Mosaic Modulární zásuvka 45x45 KELine Swiss neosazená pro 2xRJ45 bílá rovná Modulární zásuvka 45x45 KELine Swiss neosazená pro 2xRJ45 bílá šikmá KS KS Legrand Mosaic rámeček pro dva moduly Legrand Mosaic montážní deska (německý standard) Legrand Mosaic povrchová krabice hloubka 30mm Legrand Mosaic povrchová krabice hloubka 40mm KS Polo Optima Polo Optima kryt datové zásuvky bílý Polo Optima adapter keystone modul KELine Swiss bílý Polo Optima rámeček jednonásobný bílý Polo Optima krabice lištová nízká jednonásobná bílá dd

36 34 Optické kabely Optické kabely Při výběru optického kabelu je třeba posoudit: typ prostředí: vnější, vnitřní, kombinované klimatické podmínky: teplota, UV záření, vlhkost, voda mechanické vlivy: riziko přeseknutí, protlačení, oděru, namáhání na tah, ohyb chemické vlivy: odolnost vůči chemikáliím, propálení (např. jiskrou při sváření) biologické vlivy: odolnost vůči plísním, hlodavcům způsob uložení: v zemi, v kabelových šachtách, volně uložené na potrubních mostech, na pláštích budov, ve žlabech, zavěšené na konzolích (mezi budovami) způsob instalace: ukládání, zatahování, zafukování, zavěšování nároky na požární bezpečnost: oheň retardující, nízkodýmivé, bezhalogenové, nekorozivní Univerzální distribuční optické kabely Optické kabely univerzální z hlediska prostředí, vnitřní - vnější těsná sekundární ochrana bezhalogenový plášť dle IEC nemetalická ochrana proti hlodavcům rozsah pracovních teplot -20 až +70 C normy: ISO/IEC 11801: 2, ČSN EN vynikající mechanické vlastnosti poloměr ohybu mm maximální tahová síla 1500 N trvalé zatížení 500 N způsob instalace: ukládání, zatahování, zafukování (pouze na krátké vzdálenosti) Optický kabel KELine univerzální 4-vláknový 9/125 OS1 LSOH - J/A-V(ZN)BH TB004SM Optický kabel KELine univerzální 8-vláknový 9/125 OS1 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 12-vláknový 9/125 OS1 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 24-vláknový 9/125 OS1 LSOH - J/A-V(ZN)BH TB008SM TB012SM TB024SM Optický kabel KELine univerzální 4-vláknový 50/125 OM2 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 8-vláknový 50/125 OM2 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 12-vláknový 50/125 OM2 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 24-vláknový 50/125 OM2 LSOH - J/A-V(ZN)BH TB004M5 TB008M5 TB012M5 TB024M5 Optický kabel KELine univerzální 4-vláknový 50/125 OM3 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 8-vláknový 50/125 OM3 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 12-vláknový 50/125 OM3 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 24-vláknový 50/125 OM3 LSOH - J/A-V(ZN)BH TB004M53 TB008M53 TB012M53 TB024M53 Optický kabel KELine univerzální 4-vláknový 62,5/125 OM1 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 8-vláknový 62,5/125 OM1 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 12-vláknový 62,5/125 OM1 LSOH - J/A-V(ZN)BH Optický kabel KELine univerzální 24-vláknový 62,5/125 OM1 LSOH - J/A-V(ZN)BH TB004M6 TB008M6 TB012M6 TB024M6

37 Optické kabely d 35 Pancéřované optické kabely jediná 100% ochrana proti hlodavcům odolné vůči mechanickému poškození, korozivním kapalinám, vlhkosti, vodě odolné proti propálení jiskrou těsná sekundární ochrana rozsah pracovních teplot -20 až +70 C vhodné pro přímou pokládku do země, na kabelové mosty, do kabelových kanálů a šachet bez další ochrany kabelu Optický kabel KELine pancéřovaný 4-vláknový 9/125 OS1 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 8-vláknový 9/125 OS1 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 12-vláknový 9/125 OS1 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 24-vláknový 9/125 OS1 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 4-vláknový 50/125 OM2 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 8-vláknový 50/125 OM2 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 12-vláknový 50/125 OM2 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 24-vláknový 50/125 OM2 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y TB004SM-PANC TB008SM-PANC TB012SM-PANC TB024SM-PANC TB004M5-PANC TB008M5-PANC TB012M5-PANC TB024M5-PANC Optický kabel KELine pancéřovaný 4-vláknový 50/125 OM3 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 8-vláknový 50/125 OM3 - J J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 12-vláknový 50/125 OM3 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y TB004M53-PANC TB008M53-PANC TB012M53-PANC Optický kabel KELine pancéřovaný 24-vláknový 50/125 OM3 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 4-vláknový 62,5/125 OM1 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 8-vláknový 62,5/125 OM1 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 12-vláknový 62,5/125 OM1 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y Optický kabel KELine pancéřovaný 24-vláknový 62,5/125 OM1 - J/A-V(ZN)H(SR)2Y TB024M53-PANC TB004M6-PANC TB008M6-PANC TB012M6-PANC TB024M6-PANC Optické kabely Samonosné (závěsné) optické kabely samonosná konstrukce typ 8 dielektrický nebo metalický nosný prvek rozpětí m dle použitého nosného prvku těsná sekundární ochrana vnější plášť PE černý nemetalická ochrana proti hlodavcům rozsah pracovních teplot -20 až +70 C poloměr ohybu 150 mm maximální přípustná tahová síla 7500 N způsob instalace: zavěšení na nosné a kotvící systémy minimální objednací množství m Optický kabel KELine samonosný 4-vláknový 9/125 OS1 Optický kabel KELine samonosný 8-vláknový 9/125 OS1 Optický kabel KELine samonosný 12-vláknový 9/125 OS1 Optický kabel KELine samonosný 24-vláknový 9/125 OS1 TB004SM-SAM TB008SM-SAM TB012SM-SAM TB024SM-SAM dd

38 36 Optické kabely Optický kabel KELine samonosný 4-vláknový 50/125 OM2 Optický kabel KELine samonosný 8-vláknový 50/125 OM2 Optický kabel KELine samonosný 12-vláknový 50/125 OM2 Optický kabel KELine samonosný 24-vláknový 50/125 OM2 TB004M5-SAM TB008M5-SAM TB012M5-SAM TB024M5-SAM Optický kabel KELine samonosný 4-vláknový 50/125 OM3 Optický kabel KELine samonosný 8-vláknový 50/125 OM3 Optický kabel KELine samonosný 12-vláknový 50/125 OM3 Optický kabel KELine samonosný 24-vláknový 50/125 OM3 TB004M53-SAM TB008M53-SAM TB012M53-SAM TB024M53-SAM Optický kabel KELine samonosný 4-vláknový 62,5/125 OM1 Optický kabel KELine samonosný 8-vláknový 62,5/125 OM1 Optický kabel KELine samonosný 12-vláknový 62,5/125 OM1 Optický kabel KELine samonosný 24-vláknový 62,5/125 OM1 TB004M6-SAM TB008M6-SAM TB012M6-SAM TB024M6-SAM Závěsné systémy a kotvící technika kotvící svorka pro závěsné optické kabely Optické kabely kompletní systém kotvící techniky pro kabely s nosným lankem tvar 8 pro různé průměry nosného lanka možnost použití dielektrického i ocelového lanka TYP Průměr nosného lanka L Minimální pevnost v tahu Hmotnost mm mm dan kg AT-UOD5L 3 5 mm ,08 AT-UOD7L 5-7 mm ,08 AT-UOS6L 6 mm ,12 Kotvící závěsná svorka pro dielektrické lanko ø 3 5 mm Kotvící závěsná svorka pro dielektrické lanko ø 5 7 mm Kotvící závěsná svorka pro ocelové lanko ø 3 6 mm AT-UOD5L AT-UOD7L AT-UOS6L ostatní kotvící technika kotvící svorky pro ADSS kabely univerzální sloupové konzoly pevné svorky ocelové pásy se sponami nářadí

39 Optické kabely Plug&Play d 37 Optické kabely Plug & Play optické kabely s namontovanými optickými konektory a zatahovacím okem s délkou dle požadavku zákazníka možnost okamžitého připojení k zařízení bez dalších optických komponentů testované OTDR spolehlivost přímá montáž konektorů na kabel eliminuje spoje (svary a clipy), které jsou vždy nejslabším místem a nejrizikovějším faktorem celé instalace odborné uchycení kabelu do přípravku (oka) pro zatahování snižuje riziko poškození kabelu během instalace konektory jsou chráněny speciálním obalem úspora nákladů dodaný kabel je možné připojit přímo k zařízení odpadá potřeba dalšího spojovacího materiálu, jako jsou pigtaily, distribuční zásuvky, patch panely a patch kabely vyloučeny jsou veškeré nákladyí, které vznikají v případě svařování, resp. lepení vláken už instalovaného kabelu. jednoduchost i bez zkušeností a bez nákladného přístrojového vybavení je možné nabídnout komplexní řešení kabeláží včetně optických tras kvalita celé propojení je testováno OTDR a je na něj vystaven měřící protokol Plug&Play ukončení multimodového optického kabelu Plug&Play ukončení x -vláknového MM optického kabelu ST-ST konektory Plug&Play ukončení x -vláknového MM optického kabelu ST-SC konektory Plug&Play ukončení x -vláknového MM optického kabelu SC-SC konektory Plug&Play ukončení x -vláknového MM optického kabelu LC-LC konektory Plug&Play ukončení x -vláknového MM optického kabelu LC-SC konektory Plug&Play ukončení x -vláknového MM optického kabelu E2000-LC konektory PPx-MM-STST PPx-MM-STSC PPx-MM-SCSC PPx-MM-LCLC PPx-MM-LCSC PPx-MM-E2LC konektor ST konektor SC Optické kabely Plug&Play Plug&Play ukončení x -vláknového MM optického kabelu E2000-SC konektory PPx-MM-E2SC Plug&Play ukončení x -vláknového MM optického kabelu E2000-E2000 konektory PPx-MM-E2E2 konektor LC konektor E2000 dd

40 38 Optické kabely Plug&Play Plug&Play ukončení singlemodového optického kabelu Plug&Play ukončení x -vláknového SM optického kabelu ST-ST konektory Plug&Play ukončení x -vláknového SM optického kabelu ST-SC konektory Plug&Play ukončení x -vláknového SM optického kabelu SC-SC konektory PPx-SM-STST PPx-SM-STSC PPx-SM-SCSC konektor ST Plug&Play ukončení x -vláknového SM optického kabelu LC-LC konektory Plug&Play ukončení x -vláknového SM optického kabelu LC-SC konektory PPx-SM-LCLC PPx-SM-LCSC konektor SC Plug&Play ukončení x -vláknového SM optického kabelu E2000-LC konektory Plug&Play ukončení x -vláknového SM optického kabelu E2000-SC konektory Plug&Play ukončení x -vláknového SM optického kabelu E2000-E2000 konektory > Plug&Play ukončení i v provedení APC PPx-SM-E2LC PPx-SM-E2SC PPx-SM-E2E2 konektor LC ukončení zahrnuje montáž konektorů montáž tažného oka montáž ochrany skupiny konektorů měřící protokol OTDR konektor E2000 > Poznámka: při objednávání Plug&Play kabelu je potřeba specifikovat počet vláken, objednací kód a délku optického kabelu. Optické kabely Plug&Play

41 Optické pigtaily a patch kabely d 39 Optické pigtaily a patch kabely Optické pigtaily všechny pigtaily jsou testovány naměřené charakteristiky jsou uvedeny na štítku balení standardní dodávaná délka 1m a 2m Pigtail KELine ST 9/125 OS1...m Pigtail KELine ST 50/125 OM2 m Pigtail KELine ST 50/125 OM3 m Pigtail KELine ST 62,5/125 OM1 m PIG09-ST-xxx PIG05-ST-xxx PIG05-3-ST-xxx PIG06-ST-xxx Pigtail KELine SC /APC 9/125 OS1 m Pigtail KELine SC 9/125 OS1 m Pigtail KELine SC 50/125 OM2 m Pigtail KELine SC 50/125 OM3 m Pigtail KELine SC 62,5/125 OM1 m PIG09-SCA-xxx PIG09-SC-xxx PIG05-SC-xxx PIG05-3-SC-xxx PIG06-SC-xxx Pigtail KELine LC/APC 9/125 OS1 m Pigtail KELine LC 9/125 OS1 m Pigtail KELine LC 50/125 OM2 m Pigtail KELine LC 50/125 OM3 m Pigtail KELine LC 62,5/125 OM1 m PIG09-LCA-xxx PIG09-LC-xxx PIG05-LC-xxx PIG05-3-LC-xxx PIG06-LC-xxx Pigtail KELine E2000/APC 9/125 OS1 m Pigtail KELine E2000 9/125 OS1 m Pigtail KELine E /125 OM2 m Pigtail KELine E /125 OM3 m Pigtail KELine E ,5/125 OM1 m PIG09-E2A-xxx PIG09-E2-xxx PIG05-E2-xxx PIG05-3-E2-xxx PIG06-E2-xxx Optické patch kabely všechny patch kabely jsou testovány naměřené charakteristiky jsou uvedeny na štítku balení standardní dodávaná délka 1, 2, 3, 5 m singlemodové patch kabely dodáváme i v provedení APC ST-ST Patch kabel KELine ST-ST Duplex 9/125 OS1...m Patch kabel KELine ST-ST Duplex 50/125 OM2...m Patch kabel KELine ST-ST Duplex 50/125 OM3...m Patch kabel KELine ST-ST Duplex 62,5/125 OM1...m P09D-STST-xxx P05D-STST-xxx P05D-3-STST-xxx P06D-STST-xxx ST ST Pigtaily a patch kabely dd

42 40 Optické pigtaily a patch kabely ST-SC Patch kabel KELine ST-SC Duplex 9/125 OS1...m P09D-STSC-xxx Patch kabel KELine ST-SC Duplex 50/125 OM2...m Patch kabel KELine ST-SC Duplex 50/125 OM3...m P05D-STSC-xxx P05D-3-STSC-xxx ST SC Patch kabel KELine ST-SC Duplex 62,5/125 OM1...m P06D-STSC-xxx SC-SC Patch kabel KELine SC-SC Duplex 9/125 OS1...m P09D-SCSC-xxx Patch kabel KELine SC-SC Duplex 50/125 OM2...m Patch kabel KELine SC-SC Duplex 50/125 OM3...m P05D-SCSC-xxx P05D-3-SCSC-xxx SC SC Patch kabel KELine SC-SC Duplex 62,5/125 OM1...m P06D-SCSC-xxx LC-LC Patch kabel KELine LC-LC Duplex 9/125 OS1...m P09D-LCLC-xxx Patch kabel KELine LC-LC Duplex 50/125 OM2...m Patch kabel KELine LC-LC Duplex 50/125 OM3...m P05D-LCLC-xxx P05D-3-LCLC-xxx LC LC Patch kabel KELine LC-LC Duplex 62,5/125 OM1...m P06D-LCLC-xxx LC-ST Patch kabel KELine LC-ST Duplex 9/125 OS1...m P09D-LCST-xxx Patch kabel KELine LC-ST Duplex 50/125 OM2...m Patch kabel KELine LC-ST Duplex 50/125 OM3...m P05D-LCST-xxx P05D-3-LCST-xxx LC ST Patch kabel KELine LC-ST Duplex 62,5/125 OM1...m P06D-LCST-xxx LC-SC Patch kabel KELine LC-SC Duplex 9/125 OS1...m P09D-LCSC-xxx Patch kabel KELine LC-SC Duplex 50/125 OM2...m Patch kabel KELine LC-SC Duplex 50/125 OM3...m P05D-LCSC-xxx P05D-3-LCSC-xxx LC SC Patch kabel KELine LC-SC Duplex 62,5/125 OM1...m P06D-LCSC-xxx Pigtaily a patch kabely E2000-E2000 Patch kabel KELine E2000-E2000 Duplex 9/125 OS1...m Patch kabel KELine E2000-E2000 Duplex 50/125 OM2...m Patch kabel KELine E2000-E2000 Duplex 50/125 OM3...m Patch kabel KELine E2000-E2000 Duplex 62,5/125 OM1...m P09D-E2E2-xxx P05D-E2E2-xxx P05D-3-E2E2-xxx P06D-E2E2-xxx E2000 E2000

43 Optické pigtaily a patch kabely d 41 E2000-SC Patch kabel KELine E2000-SC Duplex 9/125 OS1...m P09D-E2SC-xxx Patch kabel KELine E2000-SC Duplex 50/125 OM2...m Patch kabel KELine E2000-SC Duplex 50/125 OM3...m P05D-E2SC-xxx P05D-3-E2SC-xxx E2000 SC Patch kabel KELine E2000-SC Duplex 62,5/125 OM1...m P06D-E2SC-xxx E2000-LC Patch kabel KELine E2000-LC Duplex 9/125 OS1...m P09D-E2LC-xxx Patch kabel KELine E2000-LC Duplex 50/125 OM2...m Patch kabel KELine E2000-LC Duplex 50/125 OM3...m P05D-E2LC-xxx P05D-3-E2LC-xxx E2000 LC Patch kabel KELine E2000-LC Duplex 62,5/125 OM1...m P06D-E2LC-xxx SC,LC,E2000 / APC (dodáváme patch kabely v provedení APC) SC/APC LC/APC E2000/APC P09D-SCA -xxx P09D-LCA -xxx P09D-E2A -xxx? >Nenašli jste potřebný typ konektoru? Zavolejte svému dodavateli! Systém KELine nabízí pigtaily a patch kabely s těmito konektory: ST SC LC E2000 MTRJ FC MU ECSON FDDI Pigtaily a patch kabely dd

44 42 Optické příslušenství Optické příslušenství Optické příslušenství Optická zásuvka designově a konstrukčně kompatibilní s kompaktními zásuvkami KELine sada držáků optických adaptérů: 2xST, 2xSC, 2xSC Duplex, 1xSC Duplex, 2xLC, 2xE2000, 2xM- TRJ, 3xMTRJ provedení na omítku, pod omítku, do podlahových systémů rozměr 80x80 mm, instalační hloubka 40 mm výstupy pod úhlem 45 stupňů barva bílá RAL 9010 s lesklým povrchem Zásuvka optická KELine neosazená bílá Rámeček KELine pro kompaktní zásuvku 80x80 mm Krabice KELine na omítku pod rámeček 80x80 mm Optické adaptéry Adaptér KELine ST-ST singlemode Adaptér KELine ST-ST multimode Adaptér KELine SC-SC APC singlemode Adaptér KELine SC-SC singlemode Adaptér KELine SC-SC multimode Adaptér KELine SC-SC APC Duplex singlemode Adaptér KELine SC-SC Duplex singlemode Adaptér KELine SC-SC Duplex multimode KE-ST-SM KE-ST-MM KE-SCA-SM KE-SC-SM KE-SCP-MM KE-SCAD-SM KE-SCD-SM KE-SCD-MM KE-ST-XX KE-SC-XX Adaptér KELine LC-LC APC Duplex singlemode Adaptér KELine LC-LC Duplex singlemode Adaptér KELine LC-LC Duplex multimode KE-LCAD-SM KE-LCD-SM KE-LCD-MM KE-SCD-XX Adaptér E2000/APC-E2000/APC singlemode Adaptér E2000 -E2000 singlemode Adaptér E2000-E2000 multimode KE-E2A-SM KE-E2-SM KE-E2-MM KE-LCD-XX Optické konektory Optický konektor KELine ST singlemode Optický konektor KELine ST multimode KE-ST-EP-SM KE-ST-EP-MM KE-E2-XX Optický konektor KELine SC singlemode Optický konektor KELine SC multimode KE-SC-EP-SM KE-SC-EP-MM

45 Optické příslušenství d optické vany - neosazené Optická vana KELine neosazená pro 16 x ST adaptér 19 1U Optická vana KELine neosazená pro 16 x SC, LC Duplex, E2000 adaptér 19 1U Optická vana KELine neosazená pro 24 x ST adaptér 19 1U RAB-FO-X01 RAB-FO-X02 RAB-FO-X05 Optické příslušenství Optická vana KELine neosazená pro 24 x SC, LC Duplex, E2000 adaptér 19 1U RAB-FO-X37 Optická vana KELine neosazená pro 24 x SC Duplex adaptér 19 1U Optická vana KELine neosazená pro 32 x ST adaptér 19 2U Optická vana KELine neosazená pro 32 x SC, LC Duplex, E2000 adaptér 19 2U RAB-FO-X38 RAB-FO-X07 RAB-FO-X08 Distribuční optické boxy neosazené rozměr distribučního boxu pro 4 8 adaptérů 155x155x40 mm rozměr distribučního boxu pro 24 adaptérů 340x250x75 mm Distribuční box KELine neosazený pro 4 x ST adaptér Distribuční box KELine neosazený pro 4 x SC, LC Duplex, E2000 adaptér Distribuční box KELine neosazený pro 8 x ST adaptér Distribuční box KELine neosazený pro 8 x SC, LC Duplex, E2000 adaptér RA-FO-04 RA-FO-04SC RA-FO-08 RA-FO-08SC Distribuční box KELine neosazený pro 24 x ST adaptér uzamykatelný Distribuční box KELine neosazený pro 24 x SC, LC Duplex, E2000 adaptér uzamyk. RAC-FO-A03-A1 RAC-FO-A05-A1 > Adaptéry do optických van a distribučních boxů naleznete na straně 42. Záslepky do optických van a distribučních boxů Záslepka do ST portu Záslepka do SC portu Záslepka do SC Duplex portu KE-ZAS-ST KE-ZAS-SC KE-ZAS-SCD dd

46 44 Optické příslušenství Optické příslušenství Optické kazety a příslušenství Optická kazeta KELine pro 2 x 6 svarů bílá Víko optické kazety KELine Držák pro 6 svarů do optické kazety KELine KS30393 KS30394 KS30395 Držák pro 4 svary samolepící Držák pro 12/24 svarů samolepící OPT-189 OPT-145 Ochrana svaru 60 mm F11002 Ochrana svaru 40 mm F Optická hrncová spojka vhodná pro všechny druhy sítí s hrncovými spojkami, výkopové zemní trasy, trasy závěsných kabelů, trasy kabelů v šachtách kabelové vstupy jsou utěsněny smrštitelnými trubičkami vodotěsnost je zabezpečena silikonovým těsnícím kroužkem rychlé otevření bez použití speciálního nářadí možnost upevnění na stěnu nebo stožár rozměry a kapacita: délka 480 mm, průměr 200 mm multifunkční systém pro max. 10 výklopných kazet max. 240 svarů optických vláken 6 samostatných kabelových vstupů 1 oválný kabelový vstup pro nepřerušený optický kabel Optická hrncová spojka s kazetou pro 24 svarů Kazeta pro 24 svarů pro rozšíření kapacity PC-ES-2024 PC-ES-2024 PC-7212

47 19 nástěnné rozvaděče d nástěnné rozvaděče Jednodílné nástěnné rozvaděče 19 nástěnný rozvaděč s krytím IP30 hloubka 395 mm instalace přímo na zeď kompaktní svařovaný skelet celoskleněné dveře bezpečnostní tvrzené sklo, tloušťka 5mm zaměnitelné otvírání dveří (levé, pravé) větrací otvory v horní i spodní části rozvaděče kabelové vstupy v horní i spodní části kryty vylamovacími záslepkami rám rozvaděče a všechny oddělitelné části propojeny zemnícími kabely ve spodní části šroub M8 jako hlavní zemnící bod barva: šedá RAL 7035 Součást dodávky každého rozvaděče: 1 pár posuvných svislých lišt zemnící kabely a přípojky kartáčová protiprachová záslepka 2x montážní sada M6 montážní sada pro upevnění rozvaděče na zeď Nástěnné rozvaděče certifikát ITI TÜV, licenční číslo 254/01/07/02/0 vydaný norma: ČSN EM 50298:1999 (EN 50298:1998) Celkové rozměry nástěnného jednodílného rozvaděče a jeho zatížení Výška / U A B C D E Nosnost / kg U = 44,45 mm RBA-xx-AS4 Rozvaděč nástěnný jednodílný 4U Rozvaděč nástěnný jednodílný 6U Rozvaděč nástěnný jednodílný 9U Rozvaděč nástěnný jednodílný 12U Rozvaděč nástěnný jednodílný 15U Rozvaděč nástěnný jednodílný 18U RBA-04-AS4 RBA-06-AS4 RBA-09-AS4 RBA-12-AS4 RBA-15-AS4 RBA-18-AS4 dd

48 46 19 nástěnné rozvaděče Dvoudílné nástěnné rozvaděče Nástěnné rozvaděče 19 nástěnný rozvaděč s krytím IP30 dvoudílná konstrukce umožňuje jednoduchý a pohodlný přístup k instalovaným zařízením a kabeláži hloubka 515 mm instalace přímo na zeď kompaktní svařovaný skelet celoskleněné dveře: bezpečnostní tvrzené sklo, tloušťka 5mm zaměnitelné otvírání dveří (levé, pravé) větrací otvory v horní i spodní části rozvaděče kabelové vstupy v horní i spodní části kryty vylamovacími záslepkami rám rozvaděče a všechny oddělitelné části propojeny zemnícími kabely ve spodní části šroub M8 jako hlavní zemnící bod barva: šedá RAL 7035 Součást dodávky každého rozvaděče: 1 pár posuvných svislých lišt zemnící kabely a přípojky kartáčová protiprachová záslepka 2x montážní sada M6 šrouby pro upevnění rozvaděče na zeď certifikát: ITI TÜV, licenční číslo 254/01/07/02/0 vydaný norma: ČSN EM 50298:1999 (EN 50298:1998) Celkové rozměry nástěnného jednodílného rozvaděče a jeho zatížení Výška / U A B C D E Nosnost / kg U = 44,45 mm RBA-xx-AD5 Rozvaděč nástěnný dvoudílný 4U Rozvaděč nástěnný dvoudílný 6U Rozvaděč nástěnný dvoudílný 9U Rozvaděč nástěnný dvoudílný 12U Rozvaděč nástěnný dvoudílný 15U Rozvaděč nástěnný dvoudílný 18U RBA-04-AD5 RBA-06-AD5 RBA-09-AD5 RBA-12-AD5 RBA-15-AD5 RBA-18-AD5

49 19 stojanové rozvaděče d stojanové rozvaděče DELTA S 19 stojanový rozvaděč s krytím IP30 perfektní rozvaděč pro datové a telekomunikační technologie poskytuje maximální uživatelský komfort ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými bočnicemi a zadním dílem bezpečnostní tvrzené sklo, tloušťka 4mm dveře se sklápěcí klikou a dozickým zámkem zaměnitelné otvírání dveří (levé, pravé) větrací otvory v horní i spodní části rozvaděče 4 posuvné vertikální lišty systémem flex frame 4 polohy vertikálních lišt u 800 mm šířky střed, vpravo, vlevo, 21 kabelové vstupy v horní i spodní části kryty vylamovacími záslepkami otvor pro ventilační jednotku v horní i spodní části rozvaděče rám rozvaděče a všechny oddělitelné části propojeny zemnícími kabely ve spodní části šroub M8 jako hlavní zemnící bod barva: šedá RAL 7035 Součást dodávky každého rozvaděče: 2 páry posuvných svislých lišt zemnící kabely a přípojky kartáčová protiprachová záslepka sada výškově nastavitelných nožiček 4x montážní sada M6 certifikát: ITI TÜV, licenční číslo 254/01/07/02/0 vydaný norma: ČSN EM 50298:1999 (EN 50298:1998) Celková výška rozvaděče a jeho zatížení Výška / U Výška / mm Nosnost / kg Stojanové rozvaděče U = 44,45 mm dd

50 48 19 stojanové rozvaděče 600 x 600 Rozvaděč stojanový 15U 600x600 mm Rozvaděč stojanový 18U 600x600 mm Rozvaděč stojanový 22U 600x600 mm Rozvaděč stojanový 27U 600x600 mm Rozvaděč stojanový 32U 600x600 mm Rozvaděč stojanový 37U 600x600 mm Rozvaděč stojanový 42U 600x600 mm Rozvaděč stojanový 45U 600x600 mm RMA-15-A66 RMA-18-A66 RMA-22-A66 RMA-27-A66 RMA-32-A66 RMA-37-A66 RMA-42-A66 RMA-45-A x 800 Rozvaděč stojanový 15U 600x800 mm Rozvaděč stojanový 18U 600x800 mm Rozvaděč stojanový 22U 600x800 mm Rozvaděč stojanový 27U 600x800 mm Rozvaděč stojanový 32U 600x800 mm Rozvaděč stojanový 37U 600x800 mm RMA-15-A68 RMA-18-A68 RMA-22-A68 RMA-27-A68 RMA-32-A68 RMA-37-A68 šířka = 600 mm Stojanové rozvaděče Rozvaděč stojanový 42U 600x800 mm Rozvaděč stojanový 45U 600x800 mm 800 x 600 Rozvaděč stojanový 15U 800x600 mm Rozvaděč stojanový 18U 800x600 mm Rozvaděč stojanový 22U 800x600 mm RMA-42-A68 RMA-45-A68 RMA-15-A86 RMA-18-A86 RMA-22-A86 Rozvaděč stojanový 27U 800x600 mm Rozvaděč stojanový 32U 800x600 mm Rozvaděč stojanový 37U 800x600 mm Rozvaděč stojanový 42U 800x600 mm Rozvaděč stojanový 45U 800x600 mm RMA-27-A86 RMA-32-A86 RMA-37-A86 RMA-42-A86 RMA-45-A x 800 šířka = 800 mm Rozvaděč stojanový 15U 800x800 mm Rozvaděč stojanový 18U 800x800 mm Rozvaděč stojanový 22U 800x800 mm Rozvaděč stojanový 27U 800x800 mm Rozvaděč stojanový 32U 800x800 mm Rozvaděč stojanový 37U 800x800 mm Rozvaděč stojanový 42U 800x800 mm Rozvaděč stojanový 45U 800x800 mm RMA-15-A88 RMA-18-A88 RMA-22-A88 RMA-27-A88 RMA-32-A88 RMA-37-A88 RMA-42-A88 RMA-45-A88

51 19 stojanové rozvaděče d stojany základna stojanů: šroubovaný rám tvaru H z ocelového lakovaného plechu 19 pozinkované vertikální profily jsou připevněny k rámu vyztužující příčky v horní části rámu maximální flexibilita, plně rozebíratelné nivelační nožky, možnost záměny za kolečka šířka 600 mm, hloubka mm Stojan jednodílný 27U Stojan jednodílný 32U Stojan jednodílný 37U Stojan jednodílný 42U Stojan jednodílný 45U RSX-27-X66 RSX-32-X66 RSX-37-X66 RSX-42-X66 RSX-45-X66 Stojan dvoudílný 27U Stojan dvoudílný 32U Stojan dvoudílný 37U Stojan dvoudílný 42U Stojan dvoudílný 45U RSX-27-X68 RSX-32-X68 RSX-37-X68 RSX-42-X68 RSX-45-X68 Stojanové rozvaděče dd

52 50 19 serverové rozvaděče 19 serverové rozvaděče 19 serverový stojanový rozvaděč s krytím IP30 zvýšené nároky na chlazení vnitřního prostoru celoperforovaný zadní díl, perforace po obvodu předních dveří, větrací otvory v horní i spodní části rozvaděče rozebíratelné provedení rozměru 42U 800x1000 ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými bočnicemi a zadním dílem bezpečnostní tvrzené sklo, tloušťka 4mm dveře se sklápěcí klikou a dozickým zámkem zaměnitelné otvírání dveří (levé, pravé) 6 posuvných vertikálních lišt systémem flex frame 4 polohy vertikálních lišt střed, vpravo, vlevo, 21 kabelové vstupy v horní i spodní části kryty vylamovacími záslepkami otvor pro ventilační jednotku v horní i spodní části rozvaděče rám rozvaděče a všechny oddělitelné části propojeny zemnícími kabely ve spodní části šroub M8 jako hlavní zemnící bod barva: černá RAL 9005 Součást dodávky každého rozvaděče: 3 páry posuvných svislých lišt (přední, střední, zadní) zemnící kabely a přípojky sada výškově nastavitelných nožiček 4x montážní sada M6 norma: ČSN EM 50298:1999 (EN 50298:1998) Celková výška rozvaděče a jeho zatížení Výška / U Výška / mm Nosnost / kg U = 44,45 mm Serverové rozvaděče Serverový rozvaděč stojanový 27U 800x1000 černý Serverový rozvaděč stojanový 42U 600x900 černý Serverový rozvaděč stojanový 42U 800x1000 černý rozebíratelný Podstavec pod serverový rozvaděč 600x900 černý Podstavec pod serverový rozvaděč 800x1000 černý Stabilizační opory, 2 ks BXAT BXAT BXAT RAB-PO-X69-X1 RAB-PO-X81-X1 RAX-SS-X04-X1

53 příslušenství pro 19 rozvaděče d 51 Příslušenství pro 19 rozvaděče barevnost: černá RAL9005 kód RAB - šedá RAL7035 kód RAC - Podstavce Podstavec 600x600 mm s filtrem šedý Podstavec 600x800 mm s filtrem šedý Podstavec 800x600 mm s filtrem šedý Podstavec 800x800 mm s filtrem šedý RAC-PO-X66 RAC-PO-X68 RAC-PO-X86 RAC-PO-X88 Filtr do podstavce šířky 600 mm šedý Filtr do podstavce šířky 800 mm šedý RAC-PO-XF1 RAC-PO-XF2 Ventilační jednotky Ventilační jednotka 19 2U 2x ventilátor s termostatem černá Ventilační jednotka 19 2U 4x ventilátor s termostatem černá Ventilační jednotka horní/spodní 2x ventilátor s termostatem šedá Ventilační jednotka horní/spodní 4x ventilátor s termostatem šedá Ventilační jednotka horní/spodní 6x ventilátor s termostatem šedá RAB-CH-X01 RAB-CH-X02 RAC-CH-X03 RAC-CH-X04 RAC-CH-X05 Police perforované police se zadními podpěrami čtyřbodové uchycení Police 250 mm 1U nosnost 15 kg 19 černá Police 350 mm 1U nosnost 50 kg 19 černá Police 450 mm 1U nosnost 80 kg 19 černá Police 550 mm 1U nosnost 80 kg 19 černá Police 650 mm 1U nosnost 80 kg 19 černá Police 750 mm 1U nosnost 80 kg 19 černá RAB-UP-250 RAB-UP-350 RAB-UP-450 RAB-UP-550 RAB-UP-650 RAB-UP-750 výsuvné police se zadními podpěrami čtyřbodové uchycení Police výsuvná 350 mm 19 1U nosnost 30 kg černá Police výsuvná 450 mm 19 1U nosnost 30 kg černá RAB-UP-X07 RAB-UP-X08 19 příslušenství dd

54 52 příslušenství pro 19 rozvaděče Vyvazovací panely a háčky Vyvazovací panel 1U 5x kovový úchyt 19 černý Vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta 19 černo-šedý Vyvazovací panel 1U oboustranná plastová lišta 19 černo-šedý Vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta 19 černo-šedý Vyvazovací panel 2U oboustranná plastová lišta 19 černo-šedý RAB-VP-X01 RAB-VP-X02 RAB-VP-X03 RAB-VP-X04 RAB-VP-X05 Vyvazovací háček 40x40 mm Vyvazovací háček 40x80 mm Vyvazovací háček 80x80 mm RAX-DX-X44 RAX-DX-X48 RAX-DX-X88 Rozvodné panely ACAR 5x 230V/10A a 6x 230V/10A s přepěťovou ochranou, dvě pojistky, filtr proti rušení, vypínač přívodu se světelnou signalizací dodáván včetně vaničky 1,5U pro uchycení do 19, 3m dlouhý přívod Rozvodný panel 5x 230V 1,5U 19 3m černý Rozvodný panel 6x 230V 1,5U 19 3m černý ACAR-504 RAB-RP-X21 Pulti 6x 250V/16A a 9x 250V/16A bez přepěťové ochrany, zásuvky 45 dodáván včetně úchytů do 19 rámu, možnost uchycení ve všech čtyřech směrech pootočením úchytů výška 1U, tělo z eloxovaného hliníku, 2m dlouhý přívod Rozvodný panel 6x 250V 1U 19 2m hliník Rozvodný panel 9x 250V 1U 19 2m hliník IEC příslušenství 10x 230V/10A bez přepěťové ochrany pro konektory IEC 320 sheet F, vypínač přívodu se světelnou signalizací dodáván včetně úchytů do 19 rámu, možnost uchycení ve všech čtyřech směrech pootočením úchytů Rozvodný panel 10x 230V 1U 19 2m černý

55 příslušenství pro 19 rozvaděče d 53 Osvětlovací jednotka tříbodová 1U 19 černá RAB-OJ-X01 Zaslepovací panel 1U 19 černý Zaslepovací panel 2U 19 černý RAB-ZP-X01 RAB-ZP-X02 Sada koleček (2ks bez a 2ks s brzdou) nosnost do 200kg Sada koleček (2ks bez a 2ks s brzdou) nosnost do 800kg RAX-MS-X98 RAX-MS-X82 Montážní sada M6 4x šroub, podložka a plovoucí matice Sada na spojení rozvaděčů se standardními předními dveřmi RAX-MS-X19 RAX-MS-X26? >Nenašli jste požadované příslušenství? Zavolejte svému dodavateli! Systém KELine nabízí kompletní sortiment příslušenství pro 19 rozvadě če 19 příslušenství dd

56 54 10 nástěnné rozvaděče + příslušenství 10 rozvaděče 10 nástěnné rozvaděče a příslušenství 10 rozvaděč 10 rozvaděč s krytím IP30 hloubka 260 mm instalace přímo na zeď kompaktní svařovaný skelet bezpečnostní tvrzené sklo dveří, tloušťka 4mm zaměnitelné otvírání dveří (levé, pravé) větrací otvory v horní i spodní části rozvaděče kabelové vstupy v horní i spodní části kryty vylamovacími záslepkami rám rozvaděče a všechny oddělitelné části propojeny zemnícími kabely ve spodní části šroub M8 jako hlavní zemnící bod barva: šedá RAL 7035 Součást dodávky každého rozvaděče: 1 pár posuvných svislých lišt zemnící kabely a přípojky kartáčová protiprachová záslepka 2x montážní sada M6 šrouby pro upevnění rozvaděče na zeď certifikát: ITI TÜV, licenční číslo 254/01/07/02/0 vydaný norma: ČSN EM 50298:1999 (EN 50298:1998) Celkové rozměry nástěnného jednodílného rozvaděče a jeho zatížení Výška / U A B C D E Nosnost / kg U = 44,45 mm RMA-xx-AS3 Rozvaděč 10 nástěnný jednodílný 4U Rozvaděč 10 nástěnný jednodílný 6U Rozvaděč 10 nástěnný jednodílný 9U RMA-04-AS3 RMA-06-AS3 RMA-09-AS3

57 10 nástěnné rozvaděče + příslušenství d příslušenství Patch panely 10 8 portů na 1U dvě varianty osazení keystone modulů: 1. keystone modul KELine SWISS Snap-In 2. univerzální keystone modul v rámečku Modulární patch panel neosazený 10 pro 8x keystone modul Snap-In černý 1U RAB-PP-X01-C4 10 rozvaděče Modulární patch panel neosazený 10 pro 8x keystone modul standardní černý 1U Rámeček pro standardní keystone modul černý RAB-PP-X01-C1 RAB-PP-X02 Optické patch panely 10 8 portů na 1U dvě varianty: ST nebo SC (LCDuplex, E2000) Optický patch panel neosazený pro 8xST adaptér černý 1U Optický patch panel neosazený pro 8xSC (LC Duplex, E2000) adaptér černý 1U RAB-FO-X01-C1 RAB-FO-X01-C2 Ostatní příslušenství 10 Police 10 1U Vyvazovací panel 10 1U Záslepka 10 1U RAB-UP-X01-C1 RAB-VP-X01-C1 RAB-ZP-X01-C1 dd

58 56 Nářadí a měřící přístroje Nářadí Krimpovací kleště použitelné pro konektory RJ45 8p8c, RJ12 6p6c, RJ11 6p4c, RJ10 4p4c ergonomická rukojeť integrovaná ráčna pro lepší doraz matrice kleští je vyrobena z kvalitní slitiny Krimpovací kleště KELine univerzální KE-NAS-KLES Nářadí Zářezový nástroj 110 pro svorkovnice typu 110 IDC regulace síly zářezu dutinka pro úschovu nože Zářezový nástroj KELine pro svorkovnice 110 IDC KE-NAS-110 Zářezový nástroj LSA pro svorkovnice typu LSA IDC (Krone) zařezávací systém s integrovanými nůžkami integrovaný šroubovák a vytahovač vodičů Zářezový nástroj KELine pro svorkovnice LSA IDC (Krone) KE-NAS-LSA Štípací kleště použitelné do průměru vodičů 1mm Štípací kleště KELine KE-NAS-STIP

59 Nářadí a měřící přístroje d 57 Stripovač kabelů umožňuje bezpečné a pohodlné odizolování vodiče bez poškození vnitřních žil kabelu Stripovač kabelů KELine KE-NAS-STRIP Držák keystone modulů výborný pomocník při zařezávání jednotlivých keystone modulů univerzální, pro různé druhy keystone a jejich zářezových bloků Držák keystone modulů KELine fixační KE-NAS-DRZ Nářadí Tester jednoduché měřící zařízení, schopné odhalit chybně zapojenou nebo přerušenou kabeláž ruční nebo automatické měření detekce chybně zapojených vodičů, stínění, špatně zařezaný kontakt, atd.. obsahuje dvě jednotky včetně propojovacích kabelů lze měřit zapojení RJ45, RJ12, RJ11, BNC napájení 9V baterií (není součástí dodávky) Tester pro odhalování chyb UTP/STP kabeláže KE-NAS-TEST dd

60 58 Index kód strana kód strana kód strana , , , A-B10 B 31, E-A F-A , 11, 15, 16, 19, 20, 1, AP UP AP UP AP UP , 15, 20, AP UP A-A00420 B 25, A-A100 B A-B E-A E-B , , 15, 19, , 15, 20, , 15, 20, , 15, 20, UP 11, 16, 20, , , , ACAR AT-UOD5L 36 AT-UOD7L 36 AT-UOS6L 36 BXAT BXAT BXAT F F KE1200S23LSOH 29 KE300S24 18, 23 KE300S24IND 29 KE300S24LSOH 18, 23 KE300S24OUT 30 KE300S26LSOH 30 KE300U24 (799053) 17, 23 KE300U24IND 29 KE300U24LSOH 17, 23 KE300U24OUT 30 KE300U26 30 KE400U23 13 KE400U23LSOH 13 KE-4C-BK 28 KE-4C-WH 28 KE500S23/1 6, 9 KE900HS23 6, 9, 29 KE-AD-C5S 28 KE-AD-C5U 28 KE-AD-C6S 28 KE-AD-C6U 28 KE-AD-PCPC 28 KE-AD-PCTEL 28 KE-E2A-SM 42 KE-E2-MM 42 KE-E2-SM 42 KEJ-C3-44-UL 27 KEJ-C3-64-UL 27 KEJ-C3-U-BK 27, 31 KEJ-C5E-88-SD 27 KEJ-C5E-88-SL 27 KEJ-C5E-88-UD 27 KEJ-C5E-88-UL 27 KEJ-C5E-S-BK 19, 31 KEJ-C5E-U-BK 19, 31 KEJ-C6A-S-01 10, 31 KEJ-C6-U-WH 14, 31 KEJ-OK- 28 KEJ-OK-GY 28 KEL-C5E-F , 26 KEL-C5E-F , 26 KEL-C5E-F , 26 KEL-C5E-F , 26 KEL-C5E-F , 26 KEL-C5E-F , 26 KEL-C5E-F , 26 KEL-C5E-F , 26 KEL-C5E-T , 26 KEL-C5E-T , 26 KEL-C5E-T , 26 KEL-C5E-T , 26 KEL-C5E-T , 26 KEL-C5E-T , 26 KEL-C5E-T , 26 KEL-C5E-T , 26 KEL-C6-P-005 8, 12 KEL-C6-P-010 8, 12 KEL-C6-P-015 8, 12 KEL-C6-P-020 8, 12 KEL-C6-P-030 8, 12 KEL-C6-P-050 8, 12 KEL-C6-P-070 8, 12 KEL-C6-P-100 8, 12 KEL-C6-P-150 8, 12 KEL-C6-P-200 8, 12 KEL-C6-S-005 8, 12 KEL-C6-S-010 8, 12 KEL-C6-S-015 8, 12 KEL-C6-S-020 8, 12 KEL-C6-S-030 8, 12 KEL-C6-S-050 8, 12 KEL-C6-S-070 8, 12 KEL-C6-S-100 8, 12 KEL-C6-S-150 8, 12 KEL-C6-S-200 8, 12 KEL-C6-U KEL-C6-U KEL-C6-U KEL-C6-U KEL-C6-U KEL-C6-U KEL-C6-U KEL-C6-U KE-LCAD-SM 42 KE-LCD-MM 42 KE-LCD-SM 42 KE-NAS KE-NAS-DRZ 57 KE-NAS-KLES 56 KE-NAS-LSA 56 KE-NAS-STIP 56 KE-NAS-STRIP 57 KE-NAS-TEST 57 KEN-C5E-U , 26 KEN-C5E-U , 26 KEN-C5E-U , 26 KEN-C5E-U , 26 KEN-C5E-U , 26 KEN-C5E-U , 26 KEN-C5E-U , 26 KEN-C5E-U , 26 KE-SCAD-SM 42 KE-SCA-SM 42 KE-SCD-MM 42 KE-SCD-SM 42 KE-SC-MM 42 KE-SC-SM 42 KE-ST-MM 42 KE-ST-SM 42 KE-ZAS-SC 44 KE-ZAS-SCD 44 KE-ZAS-ST 44 KS , 24, 31 KS , 24, 31 KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS , 33 KS KS , 33 KS KS , 33 KS , 33 LK80X16T 31, 33 OPT OPT P05D-3-E2E2-xxx 40 P05D-3-E2LC-xxx 41 P05D-3-E2SC-xxx 41 P05D-3-LCLC-xxx 40 P05D-3-LCSC-xxx 40 P05D-3-LCST-xxx 40 P05D-3-SCSC-xxx 40 P05D-3-STSC-xxx 40 P05D-3-STST-xxx 39 P05D-E2E2-xxx 40 P05D-E2LC-xxx 41 P05D-E2SC-xxx 41 P05D-LCLC-xxx 40 P05D-LCSC-xxx 40 P05D-LCST-xxx 40 P05D-SCSC-xxx 40 P05D-STSC-xxx 40 P05D-STST-xxx 39 P06D-E2E2-xxx 40 P06D-E2LC-xxx 41 P06D-E2SC-xxx 41 P06D-LCLC-xxx 40 P06D-LCSC-xxx 40 P06D-LCST-xxx 40

61 Index d 59 kód strana kód strana kód strana P06D-SCSC-xxx 40 P06D-STSC-xxx 40 P06D-STST-xxx 39 P09D-E2E2-xxx 40 P09D-E2LC-xxx 41 P09D-E2SC-xxx 41 P09D-LCLC-xxx 40 P09D-LCSC-xxx 40 P09D-LCST-xxx 40 P09D-SCSC-xxx 40 P09D-STSC-xxx 40 P09D-STST-xxx 39 PC PC-ES PIG05-3-E2-xxx 39 PIG05-3-LC-xxx 39 PIG05-3-SC-xxx 39 PIG05-3-ST-xxx 39 PIG05-E2-xxx 39 PIG05-LC-xxx 39 PIG05-SC-xxx 39 PIG05-ST-xxx 39 PIG06-E2-xxx 39 PIG06-LC-xxx 39 PIG06-SC-xxx 39 PIG06-ST-xxx 39 PIG09-E2A-xxx 39 PIG09-E2-xxx 39 PIG09-LCA-xxx 39 PIG09-LC-xxx 39 PIG09-SCA-xxx 39 PIG09-SC-xxx 39 PIG09-ST-xxx 39 PPx-MM-E2E2 37 PPx-MM-E2LC 37 PPx-MM-E2SC 37 PPx-MM-LCLC 37 PPx-MM-LCSC 37 PPx-MM-SCSC 37 PPx-MM-STSC 37 PPx-MM-STST 37 PPx-SM-E2E2 38 PPx-SM-E2LC 38 PPx-SM-E2SC 38 PPx-SM-LCLC 38 PPx-SM-LCSC 38 PPx-SM-SCSC 38 PPx-SM-STSC 38 PPx-SM-STST 38 RA-FO RA-FO-04SC 43 RA-FO RA-FO-08SC 43 RAB-FO-X01 43 RAB-FO-X01-C1 55 RAB-FO-X01-C2 55 RAB-FO-X02 43 RAB-FO-X05 43 RAB-FO-X07 43 RAB-FO-X08 43 RAB-FO-X37 43 RAB-FO-X38 43 RAB-CH-X01 51 RAB-CH-X02 51 RAB-OJ-X01 53 RAB-PO-X69-X1 50 RAB-PO-X81-X1 50 RAB-PP-X01-C1 55 RAB-PP-X01-C4 55 RAB-PP-X02 55 RAB-RP-X21 52 RAB-UP RAB-UP RAB-UP RAB-UP RAB-UP RAB-UP RAB-UP-X01-C1 55 RAB-UP-X07 51 RAB-UP-X08 51 RAB-VP-X01 52 RAB-VP-X01-C1 55 RAB-VP-X02 52 RAB-VP-X03 52 RAB-VP-X04 52 RAB-VP-X05 52 RAB-ZP-X01 53 RAB-ZP-X01-C1 55 RAB-ZP-X02 53 RAC-FO-A03-A1 43 RAC-FO-A05-A1 43 RAC-CH-X03 51 RAC-CH-X04 51 RAC-CH-X05 51 RAC-PO-X66 51 RAC-PO-X68 51 RAC-PO-X86 51 RAC-PO-X88 51 RAC-PO-XF1 51 RAC-PO-XF2 51 RAX-DX-X44 52 RAX-DX-X48 52 RAX-DX-X88 52 RAX-MS-X19 53 RAX-MS-X26 53 RAX-MS-X82 53 RAX-MS-X98 53 RAX-SS-X04-X1 50 RBA-04-AD5 46 RBA-04-AS4 45 RBA-06-AD5 46 RBA-06-AS4 45 RBA-09-AD5 46 RBA-09-AS4 45 RBA-12-AD5 46 RBA-12-AS4 45 RBA-15-AD5 46 RBA-15-AS4 45 RBA-18-AD5 46 RBA-18-AS4 45 RMA-04-AS3 54 RMA-06-AS3 54 RMA-09-AS3 54 RMA-15-A66 48 RMA-15-A68 48 RMA-15-A86 48 RMA-15-A88 48 RMA-18-A66 48 RMA-18-A68 48 RMA-18-A86 48 RMA-18-A88 48 RMA-22-A66 48 RMA-22-A68 48 RMA-22-A86 48 RMA-22-A88 48 RMA-27-A66 48 RMA-27-A68 48 RMA-27-A86 48 RMA-27-A88 48 RMA-32-A66 48 RMA-32-A68 48 RMA-32-A86 48 RMA-32-A88 48 RMA-37-A66 48 RMA-37-A68 48 RMA-37-A86 48 RMA-37-A88 48 RMA-42-A66 48 RMA-42-A68 48 RMA-42-A86 48 RMA-42-A88 48 RMA-45-A66 48 RMA-45-A68 48 RMA-45-A86 48 RMA-45-A88 48 RSX-27-X66 49 RSX-27-X68 49 RSX-32-X66 49 RSX-32-X68 49 RSX-37-X66 49 RSX-37-X68 49 RSX-42-X66 49 RSX-42-X68 49 RSX-45-X66 49 RSX-45-X68 49 TB004M5 34 TB004M53 34 TB004M53-PANC 35 TB004M53-SAM 36 TB004M5-PANC 35 TB004M5-SAM 36 TB004M6 34 TB004M6-PANC 35 TB004M6-SAM 36 TB004SM 34 TB004SM-PANC 35 TB004SM-SAM 35 TB008M5 34 TB008M53 34 TB008M53-PANC 35 TB008M53-SAM 36 TB008M5-PANC 35 TB008M5-SAM 36 TB008M6 34 TB008M6-PANC 35 TB008M6-SAM 36 TB008SM 34 TB008SM-PANC 35 TB008SM-SAM 35 TB012M5 34 TB012M53 34 TB012M53-PANC 35 TB012M53-SAM 36 TB012M5-PANC 35 TB012M5-SAM 36 TB012M6 34 TB012M6-PANC 35 TB012M6-SAM 36 TB012SM 34 TB012SM-PANC 35 TB012SM-SAM 35 TB024M5 34 TB024M53 34 TB024M53-PANC 35 TB024M53-SAM 36 TB024M5-PANC 35 TB024M5-SAM 36 TB024M6 34 TB024M6-PANC 35 TB024M6-SAM 36 TB024SM 34 TB024SM-PANC 35 TB024SM-SAM 35 dd

62 60 Poznámky Poznámky:

63 Certif ikáty KELine d Certificate Customer: Krugel Exim spol. s r.o. Rybnicna 38/H SK Bratislava Description: PatchPanel: KE Line Patch Panel PP24 Cat.6 Part-No.: Outlet: KE Line German Style Cat.6 Part-No.: Data Cable: KE Line S-STP 4x2xAWG23 Cat.7 90m Patch Cable: DRAKA UC600 SS27 4P 2x5m with Hirose TM21 Applied standards: TIA/EIA-568-B.2-10 (Draft 1.4, ) Transmission performance specifications for 4-pair 100 category 6 cabling ANSI/TIA-TSB-155 (Draft 1.2, ) Additional guidelines for 4-pair 100 category 6 cabling for 10GBase-T applications Results: Up to a bandwidth of 500MHz, the sample, a Augmented Category 6 Channel (100m), meets the limits of the specified standards and regulations incl. PowerSum Alien Crosstalk. The test results which were determined in the course of the measurement refer to the submitted specimen. Any future technical modifications of the data cables or connectors are subject to the responsibility of the manufacturer. This Certificate refers to the comprehensive test report, no. P1446b-05-E, from July 20 th 2005 and shall only be applicable in conjunction with the test report. Bexbach, July 20 th 2005 Dirk Wilhelm, engineer (Chairman of the Managing Board) GHMT AG In der Kolling 13 D Bexbach Phone: +49 (0) / Fax: +49 (0) / CERTIFICATE CERTIFICATE This is to certify that KRUGEL EXIM has appointed Michal Soboli KRUGEL EXIM s.r.o. Rybni ná 38/H, Bratislava, Slovak Republic as ankeline 10Giga Authorized Expert for the KELine 10Giga Structured Cabling Systems and is appointed for the KELine System Warranty This is to certify that KRUGEL EXIM has appointed Michal Soboli KRUGEL EXIM s.r.o. Rybni ná 38/H, Bratislava, Slovak Republic as an KELine 10Giga Authorized Planner for the KELine 10Giga Structured Cabling Systems and is appointed for the KELine System Warranty The certificate is valid until 12/2008 and is registered under the Reg.No. SEG608 The certificate is valid until 12/2008 and is registered under the Reg.No. SPG611 Bratislava, SIGNED Bratislava, SIGNED dd

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 LAN kabely pro strukturovanou kabeláž budov 427 Ethernet patch kabel 430 Ethernet konektor RJ45 432 Krimpovací kleště

Více

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 LAN kabely pro strukturovanou kabeláž budov 427 Ethernet patch kabel 430 Ethernet konektor RJ45 432 Krimpovací kleště

Více

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001)

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Verze 1.30 NISS - Network Infrastructure Security Solution Rozvoj technologií

Více

DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O.

DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. âeská REPUBLIKA DATOVÉ PRODUKTY STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ Vítáme Vás Certifikát ISO 9001 potvrzuje to,

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

SCHRACK ENERGIETECHNIK, SPOL. S R.O ČESKÁ REPUBLIKA KOMPAKTNÍ ŘADA CAT.6 DE-EMBEDDED

SCHRACK ENERGIETECHNIK, SPOL. S R.O ČESKÁ REPUBLIKA KOMPAKTNÍ ŘADA CAT.6 DE-EMBEDDED STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ SCHRACK ENERGIETECHNIK, SPOL. S R.O ČESKÁ REPUBLIKA KOMPAKTNÍ ŘADA CAT.6 DE-EMBEDDED Datová zásuvka RJ-45 osazený patchpanel propojovací kabely instalační datový kabel f/ftp cat.6

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

3M Telekomunikace. Řešení pro sítě. Síťová. řešení. pro. moderní podnikání. Kabeláž kategorie 6A. Technologie šitá na míru podnikání:

3M Telekomunikace. Řešení pro sítě. Síťová. řešení. pro. moderní podnikání. Kabeláž kategorie 6A. Technologie šitá na míru podnikání: 3M Telekomunikace Řešení pro sítě Síťová řešení pro moderní podnikání Kabeláž kategorie 6A Technologie šitá na míru podnikání: 2 3M Řešení pro telekomunikační sítě Síťová řešení pro moderní podnikání V

Více

SELPO. e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz. Rekapitulace. Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

SELPO. e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz. Rekapitulace. Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00% Zakázka číslo: Z-2014/0003 Název: Demonstrační ukázka použití aktualizovaného ceníku C22M Slaboproudé rozvody - vzorek dat Rekapitulace Kap. Popis položky A. ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1. Elektrická zabezpečovací

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

TE Connectivity Enterprise Networks

TE Connectivity Enterprise Networks TE Connectivity Enterprise Networks Datová centra Trendy a výzvy (IT kabeláž) Ing. Pavel Muzikant Country Manager pro ČR a Slovensko Network Solutions / TE Enterprise Networks AMP NETCONNECT & ADC Krone

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Anténní rozvody SAT + TV. Ing.Libor Bartoš

Anténní rozvody SAT + TV. Ing.Libor Bartoš Anténní rozvody SAT + TV Satelitní příjem - úvod Smetí na oběžné dráze 3 Satelitní příjem - úvod Sortiment SAT LINE Antény LNB Držáky Multiswitche Konektory, nářadí, adaptéry Unicable-systemy Měřící přístroje,

Více

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU Podlahové zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 3 zásuvky 2P+T 534 00 4 zásuvky 2P+T 534 01 6 zásuvek 2P+T 534 02 3 zásuvky

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144 Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč HC 144 představuje univerzální řešení optického rozváděče pro široké

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Sdělovací a datové kabely. Communication and data cables

Sdělovací a datové kabely. Communication and data cables Sdělovací a datové kabely Communication and data cables To nejlepší pro Vaši energii The best for your energy Draka Holding N.V. (Amsterdam, NL) byla založena v roce 1910, má 68 společností ve 30 zemích

Více

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ tel.: 565 659 645, hot-line: 777 55 77 04 www.variant.cz Nabídka technické pomoci od firmy Variantu plus, spol

Více

KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTY, REZIDENCE A RODINNÉ DOMY

KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTY, REZIDENCE A RODINNÉ DOMY Kompetence zavazuje. MULTIMEDIA BOX SCHRACK @ HOME KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTY, REZIDENCE A RODINNÉ DOMY E N E R G I E P R Ů M Y S L B U D O V Y Z A Ř Í Z E N Í D A T A K A B E LY O S V Ě T L E N Í :NÉTE

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

BEZHALOGENOVÉ NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT. Completing the picture

BEZHALOGENOVÉ NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT. Completing the picture BEZHALOGENOVÉ KABELY NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT Completing the picture 02 nkt cables NOPOVIC bezhalogenové kabely 03 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST JSOU HLAVNÍ DŮVODY KE ZVOLENÍ

Více

Specialista na odvodnění bazénů a wellness prostor

Specialista na odvodnění bazénů a wellness prostor Specialista na odvodnění bazénů a wellness prostor ČESKÝ VÝROBEK Atypická výroba z nerezu pro bazény a wellness centra Společnost ALCAPLAST, český výrobce sanitární techniky, působí řadu let jako lídr

Více

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť TIA na dosah 2014 SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť siemens.cz/x-400 SCALANCE X-400 L3 switch Vlastnosti / aplikace Strukturování výrobních segmentů VLAN, L3 routing Připojení do stávající výrobní

Více

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00 PREZENTACE Naše vize 1. Naše přední pozice na trhu České republiky v oblasti elektrotechniky,silnoproudých aslaboproudých instalací, řídicích systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 SKB-GROUP 20.08.2015 Seite 2 Zastoupení v rámci Evropy PRAKAB je součástí uskupení firem pod vedením SKB, která sídlí v rakouském Schwechatu 20.08.2015

Více

Slaboproudá elektroinstalace

Slaboproudá elektroinstalace Technická zpráva Slaboproudá elektroinstalace KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBSAH OBSAH... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 TECHNICKÁ

Více

Organizace optických vláken v FTTH sítích. Pavel Both

Organizace optických vláken v FTTH sítích. Pavel Both Organizace optických vláken v FTTH sítích Pavel Both Prezentace firmy Vznik v roce 2003 se zaměřením na prodej telekomunikačních technologií Od roku 2010 smluvní partner Telefónica Czech Republic, a.s.

Více

micos.cz WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší společnosti.

micos.cz WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší společnosti. micos.cz Bulletin Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom 6/2015 WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56

UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56 UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56 ely pro sběrnicové systémy ely pro INTERBUS, charakteristická impedance UNITRONIC BUS IBS 388 UNITRONIC BUS FD P IBS + FD P COMBI IBS 389

Více

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT 2 KABELY A VODIČE / Přehledový prospekt Bezhalogenové kabely N2XH N2XCH s koncentrickým vodičem Bezhalogenový silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

Zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení umožňuje přirozený odvod kouře a tepla z hořící budovy a udržuje únikové cesty volné. Budovám je tak ponechána jejich požární

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Efektivnější ovládání systémů Objevte novou dimenzi servisních rozhraní se systémy FrontCom Vario Let s connect. Průmyslová datová komunikace

Efektivnější ovládání systémů Objevte novou dimenzi servisních rozhraní se systémy FrontCom Vario Let s connect. Průmyslová datová komunikace Efektivnější ovládání systémů Objevte novou dimenzi servisních rozhraní se systémy FrontCom Vario Let s connect. Průmyslová datová komunikace 1 2 Snadný přístup k PLC a funkční elektronice FrontCom Vario

Více

Zprávy a informace sděluji já, bez potřebné techniky se ale neobejdu.

Zprávy a informace sděluji já, bez potřebné techniky se ale neobejdu. swing element Zprávy a informace sděluji já, bez potřebné techniky se ale neobejdu. 154 time arbo future linear solo carat Sdělovací technika 155 Anténní zásuvky Řazení Název Barva Objednací číslo Jednot.

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Sdělovací kabelové rozvody budov. Jiří Vodrážka, Petr Jareš

Sdělovací kabelové rozvody budov. Jiří Vodrážka, Petr Jareš Sdělovací kabelové rozvody budov Jiří Vodrážka, Petr Jareš Autoři: Jiří Vodrážka, Petr Jareš Název díla: Sdělovací kabelové rozvody budov Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu......................... 5 2 Úvod...............................................

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Ceník AQ 10.4.2014 Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Donna line vyrábí se ve všech provedení dýh AQ Donna Prima 123 800,- pár 3-pásmová reprosoustava, bassreflex, dlouhodobý/krátkodobý výkon 120 W/180W,

Více

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Obsah Společnost se představuje Strany 1-4 Strany 5-10 Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65 Strany 11-78 Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Strany 79-114 Mi-rozváděče do

Více

Excellence in Connectivity Solutions

Excellence in Connectivity Solutions Excellence in Connectivity Solutions Komunikace Excellence in Connectivity Solutions 00 Month 2011 Title of Presentation 2 Vysokohustotní SAN Management Excellence in Connectivity Solutions 00 Month 2011

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

Příslušenství na trubičky

Příslušenství na trubičky služby Produktový na trubičky na trubičky - precizní řada precizní řada Sezemická 287210, Strana 1 Produktový služby na trubičky - precizní řada Řada mechanických spojek na trubičky gabocom představuje

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Produktové skupiny FACILITY Připojte se do světa možností IT POWER DISTRIBUTION Energie pro vaše IT ELEKTROMATERIÁL Komplexní program pro elektroniku

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 RouterBoard je dodáván s vyšší licencí L5. Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x

Více

systémy CAB 3 TM, Stejné označení vodičů, kabelů nebo řadových svorek: univerzální označovací systém CAB 3 TM pro celý rozváděč, str.

systémy CAB 3 TM, Stejné označení vodičů, kabelů nebo řadových svorek: univerzální označovací systém CAB 3 TM pro celý rozváděč, str. PŘIPOJENÍ A ZNAČENÍ KABELŮ Dokonalé označovací systémy Široká nabídka označovacích prvků pro vodiče, kabely a řadové svorky Uspořádání kabelových svazků pomocí vyvazovacích pásků. CAB 3 TM, Stejné označení

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah.

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. 2 Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Kompaktní, kvalitní a nepřekonatelné pokrytí Špičkový

Více

Měděné trubky a tvarovky v systémech zásobování plynem

Měděné trubky a tvarovky v systémech zásobování plynem Měděné trubky a tvarovky v systémech zásobování plynem 2 OBSAH Úvod...4 Odolnost proti požáru a proti vysokým teplotám...5 Přídavná bezpečnostní zařízení...6 Porovnání tlakových ztrát...7 Normalizované

Více

NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY

NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY NOSNÉ KABELOVÉ SYSTÉMY SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY ÚLOŽNÉ SYSTÉMY PRO ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI KABELOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POŽÁRU DLE DIN 4102-12:1998-11, ZP 27/2008, STN 92 0205 wwwtopservisbrnocz OBSAH NOSNÉ

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Program Představení společnosti Moxa Případová studie M2M komunikace Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Základní technické požadavky ZTP-0505 určené pro telekomunikační systém PhoNet a platné od 1.5.2005

Základní technické požadavky ZTP-0505 určené pro telekomunikační systém PhoNet a platné od 1.5.2005 Základní technické požadavky ZTP-0505 určené pro telekomunikační systém PhoNet a platné od 1.5.2005 Tento dokument obsahuje celkový souhrn technických požadavků, které postihují různé varianty způsobu

Více

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Přístroje nízkého napětí Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Obsah Rozvodnice modulové Nouzová a poplachová zařízení Rozvodnice prázdné Odbočné, přechodové a montážní krabice Instalační

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Sídlo firmy: Mekra Lang International ČR, spol. s r.o. Skupova 37, 301 00 Plzeň E-mail: mekra@mekra.cz http://www.mekra.cz

Sídlo firmy: Mekra Lang International ČR, spol. s r.o. Skupova 37, 301 00 Plzeň E-mail: mekra@mekra.cz http://www.mekra.cz Sídlo firmy: ekra Lang International ČR, spol. s r.o. Skupova 7, 0 00 Plzeň E-mail: mekra@mekra.cz http://www.mekra.cz Prodejní sklad ZRUČ: Družstevní 8 0 08 Zruč Tel./fax: 0040/778489 obil: 0040/767660

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více