zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v"

Transkript

1 PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch, nebo doplnění a rozšíření stávajících lokalit bydlení: (lokality pro rodinné domy, dvojdomy, řadové domy, atriové domy, terasové domy, bytové domy a další typy) S kolika novými byty ročně obec počítá? REKREACE Záměry na vymezení chybějících ploch, nebo doplnění a rozšíření stávajících lokalit rekreace: Rozšíření rekreační plochy související s koupalištěm a jeho rozšíření, případně doplnění o plochy souvisejícího vybavení (chatky, stánek s občerstvením, dětské hřiště a další)? Návrh na umístění plochy pro kemp nebo autokemp? Návrh na vymezení plochy pro motokrosovou dráhu, cyklokrosovou dráhu? OBČANSKÉ VYBAVENÍ Záměry na vymezení chybějících ploch, nebo doplnění a rozšíření stávajících lokalit občanského vybavení v obci: školství a výchova (mateřská škola, základní škola, popř. střední školy)? kultura (klubovna pro zájmové skupiny, knihovna, kino sál, divadelní sál, divadlo malých forem, koncertní sál, muzeum, galerie, konferenční sál, kongresové centrum, internetová kavárna, rozhledna)? tělovýchova a sport - zařízení pro rekreaci? (jednoduchá hřiště pro menší děti, mládež a dospělé, běžecké lyžařské tratě, koupaliště) - zařízení pro školní tělesnou výchovu? (hřiště mateřských škol, hřiště a tělocvičny základních a středních škol) - zařízení pro organizovanou tělovýchovu? (motokrosová, cyklokrosová a autokrosová dráha, golfové hřiště, zařízení pro jezdecký sport, víceúčelový sportovní areál, tenisové kurty, hřiště pro košíkovou, hřiště pro házenou, 1/5

2 fotbalový stadion, otevřený plavecký bazén, krytý plavecký bazén, aqua park, otevřený zimní stadion, krytý zimní stadion, sportovní stadion, velkoplošné hřiště, sportovní halu, tratě a zařízení pro lyžování sjezdové i běžecké, sáňkařské dráhy, bobové dráhy, střelnice, kynologická cvičiště, kuželna, fitness centrum, posilovna, squash a další) zdravotnictví (ambulance primární péče a ambulance specializovaných lékařů, zdravotnická záchranná služba, lůžkové zařízení následné péče, lékárna a výdejna léčiv, protialkoholní záchytná stanice a další)? sociální péče (dětský domov, domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, penzion, chráněné byty, chráněné dílny pro zdravotně postižené, domov pro matky s dětmi v obtížné životní situaci, denní stacionář, azylový dům, dům na půlce cesty, nízkoprahové denní centrum, noclehárna, zařízení pro krizovou pomoc a další)? maloobchod (jakýkoliv maloobchodní prodej)? ubytování (ubytovna, hostel, hotel, motel, penzion, turistická ubytovna, ubytovny související s terciérním sektorem, veřejné tábořiště, kemp, autokemp, chatová osada a další)? stravování (jídelny, motorest, restaurace, bar, kavárna, vinárna, rychlé občerstvení, bufet, cukrárna a další)? nevýrobní služby (kadeřník, kosmetický salón, masážní salón a solárium, prádelna, čistírna, mandl, fotograf, veřejné záchody, informační centrum, směnárna, hřbitov, zahradnictví, čerpací stanice a další)? výrobní a opravárenské služby (oprava obuvi, oprava oděvů, oprava domácích spotřebičů, oautoservis a další)? správa a administrativa (úřady jednotlivých úrovní státní správy a samosprávy - obecní úřad, úřad práce a sociálního zabezpečení, pošta, zařízení požární ochrany, zařízení policie a dále to jsou administrativní objekty pro obchodní činnost firem - spořitelna, banka a pojišťovna a další)? církev (kaple, modlitebna, křížová cesta, farní centrum a další)? věda a výzkum (technologický park, výzkumné centrum, laboratoř a další)? ZNOVU VYUŽITÍ ÚZEMÍ Návrh na asanaci či rekonstrukci chátrajících objektů. Rekonstrukce a opětovné využití stávajících areálů brownfields, areály zemědělských družstev, bývalá barevna a další. Návrh na demolici objektů ve špatném technickém stavu a návrh nového funkčního využití plochy. 2/5

3 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ Záměry na vymezení chybějících ploch, nebo doplnění a rozšíření stávajících ploch veřejného prostranství: Úprava a revitalizace centra obce a přilehlých částí. SMÍŠENÉ OBYTNÉ Záměry na vymezení chybějících ploch, nebo doplnění a rozšíření stávajících lokalit smíšených obytných: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Záměry na vymezení chybějících ploch, nebo doplnění a rozšíření stávajících ploch dopravní infrastruktury: Záměr přeložky silnice, plánování obchvatu obce. Problémy se nevyhovujícími technickými parametry komunikací, jako např. šířka, sklon a jiné nevyhovující parametry. Závady na pozemních komunikacích, zejména II. a III. třídy, podružně na místních a účelových komunikacích. Problém s dopravní dostupností k významným objektům občanského vybavení a místně významným lokalitám. Problém s nedostatkem ploch pro dopravu v klidu (parkování) u významných objektů občanského vybavení, u místně významných lokalit, nebo tam kde je to potřeba. Problém s dopravní propustností území. Zajistit lepší průchodnost krajiny, obnovou, respektive zřizováním nových cest. Záměr na vybudování chodníků pro pěší a cyklostezek zejména podél silnic II. a III. třídy. Záměr na úpravu dráhy železniční trati a souvisejících objektů (vlaková stanice a další). TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Záměry na vymezení chybějících sítí, nebo doplnění a rozšíření stávajícího vedení technické infrastruktury: Záměr na vybudování oddílné kanalizační soustavy, splašková kanalizace s vyústěním na čistírnu odpadních vod a dešťové kanalizace s vyustěním do místních recipientů. 3/5

4 Záměr na vybudování čistírny odpadních vod. Záměr na návrh vodovodního řadu k lokalitám, kde dosud čerpají vodu ze soukromých studní. Problém s nedostatečnou kapacitou vlastních vodních zdrojů. Záměr na návrh nového vodního zdroje na území obce. Problémy s nedostatečnými zásobami pitné vody. Záměr na návrh vodojemu. Záměr na rozšíření rozvodů elektrické energie, Záměr na přetrasování rozvodů elektrické energie. Záměr na rozšíření rozvodů plynofikace. Záměr na přetrasování plynovodu, zejména středotlakého. Záměr na vymezení plochy pro větrnou elektrárnu. Záměr na vymezení plochy pro vysílač. VÝROBA A SKLADOVÁNÍ Záměry na vymezení nových ploch, nebo doplnění a rozšíření stávajících ploch výroby a skladování: (pila, zámečnictví, kovářství, truhlářství, klempířství, výroba skla, výroba textilu, skládka odpadu, skládka kompostovatelného odpadu, kompostárna a další) SMÍŠENÉ VÝROBNÍ Záměry na vymezení nových ploch, nebo doplnění a rozšíření stávajících ploch smíšených výrobních: Návrh na asanaci či rekonstrukci chátrajících objektů. Podpora měkkých forem turismu, například agroturistiky a tradičních řemesel. Návrh na demolici objektů ve špatném technickém stavu a návrh nového funkčního využití plochy. VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ Záměry na úpravu stávajících ploch vodních a vodohospodářských: Problém při jarních táních a dlouhotrvajících dešťů v povodí řeky Olešky s nekontrolovanými rozlivy v zastavěných částí obce. Záměr na vytvoření protipovodňových opatření na řece Olešce. Záměr na vytvoření podmínek pro řízené rozlivy na řece Olešce. 4/5

5 Úprava koryta řeky Olešky. Záměr zachovat odtokové poměry z povrchu, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů řeky Olešky. Záměr na založení přírodních rybníků a jiných vodních ploch. ZEMĚDĚLSKÉ Záměry na úpravu stávajících a návrh nových ploch zemědělských: Záměr na rozšíření ploch trvalých travních porostů pro pastevní účely z neobdělávané orné půdy. LESNÍ Záměry na úpravu stávajících a návrh nových ploch lesních: Záměr na rozšíření ploch určených k plnění funkce lesa (zalesnění). PŘÍRODNÍ Záměry na úpravu stávajících a návrh nových ploch přírodních: SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Záměry na úpravu stávajících a návrh nových ploch smíšeného nezastavěného území: TĚŽBY NEROSTŮ Záměry na úpravu stávajících ploch těžby nerostů: Problémy s plošnými nebo bodovými sesuvy. 5/5

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP ŽDÁR NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Srpen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

OBSAH TEXTOVÁ ČÁST: VÝKRESOVÁ ČÁST:

OBSAH TEXTOVÁ ČÁST: VÝKRESOVÁ ČÁST: OBSAH TEXTOVÁ ČÁST: 1 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a sídelního systému zeleně... 3 2 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití... 3 3 Vymezení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno ÚNOR 2014 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Více

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy. vydává

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy. vydává Čj.: MHMP/110547/2006/OUP V Praze dne 11.března 2008 Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy příslušné podle 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb.,

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Označení správního orgánu, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo Města VERNEŘICE Záznam o účinnosti ÚP Verneřice Datum nabytí

Více

Funkční regulativy Aktuální verze platná od 1. 11. 2010. 1. Území bydlení

Funkční regulativy Aktuální verze platná od 1. 11. 2010. 1. Území bydlení Funkční regulativy Aktuální verze platná od 1. 11. 2010 1. Území bydlení BV BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU Území určená pro bydlení převážně ve spojení s drobnou chovatelskou a pěstitelskou, popřípadě malovýrobní

Více

NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN TEXTOVÁ ČÁST. červen 2014. ÚP Špindlerův Mlýn změna č.1 - návrh červen 2014

NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN TEXTOVÁ ČÁST. červen 2014. ÚP Špindlerův Mlýn změna č.1 - návrh červen 2014 NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN TEXTOVÁ ČÁST červen 2014 Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plzeň 1 Správní orgán: Město Špindlerův Mlýn Svatopetrská

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dokumentace I. Územní plán...3 I.1 Vymezení zastavěného území...3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce...3 I.2.2 Koncepce ochrany a

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

Č E R V E N K A. T e x t o v á č á s t. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013

Č E R V E N K A. T e x t o v á č á s t. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Ú Z E M N Í P L Á N Č E R V E N K A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Územní plán Oldřichov v Hájích. Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Oldřichov v Hájích Část díla: Návrh textová část Pořizovatel: Obec Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích č.p. 151 463 31 Chrastava Zhotovitel:

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ PLÁN RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování :

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více