CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DO ROKU 2015 BY OBYVATELÉ MĚLI MÍT VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÍT VE ZDRAVÝCH SOCIÁLNÍCH I EKONOMICKÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DOMA, VE ŠKOLE, NA PRACOVIŠTI I V MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍ Stručný popis činností vykonaných v roce 2005 v rámci jednotlivých aktivit pro naplnění stanovených dílčích úkolů k tomuto cíli včetně případného uvedení zásadních problémů, se kterými se příslušný resort při realizaci dané aktivity potýkal a popř. návrhů na jejich řešení. Ministerstvo pro místní rozvoj Dílčí úkol č č Zlepšit bezpečnost a kvalitu domácího prostředí jak rozvojem schopností jednotlivců i rodin chránit a zlepšovat své zdraví, tak snížením vlivu zdravotních rizikových faktorů existujících v domácnostech Posílit a rozšiřovat pozitivní vlivy a zdravotně prospěšné aktivity v oblasti bydlení Odpovědnost: MMR pravidelně konečné Pozitivní vlivy a zdravotně prospěšné aktivity v oblasti bydlení byly podpořeny akcemi, které spadají do rámce Státního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační aktivity. V rámci tohoto podprogramu bylo v roce 2005 přiděleno celkem 117,4 mil. Kčš na 63 akcí. z tohoto počtu na 37 akcí činily dotace 1 mil. Kč a více. Dotace byly zejména přiděleny na : vybudování víceúčelových hřišť a areálů, vybudování lyžařských areálů, vybudování lyžařských vleků, vybudování systémů umělého zasněžování sjezdovek, vybudování a rekonstrukce bazénů a koupališť, vybudování a rekonstrukce tenisových hal a kurtů. Ministerstvo práce a sociálních věcí Dílčí úkol č č Zajistit lidem s postižením více příležitostí jak pečovat o svoje zdraví a jak se zapojit do rodinného, pracovního, veřejného i společenského života v souladu se Standardními pravidly OSN pro vyrovnání příležitostí postižených osob Příprava zákonné úpravy ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením 1

2 Odpovědnost: MPSV 2005 Dne vláda na svém zasedání projednala a svým usnesením č. 651/06 také jednohlasně přijala materiál Zajištění splnění úkolů Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období týkajících se rehabilitace osob se zdravotním postižením. Z usnesení vyplývá pro zainteresované resorty jednoznačně stanovený úkol do zpracovat návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se ZP a o novelizaci některých právních předpisů, a to v souladu s přijatým materiálem. Ministerstvo průmyslu a obchodu Dílčí úkol č č Zlepšit bezpečnost a kvalitu domácího prostředí jak rozvojem schopností jednotlivců i rodin chránit a zlepšovat své zdraví, tak snížením vlivu zdravotních rizikových faktorů existujících v domácnostech Vytvořit a aktualizovat legislativní nástroje vedoucí k omezení zdravotních rizik z domácího prostředí Odpovědnost: MMR, MZ Spolupráce: MŽP, MPO, SÚJB, Česká společnost pro rozvoj bydlení, SZÚ, HS průběžné 2005, konečné Pro meziresortní komisi Ministerstva zdravotnictví zabývající se prevencí dětských úrazů byl zpracován podklad v roce 2005, hodnotící zjištění ČOI v oblasti nebezpečnosti výrobků určených pro děti. Soubor zákonů a nařízení vlády, uvedený v plnění za rok 2004 je nadále platný. Aktualizován v r byl Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Současnými legislativními nástroji v působnosti MPO jsou tyto právní normy a jejich novely: - Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, včetně prováděcích předpisů. - Zákon č.59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. - Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů. - Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. - Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, poslední novela zákona č.444/2005 Sb., ze dne 12.října Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků. Vyjmenované legislativní normy jsou harmonizované s požadavky právních předpisů ES a dávají legislativní oporu k potlačení bezpečnostních a zdravotních rizik, která se mohou vyskytnout v domácím prostředí. č Zvýšit informovanost o možných rizicích ovlivňujících zdraví a vytváření zdravého domácího prostředí 2

3 Odpovědnost: MZ Spolupráce: MŽP, MPO, MMR, ČOI, MV, SÚJB, HS, SZÚ,, konečné Odbor ochrany spotřebitelů metodicky vede a podporuje činnost nestátních neziskových organizací, působících v oblasti ochrany spotřebitelů (celkem 15 organizací), fungujících v síti po celé ČR, které zejména poskytují spotřebitelům komplexní informace o nebezpečném zboží, které se vyskytne na trhu, provádějí testy výrobků a zboží a seznamují s jejich výsledky veřejnost. Tyto organizace provádí výchovu a vzdělávání spotřebitelů k uplatňování spotřebitelských práv, poskytují právní servis a zastupují spotřebitele při jednáních s výrobci a dodavateli zboží a služeb. Udržují a rozvíjejí styky se stejně zaměřenými zahraničními organizacemi. Pracovníci odboru ochrany spotřebitelů a vnitřního obchodu jsou aktivně činní v systémech rychlého varování před nebezpečnými výrobky RAPEX a CIRCA, organizovaných Evropskou komisí, do kterých jsou zapojeny všechny členské státy Evropské unie. Jedná se o velmi účinný systém rychlého vícestranného toku informací o nebezpečných výrobcích, s následnými opatřeními k zákazu prodeje těchto výrobků a k jejich rychlému stažení z trhu. Podstatná je při tom spolupráce s kontrolními a dozorovými orgány ČOI, SZÚ, ČZPI, orgány celní správy a dalšími. Pracovníci činní v systémech RAPEX a CIRCA působí i jako lektoři při seznamování veřejnosti s problematikou nebezpečných a zdraví škodlivých výrobků, včetně informací o možnostech uplatnění spotřebitelských práv. Jako lektoři působili při přednáškách o legislativě k ochraně spotřebitelů na odborných forech (např.: Společnosti pro výživu, Institutu místní správy, Technického a zkušebního ústavu Brno a dalších). Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje jedenáct dobrovolných spotřebitelských organizací, hájících zájmy spotřebitelů s hledisek kvality a zdravotní nezávadnosti nakupovaného zboží, včetně prosazování ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů. Tyto organizace provádí výchovu a vzdělávání spotřebitelů k uplatňování spotřebitelských práv, poskytují právní servis a zastupují spotřebitele při jednáních s výrobci a dodavateli zboží a služeb. Udržují a rozvíjejí styky se stejně zaměřenými zahraničními organizacemi. Činnost jedenácti dobrovolných spotřebitelských organizací, vybraných na základě výběrového řízení podle předkládaných projektů, byla v r dotována částkou 19,7 mil. Kč, určenou na realizaci konkrétních programů k zlepšení informovanosti a ochrany spotřebitelů). V rámci této podpory je periodicky vydáván i časopis D-TEST, zveřejňující výsledky testů spotřebního zboží, které je podrobováno analýze a porovnáváno. Podobnou informační činnost plní ad hoc vydávané oborově zaměřené brožury. Výsledky všech těchto činností jsou publikovány v tisku, i ve specializovaných televizních pořadech. 3

4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dílčí úkol č č Zajistit, aby nejméně 50 % dětí mělo příležitost zařadit se do mateřských škol podporujících zdraví a 95 % do základních škol podporujících zdraví Implementovat podporu zdraví do škol pomocí státních rámcových vzdělávacích programů - RPPV (MŠ) a RVP (ZŠ), v nichž jsou filozofie a principy programu Škola podporující zdraví a témata podpory zdraví zahrnuty první etapa do začátku implementace 2003 v MŠ a do roku 2004 ZŠ; ověřování a revize v tří až čtyřletých cyklech RVP viz Podle nově schválených kurikulárních dokumentů se všechny školy v ČR již orientují nebo budou programově orientovat na podporu zdraví, chápaného jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Veškeré programy pedagogiky orientované na dítě tuto programovou orientaci dále prohlubují tím, že se více zaměřují na vytváření podmínek takto chápaného zdraví. Ve schváleném RVP ZV a rozpracovaném RVP GV je ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví samostatně rozpracován vzdělávací obor Výchova ke zdraví, který komplexním způsobem řeší problematiku výchovy ke zdraví v základním a gymnaziálním vzdělávání žáků. Viz Ve schváleném RVP PV je zdraví zařazeno mezi základní kompetence v souvislosti s ochranou zdraví, pohybem a sportem. Principy podpory zdraví prolínají též dalšími rozpracovanými RVP. č Zavést tématiku podpory zdraví a metodiku tvorby školního vzdělávacího programu do programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v pedagogických centrech moduly vypracovány a nabídnuty do roku 2003; v dalších letech se moduly cyklicky zkoušejí, evaluují a revidují do roku 2010 RVP viz Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje a) na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních (dále jen "vzdělávací instituce") na základě akreditace udělené ministerstvem, b) samostudiem, c) dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků podle zvláštního právního předpisu v případě učitelů zdravotnických studijních oborů. DVPP k výchově ke zdraví je součástí DVPP k zavádění rámcových vzdělávacích programů, DVPP přímo řízenými organizacemi MŠMT viz příloha. 4

5 č Vytvořit podmínky pro zavedení výchovy k podpoře zdraví do studijního programu středních pedagogických škol a do pregraduální přípravy učitelů (pro společný základ i pro nové aprobace spojené s novými vzdělávacími obsahy RVP a RPPV) první etapa do začátku implementace 2003 v MŠ a do roku 2004 ZŠ; ověřování a revize v tří až čtyřletých cyklech V RVP SOV ve vzdělávací oblasti Vzdělání pro zdraví a v průřezových tématech je úkol implementován. V současné době je zařazen do vzdělávací nabídky středních pedagogických škol obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika, ve kterém jsou žáci v odborné složce a profilujících předmětech připravováni pro výchovu a podpora zdraví dětí v mateřských školách a vychovatelů v družinách, domovech mládeže. Rukopis učebního textu pro pedagogické fakulty Výchova ke zdraví pro učitele (autorský kolektiv: Machová, J., Kubátová, D., Hamanová, J. a kol.) byl na podzim roku 2005 předán do recenzního řízení. Po skončeném recenzním řízení v březnu 2006 byl opraven a je odevzdán editoru (Pedagogická fakulta Univerzity J.E.Purkyně), který jej vydá v 1. pololetí roku Koordinaci výchovy ke zdraví na pedagogických fakultách zajišťuje pracovní seminář, který každoročně pořádá Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity pro vyučující ze všech pedagogických fakult. Projednávány jsou zkušenosti z výuky výchovy ke zdraví, kurikula na jednotlivých fakultách, novinky literatury a perspektivy dalšího rozvoje výchovy ke zdraví ve studiu učitelství. č Odpovědnost: Připravit školní inspektory MŠ a ZŠ v celé síti ČŠI na evaluaci programu ŠPZ ve všech třech etapách procesu nárůstu počtu škol podporujících zdraví (ŠPZ v síti, ŠPZ v hnutí, podpora zdraví prostřednictvím RVP/RPPV) MŠMT 2003 indikátory evaluace ŠPZ a první cyklus kurzů, 2004 opakování pro nové inspektory, 2005 souhrnná inspekční zpráva V roce 2005 bylo ve spolupráci se SZÚ ve sledované tematice ukončeno vzdělávání 25 vybraných školních inspektorů ze všech krajů ČR. Inspektoři obdrželi osvědčení. V roce 2005 proběhla v mateřských školách tematicky zaměřená inspekce Výchova ke zdraví. Tematická zpráva je zveřejněna na webu ČŠI. V roce 2006 probíhá tematicky zaměřená inspekce Výchova ke zdraví v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, dílčí úkoly se plní v rámci inspekční činnosti na 2. stupni základních škol (prevence sociálně patologických jevů šikana) a ve středních školách (prevence sociálně patologických jevů návykové látky). Předpokládaný termín zveřejnění tematické inspekce na webu ČSI je září V souvislosti s ní ČŠI proškolila dalších 105 školních inspektorů. Připomínky od MŠMT i VÚP k této inspekci byly předány ČŠI. Další inspektoři byly proškoleni v rámci školení inspektorů k tvorbě ŠVP. 5

6 č Pokračovat ve sbližování programů pro školy, které se týkají otázek trvale udržitelné kvality života a snaží se pro to vytvářet podmínky (program MŠMT pro prevenci sociálně patologických jevů, environmentální program MŽP a další) pokračovat s programem prevence soc. patologických jevů, do roku 2003 dosáhnout obdobného výsledku u environmentálního programu V roce 2005 byla z iniciativy MŠMT ustavena pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která zpracovává Národní program udržitelného rozvoje. MŠMT v roce 2005 podpořilo projekty neziskových organizací k environmentální výchově částkou přes 10 mil. Kč. Z ESF bylo na projekty EVVO rozděleno přes 50 mil Kč. MŠMT podporuje rozšiřování sítí škol s vlastním ekologickým programem. V roce 2005 bylo do těchto sítí zapojeno na 3 tisíce mateřských, základních a středních škol. Akční plán Státního programu EVVO na období byl v resortu MŠMT rozpracován, schválen a je plněn. Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO byl vypracován Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který obsahuje i tvorbu školního vzdělávacího programu a tematiku podpory zdraví v rámci udržitelného rozvoje. č Rozšiřovat pravidelně informace o programu podpory zdraví do sítě škol v ČR prostřednictvím zavedených tištěných periodik a webových stránek, vlastní časopis do roku 2004 Podpora zdraví je součástí kurikulární reformy a všech navazujících aktivit, spojených s jejím zaváděním (viz ). Informace jsou zveřejněné na webových stránkách MŠMT, stejně jako jsou adekvátní informace obsaženy ve Věstníku MŠMT 6

7 Webové stránky Významný způsobem pro šíření informací o podpoře zdraví jsou webové stránky MŠMT a jeho přímo řízených organizací, portály, které MŠMT a přímo řízené organizace zřizují na podporu kurikulární reformy a weby dalších organizací. Odborné časopisy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (např. oddíl základní školství oblasti základního vzdělávání - výchova ke zdraví). Metodický portál - jeho cílem je pomoci pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělávání při zavádění rámcových vzdělávacích programů do praxe. Výzkumný ústav pedagogický v Praze Školský vzdělávací a informační portál Státní informační politika ve vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Institut pedagogicko-psychologického poradenství Česká školní inspekce Národní institut dětí a mládeže Věstník MŠMT - měsíčník, autorizované informace vydávané MŠMT V příloze Učitelských listů vychází 10 částí seriálu Průvodce výchovou ke zdraví (4 části 2005, 6 částí 2006), zpracovávaných autory vzdělávací oblasti výchovy ke zdraví RVP ZV a RVP GV. Zpravodaj Pedagogicko psychologické poradenství (vydává IPPP) Další odborné časopisy Záštita ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Semináře DVPP pořádané NNO nebo dalšími organizacemi např. Fórum výchovy ke zdraví V roce 2005 Ministryně školství opět převzala osobní záštitu nad vyhlášením celorepublikové výtvarné soutěže pro žáky škol s uměleckým zaměřením o nejlepší plakát na téma Prevence HIV/AIDS. Soutěž bude vyhlášena u příležitosti Světového dne boje proti AIDS. K vyhlášení soutěže vedla snaha o zapojení co největšího počtu mládeže do prevence a boje proti AIDS. Statistiky totiž ukazují, že nárůst HIV infekce je převážně v řadách mladých lidí. Tato soutěž je určena pro školy všech stupňů s uměleckým zaměřením. Ministryně školství převzala osobní záštitu nad projekty Slavnosti sportu a zdraví (Brno) a ME žáků ve fotbale. 7

8 Mediální podpora vybraným projektům Komplexní výukový program péče o zubní zdraví Zdravé zuby, který je primárně určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Projekt byl MŠMT doporučen k zařazení do výuky na I. stupni všech základních škol v ČR. Program se daří realizovat na školách už pátým rokem a je určen všem dětem mladšího školního věku. Je systematicky připraven podle věkových zvláštností dětí příslušné věkové kategorie a na webu MŠMT je zveřejněna tisková zpráva. Další akce, na které MŠMT každoročně spolupracuje, je kampaň Červená stužka Pomoz i Ty v boji proti AIDS. Červená stužka (angl. "Red ribbon") je mezinárodním symbolem uvědomělosti a informovanosti ve vztahu k problematice HIV/AIDS, což vysvětluje i její začlenění do loga jak Světového programu boje proti AIDS, který má zkratku UNAIDS (angl. United Nations Joint Programme on HIV/AIDS), tak i českého Národního programu boje proti AIDS. Červená stužka bývá běžně k vidění na klopách sak nebo na jiných částech oděvů jako symbol solidarity a spoluúčasti s lidmi infikovanými virem HIV. Tato kampaň byla spojena s veřejnou sbírkou na provoz Domu světla (zařízení pro HIV pozitivní a nemocné AIDS) a na preventivní činnost. Ministerstvo vnitra Dílčí úkol č č Zajistit, aby nejméně 50 % dětí mělo příležitost zařadit se do mateřských škol podporujících zdraví a 95 % do základních škol podporujících zdraví Připravit a realizovat začlenění státní správy a samosprávy na úrovni krajů do odpovědností při koordinaci aktivit ve prospěch rozšiřování počtu škol (ZŠ a MŠ), které se na jejich území budou programově orientovat na podporu zdraví. Odpovědnost: MV, územní samosprávné celky do konce roku 2003, aby již v roce 2004 převzali plnou zodpovědnost; v dalším období ( ) všechny aktivity opakovat a obnovovat. Úsek veřejné správy Ministerstva vnitra informuje o úkolech Programu Zdraví 21 pouze zprostředkovaně na poradách ředitelů krajských úřadů. K tomuto úkolu byla ve Zprávě za rok 2004 uplatněna připomínka na změnu gesce. Chod základních a mateřských škol lze ovlivňovat buď formou doporučení krajským úřadům, které jsou jejich zřizovatelem nebo prostřednictvím zákonných norem, jejichž tvorba náleží do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pro doplnění uvádíme, že od roku 1999 probíhá na základních a středních školách výuka tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí. Tato výuka je realizována na základě Pokynu MŠMT, od roku 2003 se vyučuje v rozsahu 6 hodin v každém ročníku a vzhledem k obsahovému zaměření rovněž přispívá k upevňování a ochraně zdraví. 8

9 Ministerstvo zdravotnictví Dílčí úkol č č Zajistit, aby nejméně 50 % dětí mělo příležitost zařadit se do mateřských škol podporujících zdraví a 95 % do základních škol podporujících zdraví Pokračovat v koordinaci a obnovování sítě certifikovaných ŠPZ (modelové školy, příklady dobré praxe) s perspektivou přenosu jejich koordinace z centra na kraje Odpovědnost: MZ Pokračuje koordinace a rozvoj sítě certifikovaných ŠPZ z centra (SZÚ) jako základní předpoklad strategie rozšiřování podpory zdraví do škol ČR. ŠPZ přijaté do sítě se dále vzdělávají v poznatcích a dovednostech podpory zdraví; - Byl uskutečněn dvoudenní seminář ŠPZ Učíme se navzájem na téma Výchova ke zdraví ve školních vzdělávacích programech ŠPZ. Cílovou skupinou byli představitelé ŠPZ moravského regionu. Hostitelskou organizací byla ŠPZ / ZŠ Vsetín-Luh ve spolupráci se SZÚ v květnu Repliku semináře pro český region uspořádala ŠPZ / ZŠ v Příbrami v říjnu Byl uskutečněn úvodní seminář pro skupinu základních škol, které projevily zájem vstoupit do sítě ŠPZ v roce 2005, počet účastníků: 21 pedagogů (duben 2005). ŠPZ evaluují a inovují svoje školní projekty; - Většina základních škol v síti ŠPZ (celkem 79) měla za úkol pracovat na inovaci svých ukončovaných školních projektů podpory zdraví na základě auto-evaluace jejich plnění. Tento proces byl vyhodnocen pro celou zúčastněnou skupinu a výstup publikován v Příloze Ratolesti Učitelských listů duben 2005 (Cyklický proces rozvoje školy podporující zdraví). - K auto-evaluaci ŠPZ jsme vyvinuli dva samostatné nástroje: INDI 9 pro ZŠ a INDI MŠ pro MŠ. Původní nástroj INDI 9 k evaluaci plnění zásad českého modelu ŠPZ a převzatý nástroj INDI 12 k evaluaci plnění zásad evropského modelu ŠPZ byly použity standardně ve všech ŠPZ, které inovovaly svůj projekt (79 ZŠ). Mateřské školy začaly používat nástroj INDI MŠ od šk. roku , na jehož počátku prodělaly zaškolovací seminář. Seminář byl uskutečněn v replikách na čtyřech místech: v Ostravě, Brně, Praze a Plzni pro čtyři regionálně odpovídající skupiny MŠ. - Všechny mateřské školy v síti ŠPZ začaly ve šk. r pracovat podle inovovaných školních projektů na základě nového modelu podpory zdraví v MŠ, (Kurikula podpory zdraví v MŠ), který obsahuje již i formální kurikulum podpory zdraví. - 9

10 ŠPZ začínají aplikovat státní rámcový vzdělávací program (RPPV-PV pro MŠ a RVP-ZV pro ZŠ) na svůj školní program pomocí modelového programu podpory zdraví; - Implementace RVP-ZV do školních vzdělávacích programů prošla do konce r etapou pilotního ověřování v celém státě, na němž se podílí i několik ZŠ v síti ŠPZ. - Implementace RVP-PV do školních vzdělávacích programů MŠ již byla uskutečněna a tyto první ŠVP jsou ve stadiu ověřování v MŠ v síti ŠPZ. zvyšuje se počet škol, které mají zájem přihlásit se do programu; - V roce bylo přijato celkem 8 nových základních škol do sítě ŠPZ a 3 mateřské školy. 21 ZŠ, které podaly přihlášku, bylo vyškoleno v dubnu Novinkou je zájem středních škol a učilišť. Byla přijata první Střední zdravotní škola V 1. pololetí podalo přihlášku 5 ZŠ a 2 MŠ. SZÚ zabezpečuje činnost týmu národní koordinátorky ŠPZ v uvedeném směru. Připravit a realizovat začlenění státní správy a samosprávy na úrovni č krajů do odpovědností při koordinaci aktivit ve prospěch rozšiřování počtu škol (ZŠ a MŠ), které se na jejich území budou programově orientovat na podporu zdraví. Odpovědnost: MV, územní samosprávné celky do konce roku 2003, aby již v roce 2004 převzali plnou zodpovědnost; v dalším období ( ) všechny aktivity opakovat a obnovovat. Plnění úkolu zdržel následující problém: Koordinace na regionální úrovni je závislá na tom, na jakou infrastrukturu bude navazovat. Vzhledem k tomu, že původně měla touto infrastrukturou být síť pedagogických center přímo zřizovaných MŠMT, což bylo zmařeno aktem zrušení této sítě v resortu školství, museli jsme hledat a dohadovat nové možnosti. Ty nebyly nalezeny v resortu školství, kam je nakonec nutné podporu zdraví ve školách umístit, ale zpět v původním garantujícím resortu zdravotnictví, v síti KHS a ZÚ, které jsou přímo zřizovány MZ ČR. V tomto rámci byla v r zahájena příslušná jednání na půdě MZ ČR. Během roku 2005 došlo postupně ke třem jednáním na půdě MZ ČR s pracovníky v oblasti veřejného zdraví a podpory zdraví z KHS a ZÚ jednotlivých krajů. Ve spolupráci SZÚ, MZ ČR a KHS + ZÚ byla vygenerována strategie přechodu centrální koordinace podpory zdraví ve školách na koordinaci krajskou. Krajská koordinace bude vycházet z iniciativy zdravotních organizací, ale bude směřovat k dosažení spolupráce zdravotnictví a školství na úrovni politiky kraje. Na základě dohodnuté strategie byla ještě v roce 2005 zahájen proces ustanovení sítě ŠPZ v každém kraji ze stávajících MŠ a ZŠ, které jsou aktuálně certifikovanými členy sítě. Smyslem tohoto aktu je, aby se krajská síť ŠPZ stala přímým partnerem KHS a ZÚ v krajské koordinaci úkolu Zdraví 21 týkajícího se rozšiřování podpory zdraví do škol. V listopadu 2005 byla ustavena první krajská síť ŠPZ ve Zlínském kraji. Připraveno bylo ustavení sítě ŠPZ v kraji: Pardubickém, Vysočina, Jihomoravském, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském a hl.m. Praha. V těchto krajích bylo splněno v 1. a 2. čtvrtletí Ustavení sítě ŠPZ zůstává ještě v 6 krajích k dokončení v roce Přiložena je informace o přebudování centrální koordinace strategie šíření podpory zdraví do škol na koordinaci krajskou (poprvé prezentováno na konferenci NPZ v Poděbradech, ) 10

11 č Implementovat podporu zdraví do škol pomocí státních rámcových vzdělávacích programů - RPPV (MŠ) a RVP (ZŠ), v nichž jsou filozofie a principy programu Škola podporující zdraví a témata podpory zdraví zahrnuty první etapa do začátku implementace 2003 v MŠ a do roku 2004 ZŠ; ověřování a revize v tří až čtyřletých cyklech Indikátory současného stavu plnění: Podpora zdraví je implementována do celostátních rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a mateřské školy v následující podobě: - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP-PV je již schválen MŠMT a je implementován. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP-ZV je ve stadiu ukončení ověřování implementace RVP-ZV do ŠVP v pilotních školách. - Koordinátoři programu ŠPZ, kteří se v předchozí etapě účinně podíleli na tvorbě obou RVP, v současné době pokračují ve spolupráci s VÚP na manuálu školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro ZŠ. - Koordinační tým ŠPZ připravil vlastní metodický materiál specificky zaměřený na to, jak by měla být Výchova ke zdraví pojata v ŠVP. Tento materiál (pod názvem Průvodce Výchovou ke zdrav)í vycházel na 10 pokračování v námi placené příloze Ratolesti podpory zdraví ve školách v měsíčníku Učitelských listů ročníku V rámci dvouletého projektu WHO/UNICEF Kurikulum školy orientované na životní kompetence si Program ŠPZ pro základní školy v předstihu vyzkoušel vlastní cestu, jak aplikovat životní dovednosti (cíle RVP) do školních vzdělávacích programů. Zkušenosti s procesem tvorby školního vzdělávacího programu byly vyhodnoceny. Studie byla prezentována na obou replikách semináře ŠPZ Učíme se navzájem (2005) a účastníkům poskytnuta v tištěné formě. Program ŠPZ pokračuje v kurzech (20 hodin) k metodice Jak si z rámcového programu vytvořit školní program, které jsou pořádány pro zájemce z mateřských škol mimo síť ŠPZ. Těchto kurzů bylo v r uspořádáno celkem na 35 různých místech ČR (převážně v moravských krajích), kterých se zúčastnilo cc 700 ředitelek a učitelek MŠ Byla vyhodnocena druhá část tříletých školních vzdělávacích programů MŠ v síti ŠPZ podle jejich časového pořadí (každá MŠ v síti ŠPZ je povinna předložit SZÚ svůj školní program podpory zdraví, což je od pro ni oficielně závazný program RVP-PV). č Zavést tématiku podpory zdraví a metodiku tvorby školního vzdělávacího programu do programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v pedagogických centrech moduly vypracovány a nabídnuty do roku 2003; v dalších letech se moduly cyklicky zkoušejí, evaluují a revidují do roku

12 Jak bylo uvedeno ve zprávě za rok , Program ŠPZ nabídl v r dva vzdělávací kurzy pro DVPP (ZŠ a MŠ) všem pedagogickým centrům na krajích v r Polovina krajů nabídky využila. V roce 2004 však musela být změněna organizace kurzů v důsledku zrušení Pedagogických center zřizovaných MŠMT v krajích. Po stabilizaci organizace DVPP za nových podmínek, se oba nabídnuté kurzy ŠPZ znovu realizují. Nejvíce je využíván kurz pro mateřské školy k metodice tvorby školního vzdělávacího programu (viz bod výše). Na základě zpráv lektorů ŠPZ byly zpracovány výstupy z realizovaných vzdělávacích kurzů lektory ŠPZ pro MŠ a inovován podle nich program vzdělávacího kurzu DVPP v MŠ na další období (seminář lektorského týmu proběhl v březnu a v červnu 2005). V důsledku posunu harmonogramu RVP byl kurz DVPP pro ZŠ zpracován v souladu s jeho kroky do konce roku Překážka: Realizace tohoto úkolu byla dočasně ohrožena zrušením krajské sítě pedagogických center MŠMT, které nemá zatím vypracován nový systém DVPP. Kraje se mezitím postupně ujaly své nové kompetence v oblasti DVPP. Během r došlo k další stabilizaci řešení a k uskutečnění řady plánovaných kurzů č Vytvořit podmínky pro zavedení výchovy k podpoře zdraví do studijního programu středních pedagogických škol a do pregraduální přípravy učitelů (pro společný základ i pro nové aprobace spojené s novými vzdělávacími obsahy RVP a RPPV) první etapa do začátku implementace 2003 v MŠ a do roku 2004 ZŠ; ověřování a revize v tří až čtyřletých cyklech Nejdále pokročila spolupráce koordinačního týmu SZÚ s PF MU v Brně, která vzala na sebe iniciativu ve svolávání zástupců pedagogických fakult. V r a v r se uskutečnila již tři taková jednání, naposled v prosinci PF Brno jako první připravila k akreditaci pre-graduální studijní program pro aprobaci učitel Výchovy ke zdraví. Akreditace byla fakultě schválena. Ve šk. r již začalo studium podle akreditovaného programu. Další PF se připojují a přijímají řešení podle svých podmínek: Olomouc, Plzeň, Č. Budějovice a Ostrava. Přípravy učebního textu výchovy ke zdraví pro učitele ZŠ se z vlastní iniciativy ujala PF PU v Olomouci. Podobné kroky, které musí proběhnout ve vztahu ke středním a vyšším pedagogickým školám, v nichž jsou připravováni pedagogogové MŠ, ještě nebyly zahájeny. V tomto případě je možné vycházet z pravomocí MŠMT, které má vůči středním a vyšším školám. č Připravit školní inspektory MŠ a ZŠ v celé síti ČŠI na evaluaci programu ŠPZ ve všech třech etapách procesu nárůstu počtu škol podporujících zdraví (ŠPZ v síti, ŠPZ v hnutí, podpora zdraví prostřednictvím RVP/RPPV) Odpovědnost: MŠMT 2003 indikátory evaluace ŠPZ a první cyklus kurzů, 2004 opakování pro nové inspektory, 2005 souhrnná inspekční zpráva 12

13 Předcházející zkušenosti ze dvou dvoudenních kurzů pro ČŠI (zvlášť ZŠ a MŠ), které v roce uskutečnili koordinátoři ŠPZ, aby inspektory seznámili se základy programu podpory zdraví ve škole, byly vyhodnoceny a staly se podkladem pro vytvoření programu kurzu v rámci dalšího vzdělávání pro širší okruh inspektorů ČŠI. V r (říjen 2004, březen 2005 a červen 2005) byl uskutečněn společný kurz 3x3dny (celkem 60 hodin) pro skupinu inspektorů ČŠI, vždy dvou za každý kraj, jednoho pro ZŠ a jednoho pro MŠ. Tématem byla Škola podporující zdraví a rozšiřování podpory zdraví do škol. Kurz pořádala ČŠI a lektorovali členové koordinačního týmu a lektoři ŠPZ ze škol s dobrou praxí.. Absolventi obdrželi osvědčení pro činnost konzultanta ČŠI v oblasti podpory zdraví na základě závěrečného písemného zpracování praktického úkolu v oblasti evaluace. Kurz byl účastníky vyhodnocen jako přínosný a vyjádřena potřeba pokračovat dalším ročníkem. Koordinátoři ŠPZ po konzultacích s týmem odborníků ze sítě ŠPZ ZŠ a MŠ spolupracovali s ČŠI na návrhu evaluačních kritérií a indikátorů k hodnocení kvality podpory zdraví ve školách a výchovy ke zdraví v souladu s RVP-ZV a RVP-PV. č Rozvíjet poznatky v oblasti podpory zdraví ve škole jako součást mezioborové vědecké disciplíny, zabývat se evaluací efektivity programu podpory zdraví ve školách a výzkumným řešením problémů teoretických i z praxe škol, zvláště ŠPZ pokračovat s programem prevence soc. patologických jevů, do roku 2003 dosáhnout obdobného výsledku u environmentálního programu Pokračujeme ve výběru vhodných evaluačních a výzkumných nástrojů; jeden z vybraných Škola podporující zdraví škola přátelská dětem, který vydala WHO 2003, byl v r adaptován z angličtiny do češtiny. Tomuto nástroji byla věnována Příloha Učitelských listů 10, jako předběžná informace pro školy před zveřejněním celého manuálu s formulářem dotazníku. Koordinačnímu týmu ŠPZ/SZÚ byl ve výběrovém řízení NPZ MZ 2004 schválen 2. rok NPZ na téma: Efektivita podpory zdraví ve školách podporujících zdraví. Proběhla autoevaluace v 79 ŠPZ-ZŠ nástrojem vyvinutým pro tento účel (INDI 9). Ze strany SZÚ byla každé zúčastněné ŠPZ poskytnuta deskripce jejích charakteristik a porovnání jejích výsledků s celým souborem. Výsledky přispěly k poznání o tom, které zásady ŠPZ se škole daří plnit kvalitněji a které méně. Na podzim 2005 byl ve spolupráci se ZÚ proveden sběr dat dotazníku HBSC (Health Behaviour of School Aged Children, WHO) v stejném designu jako opakovaná celostátní šetření u běžné populace ČR v 5., 7. a 9. ročníku ZŠ-ŠPZ. následně byla provedena jejich statistická deskripce. Projekt získal hodnocení 1 projekt s vynikajícím plněním. Dalším krokem v šetření HBSC bude datové porovnání souboru dětí ŠPZ a souboru populace ČR. Z předběžných srovnání obou souborů na základě rozložení četností, se ukázaly výsledky ve prospěch dětí souboru ŠPZ ve velmi závažných položkách jako je kuřácký status nebo spokojenost se školním klimatem. 13

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více