Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: Místo jednání: Seifertova 51, místnost č. 209 Začátek jednání: hod. Konec jednání: hod. Jednání řídil: MUDr. Vladimír Říha, předseda komise Počet přítomných členů: Přítomni dle prezenční listiny: 5, komise usnášeníschopná MUDr. Vladimír Říha, předseda komise Mgr. Jaroslava Suková, místopředsedkyně komise do 17:20 MUDr. Jiří Jungwirth, člen od 16:10 Milan Horvát, člen Kamila Šeborová, členka Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup. Omluveni: MUDr. Barbora Hanychová, členka MgA. Ivan Holeček, člen Hosté: Miroslava Oubrechtová, zástupkyně starosty Andrea Lubčíková, DiS. odbor ekonomický ÚMČ Praha 3 Bc. Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociálních služeb Počet stran: Zapsal: 7 Mgr. Vladimír Beran, tajemník komise Lada Rejmonová Komise sociální a zdravotní rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání č. 2 ze dne Hlasování: pro 4 Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3 Telefon: , fax , IČ: , Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: /0800 DS:eqkbt8g 1/7

2 Schválený program jednání: 1. Sociální a zdravotní fond Projektové žádosti postoupené Výborem pro správu Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3 k projednání do komise sociální a zdravotní - poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního 2. Sociální problematika Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS Žádost o poskytnutí 3. Různé Tísňová péče AREÍON Postoupení spisového materiálu Ing. Tůmy Informace Ošetřovatelského domova Praha 3 o změně účelu lůžek Žádost zástupce starostky Ing. Josefa Hellera, MBA o projednání a posouzení situace dlužníků Dotační program hlavního města Prahy J5 Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP Jednání: 1. Sociální a zdravotní fond 1.1 Stav Fondu sociálního a zdravotního - Stav Fondu k : ,-Kč 1.2 Poskytnutí nebo neposkytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního ALMA FEMINA o.s., IČ: Asistence, o.s., IČ: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s., IČ: Česká společnost pro duševní zdraví, IČ: Cílem projektu je poskytovat ambulantní služby pro osoby, které jsou ohroženy závislostí na alkoholu, či případně již závislé osoby. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve formě sociální rehabilitace a osobní asistence. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje služby a podporu osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinám, vzdělání oborníků a rodičů. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje pomoc a podporu lidem trpícím duševní nemocí, lidem v psychické krizi a lidem, kteří jsou v tíživé osobní či sociální situaci. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. 2/7

3 Česká unie neslyšících, IČ: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze, IČ: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze, IČ: Dům dětí a mládeže Praha 3 Ulita, IČ: Fokus Praha, o.s., IČ: Fosa, o.p.s., IČ: Hewer - občanské sdružení, IČ: Hospicové občanské sdružení Cesta domů, IČ: Hospicové občanské sdružení Cesta domů, IČ: Hospicové občanské sdružení Cesta domů, IČ: Magdaléna, o.p.s., IČ: Poskytuje sociálně aktivizační a tlumočnické služby osobám se sluchovým postižením. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje terénní práci v ohrožených rodinách. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje terénní službu seniorům jejich v domácnostech. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje terénní službu (streetwork) pro děti a mládež (6-26 let) ohrožené nežádoucími společenskými jevy a osobám vedoucí rizikový způsob života. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Beztíže. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje podporu lidem s duševním onemocněním formou sociální rehabilitace, jak ambulantně tak terénní formou, přímo v prostředí klienta. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje službu sociální rehabilitace,,podporované zaměstnávání FORMIKA. Služba je určena lidem od 18 do 65 let, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné zaměstnání z důvodu snížené úrovně dovedností. Službu využívají především lidé se zdrav. postižením. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje terénní služby osobní asistence seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním bez omezení věku. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje odborné sociální poradenství osobám v krizi nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, dále pak pozůstalým. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje odlehčovací služby nevyléčitelně a chronicky nemocným osobám. Služba je poskytována klientům v jejich domácnostech na území hl. m. Prahy. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytování domácí hospicové péče v domácnostech klientů na území hl. m. Prahy. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje ucelený systém služeb a odborné pomoci v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Maltézská pomoc, o.p.s., IČ: Poskytuje služby osobní asistence seniorům se sníženou soběstačností bez omezení místa, tj. doma i mimo domov. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. 3/7

4 Mamma HELP, IČ: Jedná se o poradnu pro ženy s nádorovým onemocněním prsu. Poskytuje edukační programy (přednášky lékařů) a ostatní docházkové akce (volnočasové aktivitě, rehabilitační cvičení apod.). SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. NADĚJE o. s., IČ: NADĚJE o. s., IČ: Oblastní charita Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa), IČ: Raná péče EDA, o.p.s., IČ: Jedná se o azylový dům pro osoby bez přístřeší. Služba je určená mužům od 18 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Jedná se o terénní službu pro osoby bez přístřeší. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Cílem oblastní charity je poskytování obecně prospěšných činností charitativních, sociálních a zdravotnických. Středisko poskytuje sociální a zdravotní péči zaměřenou na rehabilitaci nemocným roztroušenou sklerózou. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Poskytuje službu rodinám, které pečují o dítě se zrakovým či kombinovaným postižením. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s., IČ: Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s., IČ: Středisko ucelené rehabilitace při DMO - poskytuje sociálně aktivizační služby a léčebnou rehabilitaci pro osoby s dětskou mozkovou obrnou. V rámci rehabilitace jsou prováděny konzultace s odborným lékařem a fyzioterapie. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Komplexní rehabilitace poskytovaná osobám s dětskou mozkovou obrnou - poskytuje sociálně aktivizační služby a léčebnou rehabilitaci pro osoby s dětskou mozkovou obrnou. V rámci rehabilitace jsou prováděny konzultace s odborným lékařem a fyzioterapie. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Senior fitnes o. s., IČ: Cílem projektu je vytvořit možnost pravidelných pohybových aktivit pro seniory. Příprava realizace dvou skupin cvičení pro seniory v tělocvičně a jedné skupiny cvičící v bazénu. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Společnost E / Czech Epilepsy Association, o. s., IČ: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., IČ: Poskytuje komplexní péči o lidi s epilepsií, odborné sociální poradenství, odborné konzultace s psychologem, sociálně aktivizační služby, zaměstnávání lidí s epilepsií, pobyty s lékařským dohledem a další fakultativní služby. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Cílem projektu je celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením. Organizace večerních škol. SZK nedoporučuje poskytnutí daru. 4/7

5 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, IČ: Tyfloservis, o.p.s., IČ: Židovská obec v Praze (sociální oddělení), IČ: Židovská obec v Praze, IČ: Poskytuje komplexní program pro podporu rodin v krizové životní situaci spojené s absencí bydlení (azylový dům) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Cílem činnosti je podpořit lidi s těžkým zrakovým či kombinovaným postižním na cestě k samostatnému a nezávislému životu a začlenění do společnosti. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Zajišťuje náboženský a kulturní život, poskytuje soc. služby pro seniory a rodiny s dětmi, podporuje vzdělání, boj proti všem projevům antisemitismu, xenofobie, chrání památku židovských obětí. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Komplexní domácí péče EZRA poskytuje integrované sociální a zdravotní služby pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust. SZK doporučuje poskytnout dar ve výši Kč. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1 Komise projednala žádost pana Romana Strnada na projekt Handbike s handicapem za sportem. SZK žádá předložení žádosti na předepsaném formuláři pro dar z Fondu sociálního a zdravotního a o zdůvodnění, jak bude daný projekt přínosný pro jiné osoby s handicapem. 2. Sociální problematika 2.1 Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni naléhavosti SZK nedoporučila poskytnutí bytu v DPS, jedná se o řešení bytové situace, nikoliv sociální SZK doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni naléhavosti 5/7

6 2.2 Žádosti o poskytnutí SZK projednala čtyři žádosti o poskytnutí a zapůjčení zařízení systému sociální služby doporučila. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 K jednotlivým bodům podala základní vstupní informace Bc. Zdeňka Hošková. 3. Různé 3.1. Tísňová péče AREÍON Členům SZK byly poskytnuty Zásady pro zapůjčení terminální stanice systému sociální služby Tísňová péče AREÍON pro občany MČ Praha 3. SZK požaduje na příští jednání komise předložit přehled poskytnutých zařízení a dostupných zařízení k poskytnutí Postoupení spisového materiálu Ing. Tůmy SZK byl postoupen z kontrolního výboru na základě jeho jednání ze dne spisový materiál Ing. Tůmy k situaci v Ošetřovatelském domově Praha 3. SZK bere daný podnět na vědomí a věnuje mu pozornost. SZK pověřila předsedu komise MUDr. Vladimíra Říhu a člena komise MUDr. Jiřího Jungwirtha k prošetření věci na místě Informace ředitelky Ošetřovatelského domova Praha 3 o změně účelu lůžek SZK bere na vědomí dopis ředitelky Ošetřovatelského domova Praha 3 paní Zuzany Novotné o změně účelu některých lůžek v objektu Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 44, a to ze 17 lůžek odlehčovacích služeb na lůžka určená k trvalému pobytu, o která je velký zájem Žádost zástupce starostky Ing. Josefa Hellera, MBA o projednání a posouzení situace dlužníků SZK žádost projednala a konstatovala, že nemá kritéria ani další informace, na jejichž základě by se mohla k daným případům vyjádřit Dotační program hlavního města Prahy J5 Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP 6/7

7 Městská část Praha 3 se svojí žádostí ze dne přihlásila do dotačního programu hlavního města Prahy J5 Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP. Zastupitelstvo HMP svým usnesením číslo č. 26/40, ze dne rozhodlo o přidělení dotace pro MČ Praha 3 ve výši 618 tis. Kč. Jedná se o účelově vázané prostředky, určené na dva druhy sociálních služeb lokálního charakteru: pečovatelská služba a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. SZK situaci projednala a doporučuje přerozdělit prostředky v rámci samostatného grantového řízení. SZK doporučuje jako výběrovou komisi pověřit Komisi sociální a zdravotní rady městské části. SZK doporučuje OSV ÚMČ Praha 3 vyhlásit grantové řízení v nejbližším možném termínu s termínem ukončení 30. den ode dne vyhlášení do hod. Materiály na vědomí: 1) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k ) Přehled počtu volných bytů v DPS k Příští termín jednání bude stanoven předsedou komise. Zápis ověřil: MUDr. Vladimír Říha předseda komise 7/7

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008

INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008 INFORMAČNÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NA ŽIDLOCHOVICKU 2008 Vážení občané, v našem židlochovickém regionu probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb. Cílem této aktivity je přiblížit sociální

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/62 ze dne 18. 6. 2015 KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Vypracoval odbor zdravotnictví, péče a prevence MHMP OBSAH ÚVOD... 3 I. OBECNÉ PŘEDPOKLADY

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Vážení obyvatelé Prahy 13, dostává se Vám do rukou katalog s aktualizovaným přehledem sociálních a doprovodných služeb. Od jeho prvního vydání

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více