Díky této podpoře se mateřským

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Díky této podpoře se mateřským"

Transkript

1

2 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Kroky vpřed a kroky vzad Přestože v období první republiky zůstaly mateřské školy mimo školskou soustavu v pravomoci obcí a měst a jejich rozvoj do značné míry závisel na místní samosprávě, nacházely vesměs všeobecné porozumění a podporu, a to zejména v pohraničních oblastech, kde menšinové školy spadaly pod správu obecných škol. DOC. PHDR. EVA OPRAVILOVÁ, CSC. Díky této podpoře se mateřským školám podařilo položit základy solidní práce s dětmi, založené na zdokonalení a zvědečtění výchovně-vzdělávací činnosti a zároveň podmíněné zvýšenými nároky na přípravu a vzdělání učitelek. I Krutý zásah do nadějného vývoje K existovalo v českých zemích 1587 mateřských škol s dětmi. Mnichovský diktát v roce 1938, okupace v roce 1939 a druhá světová válka znamenaly krutý zásah do nadějného vývoje. Odtržením pohraničí od Československé republiky bylo zrušeno přes 50 % státních, továrních a spolkových škol a téměř 92 % škol Matice školské v pohraničí. V protektorátu byl vydán zákaz zřizování českých mateřských škol a jejich fondy byly využity ke zřizování německých mateřských škol. Německé učitelky byly zařazeny do platových stupňů spolu s učiteli obecných škol, zatímco učitelky českých mateřských škol byly převedeny do platových stupňů provozních zaměstnanců. Německé mateřské školy se měly stát nástrojem germanizace a jejich nadstandardní vybavení mělo lákat děti z českých rodin. K zůstalo na českém území 580 mateřských škol (zhruba třetina z původního počtu). Poté nastalo násilné přerušení rozvoje a po celé válečné období trvaly velice ztížené a omezené pracovní podmínky. Konec druhé světové války byl nadšeně přijat jako příslib šťastné budoucnosti a obnovení Československé republiky se stalo výzvou nejen k pokračování reformních záměrů, ale i k uskutečnění dalších nových vizí. I Poválečná perspektiva předškolního vzdělávání Prvořadým úkolem v překonání důsledků okupace se stalo obnovení sítě mateřských škol. K bylo v českých zemích 921 mateřských škol. K jich existovalo již 2215 a vysoké tempo růstu v dalších letech pokračovalo podle toho, jak rychle stoupalo procento zaměstnaných žen-matek. Perspektiva mateřských škol se zdála jasná a zároveň se jevila veliká potřeba pracovnic. V Dekretu prezidenta republiky č. 132 o vzdělání učitelstva ze dne 27. října 1945 bylo stanoveno: Učitelé škol všech stupňů a druhů nabývají vzdělání na pedagogických a jiných fakultách (odděleních) vysokých škol. Zákonem č. 100 ze dne 9. dubna 1946 byly při všech univerzitách v českých zemích a na Slovensku zřízeny pedagogické fakulty. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity slavnostně zahájila svou činnost 15. listopadu Mezi zapsanými 4896 posluchači byli i kandidáti učitelství na školách mateřských. Do seznamu přednášek si zapsali především obecnou pedagogiku, pedagogiku a didaktiku školy mateřské, dějiny předškolní pedagogiky, seminář předškolní výchovy, četbu klasiků předškolní výchovy a praxi na škole mateřské v rozsahu 6 hodin týdně. Vyučujícími byli známí odborníci z předválečného období, myšlenkově spjatí s reformním hnutím, v němž se podíleli na pokusném školství a sebevzdělávacím úsilí učitelek. Věřilo se, že požadavek vysokoškolského vzdělání, vyjádřený v rezoluci sjezdu učitelstva již v roce 1908, je konečně naplněn. Tempu růstu předškolních zařízení vysokoškolská příprava na pedagogických fakultách nestačila. Nedostatek učitelek hned na počátku omezil délku studia na jeden rok. Jako přechodné řešení vznikaly také krátkodobé šestitýdenní kurzy, z nichž vycházely kvalifikované učitelky šestinedělky. V roce 1950 byly pedagogické fakulty zrušeny a vzdělávání učitelek mateřských škol společně s přípravou učitelů obecných škol bylo převedeno na střední odborné školy (čtyřletá pedagogická gymnázia s maturitou). 18

3 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Co přinesl projekt Informatorium školy mateřské Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum v Novém Jičíně realizovalo tříletý projekt Informatorium školy mateřské, který vyvrcholil březnovou dvoudenní konferencí v Ostravě. Probíhal od dubna 2010 do března letošního roku a během tří let se uskutečnilo celkem 114 vzdělávacích aktivit pro 2500 účastníků projektu. MGR. ILONA FIURÁŠKOVÁ Individuální projekt Informatorium školy mateřské (IŠM) byl určen cílové skupině pedagožek mateřských čtyř krajů: Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. V době zahájení projektu byly realizovány metodické semináře, na nichž byl projekt představen. Následně se mateřské školy se zájmem o účast v projektu hlásily zasláním motivačního dopisu s uvedením vize MŠ a očekávaných přínosů projektu pro její naplňování. I Zaměření a cíl projektu Projekt byl zaměřen na podporu implementace kurikulární reformy v mateřských školách, prohloubení profesionality učitelek MŠ i změnu vzdělávacích strategií tak, aby se zvýšila kvalita předškolního vzdělávání, prohloubila se individualizace práce s dítětem a podpořil se rozvoj jeho základních klíčových kompetencí pro úspěšné začlenění do školního i společenského života. Z vícetřídních zařízení (MŠ) se zapojovaly dvě účastnice ředitelka (nebo vedoucí učitelka) a učitelka; z jednotřídek zpravidla jedna z nich. Cílem projektu bylo podpořit implementaci kurikulární reformy v mateřských školách, a to zejména zvýšením schopností a dovedností pedagogických pracovníků MŠ, které povedou ke zlepšení práce s individualitou dítěte. Především se jedná o: zvýšení schopností a dovedností MŠ v oblasti osobnostního rozvoje a sociálních kompetencí; vybavení pedagogů MŠ pedagogickými kompetencemi potřebnými k cílenému rozvoji individuality dítěte, schopností a dovedností dětí vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky; vytvoření nástrojů pro podporu implementace ŠVP a částečným ověřením v praxi. Účastnice pak absolvovaly všechny základní vzdělávací programy projektu: Emoční a sociální rozvoj osobnosti (rozsah 16 h) Osobnostní sociální výchova v MŠ (32 h) Týmová práce (20 h) Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV (32 h) Mezi volitelné programy patřily: Pedagogická diagnostika pro MŠ (8 h) Využití typologie MBTI v MŠ (25 h) Regionální setkání učitelek předškolní výchovy aneb Čteme s nečtenáři (8 h) Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti (8 h) (nadané dítě) Ilustrace práce s dětmi v MŠ (4 h) praktické ukázky přímé práce s dětmi v MŠ Regionální setkání učitelek PřV aneb Hodnoticí aktivity v MŠ (8 h) Uskutečnily se i programy výběrové: Komunikace pro učitelky MŠ (48 h) VTI Komunikace s rodiči v MŠ (12 h) VTI Alternativy dobré praxe v MŠ (14 h) (exkurze do mateřských škol, které pracují podle zajímavého/výjimečného školního vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP PV; exkurze proběhly v MŠ Beruška Frýdek-Místek, MŠ Čeladenská beruška, Čeladná, a MŠ Montessori Kladno) Letní škola předškolní výchovy (40 h) Letní škola PřV Na cestě ke kvalitě MŠ (40 h) Informatorium školy mateřské (12 h) závěrečná konference s tvořivými dílnami Pro absolventy základních kurzů pak byly k dispozici vzdělávací programy rozšiřující: Emoce v MŠ (16 h) Pedagogická diagnostika pro MŠ supervize (6 h) Osobnostní sociální výchova (16 h) Týmová práce a komunikace (16 h) Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (24 h) Kompetentní učitelka MŠ (32 h) Celkem bylo realizováno 114 vzdělávacích programů, z toho 22 jedinečných, opakovaných v jednotlivých krajích pro 1 2 skupiny účastníků. I Praktické výstupy projektu IŠM Projekt zahrnoval ucelený systém vzdělávacích aktivit, které byly koncepčně provázány. Začínaly sebepoznávacími a seberozvojovými vzdělávacími programy, na ně navazovaly programy profesně a odborně orientované. Osobnostně zaměřené 22

4 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Hra a interiérové fotografování V květnovém čísle Poradce jsme se věnovali fenoménu fotografie v koncepci předškolní výuky. V tomto příspěvku na dané téma plynule navážeme a zaměříme se na další zajímavé možnosti tohoto digitálního média, především pak na komunikaci obrazem prostřednictvím inspiračního zadání výukového celku pro děti mateřských škol. PHDR. JAN ŠMÍD, PH.D. Nejprve se budeme věnovat modelové autorské parafrázi divadelní scény a jejímu fotografickému záznamu. Neopomineme však ani otázky motivace a následné reflexe. I ešení tématu: Divadlo Následující téma a jeho realizace je poněkud náročnější na koordinaci času a dětí ve skupině, vyžaduje velké nasazení učitele a přípravu většího množství materiálu a pomůcek. Smyslem je na základě hry jakožto principu objevování poskytnout dětem informace o různých formách divadelních instalací, o divadle jako fenoménu a seznámit je s principem redukovaného prostoru prostřednictvím krabice. Na začátku stojí výběr motivačních barevných snímků divadelních scén (dětem je v rámci motivace či předmotivační fáze před samotnou tvorbou ukazujeme na počítači nebo interaktivní tabuli) při výběru klade pedagog důraz na světlo, barevnost, komplikovanost, kompozici, výstavbu prostoru (příklady zdrojů obrazového materiálu: Veletržní palác v Praze stálá expozice; zadat pojmy Theater, Theater backdrop, Theater curtain, Theater mask; popř. lite ratura: P. Rezek: T lo, v c a skute nost filozofická východiska teorie divadla a scénografie). Potřebný materiál a pomůcky: a) kartonová krabice (např. od bot či jiného zboží, event. samostatné kartonové desky pro vytvoření vymezeného prostoru divadelní scény); b) zbytky kartonů a papírů v jemných odstínech barev (nikoli výrazných); c) roličky od papírových utěrek; d) potravinové fólie; e) zbytky látek; f) jemné plastové fólie (kusy barevných PET lahví jako filtry k osvětlení); g) vata; h) pauzovací papír; i) alobal; j) vodové barvy, temperové barvy; k) zbytky různých materiálů dřevo, plech, špejle atd. Výtvarně-fotografickou etudu řešíme jako skupinovou práci do vymezeného prostoru krabice, s dětmi komponujeme materiálově alternativní přepis reálné divadelní scény prostřednictvím hry a různých materiálů v duchu originální předlohy. Kritéria pro řešení modelu scény (pro větší děti): věrnost autorské parafráze, autenticita nasvícení a světla ve scéně, kompoziční plány, měřítko, proporce prostoru, barevnost. Na konci činnosti si ukážeme výchozí divadelní scénu a porovnáme ji s divadelní scénou skupinově vytvořenou dětmi. Dále potřebujeme několik malých světélek (lampiček, bodovek, baterek) na autentické nasvětlování modelu (makety) a výše zmíněné části barevných PET lahví jako filtry k osvětlení. K vlastnímu fotografickému záznamu využíváme fotoaparát se stativem, popř. se spokojíme s opěrkou židle či stolkem na zafixování rukou s fotoaparátem, abychom docílili ostrosti fotografie. Nastavujeme delší expoziční dobu pro dosažení bezvadné ostrosti a kvalitní světelnosti snímku. Fotografický záznam realizujeme bez použití blesku, pouze nasvícením zdroji umělého osvětlení. I Motivace, vymezení tématu i následná re exe Motivace zadání, realizace vlastní představy podle zadání, určení hranic, vymezení tématu zadání, konfrontace jednotlivých vzniklých prací a výpovědí na základě hodnoticích kritérií určených pedagogem, reflexe vlastní tvorby a procesu, dialog nad pracemi to vše jsou nutnosti, které spadají do kompetence učitele na začátku, v průběhu i na konci výtvarně výchovných činností. Reflexe prací i s hodnocením vzniku, procesu tvoření a konečného výsledku je nezbytnou součástí každé vyučovací jednotky. 28

5 PEDAGOGIKA Mají naše děti čas hrát si venku? P íroda je naše prap vodní matka. Malým d tem poskytuje p irozený prostor k seberozvoji. Podn cuje jejich zájem o spontánní aktivity, a navíc jim nabízí volný prostor a rozmanitost. Venku voln dýcháme, láká nás rozb hnout se a zamí it, kam chceme. Žasneme nad divy pozemské p írody i nad projevy po así. MGR. IVANA ŠIRCOVÁ, PH.D. Vpřírodě objevujeme a pozorujeme krásu. Působí na nás její všudypřítomná estetická hodnota. A v neposlední řadě příroda vyzývá k překonávání překážek i k prožívání dobrodružství. I Co dává příroda malým dětem Malé děti venku aktivně poznávají okolí, zkoumají svět přírody a přitom objevují i samy sebe. Iniciativa a samostatnost dětí při spontánních činnostech nás dospělé dokáže někdy až zaskočit. Děti lezou na skály, přeskakují potoky, zkoumají živočichy opravdu zblízka, berou do ruky odporný hmyz, noří ruce do bláta, šermují s klacky, běhají rychleji a rychleji z kopce V počátečních letech života poskytuje příroda dítěti nenahraditelné podpůrné a rozvíjející činnosti a vytváří prostor, kde by mohlo naplnit své rozvojové předpoklady. U dětí pozorujeme při pobytu venku zvýšenou iniciativu, tvořivost a samostatnost a přitom překvapivě klidné chování. Některé děti projevují značné úsilí a vytrvalost při překonávání překážek. Lezou na stromy, houpají se ve vysokých větvích, snaží se zasáhnout a shodit dolů ovoce, zkoušejí, jestli se trefí, prošlapávají zamrzlé kaluže a zkoumají, zda vystříkne voda, kymácejí se na kládách Láká je zdolávání výzev, dráždí je riziko a tušené dobrodružství. Mohou si vyzkoušet své síly a víru ve vlastní schopnosti. Jakákoli činnost v přírodě, kterou si dítě samo vybere, je pro ně vždy smysluplná. Při zdolání překážky dochází k uspokojení, jež provází radost z úspěchu. Dítě o sobě zjistí, co zvládne. Při takto svobodně zvolené činnosti nepozorujeme u dětí negativní reakci na neúspěch. Dítě není vystaveno vnějšímu tlaku na výkon, a tak se s neúspěchem klidně vyrovnává. Nevnímá jej jako nesplněné očekávání od druhých dospělých lidí. Komfort svobodné volby dovoluje pojímat neúspěch jako pouhé východisko pro další zlepšování, přitom bez negativních emocí. Dítě zaujímá postoj: Co jsem nezvládl dnes, zvládnu zítra. U d tí pozorujeme p i pobytu venku zvýšenou iniciativu, tvo ivost a samostatnost a p itom p ekvapiv klidné chování. Pobyt a činnosti v přírodě jsou pro malé děti důležité a nenahraditelné. Možnost volnosti ovlivňuje také psychickou odolnost předškolních dětí. Pobyt venku za každého počasí otužuje, namáhá i relaxuje, a posiluje tak zdraví. Aktivity v přírodě obsahují obrovské potenciality k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí předškolního věku. Prožívané reálné situace v terénu pomáhají sytit aktuální rozvojové potřeby a jsou pro dítě smysluplným životním učením. Radost a dobré pocity z prožívání aktivit v přírodě poznáme při pozorování dětí z jejich nelíčeného zájmu i z projevů neverbální komunikace. Jestliže se děti usmívají, běhají, hrají si spolu a nepotřebují dospělého, jsou v pohodě. I Čas na prožívání, odeznění a zklidnění v přírodě Některé zkušené učitelky mateřských škol pozorují, že nejklidnější bývají jejich dětské skupiny při hře ve volné 32

6 INSPIRACE Léčivé účinky hiporehabilitace O hiporehabilitaci jako specifické metodě využívající koně v roli terapeuta pro nápravu různých lidských tělesných a duševních neduhů bylo zejména v posledních letech již napsáno mnohé. Kromě odborných statí a teoretických publikací vznikají i ryze praktické materiály popisující účinky kontaktu s koněm a jízdy na něm BC. MICHAELA POZNEROVÁ Hiporehabilitace je určena pro dospělé i děti s konkrétními psychickými, tělesnými, socializačními či kombinovanými vadami, poruchami a problémy. Na dané téma se pořádají přednášky, workshopy a edukační semináře. Tato léčebná metoda se rovněž těší stále větší podpoře z řad odborníků, tedy lékařů a terapeutů. Nejrůznějším formám hiporehabilitace se v České republice věnuje více než 60 subjektů; drobnými soukromými provozovateli v malých stájích či na farmách počínaje a hiporehabilitačními centry budovanými při zdravotních ústavech, zařízeních nebo ústavech sociální péče konče. Příspěvek si neklade za cíl podat přesné historické údaje o vývoji této metody ani nemá ambice poskytnout vyčerpávající popis jejího užití v oblasti fyzio- a psychoterapie, přesto se však budeme-li chtít širokou oblast nazývanou hiporehabilitace nějak kategorizovat a specifikovat oblasti, kde ji lze využít nevyhneme mírně odbornému exkurzu. A to jak do historie, tak krátce i do specializované literatury, která se klasifikací situací a diagnóz klientů vhodných k podstoupení terapie za pomoci koně podrobně zabývá. I Metoda stará čtyři staletí Pozitivních účinků jízdy na koni pro lidské zdraví si lidé všimli již v dobách, kdy byl kůň využíván v podstatě výhradně jako zdroj fyzické síly pro pomoc člověku v dopravě, zemědělství či v boji. První písemná zmínka o jízdě na koni pod dohledem lékaře pochází z 16. století. V roce 1719 se v Hoffmannově pojednání objevuje postřeh, jenž charakterizuje dnešní cestu hiporehabilitace k uznání a respektu: Pohyb na koni udělá mnohdy více dobra než medikamentosní prostředky, ve které tolik věříme. V období po první světové válce se se tato metoda už běžně využívala při ortopedické rehabilitaci zraněných. Zaměříme-li se na naše území, pak bohužel musíme konstatovat, že práce s tematikou terapeutického působení koní na zdraví člověka jsou v minulosti spíše ojedinělé. Nejstarší zaznamenanou aktivitu v této oblasti datujeme zhruba rokem 1947, kdy měla hiporehabilitace sloužit jako podpůrná metoda pro léčbu dětí a mládeže po infekční dětské obrně (poliomyelitis). Rok 1948 však moderní a náročný projekt zastavil. Další vlna zájmu nastala v roce 1972 s ustanovením Hucul Clubu, který si kladl za cíl záchranu tohoto plemene a hledal pro huculské koně praktické využití. Huculové se začali terapeuticky uplatňovat nejprve v ortopedii, později i v neurologii, a to s velmi pozitivními výsledky. O rozvoj hiporehabilitace se v tehdejší politicky nelehké době zasadila zejména fyzioterapeutka Helena Hermach-Lewitová, která prováděla i školení terapeutů. Vývoj však ukázal, že pro hipoterapii nejsou huculští koně ideálním plemenem; s ohledem na způsob pohybu, prostornost chodu i tělesnou konstituci jsou vhodnější koně větších plemen. Přesto zůstávají huculové dodnes nedílnou součástí psychoterapie. V 80. letech začala vznikat hiporehabilitační centra v léčebnách a ústavech. Za všechna jmenujme Luži-Košumberk či Zbůch u Plzně, kde působil pan L. Zahrádka. Klientela se postupně rozšiřovala z ortopedických pacientů i na oblast psychiatrickou a speciálně pedagogickou. Rozvoj a vznik mnoha dalších center zabývajících se hiporehabilitací nastává hlavně po roce I Hiporehabilitace, nebo hipoterapie? Tyto dva pojmy jsou nejen laickou veřejností často chápány jako synonyma, ale z odborného hlediska tomu tak není. Dovolím si využít (s laskavým svolením autorky) informací, a hlavně přímých citací (označeny uvozovkami) z knihy PhDr. Petry Černé Rynešové s názvem Když k lé í duši aneb Metodika hiporehabilitace zam ená na klienty s duševním onemocn ním. Tato publikace se obšírně věnuje zejména metodickému postupu práce u lidí s duševními onemocněními, nabízí praktické návody, představuje konkrétní případy, a stává se tak jedinečnou pomůckou terapeutů 44

7 PEDAGOGIKA Hry v přírodě a s přírodou Být venku samoz ejm znamená také si p kn hrát, k emuž slouží spousta venkovních aktivit a her s p írodou. Existuje totiž ada her, které naprosto p irozeným zp sobem s p írodou pracují a ukazují nám ji i z jiné stránky. V tšinu t chto her lze hrát tém kdekoli, aniž bychom pot ebovali mnoho speciálních pom cek. MGR. MAGDALÉNA KAPUCIÁNOVÁ Navzdory digitálním přístrojům, jež lákají k pobytu uvnitř, si děti ještě stále rády hrají venku. Venkovní pobyt je prospěšný nejen pro jejich zdraví, ale i pro motorický vývoj. Hra v přírodě nebo jiném přirozeném prostředí však přináší řadu pozitiv i pro správný sociální a duševní rozvoj. Děti se venku učí, jak se na sebe spolehnout a jak spolupracovat, což jsou dovednosti, které jsou důležité po celý život. Děti se samy začnou ptát: Co je to tady v zemi? či Jak žije tohle zvířátko? Získají k přírodě a všemu, co s ní souvisí, důvěrný vztah, nebudou se jí bát. Přirozeně si uvědomí, že příroda je neoddělitelnou součástí jejich života, začnou si jí vážit, milovat ji a budou připraveny ji chránit. Je důležité tyto vlastnosti rozvíjet v co nejranějším věku, protože právě v předškolním období se formují základní životní návyky. V tomto věku se tvoří základy praktické inteligence, vytrvalosti, obratnosti, přizpůsobivosti i schopnosti improvizovat. I Hledání protikladů Hravou formou naučíme děti dívat se jinak na své prostředí. Dejte jim do dvojice krabičku, do které mohou sbírat předměty. Vhodné jsou například krabičky od vajec, protože mají páry přihrádek. Dvojice dětí bude v přírodě hledat předměty, které vyjadřují nějaký protiklad: hladký/hrubý; krátký/ dlouhý nebo jemný/pichlavý. Vyzvěte děti, aby ostatním dvojicím neukazovaly, co nasbíraly. Po čtvrthodině hru ukončete, všechny dózy posbírejte a pak je společně prohlížejte a nechte děti hádat, co našli jejich kamarádi. Pomůcky: krabičky nebo dózy (např. od vajec) I Vymýšlení jmen Přírodu se učíme znát také tím, že dokážeme správně pojmenovat rostliny a zvířata. Kromě toho je zábavné pro ně jména vymýšlet! Nechte děti, ať se rozhlédnou po zahradě a ať pro zvířátka a rostliny, jež našly, samy vymyslí jména, která by se k nim hodila. Například vlastní název pro choroše pestrého může znít pruhovaná podrážka od bot apod. Těžší varianta hry po dětech vyžaduje zapojit do jména také jeden ze smyslů (čich hmat chuť sluch zrak). I Fotorámečky Aby děti získaly větší cit pro detaily ve svém okolí, můžete je vyzvat, aby uspořádaly výstavu fotek. Vytvořte pro každé dítě jeden fotorámeček (z kartonu o velikosti A4). Děti si na zahradě najdou nějaké pěkné místo, kam umístí svůj rámeček tak, že bude vypadat jako okraj fotografie. Až budou všichni hotovi, projděte společně celou výstavu a nechte autory, ať svou vlastní fotografii popíšou. Pomůcky: fotorámečky (karton) I Mravenčí stezka Představte si, že byste byli tak maličcí jako mravenci! To by svět vypadal úplně jinak! Zahrajte si hru na mravenečky. Vyzvěte děti, ať si v přírodě kleknou nebo sednou a rozhlížejí se kolem sebe. Co zvláštního uvidí jako mravenci? Kámen je najednou jako hora a myší díra představuje hluboký kráter. Dejte každému dítěti k dispozici několik barevných značek, které umístí u nejhezčích, nejzajímavějších nebo nejzvláštnějších míst. Děti potom značky pomocí šňůrky spojí do poznávací stezky, již mohou ukázat dalším mravencům. Díky této hře si děti najednou uvědomí spoustu detailů ve svém okolí. Vysvětlete jim, aby vytvářely jen krátké stezky dva metry jsou na mravence až dost! Vybídněte děti, ať si vyprávějí, co na cestě potkali a co se jim přihodilo. Je také zajímavé použít lupu. To ještě zintenzivní pocit toho, jaké to je, být malinký mravenec! Děti se do této hry v mikrosvětě dokážou velice dobře vžít. Pomůcky: barevné značky, šňůra, případně lupa I Hra na lišku a králíčka Pro milovníky napětí! Abyste v přírodě dokázali ulovit kořist a abyste se sami kořistí nestali, musíte se umět pohybovat tiše jako myšky! Utvořte kruh kolem jednoho dítěte (králíčka), které má zavázané oči. Králíček nesmí 48

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Mgr. Ševčíková Kateřina Katedra biologie E-mail: katerina.sevcikova@centrum.cz (Tesař, 1994) Rámcové vzdělávací programy

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Profesní portfolio v praxi mateřské školy

Profesní portfolio v praxi mateřské školy Profesní portfolio v praxi mateřské školy Nástroj, jak zkvalitňovat svoji práci a měnit svoje přístupy směrem k individualizaci vzdělávání Hana Schenková Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno 10. 2. 2017, Jihlava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Hnojice, okres Olomouc, příspěvková organizace Hnojice 59. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Hnojice, okres Olomouc, příspěvková organizace Hnojice 59. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Hnojice, okres Olomouc, příspěvková organizace 783 11 Hnojice 59 Identifikátor: 600 138 941 Termín konání inspekce: 26. září

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Hospitační záznam PV

Hospitační záznam PV Základní údaje o hospitaci Typy sledovaných činností o spontánní o řízené o pobyt venku o odpolední činnosti o jiné - jaké Komentář k otázce: Hospitační záznam PV Vzdělávání probíhalo v integrovaných blocích

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Realizátor projektu Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Projekt je financován z

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova 1287 Kotkova 1287, 530 03 Pardubice - Spořilov Identifikátor školy: 600 096 092 Termín konání inspekce:

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

UČITELSKÉ SBORY. Konference školského managementu, PhDr. Jan VODA, Ph.D.

UČITELSKÉ SBORY. Konference školského managementu, PhDr. Jan VODA, Ph.D. UČITELSKÉ SBORY Konference školského managementu, 7.6.2012 PhDr. Jan VODA, Ph.D. škola stojí na lidech bez fungujícího sboru by nebylo možné zajistit chod školy na kvalitě učitelského sboru jsou závislé

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více