Díky této podpoře se mateřským

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Díky této podpoře se mateřským"

Transkript

1

2 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Kroky vpřed a kroky vzad Přestože v období první republiky zůstaly mateřské školy mimo školskou soustavu v pravomoci obcí a měst a jejich rozvoj do značné míry závisel na místní samosprávě, nacházely vesměs všeobecné porozumění a podporu, a to zejména v pohraničních oblastech, kde menšinové školy spadaly pod správu obecných škol. DOC. PHDR. EVA OPRAVILOVÁ, CSC. Díky této podpoře se mateřským školám podařilo položit základy solidní práce s dětmi, založené na zdokonalení a zvědečtění výchovně-vzdělávací činnosti a zároveň podmíněné zvýšenými nároky na přípravu a vzdělání učitelek. I Krutý zásah do nadějného vývoje K existovalo v českých zemích 1587 mateřských škol s dětmi. Mnichovský diktát v roce 1938, okupace v roce 1939 a druhá světová válka znamenaly krutý zásah do nadějného vývoje. Odtržením pohraničí od Československé republiky bylo zrušeno přes 50 % státních, továrních a spolkových škol a téměř 92 % škol Matice školské v pohraničí. V protektorátu byl vydán zákaz zřizování českých mateřských škol a jejich fondy byly využity ke zřizování německých mateřských škol. Německé učitelky byly zařazeny do platových stupňů spolu s učiteli obecných škol, zatímco učitelky českých mateřských škol byly převedeny do platových stupňů provozních zaměstnanců. Německé mateřské školy se měly stát nástrojem germanizace a jejich nadstandardní vybavení mělo lákat děti z českých rodin. K zůstalo na českém území 580 mateřských škol (zhruba třetina z původního počtu). Poté nastalo násilné přerušení rozvoje a po celé válečné období trvaly velice ztížené a omezené pracovní podmínky. Konec druhé světové války byl nadšeně přijat jako příslib šťastné budoucnosti a obnovení Československé republiky se stalo výzvou nejen k pokračování reformních záměrů, ale i k uskutečnění dalších nových vizí. I Poválečná perspektiva předškolního vzdělávání Prvořadým úkolem v překonání důsledků okupace se stalo obnovení sítě mateřských škol. K bylo v českých zemích 921 mateřských škol. K jich existovalo již 2215 a vysoké tempo růstu v dalších letech pokračovalo podle toho, jak rychle stoupalo procento zaměstnaných žen-matek. Perspektiva mateřských škol se zdála jasná a zároveň se jevila veliká potřeba pracovnic. V Dekretu prezidenta republiky č. 132 o vzdělání učitelstva ze dne 27. října 1945 bylo stanoveno: Učitelé škol všech stupňů a druhů nabývají vzdělání na pedagogických a jiných fakultách (odděleních) vysokých škol. Zákonem č. 100 ze dne 9. dubna 1946 byly při všech univerzitách v českých zemích a na Slovensku zřízeny pedagogické fakulty. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity slavnostně zahájila svou činnost 15. listopadu Mezi zapsanými 4896 posluchači byli i kandidáti učitelství na školách mateřských. Do seznamu přednášek si zapsali především obecnou pedagogiku, pedagogiku a didaktiku školy mateřské, dějiny předškolní pedagogiky, seminář předškolní výchovy, četbu klasiků předškolní výchovy a praxi na škole mateřské v rozsahu 6 hodin týdně. Vyučujícími byli známí odborníci z předválečného období, myšlenkově spjatí s reformním hnutím, v němž se podíleli na pokusném školství a sebevzdělávacím úsilí učitelek. Věřilo se, že požadavek vysokoškolského vzdělání, vyjádřený v rezoluci sjezdu učitelstva již v roce 1908, je konečně naplněn. Tempu růstu předškolních zařízení vysokoškolská příprava na pedagogických fakultách nestačila. Nedostatek učitelek hned na počátku omezil délku studia na jeden rok. Jako přechodné řešení vznikaly také krátkodobé šestitýdenní kurzy, z nichž vycházely kvalifikované učitelky šestinedělky. V roce 1950 byly pedagogické fakulty zrušeny a vzdělávání učitelek mateřských škol společně s přípravou učitelů obecných škol bylo převedeno na střední odborné školy (čtyřletá pedagogická gymnázia s maturitou). 18

3 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Co přinesl projekt Informatorium školy mateřské Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum v Novém Jičíně realizovalo tříletý projekt Informatorium školy mateřské, který vyvrcholil březnovou dvoudenní konferencí v Ostravě. Probíhal od dubna 2010 do března letošního roku a během tří let se uskutečnilo celkem 114 vzdělávacích aktivit pro 2500 účastníků projektu. MGR. ILONA FIURÁŠKOVÁ Individuální projekt Informatorium školy mateřské (IŠM) byl určen cílové skupině pedagožek mateřských čtyř krajů: Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. V době zahájení projektu byly realizovány metodické semináře, na nichž byl projekt představen. Následně se mateřské školy se zájmem o účast v projektu hlásily zasláním motivačního dopisu s uvedením vize MŠ a očekávaných přínosů projektu pro její naplňování. I Zaměření a cíl projektu Projekt byl zaměřen na podporu implementace kurikulární reformy v mateřských školách, prohloubení profesionality učitelek MŠ i změnu vzdělávacích strategií tak, aby se zvýšila kvalita předškolního vzdělávání, prohloubila se individualizace práce s dítětem a podpořil se rozvoj jeho základních klíčových kompetencí pro úspěšné začlenění do školního i společenského života. Z vícetřídních zařízení (MŠ) se zapojovaly dvě účastnice ředitelka (nebo vedoucí učitelka) a učitelka; z jednotřídek zpravidla jedna z nich. Cílem projektu bylo podpořit implementaci kurikulární reformy v mateřských školách, a to zejména zvýšením schopností a dovedností pedagogických pracovníků MŠ, které povedou ke zlepšení práce s individualitou dítěte. Především se jedná o: zvýšení schopností a dovedností MŠ v oblasti osobnostního rozvoje a sociálních kompetencí; vybavení pedagogů MŠ pedagogickými kompetencemi potřebnými k cílenému rozvoji individuality dítěte, schopností a dovedností dětí vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky; vytvoření nástrojů pro podporu implementace ŠVP a částečným ověřením v praxi. Účastnice pak absolvovaly všechny základní vzdělávací programy projektu: Emoční a sociální rozvoj osobnosti (rozsah 16 h) Osobnostní sociální výchova v MŠ (32 h) Týmová práce (20 h) Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV (32 h) Mezi volitelné programy patřily: Pedagogická diagnostika pro MŠ (8 h) Využití typologie MBTI v MŠ (25 h) Regionální setkání učitelek předškolní výchovy aneb Čteme s nečtenáři (8 h) Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti (8 h) (nadané dítě) Ilustrace práce s dětmi v MŠ (4 h) praktické ukázky přímé práce s dětmi v MŠ Regionální setkání učitelek PřV aneb Hodnoticí aktivity v MŠ (8 h) Uskutečnily se i programy výběrové: Komunikace pro učitelky MŠ (48 h) VTI Komunikace s rodiči v MŠ (12 h) VTI Alternativy dobré praxe v MŠ (14 h) (exkurze do mateřských škol, které pracují podle zajímavého/výjimečného školního vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP PV; exkurze proběhly v MŠ Beruška Frýdek-Místek, MŠ Čeladenská beruška, Čeladná, a MŠ Montessori Kladno) Letní škola předškolní výchovy (40 h) Letní škola PřV Na cestě ke kvalitě MŠ (40 h) Informatorium školy mateřské (12 h) závěrečná konference s tvořivými dílnami Pro absolventy základních kurzů pak byly k dispozici vzdělávací programy rozšiřující: Emoce v MŠ (16 h) Pedagogická diagnostika pro MŠ supervize (6 h) Osobnostní sociální výchova (16 h) Týmová práce a komunikace (16 h) Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (24 h) Kompetentní učitelka MŠ (32 h) Celkem bylo realizováno 114 vzdělávacích programů, z toho 22 jedinečných, opakovaných v jednotlivých krajích pro 1 2 skupiny účastníků. I Praktické výstupy projektu IŠM Projekt zahrnoval ucelený systém vzdělávacích aktivit, které byly koncepčně provázány. Začínaly sebepoznávacími a seberozvojovými vzdělávacími programy, na ně navazovaly programy profesně a odborně orientované. Osobnostně zaměřené 22

4 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Hra a interiérové fotografování V květnovém čísle Poradce jsme se věnovali fenoménu fotografie v koncepci předškolní výuky. V tomto příspěvku na dané téma plynule navážeme a zaměříme se na další zajímavé možnosti tohoto digitálního média, především pak na komunikaci obrazem prostřednictvím inspiračního zadání výukového celku pro děti mateřských škol. PHDR. JAN ŠMÍD, PH.D. Nejprve se budeme věnovat modelové autorské parafrázi divadelní scény a jejímu fotografickému záznamu. Neopomineme však ani otázky motivace a následné reflexe. I ešení tématu: Divadlo Následující téma a jeho realizace je poněkud náročnější na koordinaci času a dětí ve skupině, vyžaduje velké nasazení učitele a přípravu většího množství materiálu a pomůcek. Smyslem je na základě hry jakožto principu objevování poskytnout dětem informace o různých formách divadelních instalací, o divadle jako fenoménu a seznámit je s principem redukovaného prostoru prostřednictvím krabice. Na začátku stojí výběr motivačních barevných snímků divadelních scén (dětem je v rámci motivace či předmotivační fáze před samotnou tvorbou ukazujeme na počítači nebo interaktivní tabuli) při výběru klade pedagog důraz na světlo, barevnost, komplikovanost, kompozici, výstavbu prostoru (příklady zdrojů obrazového materiálu: Veletržní palác v Praze stálá expozice; zadat pojmy Theater, Theater backdrop, Theater curtain, Theater mask; popř. lite ratura: P. Rezek: T lo, v c a skute nost filozofická východiska teorie divadla a scénografie). Potřebný materiál a pomůcky: a) kartonová krabice (např. od bot či jiného zboží, event. samostatné kartonové desky pro vytvoření vymezeného prostoru divadelní scény); b) zbytky kartonů a papírů v jemných odstínech barev (nikoli výrazných); c) roličky od papírových utěrek; d) potravinové fólie; e) zbytky látek; f) jemné plastové fólie (kusy barevných PET lahví jako filtry k osvětlení); g) vata; h) pauzovací papír; i) alobal; j) vodové barvy, temperové barvy; k) zbytky různých materiálů dřevo, plech, špejle atd. Výtvarně-fotografickou etudu řešíme jako skupinovou práci do vymezeného prostoru krabice, s dětmi komponujeme materiálově alternativní přepis reálné divadelní scény prostřednictvím hry a různých materiálů v duchu originální předlohy. Kritéria pro řešení modelu scény (pro větší děti): věrnost autorské parafráze, autenticita nasvícení a světla ve scéně, kompoziční plány, měřítko, proporce prostoru, barevnost. Na konci činnosti si ukážeme výchozí divadelní scénu a porovnáme ji s divadelní scénou skupinově vytvořenou dětmi. Dále potřebujeme několik malých světélek (lampiček, bodovek, baterek) na autentické nasvětlování modelu (makety) a výše zmíněné části barevných PET lahví jako filtry k osvětlení. K vlastnímu fotografickému záznamu využíváme fotoaparát se stativem, popř. se spokojíme s opěrkou židle či stolkem na zafixování rukou s fotoaparátem, abychom docílili ostrosti fotografie. Nastavujeme delší expoziční dobu pro dosažení bezvadné ostrosti a kvalitní světelnosti snímku. Fotografický záznam realizujeme bez použití blesku, pouze nasvícením zdroji umělého osvětlení. I Motivace, vymezení tématu i následná re exe Motivace zadání, realizace vlastní představy podle zadání, určení hranic, vymezení tématu zadání, konfrontace jednotlivých vzniklých prací a výpovědí na základě hodnoticích kritérií určených pedagogem, reflexe vlastní tvorby a procesu, dialog nad pracemi to vše jsou nutnosti, které spadají do kompetence učitele na začátku, v průběhu i na konci výtvarně výchovných činností. Reflexe prací i s hodnocením vzniku, procesu tvoření a konečného výsledku je nezbytnou součástí každé vyučovací jednotky. 28

5 PEDAGOGIKA Mají naše děti čas hrát si venku? P íroda je naše prap vodní matka. Malým d tem poskytuje p irozený prostor k seberozvoji. Podn cuje jejich zájem o spontánní aktivity, a navíc jim nabízí volný prostor a rozmanitost. Venku voln dýcháme, láká nás rozb hnout se a zamí it, kam chceme. Žasneme nad divy pozemské p írody i nad projevy po así. MGR. IVANA ŠIRCOVÁ, PH.D. Vpřírodě objevujeme a pozorujeme krásu. Působí na nás její všudypřítomná estetická hodnota. A v neposlední řadě příroda vyzývá k překonávání překážek i k prožívání dobrodružství. I Co dává příroda malým dětem Malé děti venku aktivně poznávají okolí, zkoumají svět přírody a přitom objevují i samy sebe. Iniciativa a samostatnost dětí při spontánních činnostech nás dospělé dokáže někdy až zaskočit. Děti lezou na skály, přeskakují potoky, zkoumají živočichy opravdu zblízka, berou do ruky odporný hmyz, noří ruce do bláta, šermují s klacky, běhají rychleji a rychleji z kopce V počátečních letech života poskytuje příroda dítěti nenahraditelné podpůrné a rozvíjející činnosti a vytváří prostor, kde by mohlo naplnit své rozvojové předpoklady. U dětí pozorujeme při pobytu venku zvýšenou iniciativu, tvořivost a samostatnost a přitom překvapivě klidné chování. Některé děti projevují značné úsilí a vytrvalost při překonávání překážek. Lezou na stromy, houpají se ve vysokých větvích, snaží se zasáhnout a shodit dolů ovoce, zkoušejí, jestli se trefí, prošlapávají zamrzlé kaluže a zkoumají, zda vystříkne voda, kymácejí se na kládách Láká je zdolávání výzev, dráždí je riziko a tušené dobrodružství. Mohou si vyzkoušet své síly a víru ve vlastní schopnosti. Jakákoli činnost v přírodě, kterou si dítě samo vybere, je pro ně vždy smysluplná. Při zdolání překážky dochází k uspokojení, jež provází radost z úspěchu. Dítě o sobě zjistí, co zvládne. Při takto svobodně zvolené činnosti nepozorujeme u dětí negativní reakci na neúspěch. Dítě není vystaveno vnějšímu tlaku na výkon, a tak se s neúspěchem klidně vyrovnává. Nevnímá jej jako nesplněné očekávání od druhých dospělých lidí. Komfort svobodné volby dovoluje pojímat neúspěch jako pouhé východisko pro další zlepšování, přitom bez negativních emocí. Dítě zaujímá postoj: Co jsem nezvládl dnes, zvládnu zítra. U d tí pozorujeme p i pobytu venku zvýšenou iniciativu, tvo ivost a samostatnost a p itom p ekvapiv klidné chování. Pobyt a činnosti v přírodě jsou pro malé děti důležité a nenahraditelné. Možnost volnosti ovlivňuje také psychickou odolnost předškolních dětí. Pobyt venku za každého počasí otužuje, namáhá i relaxuje, a posiluje tak zdraví. Aktivity v přírodě obsahují obrovské potenciality k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí předškolního věku. Prožívané reálné situace v terénu pomáhají sytit aktuální rozvojové potřeby a jsou pro dítě smysluplným životním učením. Radost a dobré pocity z prožívání aktivit v přírodě poznáme při pozorování dětí z jejich nelíčeného zájmu i z projevů neverbální komunikace. Jestliže se děti usmívají, běhají, hrají si spolu a nepotřebují dospělého, jsou v pohodě. I Čas na prožívání, odeznění a zklidnění v přírodě Některé zkušené učitelky mateřských škol pozorují, že nejklidnější bývají jejich dětské skupiny při hře ve volné 32

6 INSPIRACE Léčivé účinky hiporehabilitace O hiporehabilitaci jako specifické metodě využívající koně v roli terapeuta pro nápravu různých lidských tělesných a duševních neduhů bylo zejména v posledních letech již napsáno mnohé. Kromě odborných statí a teoretických publikací vznikají i ryze praktické materiály popisující účinky kontaktu s koněm a jízdy na něm BC. MICHAELA POZNEROVÁ Hiporehabilitace je určena pro dospělé i děti s konkrétními psychickými, tělesnými, socializačními či kombinovanými vadami, poruchami a problémy. Na dané téma se pořádají přednášky, workshopy a edukační semináře. Tato léčebná metoda se rovněž těší stále větší podpoře z řad odborníků, tedy lékařů a terapeutů. Nejrůznějším formám hiporehabilitace se v České republice věnuje více než 60 subjektů; drobnými soukromými provozovateli v malých stájích či na farmách počínaje a hiporehabilitačními centry budovanými při zdravotních ústavech, zařízeních nebo ústavech sociální péče konče. Příspěvek si neklade za cíl podat přesné historické údaje o vývoji této metody ani nemá ambice poskytnout vyčerpávající popis jejího užití v oblasti fyzio- a psychoterapie, přesto se však budeme-li chtít širokou oblast nazývanou hiporehabilitace nějak kategorizovat a specifikovat oblasti, kde ji lze využít nevyhneme mírně odbornému exkurzu. A to jak do historie, tak krátce i do specializované literatury, která se klasifikací situací a diagnóz klientů vhodných k podstoupení terapie za pomoci koně podrobně zabývá. I Metoda stará čtyři staletí Pozitivních účinků jízdy na koni pro lidské zdraví si lidé všimli již v dobách, kdy byl kůň využíván v podstatě výhradně jako zdroj fyzické síly pro pomoc člověku v dopravě, zemědělství či v boji. První písemná zmínka o jízdě na koni pod dohledem lékaře pochází z 16. století. V roce 1719 se v Hoffmannově pojednání objevuje postřeh, jenž charakterizuje dnešní cestu hiporehabilitace k uznání a respektu: Pohyb na koni udělá mnohdy více dobra než medikamentosní prostředky, ve které tolik věříme. V období po první světové válce se se tato metoda už běžně využívala při ortopedické rehabilitaci zraněných. Zaměříme-li se na naše území, pak bohužel musíme konstatovat, že práce s tematikou terapeutického působení koní na zdraví člověka jsou v minulosti spíše ojedinělé. Nejstarší zaznamenanou aktivitu v této oblasti datujeme zhruba rokem 1947, kdy měla hiporehabilitace sloužit jako podpůrná metoda pro léčbu dětí a mládeže po infekční dětské obrně (poliomyelitis). Rok 1948 však moderní a náročný projekt zastavil. Další vlna zájmu nastala v roce 1972 s ustanovením Hucul Clubu, který si kladl za cíl záchranu tohoto plemene a hledal pro huculské koně praktické využití. Huculové se začali terapeuticky uplatňovat nejprve v ortopedii, později i v neurologii, a to s velmi pozitivními výsledky. O rozvoj hiporehabilitace se v tehdejší politicky nelehké době zasadila zejména fyzioterapeutka Helena Hermach-Lewitová, která prováděla i školení terapeutů. Vývoj však ukázal, že pro hipoterapii nejsou huculští koně ideálním plemenem; s ohledem na způsob pohybu, prostornost chodu i tělesnou konstituci jsou vhodnější koně větších plemen. Přesto zůstávají huculové dodnes nedílnou součástí psychoterapie. V 80. letech začala vznikat hiporehabilitační centra v léčebnách a ústavech. Za všechna jmenujme Luži-Košumberk či Zbůch u Plzně, kde působil pan L. Zahrádka. Klientela se postupně rozšiřovala z ortopedických pacientů i na oblast psychiatrickou a speciálně pedagogickou. Rozvoj a vznik mnoha dalších center zabývajících se hiporehabilitací nastává hlavně po roce I Hiporehabilitace, nebo hipoterapie? Tyto dva pojmy jsou nejen laickou veřejností často chápány jako synonyma, ale z odborného hlediska tomu tak není. Dovolím si využít (s laskavým svolením autorky) informací, a hlavně přímých citací (označeny uvozovkami) z knihy PhDr. Petry Černé Rynešové s názvem Když k lé í duši aneb Metodika hiporehabilitace zam ená na klienty s duševním onemocn ním. Tato publikace se obšírně věnuje zejména metodickému postupu práce u lidí s duševními onemocněními, nabízí praktické návody, představuje konkrétní případy, a stává se tak jedinečnou pomůckou terapeutů 44

7 PEDAGOGIKA Hry v přírodě a s přírodou Být venku samoz ejm znamená také si p kn hrát, k emuž slouží spousta venkovních aktivit a her s p írodou. Existuje totiž ada her, které naprosto p irozeným zp sobem s p írodou pracují a ukazují nám ji i z jiné stránky. V tšinu t chto her lze hrát tém kdekoli, aniž bychom pot ebovali mnoho speciálních pom cek. MGR. MAGDALÉNA KAPUCIÁNOVÁ Navzdory digitálním přístrojům, jež lákají k pobytu uvnitř, si děti ještě stále rády hrají venku. Venkovní pobyt je prospěšný nejen pro jejich zdraví, ale i pro motorický vývoj. Hra v přírodě nebo jiném přirozeném prostředí však přináší řadu pozitiv i pro správný sociální a duševní rozvoj. Děti se venku učí, jak se na sebe spolehnout a jak spolupracovat, což jsou dovednosti, které jsou důležité po celý život. Děti se samy začnou ptát: Co je to tady v zemi? či Jak žije tohle zvířátko? Získají k přírodě a všemu, co s ní souvisí, důvěrný vztah, nebudou se jí bát. Přirozeně si uvědomí, že příroda je neoddělitelnou součástí jejich života, začnou si jí vážit, milovat ji a budou připraveny ji chránit. Je důležité tyto vlastnosti rozvíjet v co nejranějším věku, protože právě v předškolním období se formují základní životní návyky. V tomto věku se tvoří základy praktické inteligence, vytrvalosti, obratnosti, přizpůsobivosti i schopnosti improvizovat. I Hledání protikladů Hravou formou naučíme děti dívat se jinak na své prostředí. Dejte jim do dvojice krabičku, do které mohou sbírat předměty. Vhodné jsou například krabičky od vajec, protože mají páry přihrádek. Dvojice dětí bude v přírodě hledat předměty, které vyjadřují nějaký protiklad: hladký/hrubý; krátký/ dlouhý nebo jemný/pichlavý. Vyzvěte děti, aby ostatním dvojicím neukazovaly, co nasbíraly. Po čtvrthodině hru ukončete, všechny dózy posbírejte a pak je společně prohlížejte a nechte děti hádat, co našli jejich kamarádi. Pomůcky: krabičky nebo dózy (např. od vajec) I Vymýšlení jmen Přírodu se učíme znát také tím, že dokážeme správně pojmenovat rostliny a zvířata. Kromě toho je zábavné pro ně jména vymýšlet! Nechte děti, ať se rozhlédnou po zahradě a ať pro zvířátka a rostliny, jež našly, samy vymyslí jména, která by se k nim hodila. Například vlastní název pro choroše pestrého může znít pruhovaná podrážka od bot apod. Těžší varianta hry po dětech vyžaduje zapojit do jména také jeden ze smyslů (čich hmat chuť sluch zrak). I Fotorámečky Aby děti získaly větší cit pro detaily ve svém okolí, můžete je vyzvat, aby uspořádaly výstavu fotek. Vytvořte pro každé dítě jeden fotorámeček (z kartonu o velikosti A4). Děti si na zahradě najdou nějaké pěkné místo, kam umístí svůj rámeček tak, že bude vypadat jako okraj fotografie. Až budou všichni hotovi, projděte společně celou výstavu a nechte autory, ať svou vlastní fotografii popíšou. Pomůcky: fotorámečky (karton) I Mravenčí stezka Představte si, že byste byli tak maličcí jako mravenci! To by svět vypadal úplně jinak! Zahrajte si hru na mravenečky. Vyzvěte děti, ať si v přírodě kleknou nebo sednou a rozhlížejí se kolem sebe. Co zvláštního uvidí jako mravenci? Kámen je najednou jako hora a myší díra představuje hluboký kráter. Dejte každému dítěti k dispozici několik barevných značek, které umístí u nejhezčích, nejzajímavějších nebo nejzvláštnějších míst. Děti potom značky pomocí šňůrky spojí do poznávací stezky, již mohou ukázat dalším mravencům. Díky této hře si děti najednou uvědomí spoustu detailů ve svém okolí. Vysvětlete jim, aby vytvářely jen krátké stezky dva metry jsou na mravence až dost! Vybídněte děti, ať si vyprávějí, co na cestě potkali a co se jim přihodilo. Je také zajímavé použít lupu. To ještě zintenzivní pocit toho, jaké to je, být malinký mravenec! Děti se do této hry v mikrosvětě dokážou velice dobře vžít. Pomůcky: barevné značky, šňůra, případně lupa I Hra na lišku a králíčka Pro milovníky napětí! Abyste v přírodě dokázali ulovit kořist a abyste se sami kořistí nestali, musíte se umět pohybovat tiše jako myšky! Utvořte kruh kolem jednoho dítěte (králíčka), které má zavázané oči. Králíček nesmí 48

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Sborník členských asociací SKAV

Sborník členských asociací SKAV Sborník členských asociací SKAV SKAV, o. s. Praha 2007 Tento Sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. SKAV, o. s., 2007 kolektiv

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou? Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole,,Má zooterapie zelenou? Sborník z odborné konference 30.5.2011 Obsah Program konference 3 Úvodní slovo.. 4 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Kde je tedy ta kniha, kde by si učitel mohl přečíst, co je pedagogika? To jsou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA Klady a zápory integrace z pohledu psychologa PhDr. Jaroslav Šturma Dětské centrum Paprsek, Praha Katedra psychologie Filosofické fakulty UK, Praha Motto:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (LMŠ) - ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martina Morávková Učitelství

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více