I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne v Kulturním domě RADOST v Havířově.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově."

Transkript

1 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

2 P Ř E H L E D U S N E S E N Í přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne /16ZM/ Schválení předsednictva 16. zasedání ZMH dne /16ZM/ Schválení programu 16. zasedání ZMH dne /16ZM/ Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 16. zasedání ZMH, konaného dne /16ZM/ Ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne /16ZM/ Kontrola plnění usnesení ZMH 687/16ZM/ Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově 688/16ZM/ Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury 689/16ZM/ Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol 690/16ZM/ Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary mimosportovním subjektům z rozpočtu města Havířova v roce /16ZM/ Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o odpuštění vyměřeného i nevyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 692/16ZM/ Rozpočet města Havířova na rok /16ZM/ Hospodářská činnost města Havířova návrh na r /16ZM/ Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova 695/16ZM/ Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden září /16ZM/ Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden říjen /16ZM/ Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2012 rozpočtová opatření č /16ZM/ Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova 699/16ZM/ Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 700/16ZM/ Program prevence kriminality na rok

3 701/16ZM/ Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období /16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark 703/16ZM/ Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark 704/16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá 705/16ZM/ Záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark 706/16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá 707/16ZM/ Výstavba Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku 708/16ZM/ Prodej pozemků k již postaveným distribučním transformačním stanicím 709/16ZM/ Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald s 710/16ZM/ Prodej pozemku pod již postavenou garáží, areál garáží Na Špici, k.ú. Havířov-město- změna usnesení 711/16ZM/ Prodej pozemků parc.č. 582/13 a 582/11, k.ú. Bludovice 712/16ZM/ Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice 713/16ZM/ Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: Chodník podél komunikace I/11, Havířov Těrlicko 714/16ZM/ Koupě pozemku pro účely realizace stavby: Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov.Šumbark 715/16ZM/ Směna pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město 716/16ZM/ Nabídka Zemědělského podniku Razová na odprodej pozemků v k.ú. Bludovice a v k.ú. Havířov-město 717/16ZM/ Změna části usnesení ZMH č. 1190/25/ZM/06, ze dne , k bezúplatnému převodu pozemku z majetku ČR, do majetku města 718/16ZM/ Odkup 29 kusů autobusových čekáren od společnosti euroawk s.r.o. 719/16ZM/ Zastavení nemovitostí v majetku města 720/16ZM/ Odstoupení od budoucí kupní smlouvy 721/16ZM/ Předání discgolfového hřiště Správě sportovních a rekreačních zařízení 722/16ZM/ Předání 2 klimatizačních jednotek k hospodaření Městské knihovně Havířov 3

4 723/16ZM/ Prominutí části poplatku z prodlení Lucia Břusková 724/16ZM/ Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 725/16ZM/ Dodatek č.1 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Havířov a SmVaK Ostrava a.s. 726/16ZM/ Prodej vodovodů v majetku města 727/16ZM/ Odkanalizování částí města Havířova I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá) Odkanalizování částí města Havířova Bludovice, Dolní Datyně informativní zpráva o průběhu projektů 728/16ZM/ č.stavby Parkovací dům Havířov podmínky zadávacího řízení 729/16ZM/ Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok /16ZM/ Podání žádosti o dotaci na projekt Dopravní terminál Havířov do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 731/16ZM/ Změna monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov Přitažlivé město Havířov 732/16ZM/ Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 733/16ZM/ Technické služby Havířov a.s. změna zástupce města v představenstvu společnosti 734/16ZM/ Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova 735/16ZM/ Setkání hornických a hutnických měst 736/16ZM/ Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města 737/16ZM/ Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce /16ZM/ Změny ve Finančním výboru ZMH 739/16ZM/ Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok /16ZM/ Informativní zpráva o činnosti vedení města 741/16ZM/ Přijetí nadačního příspěvku a poskytnutí dotace 4

5 U S N E S E N Í, 682/16ZM/ Schválení předsednictva 16. zasedání ZMH dne předsednictvo 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne ve složení: Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 683/16ZM/ Schválení programu 16. zasedání ZMH dne předložený program 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, dle přílohy včetně jeho doplnění 684/16ZM/ Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 16. zasedání ZMH, konaného dne u r č u j e jako ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, Ing. Karla Šlachtu RNDr. Vladimíra Macha 5

6 685/16ZM/ Ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne b e r e n a v ě d o m í zprávu ověřovatelů zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5. listopadu /16ZM/ Kontrola plnění usnesení ZMH b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova prodloužení termínů splnění těchto usnesení: úkoly: krátkodobé (tabulka 05.1.) 458/12ZM/2012 Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů České republiky, s.p. do majetku města 500/13ZM/2012 ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída změna smluvních podmínek 597/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice 599/14ZM/2012 Prodej části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice 600/14ZM/2012 Prodej části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá 601/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice 602/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá 603/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město 613/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, garáže ul. Hornická, k.ú. Prostřední Suchá úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.2.) 979/21/ZM/05 533/10/ZM/08 534/10/ZM/08 536/10/ZM/08 Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku České republiky do majetku města Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice 6

7 v y p o u š t í ze sledování tato usnesení: úkoly: krátkodobé (tabulka 05.1.) 301/7ZM/2011 Koupě pozemku pro účely realizace stavby: Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark 457/12ZM/2012 Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1608, 1643 a 1604/2, k.ú. Šumbark, pro účely výstavby kanalizace v lokalitě U Jelena 506/13ZM/2012 Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1420,1427 a 1428 v k.ú. Havířov-město výzva k podání nabídek realizace záměru vybudování stavby halových hromadných garáží s občanskou vybaveností 520/13ZM/ /13ZM/2012 Prodej části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark Směna částí pozemku parc. č. 284/14, k.ú. Šumbark v majetku města, za část pozemku parc. č. 284/2, k.ú. Šumbark v majetku spol. Lidl Česká republika v.o.s. 605/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice 606/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice 607/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá 608/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Špici, k.ú. Havířov-město 609/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Mezidolí, k.ú. Bludovice 610/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá I. 611/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá II. 612/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá III. 614/14ZM/2012 Prodej části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město 617/14ZM/2012 Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová 629/14ZM/2012 Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/ /14ZM/2012 Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR 652/15ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark 653/15ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice 654/15ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá 656/15ZM/2012 Výkup pozemku v k.ú. Šumbark Ing. Chowaniec 657/15ZM/2012 Výkup pozemků parc. č. 609/5 a parc. č. 1229/1, k.ú. Bludovice 669/15ZM/2012 Úprava rozpočtu na rok 2012 v oblasti mzdových nákladů základním školám zapojeným do realizace a udržitelnosti projektu Stejná šance, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 672/15ZM/2012 Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole 7

8 673/15ZM/2012 Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury 674/15ZM/2012 Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve splátkách 675/15ZM/2012 Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Havířov v roce /15ZM/2012 Změna účelu poskytnuté investiční dotace na rok 2012 NsP Havířov, p.o. 679/15ZM/2012 Likvidace pohledávky za J. Klubalem 681/15ZM/2012 Odkoupení vodohospodářských staveb v areálu bývalého dolu Dukla úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.2.) 991/21/ZM/05 Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení 1041/22/ZM/05 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města 1122/24/ZM/06 Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město 1276/26/ZM/06 Smluvní vztahy pro stavbu: Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 1.etapa 605/11/ZM/08 Výkup části pozemku parc. č. 2193, k.ú. Šumbark - vypořádání MK Smrková 760/14/ZM/09 Prodej podílů na pozemcích parc.č. 701, 720, 700, 499, 611 k.ú. Havířov-Město a parc. č k.ú. Prostřední Suchá 1277/24/ZM/10 Smluvní vztah pro stavbu: Protipovodňová hráz - Areál volného času, Havířov-Město 687/16ZM/ Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově dle přílohy č. 1 Z: vedoucí OŠK T: leden

9 688/16ZM/ Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši ,- Kč dle přílohy č. 1 Z: vedoucí OŠK T: prosinec /16ZM/ Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol 1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary rozpočtu města Havířova na rok 2012 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX. XII. měsíc roku 2012 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto: 5 600,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ ,- Kč Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, Školní 2, příspěvková organizace, IČ ,- Kč Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci. Z: vedoucí OŠK T: prosinec /16ZM/ Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary mimosportovním subjektům z rozpočtu města Havířova v roce 2012 Zastupitelstvu města Havířova b e r e n a v ě d o m í žádost Slezské diakonie o zvýšení poskytnuté dotace ze dne dle přílohy č. 1 9

10 n e zvýšení poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary rozpočtu města Havířova v roce 2012 z mimosportovní sféry Slezské diakonii, IČ , o ,- Kč (tj. na celkovou částku na ,- Kč) na projekt INTERVENĆNÍ CENTRUM Havířov Z: vedoucí OSV T: prosinec /16ZM/ Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o odpuštění vyměřeného i nevyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně b e r e n a v ě d o m í žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV ze dne a dle přílohy č.1 a č.2 prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně za období od do v celkové výši ,- Kč a od do ve výši ,- Kč občanskému sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ /16ZM/ Rozpočet města Havířova na rok 2013 A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok ) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) z toho: tř. 1 daňové příjmy tř. 2 nedaňové příjmy tř. 3 kapitálové příjmy tř. 4 přijaté dotace (transfery) 2) Výdaje celkem (a/ + b/) a/ výdaje organizačních jednotek MMH z toho: odbor životního prostředí odbor školství a kultury odbor územního rozvoje stavební a silniční správní úřad odbor organizační odbor sociálních věcí ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 758,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 524,00 tis. Kč 50,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 6 623,00 tis. Kč

11 odbor komunálních služeb odbor investiční výstavby odbor správy majetku Městská policie Havířov odbor ekonomický oddělení strategického rozvoje Kancelář primátora b/ příspěvky a dotace organizacím z toho: MŠ Balzacova MŠ Čelakovského MŠ ČSA MŠ E. Holuba MŠ Horymírova MŠ Kosmonautů MŠ Lipová MŠ Mládí MŠ Moravská MŠ Okružní MŠ Petřvaldská MŠ Přímá MŠ Puškinova MŠ Radniční MŠ Resslova MŠ Sukova MŠ Švabinského MŠ U Jeslí MŠ U Stromovky MŠ U Topolů ZŠ 1. Máje ZŠ F. Hrubína ZŠ a MŠ Frýdecká ZŠ Gen. Svobody ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova ZŠ K. Světlé ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M. Kudeříkové ZŠ M. Pujmanové ZŠ Mládežnická ZŠ Moravská ZŠ a MŠ Na Nábřeží ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská ASTERIX -Středisko volného času Havířov Domov seniorů Havířov Městská knihovna Havířov Městské kulturní středisko Havířov ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 1 071,00 tis. Kč 730,00 tis. Kč 850,00 tis. Kč 1 000,00 tis. Kč 845,00 tis. Kč 700,00 tis. Kč 650,00 tis. Kč 980,00 tis. Kč 1 625,00 tis. Kč 640,00 tis. Kč 2 680,00 tis. Kč 1 030,00 tis. Kč 750,00 tis. Kč 790,00 tis. Kč 530,00 tis. Kč 820,00 tis. Kč 830,00 tis. Kč 550,00 tis. Kč 835,00 tis. Kč 550,00 tis. Kč 4 080,00 tis. Kč 3 500,00 tis. Kč 2 950,00 tis. Kč 3 855,00 tis. Kč 3 350,00 tis. Kč 2 360,00 tis. Kč 2 900,00 tis. Kč 3 040,00 tis. Kč 3 850,00 tis. Kč 3 670,00 tis. Kč 3 100,00 tis. Kč 5 000,00 tis. Kč 6 020,00 tis. Kč 1 050,00 tis. Kč 2 580,00 tis. Kč 1 140,00 tis. Kč 3 775,00 tis. Kč 2 100,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 11

12 SANTÉ Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov Sociální služby města Havířova Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov Ostatní dotace a dary 3) Financování celkem z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) splátky jistin úvěrů aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje změna stavu na bankovních účtech ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč B. Zapojení fondů FRR, FNB, FRHA, FŽP, FVPA, FB a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2013, dle důvodové zprávy. C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Havířov, dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu Ostatní dotace a dary, dle důvodové zprávy. b e r e n a v ě d o m í rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2013 dle důvodové zprávy. 693/16ZM/ Hospodářská činnost města Havířova návrh na r plán hospodářské činnosti města Havířova na r včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r dle příloh č.1, č.2 a č /16ZM/ Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova zhodnocení finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) ve výši ,00 Kč na dobu 3 měsíců formou zvýhodněného jednorázového termínovaného vkladu s úročením 1,60 % p.a. 12

13 695/16ZM/ Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden září 2012 b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden září 2012, dle důvodové zprávy a příloh. 696/16ZM/ Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden říjen 2012 b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden říjen 2012, dle důvodové zprávy a příloh. 697/16ZM/ Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2012 rozpočtová opatření č Zastupitelstvu města Havířova b e r e n a v ě d o m í rozpočtová opatření č a č. 146., dle důvodové zprávy, a) rozpočtová opatření č , dle důvodové zprávy, b) na základě rozpočtových opatření č tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012: I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4) ,81 tis. Kč z toho: tř.1 daňové příjmy ,53 tis. Kč tř.2 nedaňové příjmy ,00 tis. Kč tř.3 kapitálové příjmy 4 682,58 tis. Kč tř.4 přijaté transfery ,70 tis. Kč II. Výdaje celkem (a + b ) ,74 tis. Kč a) výdaje organizačních jednotek MMH ,83 tis. Kč z toho: odbor životního prostředí 910,04 tis. Kč odbor školství a kultury ,39 tis. Kč odbor územního rozvoje 1 775,96 tis. Kč stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč odbor organizační ,48 tis. Kč odbor sociálních věcí 6 174,61 tis. Kč 13

14 odbor komunálních služeb odbor investiční výstavby odbor správy majetku Městská policie odbor ekonomický oddělení strategického rozvoje oddělení kanceláře primátora ,86 tis. Kč ,27 tis. Kč ,00 tis. Kč ,32 tis. Kč ,42 tis. Kč ,28 tis. Kč ,20 tis. Kč b) příspěvky organizacím ,91 tis. Kč z toho: MŠ Balzacova 691,00 tis. Kč MŠ Čelakovského 705,00 tis. Kč MŠ ČSA 827,00 tis. Kč MŠ E. Holuba 1 068,00 tis. Kč MŠ Horymírova 845,00 tis. Kč MŠ Kosmonautů 696,00 tis. Kč MŠ Lipová 661,00 tis. Kč MŠ Mládí 1 050,00 tis. Kč MŠ Moravská 1 726,30 tis. Kč MŠ Okružní 1 a 683,00 tis. Kč MŠ Petřvaldská 3 413,03 tis. Kč MŠ Přímá 1 069,00 tis. Kč MŠ Puškinova 739,00 tis. Kč MŠ Radniční 815,00 tis. Kč MŠ Resslova 503,00 tis. Kč MŠ Sukova 798,00 tis. Kč MŠ Švabinského 809,00 tis. Kč MŠ U Jeslí 406,00 tis. Kč MŠ U Stromovky 756,00 tis. Kč MŠ U Topolů 513,00 tis. Kč ZŠ 1. máje 5 993,80 tis. Kč ZŠ F. Hrubína 2 795,48 tis. Kč ZŠ a MŠ Frýdecká 3 660,04 tis. Kč ZŠ Gen. Svobody 4 015,64 tis. Kč ZŠ Gorkého 3 235,00 tis. Kč ZŠ Jarošova 3 077,72 tis. Kč ZŠ K. Světlé 4 226,09 tis. Kč ZŠ Kpt. Jasioka 3 259,29 tis. Kč ZŠ M. Kudeříkové 5 320,10 tis. Kč ZŠ M. Pujmanové 4 588,48 tis. Kč ZŠ Mládežnická 4 816,46 tis. Kč ZŠ Moravská 6 871,60 tis. Kč ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 972,39 tis. Kč ZŠ a MŠ Selská 2 348,15 tis. Kč ZŠ Školní 3 310,33 tis. Kč ZŠ a MŠ Zelená 1 396,08 tis. Kč ZŠ Žákovská 4 074,60 tis. Kč ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 771,67 tis. Kč Domov seniorů Havířov ,80 tis. Kč Městská knihovna Havířov ,29 tis. Kč Městské kulturní středisko Havířov ,70 tis. Kč Sociální služby města Havířova ,00 tis. Kč 14

15 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov Ostatní dotace a dary ,00 tis. Kč ,87 tis. Kč ,00 tis. Kč III. Financování celkem ,93 tis. Kč z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) ,53 tis. Kč splátky jistin úvěrů ,55 tis. Kč aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy 0,00 tis. Kč aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 0,00 tis. Kč aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy ,00 tis. Kč aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje ,00 tis. Kč změna stavu rozpočtových účtů ,95 tis. Kč 698/16ZM/ Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova prodej bytu č. 4 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 867/ na společných prostorách domu a na pozemku parcela č.700 zast. plocha o výměře 215 m 2, v katastrálním území Havířov-město panu Josefu Cholewovi za kupní cenu ,- Kč p o v ě ř u j e Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími 699/16ZM/ Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz: a) Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ ) o částku 5.000,- Kč na opravu dřevené herní průlezky, která je součástí dopravního hřiště 15

16 b) Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ ) o částku ,- Kč na nákup materiálu a ochranných sportovních pomůcek pro dopravní výchovu dětí a žáků základních a mateřských škol v Havířově c) Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ ) o částku ,- Kč na nákup materiálu d) Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ ) o částku 5.000,- Kč na nákup koloběžek u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu V. na rok /16ZM/ Program prevence kriminality na rok 2013 podání žádosti a realizaci 2 dílčích projektů v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013, a to: 1. projekt Poradenské centrum KHAMORO bezpečné pracoviště, realizátor Magistrát města Havířova, organizační odbor 2. projekt Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi, realizátor Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí prostřednictví SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí u k l á d á ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím rozpočtových úprav na rok 2013 finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově na realizaci: - projektu č. 1 Poradenské centrum KHAMORO bezpečné pracoviště ve výši 3 500,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu, - projektu č. 2 Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi ve výši ,- jako podíl města na spolufinancování projektu a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality. 16

17 701/16ZM/ Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období organizační strukturu komunitního plánování sociálních služeb dle přílohy č.1 2. harmonogram zpracování Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období dle přílohy č. 2 b e r e n a v ě d o m í seznam stávajících členů pracovních skupin dle přílohy č /16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4 o výměře 14 m2 v kat. území Šumbark panu Janu Michálkovi, bytem Havířov-Šumbark, Letní 15 za účelem rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 703/16ZM/ Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark záměr prodeje části pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 230 m2 a část pozemku parc.č. 1642/3 o výměře cca 20 m2, vše v kat. území Šumbark paní Pavlíně Vránové, bytem Havířov-Město, J.Hory 1099/6 a panu Štěpánu Neuwirthovi, bytem Havířov-Město, Mírová 1/375 za účelem rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování s tím, že na prodávaném pozemku nesmí být postaveny žádné stavby (např. plot, zpevněnou plochu) a bude užíván pro výsadbu stromů 704/16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 9 m2 organizaci AVZO TSČ ČR 76. ZO Havířov-Prostřední Suchá, Na Pavlasůvce, 17

18 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: , pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku 705/16ZM/ Záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2 a parc.č. 1326/5, ostatní plocha o výměře 419 m2 v k.ú. Šumbark, za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu a hospodářské budovy, manželům Ing. Dominiku Káňovi a Mileně Káňové, bytem Okružní 4/241, Havířov-Šumbark 706/16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, zahrada o výměře 518 m2, k.ú. Prostřední Suchá, panu Tomáši Blendovskému, bytem Družstevnická 1113/6, Havířov-Podlesí, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 707/16ZM/ Výstavba Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku záměr prodeje části pozemků parc.č. 1692, 1693, 1695, 1696 a 1698/2 o celkové výměře cca m2 v kat. území Šumbark (přesná výměra bude upřesněna GP) společnosti EBM Partner a.s., se sídlem Praha 4- Michle, Ohradní 1440/2a, IČ: za účelem výstavby Centra bydlení pro seniory, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 18

19 708/16ZM/ Prodej pozemků k již postaveným distribučním transformačním stanicím prodej pozemku parc.č. 1642/12 o výměře 6 m2 a části pozemku parc.č. 239, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 239/2 o výměře 5 m2, oba k.ú. Šumbark, části pozemku parc.č. 703, nově dle GP označené jako pozemek parc.č. 703/2 o výměře 5 m2 a části pozemku parc.č. 951, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 951/2 o výměře 9 m2, oba k.ú. Havířov-město, části pozemků parc.č. 1315/6 a parc.č. 1400/24, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 1400/37 o výměře 9 m2, k.ú. Prostřední Suchá společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: k již postaveným distribučním transformačním stanicím za tržní cenu dle znaleckých posudků: parc.č. 1642/12,k.ú. Šumbark 3 320,- Kč (tj. cca 553,- Kč/m2) parc.č. 239/2,k.ú. Šumbark ,- Kč (tj. 500,- Kč/m2) parc.č. 703/2, k.ú. Havířov-město ,- Kč( tj. 840,- Kč/m2) parc.č. 951/2, k.ú. Havířov-město ,- Kč(tj. 840,- Kč/m2) parc.č. 1400/37, k.ú. Prostřední Suchá ,- Kč(tj. 570,- Kč/m2) ,- Kč za zpracování znaleckých posudků, za kupní cenu celkem ,- Kč p o v ě ř u j e náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy Z: vedoucí OSM T: /16ZM/ Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald s_ 1. uzavření smlouvy se společností Rhenus Development s.r.o., IČ: o zániku předkupního práva k části pozemku parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2, k.ú Havířov-město ve prospěch společnosti Rhenus Development s.r.o. a o změně využití této části pozemku dle projektu kupujícího 2. za podmínky splnění bodu č.1 prodej pozemků parc.č o výměře 24 m2, parc.č o výměře 5 m2, parc.č o výměře 114 m2 a částí pozemků parc.č o výměře cca 2175 m2, parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2 a pozemku parc.č o výměře cca 182 m2, v kat. území Havířov-město, 19

20 tj. plocha o celkové výměře cca m2 společnosti McDonald s ČR spol. s.r.o. se sídlem Praha 5, Řevnická 170/4, IČ: za účelem výstavby restaurace rychlého občerstvení McDonald s za těchto podmínek: - kupní smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby - kupní cena je stanovena jako smluvní ve výši 2.500,- Kč/m2, celkem kupní cena bude činit při výměře cca m2 celkem cca ,- Kč - s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že při podpisu této smlouvy bude na účet města složena záloha kupní ceny ve výši ,- Kč - s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o výpůjčce na část pozemku parc.č o výměře 533 m2 jako rezerva pro budoucí úpravu křižovatky a úpravu horkovodu - s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení věcných břemen pro příjezd a přístup k restauraci, pro napojení a uložení potřebných inženýrských sítí, dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a zřízení věcného břemene - s budoucím kupujícím bude uzavřena nájemní smlouva po dobu realizace stavby po nabytí právní moci všech vydaných stavebních povolení pro tuto stavbu, a to na dobu určitou do vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby, max. na dobu 24 měsíců - nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši ,- Kč/rok + DPH max. po dobu 24 měsíců, dle podmínek výše a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné vypočteno dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene - v případě odstoupení budoucího kupujícího od uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě po nabytí právní moci územního rozhodnutí, uhradí tento městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, v případě rozestavěné stavby na pronajatém pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém vypořádání - budoucí kupující může odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě bez úhrady pokuty ve výši ,- Kč v případě, že výsledky právní, environmentální a geologické prověrky k pozemku (rozbory půdy, radonová studie, inženýrsko geologický průzkum apod.) ukáží, že na pozemku nelze realizovat stavbu a provoz restaurace vůbec nebo jen při vynaložení nepřiměřených dodatečných nákladů a dále jen v případě, že v rámci územního nebo stavebního řízení dojde ke změně rozsahu potřebných stavebních prací nad rámec zpracované studie nebo že budoucí kupující nezíská potřebná povolení. - v budoucí kupní smlouvě budou uvedeny podmínky dané odbory magistrátu města p o v ě ř u j e náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem uvedených smluv Z: vedoucí OSM T:

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více