I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne v Kulturním domě RADOST v Havířově.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově."

Transkript

1 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

2 P Ř E H L E D U S N E S E N Í přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne /16ZM/ Schválení předsednictva 16. zasedání ZMH dne /16ZM/ Schválení programu 16. zasedání ZMH dne /16ZM/ Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 16. zasedání ZMH, konaného dne /16ZM/ Ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne /16ZM/ Kontrola plnění usnesení ZMH 687/16ZM/ Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově 688/16ZM/ Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury 689/16ZM/ Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol 690/16ZM/ Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary mimosportovním subjektům z rozpočtu města Havířova v roce /16ZM/ Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o odpuštění vyměřeného i nevyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 692/16ZM/ Rozpočet města Havířova na rok /16ZM/ Hospodářská činnost města Havířova návrh na r /16ZM/ Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova 695/16ZM/ Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden září /16ZM/ Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden říjen /16ZM/ Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2012 rozpočtová opatření č /16ZM/ Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova 699/16ZM/ Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 700/16ZM/ Program prevence kriminality na rok

3 701/16ZM/ Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období /16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark 703/16ZM/ Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark 704/16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá 705/16ZM/ Záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark 706/16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá 707/16ZM/ Výstavba Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku 708/16ZM/ Prodej pozemků k již postaveným distribučním transformačním stanicím 709/16ZM/ Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald s 710/16ZM/ Prodej pozemku pod již postavenou garáží, areál garáží Na Špici, k.ú. Havířov-město- změna usnesení 711/16ZM/ Prodej pozemků parc.č. 582/13 a 582/11, k.ú. Bludovice 712/16ZM/ Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice 713/16ZM/ Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: Chodník podél komunikace I/11, Havířov Těrlicko 714/16ZM/ Koupě pozemku pro účely realizace stavby: Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov.Šumbark 715/16ZM/ Směna pozemku parc.č. 2819, k.ú. Havířov-město, za pozemek parc.č. 2821, k.ú. Havířov-město 716/16ZM/ Nabídka Zemědělského podniku Razová na odprodej pozemků v k.ú. Bludovice a v k.ú. Havířov-město 717/16ZM/ Změna části usnesení ZMH č. 1190/25/ZM/06, ze dne , k bezúplatnému převodu pozemku z majetku ČR, do majetku města 718/16ZM/ Odkup 29 kusů autobusových čekáren od společnosti euroawk s.r.o. 719/16ZM/ Zastavení nemovitostí v majetku města 720/16ZM/ Odstoupení od budoucí kupní smlouvy 721/16ZM/ Předání discgolfového hřiště Správě sportovních a rekreačních zařízení 722/16ZM/ Předání 2 klimatizačních jednotek k hospodaření Městské knihovně Havířov 3

4 723/16ZM/ Prominutí části poplatku z prodlení Lucia Břusková 724/16ZM/ Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 725/16ZM/ Dodatek č.1 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Havířov a SmVaK Ostrava a.s. 726/16ZM/ Prodej vodovodů v majetku města 727/16ZM/ Odkanalizování částí města Havířova I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá) Odkanalizování částí města Havířova Bludovice, Dolní Datyně informativní zpráva o průběhu projektů 728/16ZM/ č.stavby Parkovací dům Havířov podmínky zadávacího řízení 729/16ZM/ Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok /16ZM/ Podání žádosti o dotaci na projekt Dopravní terminál Havířov do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 731/16ZM/ Změna monitorovacích indikátorů Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířov Přitažlivé město Havířov 732/16ZM/ Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 733/16ZM/ Technické služby Havířov a.s. změna zástupce města v představenstvu společnosti 734/16ZM/ Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova 735/16ZM/ Setkání hornických a hutnických měst 736/16ZM/ Poskytnutí věcného daru z fondu primátora města 737/16ZM/ Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce /16ZM/ Změny ve Finančním výboru ZMH 739/16ZM/ Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok /16ZM/ Informativní zpráva o činnosti vedení města 741/16ZM/ Přijetí nadačního příspěvku a poskytnutí dotace 4

5 U S N E S E N Í, 682/16ZM/ Schválení předsednictva 16. zasedání ZMH dne předsednictvo 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne ve složení: Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 683/16ZM/ Schválení programu 16. zasedání ZMH dne předložený program 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, dle přílohy včetně jeho doplnění 684/16ZM/ Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 16. zasedání ZMH, konaného dne u r č u j e jako ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova, Ing. Karla Šlachtu RNDr. Vladimíra Macha 5

6 685/16ZM/ Ověření zápisu z 15. zasedání ZMH, konaného dne b e r e n a v ě d o m í zprávu ověřovatelů zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5. listopadu /16ZM/ Kontrola plnění usnesení ZMH b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova prodloužení termínů splnění těchto usnesení: úkoly: krátkodobé (tabulka 05.1.) 458/12ZM/2012 Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů České republiky, s.p. do majetku města 500/13ZM/2012 ATRIUM Havířov-Polyfunkční dům, Národní třída změna smluvních podmínek 597/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 564/1, k.ú. Bludovice 599/14ZM/2012 Prodej části pozemku parc.č. 1064/13, k.ú. Bludovice 600/14ZM/2012 Prodej části pozemku parc.č. 2638/1, k.ú. Prostřední Suchá 601/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice 602/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 2045/17, k.ú. Prostřední Suchá 603/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město 613/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, garáže ul. Hornická, k.ú. Prostřední Suchá úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.2.) 979/21/ZM/05 533/10/ZM/08 534/10/ZM/08 536/10/ZM/08 Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku České republiky do majetku města Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice 6

7 v y p o u š t í ze sledování tato usnesení: úkoly: krátkodobé (tabulka 05.1.) 301/7ZM/2011 Koupě pozemku pro účely realizace stavby: Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark 457/12ZM/2012 Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1608, 1643 a 1604/2, k.ú. Šumbark, pro účely výstavby kanalizace v lokalitě U Jelena 506/13ZM/2012 Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1420,1427 a 1428 v k.ú. Havířov-město výzva k podání nabídek realizace záměru vybudování stavby halových hromadných garáží s občanskou vybaveností 520/13ZM/ /13ZM/2012 Prodej části pozemku parc.č. 1028/17, k.ú. Šumbark Směna částí pozemku parc. č. 284/14, k.ú. Šumbark v majetku města, za část pozemku parc. č. 284/2, k.ú. Šumbark v majetku spol. Lidl Česká republika v.o.s. 605/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 580/42, k.ú. Bludovice 606/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 580/165, k.ú. Bludovice 607/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 1197/243, k.ú. Prostřední Suchá 608/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Špici, k.ú. Havířov-město 609/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Mezidolí, k.ú. Bludovice 610/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá I. 611/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá II. 612/14ZM/2012 Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá III. 614/14ZM/2012 Prodej části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město 617/14ZM/2012 Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6, k.ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová 629/14ZM/2012 Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/ /14ZM/2012 Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR 652/15ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 2451/2, k.ú. Šumbark 653/15ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 484/171, k.ú. Bludovice 654/15ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 2045/21, k.ú. Prostřední Suchá 656/15ZM/2012 Výkup pozemku v k.ú. Šumbark Ing. Chowaniec 657/15ZM/2012 Výkup pozemků parc. č. 609/5 a parc. č. 1229/1, k.ú. Bludovice 669/15ZM/2012 Úprava rozpočtu na rok 2012 v oblasti mzdových nákladů základním školám zapojeným do realizace a udržitelnosti projektu Stejná šance, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 672/15ZM/2012 Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole 7

8 673/15ZM/2012 Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury 674/15ZM/2012 Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve splátkách 675/15ZM/2012 Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Havířov v roce /15ZM/2012 Změna účelu poskytnuté investiční dotace na rok 2012 NsP Havířov, p.o. 679/15ZM/2012 Likvidace pohledávky za J. Klubalem 681/15ZM/2012 Odkoupení vodohospodářských staveb v areálu bývalého dolu Dukla úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.2.) 991/21/ZM/05 Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení 1041/22/ZM/05 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města 1122/24/ZM/06 Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město 1276/26/ZM/06 Smluvní vztahy pro stavbu: Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 1.etapa 605/11/ZM/08 Výkup části pozemku parc. č. 2193, k.ú. Šumbark - vypořádání MK Smrková 760/14/ZM/09 Prodej podílů na pozemcích parc.č. 701, 720, 700, 499, 611 k.ú. Havířov-Město a parc. č k.ú. Prostřední Suchá 1277/24/ZM/10 Smluvní vztah pro stavbu: Protipovodňová hráz - Areál volného času, Havířov-Město 687/16ZM/ Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově dle přílohy č. 1 Z: vedoucí OŠK T: leden

9 688/16ZM/ Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 v rozpočtu odboru školství a kultury zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2012 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši ,- Kč dle přílohy č. 1 Z: vedoucí OŠK T: prosinec /16ZM/ Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol 1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary rozpočtu města Havířova na rok 2012 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX. XII. měsíc roku 2012 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto: 5 600,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ ,- Kč Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, Školní 2, příspěvková organizace, IČ ,- Kč Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci. Z: vedoucí OŠK T: prosinec /16ZM/ Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 Ostatní dotace a dary mimosportovním subjektům z rozpočtu města Havířova v roce 2012 Zastupitelstvu města Havířova b e r e n a v ě d o m í žádost Slezské diakonie o zvýšení poskytnuté dotace ze dne dle přílohy č. 1 9

10 n e zvýšení poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary rozpočtu města Havířova v roce 2012 z mimosportovní sféry Slezské diakonii, IČ , o ,- Kč (tj. na celkovou částku na ,- Kč) na projekt INTERVENĆNÍ CENTRUM Havířov Z: vedoucí OSV T: prosinec /16ZM/ Žádost občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV o odpuštění vyměřeného i nevyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně b e r e n a v ě d o m í žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV ze dne a dle přílohy č.1 a č.2 prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně za období od do v celkové výši ,- Kč a od do ve výši ,- Kč občanskému sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ /16ZM/ Rozpočet města Havířova na rok 2013 A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok ) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) z toho: tř. 1 daňové příjmy tř. 2 nedaňové příjmy tř. 3 kapitálové příjmy tř. 4 přijaté dotace (transfery) 2) Výdaje celkem (a/ + b/) a/ výdaje organizačních jednotek MMH z toho: odbor životního prostředí odbor školství a kultury odbor územního rozvoje stavební a silniční správní úřad odbor organizační odbor sociálních věcí ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 758,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 524,00 tis. Kč 50,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 6 623,00 tis. Kč

11 odbor komunálních služeb odbor investiční výstavby odbor správy majetku Městská policie Havířov odbor ekonomický oddělení strategického rozvoje Kancelář primátora b/ příspěvky a dotace organizacím z toho: MŠ Balzacova MŠ Čelakovského MŠ ČSA MŠ E. Holuba MŠ Horymírova MŠ Kosmonautů MŠ Lipová MŠ Mládí MŠ Moravská MŠ Okružní MŠ Petřvaldská MŠ Přímá MŠ Puškinova MŠ Radniční MŠ Resslova MŠ Sukova MŠ Švabinského MŠ U Jeslí MŠ U Stromovky MŠ U Topolů ZŠ 1. Máje ZŠ F. Hrubína ZŠ a MŠ Frýdecká ZŠ Gen. Svobody ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova ZŠ K. Světlé ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M. Kudeříkové ZŠ M. Pujmanové ZŠ Mládežnická ZŠ Moravská ZŠ a MŠ Na Nábřeží ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská ASTERIX -Středisko volného času Havířov Domov seniorů Havířov Městská knihovna Havířov Městské kulturní středisko Havířov ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 1 071,00 tis. Kč 730,00 tis. Kč 850,00 tis. Kč 1 000,00 tis. Kč 845,00 tis. Kč 700,00 tis. Kč 650,00 tis. Kč 980,00 tis. Kč 1 625,00 tis. Kč 640,00 tis. Kč 2 680,00 tis. Kč 1 030,00 tis. Kč 750,00 tis. Kč 790,00 tis. Kč 530,00 tis. Kč 820,00 tis. Kč 830,00 tis. Kč 550,00 tis. Kč 835,00 tis. Kč 550,00 tis. Kč 4 080,00 tis. Kč 3 500,00 tis. Kč 2 950,00 tis. Kč 3 855,00 tis. Kč 3 350,00 tis. Kč 2 360,00 tis. Kč 2 900,00 tis. Kč 3 040,00 tis. Kč 3 850,00 tis. Kč 3 670,00 tis. Kč 3 100,00 tis. Kč 5 000,00 tis. Kč 6 020,00 tis. Kč 1 050,00 tis. Kč 2 580,00 tis. Kč 1 140,00 tis. Kč 3 775,00 tis. Kč 2 100,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 11

12 SANTÉ Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov Sociální služby města Havířova Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov Ostatní dotace a dary 3) Financování celkem z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) splátky jistin úvěrů aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje změna stavu na bankovních účtech ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč B. Zapojení fondů FRR, FNB, FRHA, FŽP, FVPA, FB a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2013, dle důvodové zprávy. C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Havířov, dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu Ostatní dotace a dary, dle důvodové zprávy. b e r e n a v ě d o m í rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2013 dle důvodové zprávy. 693/16ZM/ Hospodářská činnost města Havířova návrh na r plán hospodářské činnosti města Havířova na r včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r dle příloh č.1, č.2 a č /16ZM/ Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova zhodnocení finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) ve výši ,00 Kč na dobu 3 měsíců formou zvýhodněného jednorázového termínovaného vkladu s úročením 1,60 % p.a. 12

13 695/16ZM/ Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden září 2012 b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden září 2012, dle důvodové zprávy a příloh. 696/16ZM/ Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden říjen 2012 b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden říjen 2012, dle důvodové zprávy a příloh. 697/16ZM/ Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2012 rozpočtová opatření č Zastupitelstvu města Havířova b e r e n a v ě d o m í rozpočtová opatření č a č. 146., dle důvodové zprávy, a) rozpočtová opatření č , dle důvodové zprávy, b) na základě rozpočtových opatření č tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012: I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4) ,81 tis. Kč z toho: tř.1 daňové příjmy ,53 tis. Kč tř.2 nedaňové příjmy ,00 tis. Kč tř.3 kapitálové příjmy 4 682,58 tis. Kč tř.4 přijaté transfery ,70 tis. Kč II. Výdaje celkem (a + b ) ,74 tis. Kč a) výdaje organizačních jednotek MMH ,83 tis. Kč z toho: odbor životního prostředí 910,04 tis. Kč odbor školství a kultury ,39 tis. Kč odbor územního rozvoje 1 775,96 tis. Kč stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč odbor organizační ,48 tis. Kč odbor sociálních věcí 6 174,61 tis. Kč 13

14 odbor komunálních služeb odbor investiční výstavby odbor správy majetku Městská policie odbor ekonomický oddělení strategického rozvoje oddělení kanceláře primátora ,86 tis. Kč ,27 tis. Kč ,00 tis. Kč ,32 tis. Kč ,42 tis. Kč ,28 tis. Kč ,20 tis. Kč b) příspěvky organizacím ,91 tis. Kč z toho: MŠ Balzacova 691,00 tis. Kč MŠ Čelakovského 705,00 tis. Kč MŠ ČSA 827,00 tis. Kč MŠ E. Holuba 1 068,00 tis. Kč MŠ Horymírova 845,00 tis. Kč MŠ Kosmonautů 696,00 tis. Kč MŠ Lipová 661,00 tis. Kč MŠ Mládí 1 050,00 tis. Kč MŠ Moravská 1 726,30 tis. Kč MŠ Okružní 1 a 683,00 tis. Kč MŠ Petřvaldská 3 413,03 tis. Kč MŠ Přímá 1 069,00 tis. Kč MŠ Puškinova 739,00 tis. Kč MŠ Radniční 815,00 tis. Kč MŠ Resslova 503,00 tis. Kč MŠ Sukova 798,00 tis. Kč MŠ Švabinského 809,00 tis. Kč MŠ U Jeslí 406,00 tis. Kč MŠ U Stromovky 756,00 tis. Kč MŠ U Topolů 513,00 tis. Kč ZŠ 1. máje 5 993,80 tis. Kč ZŠ F. Hrubína 2 795,48 tis. Kč ZŠ a MŠ Frýdecká 3 660,04 tis. Kč ZŠ Gen. Svobody 4 015,64 tis. Kč ZŠ Gorkého 3 235,00 tis. Kč ZŠ Jarošova 3 077,72 tis. Kč ZŠ K. Světlé 4 226,09 tis. Kč ZŠ Kpt. Jasioka 3 259,29 tis. Kč ZŠ M. Kudeříkové 5 320,10 tis. Kč ZŠ M. Pujmanové 4 588,48 tis. Kč ZŠ Mládežnická 4 816,46 tis. Kč ZŠ Moravská 6 871,60 tis. Kč ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 972,39 tis. Kč ZŠ a MŠ Selská 2 348,15 tis. Kč ZŠ Školní 3 310,33 tis. Kč ZŠ a MŠ Zelená 1 396,08 tis. Kč ZŠ Žákovská 4 074,60 tis. Kč ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 771,67 tis. Kč Domov seniorů Havířov ,80 tis. Kč Městská knihovna Havířov ,29 tis. Kč Městské kulturní středisko Havířov ,70 tis. Kč Sociální služby města Havířova ,00 tis. Kč 14

15 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov Ostatní dotace a dary ,00 tis. Kč ,87 tis. Kč ,00 tis. Kč III. Financování celkem ,93 tis. Kč z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) ,53 tis. Kč splátky jistin úvěrů ,55 tis. Kč aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy 0,00 tis. Kč aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 0,00 tis. Kč aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy ,00 tis. Kč aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje ,00 tis. Kč změna stavu rozpočtových účtů ,95 tis. Kč 698/16ZM/ Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova prodej bytu č. 4 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 867/ na společných prostorách domu a na pozemku parcela č.700 zast. plocha o výměře 215 m 2, v katastrálním území Havířov-město panu Josefu Cholewovi za kupní cenu ,- Kč p o v ě ř u j e Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími 699/16ZM/ Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz: a) Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ ) o částku 5.000,- Kč na opravu dřevené herní průlezky, která je součástí dopravního hřiště 15

16 b) Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ ) o částku ,- Kč na nákup materiálu a ochranných sportovních pomůcek pro dopravní výchovu dětí a žáků základních a mateřských škol v Havířově c) Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ ) o částku ,- Kč na nákup materiálu d) Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ ) o částku 5.000,- Kč na nákup koloběžek u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu V. na rok /16ZM/ Program prevence kriminality na rok 2013 podání žádosti a realizaci 2 dílčích projektů v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013, a to: 1. projekt Poradenské centrum KHAMORO bezpečné pracoviště, realizátor Magistrát města Havířova, organizační odbor 2. projekt Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi, realizátor Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí prostřednictví SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí u k l á d á ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím rozpočtových úprav na rok 2013 finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově na realizaci: - projektu č. 1 Poradenské centrum KHAMORO bezpečné pracoviště ve výši 3 500,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu, - projektu č. 2 Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi ve výši ,- jako podíl města na spolufinancování projektu a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality. 16

17 701/16ZM/ Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období organizační strukturu komunitního plánování sociálních služeb dle přílohy č.1 2. harmonogram zpracování Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období dle přílohy č. 2 b e r e n a v ě d o m í seznam stávajících členů pracovních skupin dle přílohy č /16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4, k.ú. Šumbark záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/4 o výměře 14 m2 v kat. území Šumbark panu Janu Michálkovi, bytem Havířov-Šumbark, Letní 15 za účelem rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 703/16ZM/ Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/1 a parc.č. 1642/3, k.ú. Šumbark záměr prodeje části pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 230 m2 a část pozemku parc.č. 1642/3 o výměře cca 20 m2, vše v kat. území Šumbark paní Pavlíně Vránové, bytem Havířov-Město, J.Hory 1099/6 a panu Štěpánu Neuwirthovi, bytem Havířov-Město, Mírová 1/375 za účelem rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování s tím, že na prodávaném pozemku nesmí být postaveny žádné stavby (např. plot, zpevněnou plochu) a bude užíván pro výsadbu stromů 704/16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá záměr prodeje pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá o výměře 9 m2 organizaci AVZO TSČ ČR 76. ZO Havířov-Prostřední Suchá, Na Pavlasůvce, 17

18 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: , pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku 705/16ZM/ Záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark záměr prodeje pozemků parc.č. 1326/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2 a parc.č. 1326/5, ostatní plocha o výměře 419 m2 v k.ú. Šumbark, za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu a hospodářské budovy, manželům Ing. Dominiku Káňovi a Mileně Káňové, bytem Okružní 4/241, Havířov-Šumbark 706/16ZM/ Záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, k.ú. Prostřední Suchá záměr prodeje pozemku parc.č. 1714/56, zahrada o výměře 518 m2, k.ú. Prostřední Suchá, panu Tomáši Blendovskému, bytem Družstevnická 1113/6, Havířov-Podlesí, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 707/16ZM/ Výstavba Centra bydlení pro seniory v Havířově-Šumbarku záměr prodeje části pozemků parc.č. 1692, 1693, 1695, 1696 a 1698/2 o celkové výměře cca m2 v kat. území Šumbark (přesná výměra bude upřesněna GP) společnosti EBM Partner a.s., se sídlem Praha 4- Michle, Ohradní 1440/2a, IČ: za účelem výstavby Centra bydlení pro seniory, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 18

19 708/16ZM/ Prodej pozemků k již postaveným distribučním transformačním stanicím prodej pozemku parc.č. 1642/12 o výměře 6 m2 a části pozemku parc.č. 239, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 239/2 o výměře 5 m2, oba k.ú. Šumbark, části pozemku parc.č. 703, nově dle GP označené jako pozemek parc.č. 703/2 o výměře 5 m2 a části pozemku parc.č. 951, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 951/2 o výměře 9 m2, oba k.ú. Havířov-město, části pozemků parc.č. 1315/6 a parc.č. 1400/24, nově označené dle GP jako pozemek parc.č. 1400/37 o výměře 9 m2, k.ú. Prostřední Suchá společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: k již postaveným distribučním transformačním stanicím za tržní cenu dle znaleckých posudků: parc.č. 1642/12,k.ú. Šumbark 3 320,- Kč (tj. cca 553,- Kč/m2) parc.č. 239/2,k.ú. Šumbark ,- Kč (tj. 500,- Kč/m2) parc.č. 703/2, k.ú. Havířov-město ,- Kč( tj. 840,- Kč/m2) parc.č. 951/2, k.ú. Havířov-město ,- Kč(tj. 840,- Kč/m2) parc.č. 1400/37, k.ú. Prostřední Suchá ,- Kč(tj. 570,- Kč/m2) ,- Kč za zpracování znaleckých posudků, za kupní cenu celkem ,- Kč p o v ě ř u j e náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy Z: vedoucí OSM T: /16ZM/ Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald s_ 1. uzavření smlouvy se společností Rhenus Development s.r.o., IČ: o zániku předkupního práva k části pozemku parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2, k.ú Havířov-město ve prospěch společnosti Rhenus Development s.r.o. a o změně využití této části pozemku dle projektu kupujícího 2. za podmínky splnění bodu č.1 prodej pozemků parc.č o výměře 24 m2, parc.č o výměře 5 m2, parc.č o výměře 114 m2 a částí pozemků parc.č o výměře cca 2175 m2, parc.č. 2194/1 o výměře cca 712 m2 a pozemku parc.č o výměře cca 182 m2, v kat. území Havířov-město, 19

20 tj. plocha o celkové výměře cca m2 společnosti McDonald s ČR spol. s.r.o. se sídlem Praha 5, Řevnická 170/4, IČ: za účelem výstavby restaurace rychlého občerstvení McDonald s za těchto podmínek: - kupní smlouva bude uzavřena po vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby - kupní cena je stanovena jako smluvní ve výši 2.500,- Kč/m2, celkem kupní cena bude činit při výměře cca m2 celkem cca ,- Kč - s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že při podpisu této smlouvy bude na účet města složena záloha kupní ceny ve výši ,- Kč - s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o výpůjčce na část pozemku parc.č o výměře 533 m2 jako rezerva pro budoucí úpravu křižovatky a úpravu horkovodu - s budoucím kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení věcných břemen pro příjezd a přístup k restauraci, pro napojení a uložení potřebných inženýrských sítí, dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a zřízení věcného břemene - s budoucím kupujícím bude uzavřena nájemní smlouva po dobu realizace stavby po nabytí právní moci všech vydaných stavebních povolení pro tuto stavbu, a to na dobu určitou do vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby, max. na dobu 24 měsíců - nájemné je stanoveno smluvní, a to ve výši ,- Kč/rok + DPH max. po dobu 24 měsíců, dle podmínek výše a po uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné vypočteno dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene - v případě odstoupení budoucího kupujícího od uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě po nabytí právní moci územního rozhodnutí, uhradí tento městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, v případě rozestavěné stavby na pronajatém pozemku se investor stavby dohodne s městem na majetkovém vypořádání - budoucí kupující může odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě bez úhrady pokuty ve výši ,- Kč v případě, že výsledky právní, environmentální a geologické prověrky k pozemku (rozbory půdy, radonová studie, inženýrsko geologický průzkum apod.) ukáží, že na pozemku nelze realizovat stavbu a provoz restaurace vůbec nebo jen při vynaložení nepřiměřených dodatečných nákladů a dále jen v případě, že v rámci územního nebo stavebního řízení dojde ke změně rozsahu potřebných stavebních prací nad rámec zpracované studie nebo že budoucí kupující nezíská potřebná povolení. - v budoucí kupní smlouvě budou uvedeny podmínky dané odbory magistrátu města p o v ě ř u j e náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem uvedených smluv Z: vedoucí OSM T:

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově Č.jed. KP/95 500/Miš/2013 V Havířově dne 17.12.2013 Zapsala: Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora

Více

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově Č.jed. KP/2096/Rch/2014 V Havířově dne 29.1.2014 Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

Více

I.část. ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 28.1.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

I.část. ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 28.1.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/7460/Vl/2013 V Havířově dne 28.1.2013 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

z 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově Č.jed. KP/83 568/Rch/2013 V Havířově dne 4.11.2013 Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 11. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 11. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 11. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 16. 114/2012 16. 121/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ze 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova

ze 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/105 621/2015 VYŘIZUJE: Vladimíra Mikulášová TEL.: 596 803 218 FAX: 596 811 143 E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

I.část. z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 25.3.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově. KP/25 361/Vl/2013

I.část. z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 25.3.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově. KP/25 361/Vl/2013 U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/25 361/Vl/2013 V Havířově dne 25.3.2013 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015 USNESENÍ č. 1/01-15 Z I. r o z h o d l o řešit příspěvek na nákup automobilu pro Český rybářský svaz, místní organizaci

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

z 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/21 886/2015 VYŘIZUJE: Vladimíra Mikulášová TEL.: 596 803 218 FAX: 596 811 143 E-MAIL: Mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo HAVÍŘOV HAVÍŘOV 1. ZUŠ B.Martinů Na Schodech 1 728

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji

Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji Telefonní seznam volebních místností v Moravskoslezském kraji obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo HAVÍŘOV HAVÍŘOV 1. ZUŠ B.Martinů Na Schodech 1 702

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5.

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. PhDr.

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více