Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti"

Transkript

1 1. Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Tematický okruh RVP ZV Ročník Časový rámec METODIKA Svět práce 9. ročník ZŠ 2 4 hodiny (dle rozhodnutí učitele) MATERIÁL 2.1 Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č Úvod 2 Pracovní listy pro učitele č Metodologie práce s praktickými listy Pracovní list pro žáky č Pracovní list pro žáky č Závěr 5 4. Použité informační zdroje 5 METODICKÝ PŘEHLED Téma Mezioborové vztahy Klíčové kompetence Výukové metody strategie Co potřebujeme Dotazník pracovního zaměření osobnosti Výchova k občanství (tematický okruh Člověk jako jedinec), Výchova ke zdraví; průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní Instruktáž, vysvětlování, práce s textem, individuální a skupinová práce žáků, diskuze Nakopírované pracovní listy pro žáky; nakopírované pracovní listy pro učitele: způsob zápisu hodnot dotazníku do šestiúhelníku (na fóliích, v počítačovém formátu), charakteristika pracovních typů osobnosti, charakteristika typů pracovního prostředí, tabulka kompatibility osobnostního typu a typu pracovního prostředí (povolání), seznam povolání podle kódů RIASEC; zpětný projektor (vizualizér, dataprojektor), tabule (interaktivní tabule), barevné křídy, psací potřeby, pravítko, nůžky, lepidlo a kalkulačka Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 1

2 1. 1. Úvod Volba povolání je jedením z klíčových úkolů období dospívání. Žáci před ní musí posoudit celou řadu faktorů. Na jedné straně stojí osobnost žáka a předpoklady pro výkon určitého povolání, na druhé straně svět práce a požadavky povolání. Rozhodovací proces pak představuje hledání souladu mezi oběma kategoriemi. 2.1 Aby byli žáci tohoto rozhodování schopni, musí dosáhnout dostatečného stupně sebepoznání. Měli by především poznat strukturu své osobnosti, temperament, charakter, zájmy a aspirace, posoudit své schopnosti, vědomosti, dovednosti aj. Už u starých Řeků platilo za nejvyšší moudrost poznání sebe sama, o čemž svědčí starý nápis Gnóthi se auton (Poznej sám sebe) na průčelí Apollónova chrámu v řeckých Delfách. Vybavit žáky kompetencemi, které jim umožní sebepoznávání, je jedním ze vzdělávacích cílů tematického okruhu Svět práce. Předkládáme vám dotazník pracovního zaměření osobnosti, který vychází z obecně uznávané teorie amerického psychologa J. Hollanda. Tato teorie je založena na rozsáhlých empirických výzkumech zjišťujících, jak lidé volí povolání. Na základě těchto výzkumů Holland navrhl šest typů osobnosti a k nim vhodná pracovní prostředí. Dotazník pracovního zaměření osobnosti má své uplatnění ve fázi rozhodování žáků o volbě povolání na konci základní školy. Jeho prostřednictvím žáci získají informace o preferovaných oblastech světa lidské práce, zjistí svůj pracovní typ osobnosti a předpoklady pro práci ve zvolených profesích. Chtěli bychom vás upozornit, že dotazník není oficiálním psychologickým diagnostickým nástrojem. Hlavním záměrem je dát žákům možnost základního sebepoznání před volbou povolání, aniž by museli navštívit psychologa. V případě potřeby diagnostikování osobnosti žáka vyhledejte odborníka, který disponuje standardizovanými psychologickými testy. 2. Metodologie práce s praktickými listy Než začnete s žáky na úkolech pracovat, pečlivě si prostudujte všechny pracovní listy (pro žáky i učitele), promyslete si způsob, jakým budete vyučování organizovat, udělejte si předběžný časový plán a s předstihem si připravte potřebné materiály a podklady pro své žáky. Je na vašem rozhodnutí, zda využijete všech připravených aktivit, nebo pouze některých z nich. 2.1 Pracovní list pro žáky č. 1 První část pracovního listu obsahuje instrukce pro žáky, na jejichž základě se samostatně zamyslí nad povoláními, která je: lákají (chtěli by je v budoucnu vykonávat) odrazují (nedovedou si představit, že by je vykonávali) 2 Voľba povolania a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

3 2 METODIKA MATERIÁL Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. Žáci si uvědomí, která povolání by chtěli a nechtěli v budoucnu vykonávat, přičemž své rozhodnutí musí písemně zdůvodnit. S druhou částí pracovního listu č. 1 budou žáci pracovat až po vypracování všech úkolů v pracovním listu pro žáky č. 2. V této části budou zjišťovat, do jaké míry jsou povolání, která preferují, vhodná pro jejich pracovní typ osobnosti. Do tabulky žáci přiřadí k preferovaným a odmítaným povoláním správné kódy (naleznou je v Seznamu povolání podle kódu RIASEC). Poté srovnají kompatibilitu preferovaných povolání se svým osobnostním kódem a písemně se zamyslí nad zjištěnými výsledky. Individuální práce žáků by měla být doplněna skupinovou diskuzí! 2.2 Pracovní list pro žáky č. 2 1/ Krok 1: Rozdejte žákům nakopírované pracovní listy s dotazníkem pracovního zaměření osobnosti a sdělte jim instrukce k vyplňování. Dotazník obsahuje celkem 120 různých výroků. Úkolem žáků je, aby u každého výroku posoudili, do jaké míry s ním souhlasí, do jaké míry vystihuje jejich sebepojetí, osobnostní zaměření a aspirace: Pokud žák s výrokem plně souhlasí, dané tvrzení ho dobře vystihuje, zapíše u daného výroku do šedě zvýrazněného políčka 2 body. - Pokud žák s výrokem souhlasí pouze částečně, dané tvrzení ho vystihuje pouze zčásti, zapíše u daného výroku do šedě zvýrazněného políčka 1 bod. - Pokud žák s výrokem nesouhlasí, dané tvrzení ho vůbec nevystihuje, zapíše u daného výroku do šedě zvýrazněného políčka 0 bodů. Přestože je v praktickém listu pro žáky uveden vzorový příklad a základní instrukce ke správnému vyplňování dotazníku, ukažte žákům na praktickém příkladě, jak mají body v jednotlivých řádcích a sloupcích zapisovat. K tomuto účelu můžete využít např. vizualizér či interaktivní tabuli. Zdůrazněte, aby žáci v dotazníku odpovídali pravdivě. Jen tak se dozví své skutečné pracovní zaměření osobnosti a dispozice pro vybraná povolání. 2/ Krok 2: Po vyplnění dotazníku žáci sečtou hodnoty zaznamenané v jednotlivých sloupcích (R I A S E C). Získané body zapíší na poslední řádek tabulky, nazvaný Získaných bodů celkem. Minimálně mohou žáci v jednotlivých sloupcích dosáhnout 0 bodů a maximálně 40 bodů. Správné zaznamenání a sečtení získaných bodů je podmínkou pro úspěšné vyhodnocení dotazníku a stanovení osobnostního typu žáka. Není na škodu, když budou žáci vícekrát různými způsoby instruováni k vyplňování dotazníku a upozorněni, aby body zapisovali pečlivě do správných kolonek. Na zadání instrukcí, vyplnění a vyhodnocení dotazníku bude potřeba přibližně minut. Pokud žáci práci nestihnou ve vyučovací hodině, mohou ji dokončit v klidu doma. Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 3

4 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 3/ Krok 3: Žáci přepíší všechny získané body z dotazníku do přehledového řádku a podle zadání zvýrazní první dvě písmena, u nichž dosáhli nejvyšších hodnot. Obr. č. 1: Příklad zvýraznění dvojice písmen v přehledovém řádku R I A S E C Tato písmena představují převládající (písmeno s nejvyšším počtem bodů) a doplňující (písmeno s druhým nejvyšším počtem bodů) pracovní typ osobnosti žáka (tzv. osobnostní kód, v našem případě je osobnostním kódem kombinace písmen AS). S osobnostním kódem budou žáci pracovat v následujících krocích. 4/ Krok 4: Zřejmě nejnáročnější bude pro žáky přepis získaných bodů z tabulky do šestiúhelníku a grafické znázornění osobnostního profilu. Tento krok však může být vynechán. V pracovním listu pro žáky nejsou uvedeny instrukce k vypracování tohoto úkolu. Doporučujeme, abyste žákům ukázali na konkrétním příkladě, jak mají postupovat při přepisu hodnot z dotazníku do hexagonu a jak je správně zobrazit. Použijte tabuli, flipchart nebo využijte kopie pracovního listu pro učitele. Pro zrychlení práce můžete instrukce žákům promítnout pomocí zpětného projektoru, vizualizéru nebo dataprojektoru. 5/ Krok 5: Poté, co žáci zjistí svůj osobnostní kód: vyhledají svůj převládající a doplňující pracovní typ osobnosti a přečtou si jejich charakteristiky, které od vás dostanou k dispozici (pracovní typy osobností a jejich zkratky (R I A S E C), charakteristika pracovních typů osobnosti) charakteristiku převládajícího a doplňujícího typu osobnosti přepíší (nalepí) do správné tabulky vyhledají vhodná pracovní prostředí pro svůj pracovní typ osobnosti a přečtou si jejich charakteristiky (kompatibilita pracovního typu osobnosti a pracovního prostředí, charakteristika typů pracovního prostředí) charakteristiku vhodných pracovních prostředí přepíší (nalepí) do správné tabulky žáci dále vyhledají vhodná povolání pro svůj typ osobnosti a opět je přepíší do správné tabulky (seznam povolání podle kódů RIASEC) Při práci na kroku (úkolu) č. 5 budou žáci potřebovat následující materiály: 4 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

5 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. - tabulku Pracovní typy osobností a jejich zkratky (R I A S E C) (tab. č. 3, pracovní list pro žáky č. 2) - tabulku Charakteristika pracovních typů osobnosti (tab. č. 4, pracovní list pro učitele č. 2) - tabulku Charakteristika typů pracovního prostředí (tab. č. 5, pracovní list pro učitele č. 2) - tabulku Kompatibilita pracovního typu osobnosti a pracovního prostředí (tab. č. 6, pracovní list pro učitele č. 2) - seznam povolání podle kódů RIASEC (pracovní list pro učitele č. 3) Při zpracovávání tohoto kroku mohou žáci pracovat individuálně nebo ve skupinách vytvořených podle osobnostního kódu. 3. Závěr 2.1 Práce s osobnostními dotazníky je u žáků tradičně oblíbena. Dotazník pracovního zaměření osobnosti umožňuje postupné sebepoznávání žáků, stejně jako získávání zkušeností a informací o preferovaných oblastech světa lidské práce. Vedle diagnostické funkce plní i funkci motivační, neboť podněcuje žáky k hlubšímu poznávání své osobnosti. Cenné informace o žácích přináší dotazník také pro učitele. Výsledky, ke kterým žáci dospějí při vyhodnocování, by neměly zůstat bez odezvy učitelů. Je třeba s nimi dále individuálně pracovat. Vypracovaný dotazník může být např. podkladem pro rozhovor žáka s výchovným poradcem nebo školním psychologem. Nenechávejte děti s jejich novými informacemi o samotě. Po každém úkolu by měl následovat vhodný komentář učitele a skupinová diskuze či individuální rozhovor se žákem! 4. Použité informační zdroje Career Planning [online]. North Carolina State Occupational Information Coordinating Committee, 2007 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.soicc.state.nc.us/soicc/planning/c1a.htm>. CareerZone [online]. The New York State Department of Labor, 1998 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.nycareerzone.org/graphic/assessment/index.jsp>. Castleton Career Code Map [online]. Castelon State College, 2007 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.csc.vsc.edu/careers/career/home.html>. Holland Code Quiz [online]. Rogue Community College, 2007 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.roguecc.edu/counseling/hollandcodes/test.asp>. Holland Codes [online]. Wikipedia, 2007 [cit ]. Anglický. Dostupný z WWW: <http: //en.wikipedia.org/wiki/holland_codes>. MEZERA, A. Hollandova teorie profesního vývoje: Příručka [online] Praha: 2005 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://d.nipax.cz/renata/holland.doc>. MEZERA, A. Pro jaké povolání se hodím? Praha: Computer Press, What is your RIASEC? [online]. The University of New Orleans, 2002 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.career.uno.edu/pdfs/career%20interest%20game.pdf>. Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 5

6 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti Pracovní list pro žáky č.1 Povolání, která mě nejvíce přitahují a odrazují Část Nyní se zamysli, která tři povolání se ti nejvíce líbí a která bys chtěl(a) v budoucnu vykonávat. Zapiš je do následující tabulky a napiš k nim, proč se ti tato povolání líbí, co se ti na nich líbí, co tě na nich nejvíce přitahuje. Sloupce Kód povolání si zatím nevšímej, později se o něm dozvíš více! Tab. č. 1: Povolání, která mě nejvíce přitahují Povolání, které mě Proč se mi toto povolání líbí Kód nejvíce přitahuje (co se mi na něm líbí) povolání Nyní se zamysli, která tři povolání tě odrazují, která bys v budoucnu v žádném případě vykonávat nechtěl(a). Napiš do tabulky tři povolání, která považuješ za nejhorší variantu, která by tě mohla potkat. Zdůvodni, proč si nedokážeš představit, že bys je jednou ve svém životě dělal(a). Sloupce Kód povolání si opět nevšímej, později se o něm dozvíš více! 6 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

7 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. Tab. č. 2: Povolání, která mě nejvíce odrazují Povolání, které mě Co mě na tomto povolání nejvíce odrazuje Kód nejvíce odrazuje (co mi na něm vadí) povolání 2.1 Část 2 V následujícím úkolu pokračuj až po zpracování pracovního listu pro žáky č. 2! Vraťme se ještě k povoláním, která tě přitahují a odrazují. Jak sis jistě všiml(a), poslední sloupeček u obou tabulek zůstal prázdný. Tento sloupeček je nadepsán Kód povolání. Všechna povolání, která jsi zapsal(a) do tabulky, najdi v abecedním seznamu povolání, který ti poskytne učitel. Zjisti, do kterého pracovního prostředí jednotlivá povolání příslušejí. Kód uvedený u daného povolání (R I A S E C) zaznamenej do tabulky. Abys byl(a) ve zvoleném povolání spokojený(á), mělo by odpovídat jednomu ze dvou typů tvé osobnosti. Nyní zjisti, zda jsou povolání, která tě přitahují, vhodná pro tvůj typ osobnosti. Jak jsi dopadl(a)? Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 7

8 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti Pracovní list pro žáky č. 2 Dotazník pracovního zaměření osobnosti Dostává se ti do rukou dotazník, který ti pomůže lépe poznat sama(u) sebe, a to především tvou osobnost a zaměření na různé druhy povolání. Pokud dotazník vyplníš pečlivě a svědomitě, pokusíme se společnými silami nalézt povolání, ve kterých bys mohl(a) být spokojený(á) a úspěšný(á). 2.1 Instrukce pro práci s dotazníkem, bodování a způsob zápisu bodů Dotazník obsahuje celkem 120 různých výroků. Tvým úkolem je, aby ses u každého výroku zamyslel(a), do jaké míry s ním souhlasíš, do jaké míry tě výrok charakterizuje či vystihuje. - Pokud s výrokem plně souhlasíš a dané tvrzení tě dobře vystihuje, zapiš do políčka zvýrazněného šedou barvou v daném řádku 2 body. - Pokud s výrokem souhlasíš pouze částečně a dané tvrzení tě vystihuje pouze zčásti, zapiš do políčka zvýrazněného šedou barvou v daném řádku 1 bod. - Pokud s výrokem nesouhlasíš a dané tvrzení tě vůbec nevystihuje, zapiš do políčka zvýrazněného šedou barvou v daném řádku 0 bodů. Příklad: toto tvrzení mě přesně vystihuje, neboť rád(a) plánuji aktivity pro své spolužáky nejsem příliš manuálně zručný(á), toto tvrzení se ke mně moc nehodí Ř. Výrok 1 Jsem vcelku manuálně zručný(á) 0 2 Rád(a) řeším matematické příklady, hádanky, hlavolamy, křížovky, sudoku apod. Odpověď R I A S E C 3 Rád(a) plánuji aktivity pro své spolužáky 2 toto tvrzení mě vystihuje jen částečně, z uvedených činností mě baví pouze luštění křížovek 1 Nyní máš všechny informace, které potřebuješ pro vyplňování dotazníku. Nikam nespěchej, pracuj pečlivě a s rozvahou. Pokud si nejsi s něčím jistý(á), můžeš kdykoliv požádat o radu či o pomoc svého učitele. Nyní začni s vyplňováním! 8 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

9 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. Pravdivé informace se o sobě dozvíš pouze v případě, že na otázky budeš odpovídat pravdivě! Krok 1 Ř. Výrok 1 Jsem vcelku manuálně zručný(á). 2 Rád(a) řeším matematické příklady, hádanky, hlavolamy, křížovky, sudoku apod. 3 Rád(a) plánuji aktivity pro své spolužáky. 4 Umím se vcítit do druhých lidí. 5 Rád(a) tvořím nové a originální věci. 6 Pro práci bývám nadšený(á) a zapálený(á). 7 Svůj pokoj mám uklizený a věci v něm jsou systematicky uspořádány. 8 Nerad(a) prohrávám. 9 Práce s lidmi je pro mě potěšením. 10 Hraji na hudební nástroj. 11 Jsem přátelský(á). 12 Rád(a) se setkávám s významnými lidmi. 13 Kancelářská práce se mi zdá zajímavá. 14 Rád(a) vyhrávám nad ostatními. 15 Chtěl(a) bych ve svém zaměstnání obsluhovat stroje a používat rozličné nářadí. 16 Ve škole jsem spíše zvídavý(á), učení mě baví. 17 Jsem originální a nápaditý(á). 18 Chtěl(a) bych pracovat spíše ve skupině lidí než o samotě. 19 Jsem spíše opatrný(á) a nerad(a) riskuji. 20 Umím se vyjadřovat srozumitelně a zajímavě. 21 Občas rád riskuji, i když vím, že se mi to nemusí vyplatit. 22 Zajímají mě přírodní vědy (fyzika, biologie, chemie apod.). 23 Myslím si, že mám umělecké nadání. 24 Peníze jsou pro mě v životě velmi důležité. 25 Rád(a) hraji týmové sporty (jako např. fotbal, volejbal, basketbal, hokej). 26 Rád(a) zpívám nebo tancuji. Mezisoučet Počet bodů R I A S E C 2.1 Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 9

10 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 2.1 Ř. Výrok 27 Je pro mě důležité, abych byl(a) v životě úspěšný(á). 28 Málokdy se mi stane, že přijdu na sjednanou schůzku pozdě. 29 Pokud něčemu nerozumím, snažím se přijít věci na kloub. 30 Nedělá mi problém dát se do řeči s člověkem, kterého jsem nikdy neviděl(a). 31 Mám spoustu nových nápadů, které se snažím uskutečňovat. 32 Mám rád(a) přesnost a plány se snažím vždy dodržet. 33 aví mě pracovat z různými nástroji, nářadím a technikou. 34 Rád(a) píšu příběhy nebo básničky. 35 Raději pracuji se stroji, nástroji a věcmi spíše než s lidmi. 36 Jsem rád(a) užitečný(á) pro druhé lidi. 37 Umím pěkně kreslit a malovat. 38 Zajímají mě činnosti, kdy mohu pracovat s kancelářskou technikou (fax, kopírka atd.). 39 Práce s ostatními lidmi mě nabíjí energií. 40 Nevadí mi jít v dešti bez deštníku nebo pláštěnky. 41 Nerad(a) bývám o samotě. 42 Rád(a) vytvářím nové věci, kde mohu uplatnit svoji fantazii a nápady. 43 Chtěl(a) bych vyrábět nové věci, stavět domy apod. 44 Chci lépe porozumět světu kolem nás. 45 Pravidelně navštěvuji divadlo, koncerty nebo galerie. 46 Rád(a) vidím hmatatelné výsledky své práce. 47 Zajímá mě svět kolem nás a jeho podstata. 48 Snažím se pomáhat starým lidem a těm, kteří to potřebují. 49 Jsem fyzicky obratný(á). 50 Dávám okolí najevo své city. 51 Věci, které mám udělat, si raději zapíši, abych na ně nezapomněl(a). Mezisoučet Počet bodů R I A S E C 10 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

11 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. Ř. Výrok 52 Snažím se druhým lidem co nejlépe porozumět. 53 Jsem pečlivý(á) a přesný(á), při práci věnuji pozornost i drobným detailům. 54 Jednou bych chtěl(a) vykonávat řídicí funkci (manažer, ředitel). 55 Rád(a) pracuji s čísly, tabulkami a údaji. 56 Často přemýšlím nad problémy, které neumím ihned vyřešit. 57 Líbí se mi krásné věci. 58 Vycházet s autoritami (rodiče, učitelé, vedoucí kroužků, dospělí atd.) mi nečiní větší problém. 59 Každodenní věci dělám obvykle ve stejném pořadí (stereotypně). 60 Rád(a) fotografuji. 61 Umím postavit stan bez pomoci ostatních. 62 Mám rád(a) práci, kterou dobře znám a která se příliš nemění. 63 Rád(a) vymýšlím a vyrábím dárky pro svou rodinu, přátele a kamarády. 64 Rád(a) učím ostatní něčemu novému. 65 Rád(a) pozoruji krásné obrazy. 66 Nebránil(a) bych se práci v politice. 67 Rád(a) sbírám věci (známky, mince, plakáty, časopisy, apod.). 68 Sešity si vedu svědomitě, všechny informace se snažím do nich pečlivě zaznamenat. 69 Snadno dokáži přesvědčit lidi pro své plány. 70 Rád(a) pracuji s druhými lidmi, ale nechci je sám(a) vést. 71 Rád(a) se učím pracovat se stroji a pomůckami (nástroji). 72 Mohu o sobě říci, že jsem společenský(á). 73 Rád(a) pracuji o samotě. 74 Rád(a) pracuji s papíry, nečiní mi problém např. přepisovat delší text. 75 Chtěl(a) bych navrhovat nové věci (šaty, budovy, nábytek apod.). 76 Čtu vědecké nebo technické časopisy. Mezisoučet Počet bodů R I A S E C 2.1 Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 11

12 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 2.1 Ř. Výrok 77 Rád(a) dělám něco, co mohu vzít do ruky, co mohu vidět a ohmatat. 78 Jsem precizní, věci dělám pečlivě. 79 Rád(a) pomáhám druhým lidem, jestliže moji pomoc potřebují. 80 Nedovedu si svůj život představit bez hudby. 81 Líbila by se mi práce v laboratoři. 82 Mám rád(a) přírodu, proto v ní trávím hodně času. 83 Chtěl(a) bych založit a vést úspěšnou firmu. 84 Často navštěvuji památky. 85 Jsem energický člověk, který se rád pohybuje mezi lidmi. 86 aví mě práce, ve které jsem prospěšný(á) pro druhé lidi. 87 Jsem rád(a) nezávislý(á) na druhých lidech. 88 Rád(a) zpracovávám písemné materiály a přehledy. 89 Jsem rád(a) středem pozornosti. 90 Lidé u mě najdou pomoc, pochopení a radu. 91 Líbí se mi povolání, ve kterých se pracuje rukama. 92 Nevadí mi zabývat se delší dobu teoretickými problémy. 93 Nečiní mi větší potíže vycházet s lidmi kolem sebe. 94 Mám raději individuální sporty než kolektivní. 95 Dokáži se dlouhou dobu soustředit na věci, které právě dělám. 96 Dokáži opravit drobné věci v domácnosti. 97 Rád(a) experimentuji. 98 Mám rád(a) pravidla a pořádek. 99 Nemám příliš rád(a) pravidla a stereotyp. 100 Když dostanu nějaký úkol, chci vědět na začátku, co se ode mě očekává. 101 Často bývám zvědavý(á). 102 Chovám zvířata nebo pěstuji květiny. 103 Ve svém životě bych toho chtěl(a) hodně dosáhnout. Mezisoučet Počet bodů R I A S E C 12 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

13 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. Ř. Výrok 104 Umím pracovat s mikroskopem. 105 Láká mě spíše práce venku, delší dobu v kanceláři bych nevydržel(a). 106 Nečiní mi problém seznamovat se s novými lidmi. 107 Mám rád(a) práci, která je fyzicky náročná a u které se tělesně unavím. 108 Rád(a) organizuji aktivity a činnosti druhých. 109 Zajímám se o umění. 110 Rád(a) zkoumám vše kolem sebe. 111 Líbí se mi prodávat věci. 112 Rád(a) pečuji o zvířata a rostliny. 113 Troufl(a) bych si bez pomoci dospělých vést skupinu mladších spolužáků. 114 Zadané úkoly dokončuji včas. 115 Dobře se orientuji v plánech, náčrtcích a mapách. 116 Rád(a) řídím druhé lidi. 117 Raději budu pracovat v kanceláři než někde cestovat nebo pracovat venku. 118 Jsem fyzicky zdatný(á). 119 Důležité je pro mě pomáhat lidem a řešit jejich problémy. 120 Mám rád(a) činnosti, které vyžadují hodně přemýšlení. Získaných bodů celkem Počet bodů R I A S E C Název kódu R I A S E C 2.1 Jestliže jsi odpověděl(a) na všechny výroky v dotazníku a zapsal(a) do správného sloupce náležitý počet bodů, můžeš přejít k dalšímu kroku. Pokud si nejsi jistý(á), zda jsi některou otázku nepřehlédnul(a), zkontroluj dotazník raději ještě jednou. Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 13

14 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti Krok 2 V každém sloupci (R I A S E C) sečti celkový počet bodů, kterých jsi dosáhl(a). Nejprve sečteš všechny body, které jsi zapsal(a) do sloupce R (sečti řádky 1 120) a zapíšeš je na konci dotazníku do políčka nazvaného Získaných bodů celkem v tomto sloupci. Poté sečteš všechny body, které jsi zapsal(a) do sloupce I, a opět je zapíšeš do správného políčka na konci dotazníku. Tak budeš pokračovat, až budeš mít sečteno a zapsáno všech šest sloupců v tabulce. K sčítání bodů můžeš použít kalkulátor. 2.1 Krok 3 Pro lepší orientaci si přepiš získané body z tabulky do následujícího přehledového řádku: (Dávej pozor, abys nepopletl(a) body u jednotlivých písmen!) R I A S E C Písmeno, u kterého jsi získal(a) nejvyšší počet bodů, zvýrazni červeně (zakroužkováním, podtržením, vybarvením apod.). Písmeno s druhým nejvyšším počtem bodů zvýrazni zeleně. Tato dvě písmena jsou velmi důležitá, neboť představují tvůj převládající typ osobnosti. Krok 4 Všechny získané body, kterých jsi v dotazníku dosáhl(a), nyní zakresli do šestiúhelníku (v geometrii se šestiúhelník nazývá hexagon). Tím získáš svůj osobnostní profil, se kterým budeme dále pracovat. Jak přepsat hodnoty z tabulky do šestiúhelníku, ti na praktickém příkladu ukáže učitel. Obr. č. 1: Můj pracovní typ osobnosti 14 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

15 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. Krok 5 Jaký jsi typ osobnosti a co to pro tebe znamená? Pod písmeny R I A S E C se skrývají jednotlivé pracovní typy osobnosti. Protože jsou tato písmena přejata z anglických slov, neodpovídají vždy počátečním písmenům českých výrazů. Tab. č. 3: Pracovní typy osobnosti a jejich zkratky (R I A S E C) R (Realistic) I (Investigative) A (Artistic) S (Social) E (Enterprising) C (Conventional) praktický typ osobnosti zkoumající typ osobnosti umělecký typ osobnosti sociální typ osobnosti podnikavý typ osobnosti tradiční typ osobnosti 2.1 1/ Můj převládající typ osobnosti Nejvyšší počet bodů jsem získal(a) u písmene (zapiš písmeno), tudíž první typ osobnosti, který u mě převládá, se nazývá: Zde si zapiš (nalep) charakteristiku tohoto pracovního typu osobnosti: Jaké pracovní prostředí nejlépe vyhovuje tvému převládajícímu typu osobnosti? (zde si napiš charakteristiku pracovního prostředí a vybraná povolání) Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 15

16 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 2/ Můj doplňující typ osobnosti Druhý nejvyšší počet bodů jsem získal(a) u písmene (zapiš písmeno), tudíž druhý typ osobnosti, který u mě převládá, se nazývá: Zde si zapiš (nalep) charakteristiku tohoto pracovního typu osobnosti: 2.1 Jaké pracovní prostředí nejlépe vyhovuje doplňujícímu typu osobnosti? (zde si napiš charakteristiku pracovního prostředí a vybraná povolání) ylo zjištěno, že úspěšnost a spokojenost člověka v povolání závisí na souladu mezi pracovním typem osobnosti a typem pracovního prostředí, ve kterém je práce vykonávána. Lidé, kteří si zvolí práci v prostředí, které se shoduje s jejich typem osobnosti, budou ve zvoleném povolání pravděpodobněji úspěšnější a spokojenější. Např. umělecky zaměřené osoby (A) budou pravděpodobně úspěšnější a spokojenější, jestliže si vyberou práci v uměleckém prostředí (A). Až se budeš rozhodovat o svém budoucím povolání, vzpomeň si na tuto radu! 16 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

17 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. Pracovní list pro učitele č. 1 Způsob zápisu hodnot dotazníku do hexagonu Pro ilustraci si uveďme příklad, jak přepisovat body z dotazníku do šestiúhelníku (hexagonu): Nejprve si důkladně prohlédněte hexagon. Je rozdělen úsečkami na šest částí, které jsou označeny velkými písmeny R I A S E C. Každá ze šesti úseček začíná ve středu šestiúhelníku a končí po jeho tučně zvýrazněném obvodu. Na každé úsečce je vyznačena číselná stupnice s hodnotami 0 (střed šestiúhelníku), 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40 (obvod šestiúhelníku) bodů pro snazší zápis bodů z tabulky. Jak je z obrázku patrné (obr. č. 2), jeden díl na stupnici představuje 5 bodů. 2.1 V případě, že jste dosáhli v dotazníku následujících hodnot: R I A S E C budete při jejich zápisu do šestiúhelníku postupovat následovně: Nejprve si na každé ze šesti úseček lehce vyznačte počet bodů, kterého jste u daného písmene dosáhli (čárkou, tečkou apod.). Až budete mít hodnoty získaných bodů naznačeny na všech úsečkách, pomocí tužky a pravítka je spojíte, abyste je viděli prostorově. Např. u písmene C jste dosáhli 0 bodů. Tato hodnota bude pomyslně zaznamenána ve středu šestiúhelníku. Naopak nejvyšších hodnot jste dosáhli u písmen A a S, proto budou tyto hodnoty nejvíce vzdáleny od středu šestiúhelníku na úsečkách A (30 bodů) a S (28 bodů). Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 17

18 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti Podívejte se, jak jsou ukázkové hodnoty v šestiúhelníku zaznamenány: Obr. č. 2: Způsob zápisu bodů do šestiúhelníku 2.1 Poznámky 18 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

19 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. Pracovní list pro učitele č. 2 Pracovní typy osobnosti Rozlišujeme šest pracovních typů osobnosti: Praktický typ osobnosti (R) Zkoumající typ osobnosti (I) Umělecký typ osobnosti (A) Sociální typ osobnosti (S) Podnikavý typ osobnosti (E) 2.1 Tradiční typ osobnosti (C) Každý člověk se podobá některému z uvedených typů osobnosti. Někdo je osobností zcela vyhraněnou, tzn. podobá se pouze jednomu typu osobnosti, většina lidí je však kombinací několika typů osobností hovoříme pak o osobnosti nevyhraněné. Někteří žáci budou mít nevyhraněný typ osobnosti (v dotazníku dosáhnou přibližně stejného počtu bodů u více typů osobnosti). Vysvětlete jim, že je zcela přirozené být nevyhraněným typem osobnosti. Tato skutečnost však klade zvýšené nároky na další sebepoznávání. Tab. č. 4: Charakteristika pracovních typů osobnosti R Praktický typ (Realistic) Lidé s praktickým typem osobnosti se vyznačují schopnostmi a dovednostmi spojenými s fyzickou aktivitou, jsou sportovně a technicky založení, manuálně zruční. Mají rádi konkrétní, jasně stanovené činnosti. Rádi pracují s různými materiály, surovinami, objekty, předměty, stroji, nástroji, rostlinami a zvířaty. S těmi pracují raději než s myšlenkami nebo lidmi. Osoby s realistickou orientací si osvojují nové schopnosti a dovednosti spíše prostřednictvím praktických činností, které mají nějaký konkrétní cíl i hmatatelný produkt či výsledek. Dávají přednost práci venku, různým fyzickým a sportovním aktivitám. Osobnostní charakteristika: přizpůsobivý, upřímný a otevřený, spíše málomluvný, realistický, poctivý, pokorný, materialistický, zdrženlivý, přirozený, stálý, praktický, plachý, méně společenský. Rád zkoumá věci, rád je opravuje a vyrábí vlastníma rukama. Hodnotově jsou tito lidé zaměřeni spíše na materiální hodnoty, cizí jim nejsou peníze, postavení ani moc. Praktický typ osobnosti se nejvíce hodí pro odborná řemesla, technické obory, profese ve veřejných službách, práce venku, zpracovatelské a důlní obory. Typickými povoláními tohoto typu jsou automechanik, elektrotechnik, elektrikář, zemědělec, zedník, veterinář, instalatér, kuchař, truhlář, strojník, lesník, zahradník, hasič apod. Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 19

20 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 2.1 I Zkoumající typ (Investigative) A Umělecký typ (Artistic) S Sociální typ (Social) Lidé se zkoumajícím typem osobnosti mají obvykle matematické a vědecké schopnosti, logické myšlení, chtějí pracovat sami a řešit vědecké problémy. Dávají přednost poznávacím aktivitám, rádi zkoumají věci kolem sebe a snaží se jim porozumět a pochopit je. Osobnostní charakteristika: analytický, opatrný, kritický, zvědavý, nezávislý, intelektuální, systematický, skromný, často pesimistický, pečlivý a rozumný. S lidmi komunikuje tento typ osobnosti s odstupem, je opatrný a uzavřený do sebe. Ve skupině nemá tendenci vyhledávat vedoucí a dominantní role, často postrádá schopnost vést a strhnout ostatní. Zkoumající typ osobnosti se uplatňuje ve zvýšené míře zejména ve výzkumu či vědeckých oborech, kde jsou kladeny zvýšené nároky na zvládání přírodních věd včetně matematiky. Hodnotově jsou tito lidé orientovaní spíše na oblast celoživotního učení a poznávání, stejně jako i zdokonalování vědeckých či matematických dovedností. Zkoumající typ osobnosti se nejvíce hodí pro vědecká, intelektuální a některá technická povolání, vědecké obory a veřejné služby. Typickými povoláními tohoto typu jsou biolog, chemik, programátor, lékárník, chirurg, pilot, zubař apod. Lidé s uměleckým typem osobnosti mají obvykle umělecké schopnosti (jazykové, výtvarné, dramatické, literární, pohybové aj.), těší se z vytváření nového díla, mají dobrou představivost a usilují o sebevyjádření. Přitahuje je tvůrčí práce spíše než práce stereotypní, rutinní a založená na dodržování přesně vymezených pravidel. Mezi upřednostňované pracovní oblasti řadí především umělecké obory a činnosti vykonávané v tvůrčím prostředí. Osobnostní charakteristika: komplikovaný, nepořádný, emocionální, nápaditý, originální, nepraktický, impulzivní, nezávislý, otevřený světu kolem sebe. V každodenním životě jsou lidé s tímto typem osobnosti méně praktičtí než lidé jiných typů osobnosti. Pro osoby s uměleckou orientací je typické, že mají rády umělecké aktivity, jako je komponování hudby, hraní na hudební nástroje, psaní, kreslení, malování, herectví, tanec a další umělecké a tvůrčí činnosti. V komunikaci s druhými lidmi dávají najevo své pocity, nálady a dojmy, jsou otevření. Hodnotově jsou orientovaní na estetické hodnoty a umělecké úspěchy. Umělecký typ osobnosti se nejvíce hodí pro umělecké, literární a hudební obory a řemesla, výtvarné a polygrafické obory a povolání. Typickými povoláními tohoto typu jsou hudebník, učitel hudby, reportér, novinář, malíř, sochař, aranžér, architekt, fotograf, režisér, skladatel, spisovatel aj. Lidé se sociálním typem osobnosti mají sociální a pedagogické schopnosti a dovednosti. Pracují rádi s druhými lidmi, neboť jsou společenští a družní. Zajímají se o lidi kolem sebe a jejich problémy, které jim pomáhají řešit. Osobnostní charakteristika: přesvědčivý, spolupracující, přátelský, velkorysý, nezištný, užitečný, laskavý, trpělivý, zodpovědný, společenský a družný, soucitný, ohleduplný a taktní, rozumějící a přívětivý. Ve vztahu k druhým lidem jsou otevření, vysoce komunikativní, rádi spolupracují 20 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

21 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. E Podnikavý typ (Enterprising) C Tradiční typ (Conventional) s ostatními lidmi. Jsou zaměřeni na pomoc, léčbu, poradenství, rozvoj či vzdělávání dospělých osob i malých dětí. Vyhledávají práci v týmu. Tito lidé vyznávají především sociální a etické hodnoty. Sociální typ osobnosti se hodí nejvíce pro výchovná, pedagogická a sociální povolání spojená s péčí o ostatní ve veřejných službách. Typickými povoláními tohoto typu osobnosti jsou učitel, sociální pracovník, personalista, zdravotní sestra, psycholog apod. Lidé s podnikavým typem osobnosti mají vůdčí, organizační a vyjadřovací schopnosti, umí veřejně vystupovat. Zajímají se o peníze a politiku. Tito lidé rádi přesvědčují, řídí a ovlivňují druhé lidi, což je předurčuje k řídicím funkcím, podnikání či práci v politice. Osobnostní charakteristika: odvážný, dobrodružný, ochotný, ctižádostivý, dominantní, energický, optimistický, požitkářský, oblíbený, sebevědomý a družný. Hodnotově je tento typ lidí orientovaný na zisk, peníze, materiální hodnoty a společenské postavení. Pokud člověk s tímto typem osobnosti něco koná, většinou očekává za své snažení nějakou odměnu. Podnikavý typ osobnosti se hodí nejvíce pro manažerské, organizační a obchodní obory, prodej a veřejné služby. Typickými povoláními tohoto typu osobnosti jsou obchodní zástupce, prodavač, nákupčí, manažer, kontrolor, soudce apod. Lidé s tradičním typem osobnosti mají administrativní, obchodní a matematické schopnosti, chtějí pracovat v kanceláři a organizovat věci. Rádi se podřizují řádu a pravidlům, mají rádi jednoznačně vymezené požadavky. Práci, která nemá jasný řád a pravidla, se vyhýbají. Osobnostní charakteristika: zodpovědný, přizpůsobivý, zásadový, svědomitý, pečlivý, opatrný, schopný, poslušný, vytrvalý, praktický, hospodárný a nenápaditý. V komunikaci s druhými lidmi je tento typ méně otevřený. Tito lidé preferují materiální hodnoty, peníze, obchodní a ekonomické úspěchy. Tradiční typ osobnosti se nejvíce hodí pro úřednické, kancelářské a administrativní obory, veřejné služby a některé obchodní obory. Typickými povoláními tohoto osobnostního typu jsou sekretářka, písařka, bankovní úředník, účetní, matrikář, správce sítě, pokladník apod. 2.1 Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 21

22 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti Tab. č. 5: Charakteristika typů pracovního prostředí 2.1 Pracovní prostředí Typy povolání Oblasti práce Obvyklé činnosti odborná řemesla, tech- pohybové, manuální, manuálně Praktické řemeslně- nické obory, profese technické nebo technické (R) technické ve veřejných službách, činnosti, práce s předměty, práce venku, zpracovatelské stroji, nástroji, rostlinami, zvířaty, a důlní obory pracovní činnosti prováděné venku vědecká, intelektuální pozorování, studium, zkoumání, Zkoumající vědecko- a některá technická povolání, analyzování, vyhodnocování jevů, (I) výzkumné vědecké obory a veřejné procesů a řešení problémů, služby vědecké, intelektuální činnosti Umělecké (A) umělecko- tvořivé umělecké, literární a hudební obory a řemesla, výtvarné polygrafické obory a povolání umělecké činnosti a umělecká tvorba, využívání intuice, představivosti, tvořivosti výchovná, pedagogická vzdělávání, informační Sociální vychovávající a sociální povolání spojená a poradenské činnosti, (S) a pomáhající s péčí o ostatní ve lékařství, pomáhající činnosti, veřejných službách pomoc lidem manažerské, organizační Podnikavé řídicí a obchodní obory, prodejní řízení, ovlivňování a přesvědčování (E) a podnikavé a odbytové služby, veřejné lidí, obchod, prodej služby a politika úřednické, kancelářské systematická a přesná práce Tradiční administrati- a administrativní obory, s fakty, čísly, daty; (C) vně-správní veřejné služby, obchodní administrativní činnosti obory, administrativa s důrazem na detaily Tab. č. 6: Kompatibilita pracovního typu osobnosti a pracovního prostředí Nejvhodnější typ Další možné typy Nevhodné Typ osobnosti pracovního pracovního pracovní prostředí prostředí prostředí R (praktický) R (praktické) I (zkoumající), C (tradiční) S (sociální) I (zkoumající) I (zkoumající) R (praktické), A (umělecké) E (podnikavé) A (umělecký) A (umělecké) I (zkoumající), S (sociální) C (tradiční) S (sociální) S (sociální) A (umělecké), E (podnikavé) R (praktické) E (podnikavý) E (podnikavé) S (sociální), C (tradiční) I (zkoumající) C (tradiční) C (tradiční) E (podnikavé), R (praktické) A (umělecké) 22 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

23 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. Např. je-li žák praktickým typem osobnosti (R), nejvhodnějším typem pracovního prostředí je pro něj praktické pracovní prostředí (R). Dalšími možnými typy pracovního prostředí pro praktický typ osobnosti jsou prostředí zkoumající (I) a tradiční (C). Seznam povolání odpovídající vybraným typům pracovního prostředí naleznete v Pracovním listu pro učitele č. 3. Úspěšnost a spokojenost člověka v povolání závisí na souladu mezi typem osobnosti a typem pracovního prostředí, ve kterém je práce vykonávána. Lidé, kteří si zvolí práci v prostředí, které se shoduje s jejich typem osobnosti, budou ve zvoleném povolání pravděpodobněji úspěšnější a spokojenější. Např. umělecky zaměřené osoby budou pravděpodobně úspěšnější a spokojenější, jestliže si vyberou práci v uměleckém prostředí. Při výběru povolání je proto vhodné vzít v úvahu pracovní typ osobnosti a vybírat povolání, která jsou s ním kompatibilní (tj. která jsou pro daný typ osobnosti vhodná). 2.1 Poněvadž dotazník vychází z osobnostního zaměření žáků, výsledky a doporučení žáky pouze informují, v jakých povoláních budou pravděpodobně spokojeni. Pokud je člověk v práci spokojen, věnuje jí zpravidla více času, odvádí ji řádně a svědomitě, a dosahuje tak i větších úspěchů. Dotazník nezjišťuje, zda mají žáci pro daná povolání skutečné schopnosti! Ty by měly být zjištěny jinými diagnostickými nástroji (pomůže vám výchovný poradce nebo školní psycholog). Poznámky Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 23

24 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti Pracovní list pro učitele č. 3 Seznam povolání podle kódů RIASEC 2.1 R Řemeslně-technická povolání Povolání vhodná pro praktický typ osobnosti Doplňková povolání pro zkoumající a konvenční typ osobnosti autoelektrikář autoklempíř autolakýrník automechanik bagrista barvíř bednář bodyguard brašnář brusič kovů brusič skla cukrář čalouník dekoratér dělník dietní sestra dispečer dlaždič elektrikář elektroinženýr elektromechanik elektromontér elektrotechnik energetik expedient farmaceutický laborant farmář frézař hajný hasič hodinář holič horník hostinský hrnčíř hrobník hutník chemický inženýr chemický laborant instalatér izolatér kabelář kadeřnice kalič kameník keramik klempíř kloboučník knihař konstruktér kopáč košíkář kovář kožišník krejčí kuchař laborant lakýrník lesní dělník lesník letecký inženýr letecký mechanik lodní kapitán malíř pokojů masér mechanik (všeobecně) mlynář montér myslivec námořník nástrojář natěrač nožíř obkladač obráběč kovů obuvník oční technik operátor (všeobecně) opravář plynových zařízení opravář televizí optik osvětlovač ošetřovatel zvířat papírník pedikér pekař pilot dopravního letadla pilot nákladního letadla pivovarník pletař počítačový opravář podlahář 24 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

25 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. pokrývač policista/policistka potápěč pyrotechnik rybář řezník uzenář řidič autobusu řidič nákladního automobilu sadař sazeč skladník sklář sklenář sládek slévač soukromý detektiv soustružník sportovec profesionál stavbyvedoucí stavební inženýr strojník strojvůdce svářeč kovů školník šofér štukatér švadlena švec taxikář telefonista telekomunikační technik tesař tiskař traktorista truhlář údržbář vazač květin včelař vězeňský dozorce vinař voják výpravčí zahradní architekt zahradník zámečník zedník zemědělec zemědělský inženýr zlatník zubní laborant zubní technik zvířecí ošetřovatel 2.1 I Vědecko-výzkumná povolání Povolání vhodná pro zkoumající typ osobnosti Doplňková povolání pro praktický a umělecký typ osobnosti antropolog archeolog archivář astrofyzik astronom biochemik biolog botanik demograf dětský lékař ekolog elektroinženýr elektrotechnik epidemiolog etnograf farmaceut filozof finanční analytik fyzik genetik geofyzik geolog historik hydrolog chemický technik chemický inženýr chirurg informatik kartograf kriminalista laboratorní technik lékárník marketingový výzkumník matematik meteorolog mikrobiolog neurolog oceánograf oční lékař patolog pediatr (dětský lékař) Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 25

26 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 2.1 počítačový administrátor počítačový expert počítačový programátor politolog porodník porodník, gynekolog praktický lékař překladatel přírodovědec radiolog sociolog softwarový inženýr statistik systémový analytik tlumočník urbanista A Umělecko-tvořivá povolání Povolání vhodná pro umělecký typ osobnosti Doplňková povolání pro intelektuální a sociální typ osobnosti vysokoškolský učitel výzkumný analytik zubař zubní laborant zvěrolékař žurnalista akademický malíř akrobat aranžér architekt baletka básník bytový architekt designér dirigent diskžokej dramatik dramaturg editor fotograf fotoreportér grafik herec/herečka hudební režisér hudebník choreograf ilustrátor kameraman karikaturista konferenciér kosmetička literární kritik maskér muzikant návrhář počítačový grafik producent překladatel redaktor režisér rozhlasový hlasatel rozhlasový komentátor scénárista skladatel sochař spisovatel tanečník televizní hlasatel televizní komentátor tlumočník/tlumočnice učitel baletu učitel tance učitel výtvarné výchovy učitel zpěvu a hry na hudební nástroje umělecký kovář umělecký malíř vizážista výtvarník zahradní architekt zlatník zpěvák 26 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

27 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti 1. S Vychovávající a pomáhající povolání Povolání vhodná pro sociální typ osobnosti Doplňková povolání pro umělecký a podnikavý typ osobnosti advokát andragog pedagog dospělých animátor pohybových aktivit barman dentální hygienista dětská sestra dietní sestra fyzioterapeut hosteska instruktor autoškoly instruktor sportovní kněz knihovník/knihovnice krupiér masér notář pedagog volného času pedagogický asistent personalista personální poradce poradenský pracovník průvodčí psychiatr psycholog psychoterapeut rekreolog rentgenolog rozhodčí sociální kurátor sociální pedagog sociální pracovník speciální pedagog steward/ka street worker soudce školní psycholog trenér učitel mateřské školy učitel střední školy učitel vysoké školy učitel základní školy vychovatel mateřské školy vychovatel dětí a mládeže výchovný poradce záchranář zdravotní sestra 2.1 E Řídicí a podnikavá povolání Povolání vhodná pro podnikavý typ osobnosti Doplňková povolání pro sociální a konvenční typ osobnosti advokát auditor bankéř bankovní úředník barman burzovní makléř celní inspektor daňový poradce dealer diplomat ekonom finanční analytik finanční makléř finanční manažer finanční poradce hoteliér hypoteční poradce logistik makléř maloobchodní prodavač marketingový manažer nákupčí notář notářský koncipient obchodní ředitel obchodní zástupce odhadce nemovitostí plánovač pojišťovací agent Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 03procese 27

28 1. 2 Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti pokladník právník realitní makléř ředitel školy soudce soudní znalec soukromý detektiv steward účetní úvěrový poradce 2.1 C Administrativně-správní povolání Povolání vhodná pro konvenční typ osobnosti Doplňková povolání pro podnikavý a praktický typ osobnosti administrativní pracovník archivář auditor bankovní úředník celní deklarant celní úředník knihovník kontrolor kvality likvidátor škod listonoš matrikář mzdová účetní recepční sekretářka směnárník soudce soudní zapisovatel spojovatel stavbyvedoucí daňový poradce dispečer záchranné služby fakturant finanční referent finanční analytik hospodářka informační úředník kancelářský úředník notář písař počítačový operátor pojišťovací úředník pokladník poštovní doručovatel poštovní úředník provozní pracovník průvodčí realitní agent tazatel telefonista telefonní operátor účetní vrátný výpravčí zdravotní sestra zapisovatel Poznámky 28 Voľba povolania 03 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

29 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy 1. Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Tematický okruh RVP ZV Ročník Časový rámec Svět práce 9. ročník ZŠ 8 hodin 3.1 METODIKA MATERIÁL Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č Informace o materiálech pro žáky 2 METODICKÝ PŘEHLED Téma Mezioborové vztahy Klíčové kompetence Výukové metody a strategie Co potřebujeme Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní a pracovní Práce s počítačem, práce s textem, instruktáž, samostatná práce žáků; výuka podporovaná počítačem a heuristické metody Počítače s ozvučením a připojením k síti internet, dataprojektor, tiskárna, paměťová média, nakopírované informační a pracovní listy pro žáky, papíry, nůžky, lepidlo Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 06procese 1

30 1. 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy 1. Informace o materiálech pro žáky Informační a pracovní listy pro žáky jsou koncipovány tak, aby se žáci nenásilnou formou naučili vyhledávat na internetu informace ze světa práce a vzdělávání, které potřebují ke správné volbě střední školy. 2.1 Metodický materiál je postaven na využití výpočetní techniky ve vyučování. Pro výuku je tudíž nutné zajistit počítačovou učebnu s připojením k síti internet. Vhodné je, aby byly počítačové stanice ozvučené a umožňovaly tisk dokumentů. Téma má mezipředmětovou souvislost se vzdělávací oblastí Informační a komunikační technologie a u žáků předpokládá základní dovednosti práce s výpočetní technikou a periferními zařízeními. Z výukových metod kromě práce s počítačem převládá práce s textem, instruktáž a samostatná práce žáků. Informační list pro žáky (Pracovní list pro žáky č. 1) přináší přehled dostupných internetových stránek s podrobnými informacemi o volbě povolání a přijímacích zkouškách, s charakteristikami povolání, databázemi středních škol a oborů vzdělávání, profesionálně zpracovanými údaji o aktuálním stavu a potřebách trhu práce a nabídkou volných pracovních míst. Na Informační list pro žáky systematicky navazuje Pracovní list pro žáky č. 2 (Vyhledávání informací k volbě povolání: praktické úkoly), ve kterém se žáci v praktických úkolech učí krok za krokem vyhledávat nejdůležitější informace potřebné pro volbu střední školy. Aktivity spojené s Pracovním listem č. 2 pro žáky zařaďte do vyučovacích hodin tematického okruhu Svět práce až poté, co se celá třída teoreticky seznámí s doporučenými internetovými stránkami a jejich možnostmi. Při plnění úkolů by měl každý žák pracovat samostatně. Pokud si žáci nebudou vědět s vypracováním některých úkolů rady, můžete je s pracovními postupy při vyhledávání informací na internetu seznámit s využitím metody instruktáže. Jestliže budou žáci samostatně plnit všechny připravené úkoly, získají základní dovednosti pro vyhledávání informací ze světa práce a volby povolání. Seznamte žáky s dalšími aktuálně dostupnými informačními zdroji k volbě povolání. Nemusejí to být pouze internetové stránky, ale i tištěné publikace, počítačové programy, audiovizuální materiály aj. Inspiraci můžete čerpat v příspěvku Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání základních škol, který naleznete v oddíle A Praktické informace pro výuku této publikace (příspěvek A 1.7). 2 Voľba povolania 06 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

31 3 METODIKA MATERIÁL Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy 1. Pracovní list pro žáky č. 1 Informační list pro žáky líží se okamžik, kdy si budeš muset vybrat střední školu. Poněvadž je volba školy závažným životním krokem, na který je potřeba se pečlivě připravit, zřejmě si kladeš otázku, kde nalézt všechny informace potřebné k rozhodování. V tomto Informačním listu pro žáky nalezneš seznam nejdůležitějších internetových stránek, které poskytují informace o volbě povolání, o povoláních, středních školách, dále rejstřík škol a školských zařízení aj. 1/ Internetové stránky s informacemi o volbě povolání 2.1 Informační systém ISA (http://www.infoabsolvent.cz) Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 06procese 3

32 1. 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce (ve zkratce Informační systém ISA) poskytuje pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Tyto internetové stránky představují pomyslný rozcestník, který by měl podpořit správnou volbou povolání a seznámit tě s nejdůležitějšími kroky, které je třeba učinit před podáním přihlášky na střední školu. 3.1 Co na těchto internetových stránkách nalezneš? Nabídku středních škol a oborů vzdělávání, profesionálně zpracované informace o aktuálním stavu a potřebách trhu práce, průvodce volbou povolání a užitečné informace pro řešení problémů při studiu. Na informačním systému ISA oceníš především přehlednost, moderní grafický design a jeho aktuálnost. Start na trh práce (http://www.startnatrhprace.cz) Internetové stránky Start na trh práce jsou informačním průvodcem volbou povolání. Co na nich můžeš najít? Odkaz s názvem Profesní orientace a volba povolání ti pomůže odpovědět si na otázky: Čím budu?, Pro co se hodím? a Co mám studovat?. Informace uvedené v položce Vzdělání a výběr vzdělávací nabídky ti nastíní možnosti vzdělávání po ukončení základní školy a poradí ti, podle čeho si střední školu nejlépe zvolit. Start na trh práce se zabývá i dalšími tématy, která by ti mohla být v budoucnu užitečná. Jsou to např. výběr zaměstnání, ucházení se o zaměstnání, práva a povinnosti zaměstnanců, kariérový růst a soukromé podnikání. Do počítače si z těchto internetových stránek můžeš stáhnout téměř padesát pětistránkových karet s charakteristikami zájmových oblastí volby povolání. 4 Voľba povolania 06 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

33 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy 1. Postupně otevírej následující odkazy: - Start na trh práce - Profesní orientace a volba povolání - Informační zdroje pro profesní orientaci a volbu povolání 2/ Internetové stránky s informacemi o povoláních Průvodce světem povolání (http://www.occupationsguide.cz) 3.1 Průvodce světem povolání poskytuje informace o více než 600 povoláních. U většiny z nich jsou k dispozici fotografie zobrazující pracovní prostředky a prostředí, ve kterém je práce obvykle vykonávána. K vybranému povolání lze nalézt povolání příbuzná a přímý odkaz na Kartotéku typových pozic, jež obsahuje další podrobné informace. Jak lze v databázi informace vyhledávat? Povolání můžeš hledat nejenom abecedně, ale i podle různých podmínek, např. oblíbených vyučovacích předmětů, oblečení používaného při práci, charakteru pracovní činnosti, předmětu práce, pracoviště, stupně vzdělání. Průvodce světem povolání nabízí kromě informací o povoláních celou řadu dalších funkcí: dotazník zájmů, dotazník dovedností, rady jak psát žádost o zaměstnání, životopis, jak se připravit na přijímací pohovor a další. Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 06procese 5

34 1. 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Kartotéka typových pozic (http://ktp.istp.cz) 3.1 Kartotéka typových pozic je souborem 1900 profilů povolání. U každé pozice můžeš nalézt obecnou charakteristiku, informace o pracovních činnostech, charakteru a předmětu práce, pracovních prostředcích a podmínkách, dále zdravotní, osobnostní a kvalifikační požadavky potřebné k jejich výkonu. Nechybí ani aktuální informace o poptávce na trhu práce a průměrném výdělku. Poznámky 6 Voľba povolania 06 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

35 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy 1. 3/ Internetové stránky s informacemi o středních školách Atlas školství (http://www.atlasskolstvi.cz) 3.1 Atlas školství přináší aktuální přehledy středních škol a jejich studijní nabídku. Školy můžeš vyhledávat podle názvu, oboru nebo regionu. Vedle databáze škol Atlas dále obsahuje vyčerpávající informace o přijímacích zkouškách, včetně instrukcí a ukázky jak správně vyplnit přihlášku na střední školu. Elektronickou verzi tištěné publikace Atlas školství si můžeš bezplatně stáhnout z internetu (http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/skoly/pha). Rejstřík škol a školských zařízení (http://rejskol.msmt.cz) Interaktivní rejstřík umožňující vyhledávání škol a školských zařízení působících na území České republiky. V rejstříku škol je možné informace hledat podle názvu školy, adresy, druhu školy, kraje, zřizovatele aj. Podrobné informace o středních školách a oborech vzdělávání nalezneš také v Informačním systému ISA! Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 06procese 7

36 1. 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Inzeráty s nabídkou volných pracovních míst 3.1 Na internetu lze nalézt množství stránek, které se zaměřují na inzerci volných pracovních míst. Mnohdy jsou doplněny užitečnými radami pro hledání pracovního místa, psaní životopisu, průvodního dopisu, přípravu na přijímací pohovor aj. Nabídky volných pracovních míst nemusejí sloužit pouze pro hledání zaměstnání. Lze z nich usoudit, jaká je poptávka zaměstnavatelů po jednotlivých profesích. Tipy na inzeráty s nabídkou volných pracovních míst: Voľba povolania 06 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

37 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy 1. Pracovní list pro žáky č. 2 Vyhledávání informací k volbě povolání: praktické úkoly 1/ Úvodní informace Než začneš pracovat na následujících praktických úkolech, prostuduj si Informační list pro žáky, ve kterém nalezneš všechny potřebné informace a internetové adresy. Při práci na úkolech postupuj odvážně, ale s rozvahou! Soustřeď se a nikam nespěchej! Uvědom si, že všechny dovednosti, které získáš ve škole, se ti budou hodit v okamžiku, kdy budeš samostatně vyhledávat konkrétní informace potřebné k volbě střední školy. Pokud si nebudeš vědět s některým z následujících úkolů rady, požádej o pomoc učitele. Jistě ti rád ukáže jak správně postupovat! 3.1 2/ Všeobecné informace o volbě povolání V následujícím textu budeme používat znak šipky. Tento znak zkráceně znamená, že máš na dané internetové stránce přejít na uvedený odkaz. Např. otevři si internetové stránky Informačního systému ISA (přejdi na internetový odkaz) Obor vzdělání (zde přejdi na internetový odkaz) Chci se vyučit. Úkol č. 1: Jak postupovat při výběru střední školy? V prvním úkolu se dozvíš jak postupovat při výběru střední školy a naučíš se pracovat s Informačním systémem ISA. Nejprve si otevři internetové stránky Informačního systému ISA Jak postupovat při výběru a další informace. Nalezneš zde dva odkazy, které si pečlivě pročti a prodiskutuj se svým učitelem: - Jak si vybrat obor vzdělání a školu, která ho nabízí jednoduchý návod pro část Volba škol a oboru vzdělávání - Jak si vybrat obor vzdělání a školu, která ho nabízí podrobná informace o možnostech, které vám nabízí informační systém ISA, a návod jak s ním pracovat Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 06procese 9

38 1. 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Úkol č. 2: Deset kroků před rozhodnutím o volbě školy V Informačním systému ISA vyhledej sekci Jak postupovat při výběru a další informace Deset kroků před rozhodnutím. Pečlivě si přečti seznam deseti kroků, které je důležité uskutečnit před rozhodnutím o volbě střední školy. Jednotlivé kroky zaznamenej do volných řádků a udělej si stručné poznámky. 3.1 Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Krok 5: Voľba povolania 06 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

39 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Krok 6: Krok 7: Krok 8: Krok 9: Krok 10: Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 06procese 11

40 1. 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Úkol č. 3: Informace a pojmy vztahující se ke střednímu vzdělávání V Informačním systému ISA si otevři odkaz Jak postupovat při výběru a další informace Obecné informace a některé pojmy vztahujících se ke střednímu vzdělávání. Zde nalezneš vše, co potřebuješ vědět o středoškolském vzdělávání a oborech. Tyto znalosti jsou nezbytné k volbě nejvhodnějšího typu střední školy! 3.1 Nejprve si celý text pozorně přečti a charakterizuj, jaký je rozdíl mezi středním vzděláním, středním vzděláním s výučním listem a středním vzděláním s maturitou: Na stejné stránce dále nalezneš aktuální informace o podávání přihlášek a přijímacích zkouškách na střední školy. Do prázdných řádků si zapiš, do kdy je třeba odevzdat vyplněnou přihlášku na střední školu a ve který den se konají přijímací zkoušky. V případě, že se chceš hlásit na umělecký obor, kde je nezbytné vykonat talentové zkoušky, nezapomeň si zapsat i jejich termín! Úkol č. 4: Co je třeba vzít před volbou povolání v úvahu? Volba povolání je posuzováním souladu mezi charakteristickými rysy člověka a charakteristickými znaky práce. Obojí je třeba při rozhodování vzájemně porovnávat a hledat, kde jsou ve vzájemném souladu a kde naopak v protikladu. 12 Voľba povolania 06 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

41 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Otevři si a prostuduj internetovou stránku Start na trh práce Profesní orientace a volba povolání Podrobnosti o charakteristických rysech člověka a charakteristických znacích práce. Po jejím pečlivém přečtení doplň následující dvě tabulky (tabulka č. 1 a 2): Tabulka č. 1: Charakteristické rysy člověka a jejich příklady Charakteristické rysy člověka Příklady 3.1 Tabulka č. 2: Charakteristické znaky práce Pracovní činnosti Pracovní prostředky Pracovní objekty Pracoviště odpovídají na otázku JAK S ČÍM CO KDE 2. Pokud na stejné internetové stránce jako v předchozím bodě otevřeš modře zvýrazněné odkazy umístěné v tabulce Charakteristické znaky práce, nalezneš podrobné charakteristiky základních druhů pracovních činností, pracovních prostředků, pracovních objektů a pracovišť. Do následující tabulky (tabulka č. 3) uveď jejich příklady: Tabulka č. 3: Příklady charakteristických znaků práce Pracovní činnosti Pracovní prostředky Pracovní objekty Pracoviště Příklad 3. Jaké další znaky je třeba brát v úvahu při posuzování práce? Tyto znaky již nevypovídají o vlastní povaze práce, ale souvisejí s výkonem povolání a jsou také důležité. Především je to: 1) Poptávka po příslušném povolání na trhu práce 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 06procese 13

42 1. 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy 8)... 9)... 10)... 11)... 3/ Vyhledávání informací o povoláních Úkol č. 5: Vyhledávání povolání v Průvodci světem povolání Otevři si Průvodce světem povolání. Vyhledej podle abecedního řazení povolání pekaře, farmaceutického laboranta a automechanika. Prohlédni si všechny dostupné fotografie a podívej se na informace obsažené u jednotlivých povolání. Na které otázky o povoláních zde můžeš získat odpověď? Svoji odpověď zaznamenej do prázdných řádků: K rychlému vyhledávání povolání můžeš použít klávesovou zkratku CTRL+F (+ napsat název požadovaného povolání). 2. Jaká povolání jsou příbuzná povolání pekaře? Když si otevřeš charakteristiku povolání pekaře, na jejím konci nalezneš odkaz s názvem Příbuzná povolání, jenž vyjmenovává povolání s bližší a vzdálenější příbuzností. Do následujících řádků zapiš všechna povolání příbuzná povolání pekaře: Příbuzná povolání do jisté míry napovídají, jaké další profese by se mohly líbit člověku, který preferuje zvolené povolání (v našem případě pekaře). 14 Voľba povolania 06 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

43 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy V Průvodci světem povolání vyhledej podle charakteru pracovní činnosti Administrativa, dokumentování všechna povolání, která vyžadují úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Tvým požadavkem je, že nechceš vykonávat práci stereotypní, fyzicky namáhavou a náročnou na jednání s lidmi. Dále nechceš pracovat v kanceláři a často vyrážet na služební cesty. Která povolání v tomto případě Průvodce světem povolání doporučuje? Výsledek hledání opět zaznamenej do prázdných řádků: V Průvodci světem povolání vyhledej podle předmětu práce Potraviny, nápoje, krmivo všechna povolání, u kterých je vyžadováno vzdělání s výučním listem. Na povolání tentokrát nemáš žádné speciální požadavky. Pouze jediné z nalezených povolání začíná na písmeno. Do prázdných řádků zaznamenej název tohoto povolání. Dále z uvedených informací zjisti a zapiš, jaký by měl člověk s tímto povoláním být a co by měl znát Úkol č. 6: Filmové ukázky v Informačním systému ISA V Informačním systému ISA nalezneš filmové ukázky, jejichž základem jsou scény z reálného pracovního prostředí, kterými prolínají dialogy dívky s chlapcem, zaměřené na typické znaky a požadavky vykonávaných činností, povolání a pracovišť. Na ně navazují doplňující kvízy a odkazy na vzdělávací nabídku. Kde filmové ukázky nalezneš? V Informačním systému ISA si otevři některý ze tří odkazů uvedených pod Výběrem filmových ukázek. Filmové ukázky můžeš přehrávat podle charakteru pracovní činnosti nebo druhu pracoviště. Zvolit může také přehrávání celého filmu. Vždy když u výběru ukázek podle charakteru pracovní činnosti najedeš ukazatelem myši na výběr série, zobrazí se ti podrobná charakteristika zvolené pracovní činnosti. Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 06procese 15

44 1. 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy 1. Najdi a prohlédni si filmovou ukázku Péče o lidi (vyhledej ji podle charakteru pracovní činnosti). Po přehrání filmové ukázky si na stejné internetové stránce otevři odkaz Možnosti vzdělávání. Které maturitní obory připravují pro uplatnění v této oblasti? Najdi a prohlédni si filmovou ukázku Kadeřnický nebo kosmetický salon (vyhledej ji podle druhu pracoviště). Jaké vzdělání potřebuješ pro práci maséra (masérky)? Úkol č. 7: Vyhledávání v Kartotéce typových pozic V Kartotéce typových pozic vyhledej pomocí řádku pro rychlé hledání povolání účetního. Kartu pozice si vytiskni a nalep do sešitu nebo ulož do počítače. 4/ Vyhledávání informací o středních školách a oborech Úkol č. 8: Vyhledávání škol v Informačním systému ISA V následujících úkolech se naučíš jednoduše vyhledávat střední školy podle oboru vzdělání nebo zvoleného povolání. V Informačním systému ISA si otevři odkaz Obor vzdělání podle zvoleného povolání a postupně si pročti všechny směry činnosti, ze kterých je možné vybírat. V oboru nábytkářství najdi povolání čalouníka. Při plnění úkolu nepoužívej řádku pro rychlé vyhledávání! Pokus se požadované povolání nalézt podle směru činnosti. 1. Které informace nalezneš v kartě povolání? Voľba povolania 06 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

45 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Jaké školní vzdělání je vhodné pro toto povolání? Otevři si odkaz s vhodným školním vzděláním pro povolání čalouníka. V odstavci Učební dokumenty nalezneš charakteristiku oboru, profil absolventa a učební plán. Učební dokumenty si prohlédni a stručně popiš, co v nich nalezneš: Jaké vyučovací předměty bys musel(a) povinně absolvovat ve druhém ročníku denního studia učebního oboru čalouník? Mají učni v tomto ročníku možnost výběru volitelných a nepovinných předmětů? Pokud ano, napiš kterých Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 06procese 17

46 1. 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy 5. Na kartě s informacemi o oboru čalouník dále nalezneš školy, na kterých je možné studovat tento obor. Které školy nabízejí vyučení v oboru čalouník v Jihomoravském kraji? Napiš jejich přesný název, adresu a další kontaktní informace Potřebuješ nalézt Masarykovu střední školu chemickou v Praze. Vrať se zpět na hlavní stránku Informačního systému ISA a otevři si odkaz Škola a obory, které vyučuje. Ve výběru si zvol položku Střední školy. Do prázdného pole Hledání v názvu školy a adrese zadej název hledané školy a svoji volbu potvrď tlačítkem Hledat. Podařilo se ti školu nalézt? Pokud ano, do prázdného řádku zaznamenej její internetovou adresu. Až se budeš před podáváním přihlášky rozhodovat mezi různými středními školami, nejvíce potřebných informací nalezneš právě na internetových stránkách s prezentací jednotlivých škol. Úkol č. 9: Vyhledávání škol v Atlase školství 1. V Atlase školství vyhledej Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu v lansku. Z uvedených údajů zjisti, kolik žáků se v minulém školním roce přihlásilo do oboru Obchodní akademie (kód: M/004), kolik žáků bude přijato v tomto školním roce, zda budou muset vykonávat přijímací zkoušky a z jakých předmětů. Výsledky zapiš do prázdných řádků: Pokus se v Atlase školství zjistit, zda je možné v lansku studovat jinou obchodní akademii. Pokud ano, napiš její název a adresu Voľba povolania 06 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

47 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Najdi další možnosti studia obchodní akademie v okolí lanska (blízká města jsou např. oskovice, Letovice, rno). Do volných řádků napiš názvy a adresy škol, které se ti podařilo vyhledat: Úkol č. 10: Srovnání Informačního systému ISA a Atlasu školství V Informačním systému ISA najdi Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu v lansku. Postupuj následovně: na hlavní stránce otevři odkaz Škola a obory, které vyučuje Střední školy Hledání v názvu školy a adrese. Do prázdného řádku pro vyhledávání zapiš název školy a přejdi na odkaz Jihomoravský kraj. Nalezená škola je současně odkazem na kartu školy s kontaktními a dalšími údaji. 3.1 Kartu školy z Informačního systému ISA porovnej s informacemi z Atlasu školství. Je mezi nimi nějaký rozdíl? Jaký? Úkol č. 11: Možnosti uplatnění absolventů V několika předchozích úkolech jsme se zabývali obchodní akademií. Tvým dalším úkolem je zjistit a do prázdných řádků zapsat, jaké jsou možnosti uplatnění absolventů tohoto typu školy Voľba Člověk povolania a svět práce a svet na 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 06procese 19

48 1. 3 Nácvik vyhledávání informací pro správnou volbu střední školy Postup při řešení úkolu: v Informačním systému ISA si otevři kartu Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v lansku (viz úkol č. 10) a přejdi na odkaz Obchodní akademie, který je uveden v tabulce ve sloupci Název oboru. Odpověď k tomuto úkolu nalezneš v Profilu absolventa (odkaz je umístěn pod Učebními dokumenty). 5/ Vyhledávání inzerátů s nabídkou práce Úkol č. 12: Hledání inzerátů s nabídkou práce 3.1 Na internetových stránkách s nabídkou volných pracovních míst najdi alespoň tři inzeráty hledající pracovní pozici účetního (více informací o hledání inzerátů s nabídkou práce je uvedeno v Informačním listu pro žáky). Inzeráty si vytiskni a nalep do sešitu nebo pečlivě uschovej. Krátce popiš, které informace internetové inzeráty obsahují: Obr. č. 1: Ukázka inzerátu s nabídkou práce účetního 20 Voľba povolania 06 a svet Člověk práce a svět vo vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

49 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v rně, rno Tematický okruh RVP ZV Ročník Časový rámec Svět práce ročník ZŠ 8 hodin 5.1 METODIKA MATERIÁL Metodický přehled 1 Pracovní list pro učitele č Úvodní informace 2 Pracovní list pro žáky č Stručné představení IPS 2 3. Metodika k pracovním listům 4 4. Charakteristika aktivit 5 5. Závěr 8 6. Použitá literatura a internetové zdroje 9 METODICKÝ PŘEHLED Téma Mezioborové vztahy Klíčové kompetence Výukové metody a strategie Co potřebujeme Plánování, realizace a vyhodnocení exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při úřadu práce Vzdělávací obory Vyhledávání informací a komunikace, Zpracování a využití informací, Výchova k občanství (tematické okruhy Člověk jako jedinec a Stát a právo), Výchova ke zdraví; doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova; průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, pracovní Výklad, vysvětlování, instruktáž, rozhovor, diskuze, brainstorming, práce s počítačem, práce s textem; samostatná práce, skupinová práce Nakopírované pracovní listy pro žáky a pracovní list pro učitele, osobní počítače s připojením k internetu, tiskárna, tvrdé papíry velkého formátu, psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, hodinky, telefon/ , jízdenky atd. Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 1

50 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. 1. Úvodní informace Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 5.1 Význam exkurze jakožto jedné z organizačních forem vyučování vzrůstá v souvislosti s modernizací vyučování. Jednou z možných exkurzí ve výuce tematického okruhu Svět práce je návštěva Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání. Výzkum služeb kariérového poradenství a potřeb jeho klientů na základních a středních školách v ČR, který v roce 2003 uskutečnil Národní ústav odborného vzdělávání, ukázal, že poradce z úřadů práce žáci řadí mezi nejvýznamnější poradce při volbě povolání. Žáci se na ně obracejí především s žádostí o poskytování informací o možnostech studia, doporučení vhodného povolání, testování zájmů a schopností a doporučení vhodného studijního oboru. Vzhledem k významu poradenských a informačních služeb poskytovaných na úřadu práce překládáme učitelům tematického okruhu Svět práce metodický materiál s komplexně zpracovanou exkurzí do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání (ve zkratce IPS) s důrazem na didaktickou rovinu. Obr. č. 1: eseda žáků v IPS při úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou zdroj: Integrovaný portál MPSV, 2. Stručné představení IPS Zkušenosti z pedagogické a pedagogicko-psychologické praxe potvrzují, že se vzrůstající dostupností a efektivností služeb kariérového poradenství jsou významně redukovány zbytečné ztráty vznikající chybným rozhodováním žáků o volbě povolání, vyvolané nedostatečnými nebo chybnými informacemi či nedostatečným sebepoznáním. Jedny z hlavních partnerů základních škol při přípravě žáků na volbu povolání představují IPS. 2 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

51 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Úřady práce v IPS poskytují žákům základních škol a jejich rodičům komplexní informační a poradenské služby nezbytné k prvotní volbě povolání, resp. volbě další vzdělávací a profesní dráhy po ukončení povinné školní docházky. Kromě zmíněné cílové skupiny jsou bezplatné služby IPS určeny studentům a absolventům středních a vysokých škol, nezaměstnaným absolventům, školským zařízením, uchazečům o zaměstnání, kteří mají zájem o novou profesní orientaci anebo se chtějí dále vzdělávat, občanům se změněnou pracovní schopností, ale také všem dalším občanům, bez ohledu na to, zda jsou evidováni na úřadu práce či nikoliv. Poradenská a informační činnost IPS může mít podobu individuální (rady, konzultace, vedení, diagnostický rozhovor aj.), může být také skupinová (přednášky, besedy, diskuze, promítání, exkurze, sociální výcvik aj.). Jaké služby nabízejí IPS žákům základních škol a rodičovské veřejnosti? - vyhledávání středních škol a studijních a učebních oborů v daném regionu, ale i v celé České republice, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném a vysokoškolském studiu, a to prostřednictvím počítačového programu - zhlédnutí krátkých informativních videofilmů, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí - podrobné popisy jednotlivých profesí s výčtem pracovních činností, používaných pracovních prostředků a popis pracovního prostředí - samoobslužné testování profesních zájmů prostřednictvím počítačového programu ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání - individuální a skupinové poradenství související s volbou povolání - poradenství k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, seznámení s činností úřadu práce a možnostmi dalšího studia po absolvování základní školy - v podzimních měsících organizují IPS ve spolupráci se školami burzy či veletrhy škol, jejichž smyslem je poskytnutí co nejširšího množství informací od zástupců středních škol, středních odborných učilišť a dalších vzdělávacích institucí v regionu 5.1 Jakými základními informačními materiály IPS disponují? - databáze škol s komplexním přehledem možností středoškolského, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání v daném regionu, ale i v rámci celé České republiky - celorepublikové přehledy studijních a učebních oborů - informační letáky o jednotlivých středních školách v regionu - informační letáky o jednotlivých povoláních (profesiogramy), které mj. obsahují popis pracovních činností, pracovních prostředků a pracovního prostředí, požadavky na uchazeče, potřebné vzdělání a zdravotní nároky - počítačový program představující jednotlivá povolání prostřednictvím barevných fotografií - videoklipy nejvíce frekventovaných povolání - informace o perspektivách uplatnění po ukončení vzdělávání v daném oboru či povolání - počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 3

52 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání - informace o možnostech, způsobech a technikách hledání zaměstnání - videoklipy s návody, jak postupovat během přijímacího řízení na novou pracovní pozici - informace o možnostech hledání zaměstnání prostřednictvím inzerátu v hromadných sdělovacích prostředcích, včetně internetu - informace o úřadech práce, situaci na trhu práce, o podmínkách zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, právech a povinnostech nezaměstnaného 5.1 IPS se soustřeďují na předávání kvalitních informací o možnostech studia, zejména o náplních a perspektivách jednotlivých profesí. Mívají zpravidla informace nejen celostátního charakteru, ale zejména kvalifikované aktuální informace z regionu, které jsou základním předpokladem pro samostatné rozhodování mladých lidí. Informují o studijních a učebních oborech, o podmínkách a průběhu přijímacího řízení, o nárocích a požadavcích na studium jednotlivých oborů i výkon profesí a o možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů na trhu práce (Friedmann, 2005, s ). Poněvadž IPS mají schopnost poskytovat aktuální informace o vývojových trendech na trhu práce v nejširších souvislostech, jejich úloha je při přípravě žáků na volbu povolání nezastupitelná. Aktuální seznam IPS s kontaktními údaji, na něž lze po domluvě absolvovat exkurzi se žáky základních škol, je uveden v pracovním listu pro učitele č Metodika k pracovním listům Pracovní listy pro žáky jsou koncipovány tak, aby reflektovaly všechny tři základní fáze exkurze, tj. přípravnou část, která probíhá ve škole před samotnou exkurzí, dále provedení exkurze a následně zhodnocení exkurze a využití získaných poznatků pro rozhodování o volbě povolání. Vhodně připravená a uskutečněná exkurze do IPS by měla posílit zájem a zvýšit motivaci žáků k zodpovědnému rozhodování o volbě povolání. Navržená exkurze má převážně orientační charakter, přičemž jejím hlavním cílem je seznámit žáky ročníků základních škol s posláním této instituce, poskytovanými poradenskými službami a dostupnými informačními materiály. Poněvadž je volba povolání žáků dlouhodobým procesem, doporučujeme zařadit exkurzi do vyučování již v 8. ročníku, aby na ni žáci mohli později navázat individuální návštěvou se svými rodiči nebo rozšiřující exkurzí se základní školou v 9. ročníku. Předkládaný metodický materiál je zpracován podle doporučení uváděných v příspěvku doc. Zdeňka Friedmanna s názvem Exkurze jako specifická forma výuky, který je zařazen v publikaci Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ v části A 1.3 Praktické informace pro výuku. Před uskutečněním exkurze na úřad práce a realizací navrhovaných aktivit doporučujeme učitelům tematického okruhu Svět práce, aby se seznámili s teoretickým základem pořádání školních exkurzí, a předešli tak případnému negativnímu efektu nepřipravené a špatně organizované exkurze. 4 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

53 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Charakteristika aktivit Těžiště výukových metod při práci s pracovními listy pro žáky spočívá v samostatné práci žáků s textem a vyhledávání informací na internetu. Doplňkovými výukovými metodami jsou výklad a vysvětlování učitele, diskuze, rozhovor, brainstorming a skupinová práce. Pracovní list pro žáky č. 1 V prvním úkolu žáci na základě informací, které vyhledají na internetu, doplňují nedokončené věty (např. Informační a poradenské středisko poskytuje aktuální informace o, Informační a poradenské středisko umožňuje, Informační a poradenské středisko nabízí ke zhlédnutí aj.), jež jsou primárně zaměřeny na seznámení žáků se službami poskytovanými IPS. Druhý úkol je založen na obdobném principu. Jeho cílem je, aby se žáci před exkurzí předběžně seznámili s informačními materiály, jimiž IPS disponují. Oba úkoly u žáků sekundárně rozvíjejí schopnost vyhledávat a kriticky posuzovat informace na internetu. Ve třetím úkolu jsou žáci motivováni k tomu, aby se zamysleli nad otázkou, které služby a informační zdroje IPS by mohli využít při vlastním rozhodování o volbě povolání. 5.1 Postup: Úkoly č. 1 a 2 nechte žáky nejprve samostatně vypracovat. Informace budou vyhledávat na Integrovaném portálu MPSV (internetové adresy jsou uvedeny v Pracovním listu pro žáky č. 1) za využití počítače připojeného k internetu. Jakmile budou mít žáci úkoly hotovy, měli by své odpovědi porovnat se svými spolužáky a chybějící údaje si v pracovním listu doplnit. Samostatná práce žáků může být doplněna výkladem učitele. Rovněž úkol č. 3 by měli žáci zpracovávat samostatně, přičemž jim může být zadán za domácí úkol. Vyhodnocení úkolu by mělo mít podobu diskuze, při níž budou porovnávány individuální pohledy žáků na možnosti využití služeb středisek a informačních materiálů pro rozhodování o volbě povolání. Předpokládané časové nároky: 90 minut Pracovní list pro žáky č. 2 Záměrem druhého pracovního listu je, aby žáci získali potřebné kontaktní informace do IPS ve svém městě/regionu (tj. adresu, telefon, , jméno poradce a úřední hodiny), naučili se vyhledat spojení na úřad práce veřejnou dopravou, nalézt jeho adresu na mapě a na základě orientace v mapě se do IPS samostatně dopravit. Postup: K vypracování prvního úkolu žákům rozdejte nakopírovaný Pracovní list pro učitele č. 1, který obsahuje seznam IPS v České republice. Adresu, telefon, a jméno poradce by měli žáci vyhledat v seznamu samostatně. Úřední hodiny by měli žáci zjistit v průběhu exkurze do IPS a následně je do tabulky doplnit. Ve druhém a třetím úkolu mají žáci vyhledat spojení veřejnou dopravou do IPS a adresu úřadu práce na mapě. Písemná instruktáž a nácvik těchto dovedností jsou součástí pracovního listu. Aktivitu je vhodné doplnit instruktáží učitele, který žákům na počítači názorně ukáže, jak dopravní spojení a mapu na internetu vyhledávat. Při cestě do IPS doporučujeme žákům ukázat vyhledávání spojení ve vývěskových jízdních řádech a naučit je orientovat se v mapě a nalézt podle ní hledanou adresu. Předpokládané časové nároky: 45 minut Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 5

54 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Pracovní list pro žáky č. 3 Třetí pracovní list je zaměřen na sebepoznávání a sebeuvědomování v oblasti vlastností, schopností, zájmů, školních výsledů a zdravotního stavu. Žáci se při doplňování nedokončených vět dále zamyslí nad svými vzdělávacími a profesní plány a kriticky posoudí své předpoklady k jejich dosažení. Vypracovaný úkol bude žákům sloužit jako podklad při vyhledávání specifických informací potřebných pro volbu povolání na úřadu práce. 5.1 Postup: Nejprve žákům vysvětlete pojmy, se kterými se v pracovním listu pracuje (např. vzdělávací cíl, stupeň vzdělání, typ střední školy, obor vzdělání, osobnostní vlastnosti atd.). Po vysvětlování nechte žáky samostatně zpracovat nedokončené věty. Po vypracování úkolu by měl následovat skupinový rozhovor. Učitel by měl vést debatu tak, aby všichni žáci mohli prezentovat třídě své odpovědi a získali k nim od svých spolužáků zpětnou vazbu. V závěru žákům objasněte, jak mohou své odpovědi zaznamenané v pracovním listu využít při exkurzi na úřad práce. Předpokládané časové nároky: 45 minut Pracovní list pro žáky č. 4 Čtvrtý pracovní list Příprava na návštěvu úřadu práce volně navazuje na Pracovní list pro žáky č. 3. Cílem je, aby žáci v rámci exkurze z různých zdrojů vyhledali maximum informací o povolání, které by chtěli v budoucnu vykonávat (úkol č. 1) a o středních školách připravujících k výkonu dané profese (úkol č. 2). Žáci jsou v pracovním listu vedeni rovněž k tomu, aby si uvědomili, jakých informačních materiálů a zdrojů při vyhledávání informací využili (úkol č. 3). Poznámky 6 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

55 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Obr. č. 2: Samostatná práce žáků na exkurzi do IPS v Nymburce zdroj: Základní škola Tyršova v Nymburce, 5.1 Postup: Úkoly by měli žáci vypracovat v průběhu exkurze do IPS. Při práci na úkolech by měli aktivně využívat přítomnost poradenského pracovníka, který je seznámí s informačními materiály, ukáže jim, jak s nimi efektivně pracovat a bude jim při zpracování úkolu nápomocen svými zkušenostmi a radami. S vypracovanými úkoly lze dále pracovat ve vyučování tematického okruhu Svět práce, případně je lze využít pro individuální poradenskou práci s žákem. Předpokládané časové nároky: 45 minut Pracovní list pro žáky č. 5 V pátém pracovním listu mají žáci za úkol vyhotovit zprávu z exkurze do IPS. Úkol vede žáky k uvědomění si podstatných aspektů exkurze do tohoto zařízení, tj. se kterými informačními materiály měli možnost se seznámit, které informace hodnotí jako důležité, proč by měli v budoucnosti služeb IPS využít aj. Zpráva z exkurze má funkci závěrečné reflexe, při níž žáci popisují průběh exkurze, strukturují své zážitky, zkušenosti a subjektivně hodnotí její přínos vzhledem k vlastním potřebám. Postup: Doporučujeme, aby žáci zprávu z exkurze na úřad práce vypracovali za domácí úkol. Ve vyučování nechte vybrané žáky zprávu přečíst a se žáky o proběhlé exkurzi diskutujte. Diskuzi je možné vést v dílčích tématech (např. Co se na exkurzi odehrálo? Co jsme se o sobě dozvěděli? Co jsme se naučili? Jak jsme se to naučili? Jak můžeme naučené využít? apod.). Poznámka: Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 7

56 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Hodnocení exkurze je vhodné uskutečnit s co nejmenším časovým odstupem od realizační části exkurze. Učitel by měl vypracované úkoly se žáky rozebrat a diskutovat individuální nedostatky. Součástí hodnocení by měla být dále diskuze o poznatcích z exkurze, jež by měly být učitelem uvedeny do širších souvislostí. V závěru by měl být zhodnocen průběh exkurze, chování a přístup žáků a dosažené výsledky vzhledem ke stanoveným cílům exkurze. Předpokládané časové nároky: 45 minut (domácí příprava), 45 minut (vyučování) 5.1 Pracovní list pro žáky č. 6 V šestém pracovním listu mají žáci za úkol vypracovat plakátovou reklamu na IPS. Reklama by měla být orientována na žáky základních škol, aby cílovou skupinu svojí formou zaujala a získala pro návštěvu tohoto zařízení. Postup: Plakáty nechte žáky tvořit ve 2 4členných skupinách. Žáci ve skupině by měli nejprve všechny své nápady pro vyhotovení reklamního plakátu zaznamenat do prázdného rámečku, který je součástí pracovního listu. Vhodnou metodou k produkci nápadů je brainstorming. Součástí plakátu by měl být slogan, pro jehož návrh je tato výuková metoda rovněž vhodná. Ukázky sloganů by měl žákům zprostředkovat učitel. Po přípravné fázi žáci plakáty ve skupinách samostatně zhotoví. Jakmile budou mít všechny skupiny plakát dokončený, představí svoji práci ostatním žákům ve třídě. Následuje diskuze nad jednotlivými plakáty, z nichž je možné např. vytvořit školní výstavku. Nejzdařilejší plakát můžete věnovat IPS ve svém městě/regionu. Předpokládané časové nároky: 90 minut 5. Závěr Informační a poradenská střediska při úřadech práce patří mezi nejvýznamnější partnery základních škol při přípravě žáků na volbu povolání. Exkurze do IPS díky kvalitní a aktualizované informační základně těchto pracovišť a vysoké odborné úrovni poradenských pracovníků vhodně doplňuje výuku a informace, které žáci získají ve vyučování. Zároveň nabízí žákům podporu při plánování vzdělávání, rozhodování o volbě studia a povolání, podrobné informace o celorepublikové nabídce v oblasti středoškolského vzdělávání a o trendech a požadavcích současného trhu práce. Věříme, že se Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání stane užitečným a inspirativním metodickým materiálem, který rozšíří možnosti učitelů tematického okruhu Svět práce ve výuce a přispěje k dalšímu zkvalitnění přípravy mladých lidí pro rozhodování o volbě povolání a vstup na trh práce. 8 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

57 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Použitá literatura a internetové zdroje FRIEDMANN, Z. Exkurze jako specifická forma výuky. In FRIEDMANN, Z. (ed.). Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2007, s ISSN FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků. In STŘELEC, S. (ed.). Studie z teorie a metodiky výchovy II. rno: Masarykova univerzita, 2005, s ISN SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, s. ISN VALENTA, J. Učit se být: témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a SŠ. Praha: Agentura Strom & Aisis, s. ISN X. Výzkum služeb kariérového poradenství a potřeb jeho klientů na základních a středních školách v ČR: souhrnná zpráva. Praha: NÚOV, Dostupný z WWW: <http://vychova-vzdelavani.cz/download/nuov2003.pdf>. udoucnost profesí [on-line]. Poslední revize [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.budoucnostprofesi.cz>. Formulář pro besedy s žáky ZŠ k volbě povolání na ÚP [on-line]. c2009, poslední revize [cit ]. Dostupný z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info/ips#sekce>. Informační a poradenská střediska při ÚP [on-line]. c2005, poslední revize [cit ]. Dostupný z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska>. Informační a poradenské středisko [on-line]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/rk_info/uprkips>. Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce [on-line]. c2007, poslední revize [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.infoabsolvent.cz>. 5.1 Poznámky Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 9

58 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Pracovní list pro žáky č. 1 Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 5.1 Poněvadž se svojí třídou v blízké době absolvuješ exkurzi do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, měl(a) by sis před jeho návštěvou udělat předběžnou představu o činnostech a službách, jež tato instituce zájemcům z řad veřejnosti poskytuje. Jen tak budeš dostatečně připra - ven(a) odnést si z exkurze do tohoto zařízení dostatek informací a rad, které ti pomohou při rozhodování o další vzdělávací či profesní dráze po absolvování základní školy. Obr. č. 1: Kudy na úřad práce? zdroj: Ondřej Jadrný, Informační a poradenské středisko je zařízení úřadu práce, které poskytuje širokou nabídku informací a služeb týkajících se volby povolání a vzdělávací dráhy. Základem činnosti Informačního a poradenského střediska je poradenství pro volbu povolání. Využití jeho služeb je doporučováno lidem, kteří si kladou či hledají odpověď na některou z následujících otázek: - Čím chceš být? - Máš pocit, že si nevybereš? - Chceš dělat, co tě baví? Komu jsou služby Informačního a poradenského střediska určeny? Informační a poradenské středisko poskytuje informační a poradenské služby jak při první volbě povolání, před kterou nyní stojíš ty, tak při opakované volbě povolání (na konci střední školy, při hledání zaměstnání, při zvažování rekvalifikace apod.). Služby Informační a poradenská střediska poskytují žákům základních škol, středních škol, studentům vyšších odborných a vysokých škol, rodičovské veřejnosti, školám, 10 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

59 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. nezaměstnaným absolventům, uchazečům o zaměstnání, kteří mají zájem vykonávat novou profesi a dalším zájemcům. Pokud váháš s rozhodnutím o výběru vzdělávání či povolání, pracovníci úřadu práce ti rádi pomohou a poradí. Zhodnotíte společně tvé schopnosti, osobní vlastnosti, zájmy a možnosti. Jinak řečeno, poradci ti pomohou vybrat vhodné řešení. Služby poskytované Informačními a poradenskými středisky pro volbu povolání jsou bezplatné! Úkol č. 1: Jaké služby Informační a poradenská střediska nabízejí? K nalezení odpovědi na otázku Jaké služby Informační a poradenská střediska nabízejí? je vhodné využít internetu. Dostatek informací je k dispozici například na Integrovaném portálu MPSV (zkratka MPSV znamená Ministerstvo práce a sociálních věcí). Internetové adresy, na nichž jsou prezentovány informace o Informačních a poradenských střediscích pro volbu povolání, jsou následující: Obr. č. 2: Ukázka Integrovaného portálu MPSV zdroj: Integrovaný portál MPSV Integrovaný portál MPSV si pečlivě pročti a do následujících řádků stručně zaznamenej, které informace a služby Informační a poradenské středisko pro volbu povolání žákům, studentům, rodičům a dalším zájemcům poskytuje. Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 11

60 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Informační a poradenské středisko poskytuje aktuální informace o: 5.1 Informační a poradenské středisko umožňuje: Informační a poradenské středisko nabízí ke zhlédnutí: Informační a poradenské středisko poskytuje: Informační a poradenské středisko provádí: Informační a poradenské středisko pořádá: 12 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

61 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Po dokončení úkolu své odpovědi porovnej se svými spolužáky a chybějící informace si doplň! Pokud si nejsi s odpověďmi jistý(á), můžeš požádat o radu svého učitele. Vypracovaný úkol si pečlivě uschovej a nezapomeň si ho vzít s sebou na exkurzi do Informačního a poradenského střediska, kde můžeš zaznamenané informace doplnit a aktualizovat. Úkol č. 2: Jaké informační materiály (tj. počítačové programy, videonahrávky, tištěné letáky, publikace apod.) má Informační a poradenské středisko k dispozici? Stejně jako u předcházejícího úkolu, i v případě hledání odpovědi na otázku Jaké informační materiály má Informační a poradenské středisko k dispozici? ti doporučujeme využít Integrovaného portálu MPSV: Nyní zjisti, které informační materiály má Informační a poradenské středisko k dispozici a své odpovědi stručně zapiš: Jestliže jsi vypracoval(a) oba předcházející úkoly, můžeš přejít k dalšímu úkolu. Pokud si nejsi se svými odpověďmi jistý(á), ještě jednou si pročti informace uvedené na Integrovaném portálu MPSV a úplnost odpovědí prodiskutuj se svým učitelem. Úkol č. 3: Které služby a informační materiály by mi mohly pomoci při rozhodování o volbě povolání? Nyní se zamysli, které služby a informační materiály Informačního a poradenského střediska by ti mohly pomoci při rozhodování o volbě povolání. Své odpovědi zdůvodni a zaznamenej je: Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 13

62 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Pracovní list pro žáky č. 2 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Informační a poradenské středisko v mém městě/regionu Úkol č. 1: Základní údaje o Informačním a poradenském středisku v mém městě/regionu 5.1 V České republice funguje při úřadech práce téměř osmdesát Informačních a poradenských středisek pro volbu povolání. Se školou navštívíš jedno z nich. V seznamu, který ti zapůjčí k vypracování tohoto úkolu učitel, vyhledej základní údaje o Informačním a poradenském středisku ve tvém městě/regionu. Adresu, telefonní kontakt, ový kontakt a jméno poradce (popř. kontaktní osoby) zapiš do následující tabulky: Město: Ulice a číslo popisné: PSČ: Telefonní kontakt: ový kontakt: Jméno poradce/kontaktní osoby: Správnost údajů zaznamenaných v předcházející tabulce si ověř při exkurzi do Informačního a poradenského střediska a dále zjisti úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých můžeš středisko navštívit například se svými rodiči. Úřední hodiny si poznamenej, abys je měl(a) pro případnou návštěvu v budoucnu k dispozici: Den v týdnu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úřední hodiny pro veřejnost Otevřeno od (hodin) Otevřeno do (hodin) Úkol č. 2: Vyhledání spojení do Informačního a poradenského střediska v mém městě/ regionu Nyní již znáš základní údaje o Informačním a poradenském středisku ve tvém městě/regionu. Víš ale, jak se do střediska dostat veřejnou dopravou (autobusem, vlakem, tramvají, trolejbusem, metrem apod.)? Pokud ne, v tomto úkolu se naučíš krok po kroku vyhledávat spojení veřejné dopravy. Tvým úkolem je vyhledat na internetu informace o dopravním spojení ze základní školy do Informačního a poradenského střediska, které se školou v rámci exkurze navštívíš. Od svého učitele víš, že v Informačním a poradenském středisku by tvá třída měla být v(e) (doplň čas na základě instrukcí učitele). 14 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

63 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Zjisti: - Jaký typ dopravního prostředku zajišťuje spojení do Informačního a poradenského střediska. - Číslo spoje. - Jak se jmenuje výchozí zastávka, odkud odjíždí spoj veřejné dopravy. - V kolik hodin spoj z výchozí zastávky odjíždí. - Jak se jmenuje zastávka, kde musíte se třídou vystoupit. - V kolik hodin spoj na cílové zastávce přibližně bude. - Jaký je celkový čas cestování do Informačního a poradenského střediska z výchozí do cílové zastávky. - Zdali je nutné na cestě do Informačního a poradenského střediska přestupovat. 5.1 V následujícím textu budeme používat znak šipky. Tento znak zkráceně znamená, že máš po splnění instrukce přejít k následujícímu kroku. Např. instrukce (další krok) instrukce (další krok) instrukce (další krok) atd. Ukázkový příklad: Nyní se dozvíš, jak vyhledat spojení do Informačního a poradenského střediska při úřadu práce rno-město na ulici Palackého tř. 89. Exkurze se zúčastní žáci ze základní školy na Jihomoravském nám. 2 v rně, přičemž na úřadu práce musejí být nejpozději v 9 hodin ráno. Doporučený postup: Postupuj podle následujících instrukcí, aby sis nacvičil(a) vyhledávání spojení veřejné dopravy na internetu. Otevři internetovou stránku s vyhledávačem spojení otevři záložku Jízdní řád vyber Městskou hromadnou dopravu rno do položky Odkud zadej adresu základní školy, tj. Jihomoravské náměstí do položky Kam zadej adresu Informačního a poradenského střediska, tj. Palackého třída zvol požadované datum (dnešní den) a čas příjezdu 9:00 pod možností Datum a čas zvol položku Příjezd potvrď tlačítko Hledat. Poznámky Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 15

64 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Obr. č. 1: Internetový vyhledávač spojení zdroj: 5.1 Ve formuláři, který máš na počítači nyní před sebou, lze nalézt všechny údaje, které jsou pro cestu ze základní školy na Jihomoravském náměstí do Informačního a poradenského střediska na Palackého třídě v rně potřeba. Je zde uvedena výchozí a cílová zastávka, vyznačen čas odjezdu a příjezdu spoje, typ dopravního prostředku a uveden celkový čas potřebný pro cestování. Údaje si můžeš vytisknout na tiskárně nebo uložit do počítače ve formátu PDF. V následující tabulce nalezneš informace, které se podařilo vyhledat dne Informace, které jsi nalezl(a) ty se však mohou lišit, poněvadž dopravní podniky své jízdní řády čas od času mění. Jiné jsou jízdní řády např. o prázdninách, jiné ve všedních dnech či ve dnech státních svátků! Poznámky 16 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

65 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Tab. č. 1: Výsledky vyhledávání spojení v ukázkovém příkladu Typ dopravního prostředku: Trolejbus Číslo spoje/čísla spojů: 33 Název výchozí zastávky: Kroměřížská Název cílové zastávky: Husitská Čas odjezdu spoje z výchozí zastávky: 8:16 Čas příjezdu spoje do cílové zastávky: 8:46 Celkový čas cestování: 30 minut Název zastávky, kde budete přestupovat: Hlavní nádraží Typ dopravního prostředku: Tramvaj Číslo spoje, na který budete přestupovat: Nyní za využití předchozího návodu vyhledej dopravní spojení z tvé základní školy (do volného místa doplň úplnou adresu školy, tj. ulici, číslo popisné a město) do Informačního a poradenského střediska, které se třídou navštívíš v rámci exkurze (viz úkol č. 1). Nalezené údaje zaznamenej do následující tabulky: Typ dopravního prostředku: Číslo spoje/čísla spojů: Název výchozí zastávky: Název cílové zastávky: Čas odjezdu spoje z výchozí zastávky: Čas příjezdu spoje do cílové zastávky: Celkový čas cestování: Je na cestě do Informačního a poradenského střediska nutné přestupovat? Pokud je tvá odpověď kladná, potom doplň následující údaje (jestliže je při cestě na úřad práce více přestupů, do tabulky zaznamenej všechny z nich): Název zastávky, kde budete přestupovat: Typ dopravního prostředku: Číslo spoje, na který budete přestupovat: Přestup 1 Přestup 2 Přestup 3 Domácí úkol: Vyjdi z následující situace: Se svojí základní školou jsi v rámci exkurze navštívil(a) Informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Víš, že informace, které jsi získal(a), jsou pouze orientační. Ty však chceš úřad práce navštívit se svými rodiči v úředních hodinách pro veřejnost ještě jednou, Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 17

66 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání abys zjistil(a) další doplňující informace či rady, které potřebuješ k zodpovědnému rozhodnutí o volbě povolání. Za domácí úkol proto na internetu vyhledej informace o dopravním spojení do Informačního a poradenského střediska ve tvém městě/regionu z místa trvalého bydliště. Rodiče s tebou mohou z domova vyjet až ve 13 hodin. Výsledky hledání spojení zaznamenej do následující tabulky: 5.1 Adresa trvalého bydliště: Typ dopravního prostředku: Číslo spoje/čísla spojů: Název výchozí zastávky: Název cílové zastávky: Čas odjezdu spoje z výchozí zastávky: Čas příjezdu spoje do cílové zastávky: Celkový čas cestování: Je na cestě do Informačního a poradenského střediska nutné přestupovat? Pokud je tvá odpověď kladná, potom doplň následující údaje (jestliže je při cestě na úřad práce více přestupů, do tabulky zaznamenej všechny z nich): Název zastávky, kde budete přestupovat: Typ dopravního prostředku: Číslo spoje, na který budete přestupovat: Přestup 1 Přestup 2 Přestup 3 Úkol č. 3: Vyhledání Informačního a poradenského střediska v mém městě/regionu na mapě Vyhledej adresu Informačního a poradenského střediska ve tvém městě/regionu na mapě. Využij přitom některou z internetových map, které umožňují interaktivní vyhledávání adresy, uložení mapy v podobě obrázku nebo vytištění na tiskárně. Mapu, kterou jsi nalezl(a), si ulož do počítače, a pokud to možnosti ve škole umožní i vytiskni, abys ji měl(a) k dispozici při cestě na úřad práce! Jak vyhledat mapu na internetu, si vyzkoušej na příkladu, který je uvedený níže. Pokud si nebudeš s vypracováním úkolu vědět rady, požádej o pomoc šikovnějšího spolužáka nebo učitele. Jistě ti rádi ukáží, jak správně postupovat. Ukázkový příklad, jak vyhledat mapu Informačního a poradenského střediska rno-město: Město: rno Ulice a číslo popisné: Palackého tř. 89 PSČ: Telefonní kontakt: ový kontakt: Jméno poradce/kontaktní osoby: PaedDr. Eva lažková 18 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

67 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Doporučené internetové stránky s mapami: Doporučený postup: Otevři internetovou stránku s mapami na adrese zadej ulici a město z tabulky (v našem příkladu Palackého tř. 89, rno ) do políčka pro vyhledávání potvrď myší tlačítko Hledej po zobrazení mapy s požadovanou adresou zvol odkaz Další funkce Stáhnout jako obrázek potvrď Uložit vyber cestu pro uložení v tvém počítači potvrď tlačítko Uložit. Obr. č. 2: Mapa do Informačního a poradenského střediska při úřadu práce rno-město zdroj: 5.1 Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 19

68 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Pracovní list pro žáky č. 3 Příprava na návštěvu úřadu práce Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 5.1 Před návštěvou Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání je důležité, aby ses zamyslel(a) a jasně pojmenoval(a) své aktuální plány do budoucnosti a kriticky posoudil(a) své možnosti k jejich dosažení. Vypracovaný úkol využiješ při vyhledávání informací potřebných pro volbu povolání na úřadu práce a při hledání odpovědi na otázku, jaké povolání či střední školu si vybrat, aby byla tvá volba úspěšná. Obr. č. 1: Práce vytvořená žáky při exkurzi na úřad práce v Nymburce zdroj: Základní škola Tyršova v Nymburce, Tvým následujícím úkolem je zamyslet se nad sebou a svou vzdělávací a profesní budoucností a doplnit následující prázdné řádky. Informace o tom, co je to stupeň vzdělání, typ střední školy a obor vzdělání, ti poskytne tvůj učitel. Nalezneš je rovněž v Informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (http://www.infoabsolvent.cz) v záložce Jak postupovat při výběru a další informace. Zajímám se o tato povolání: 20 Voľba 16 povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ 23

69 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Můj osobní vzdělávací cíl je: Stupeň vzdělání, kterého chci v životě dosáhnout: 5.1 Typ střední školy, který bych chtěl(a) absolvovat: Obor vzdělání, který bych chtěl(a) absolvovat: Mám tyto osobnostní vlastnosti: Mám tyto schopnosti: Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 21

70 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Oproti ostatním vrstevníkům vynikám v(e): 5.1 Ve volném čase se zajímám o: Předměty, které mě ve škole baví a z nichž mám dlouhodobě dobré známky: Mám tato zdravotní omezení: Pro volbu povolání/střední školy si u sebe uvědomuji tyto překážky: Vyplněný pracovní list si vezmi s sebou na exkurzi do Informačního a poradenského střediska, abys měl(a) v případě potřeby zaznamenané informace ihned po ruce! 22 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

71 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Pracovní list pro žáky č. 4 Na úřadu práce chci zjistit Na základě informací, které získáš na úřadu práce, vypracuj následující úkoly. Využij při tom co největšího množství tištěných a obrazových informačních materiálů, filmů a rozhovoru s poradenským pracovníkem, což ti umožní udělat si jasnou představu o povolání, které bys chtěl(a) jednou vykonávat (o náplni a podmínkách výkonu práce, předpokladech k jeho výkonu, požadavcích na vzdělání a perspektivách na trhu práce) a možnostech vzdělávání. Některé informační materiály si budeš moci odnést z úřadu práce domů. Společně s tímto pracovním listem si je pečlivě uschovej (např. do sešitu, pořadače, rychlovazače, spisových desek), abys je měl(a) při rozhodování o volbě povolání kdykoliv po ruce. 5.1 Úkol č. 1: Povolání, které stavím na první místo Povolání:..... Pro povolání, o které se zajímám, jsou charakteristické tyto pracovní činnosti: Povolání, o které se zajímám, je obvykle vykonáváno v následujícím pracovním prostředí: Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom procese

72 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Při výkonu povolání, o které se zajímám, jsou používány následující pracovní prostředky: 5.1 S povoláním, které jsem si vybral(a), jsou spojeny tyto požadavky na vzdělání (svou odpověď zakroužkuj): a) výuční list b) maturitní zkouška c) absolutorium d) vysoká škola K výkonu zvoleného povolání je třeba absolvovat následující obor(y) vzdělání: Povolání, o které se zajímám, vyžaduje následující nároky na osobnostní vlastnosti, schopnosti, dovednosti, zájmy, školní prospěch, zdravotní stav aj. Zaznamenej je do prázdných řádků a zakroužkuj odpověď, zda příslušný nárok splňuješ či nesplňuješ. 1) splňuji/nesplňuji 2) splňuji/nesplňuji 3) splňuji/nesplňuji 4) splňuji/nesplňuji 5) splňuji/nesplňuji 6) splňuji/nesplňuji 7) splňuji/nesplňuji 8) splňuji/nesplňuji Úkol č. 2: Vyhledej a zaznamenej informace o vybraných středních školách ve tvém městě/regionu, které připravují k výkonu zvolené profese. Pokud zatím nevíš, jakou profesi bys chtěl(a) vykonávat, požádej o radu poradce z úřadu práce, který ti vysvětlí další možnosti pro hledání vhodné střední školy. 24 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

73 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Škola č. 1: Název školy: Adresa školy: Telefon: WWW stránky: Název a kód oboru studia: Počet přihlášených a přijatých žáků v minulém roce: Počet přijímaných žáků: Informace o přijímacím řízení (o přijímací zkoušce, požadavcích na přijetí): 5.1 Škola č. 2: Název školy: Adresa školy: Telefon: WWW stránky: Název a kód oboru studia: Počet přihlášených a přijatých žáků v minulém roce: Počet přijímaných žáků: Informace o přijímacím řízení (o přijímací zkoušce, požadavcích na přijetí): Škola č. 3: Název školy: Adresa školy: Telefon: WWW stránky: Název a kód oboru studia: Počet přihlášených a přijatých žáků v minulém roce: Počet přijímaných žáků: Informace o přijímacím řízení (o přijímací zkoušce, požadavcích na přijetí) Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 25

74 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Jaké je uplatnění se zvoleným povoláním na trhu práce? Aktuální situaci stručně popiš: 5.1 Tip: Podrobné informace o současné situaci a budoucnosti profesí na trhu práce je možné nalézt na internetových stránkách s názvem udoucnost profesí (http://www.budoucnostprofesi.cz), které vytvořil tým pracovníků Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání. Obr. č. 1: Internetové stránky udoucnost profesí zdroj: 26 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

75 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Úkol č. 3: Informační zdroje, se kterými jsem se na úřadu práce seznámil(a) Při volbě povolání není důležité pouze informace mít, ale rovněž vědět, kde je hledat. Při vyplňování tohoto pracovního listu jsi měl(a) možnost pracovat s různými informačními zdroji. Vzpomeň si, které to byly, a zapiš je do bublin. Karty povolání 5.1 Zde si poznačím to, co sám(a) z informací získaných na úřadu práce uznám za potřebné: Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 27

76 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Pracovní list pro žáky č. 5 Zpráva z exkurze na úřad práce Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Vypracuj krátkou zprávu z exkurze do Informačního a poradenského střediska. Zpráva obvykle informuje o nějaké události, zpráva hodnotí. Zpráva z exkurze, kterou máš za úkol napsat, by měla shrnovat vše podstatné o exkurzi na úřad práce. Jejím obsahem by měl být jak popis skutečného průběhu, tak tvé vlastní hodnocení exkurze. 5.1 Obr. č. 1: Exkurze žáků 1. ZŠ Sedlčany na úřad práce v Příbrami zdroj: 1. ZŠ Sedlčany, Ve zprávě z exkurze na úřad práce se zaměř na zodpovězení následujících otázek: - Se kterými informačními materiály ses na úřadu práce seznámil(a)? - Která informace pro tebe byla nejdůležitější? - Co tě při návštěvě úřadu práce nejvíce zaujalo? - Co pro tebe bylo překvapující? - Proč bys měl(a) opět navštívit Informační a poradenské středisko? 28 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

77 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Zprávu vypracoval(a): Datum uskutečnění exkurze:.. Datum vypracování zprávy:.... Text zprávy z exkurze: 5.1 Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 29

78 1. 5 lov k a sv t práce Svět práce na 2. stupni ZŠ II. Pracovní list pro žáky č. 6 Reklama na Informační a poradenské středisko Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 5.1 Každá služba, aby o ní lidé, pro něž je určena, věděli, potřebuje reklamu. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Úkolem vaší skupiny je vypracovat plakátovou reklamu na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, která bude orientována na vaše vrstevníky, tedy žáky posledních ročníků základních škol. Grafická podoba reklamního plakátu a reklamní text závisí na vaší tvořivosti. Plakát vytvořte na velký tvrdý papír. Může mít podobu kreslenou, malovanou, koláže aj. Pokud dobře zvládáte práci na počítači a podmínky ve škole to umožňují, můžete navrhnout reklamní plakát rovněž v některém z grafických programů. Při práci na úkolu se řiďte zásadou, že reklamní plakát má za cíl informovat o službách a dostupných informačních materiálech Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání a přesvědčit žáky základních škol, aby středisko navštívili a využili jeho služeb. Do prázdného rámečku si zapište všechny nápady pro vyhotovení reklamního plakátu: 30 Voľba povolania 16 a svet Člověk práce a vo svět vyučovacom práce na 2. stupni procese ZŠ

79 5 Exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání 1. Navrhněte reklamní slogan, který na reklamním plakátu použijete. Nezapomeňte, že reklamní slogan by měl být originální, nápaditý, poutavý a výstižný. Zároveň by měl být stručný, krátký, srozumitelný a lehce zapamatovatelný. Inspirací při tvorbě reklamního sloganu vám mohou být reklamy, se kterými se každodenně setkáváte v televizi, rozhlase, denním tisku, časopisech, na internetu apod. Náš reklamní slogan pro Informační a poradenské středisko zní: Součástí prezentace každé organizace, firmy nebo instituce na veřejnosti je tzv. logo. Rovněž Informační a poradenské středisko má své logo, jež je zachyceno na obrázku č. 1. Toto logo vhodně zapracujte do reklamního plakátu. Logo můžete sami nakreslit, popřípadě okopírovat a na plakát nalepit. 5.1 Obr. č. 1: Logo Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání zdroj: Integrovaný portál MPSV Voľba Člověk povolania a svět práce a na svet 2. práce stupni vo ZŠ vyučovacom 16 procese 31

C 3.4. Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti. PhDr. Petr Hlaďo Pedagogická fakulta MU, Brno METODICKÝ PŘEHLED

C 3.4. Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti. PhDr. Petr Hlaďo Pedagogická fakulta MU, Brno METODICKÝ PŘEHLED Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti DOVEDNOSTI SPOJENÉ S VOLBOU POVOLÁNÍ PhDr. Petr Hlaďo Pedagogická fakulta MU, Brno METODICKÝ PŘEHLED Téma Mezioborové vztahy Klíčové kompetence

Více

Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti

Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Tematický okruh RVP ZV Ročník Časový rámec 9. ročník ZŠ 2 4 hodiny (dle rozhodnutí učitele) Metodický

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Mezipředmětové vztahy: Výchova k občanství, Informatika. Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní výchova

Mezipředmětové vztahy: Výchova k občanství, Informatika. Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní výchova Metodický list: Volba povolání Předmět: Člověk a práce Mezipředmětové vztahy: Výchova k občanství, Informatika Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní výchova Ročník: osmý, devátý Naplňování

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ

PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ PŘÍLOHA Č. 6 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Dotazník pro žáky 9. tříd ZŠ Ahoj! Zjišťujeme, na jaké střední školy se žáci 9. tříd hlásí a k jakému povolání směřují. Budeme rádi za tvé odpovědi. Dotazník je anonymní.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza absolventů řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 6 Porovnání absolventů všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem umožňuje žákům posoudit sama sebe v souvislosti s nároky na osobnostní vlastnosti zdravotnického pracovníka Autor Jazyk Mgr. Magdaléna Nevařilová Čeština Očekávaný výstup

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

ÚVOD... 13 ČÁST I Hlavní principy... 15 ČÁST II Plat a složky platu...33 ČÁST III Splatnost a výplata platu... 61 ČÁST IV Srážky z platu...

ÚVOD... 13 ČÁST I Hlavní principy... 15 ČÁST II Plat a složky platu...33 ČÁST III Splatnost a výplata platu... 61 ČÁST IV Srážky z platu... OBSAH ÚVOD...13 ČÁST I Hlavní principy...15 Systém odměňování ve veřejných službách a správě... 16 Zaměstnavatelé poskytující zaměstnancům za práci v pracovním poměru plat... 17 Platové předpisy...20 Struktura

Více

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 Rozvoj schopností poznávání: cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium

Více

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení:

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 1/11 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ZADÁNÍ - OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 2/11 Motivace - úvod: V předchozích hodinách předmětu Člověk a svět práce ses

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 31. března 1992,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

ORIENTACE V TECHNICKÝCH OBLASTECH

ORIENTACE V TECHNICKÝCH OBLASTECH PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ ORIENTACE V TECHNICKÝCH OBLASTECH 1/6 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ŘEŠENÍ - ORIENTACE V TECHNICKÝCH OBLASTECH 2/6 V předchozích hodinách jsi měl možnost seznámit

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno Co se dozvíte? Jaká informační média a materiály

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seidlová Málková LS 2012 ŘLZ- KONCEPCE KURZU Řízení lidských zdrojů zpravidla označuje soubor specifických činností, které se zabývají

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Mezipředmětové vztahy: Výchova k občanství, Člověk a práce. Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní výchova

Mezipředmětové vztahy: Výchova k občanství, Člověk a práce. Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní výchova Metodický list: Volba povolání Předmět: Anglický jazyk Mezipředmětové vztahy: Výchova k občanství, Člověk a práce Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní výchova Ročník: osmý Naplňování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Hospitační záznam SV

Hospitační záznam SV Základní údaje o hodině Typ střední školy o a) G4 o b) G6 o c) G8 o d) SOVm o e) SOVz o f) Konzervatoř Hospitační záznam SV Kód a název oboru dle soustavy oborů vzdělávání Vzdělávací předmět/oblast V případě

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

Výběr střední školy Výběr střední školy

Výběr střední školy Výběr střední školy Výběr střední školy Název dokumentu: Výběr střední školy Vypracováno pro: Pohlaví: Muž Věk: 14 Datum narození: 1996 Identifikační kód testu: abcdefh Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas enerování dokumentu:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.05.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

Pracovní listy KVARTA

Pracovní listy KVARTA Pracovní listy KVARTA Autor:Mgr.MartinaMale ková Použitá literatura: HANSEN ECHOVÁ,Barbara.Nápadyprorozvojahodnoceníklí ovýchkompetencížák.vyd.praha:portál, 2009, 117 s. ISBN 978-807-3673-888. MEZERA,Antonín.Projaképovolánísehodím?:jaksivybratst

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více