CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DO ROKU 2015 BY OBYVATELÉ MĚLI MÍT VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÍT VE ZDRAVÝCH SOCIÁLNÍCH I EKONOMICKÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DOMA, VE ŠKOLE, NA PRACOVIŠTI I V MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍ Stručný popis činností vykonaných v roce 2005 v rámci jednotlivých aktivit pro naplnění stanovených dílčích úkolů k tomuto cíli včetně případného uvedení zásadních problémů, se kterými se příslušný resort při realizaci dané aktivity potýkal a popř. návrhů na jejich řešení. Ministerstvo pro místní rozvoj Dílčí úkol č č Zlepšit bezpečnost a kvalitu domácího prostředí jak rozvojem schopností jednotlivců i rodin chránit a zlepšovat své zdraví, tak snížením vlivu zdravotních rizikových faktorů existujících v domácnostech Posílit a rozšiřovat pozitivní vlivy a zdravotně prospěšné aktivity v oblasti bydlení Odpovědnost: MMR pravidelně konečné Pozitivní vlivy a zdravotně prospěšné aktivity v oblasti bydlení byly podpořeny akcemi, které spadají do rámce Státního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační aktivity. V rámci tohoto podprogramu bylo v roce 2005 přiděleno celkem 117,4 mil. Kčš na 63 akcí. z tohoto počtu na 37 akcí činily dotace 1 mil. Kč a více. Dotace byly zejména přiděleny na : vybudování víceúčelových hřišť a areálů, vybudování lyžařských areálů, vybudování lyžařských vleků, vybudování systémů umělého zasněžování sjezdovek, vybudování a rekonstrukce bazénů a koupališť, vybudování a rekonstrukce tenisových hal a kurtů. Ministerstvo práce a sociálních věcí Dílčí úkol č č Zajistit lidem s postižením více příležitostí jak pečovat o svoje zdraví a jak se zapojit do rodinného, pracovního, veřejného i společenského života v souladu se Standardními pravidly OSN pro vyrovnání příležitostí postižených osob Příprava zákonné úpravy ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením 1

2 Odpovědnost: MPSV 2005 Dne vláda na svém zasedání projednala a svým usnesením č. 651/06 také jednohlasně přijala materiál Zajištění splnění úkolů Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období týkajících se rehabilitace osob se zdravotním postižením. Z usnesení vyplývá pro zainteresované resorty jednoznačně stanovený úkol do zpracovat návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se ZP a o novelizaci některých právních předpisů, a to v souladu s přijatým materiálem. Ministerstvo průmyslu a obchodu Dílčí úkol č č Zlepšit bezpečnost a kvalitu domácího prostředí jak rozvojem schopností jednotlivců i rodin chránit a zlepšovat své zdraví, tak snížením vlivu zdravotních rizikových faktorů existujících v domácnostech Vytvořit a aktualizovat legislativní nástroje vedoucí k omezení zdravotních rizik z domácího prostředí Odpovědnost: MMR, MZ Spolupráce: MŽP, MPO, SÚJB, Česká společnost pro rozvoj bydlení, SZÚ, HS průběžné 2005, konečné Pro meziresortní komisi Ministerstva zdravotnictví zabývající se prevencí dětských úrazů byl zpracován podklad v roce 2005, hodnotící zjištění ČOI v oblasti nebezpečnosti výrobků určených pro děti. Soubor zákonů a nařízení vlády, uvedený v plnění za rok 2004 je nadále platný. Aktualizován v r byl Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Současnými legislativními nástroji v působnosti MPO jsou tyto právní normy a jejich novely: - Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, včetně prováděcích předpisů. - Zákon č.59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. - Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů. - Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. - Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, poslední novela zákona č.444/2005 Sb., ze dne 12.října Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků. Vyjmenované legislativní normy jsou harmonizované s požadavky právních předpisů ES a dávají legislativní oporu k potlačení bezpečnostních a zdravotních rizik, která se mohou vyskytnout v domácím prostředí. č Zvýšit informovanost o možných rizicích ovlivňujících zdraví a vytváření zdravého domácího prostředí 2

3 Odpovědnost: MZ Spolupráce: MŽP, MPO, MMR, ČOI, MV, SÚJB, HS, SZÚ,, konečné Odbor ochrany spotřebitelů metodicky vede a podporuje činnost nestátních neziskových organizací, působících v oblasti ochrany spotřebitelů (celkem 15 organizací), fungujících v síti po celé ČR, které zejména poskytují spotřebitelům komplexní informace o nebezpečném zboží, které se vyskytne na trhu, provádějí testy výrobků a zboží a seznamují s jejich výsledky veřejnost. Tyto organizace provádí výchovu a vzdělávání spotřebitelů k uplatňování spotřebitelských práv, poskytují právní servis a zastupují spotřebitele při jednáních s výrobci a dodavateli zboží a služeb. Udržují a rozvíjejí styky se stejně zaměřenými zahraničními organizacemi. Pracovníci odboru ochrany spotřebitelů a vnitřního obchodu jsou aktivně činní v systémech rychlého varování před nebezpečnými výrobky RAPEX a CIRCA, organizovaných Evropskou komisí, do kterých jsou zapojeny všechny členské státy Evropské unie. Jedná se o velmi účinný systém rychlého vícestranného toku informací o nebezpečných výrobcích, s následnými opatřeními k zákazu prodeje těchto výrobků a k jejich rychlému stažení z trhu. Podstatná je při tom spolupráce s kontrolními a dozorovými orgány ČOI, SZÚ, ČZPI, orgány celní správy a dalšími. Pracovníci činní v systémech RAPEX a CIRCA působí i jako lektoři při seznamování veřejnosti s problematikou nebezpečných a zdraví škodlivých výrobků, včetně informací o možnostech uplatnění spotřebitelských práv. Jako lektoři působili při přednáškách o legislativě k ochraně spotřebitelů na odborných forech (např.: Společnosti pro výživu, Institutu místní správy, Technického a zkušebního ústavu Brno a dalších). Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje jedenáct dobrovolných spotřebitelských organizací, hájících zájmy spotřebitelů s hledisek kvality a zdravotní nezávadnosti nakupovaného zboží, včetně prosazování ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů. Tyto organizace provádí výchovu a vzdělávání spotřebitelů k uplatňování spotřebitelských práv, poskytují právní servis a zastupují spotřebitele při jednáních s výrobci a dodavateli zboží a služeb. Udržují a rozvíjejí styky se stejně zaměřenými zahraničními organizacemi. Činnost jedenácti dobrovolných spotřebitelských organizací, vybraných na základě výběrového řízení podle předkládaných projektů, byla v r dotována částkou 19,7 mil. Kč, určenou na realizaci konkrétních programů k zlepšení informovanosti a ochrany spotřebitelů). V rámci této podpory je periodicky vydáván i časopis D-TEST, zveřejňující výsledky testů spotřebního zboží, které je podrobováno analýze a porovnáváno. Podobnou informační činnost plní ad hoc vydávané oborově zaměřené brožury. Výsledky všech těchto činností jsou publikovány v tisku, i ve specializovaných televizních pořadech. 3

4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dílčí úkol č č Zajistit, aby nejméně 50 % dětí mělo příležitost zařadit se do mateřských škol podporujících zdraví a 95 % do základních škol podporujících zdraví Implementovat podporu zdraví do škol pomocí státních rámcových vzdělávacích programů - RPPV (MŠ) a RVP (ZŠ), v nichž jsou filozofie a principy programu Škola podporující zdraví a témata podpory zdraví zahrnuty první etapa do začátku implementace 2003 v MŠ a do roku 2004 ZŠ; ověřování a revize v tří až čtyřletých cyklech RVP viz Podle nově schválených kurikulárních dokumentů se všechny školy v ČR již orientují nebo budou programově orientovat na podporu zdraví, chápaného jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Veškeré programy pedagogiky orientované na dítě tuto programovou orientaci dále prohlubují tím, že se více zaměřují na vytváření podmínek takto chápaného zdraví. Ve schváleném RVP ZV a rozpracovaném RVP GV je ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví samostatně rozpracován vzdělávací obor Výchova ke zdraví, který komplexním způsobem řeší problematiku výchovy ke zdraví v základním a gymnaziálním vzdělávání žáků. Viz Ve schváleném RVP PV je zdraví zařazeno mezi základní kompetence v souvislosti s ochranou zdraví, pohybem a sportem. Principy podpory zdraví prolínají též dalšími rozpracovanými RVP. č Zavést tématiku podpory zdraví a metodiku tvorby školního vzdělávacího programu do programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v pedagogických centrech moduly vypracovány a nabídnuty do roku 2003; v dalších letech se moduly cyklicky zkoušejí, evaluují a revidují do roku 2010 RVP viz Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje a) na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních (dále jen "vzdělávací instituce") na základě akreditace udělené ministerstvem, b) samostudiem, c) dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků podle zvláštního právního předpisu v případě učitelů zdravotnických studijních oborů. DVPP k výchově ke zdraví je součástí DVPP k zavádění rámcových vzdělávacích programů, DVPP přímo řízenými organizacemi MŠMT viz příloha. 4

5 č Vytvořit podmínky pro zavedení výchovy k podpoře zdraví do studijního programu středních pedagogických škol a do pregraduální přípravy učitelů (pro společný základ i pro nové aprobace spojené s novými vzdělávacími obsahy RVP a RPPV) první etapa do začátku implementace 2003 v MŠ a do roku 2004 ZŠ; ověřování a revize v tří až čtyřletých cyklech V RVP SOV ve vzdělávací oblasti Vzdělání pro zdraví a v průřezových tématech je úkol implementován. V současné době je zařazen do vzdělávací nabídky středních pedagogických škol obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika, ve kterém jsou žáci v odborné složce a profilujících předmětech připravováni pro výchovu a podpora zdraví dětí v mateřských školách a vychovatelů v družinách, domovech mládeže. Rukopis učebního textu pro pedagogické fakulty Výchova ke zdraví pro učitele (autorský kolektiv: Machová, J., Kubátová, D., Hamanová, J. a kol.) byl na podzim roku 2005 předán do recenzního řízení. Po skončeném recenzním řízení v březnu 2006 byl opraven a je odevzdán editoru (Pedagogická fakulta Univerzity J.E.Purkyně), který jej vydá v 1. pololetí roku Koordinaci výchovy ke zdraví na pedagogických fakultách zajišťuje pracovní seminář, který každoročně pořádá Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity pro vyučující ze všech pedagogických fakult. Projednávány jsou zkušenosti z výuky výchovy ke zdraví, kurikula na jednotlivých fakultách, novinky literatury a perspektivy dalšího rozvoje výchovy ke zdraví ve studiu učitelství. č Odpovědnost: Připravit školní inspektory MŠ a ZŠ v celé síti ČŠI na evaluaci programu ŠPZ ve všech třech etapách procesu nárůstu počtu škol podporujících zdraví (ŠPZ v síti, ŠPZ v hnutí, podpora zdraví prostřednictvím RVP/RPPV) MŠMT 2003 indikátory evaluace ŠPZ a první cyklus kurzů, 2004 opakování pro nové inspektory, 2005 souhrnná inspekční zpráva V roce 2005 bylo ve spolupráci se SZÚ ve sledované tematice ukončeno vzdělávání 25 vybraných školních inspektorů ze všech krajů ČR. Inspektoři obdrželi osvědčení. V roce 2005 proběhla v mateřských školách tematicky zaměřená inspekce Výchova ke zdraví. Tematická zpráva je zveřejněna na webu ČŠI. V roce 2006 probíhá tematicky zaměřená inspekce Výchova ke zdraví v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, dílčí úkoly se plní v rámci inspekční činnosti na 2. stupni základních škol (prevence sociálně patologických jevů šikana) a ve středních školách (prevence sociálně patologických jevů návykové látky). Předpokládaný termín zveřejnění tematické inspekce na webu ČSI je září V souvislosti s ní ČŠI proškolila dalších 105 školních inspektorů. Připomínky od MŠMT i VÚP k této inspekci byly předány ČŠI. Další inspektoři byly proškoleni v rámci školení inspektorů k tvorbě ŠVP. 5

6 č Pokračovat ve sbližování programů pro školy, které se týkají otázek trvale udržitelné kvality života a snaží se pro to vytvářet podmínky (program MŠMT pro prevenci sociálně patologických jevů, environmentální program MŽP a další) pokračovat s programem prevence soc. patologických jevů, do roku 2003 dosáhnout obdobného výsledku u environmentálního programu V roce 2005 byla z iniciativy MŠMT ustavena pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která zpracovává Národní program udržitelného rozvoje. MŠMT v roce 2005 podpořilo projekty neziskových organizací k environmentální výchově částkou přes 10 mil. Kč. Z ESF bylo na projekty EVVO rozděleno přes 50 mil Kč. MŠMT podporuje rozšiřování sítí škol s vlastním ekologickým programem. V roce 2005 bylo do těchto sítí zapojeno na 3 tisíce mateřských, základních a středních škol. Akční plán Státního programu EVVO na období byl v resortu MŠMT rozpracován, schválen a je plněn. Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO byl vypracován Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který obsahuje i tvorbu školního vzdělávacího programu a tematiku podpory zdraví v rámci udržitelného rozvoje. č Rozšiřovat pravidelně informace o programu podpory zdraví do sítě škol v ČR prostřednictvím zavedených tištěných periodik a webových stránek, vlastní časopis do roku 2004 Podpora zdraví je součástí kurikulární reformy a všech navazujících aktivit, spojených s jejím zaváděním (viz ). Informace jsou zveřejněné na webových stránkách MŠMT, stejně jako jsou adekvátní informace obsaženy ve Věstníku MŠMT 6

7 Webové stránky Významný způsobem pro šíření informací o podpoře zdraví jsou webové stránky MŠMT a jeho přímo řízených organizací, portály, které MŠMT a přímo řízené organizace zřizují na podporu kurikulární reformy a weby dalších organizací. Odborné časopisy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (např. oddíl základní školství oblasti základního vzdělávání - výchova ke zdraví). Metodický portál - jeho cílem je pomoci pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělávání při zavádění rámcových vzdělávacích programů do praxe. Výzkumný ústav pedagogický v Praze Školský vzdělávací a informační portál Státní informační politika ve vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Institut pedagogicko-psychologického poradenství Česká školní inspekce Národní institut dětí a mládeže Věstník MŠMT - měsíčník, autorizované informace vydávané MŠMT V příloze Učitelských listů vychází 10 částí seriálu Průvodce výchovou ke zdraví (4 části 2005, 6 částí 2006), zpracovávaných autory vzdělávací oblasti výchovy ke zdraví RVP ZV a RVP GV. Zpravodaj Pedagogicko psychologické poradenství (vydává IPPP) Další odborné časopisy Záštita ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Semináře DVPP pořádané NNO nebo dalšími organizacemi např. Fórum výchovy ke zdraví V roce 2005 Ministryně školství opět převzala osobní záštitu nad vyhlášením celorepublikové výtvarné soutěže pro žáky škol s uměleckým zaměřením o nejlepší plakát na téma Prevence HIV/AIDS. Soutěž bude vyhlášena u příležitosti Světového dne boje proti AIDS. K vyhlášení soutěže vedla snaha o zapojení co největšího počtu mládeže do prevence a boje proti AIDS. Statistiky totiž ukazují, že nárůst HIV infekce je převážně v řadách mladých lidí. Tato soutěž je určena pro školy všech stupňů s uměleckým zaměřením. Ministryně školství převzala osobní záštitu nad projekty Slavnosti sportu a zdraví (Brno) a ME žáků ve fotbale. 7

8 Mediální podpora vybraným projektům Komplexní výukový program péče o zubní zdraví Zdravé zuby, který je primárně určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Projekt byl MŠMT doporučen k zařazení do výuky na I. stupni všech základních škol v ČR. Program se daří realizovat na školách už pátým rokem a je určen všem dětem mladšího školního věku. Je systematicky připraven podle věkových zvláštností dětí příslušné věkové kategorie a na webu MŠMT je zveřejněna tisková zpráva. Další akce, na které MŠMT každoročně spolupracuje, je kampaň Červená stužka Pomoz i Ty v boji proti AIDS. Červená stužka (angl. "Red ribbon") je mezinárodním symbolem uvědomělosti a informovanosti ve vztahu k problematice HIV/AIDS, což vysvětluje i její začlenění do loga jak Světového programu boje proti AIDS, který má zkratku UNAIDS (angl. United Nations Joint Programme on HIV/AIDS), tak i českého Národního programu boje proti AIDS. Červená stužka bývá běžně k vidění na klopách sak nebo na jiných částech oděvů jako symbol solidarity a spoluúčasti s lidmi infikovanými virem HIV. Tato kampaň byla spojena s veřejnou sbírkou na provoz Domu světla (zařízení pro HIV pozitivní a nemocné AIDS) a na preventivní činnost. Ministerstvo vnitra Dílčí úkol č č Zajistit, aby nejméně 50 % dětí mělo příležitost zařadit se do mateřských škol podporujících zdraví a 95 % do základních škol podporujících zdraví Připravit a realizovat začlenění státní správy a samosprávy na úrovni krajů do odpovědností při koordinaci aktivit ve prospěch rozšiřování počtu škol (ZŠ a MŠ), které se na jejich území budou programově orientovat na podporu zdraví. Odpovědnost: MV, územní samosprávné celky do konce roku 2003, aby již v roce 2004 převzali plnou zodpovědnost; v dalším období ( ) všechny aktivity opakovat a obnovovat. Úsek veřejné správy Ministerstva vnitra informuje o úkolech Programu Zdraví 21 pouze zprostředkovaně na poradách ředitelů krajských úřadů. K tomuto úkolu byla ve Zprávě za rok 2004 uplatněna připomínka na změnu gesce. Chod základních a mateřských škol lze ovlivňovat buď formou doporučení krajským úřadům, které jsou jejich zřizovatelem nebo prostřednictvím zákonných norem, jejichž tvorba náleží do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pro doplnění uvádíme, že od roku 1999 probíhá na základních a středních školách výuka tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí. Tato výuka je realizována na základě Pokynu MŠMT, od roku 2003 se vyučuje v rozsahu 6 hodin v každém ročníku a vzhledem k obsahovému zaměření rovněž přispívá k upevňování a ochraně zdraví. 8

9 Ministerstvo zdravotnictví Dílčí úkol č č Zajistit, aby nejméně 50 % dětí mělo příležitost zařadit se do mateřských škol podporujících zdraví a 95 % do základních škol podporujících zdraví Pokračovat v koordinaci a obnovování sítě certifikovaných ŠPZ (modelové školy, příklady dobré praxe) s perspektivou přenosu jejich koordinace z centra na kraje Odpovědnost: MZ Pokračuje koordinace a rozvoj sítě certifikovaných ŠPZ z centra (SZÚ) jako základní předpoklad strategie rozšiřování podpory zdraví do škol ČR. ŠPZ přijaté do sítě se dále vzdělávají v poznatcích a dovednostech podpory zdraví; - Byl uskutečněn dvoudenní seminář ŠPZ Učíme se navzájem na téma Výchova ke zdraví ve školních vzdělávacích programech ŠPZ. Cílovou skupinou byli představitelé ŠPZ moravského regionu. Hostitelskou organizací byla ŠPZ / ZŠ Vsetín-Luh ve spolupráci se SZÚ v květnu Repliku semináře pro český region uspořádala ŠPZ / ZŠ v Příbrami v říjnu Byl uskutečněn úvodní seminář pro skupinu základních škol, které projevily zájem vstoupit do sítě ŠPZ v roce 2005, počet účastníků: 21 pedagogů (duben 2005). ŠPZ evaluují a inovují svoje školní projekty; - Většina základních škol v síti ŠPZ (celkem 79) měla za úkol pracovat na inovaci svých ukončovaných školních projektů podpory zdraví na základě auto-evaluace jejich plnění. Tento proces byl vyhodnocen pro celou zúčastněnou skupinu a výstup publikován v Příloze Ratolesti Učitelských listů duben 2005 (Cyklický proces rozvoje školy podporující zdraví). - K auto-evaluaci ŠPZ jsme vyvinuli dva samostatné nástroje: INDI 9 pro ZŠ a INDI MŠ pro MŠ. Původní nástroj INDI 9 k evaluaci plnění zásad českého modelu ŠPZ a převzatý nástroj INDI 12 k evaluaci plnění zásad evropského modelu ŠPZ byly použity standardně ve všech ŠPZ, které inovovaly svůj projekt (79 ZŠ). Mateřské školy začaly používat nástroj INDI MŠ od šk. roku , na jehož počátku prodělaly zaškolovací seminář. Seminář byl uskutečněn v replikách na čtyřech místech: v Ostravě, Brně, Praze a Plzni pro čtyři regionálně odpovídající skupiny MŠ. - Všechny mateřské školy v síti ŠPZ začaly ve šk. r pracovat podle inovovaných školních projektů na základě nového modelu podpory zdraví v MŠ, (Kurikula podpory zdraví v MŠ), který obsahuje již i formální kurikulum podpory zdraví. - 9

10 ŠPZ začínají aplikovat státní rámcový vzdělávací program (RPPV-PV pro MŠ a RVP-ZV pro ZŠ) na svůj školní program pomocí modelového programu podpory zdraví; - Implementace RVP-ZV do školních vzdělávacích programů prošla do konce r etapou pilotního ověřování v celém státě, na němž se podílí i několik ZŠ v síti ŠPZ. - Implementace RVP-PV do školních vzdělávacích programů MŠ již byla uskutečněna a tyto první ŠVP jsou ve stadiu ověřování v MŠ v síti ŠPZ. zvyšuje se počet škol, které mají zájem přihlásit se do programu; - V roce bylo přijato celkem 8 nových základních škol do sítě ŠPZ a 3 mateřské školy. 21 ZŠ, které podaly přihlášku, bylo vyškoleno v dubnu Novinkou je zájem středních škol a učilišť. Byla přijata první Střední zdravotní škola V 1. pololetí podalo přihlášku 5 ZŠ a 2 MŠ. SZÚ zabezpečuje činnost týmu národní koordinátorky ŠPZ v uvedeném směru. Připravit a realizovat začlenění státní správy a samosprávy na úrovni č krajů do odpovědností při koordinaci aktivit ve prospěch rozšiřování počtu škol (ZŠ a MŠ), které se na jejich území budou programově orientovat na podporu zdraví. Odpovědnost: MV, územní samosprávné celky do konce roku 2003, aby již v roce 2004 převzali plnou zodpovědnost; v dalším období ( ) všechny aktivity opakovat a obnovovat. Plnění úkolu zdržel následující problém: Koordinace na regionální úrovni je závislá na tom, na jakou infrastrukturu bude navazovat. Vzhledem k tomu, že původně měla touto infrastrukturou být síť pedagogických center přímo zřizovaných MŠMT, což bylo zmařeno aktem zrušení této sítě v resortu školství, museli jsme hledat a dohadovat nové možnosti. Ty nebyly nalezeny v resortu školství, kam je nakonec nutné podporu zdraví ve školách umístit, ale zpět v původním garantujícím resortu zdravotnictví, v síti KHS a ZÚ, které jsou přímo zřizovány MZ ČR. V tomto rámci byla v r zahájena příslušná jednání na půdě MZ ČR. Během roku 2005 došlo postupně ke třem jednáním na půdě MZ ČR s pracovníky v oblasti veřejného zdraví a podpory zdraví z KHS a ZÚ jednotlivých krajů. Ve spolupráci SZÚ, MZ ČR a KHS + ZÚ byla vygenerována strategie přechodu centrální koordinace podpory zdraví ve školách na koordinaci krajskou. Krajská koordinace bude vycházet z iniciativy zdravotních organizací, ale bude směřovat k dosažení spolupráce zdravotnictví a školství na úrovni politiky kraje. Na základě dohodnuté strategie byla ještě v roce 2005 zahájen proces ustanovení sítě ŠPZ v každém kraji ze stávajících MŠ a ZŠ, které jsou aktuálně certifikovanými členy sítě. Smyslem tohoto aktu je, aby se krajská síť ŠPZ stala přímým partnerem KHS a ZÚ v krajské koordinaci úkolu Zdraví 21 týkajícího se rozšiřování podpory zdraví do škol. V listopadu 2005 byla ustavena první krajská síť ŠPZ ve Zlínském kraji. Připraveno bylo ustavení sítě ŠPZ v kraji: Pardubickém, Vysočina, Jihomoravském, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském a hl.m. Praha. V těchto krajích bylo splněno v 1. a 2. čtvrtletí Ustavení sítě ŠPZ zůstává ještě v 6 krajích k dokončení v roce Přiložena je informace o přebudování centrální koordinace strategie šíření podpory zdraví do škol na koordinaci krajskou (poprvé prezentováno na konferenci NPZ v Poděbradech, ) 10

11 č Implementovat podporu zdraví do škol pomocí státních rámcových vzdělávacích programů - RPPV (MŠ) a RVP (ZŠ), v nichž jsou filozofie a principy programu Škola podporující zdraví a témata podpory zdraví zahrnuty první etapa do začátku implementace 2003 v MŠ a do roku 2004 ZŠ; ověřování a revize v tří až čtyřletých cyklech Indikátory současného stavu plnění: Podpora zdraví je implementována do celostátních rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a mateřské školy v následující podobě: - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP-PV je již schválen MŠMT a je implementován. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP-ZV je ve stadiu ukončení ověřování implementace RVP-ZV do ŠVP v pilotních školách. - Koordinátoři programu ŠPZ, kteří se v předchozí etapě účinně podíleli na tvorbě obou RVP, v současné době pokračují ve spolupráci s VÚP na manuálu školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro ZŠ. - Koordinační tým ŠPZ připravil vlastní metodický materiál specificky zaměřený na to, jak by měla být Výchova ke zdraví pojata v ŠVP. Tento materiál (pod názvem Průvodce Výchovou ke zdrav)í vycházel na 10 pokračování v námi placené příloze Ratolesti podpory zdraví ve školách v měsíčníku Učitelských listů ročníku V rámci dvouletého projektu WHO/UNICEF Kurikulum školy orientované na životní kompetence si Program ŠPZ pro základní školy v předstihu vyzkoušel vlastní cestu, jak aplikovat životní dovednosti (cíle RVP) do školních vzdělávacích programů. Zkušenosti s procesem tvorby školního vzdělávacího programu byly vyhodnoceny. Studie byla prezentována na obou replikách semináře ŠPZ Učíme se navzájem (2005) a účastníkům poskytnuta v tištěné formě. Program ŠPZ pokračuje v kurzech (20 hodin) k metodice Jak si z rámcového programu vytvořit školní program, které jsou pořádány pro zájemce z mateřských škol mimo síť ŠPZ. Těchto kurzů bylo v r uspořádáno celkem na 35 různých místech ČR (převážně v moravských krajích), kterých se zúčastnilo cc 700 ředitelek a učitelek MŠ Byla vyhodnocena druhá část tříletých školních vzdělávacích programů MŠ v síti ŠPZ podle jejich časového pořadí (každá MŠ v síti ŠPZ je povinna předložit SZÚ svůj školní program podpory zdraví, což je od pro ni oficielně závazný program RVP-PV). č Zavést tématiku podpory zdraví a metodiku tvorby školního vzdělávacího programu do programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v pedagogických centrech moduly vypracovány a nabídnuty do roku 2003; v dalších letech se moduly cyklicky zkoušejí, evaluují a revidují do roku

12 Jak bylo uvedeno ve zprávě za rok , Program ŠPZ nabídl v r dva vzdělávací kurzy pro DVPP (ZŠ a MŠ) všem pedagogickým centrům na krajích v r Polovina krajů nabídky využila. V roce 2004 však musela být změněna organizace kurzů v důsledku zrušení Pedagogických center zřizovaných MŠMT v krajích. Po stabilizaci organizace DVPP za nových podmínek, se oba nabídnuté kurzy ŠPZ znovu realizují. Nejvíce je využíván kurz pro mateřské školy k metodice tvorby školního vzdělávacího programu (viz bod výše). Na základě zpráv lektorů ŠPZ byly zpracovány výstupy z realizovaných vzdělávacích kurzů lektory ŠPZ pro MŠ a inovován podle nich program vzdělávacího kurzu DVPP v MŠ na další období (seminář lektorského týmu proběhl v březnu a v červnu 2005). V důsledku posunu harmonogramu RVP byl kurz DVPP pro ZŠ zpracován v souladu s jeho kroky do konce roku Překážka: Realizace tohoto úkolu byla dočasně ohrožena zrušením krajské sítě pedagogických center MŠMT, které nemá zatím vypracován nový systém DVPP. Kraje se mezitím postupně ujaly své nové kompetence v oblasti DVPP. Během r došlo k další stabilizaci řešení a k uskutečnění řady plánovaných kurzů č Vytvořit podmínky pro zavedení výchovy k podpoře zdraví do studijního programu středních pedagogických škol a do pregraduální přípravy učitelů (pro společný základ i pro nové aprobace spojené s novými vzdělávacími obsahy RVP a RPPV) první etapa do začátku implementace 2003 v MŠ a do roku 2004 ZŠ; ověřování a revize v tří až čtyřletých cyklech Nejdále pokročila spolupráce koordinačního týmu SZÚ s PF MU v Brně, která vzala na sebe iniciativu ve svolávání zástupců pedagogických fakult. V r a v r se uskutečnila již tři taková jednání, naposled v prosinci PF Brno jako první připravila k akreditaci pre-graduální studijní program pro aprobaci učitel Výchovy ke zdraví. Akreditace byla fakultě schválena. Ve šk. r již začalo studium podle akreditovaného programu. Další PF se připojují a přijímají řešení podle svých podmínek: Olomouc, Plzeň, Č. Budějovice a Ostrava. Přípravy učebního textu výchovy ke zdraví pro učitele ZŠ se z vlastní iniciativy ujala PF PU v Olomouci. Podobné kroky, které musí proběhnout ve vztahu ke středním a vyšším pedagogickým školám, v nichž jsou připravováni pedagogogové MŠ, ještě nebyly zahájeny. V tomto případě je možné vycházet z pravomocí MŠMT, které má vůči středním a vyšším školám. č Připravit školní inspektory MŠ a ZŠ v celé síti ČŠI na evaluaci programu ŠPZ ve všech třech etapách procesu nárůstu počtu škol podporujících zdraví (ŠPZ v síti, ŠPZ v hnutí, podpora zdraví prostřednictvím RVP/RPPV) Odpovědnost: MŠMT 2003 indikátory evaluace ŠPZ a první cyklus kurzů, 2004 opakování pro nové inspektory, 2005 souhrnná inspekční zpráva 12

13 Předcházející zkušenosti ze dvou dvoudenních kurzů pro ČŠI (zvlášť ZŠ a MŠ), které v roce uskutečnili koordinátoři ŠPZ, aby inspektory seznámili se základy programu podpory zdraví ve škole, byly vyhodnoceny a staly se podkladem pro vytvoření programu kurzu v rámci dalšího vzdělávání pro širší okruh inspektorů ČŠI. V r (říjen 2004, březen 2005 a červen 2005) byl uskutečněn společný kurz 3x3dny (celkem 60 hodin) pro skupinu inspektorů ČŠI, vždy dvou za každý kraj, jednoho pro ZŠ a jednoho pro MŠ. Tématem byla Škola podporující zdraví a rozšiřování podpory zdraví do škol. Kurz pořádala ČŠI a lektorovali členové koordinačního týmu a lektoři ŠPZ ze škol s dobrou praxí.. Absolventi obdrželi osvědčení pro činnost konzultanta ČŠI v oblasti podpory zdraví na základě závěrečného písemného zpracování praktického úkolu v oblasti evaluace. Kurz byl účastníky vyhodnocen jako přínosný a vyjádřena potřeba pokračovat dalším ročníkem. Koordinátoři ŠPZ po konzultacích s týmem odborníků ze sítě ŠPZ ZŠ a MŠ spolupracovali s ČŠI na návrhu evaluačních kritérií a indikátorů k hodnocení kvality podpory zdraví ve školách a výchovy ke zdraví v souladu s RVP-ZV a RVP-PV. č Rozvíjet poznatky v oblasti podpory zdraví ve škole jako součást mezioborové vědecké disciplíny, zabývat se evaluací efektivity programu podpory zdraví ve školách a výzkumným řešením problémů teoretických i z praxe škol, zvláště ŠPZ pokračovat s programem prevence soc. patologických jevů, do roku 2003 dosáhnout obdobného výsledku u environmentálního programu Pokračujeme ve výběru vhodných evaluačních a výzkumných nástrojů; jeden z vybraných Škola podporující zdraví škola přátelská dětem, který vydala WHO 2003, byl v r adaptován z angličtiny do češtiny. Tomuto nástroji byla věnována Příloha Učitelských listů 10, jako předběžná informace pro školy před zveřejněním celého manuálu s formulářem dotazníku. Koordinačnímu týmu ŠPZ/SZÚ byl ve výběrovém řízení NPZ MZ 2004 schválen 2. rok NPZ na téma: Efektivita podpory zdraví ve školách podporujících zdraví. Proběhla autoevaluace v 79 ŠPZ-ZŠ nástrojem vyvinutým pro tento účel (INDI 9). Ze strany SZÚ byla každé zúčastněné ŠPZ poskytnuta deskripce jejích charakteristik a porovnání jejích výsledků s celým souborem. Výsledky přispěly k poznání o tom, které zásady ŠPZ se škole daří plnit kvalitněji a které méně. Na podzim 2005 byl ve spolupráci se ZÚ proveden sběr dat dotazníku HBSC (Health Behaviour of School Aged Children, WHO) v stejném designu jako opakovaná celostátní šetření u běžné populace ČR v 5., 7. a 9. ročníku ZŠ-ŠPZ. následně byla provedena jejich statistická deskripce. Projekt získal hodnocení 1 projekt s vynikajícím plněním. Dalším krokem v šetření HBSC bude datové porovnání souboru dětí ŠPZ a souboru populace ČR. Z předběžných srovnání obou souborů na základě rozložení četností, se ukázaly výsledky ve prospěch dětí souboru ŠPZ ve velmi závažných položkách jako je kuřácký status nebo spokojenost se školním klimatem. 13

14 V dubnu 2005 byl učitelům ŠPZ rozeslán Zdravotní dotazník, který je vybaven doprovodným programem pro vyhodnocení individuálních rizik. Navracející se dotazníky byly vyhodnocovány a výsledky návazně zasílány probandům individuálně. Kromě toho byly údaje zdravotního dotazníku zpracovány statisticky pro celou skupinu učitelů ŠPZ a její podskupiny V roce 2006 budou skupinové výsledky zveřejněny. č Pokračovat ve sbližování programů pro školy, které se týkají otázek trvale udržitelné kvality života a snaží se pro to vytvářet podmínky (program MŠMT pro prevenci sociálně patologických jevů, environmentální program MŽP a další) pokračovat s programem prevence soc. patologických jevů, do roku 2003 dosáhnout obdobného výsledku u environmentálního programu Program ŠPZ byl v r přijat za člena občanského sdružení SKAV (Stálá konference asociací činných ve vzdělávání. o.s.), které je prostředím, v jehož rámci členské organizace komunikují, spolupracují a projednávají společná stanoviska ke krokům legislativy a exekutivy v oblasti vzdělávání. V červnu 2005 byl zahájen uzší kontakt s obč. sdružením Tereza, které vytváří koncepci environmentálního programu EKO-ŠKOLA a přeje si spolupracovat s Programem podpory zdraví ve škole. Podobný kontakt byl již dříve navázán s programem Začít spolu a Čtením a psaním ke kritickému myšlení. ŠPZ jednotlivé školy i koordinační tým - spolupracují v rámci WHO CZ a Zdravých měst na projektu Bezpečná škola (konference v Kroměříži v květnu 2005) a na projektu proti obezitě. č Rozšiřovat pravidelně informace o programu podpory zdraví do sítě škol v ČR prostřednictvím zavedených tištěných periodik a webových stránek, vlastní časopis do roku 2004 Poznámka:Koordinátoři ŠPZ zajistili vydávání periodických informací o ŠPZ prozatím prostřednictvím renomovaného měsíčníku Učitelské listy. V Učitelských listech si program ŠPZ může ve své režii publikovat nezávislou přílohu ŠPZ. Vydávání příloh bylo realizováno poprvé v ročníku 2002/03 s velmi dobrým ohlasem jak ze ŠPZ, tak škol mimo síť ŠPZ. Příloha má název Ratolesti podpory zdraví ve škole po bývalém časopise ŠPZ, který se jmenoval Ratolest. V ročníku 2004/05 Učitelských listů byly pravidelně publikovány monotematické čtyřstránkové přílohy Ratolesti a příležitostné jednostránkové rubriky. V ročníku 2005/06 byl v příloze UL Ratolesti publikován desetidílný seriál Průvodce Výchovou ke zdraví pro ZŠ. Financování příloh s uvedeným seriálem bylo podpořeno z prostředků NPZ MZ ČR a SZÚ (viz bod zprávy výše). Základní informace o programu ŠPZ jsou součástí webových stránek SZÚ. Koordinační tým ŠPZ připravuje novou verzi webových stránek ŠPZ, která měla být zveřejněna v listopadu 2005, avšak zatím je v etapě přípravy. 14

15 K uspokojení zájmu pedagogické veřejnosti o rozebrané náklady obou základních manuálů ŠPZ pro ZŠ a pro MŠ jsme přijali nabídku nakladatelství Portál o dotisk obou manuálů v aktualizovaných verzích předešlých vydání. Vydání dotisků bylo sjednáno na 1. pololetí Oba rukopisy jsme odevzdali do konce roku Aktualizovaný dotisk rukověti pro MŠ: Havlínová M., Vencálková E. a spol.: Kurikulum podpory zdraví v MŠ již vyšel v únoru Aktualizovaný dotisk rukověti pro ZŠ: Havlínová M. a spol., Program podpory zdraví ve škole je v ediční nabídce nakladatelství Portál ohlášen rovněž na 1. pololetí Překážka: nedostatek finančních prostředků nedovoluje dlouhodobě počítat se stálou dotací na vydávání jakékoliv formy periodika, čímž je ohrožena i taková nenáročná forma jako je příloha měsíčníku Učitelské listy, jejíž cena je stanovena čistě na krytí jejího tisku. Dílčí úkol č č Odpovědnost: Zavázat alespoň 10% středních a velkých firem k dodržování principů zdravé společnosti/firmy Zpracovat návrh zákona o pracovně lékařské péči MZ Návrh zákona byl v SZÚ zpracován, nicméně jeho další osud a realizace není příliš nadějná. Pracovně lékařská péče bude pravděpodobně řešena jiným způsobem (kupř. zákonem o lékařské péči). č Zpracovat Národní program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Odpovědnost: MZ V dané oblasti v současnosti platí Národní akční program BOZP na léta Zpracovat kritéria a indikátory programu podpory zdraví ve smyslu č dokumentů a strategie SZO a EU Odpovědnost: MZ Byla dokončena příručka Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti s komentářem, která byla publikována na stránkách CPL SZÚ, MZ ČR portálu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (www.bozpinfo) a též v edici AHEM pod číslem 2/2005. Tato příručka slouží k zavádění podpory zdraví na pracovišti a k hodnocení podniků podporujících zdraví. Její součástí je též Dotazník pro sebehodnocení sloužící k rychlému zhodnocení kvality péče o zdraví zaměstnanců v organizaci. Příručka byla vypracována na základě mezinárodní spolupráce s Evropskou sítí podpory zdraví na pracovišti /ENWHP/, s jejichž souhlasem byl text přeložen a opatřen komentářem. 15

16 Bylo také zajištěno umístění české verze Dotazníku pro sebehodnocení na webových stránkách ENWHP. V rámci mezinárodní spolupráce našeho centra s Evropskou sítí podpory zdraví na pracovišti bylo dohodnuto působení NCO / National contact office/ pro ČR a spolupráce na projektu. Move Europe, který se zabývá problematikou podpory zdraví stárnoucích pracovníků. Ke zkvalitnění metodiky přispělo i řešení projektu podpory zdraví v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví Projekty podpory zdraví číslo Snížení rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění intervenčními programy řešitelky PhDr. Vlasty Blažkové. V únoru a v březnu 2005 jsme oslovili celkem 54 podniků se žádostí o spolupráci na hodnocení Kritérií a jejich využitelnosti v praxi. 44 z nich byly podniky oceněné certifikátem Bezpečný podnik. Na naši výzvu ke spolupráci reagovalo 29 podniků, z nichž 9 projevilo zájem o plnění projektu podpory zdraví na pracovišti. Do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2006 se přihlásilo 11 organizací, v kterých v současné době probíhají audity podle příručky Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti. Projednat a vybrat vhodné podniky pro přípravu a realizaci pilotních č studií GP-HESME na úrovni ČR a krajů a č Oslovit podniky nositele ocenění Bezpečný podnik Odpovědnost: MZ V dubnu 2005 byl MZ ČR vyhlášen první ročník soutěže Podnik podporující zdraví roku 2005, jehož garantem je SZÚ. Do soutěže se přihlásilo 10 podniků, ve kterých byly provedeny audity ve spolupráci s pracovníky KHS a ZÚ. Na základě výsledného ohodnocení byla devíti z přihlášených firem předána ocenění Podnik podporující zdraví 1.,2. a 3.stupně. 1. cenu získala a.s. Česká rafinérská (zpráva na stránky CPL). V listopadu 2005 byl vyhlášen 2.ročník soutěže Podnik podporující zdraví. V listopadu 2005 byla vytvořena na webových stránkách CPL samostatná rubrika Podpora zdraví na pracovišti, kde jsou kromě metodických materiálů uveřejňovány i aktuální informace z této oblasti. č Průběžně hodnotit regionální pilotní studie GP-HESME a případné dotváření a doplnění kritérií a indikátorů programů podpory zdraví Odpovědnost: MZ Regionální aktivity jsou sledovány a hodnoceny. Kromě běžných činností proběhl v červnu 2005 k tomuto tématu na SZÚ seminář. Na tomto semináři byla také domluven rámcový systém spolupráce v hygienické službě (gestorem této spolupráce je MZ). Kritéria a indikátory programy podpory zdraví jsou souběžně dotvářeny nejen při jejich používání k hodnocení konkrétních organizací, ale také v rámci dalšího vzdělávání pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví, zdravotních ústavů a personalistů podniků. Ověřit referenční ukazatele výkonnosti řízení zdraví, prostředí a č bezpečnosti při práci umožňující srovnání mezi podniky stejného průmyslového odvětví případě mezi kraji nebo městy, včetně návaznosti na místní komunitní programy. 16

17 Odpovědnost: MZ Viz příručka Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti s komentářem, bod Podporovat propojení podpory zdraví, péče o zdraví a bezpečnost při č práci a vytvoření komplexního a koordinovaného systému řízení a edukace v této oblasti, včetně vytváření vhodných psychosociálních podmínek práce, za účasti organizací zaměstnavatelů, odborů, zdravotních pojišťoven, státní a veřejné správy a nevládních organizací, aby využití dostupných finančních prostředků bylo optimální. K tomu by měly napomoci i návrhy na zákonné úpravy v daňové oblasti, které budou více než v současnosti rozvíjet ochranu a podporu zdraví a posilovat vazby zdravotního, nemocenského a úrazového pojištění na zvýšení stimulace a motivace podniků. Odpovědnost: MZ SZÚ ke splnění tohoto bodu kromě jiného v roce 2005 zahájil přípravu vzdělávacího kurzu Podpora zdraví na pracovišti, který byl naplánován v 6ti jednodenních modulech.od dubna do června byly uskutečněny již 3 moduly. Na základě zhodnocení pilotních studií GP-HESME a splnění úkolů v č předcházejících bodech budou nabídnuty programy podpory zdraví dalším podnikům. Činnost bude zaměřena tak, aby se do roku 2015 nejméně 10 % středních a velkých podniků zavázalo dodržovat principy zdravé společnosti/firmy Odpovědnost: MZ SZÚ nabízí programy pro podnik podporující zdraví všemi dostupnými prostředky včetně Internetu. č Zlepšovat podmínky pro zdravotnické pracovníky z hlediska prevence nemocí z povolání a vysoké psychické zátěže Odpovědnost: MZ V této oblasti vykazovalo SZÚ, CPL v roce 2005 běžnou konzultační činnost bez speciálních výstupů. 17

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DO ROKU 2015 BY OBYVATELÉ MĚLI MÍT VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÍT VE ZDRAVÝCH SOCIÁLNÍCH I EKONOMICKÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DOMA, VE ŠKOLE, NA PRACOVIŠTI I V MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍ

Více

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 ( Schválený na 13. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 23.2.2007 ) - únor 2007 - Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Closing the gap Podpora zdraví do škol ČR PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Podpora zdraví do škol Východiska vychází z celoevropské vzdělávací politiky to, co přispívá

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2017 2018 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 13. prosince 2016 Úvod Národní akční program (NAP)

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Č. j.: MSMT-6237/2014 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Metodický výklad výzvy č. 53 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Inovace dějepisného kurikula v RVP G aktuální stav řešené problematiky Mgr. Aleš Franc, seminář v Telči, 7.-

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha PhDr. Stanislava Krčková

SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha PhDr. Stanislava Krčková * SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha 16. 2. 2012 PhDr. Stanislava Krčková Zákon umožňuje změnu RVP, nikde však není definováno, podle jakých pravidel by mělo ke změnám docházet. REVIZE není

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Jaroslav Fidrmuc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Jaroslav Fidrmuc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Jaroslav Fidrmuc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝVOJ TECHNOLOGIÍ Moorův zákon: Klíčové parametry ICT se každých 18 měsíců dvojnásobně zlepšují (počet tranzistorů

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR

Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR Kateřina Vlčková Jak bude vypadat nová struktura hierarchie dokumentů určujících co, kdy, koho, proč, jak, za jakým účelem, za jakých podmínek a s jakými výsledky

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. : 6 406/2010-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu 233510 Materiál byl předložen na základě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1.

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně Dokument MŠMT č.j.: 26 582/2006-25 Vyhlášení rozvojového

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více